Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2"

Transkript

1 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Februar 2015

2 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Bliv inspireret af andres talentopgaver Denne publikation er et af fire bilag til hovedpublikationen 10 hands-on til talentudvikling. Hovedpublikationen formidler erfaringerne fra Talentvejen i en pædagogisk ramme, som kan bruges som baggrund for de drøftelser og det arbejde, ledere og lærere står foran ved implementering af den del af EUD reformen, der handler om talentudvikling. I de fire bilagspublikationer bliver du præsenteret for 100 eksempler på talentopgaver. Opgaverne repræsenterer en stor mangfoldighed i design og originalitet. Derfor vil det ikke kun være interessant for dig at læse opgaver fra dit eget fag, men også at se, hvordan fag helt forskelligt fra dit eget har skruet talentopgaver sammen. Vi er sikre på, at du vil blive inspireret af forskelligheden. Først og fremmest håber vi, at du vil få lyst til at kaste dig ud i dine kollegers spændende talentopgaver, måske med enkelte tilpasninger. Sådan er talentopgaverne systematiseret To publikationer indeholder opgaver inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, en indeholder opgaver fra hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser mens den sidste indeholder opgaver fra hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice samt to tværfaglige opgaver, der involverer hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik (frisør). Fordelingen af opgaver på hovedområder afspejler omfanget af uddannelser, der har deltaget i Talentvejen. Sådan er talentopgaverne bygget op Hver talentopgave er opbygget efter en fælles didaktisk skabelon for at sikre pædagogisk fokus og ensartethed, men også for at holde beskrivelsen af en talentopgave på cirka én side. For at lette sproget er eleven valgt som gennemgående synonym for talentelev. Vi har brugt entalsformen, fordi læring altid er en individuel psykologisk bearbejdelse og tilegnelse, selvom læring også er indlejret i en social samspilssituation. Entalsformen er ligeledes et sprogligt valg, velvidende at flere af opgaverne skal løses af flere talentelever sammen. Skabelonen har følgende overskrifter og betydninger: Uddannelse: Udpeger, hvilken uddannelse (fag) talentopgaven er rettet mod. Placering: Fortæller, hvilket uddannelsestrin talentopgaven er afprøvet på eller tiltænkt at blive brugt på. Formål: Udtrykker, hvad der har været lærerens intention med opgaven. Det særlige: Sætter ord på, hvordan opgaven udfordrer talenteleven, idet det samtidig er forsøgt at uddrage, hvordan opgaven adskiller sig fra opgaver til ordinære elever. Ordet ordinære skal på ingen måde signalere mindre betydning, men har været en nødvendig kategori for at tydeliggøre, hvori det særlige består; hvis talentopgaver ikke er anderledes end opgaver til eleverne i almindelighed, giver det jo ingen mening at tale om talentopgaver. Ønsket virkning: Beskriver, hvad eleven forventes at kunne efter opgaven er gennemført. Der er bevidst brugt den gennemgående formulering eleven kan for at understøtte vores anvendte talentbegreb, der sigter mod mestring en faglig kunnen, som kan iagttages. Ligeledes er der brugt en art oplistning for, at punkterne kan bruges som enkle checkpoints sammen med eleven før og efter talentopgavens gennemførelse, dvs. kunne tydeliggøre for eleven, hvad opgaven sigter mod af kunnen, og efter opgaven at give feedback i forhold til de enkelte punkter. Det er bevidst, at der ikke er arbejdet med de taksonomiske formuleringer. Tankegangen afspejler, at talenteleven ikke skal være låst i et krav om bestemte præstationsniveauer, men blive grebet af selve opgaven og at gøre sit bedste, turde tage chancer og risikere fejl. Den talentdidaktik, som er beskrevet i hovedpublikationen, lægger vægt på, at eleven får indsigt i egen læreproces, da det er et vigtigt element for elevens videre udvikling mod hele tiden at blive dygtigere. Den ønskede virkning er knyttet til talentopgaver, der i deres udgangsniveau er sværere og 2

3 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK sigter på, at eleven kan sprænge niveauet for sin hidtidige mestring og ikke at skulle opnå et på forhånd defineret mestringsniveau. En mestring (ønsket virkning), der kan iagttages, kan også beskrives og dokumenteres. Det anbefaler hovedpublikationen, at eleven gør i en logbog/portfolio, hvormed elev og lærer har et udgangspunkt for at planlægge elevens videre forløb. Men dokumentationen vil også kunne anvendes til at beskrive, hvad der karakteriserer den pågældende elevs særlige profil, talent og præstationsniveau ved fagets afslutning. Beskrivelse af selve opgaven: Udpeger talentopgavens fokus på indholdselementer og hvilke trin læreprocessen er bygget op af for eleven. Tid: Anviser, hvor lang tid, der er brugt, til at gennemføre opgaven med det anvendte set up. Erfaringer: Videregiver, hvilke erfaringer læreren har gjort med den pågældende opgave. Elevmateriale: Linker til selve den talentopgave eleven har fået eller andre materialer, der kan have betydning for at kunne gennemføre talentopgaven. Alle materialer er placeret i lærerværelset på Talentvejens hjemmeside Kontakt: Henviser til den lærer, som har været primus motor i designet af den pågældende talentopgave. Der er angivet en mailadresse, så du kan tage kontakt til læreren for eventuelt uddybende spørgsmål. Sådan kan du læse og bruge talentopgaverne Der er mange måder at læse og bruge bilagsmaterialets talentopgaver på. Her er nogle systematikker, du kan følge for at få inspiration til selv at designe talentopgaver: Læs opgaverne efter overskrifter måske er der noget bestemt du søger idéer til? Læs alle talentopgaver inden for et specifikt fag er der kulturtræk i forhold til fagenes måde at tænke talentudvikling på? Læs talentopgaver inden for beslægtede uddannelser eller samme hovedområde giver det anledning til tværgående samarbejde og videndeling? Læs talentopgaver fjernt fra dit uddannelsesområde udfordrer det vante og fastgroede tanker om læring? Læs opgaver på kryds og tværs og lad dig inspirere af metoder, organiseringer og kreative påfund. Vælg gode opgaver ud og drøft deres kvaliteter med dine kolleger. Vælg opgaver ud og brainstorm med dine kolleger om, hvordan I kunne lave variationer over samme opgave eller tilføre flere elementer til opgaven. Læs kategorien Det særlige på tværs af alle talentopgaver og bliv mere klar på, hvad der adskiller en talentopgave fra en ordinær opgave. Udvælg fem talentopgaver og lad talentelever vælge to, som de synes er særligt interessante. Find ud af, hvad der har inspireret dem. Giv inspirationshæftet til talentelever og lad dem vælge opgaver ud, som de kunne tænke sig at prøve, evt. med lidt tilretning. Giv talenteleverne en tom talentopgaveskabelon og bed dem om at skrive stikord til en spændende talentopgave. 3

4 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Udgivelseår 2015 Udgiver Selandia Forlag Forfattere Projektledelse Foto Grafisk design Tryk Kirstine Ipsen i samarbejde med Ann Aarby Kirk, Betina Skov, Brian Sindahl, Camilla Klit Mortensen, Jette Drewsen Madsen, Jette Hansen, Jette Tvedebrink, Marlene Rask, Mette Bregendahl Kristensen, Michael Jensen, Niels E. Thingvad, Peter Karstrøm Vagning, Peter Lund, Pia Bonnesen, Søs Løkke, Thomas Nielsen, Ulrik Nielsen Kirsten Bach Kjeldal Jacob Kjøller Andersen Stormes Grafisk Media College Aalborg Oplag 500 stk. ISBN nr

5 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Indholdsfortegnelse Kontor, handel og forretningsservice...7 Event Viborg Handel...8 B2B Handel Den lokale virksomhed...12 Farmorhuset...14 Hovedforløbsprojekt Netværk og sociale medier SOS Børnebyerne Virksomhedsrettede opgaver HG.AH...21 Virksomhedsrettede opgaver HG.CABH...24 Træning i det personlige salg Virksomhedsrettede opgaver HG.IBC-Detail Virksomhedsrettet opgave HG.Tietgen Vision for egen udvikling og konkrete mål...32 Omsorg, sundhed og pædagogik...35 Blikfang tværfagligt projekt Tænk ud af boksen på tværs af uddannelser

6 TALENTVEJEN FEBRUAR

7 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Kontor, handel og forretningsservice 7

8 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Event Viborg Handel Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Detailhandel. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med at planlægge, styre, gennemføre og evaluere en event. Eleven udfordres gennem en autentisk problemstilling, som en virksomhed beder om løsninger på. Opgaven kræver, at eleven anvender relevant teori og kan reflektere over teorien i relation til den konkrete praksis, men også nytænke modeshowet som eventkategori. Opgaven kræver innovativ tænkning, stor selvstændighed og engagement, ligeledes evne til samarbejde og koordinering, da der er mange interessenter og behov i spil. Alle disse elementer tilsammen gør opgaven mere kompleks, end hvad der almindeligvis forventes af ordinære elever. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere et modeshow. Eleven kan udarbejde og beskrive en detaljeret plan for modeshowet. Eleven kan samarbejde og koordinere med forskellige interessenter. Eleven kan evaluere proces og resultat af eventen, modtage feedback og komme med forbedringsforslag. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Opgaven omhandler gennemførelse af et modeshow i Viborg midtby en lørdag kl , der gentages igen kl Opgaven er udarbejdet i et samarbejde mellem elev, skole og virksomhed (Viborg Handelstandsforening). Eleven planlægger eventen. Hvem skal gøre hvad og hvornår? Hvem skal kontaktes, og hvilke aftaler skal indgås? Eleven udarbejder planer for alle modeshowets programdele og elementer. Eleven gennemfører eventen og styrer arbejdsopgaver ud fra den udarbejdede plan. Eleven evaluerer proces og resultat. Hvad synes de deltagende butikker om modeshowet (data via spørgeskemaer)? Hvad synes Viborg Handelsstandsforening om modeshowet (data via møde)? Hvad er elevens egen vurdering af proces og resultat? Evalueringens centrale spørgsmål: Hvad gik godt; hvad fungerede mindre godt; hvad var der ikke tænkt på; hvad kunne forbedres? Tid Erfaringer 4 timer om ugen henover foråret, sv.t. i alt 36 lektioner, samt de timer, der er brugt i virksomheden (individuelt fra elev til elev). Opgaven blev løst meget tilfredsstillende. To talentelever løste den sammen, hvilket var en god ide, da opgaven ville have været for omfattende for én elev. Derudover har det givet god sparring for eleverne at være to, samt løbende at skulle være i god dialog med de øvrige samarbejdspartnere her Viborg Handel og byens butikker. Da selve eventen løb af stablen fungerede det også rigtig godt at de var to til at starte op, gennemføre eventen og afslutte Modeshowet. Må gerne kopieres Kontakt Camilla Klit Mortensen Peter Lund Mette Bregendahl Kristensen Mercantec Viborg Elevmateriale Event-Viborg-handel_Elev 8

9 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 9

10 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 B2B Handel Uddannelse Placering Formål Det særlige Detailhandel. Grundforløb. At eleven trænes i at koble og se sammenhænge mellem teori og praksis for at kunne løse autentiske problemstillinger for en virksomhed og udgøre en ressource for virksomheden. Eleven udfordres af en række autentiske problemstillinger, som eleven skal håndtere både teoretisk og praktisk, samt komme med løsningsforslag til. Det betyder, at eleven skal anvende teori, demonstrere en række forskellige metoder så som observationer, interviews, anvende spørgeskemaer og gennemføre samtaler med såvel kunder som salgspersonale og direktion. Igennem dette udfordres eleven også på det personlige og relationelle plan. Derfor fordrer opgaverne stor selvstændighed, engagement og vilje, der ligger udover, hvad der almindeligvis forventes af ordinære elever. Eleven bliver desuden præsenteret for teori, der ligger udenfor almindelige HG-teori, bl.a. hentet fra fagene Innovation og Afsætning niveau B. Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Eleven kan inddrage relevant teori inden for B2B-salg og anvende forskellige dataindsamlingsmetoder i opgaveløsningen. Eleven kan arbejde målrettet og selvstændigt med opgavernes forskellige fokusområder. Eleven kan formidle sine resultater og forslag til virksomhedens ansatte og skolens underviser. Eleven kan fremstå som en ressource for virksomheden. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Opgaven består af fem delopgaver, der fører eleven omkring centrale temaer inden for B2B. Opgaverne indgår i elevens afsluttende eksamen. Opgave 1: Lær din virksomhed af kende Virksomhedens historik, DNA, produktsortiment, markedsposition, organisationsplan, mission og vision. Opgave 2: Kundebesøg Målgrupper, segmentering, PAIN-begrebet, købsbeslutninger, kundebesøg og kundeerfaringer. Opgave 3: Produktet De fire P er, skydeskivemodellen, PLC-kurven, produktreklame og priskalkulationer. Opgave 4: Virksomhedens personale Arbejdsvilkår, fagforeninger, ansættelsesprocedurer, MUS-samtaler, elevuddannelse, personaleblad og pressemeddelelser. Opgave 5: Konkurrentanalyse Konkurrenter, kritiske succesfaktorer, de fire P er, SWOT-analyse og konkurrencemæssige positioner. Eleven løser hver delopgave på virksomheden. Eleven vælger fremlæggelsesform og formidler sin opgave til virksomhedens ansatte og skolens underviser. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 10

11 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK B2B Handel Tid Erfaringer 4 dage til hver opgave. Opgaverne er tænkt at skulle gennemføres ude på virksomhederne. Vi har haft eleverne afsted i alt i fire uger for at løse fire af de fem opgaver. Den femte er en ekstraopgave, såfremt elever bliver færdige med de fire inden for perioden. Det har vist sig at være svært for eleverne selv at holde styr på, hvornår de skal være ude på virksomheden. Vi har derfor foreslået, at eleverne til hver opgave arbejder fire på hinanden følgende dage i virksomheden, og at alle talentelever er ude på virksomhederne på det samme tidspunkt, hvis der er mange virksomheder tilknyttet talentprojektet. Der skal undervises undervejs i de forskellige opgaver. Der er elever, der har haft svært ved at omsætte især nogle af de nye teorier til praksis. De elever, som er lykkedes med det, har fået meget stor ros fra virksomhederne. Kontakt Ulrik Nielsen Jette Drewsen IBC Aabenraa Elevmateriale B2B_Elev 11

12 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Den lokale virksomhed Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Tid Erfaringer HG. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med at løse en autentisk faglig opgave for en virksomhed i lokalområdet. Eleven udfordres gennem at skulle løse en autentisk problemstilling for en virksomhed, hvor eleven skal koble teori og anvende metoder lært på skolen for at løse opgaven. Elevens valg af virksomhed skal kobles sammen med, hvor eleven kunne have tanker om at komme til at arbejde på sigt. Derved skal eleven arbejde bevidst og strategisk med sine ønsker til fremtiden og integrere sådanne tanker som udgangspunkt for opgaven. Opgavens autencitet, forventningen om et anvendeligt resultat for virksomheden og det personlige udgangspunkt fordrer, at eleven kan arbejde med et stort engagement og højt selvstændighedsniveau, der ligger udover, hvad ordinære elever almindeligvis forventes at kunne. Eleven kan arbejde målrettet og selvstændigt med virksomhedsopgaven og inddrage læreren som konsulent efter behov. Eleven kan inddrage teori og anvende metoder fra flere fag på en afgrænset problemstilling. Eleven kan finde brugbare løsninger på problemstillingen og fremstå som en ressource for virksomheden. Eleven kan opbygge positive relationer til virksomheden og derigennem åbne muligheder for en fremtidig ansættelse. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Opgaven baserer sig på en reel problemstilling, som en virksomhed beder om løsninger på. Eleven gør overvejelser om sin fremtid og ønsker til job. Eleven vurderer, hvilke virksomheder der i lyset af egne tanker om fremtiden, kunne være relevante at tage kontakt med. Eleven deltager i oplæg på klassen om dét at tage kontakt til virksomheder. Eleven får feedback på sine tanker om valg af virksomhed. Eleven tager kontakt til en (eller flere) virksomhed(er) mhp. møde og nærmere aftale om en konkret opgave, som eleven skal løse for virksomheden. Eleven laver aftaler om opgaven og tidspunkt for dens færdiggørelse. Eleven løser opgaven og inddrager undervejs i processen skolens lærere som konsulent og sparringspartner. Eleven præsenterer løsningsforslaget for virksomheden. Eleven præsenterer opgaven og løsningsforslaget for klassen og får feedback. Min. 10 moduler a 45 minutter + opfølgning på talenternes løsninger. Det lykkedes for alle talenter at finde en virksomhed, som de kunne løse en opgave for. Opgaverne var vidt forskellige og enkelte faldt udenfor det merkantile område. Elevernes besvarelse var et seriøst stykke arbejde, der med let coaching fra lærerens side, kunne præsenteres for de pågældende virksomheder. Må gerne kopieres Kontakt Niels E. Thingvad Køge Handelsskole Elevmateriale Den-lokale-virksomhed_Elev 12

13 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 13

14 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Farmorhuset Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Detailhandel. Grundforløb. At eleven styrker sine kommunikative og markedsføringsmæssige kompetencer. Eleven arbejder med kommunikative kompetencer, hvor der er fokus på tre af de seks karakteristika nysgerrighed, innovativ og overblik Eleven udfordres ved at arbejde med en case fra virkeligheden, der i sin formulering er åben for forskellige tilgange til løsning, men som kræver, at der bliver inddraget teori og metoder fra flere fag, samtidig med at eleven skal tænke ud af boksen i forhold til opgavens færdige produkter. Som endnu et element forventes det, at eleven tager kontakt til virksomheden, når opgaven løses. Opgaven har således en kompleksitet, der både kræver overblik og stiller krav til stor selvstændighed. Eleven kan målrette sin kommunikation til forskellige kundegrupper og tilpasset layouts som brochure, plakat og salgsbrev. Eleven kan levere produkter, der indeholder nytænkende elementer. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene nysgerrighed, innovativ og overblik. Opgaven omhandler udarbejdelse af konkrete forslag til en anderledes markedsføring hos en eksisterende virksomhed. Produktkrav: En brochure, der har skandinaviske turister som målgruppe (nabosprog som svensk/norsk). En plakat, der henvender sig til børnefamilier. Et salgsbrev, der retter sig mod kommende samarbejdspartnere. Eleven sætter sig ind i virksomheden. Eleven anvender sin teoretiske viden og kreativ tænkning til at komme med produktudkast, der justeres ud fra kontakt med virksomheden. Eleven leverer et færdigt forslag på de ønskede produkter. Eleven fremlægger sine produkter og får feedback. Tid Erfaringer 6 timer. Eleverne skal coaches meget i starten af projektet. Må gerne kopieres Kontakt Brian Sindahl ZBC Næstved Elevmateriale Farmorhuset_Elev 14

15 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 15

16 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Hovedforløbsprojekt Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Kontoruddannelserne offentlig administration, lægesekretær, økonomi, administration og revision. Hovedforløb. At eleven bliver udfordret af opgaver, der ligger uden for uddannelsernes ordinære indhold, og som involverer samarbejde på tværs af de forskellige kontoruddannelsesspecialer. Eleven udfordres via et særlig tilrettelagt forløb for talentelever på tværs af kontoruddannelsens specialer. Via forløbet bliver eleverne præsenteret for en række oplægsholdere og arbejdsformer, der kan fungere igangsættende og understøttende for elevernes individuelle projekter og udvikling af deres talent som helhed. Projektopgaverne indebærer, at eleverne skal arbejde selvstændigt, nytænkende og med områder, der adskiller sig fra almindelige skoleprojekter. Eleven kan lægge en plan for og gennemføre det valgte projekt. Eleven kan skabe et konkret produkt/løsning som resultat af projektarbejdet. Eleven kan samarbejde på tværs af kontoruddannelsens specialer og med parter relevante for projektets gennemførelse. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovation og overblik. Opgaven er et elevdefineret projekt, der involverer kreativ tænkning og munder ud i et konkret produkt/løsning. Projektet gennemføres i mindre grupper af talentelever på tværs af kontoruddannelsens specialer. Eleverne mødes en halv dag om måneden til inspiration bl.a. om innovation, foredrag af talenter fra fx sportsverdenen, samarbejdsøvelser og inspirerende rammer. Eleverne idégenererer omkring projektemner. Eleverne udarbejder mål og plan for deres valgte projekt, samt tager stilling til, hvilken type produkt projektet skal udmunde i. Eleverne arbejder sammen om projektets realisering. Eleverne præsenterer deres projekt og produkt for undervisere og involverede virksomheder. Eleverne får feedback. Eksempler på projekter i efteråret 2014: Arrangement planlægningsgruppen: Gruppen planlægger og gennemfører en studietur til København for talentelever indeholdende to foredrag og samarbejdsøvelser. Planlægger og gennemfører talentforløbets afslutningsdag, hvor elevernes projekter bliver præsenteret, og hvor virksomheder deltager. Kræft i fokus: Gruppen planlægger og arrangerer et sponsoreret foredrag, hvor overskud fra entréindtægter går til en børneafdeling for kræftramte børn på Odense Universitetshospital. Videndeling: Gruppen udvikler en virksomheds intranet mhp. at styrke videndeling mellem medarbejdere og andre virksomheder. Inkasso: Gruppen udvikler en håndbog til små virksomheder omkring håndtering af inkassosager. LINKme: Gruppen udvikler og designer en hjemmeside, der kan forbinde virksomheder og elever, der søger praktikplads. Projekt høje piger: Gruppen opbygger et projekt fra idé til handling, udarbejder fondsansøgning, laver budget, finder træningsfaciliteter, bruger netværk alt sammen til et håndboldprojekt, hvor høje piger fra flere forskellige klubber samles til særlig træning. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 16

17 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Hovedforløbsprojekt Tid Erfaringer ½ dag pr. måned i alt 8 gange + elevernes selvvalgte tidsforbrug. Det har været en stor fornøjelse at opleve så mange dygtige, motiverede og engagerede talenter, der har taget ansvar for egen læring og deres selvvalgte projekter. Som underviser har jeg primært haft en rolle som mentor. Kontakt Ann Aarby Kirk Tietgen HG, Odense Elevmateriale Der findes ikke en tilhørende elevopgave. Eleverne introduceres mundtligt til projekttilgangen. Vi har udarbejdet en beskrivelse af vores talentforløb: Hovedforløbsprojekt-koncept-for-talentforløb_Elev 17

18 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Netværk og sociale medier Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven HG. Grundforløb. At eleven udvider sin forståelse af sociale medier som platform for netværk og strategisk kommunikation om egen profil. Eleven udfordres ved at nytænke, hvordan sociale medier kan anvendes til at skabe kontakt mellem andre talentelever som dem selv og virksomheder. Opgaven giver eleven mulighed for at arbejde strategisk med egen profil og i forhold til en fremtidig jobsituation. Eleven arbejder således mere bevidst omkring planer for egen fremtid, hvilket kræver et engagement, der rækker ud over uddannelsen her og nu. Eleven kan opbygge en profil på LinkedIn. Eleven kan medvirke til, at talenter fra egen skole, på regionalt og nationalt hold får interesse for LinkedIn, hvorved eleven kan tilføje flere talenter til sit netværk. Eleven kan tage initiativer til at anvende profilen strategisk. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement og nysgerrighed. Opgaven omhandler opbygning af netværk med andre talentelever via det sociale medie LinkedIn, samt en række spørgsmål i tilknytning til LinkedIn. Eleven løser de første opgaver om LinkedIn i en gruppen med andre talentelever. Eleverne får en fælles præsentation af LinkedIn på klassen. Eleverne arbejder videre individuelt med opgavens øvrige spørgsmål og med at oprette sig selv som profil på LinkedIn. Eleverne drøfter deres opgavebesvarelser og erfaringer med LinkedIn i fælles plenum en uge senere. Tid Erfaringer 3 moduler a 45 minutter + opfølgning på talenternes profiler. Det lykkedes at opbygge LinkedIn profiler for alle talenter. Nogen af eleverne så hurtigt fordelene i LinkedIn og brugte det i jobsøgning, kontaktskabelse med andre talenter i forbindelse med Camp. Opgaven har en generel dannelseseffekt, idet flere elever fik erkendelsen, at Facebook ikke er verdens mest seriøse forum til virksomhedskontakt. Må gerne kopieres Kontakt Niels E. Thingvad Køge Handelsskole Elevmateriale Netværk-og-sociale-medier_Elev 18

19 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 19

20 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 SOS Børnebyerne Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Kontor. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med markedsføring, der både er miljøorienteret og retter sig mod velgørenhed. Eleven udfordres ved at skulle gennemføre en rigtig markedsføringsopgave på egen skole, hvor kravspecifikationerne til produktet er krævende, fordi det involverer velgørenhed og en regulering af andres adfærd i et længere tidsperspektiv, men også videregivelse af ansvar for opgaven til andre. Opgaven er således både fagligt og personligt krævende og involverer samarbejde med mange interessenter, hvilket gør opgaven kompleks på et niveau, der ligger udover hvad ordinære elever almindeligvis vil kunne håndtere. Eleven kan gennemføre en rigtig markedsføring, som både virker her og nu og har en effekt på målgruppens fortsatte adfærd over en længere periode. Eleven kan samarbejde med mange interessenter. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent og overblik. Opgaven omhandler markedsføring, der skal få skolens elever til at indsamle flasker (pant) på skolens område. Pengene herfra går til velgørende formål; her et faderbarn fra SOS-Børnebyerne. Krav til markedsføringen: Velgørenhed Ansvarlighed Samarbejde Videreførelse af opgaver Opgaven udføres af en gruppe talentelever, der har valgfaget Talentvejen. Eleverne arbejder med elementerne planlægning, budgettering, markedsføring og indsamling. Eleverne fremlægger sine plan for markedsføringen til projektets lærere mhp. feedback. Eleverne indarbejder feedback og reviderer sin plan. Markedsføringsplanen forelægges skolens ledelse. Markedsføringen sættes i værk og der følges op efter en nærmere aftalt plan. Ansvaret for en fortsat indsamling overdrages til andre. Tid Erfaringer 9 lektioner fordelt over tre lektioner pr. uge i tre uger (valgfaget Talentvejen) 1 time pr. uge fremadrettet. Eleverne har været meget glade for opgaven, fordi den er konkret og virkelighedsnær. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, i hvor høj grad det er lykkedes eleverne at involvere deres medstuderende. Må gerne kopieres Kontakt Pia Bonnesen ZBC Næstved Elevmateriale SOS-Børnebyerne_Elev 20

21 HANDS-ON BILAG: KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE / OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Virksomhedsrettede opgaver HG.AH Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Detailhandel. Grundforløb. At eleven får mulighed for at arbejde med teori i praksis via virksomhedsforlagt undervisning. Eleven udfordres ved at blive præsenteret for en række opgavemuligheder, som eleven kan tage udgangspunkt i, men forme og udvikle efter interesse og i samspil med virksomheden, hvor eleven er tilknyttet. Den brede og åbne opgaveramme stiller krav om aktivering af alle elevens talentkarakteristika, idet eleven selv skal planlægge og strukturere arbejdsprocessen frem mod en opgaveløsning. Dette selvstændighedskrav adskiller sig fra ordinære elever, der har en mere lærerstyret proces og opgaveløsning. Eleven kan arbejde målrettet og selvstændigt med centrale temaer fra praksis. Eleven kan koble og se sammenhænge mellem teori og praksis. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovativ og overblik. Fortsættes næste side 21

22 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Virksomhedsrettede opgaver HG.AH Beskrivelse af selve opgaven Opgaven består at en række eksempler på opgaver samlet i et inspirationshæfte, som eleven kan tage udgangspunkt i og forme og udvikle efter interesse. Inspirationshæftet er baseret på teoriundervisning i grundfagene på grundforløbet HG1-detail niveau F/E (Salg og service, erhvervsøkonomi, engelsk, informationsteknologi, samfundsfag samt dekoration) og opgaverne løses i den butik, som eleven er tilknyttet. Inspirationshæftet har følgende overskrifter og opgaveoplæg: Salg Eleven undersøger, hvordan salg håndteres i butikken. Varestrøm og pengestrøm Eleven undersøger, hvordan varestrøm og pengestrøm styres i butikken. Kundestrøm Eleven tegner butikkens kundestrøm og forholder sig til sammenhænge med varepræsentation, betjeningsform og butikkens øvrige markedsføringsindsatser. Event Eleven planlægger og gennemfører en event, der matcher en anledning, i butikken. Demografi Eleven beskriver demografien i Nordjylland og anvender denne til at forholde sig til butikkens aktuelle og potentielle kunder. Branding Eleven undersøger butikkens brand og deres måde at brande sig på. English please Eleven udvikler et materiale, der synliggør butikken for turister og de indkøbsmuligheder og services, som butikken tilbyder. Innovation Eleven undersøger butikkens innovative tiltag og kommer med forslag til innovation. Overenskomst Eleven forholder sig til butikkens overenskomst og undersøger en række forhold i relation til ansættelse. Salgsopstilling Eleven gennemfører en specialeksponering af en vare, som butikken ønsker mersalg af, og kobler sin løsning til en opstillingsteori. Service Eleven undersøger, hvad der er specielt ved butikkens kundeservice og reflekterer over god kunde kundeservice. Økonomi Eleven undersøger butikkens økonomisystem og beskriver, hvordan det fungerer og hvordan det følger vareflowet i butikken. IT Eleven forholder sig til butikkens it-platform og vurderer, om platformen kan udvides ved at flere arbejdsopgaver digitaliseres. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 22

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere