Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2"

Transkript

1 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Februar 2015

2 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Bliv inspireret af andres talentopgaver Denne publikation er et af fire bilag til hovedpublikationen 10 hands-on til talentudvikling. Hovedpublikationen formidler erfaringerne fra Talentvejen i en pædagogisk ramme, som kan bruges som baggrund for de drøftelser og det arbejde, ledere og lærere står foran ved implementering af den del af EUD reformen, der handler om talentudvikling. I de fire bilagspublikationer bliver du præsenteret for 100 eksempler på talentopgaver. Opgaverne repræsenterer en stor mangfoldighed i design og originalitet. Derfor vil det ikke kun være interessant for dig at læse opgaver fra dit eget fag, men også at se, hvordan fag helt forskelligt fra dit eget har skruet talentopgaver sammen. Vi er sikre på, at du vil blive inspireret af forskelligheden. Først og fremmest håber vi, at du vil få lyst til at kaste dig ud i dine kollegers spændende talentopgaver, måske med enkelte tilpasninger. Sådan er talentopgaverne systematiseret To publikationer indeholder opgaver inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, en indeholder opgaver fra hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser mens den sidste indeholder opgaver fra hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice samt to tværfaglige opgaver, der involverer hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik (frisør). Fordelingen af opgaver på hovedområder afspejler omfanget af uddannelser, der har deltaget i Talentvejen. Sådan er talentopgaverne bygget op Hver talentopgave er opbygget efter en fælles didaktisk skabelon for at sikre pædagogisk fokus og ensartethed, men også for at holde beskrivelsen af en talentopgave på cirka én side. For at lette sproget er eleven valgt som gennemgående synonym for talentelev. Vi har brugt entalsformen, fordi læring altid er en individuel psykologisk bearbejdelse og tilegnelse, selvom læring også er indlejret i en social samspilssituation. Entalsformen er ligeledes et sprogligt valg, velvidende at flere af opgaverne skal løses af flere talentelever sammen. Skabelonen har følgende overskrifter og betydninger: Uddannelse: Udpeger, hvilken uddannelse (fag) talentopgaven er rettet mod. Placering: Fortæller, hvilket uddannelsestrin talentopgaven er afprøvet på eller tiltænkt at blive brugt på. Formål: Udtrykker, hvad der har været lærerens intention med opgaven. Det særlige: Sætter ord på, hvordan opgaven udfordrer talenteleven, idet det samtidig er forsøgt at uddrage, hvordan opgaven adskiller sig fra opgaver til ordinære elever. Ordet ordinære skal på ingen måde signalere mindre betydning, men har været en nødvendig kategori for at tydeliggøre, hvori det særlige består; hvis talentopgaver ikke er anderledes end opgaver til eleverne i almindelighed, giver det jo ingen mening at tale om talentopgaver. Ønsket virkning: Beskriver, hvad eleven forventes at kunne efter opgaven er gennemført. Der er bevidst brugt den gennemgående formulering eleven kan for at understøtte vores anvendte talentbegreb, der sigter mod mestring en faglig kunnen, som kan iagttages. Ligeledes er der brugt en art oplistning for, at punkterne kan bruges som enkle checkpoints sammen med eleven før og efter talentopgavens gennemførelse, dvs. kunne tydeliggøre for eleven, hvad opgaven sigter mod af kunnen, og efter opgaven at give feedback i forhold til de enkelte punkter. Det er bevidst, at der ikke er arbejdet med de taksonomiske formuleringer. Tankegangen afspejler, at talenteleven ikke skal være låst i et krav om bestemte præstationsniveauer, men blive grebet af selve opgaven og at gøre sit bedste, turde tage chancer og risikere fejl. Den talentdidaktik, som er beskrevet i hovedpublikationen, lægger vægt på, at eleven får indsigt i egen læreproces, da det er et vigtigt element for elevens videre udvikling mod hele tiden at blive dygtigere. Den ønskede virkning er knyttet til talentopgaver, der i deres udgangsniveau er sværere og 2

3 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK sigter på, at eleven kan sprænge niveauet for sin hidtidige mestring og ikke at skulle opnå et på forhånd defineret mestringsniveau. En mestring (ønsket virkning), der kan iagttages, kan også beskrives og dokumenteres. Det anbefaler hovedpublikationen, at eleven gør i en logbog/portfolio, hvormed elev og lærer har et udgangspunkt for at planlægge elevens videre forløb. Men dokumentationen vil også kunne anvendes til at beskrive, hvad der karakteriserer den pågældende elevs særlige profil, talent og præstationsniveau ved fagets afslutning. Beskrivelse af selve opgaven: Udpeger talentopgavens fokus på indholdselementer og hvilke trin læreprocessen er bygget op af for eleven. Tid: Anviser, hvor lang tid, der er brugt, til at gennemføre opgaven med det anvendte set up. Erfaringer: Videregiver, hvilke erfaringer læreren har gjort med den pågældende opgave. Elevmateriale: Linker til selve den talentopgave eleven har fået eller andre materialer, der kan have betydning for at kunne gennemføre talentopgaven. Alle materialer er placeret i lærerværelset på Talentvejens hjemmeside Kontakt: Henviser til den lærer, som har været primus motor i designet af den pågældende talentopgave. Der er angivet en mailadresse, så du kan tage kontakt til læreren for eventuelt uddybende spørgsmål. Sådan kan du læse og bruge talentopgaverne Der er mange måder at læse og bruge bilagsmaterialets talentopgaver på. Her er nogle systematikker, du kan følge for at få inspiration til selv at designe talentopgaver: Læs opgaverne efter overskrifter måske er der noget bestemt du søger idéer til? Læs alle talentopgaver inden for et specifikt fag er der kulturtræk i forhold til fagenes måde at tænke talentudvikling på? Læs talentopgaver inden for beslægtede uddannelser eller samme hovedområde giver det anledning til tværgående samarbejde og videndeling? Læs talentopgaver fjernt fra dit uddannelsesområde udfordrer det vante og fastgroede tanker om læring? Læs opgaver på kryds og tværs og lad dig inspirere af metoder, organiseringer og kreative påfund. Vælg gode opgaver ud og drøft deres kvaliteter med dine kolleger. Vælg opgaver ud og brainstorm med dine kolleger om, hvordan I kunne lave variationer over samme opgave eller tilføre flere elementer til opgaven. Læs kategorien Det særlige på tværs af alle talentopgaver og bliv mere klar på, hvad der adskiller en talentopgave fra en ordinær opgave. Udvælg fem talentopgaver og lad talentelever vælge to, som de synes er særligt interessante. Find ud af, hvad der har inspireret dem. Giv inspirationshæftet til talentelever og lad dem vælge opgaver ud, som de kunne tænke sig at prøve, evt. med lidt tilretning. Giv talenteleverne en tom talentopgaveskabelon og bed dem om at skrive stikord til en spændende talentopgave. 3

4 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Udgivelseår 2015 Udgiver Selandia Forlag Forfattere Projektledelse Foto Grafisk design Tryk Kirstine Ipsen i samarbejde med Ann Aarby Kirk, Betina Skov, Brian Sindahl, Camilla Klit Mortensen, Jette Drewsen Madsen, Jette Hansen, Jette Tvedebrink, Marlene Rask, Mette Bregendahl Kristensen, Michael Jensen, Niels E. Thingvad, Peter Karstrøm Vagning, Peter Lund, Pia Bonnesen, Søs Løkke, Thomas Nielsen, Ulrik Nielsen Kirsten Bach Kjeldal Jacob Kjøller Andersen Stormes Grafisk Media College Aalborg Oplag 500 stk. ISBN nr

5 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Indholdsfortegnelse Kontor, handel og forretningsservice...7 Event Viborg Handel...8 B2B Handel Den lokale virksomhed...12 Farmorhuset...14 Hovedforløbsprojekt Netværk og sociale medier SOS Børnebyerne Virksomhedsrettede opgaver HG.AH...21 Virksomhedsrettede opgaver HG.CABH...24 Træning i det personlige salg Virksomhedsrettede opgaver HG.IBC-Detail Virksomhedsrettet opgave HG.Tietgen Vision for egen udvikling og konkrete mål...32 Omsorg, sundhed og pædagogik...35 Blikfang tværfagligt projekt Tænk ud af boksen på tværs af uddannelser

6 TALENTVEJEN FEBRUAR

7 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Kontor, handel og forretningsservice 7

8 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Event Viborg Handel Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Detailhandel. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med at planlægge, styre, gennemføre og evaluere en event. Eleven udfordres gennem en autentisk problemstilling, som en virksomhed beder om løsninger på. Opgaven kræver, at eleven anvender relevant teori og kan reflektere over teorien i relation til den konkrete praksis, men også nytænke modeshowet som eventkategori. Opgaven kræver innovativ tænkning, stor selvstændighed og engagement, ligeledes evne til samarbejde og koordinering, da der er mange interessenter og behov i spil. Alle disse elementer tilsammen gør opgaven mere kompleks, end hvad der almindeligvis forventes af ordinære elever. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere et modeshow. Eleven kan udarbejde og beskrive en detaljeret plan for modeshowet. Eleven kan samarbejde og koordinere med forskellige interessenter. Eleven kan evaluere proces og resultat af eventen, modtage feedback og komme med forbedringsforslag. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Opgaven omhandler gennemførelse af et modeshow i Viborg midtby en lørdag kl , der gentages igen kl Opgaven er udarbejdet i et samarbejde mellem elev, skole og virksomhed (Viborg Handelstandsforening). Eleven planlægger eventen. Hvem skal gøre hvad og hvornår? Hvem skal kontaktes, og hvilke aftaler skal indgås? Eleven udarbejder planer for alle modeshowets programdele og elementer. Eleven gennemfører eventen og styrer arbejdsopgaver ud fra den udarbejdede plan. Eleven evaluerer proces og resultat. Hvad synes de deltagende butikker om modeshowet (data via spørgeskemaer)? Hvad synes Viborg Handelsstandsforening om modeshowet (data via møde)? Hvad er elevens egen vurdering af proces og resultat? Evalueringens centrale spørgsmål: Hvad gik godt; hvad fungerede mindre godt; hvad var der ikke tænkt på; hvad kunne forbedres? Tid Erfaringer 4 timer om ugen henover foråret, sv.t. i alt 36 lektioner, samt de timer, der er brugt i virksomheden (individuelt fra elev til elev). Opgaven blev løst meget tilfredsstillende. To talentelever løste den sammen, hvilket var en god ide, da opgaven ville have været for omfattende for én elev. Derudover har det givet god sparring for eleverne at være to, samt løbende at skulle være i god dialog med de øvrige samarbejdspartnere her Viborg Handel og byens butikker. Da selve eventen løb af stablen fungerede det også rigtig godt at de var to til at starte op, gennemføre eventen og afslutte Modeshowet. Må gerne kopieres Kontakt Camilla Klit Mortensen Peter Lund Mette Bregendahl Kristensen Mercantec Viborg Elevmateriale Event-Viborg-handel_Elev 8

9 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 9

10 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 B2B Handel Uddannelse Placering Formål Det særlige Detailhandel. Grundforløb. At eleven trænes i at koble og se sammenhænge mellem teori og praksis for at kunne løse autentiske problemstillinger for en virksomhed og udgøre en ressource for virksomheden. Eleven udfordres af en række autentiske problemstillinger, som eleven skal håndtere både teoretisk og praktisk, samt komme med løsningsforslag til. Det betyder, at eleven skal anvende teori, demonstrere en række forskellige metoder så som observationer, interviews, anvende spørgeskemaer og gennemføre samtaler med såvel kunder som salgspersonale og direktion. Igennem dette udfordres eleven også på det personlige og relationelle plan. Derfor fordrer opgaverne stor selvstændighed, engagement og vilje, der ligger udover, hvad der almindeligvis forventes af ordinære elever. Eleven bliver desuden præsenteret for teori, der ligger udenfor almindelige HG-teori, bl.a. hentet fra fagene Innovation og Afsætning niveau B. Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Eleven kan inddrage relevant teori inden for B2B-salg og anvende forskellige dataindsamlingsmetoder i opgaveløsningen. Eleven kan arbejde målrettet og selvstændigt med opgavernes forskellige fokusområder. Eleven kan formidle sine resultater og forslag til virksomhedens ansatte og skolens underviser. Eleven kan fremstå som en ressource for virksomheden. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Opgaven består af fem delopgaver, der fører eleven omkring centrale temaer inden for B2B. Opgaverne indgår i elevens afsluttende eksamen. Opgave 1: Lær din virksomhed af kende Virksomhedens historik, DNA, produktsortiment, markedsposition, organisationsplan, mission og vision. Opgave 2: Kundebesøg Målgrupper, segmentering, PAIN-begrebet, købsbeslutninger, kundebesøg og kundeerfaringer. Opgave 3: Produktet De fire P er, skydeskivemodellen, PLC-kurven, produktreklame og priskalkulationer. Opgave 4: Virksomhedens personale Arbejdsvilkår, fagforeninger, ansættelsesprocedurer, MUS-samtaler, elevuddannelse, personaleblad og pressemeddelelser. Opgave 5: Konkurrentanalyse Konkurrenter, kritiske succesfaktorer, de fire P er, SWOT-analyse og konkurrencemæssige positioner. Eleven løser hver delopgave på virksomheden. Eleven vælger fremlæggelsesform og formidler sin opgave til virksomhedens ansatte og skolens underviser. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 10

11 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK B2B Handel Tid Erfaringer 4 dage til hver opgave. Opgaverne er tænkt at skulle gennemføres ude på virksomhederne. Vi har haft eleverne afsted i alt i fire uger for at løse fire af de fem opgaver. Den femte er en ekstraopgave, såfremt elever bliver færdige med de fire inden for perioden. Det har vist sig at være svært for eleverne selv at holde styr på, hvornår de skal være ude på virksomheden. Vi har derfor foreslået, at eleverne til hver opgave arbejder fire på hinanden følgende dage i virksomheden, og at alle talentelever er ude på virksomhederne på det samme tidspunkt, hvis der er mange virksomheder tilknyttet talentprojektet. Der skal undervises undervejs i de forskellige opgaver. Der er elever, der har haft svært ved at omsætte især nogle af de nye teorier til praksis. De elever, som er lykkedes med det, har fået meget stor ros fra virksomhederne. Kontakt Ulrik Nielsen Jette Drewsen IBC Aabenraa Elevmateriale B2B_Elev 11

12 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Den lokale virksomhed Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Tid Erfaringer HG. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med at løse en autentisk faglig opgave for en virksomhed i lokalområdet. Eleven udfordres gennem at skulle løse en autentisk problemstilling for en virksomhed, hvor eleven skal koble teori og anvende metoder lært på skolen for at løse opgaven. Elevens valg af virksomhed skal kobles sammen med, hvor eleven kunne have tanker om at komme til at arbejde på sigt. Derved skal eleven arbejde bevidst og strategisk med sine ønsker til fremtiden og integrere sådanne tanker som udgangspunkt for opgaven. Opgavens autencitet, forventningen om et anvendeligt resultat for virksomheden og det personlige udgangspunkt fordrer, at eleven kan arbejde med et stort engagement og højt selvstændighedsniveau, der ligger udover, hvad ordinære elever almindeligvis forventes at kunne. Eleven kan arbejde målrettet og selvstændigt med virksomhedsopgaven og inddrage læreren som konsulent efter behov. Eleven kan inddrage teori og anvende metoder fra flere fag på en afgrænset problemstilling. Eleven kan finde brugbare løsninger på problemstillingen og fremstå som en ressource for virksomheden. Eleven kan opbygge positive relationer til virksomheden og derigennem åbne muligheder for en fremtidig ansættelse. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Opgaven baserer sig på en reel problemstilling, som en virksomhed beder om løsninger på. Eleven gør overvejelser om sin fremtid og ønsker til job. Eleven vurderer, hvilke virksomheder der i lyset af egne tanker om fremtiden, kunne være relevante at tage kontakt med. Eleven deltager i oplæg på klassen om dét at tage kontakt til virksomheder. Eleven får feedback på sine tanker om valg af virksomhed. Eleven tager kontakt til en (eller flere) virksomhed(er) mhp. møde og nærmere aftale om en konkret opgave, som eleven skal løse for virksomheden. Eleven laver aftaler om opgaven og tidspunkt for dens færdiggørelse. Eleven løser opgaven og inddrager undervejs i processen skolens lærere som konsulent og sparringspartner. Eleven præsenterer løsningsforslaget for virksomheden. Eleven præsenterer opgaven og løsningsforslaget for klassen og får feedback. Min. 10 moduler a 45 minutter + opfølgning på talenternes løsninger. Det lykkedes for alle talenter at finde en virksomhed, som de kunne løse en opgave for. Opgaverne var vidt forskellige og enkelte faldt udenfor det merkantile område. Elevernes besvarelse var et seriøst stykke arbejde, der med let coaching fra lærerens side, kunne præsenteres for de pågældende virksomheder. Må gerne kopieres Kontakt Niels E. Thingvad Køge Handelsskole Elevmateriale Den-lokale-virksomhed_Elev 12

13 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 13

14 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Farmorhuset Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Detailhandel. Grundforløb. At eleven styrker sine kommunikative og markedsføringsmæssige kompetencer. Eleven arbejder med kommunikative kompetencer, hvor der er fokus på tre af de seks karakteristika nysgerrighed, innovativ og overblik Eleven udfordres ved at arbejde med en case fra virkeligheden, der i sin formulering er åben for forskellige tilgange til løsning, men som kræver, at der bliver inddraget teori og metoder fra flere fag, samtidig med at eleven skal tænke ud af boksen i forhold til opgavens færdige produkter. Som endnu et element forventes det, at eleven tager kontakt til virksomheden, når opgaven løses. Opgaven har således en kompleksitet, der både kræver overblik og stiller krav til stor selvstændighed. Eleven kan målrette sin kommunikation til forskellige kundegrupper og tilpasset layouts som brochure, plakat og salgsbrev. Eleven kan levere produkter, der indeholder nytænkende elementer. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene nysgerrighed, innovativ og overblik. Opgaven omhandler udarbejdelse af konkrete forslag til en anderledes markedsføring hos en eksisterende virksomhed. Produktkrav: En brochure, der har skandinaviske turister som målgruppe (nabosprog som svensk/norsk). En plakat, der henvender sig til børnefamilier. Et salgsbrev, der retter sig mod kommende samarbejdspartnere. Eleven sætter sig ind i virksomheden. Eleven anvender sin teoretiske viden og kreativ tænkning til at komme med produktudkast, der justeres ud fra kontakt med virksomheden. Eleven leverer et færdigt forslag på de ønskede produkter. Eleven fremlægger sine produkter og får feedback. Tid Erfaringer 6 timer. Eleverne skal coaches meget i starten af projektet. Må gerne kopieres Kontakt Brian Sindahl ZBC Næstved Elevmateriale Farmorhuset_Elev 14

15 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 15

16 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Hovedforløbsprojekt Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Kontoruddannelserne offentlig administration, lægesekretær, økonomi, administration og revision. Hovedforløb. At eleven bliver udfordret af opgaver, der ligger uden for uddannelsernes ordinære indhold, og som involverer samarbejde på tværs af de forskellige kontoruddannelsesspecialer. Eleven udfordres via et særlig tilrettelagt forløb for talentelever på tværs af kontoruddannelsens specialer. Via forløbet bliver eleverne præsenteret for en række oplægsholdere og arbejdsformer, der kan fungere igangsættende og understøttende for elevernes individuelle projekter og udvikling af deres talent som helhed. Projektopgaverne indebærer, at eleverne skal arbejde selvstændigt, nytænkende og med områder, der adskiller sig fra almindelige skoleprojekter. Eleven kan lægge en plan for og gennemføre det valgte projekt. Eleven kan skabe et konkret produkt/løsning som resultat af projektarbejdet. Eleven kan samarbejde på tværs af kontoruddannelsens specialer og med parter relevante for projektets gennemførelse. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovation og overblik. Opgaven er et elevdefineret projekt, der involverer kreativ tænkning og munder ud i et konkret produkt/løsning. Projektet gennemføres i mindre grupper af talentelever på tværs af kontoruddannelsens specialer. Eleverne mødes en halv dag om måneden til inspiration bl.a. om innovation, foredrag af talenter fra fx sportsverdenen, samarbejdsøvelser og inspirerende rammer. Eleverne idégenererer omkring projektemner. Eleverne udarbejder mål og plan for deres valgte projekt, samt tager stilling til, hvilken type produkt projektet skal udmunde i. Eleverne arbejder sammen om projektets realisering. Eleverne præsenterer deres projekt og produkt for undervisere og involverede virksomheder. Eleverne får feedback. Eksempler på projekter i efteråret 2014: Arrangement planlægningsgruppen: Gruppen planlægger og gennemfører en studietur til København for talentelever indeholdende to foredrag og samarbejdsøvelser. Planlægger og gennemfører talentforløbets afslutningsdag, hvor elevernes projekter bliver præsenteret, og hvor virksomheder deltager. Kræft i fokus: Gruppen planlægger og arrangerer et sponsoreret foredrag, hvor overskud fra entréindtægter går til en børneafdeling for kræftramte børn på Odense Universitetshospital. Videndeling: Gruppen udvikler en virksomheds intranet mhp. at styrke videndeling mellem medarbejdere og andre virksomheder. Inkasso: Gruppen udvikler en håndbog til små virksomheder omkring håndtering af inkassosager. LINKme: Gruppen udvikler og designer en hjemmeside, der kan forbinde virksomheder og elever, der søger praktikplads. Projekt høje piger: Gruppen opbygger et projekt fra idé til handling, udarbejder fondsansøgning, laver budget, finder træningsfaciliteter, bruger netværk alt sammen til et håndboldprojekt, hvor høje piger fra flere forskellige klubber samles til særlig træning. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 16

17 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Hovedforløbsprojekt Tid Erfaringer ½ dag pr. måned i alt 8 gange + elevernes selvvalgte tidsforbrug. Det har været en stor fornøjelse at opleve så mange dygtige, motiverede og engagerede talenter, der har taget ansvar for egen læring og deres selvvalgte projekter. Som underviser har jeg primært haft en rolle som mentor. Kontakt Ann Aarby Kirk Tietgen HG, Odense Elevmateriale Der findes ikke en tilhørende elevopgave. Eleverne introduceres mundtligt til projekttilgangen. Vi har udarbejdet en beskrivelse af vores talentforløb: Hovedforløbsprojekt-koncept-for-talentforløb_Elev 17

18 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Netværk og sociale medier Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven HG. Grundforløb. At eleven udvider sin forståelse af sociale medier som platform for netværk og strategisk kommunikation om egen profil. Eleven udfordres ved at nytænke, hvordan sociale medier kan anvendes til at skabe kontakt mellem andre talentelever som dem selv og virksomheder. Opgaven giver eleven mulighed for at arbejde strategisk med egen profil og i forhold til en fremtidig jobsituation. Eleven arbejder således mere bevidst omkring planer for egen fremtid, hvilket kræver et engagement, der rækker ud over uddannelsen her og nu. Eleven kan opbygge en profil på LinkedIn. Eleven kan medvirke til, at talenter fra egen skole, på regionalt og nationalt hold får interesse for LinkedIn, hvorved eleven kan tilføje flere talenter til sit netværk. Eleven kan tage initiativer til at anvende profilen strategisk. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement og nysgerrighed. Opgaven omhandler opbygning af netværk med andre talentelever via det sociale medie LinkedIn, samt en række spørgsmål i tilknytning til LinkedIn. Eleven løser de første opgaver om LinkedIn i en gruppen med andre talentelever. Eleverne får en fælles præsentation af LinkedIn på klassen. Eleverne arbejder videre individuelt med opgavens øvrige spørgsmål og med at oprette sig selv som profil på LinkedIn. Eleverne drøfter deres opgavebesvarelser og erfaringer med LinkedIn i fælles plenum en uge senere. Tid Erfaringer 3 moduler a 45 minutter + opfølgning på talenternes profiler. Det lykkedes at opbygge LinkedIn profiler for alle talenter. Nogen af eleverne så hurtigt fordelene i LinkedIn og brugte det i jobsøgning, kontaktskabelse med andre talenter i forbindelse med Camp. Opgaven har en generel dannelseseffekt, idet flere elever fik erkendelsen, at Facebook ikke er verdens mest seriøse forum til virksomhedskontakt. Må gerne kopieres Kontakt Niels E. Thingvad Køge Handelsskole Elevmateriale Netværk-og-sociale-medier_Elev 18

19 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 19

20 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 SOS Børnebyerne Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Kontor. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med markedsføring, der både er miljøorienteret og retter sig mod velgørenhed. Eleven udfordres ved at skulle gennemføre en rigtig markedsføringsopgave på egen skole, hvor kravspecifikationerne til produktet er krævende, fordi det involverer velgørenhed og en regulering af andres adfærd i et længere tidsperspektiv, men også videregivelse af ansvar for opgaven til andre. Opgaven er således både fagligt og personligt krævende og involverer samarbejde med mange interessenter, hvilket gør opgaven kompleks på et niveau, der ligger udover hvad ordinære elever almindeligvis vil kunne håndtere. Eleven kan gennemføre en rigtig markedsføring, som både virker her og nu og har en effekt på målgruppens fortsatte adfærd over en længere periode. Eleven kan samarbejde med mange interessenter. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent og overblik. Opgaven omhandler markedsføring, der skal få skolens elever til at indsamle flasker (pant) på skolens område. Pengene herfra går til velgørende formål; her et faderbarn fra SOS-Børnebyerne. Krav til markedsføringen: Velgørenhed Ansvarlighed Samarbejde Videreførelse af opgaver Opgaven udføres af en gruppe talentelever, der har valgfaget Talentvejen. Eleverne arbejder med elementerne planlægning, budgettering, markedsføring og indsamling. Eleverne fremlægger sine plan for markedsføringen til projektets lærere mhp. feedback. Eleverne indarbejder feedback og reviderer sin plan. Markedsføringsplanen forelægges skolens ledelse. Markedsføringen sættes i værk og der følges op efter en nærmere aftalt plan. Ansvaret for en fortsat indsamling overdrages til andre. Tid Erfaringer 9 lektioner fordelt over tre lektioner pr. uge i tre uger (valgfaget Talentvejen) 1 time pr. uge fremadrettet. Eleverne har været meget glade for opgaven, fordi den er konkret og virkelighedsnær. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, i hvor høj grad det er lykkedes eleverne at involvere deres medstuderende. Må gerne kopieres Kontakt Pia Bonnesen ZBC Næstved Elevmateriale SOS-Børnebyerne_Elev 20

21 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Virksomhedsrettede opgaver HG.AH Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Detailhandel. Grundforløb. At eleven får mulighed for at arbejde med teori i praksis via virksomhedsforlagt undervisning. Eleven udfordres ved at blive præsenteret for en række opgavemuligheder, som eleven kan tage udgangspunkt i, men forme og udvikle efter interesse og i samspil med virksomheden, hvor eleven er tilknyttet. Den brede og åbne opgaveramme stiller krav om aktivering af alle elevens talentkarakteristika, idet eleven selv skal planlægge og strukturere arbejdsprocessen frem mod en opgaveløsning. Dette selvstændighedskrav adskiller sig fra ordinære elever, der har en mere lærerstyret proces og opgaveløsning. Eleven kan arbejde målrettet og selvstændigt med centrale temaer fra praksis. Eleven kan koble og se sammenhænge mellem teori og praksis. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Fortsættes næste side 21

22 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Virksomhedsrettede opgaver HG.AH Beskrivelse af selve opgaven Opgaven består at en række eksempler på opgaver samlet i et inspirationshæfte, som eleven kan tage udgangspunkt i og forme og udvikle efter interesse. Inspirationshæftet er baseret på teoriundervisning i grundfagene på grundforløbet HG1-detail niveau F/E (Salg og service, erhvervsøkonomi, engelsk, informationsteknologi, samfundsfag samt dekoration) og opgaverne løses i den butik, som eleven er tilknyttet. Inspirationshæftet har følgende overskrifter og opgaveoplæg: Salg Eleven undersøger, hvordan salg håndteres i butikken. Varestrøm og pengestrøm Eleven undersøger, hvordan varestrøm og pengestrøm styres i butikken. Kundestrøm Eleven tegner butikkens kundestrøm og forholder sig til sammenhænge med varepræsentation, betjeningsform og butikkens øvrige markedsføringsindsatser. Event Eleven planlægger og gennemfører en event, der matcher en anledning, i butikken. Demografi Eleven beskriver demografien i Nordjylland og anvender denne til at forholde sig til butikkens aktuelle og potentielle kunder. Branding Eleven undersøger butikkens brand og deres måde at brande sig på. English please Eleven udvikler et materiale, der synliggør butikken for turister og de indkøbsmuligheder og services, som butikken tilbyder. Innovation Eleven undersøger butikkens innovative tiltag og kommer med forslag til innovation. Overenskomst Eleven forholder sig til butikkens overenskomst og undersøger en række forhold i relation til ansættelse. Salgsopstilling Eleven gennemfører en specialeksponering af en vare, som butikken ønsker mersalg af, og kobler sin løsning til en opstillingsteori. Service Eleven undersøger, hvad der er specielt ved butikkens kundeservice og reflekterer over god kunde kundeservice. Økonomi Eleven undersøger butikkens økonomisystem og beskriver, hvordan det fungerer og hvordan det følger vareflowet i butikken. IT Eleven forholder sig til butikkens it-platform og vurderer, om platformen kan udvides ved at flere arbejdsopgaver digitaliseres. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 22

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

TALENTELEV HG DETAIL DIT NAVN: BUTIK: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 1

TALENTELEV HG DETAIL DIT NAVN: BUTIK: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 1 TALENTELEV HG DETAIL DIT NAVN: BUTIK: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid Sindbjerg & Betina Skov 1 Startdato: Slutdato: Titel på opgave der arbejdes med: Aalborg Handelsskole, hg-detail, ved Astrid

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM praxisonline er elevens navigationscentrum og digitale boghylde med adgang til sine læremidler og læringsforløb: webbog didaktiseret kernestof med fagspor ipraxis interaktive

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

10 hands-on til talentudvikling

10 hands-on til talentudvikling 10 hands-on til talentudvikling Februar 2015 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Udgivelseår 2015 Udgiver Selandia Forlag Forfatter Bidragydere Redaktion Projektledelse Foto Grafisk design Tryk Kirstine Ipsen Jesper

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere