Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og"

Transkript

1 Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice

2

3 Resumé 4 Indledning 6 Overvejelser om en by- eller stadsarkivarfunktion Opgaver Bevaring af kulturarven Formidling E-arkivering og web-arkivering Organiseringen af arkivarbejdet i Århus Arkivering i andre større danske byer Typer af arkivalier 8 Tidligere udredningsarbejde 18 Scenarier for en byarkivar/stadsarkivarfunktion Byarkivarfunktion som kommunal afdeling under Borgerservice og Biblioteker Stadsarkivarfunktion som kommunal afdeling under Borgerservice og Biblioteker Byarkivarfunktion som en selvejende institution med kommunalt tilskud Fysisk placering Økonomi 18 Arbejdsgruppens anbefaling 22 Bilag Bilag 1 - Kommissorium for arbejdsgruppe om byarkivar/stadsarkivar Bilag 2 Rapport fra 2002 om byarkivar Bilag 3 - Notat om webarkivering i et byarkivmæssigt perspektiv Bilag 4 - Materiale fra studiebesøg på Aalborg Stadsarkiv Bilag 5 Materiale fra studiebesøg på Vejle Stadsarkiv 3

4 Resumé I budgetforliget for er anført, at der blandt forligspartierne er enighed om at undersøge mulighederne for at etablere et byarkiv i tilknytning til Erhvervsarkivet. Det hedder videre i budgetforliget: I årevis har der i Århus været gode og aktive lokalhistoriske arkiver i lokalområder. Der findes dog ikke et egentligt byarkiv, der kan skabe grundlag for en fælles Århusbevidsthed. Det er vigtigt, at den nuværende indsamlingsmetode bliver udvidet, således at også private kan indlevere arkivalier, men også sådan, at samlingen udvides til at rumme elektroniske medier. Forligspartierne forudsætter, at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forestår udarbejdelsen af et koordineret beslutningsoplæg herom. Endvidere fremgår det af Bibliotekspolitik for Århus Kommune , der er vedtaget af Århus Byråd juni 2005, at bibliotekerne skal medvirke til at bevare og formidle kulturarven, herunder det danske sprog. Dette mål foreslås i politikken sikret bl.a. ved at oprette en byarkivarfunktion i kommunen. En arbejdsgruppe under Kultur og Borgerservice har udarbejdet denne rapport. Der er opstillet forskellige scenarier: dels for en byarkivarfunktion, et arkiv for 1 Århus midtby, som kun indsamler, opbevarer og formidler private arkivalier, og dels for en stadsarkivarfunktion, der også omfatter bevaringspligtige kommunale arkivalier. Opgaven vedrørende de kommunale arkivalier varetages p.t. af Erhvervsarkivet efter aftale med Århus Kommune. Erhvervsarkivet indsamler herudover en del private arkivalier, der hovedsagelig er erhvervsrelaterede. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en stadsarkivarfunktion for Århus. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere en række andre forhold, der er nærmere specificeret i rapporten. Argumenterne for behovet for en stadsarkivarfunktion i Århus er:! Kulturarv i form af arkivalier er vigtig at bevare, fordi det for at forstå sin samtid og at indrette sig på fremtiden er af afgørende betydning at kende sin fortid. Endvidere har det betydning for identitetsfølelsen at indgå i en historisk og kulturel sammenhæng. Til kulturarven henregnes også materiale på hjemmesider på internettet.! Det formodes, at en stor del af Århus midtbys nyere historie i disse år går tabt, fordi Århus ikke har en aktiv indsamling forestået af en arkivarfunktion. I modsætning til Århus har alle større danske byer en byeller stadsarkivarfunktion! Der sker p.t. ikke en systematisk indsamling af relevante tværsnit af forskellige Århus-relaterede hjemmesider. Århus ny arkivfunktion kan blive det første arkiv i Danmark, der systematisk indfanger relevante tværsnit af forskellige hjemmesider og derved udvikler den digitale bevarelse af kulturarven for Århus-området! Der er brug for bedre koordinering af resultaterne af det lokalhistoriske arbejde, der udføres af både professionelle institutioner, arkiver, biblioteker og museer, og af de mange frivillige i lokalarkiverne rundt omkring i Århus Kommune 4 1 Private arkivalier er f.eks. arkivalier fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.

5 ! I en stadsarkivarfunktion kan opbygges en særlig ekspertise vedrørende klargøring af elektronisk baserede dokumenter til aflevering efter retningslinjer fra Statens Arkiver. Det er vigtigt, at de elektroniske dokumenter bevares i et format, som er langtidsholdbart, f.eks. i et tifformat! En vigtig del af brandingen af Århus er viden, puls og rødder. Århus har en lang og spændende historie, som arkivarfunktionen kan bidrage til at kvalificere og udbygge Stadsarkivar Arbejdsgruppen anbefaler scenarie 2, stadsarkivarfunktionen, i form af en selvstændig, kommunal afdeling under Borgerservice og Biblioteker. Vurderingen er, at der vil være store synergimuligheder i forhold til et samspil i arbejdet med formidling og tilgængeliggørelse af de private, ikke-bevaringspligtige arkivalier og de bevaringspligtige kommunale arkivalier. Dette giver et samlet overblik og en mulighed for f.eks. At få stillet begge typer arkivalier til rådighed på en systematiseret og lettilgængelig måde, f.eks. i en emneinddelt database, til glæde for borgere og forskere. Et stærkt fælles stadsarkiv vil kunne blive en drivkraft i koordineringen og udviklingen af det lokalhistoriske arbejde i Århus og vil generelt fremme interessen for Århus' historie, således som tilfældet også er i eksempelvis Vejle og Aalborg. Ved at etablere et kommunalt 7- arkiv som foreslået kan der opbygges den fornødne ekspertise til at klargøre og aflevere elektroniske arkivalier. Dette vil være billigere end at lade en ekstern part forestå denne proces. Endvidere spares de afleveringsafgifter m.v., der vil være ved at aflevere elektroniske arkivalier til Statens Arkiver, når afleveringen kan ske til kommunens eget arkiv. Der bør indledes drøftelser med Erhvervsarkivet, subsidiært gennemføres en udbuds-forretning vedrørende magasinleje for at sikre en økonomisk forsvarlig løsning på langtidsopbevaringen. Tilknytning til kommunal forvaltning Arbejdsgruppen anbefaler, at der vælges en løsning, hvor aktiviteten forankres i den kommunale forvaltning, Da en selvejende institution med selvstændig bestyrelse er uden for kommunens instruktionsbeføjelse, er det arbejdsgruppens vurdering, at en sådan konstruktion vil kunne betyde utilstrækkelig styring med arkivfunktionen, som jo forudsættes finansieret primært af kommunale midler. Desuden lægges der vægt på, at der vil være stordriftsfordele ved at lade den kommunale administration varetage administrative driftsopgaver som budgetlægning, lønregnskaber mv. Der er enighed om denne anbefaling. Hjemmesider på internettet Arbejdsgruppen anbefaler, at det bliver en del af stadsarkivarfunktionens opgave at indhøste relevante hjemmesider på en systematisk måde. Det er navnlig indhøstning af Århus-relaterede hjemmesider, der er relevant. 5

6 Indledning Ved et kommissorium af 15. februar 2007 blev det besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, som skal komme med forslag til en arkivarfunktion i Århus. Af kommissoriet fremgår: Udgangspunktet er, at der i Århus ikke sker aktiv indsamling af privatarkivalier i Århus midtby. De lovpligtige kommunale arkiver varetages af Statens Arkiver ved Erhvervsarkivet, og indsamlingsarbejdet i lokale arkiver dækker kun de tidligere omegnskommuner, ikke midtbyen. Det er forventningen, at en byarkivarfunktion skal fremme indsamlings- og formidlingsarbejdet på privatarkivområdet under hensyntagen til den decentrale lokalarkivstruktur. Desuden skal byarkivaren koordinere arbejdet i Byhistorisk Fond og Byhistorisk Udvalg. Arbejdsgruppen skal: 1) beskrive afgrænsningen i indsamlingsområde og funktion for byarkivar/ byarkiv, herunder til de lokalhistoriske arkiver, museerne og andre relevante institutioner i Århus. Der blev i 2002 udarbejdet en rapport om Byarkiv/koordineret indsamlingsarbejde. Resultaterne herfra skal indgå i arbejdsgruppens overvejelser. 2) vurdere og beskrive behovet for e-arkivering i lyset af den nationale e- arkivering, som foretages af Statsbiblioteket. 3) overveje muligheden for sammenlægning af den kommunale arkivfunktion, der er omfattet af arkivloven, med privatarkiv-funktionen, således som det kendes fra en række andre større danske byer. 4) specificere fysiske krav og kompetencekrav til byarkiv, herunder komme med forslag til lokalisering og organisatorisk tilhørsforhold. 5) udarbejde forslag til økonomi og finansiering Det forventes at arbejdsgruppen kan afgive rapport med anbefalinger med udgangen af året Medlemmer af arbejdsgruppen: Maiken Hansen, direktør, Bymuseet Christian R. Jansen, overarkivar, Erhvervsarkivet Svend-Erik Christiansen, formand for Arkivudvalget Claus P. Navntoft, Historisk Samfund Lene Okholm, IT-sikkerhedschef, Borgmesterens afdeling, Århus Kommune Anders Iversen, ekspeditionssekretær, Kulturforvaltningen Rolf Hapel, forvaltningschef, Borgerservice og Biblioteker, (formand) Peter Møller, konsulent, Rådmandssekretariatet, Kultur og Borgerservice (sekretær) Særlig ekspert: Niels Brügger, lektor, ph.d, Center for Internetforskning, Aarhus Universitet Denne rapport er udarbejdet på baggrund af ovennævnte kommissorium. Arbejdsgruppen har afholdt 9 møder. Der har desuden været studieture til Erhvervsarkivet og til Aalborg og Vejle Stadsarkiver, ligesom der har været afholdt møder med private arkivledere og med sekretariatschefen for Byhistorisk Fond. 6

7 7

8 Overvejelser om en by- eller stadsarkivarfunktion 8 Opgaver En byarkivfunktion er et arkiv for private arkivalier. En stadsarkivfunktion er et arkiv for både kommunale og private arkivalier. En byarkivarfunktion eller en stadsarkivarfunktion kan være en samlende kraft for indsamling og formidling af historiske arkivalier. Funktionen kan koordinere på tværs af:! arkivalier, hvor der er bevaringspligt i henhold til lovgivningen, og arkivalier, hvor der ikke er bevaringspligt, samt i forhold til arkivalier, der er private og offentlige! papirmæssig og elektronisk arkivering! de mange forskellige typer hukommelsesinstitutioner og frivillige og ulønnede indsatser. Der har i en årrække i praksis været et løst funderet samarbejde mellem arkiver, biblioteker og museer i Århus (ABM-samarbejdet), men meget foregår ukoordineret og ikke altid lige hensigtsmæssigt. Det gør det vanskeligere for brugere og forskere at orientere sig i arkivalier og andet historisk materiale, når de skal søge hos forskellige institutioners arkiver med forskellige regelgrundlag, organiseringer, hjemmesider og fysiske adresser m.v. På grund af knappe ressourcer og manglede faglig viden anvendes der nogle steder i lokalarkiver baseret på frivillig arbejdskraft uhensigtsmæssige og utidssvarende metoder, f.eks. vedr. IT-systemer til understøttelse. Andre har flere ressourcer og er i stand til at anvende mere moderne redskaber og værktøjer. De professionelle arkiver og hukommelsesinstitutioner har naturligvis bedre muligheder for at arbejde effektivt indenfor deres egne ressorter. Men uensartetheden i arbejdet og fraværet af en egentlig funktion for privatarkivalier fra midtbyen understreger behovet for en arkivarfunktion til at skabe en god og effektiv sammenhæng og koordinering af arbejdet med indsamling og formidling af kulturarven i form af arkivalier. Desværre må det formodes, at en del af den nyere tids historie i disse år går tabt, fordi Århus ikke - i modsætningen til andre større danske byer - har en institution, der har et specifikt ansvar for at indsamle og sikre de private arkivalier fra midtbyen, hvor der ikke som udgangspunkt er bevaringspligt i henhold til lovgivningen. Dette er på trods af, at der findes et stort privat historisk materiale. En byarkivarfunktion skal: - lede lokalarkivarbejdet (indsamling, registrering, bevaring og forskning) i midtbyen - koordinere samarbejdet med de øvrige lokalarkiver i kommunen - rådgive lokalarkiverne og arkivbrugere - have ansvar for fællesopgaver - oprette og drive fælles arkivdatabase/internetportal - tage initiativ til nye aktiviteter - være sekretær for arkivudvalget - varetage kontakten til byens øvrige historiske institutioner Stadsarkivarfunktionen skal ud over det ovenstående også: - sikre opbevaring af kommunale arkivalier - tilgængeliggøre kommunale arkivalier - rådgive om og koordinere arkiveringsarbejdet i forvaltningerne - stille krav til og hjælpe vedrørende arkiveringsformater - have kontakten til Statens Arkiver - deltage i relevante fora og netværk, eksempelvis KL`s arkivnetværk

9 Kulturarvens betydning Kulturarven er vigtig i forhold til borgernes mulighed for identitetsdannelse, forståelse af egne og samfundets forudsætninger og for at kunne se nærmere på beslutninger og processer for eksempel i den private sektor såvel som i demokratiske fora som byråd og bestyrelser. Indsamling, bevaring og formidling af kulturarven sker både gennem lovbefæstede institutioner som museer, arkiver og biblioteker og gennem frivilligt betonede indsatser som f.eks. foreninger og netværk, hvor frivillige arbejder ulønnede for at bevare vigtigt historisk materiale for eftertiden. Såvel de etablerede institutioner som foreninger og løse netværk er en del af den fælles hukommelse. Alt det arbejde, der udføres, er en del af den samlede indsats for at bevare kulturarven, uanset om det er genstande, papirer, bøger, musik, film eller internetbaserede informationer, der indsamles, registreres og formidles. Både for alment interesserede brugere og for forskere er det afgørende, at der sikres en let og uhindret adgang til kulturarven uanset hvilke formelle regler og organiseringsformer, der findes på området. Derfor bør der ikke i forbindelse med samarbejde tænkes for snævert i forhold til, om der er tale om arkiver, museer eller biblioteker, om området er lovreguleret eller ej, om det er frivillig arbejdskraft eller ej. Det frivillige arkivarbejde er grundlag for en væsentlig del af det materiale, der stilles til rådighed for borgere og for forskere. Der er en særlig opgave i at bevare den arkivalske del af kulturarven for Århus Kommune. I Danmark har offentlige myndigheder efter arkivloven pligt til at opbevare eller 2 aflevere historisk arkivmateriale. En tilsvarende forpligtelse gælder ikke private erhvervsvirksomheder, organisationer, foreninger, institutioner eller enkeltpersoner. Der er dog visse undtagelser, f.eks. private virksomheders pligt til i en kortere periode at opbevare bilag, der er omfattet af bogføringslovgivningen. Der er også lovgivning for museers og bibliotekers aktiviteter. De private arkivalier er ikke i samme omfang som de statslige og kommunale arkivalier omfattet af en bevaringspligt i henhold til lovgivningen. Det er derfor i vid udstrækning et område, hvor det er borgernes frivillige indsats og kommunens støtte, der er afgørende for, om private arkivalier bevares for eftertiden. Der sker således en indsamling og registrering af mange arkivalier, som det ganske vist ofte ikke er lovpligtigt at bevare, men som tjener en vigtig funktion i bevarelsen af tekster og billeder, der kan belyse et lokalsamfunds historie. I lokalarkiverne ydes der en enestående indsats af frivillige. Der er flere formål med at bevare historisk materiale for eftertiden: Identitet Det har stor betydning for menneskers og lokalsamfunds identitetsfølelse at kende fortiden og føle sig som en del af en sammenhæng. Det viser sig blandt andet ved den store interesse, der er for at deltage i frivilligt lokalhistorisk arbejde og for slægtsforskning, men også ved, at efterkommere af danske udvandrere ofte søger tilbage til de danske rødder og til det lokalsamfund, familien kommer fra. Forskning Menneskers og samfunds efterladenskaber i form af dels artefakter som tøj, møbler, våben og husgeråd, dels informationsbærende medier som bøger, protokoller og fotos er kilder til vores viden og giver indsigt i livsvilkår i tidligere historiske epoker. Forskning i historien har et vigtigt politisk og 2 Det fremgår af arkivlovens kap. 2 bl.a., at de offentlige arkiver har til formål at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder (det skønnes, at mindst % af arkivmaterialet kasseres). Det fremgår af arkivlovens 44, at offentlige arkiver kan indsamle, modtage og bevare private arkivalier, som hidrører fra enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.v., herunder arkivalier af den art, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger. 9

10 samfundsmæssigt sigte, der skaber en forståelse for samfundets udvikling: hvordan er vi nået hertil? Forskningen er grundlag for videnskabelig debat, der har indflydelse på de valg, som politikere, meningsdannere eller almindelige borgere træffer. Uden en historisk forskningstradition kan samfundet ende med at styres af traditioner og forestillinger frem for dokumenterbar viden om fortiden. Branding En del af brandingen af Århus Kommune er at vise omverdenen, at Århus er en gammel by, der går tilbage til tidlig vikingetid (viden, puls og rødder). De første bosættelser i området kan dateres tilbage til det tidlige 700-tal. Også den senere historiske udvikling byder på elementer, der har tiltrækningskraft på turister og på personer, der ønsker at bosætte sig i Århus. Ældre, velbevarede bygninger i bykernen giver en særegen stemning og er med til at tegne den historie, der giver byen sjæl og liv. Dokumentation For så vidt angår administrativ sagsbehandling og beslutninger i offentlige institutioner, er der et krav om at kunne dokumentere, hvad der er sket tidligere. Derfor er der bestemmelser for bevaring i henhold til lovgivningen for arkivalier fra offentlige institutioner. Demokrati Betingelsen for at kunne forstå og agere i sin samtid og for at kunne indrette sig på fremtiden er at kende fortiden. Ofte er der sammenhæng i begivenheder og menneskers og samfunds udvikling, som det er vigtigt som reflekterende menneske at forstå. Gennem adgang til historiske kilder og arkivalier for borgere og medier kan forfalskning af historie, embedsmisbrug og løgne afsløres. Formidling Ligesom det er af afgørende betydning, at den viden, der akkumuleres i lokalsamfundet, bevares for eftertiden i form af ordnede arkivalier, er det også af stor betydning, at disse arkivalier gøres tilgængelige og aktivt formidles. Der er mange lokalhistorisk interesserede århusianere, både forskere og borgere, som benytter de eksisterende arkivalier i de lokalhistoriske arkiver, og der rettes ofte henvendelse om indsigt fra andre landsdele og fra udlandet. Et oprindeligt og stadig meget vigtigt element i formidlingen er adgang til de fysiske arkivalier. Den sker typisk gennem brug på læsesale med et passende antal siddepladser. Af hensyn til bevaringssikkerheden kan borgere og forskere ikke tage arkivalier med hjem, men må benytte dem på stedet. Læsesale med et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø er en nødvendig del af en by- eller stadsarkivarfunktion. Et andet vigtigt formidlingselement er de søgeværktøjer, som stilles til rådighed for brugerne. Hvor sådanne søgeværktøjer tidligere var papirbaserede i form af registraturer, protokoller, kataloger og indekser, arbejdes der nu i elektroniske systemer. F.eks. arbejdes der i lokalhistoriske arkiver med et computerbaseret registreringssystem, Arkibas, der dog endnu ikke er tilgængelig på nettet, selv om en online-udgave er under forberedelse. Nogle af lokalarkivernes inddaterede oplysninger kan dog ses via men denne database opdateres ikke løbende, og de nyeste data deri er ca. 4 år gamle. Foruden lokalarkiverne har også Statens Arkiver og andre institutioner med arkivalier fra privatarkivområdet bidraget til danpa. På tværs af 10

11 kulturinstitutioner (arkiv, bibliotek og museum - dvs. i et ABM-samarbejde) er der også gjort formidlingsforsøg, f.eks. er der i Nordjylland etableret en database over lokalhistoriske arkivalier, herunder fotografier ( Statens Arkiver har etableret en række internetbaserede søgemuligheder til Århus-arkiver og offentlige samlinger samt til forskellige kilder. Århus Kommunes Biblioteker har etableret udstillinger på nettet og databaser over lokalhistoriske fotos og giver på sin hjemmeside adgang til Århus Leksikon og en række andre lokalhistoriske og slægthistoriske temaer og digitaliserede kilder. Ved at skabe internetbaseret adgang til lokalhistoriske arkivalier, systematiseret efter relevante emner og åbnet for søgemaskiner, bliver det langt lettere for interesserede via søgeværktøjer som f.eks. Google at orientere sig i den samlede viden. I nogle kommuner, f.eks. Aalborg, har man på stadsarkivet ansat en formidlingsarkivar. Det er en person, hvis hovedopgave er at formidle viden fra arkivet til omverdenen. Det er vigtigt, at arkivernes tilbud formidles, så mulighederne fremstår klart i borgernes bevidsthed. Formidlingen kan også manifesteres i foredrag, udstillinger og multimedieproduktioner. I den nuværende kun delvis koordinerede struktur for formidling af kulturarven i Århus har forskere og borgere imidlertid ikke optimal adgang til den viden, der findes i arkivalierne. Dette gælder både i forhold til de fysiske arkivalier og til det digitaliserede materiale. Koordinering mellem lokalhistoriske arkiver og mere professionelle aktører, en mere systematisk formidling og en øget anvendelse af de teknologiske muligheder er både oplagt og nødvendig. E-arkivering og web-arkivering Det er nødvendigt at skelne mellem e-arkivering og webarkivering. E-arkivering er arkivering af digitalt materiale, som ikke har ligget på internettet (oftest filer internt brugt i virksomheder, forvaltning, o. lign.), typisk i form af statiske enkeltfiler. Webarkivering er derimod arkivering af digitalt materiale, som har været publiceret på internettet, oftest i form af hele websites, og oftest dynamisk materiale. Amerikanske undersøgelser viser, at 40 % af materialet på internettet er væk, inden der er gået 1 år, mens andre 40 % er blevet ændret. Vi kan således i dag kun forvente at finde 20 % af det materiale, der var på internettet for et år siden. Internettet er med andre ord en historisk kilde, som vi ikke kan regne med at hente frem, hvis vi på et senere tidspunkt vil bruge det som dokument i historieskrivningen. Det kræver en løbende proaktiv indsats for at kunne anvendes. I lokalhistorisk sammenhæng betyder det, at størstedelen af de 3 første 10 år af Århus' historie på internettet må formodes at være forsvundet. Folketinget vedtog i 2004 en ny pligtafleveringslov der fastslår, at internettet er en bevaringsværdig del af kulturarven og af national interesse. Den konkrete indsamling og bevaring af den danske del af internettet foretages af Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i fællesskab under navnet netarkivet.dk. Den danske del af internettet afgrænses ud fra to kriterier: - materiale, som offentliggøres fra internet-domæner og lignende, der særligt er tildelt Danmark (f.eks..dk), - materiale som offentliggøres fra andre internet-domæner og lignende og er rettet mod et publikum i Danmark (f.eks..com,.nu,.net, osv.). 3 Det skal dog bemærkes, at en stor del af materialet på kommunens hjemmeside også findes i sagsbaser og lignende i kommunen og vil bevaret herfra, såfremt det drejer sig om bevaringsværdigt materiale. Desuden høster den amerikanske hjemmeside archive.org enkelte århusianske hjemmesider i et beskåret format. Man kan f.eks. se Århus Kommunes Bibliotekers hjemmesider tilbage til

12 På denne måde sikres en meget væsentlig del af internetkilderne på nationalt niveau. Set fra en lokalhistorisk vinkel er det nationale internetarkivs begrænsning, at det ikke er fintmasket nok til at dække behovet fra det lokale niveau. Lovgivningen betragter internettet som en vigtig del af kulturarven på nationalt plan. Det er naturligt, at det også betragtes som en særdeles vigtig historisk kilde på lokalt plan. Derfor bør det tilstræbes at sikre så meget af den lokale internetaktivitet som muligt for at undgå et stadig større hul i det kildemateriale, fremtidens lokalhistorikere skal have til rådighed. Organisering af arkivarbejde i Århus Den overordnede koordineringsopgave vedrørende de kommunale arkivalier hører under Borgmesterens Afdeling, mens ansvar for de private arkivalier ligger i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Der findes et administrativt tværmagistratsligt arkivudvalg med Borgmesterens afdeling på formandsposten, der koordinerer arbejdet i forhold til de arkiveringsansvarlige i magistratsafdelingerne. Opgaven med de lovpligtige kommunale arkiver varetages dels af arkiveringsansvarlige i de enkelte magistratsafdelinger, dels ifølge aftale med kommunen af Erhvervsarkivet, der er en statslig institution. Borgmesterafdelingen har til magistratsafdelingerne i Århus Kommune udstedt en instruktion om bevaring og kassation i kommunens arkiver. Denne instruktion har baggrund i arkivloven. I Århus er arbejdet med de kommunale arkivalier og de private arkivalier altså adskilt, mens det i de fleste andre større, danske kommuner er samlet i en funktion i kommunen: et stadsarkiv. En række institutioner beskæftiger sig med kulturarven i bred forstand. I de fleste indgår arbejdet med arkivalier i større eller mindre omfang. De vigtigste er: Lokalarkiver I Århus Kommune er der 22 lokalarkiver, som typisk hver især dækker en af de gamle oplands- og omegnskommuner fra før 1970, og de går under navnene: lokalarkiv, lokalhistorisk arkiv, egnsarkiv og lokalhistorisk samling under Århus Kommunes Biblioteker. 14 af arkiverne er beliggende i forbindelse med et bibliotek, de øvrige 8 ligger på skoler (2), sognegårde (1), lokalcenter (1) og i forbindelse med anden kommunal bygning (4). Arkiver drives af støttegrupper, lokalhistoriske foreninger eller blot lokale arbejdsgrupper. Arkiverne er organiseret i Foreningen Lokalarkiverne i Århus Kommune og bestyrelsen herfor, Arkivudvalget, er overordnet koordinerende for lokalarkiverne. Der ydes i 2007 et årligt kommunalt tilskud på kr. til arkivernes arbejde, heraf er kr. lønmidler, mens kr. er til diverse drift. Langt den største indsats ydes af ulønnede frivillige. Erhvervsarkivet Erhvervsakivet er en statslig institution med en national forpligtelse vedrørende erhvervsarkivalier. Erhvervsarkivet har som led i sine forpligtigelser indsamlet materiale fra århusianske erhvervsvirksomheder og -organisationer og også fra foreninger, institutioner og privatpersoner i byen. Som indlånssted for Statens Arkiver er 12

13 det her muligt at benytte materiale fra f.eks. retsmyndigheder, politi, toldmyndigheder og sygehuse i Århus. Århus Kommune har en aftale med Erhvervsarkivet, som betyder, at Erhvervsarkivet mod betaling opbevarer og fører tilsyn med kommunens bevaringspligtige arkivalier. Denne aftale har været gældende siden Der betales ca kr. årligt for denne ydelse. Bymuseet Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler den materielle kulturarv - både genstande og kulturmiljøer - fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Det geografiske arbejdsområde omfatter hele Århus Kommune. Museet er en selvejende institution med kommunalt og statsligt tilskud. Biblioteker Bibliotekerne formidler lokalhistorie gennem en række forskellige medier, såvel netbaserede som trykte, om Århus by og kommunen i øvrigt. Fremstillinger, årsskrifter, jubilæumsudgivelser, afhandlinger, beretninger, særudgivelser, småtryk, aviser o.s.v. Alt sammen er mangfoldiggjort; nogle gange i meget små oplag, som i praksis betyder, at det nærmest er unikt. Gennem fremstilling af lokalbibliografiske søgebaser tilgængeliggøres samlingens indhold af trykte informationer. Lokalhistorisk Samling på hovedbiblioteket er en del af forvaltningen for Borgerservice og Biblioteker. Byhistorisk Fond og Byhistorisk Udvalg Byhistorisk Fond er en fond, hvis formål ifølge vedtægterne er at fremme kendskabet til Århus By og dens omegns historie ved forskningsarbejde, publikationer, udstillinger og andre midler, som måtte findes tjenlig til formålet. Fonden har en halvtidsansat sekretariatschef, der står for publikationsvirksomheden. Der ydes et kommunalt tilskud på kr. årligt til denne aktivitet. Århus Byhistoriske Udvalg er et underudvalg under Byhistorisk Fond. Udvalget har repræsentanter for foreninger, institutioner og enkeltpersoner med tilknytning til Århus Bys lokalhistorie. Udvalget er rådgivende, og deltagerne er ulønnede frivillige. Andet Herudover kan eksempelvis nævnes Statsbiblioteket, Kvindemuseet, Den Gamle By og Moesgaard Museum, der alle i større eller mindre grad har en lokal dimension, men hvor hovedopgaven og perspektivet er nationalt. 13

14 Arkivering i andre større byer I andre større, danske byer findes der stadsarkiver (kommunale arkivalier + private arkivalier), hvor byens kommunale arkivalier og private arkivalier er integreret i et fælles arkiv. Det gælder blandt andet i Aalborg, Odense, Vejle, Kolding, Esbjerg, København og Frederiksberg Kommuner. I disse kommuner er der således afsat ganske betragtelige beløb til drift af en by- eller stadsarkivfunktion. Ved at etablere by- eller stadsarkiver får kommunerne den professionelle historiske vinkel på arkivarbejdet og får samtidig skræddersyet det historiske arkiv til netop den kommune, det drejer sig om. Ved at etablere et stadsarkiv overholdes de formelle regler i arkivloven m.v. samtidig med, at man får bedre mulighed for at koordinere indsamling og benyttelse af områdets offentlige og private arkivalier. I Århus varetages opgaven vedrørende de kommunale arkiver af Erhvervsarkivet i samarbejde med de kommunale forvaltninger, mens der ikke er noget egentligt midtbyarkiv for private arkivalier. Nedenfor er angivet udgifterne til arkiver pr. indbygger pr. år i sammenlignelige byer. Arkiver i 2007 Helsingør *) Næstved ***) Randers **) Odense København By- eller stadsarkiv Byarkiv Byarkiv Byarkiv Stadsarkiv Stadsarkiv Driftsbudget i kr Personale 1 arkivleder 2 yderligere ansatte 1 arkivleder 2 arkivarer 1 HK'er 1 arkivar 1 assistent 2 assistenter i flexjob 5 arkivarer 1 sekretær 2 i flexjob (10 frivillige) Antal ansatte i alt ****) Gns. åbningstid pr. uge, timer 12,0 23,0 8,0 19,0 34,0 Indbyggere Driftsbudget pr. indbygger i kr stadsarkivar 7 arkivarer 4 HK'ere 3 bibliotekarer 1 registrator 2 konserveringsteknikere / bogbindere 2 chauffører / magasinmedarbejdere *) Der kan ikke opgøres et driftsbudget, da arkivet indgår i den samlede museumsdrift i Helsingør **) Randers Lokalhistoriske Arkiv og Randers Kommunes Arkiv. Eksklusive lokaleudgifter. Kun åbningstid for det Lokalhistoriske Arkiv ***)Næstvedegnens Lokalhistorisk Arkiv og Næstved Kommunes Arkiv. Der er ikke oplyst et budget; kun åbningstid for det Lokalhistoriske Arkiv ****) Der foreligger kun sparsomme oplysninger om timetal 14

15 Frederiksberg Silkeborg Aalborg Kolding Esbjerg og Ribe Vejle Stadsarkiv Stadsarkiv Stadsarkiv Stadsarkiv Stadsarkiv Stadsarkiv stadsarkivar (AC) 1 IT-arkivar (AC) 1 administrativ arkivar (AC) 1 arkivbetjent (BA) 1 arkivmedhjælper (HK) 1 arkivleder 2 arkivarer 1 arkivassistent (HK'er) 1 bibliotekar / billedregistrator 1 stadsarkivar 4 arkivarer 1 fotograf 1 billedassistent 1 overassistent 2 arkivassistenter 1 arkivsekretær 1 læsesalssekretær 5 midlertidigt ansatte 1 stadsarkivar 1 arkivar 1 sekretær 1 bibliotekar 5 AC'ere 11 HK'ere 2 fotografer 2 midlertidigt ansatte 6 arkivarer 2 HK'ere 5 i flexjob 10 i aktiverings- Ordninger ,0 22,0 35,3 18,0 40,0 26, Som det fremgår spænder udgiftsniveauet ganske vidt fra 9 kr. pr. indbygger i Randers til 52 kr. pr indbygger i Vejle. Der indgår typisk ikke evt. driftsudgifter og udgifter til lejemål for decentrale lokalarkiver med frivillig arbejdskraft i opgørelserne. 15

16 Typer af arkivalier Offentlige arkivalier Efter arkivloven pålægges de offentlige myndigheder at sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold, der har væsentlig retlig eller administrativ betydning for borgere og myndigheder. Derudover kan ikke-bevaringsværdige arkivalier kasseres. Private arkivalier For en stor del af de private arkivalier vil der ikke efter lovgivningen være bevaringspligt. Ud fra et historisk synspunkt kan der imidlertid være stor værdi ved sådanne arkivalier. Det er primært sådanne arkivalier, som lokalarkiverne indsamler, registrerer og bevarer til gavn for offentligheden. Der kan også være tale om historisk samtidsdokumentation bestående af fotografier, dokumenter, interview på bånd, videooptagelser, småtryk, pjecer, avisudklip, kort, plakater, tegninger, der typisk indsamles og opbevares af lokalarkiverne. Personlige arkiver Det kan være privatproducerede arkiver fra enkeltpersoner eller familier i form af erindringer, attester/beviser, breve/korrespondance, skudsmålsbøger, regnskabsbøger, skolepapirer, næringsbreve og soldaterpapirer. Foreningsarkiver Sådanne arkiver fra lokale foreninger eller afdelinger i form af vedtægter, forhandlingsprotokoller, medlemslister, regnskabsmateriale og andet om deres aktiviteter indsamles typisk af lokalharkiverne. Eksempler er sportsforeninger, politiske foreninger, landboforeninger, handelsstandsforeninger, fællesråd, grundejerforeninger, spejderforeninger og andelsforeninger. Institutionsarkivalier I det omfang sådanne arkiver ikke har stor interesse ud over lokalområdet indsamles de af lokalarkiver. De findes i form arkiver på skoler, børneinstitutioner, plejehjem, ungdomshjem, sociale institutioner og lignende, som ikke er omfattet af lovgivningen. Erhvervsarkivalier Erhvervsarkivet indsamler ud over de konkrete virksomhedsarkivalier også en del private arkivalier. Lokalorienterede erhvervsarkivalier, som ikke har et omfang og en betydning, som gør arkivalierne værdifulde ud over lokalområdet, indsamles dog ikke af Erhvervsarkivet, men af lokalarkiverne. Internetbaserede arkivalier I forhold til traditionelle arkivalier betyder internettet dels en kontinuitet, dels fremkomsten af nye materialetyper og brugsformer. De typer af private arkivalier, der har været en del af lokalarkivernes indsamlingsområde, findes fortsat, men de forekommer nu også i nye former på internettet. Det kan for eksempel være følgende materialetyper: Privatproducerede arkiver fra enkeltpersoner/familier i form af individuelle hjemmesider, blogs og familiers hjemmesider. Forenings-, institutions- og erhvervsarkivalier i form af websites, der vidner om en del af foreningens, institutionens eller virksomhedens liv og virke i form af afholdte/kommende aktiviteter, nyheder, mødereferater, informationsmateriale, dialog og interaktion med medlemmer, interessenter, brugere og kunder. 16

17 Tværgående lokale arkivalier, hvor fotografier, videooptagelser, samtidsdokumentation, småtryk, pjecer, kort, plakater og tegninger antager nye former. Det kan være fotos på billedwebsites som og videoclip på websides som 'webwalk' i Århus by, i form af en interaktiv, tredimensionel byvandring som byen ser ud i dag (f.eks. helikopteroverflyvning med vejføring af motorvejen ved Søften/Lisbjerg på Vejdirektoratets website osv. Hertil kan desuden lægges en lang række sagsspecifikke websites, for eksempel websites i forbindelse med diskussioner af havneudvidelsen (f.eks. af lokalområder (f.eks med flere. Denne type internetkilder er også relevante som forklaringsfaktor til brug for analyser af samfundslivet uden for internettet, for eksempel beskrivelse af ungdomsliv i Århus omkring år 2000, en sportsklubs, institutions eller mindre virksomheds rolle i lokalsamfundet, livet i en bydel etc. Disse materialetyper på internettet bruges nu på en meget anderledes måde end deres forgængere uden for internettet. For det første er der ikke kun tale om information i snæver forstand - nogen fortæller noget til nogen - men i lige så høj grad om kommunikation og social interaktion - man kommunikerer og interagerer lige så ofte med 'læserne'. For det andet er nyheder en langt større del af indholdet på stort set alle websites i dag, hvorfor websites generelt opdateres med hurtig frekvens. Og for det tredje var indholdet i mange af ovennævnte typer arkivalier tidligere udelukkende til 'privat' brug, mens denne slags oplysninger nu i langt større omfang gøres offentligt tilgængelige. På personlige hjemmesider og blogs finder man personlige billeder og dagbogslignende optegnelser, ligesom man på forenings-, institutions- og virksomhedswebsites ofte finder mødereferater, debatfora, blogs og lignende. 17

18 Tidligere udredningsarbejde I løbet af 2000 tog Arkivudvalget (bestyrelsen for Foreningen Lokalarkiverne i Århus Kommune) initiativ til en bredere drøftelse af, hvorledes der kunne skabes større synlighed i lokalarkivarbejdet. Det resulterede i en rapport fra 2002 om byarkivar. Rapporten foreslog, at Byarkivarfunktionen skulle placeres med kontorfaciliteter på Erhvervsarkivet, Vester Allé 12. Arkivet har de nødvendige magasin- og læsesalslokaler. Her opbevares i forvejen en del af det private arkivmateriale fra midtbyen, og Erhvervsarkivet opbevarer desuden de kommunale arkiver fra købstadskommunen og de tidligere forstads- og omegnskommuner. Byarkivarfunktionen skulle have ansvar for eget driftsbudget og fungere arbejds- og organisationsmæssigt selvstændigt i sin lokalarkivmæssige kommunale tilknytning, men skulle iøvrigt indgå i fagligt og administrativt samarbejde med Erhvervsarkivet. Der skulle optages forhandlinger mellem Århus Kommune og Erhvervsarkivet om de nærmere retningslinier for et udvidet samarbejde. Rapporten blev forelagt den tidligere rådmand for Skoler og Kultur, men gav ikke anledning til politiske beslutninger. Rapportens økonomiske overslag medtog ikke huslejeudgifter, driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring, udgifter til e-arkivering og web-arkivering eller udgifter til magasinleje, Scenarier for en byarkivar/stadsarkivarfunktion Foreningen Lokalarkiverne i Århus Kommune vil i alle tre scenarier fortsat være paraplyorganisation for lokalarkiverne, således at lokalarkivernes relativt autonome tilværelse fortsætter. I alle tre scenarier forudsættes Foreningen Lokalarkiverne i Århus Kommune tilknyttet funktionen gennem Arkivudvalget Byarkivarfunktion som kommunal afdeling under Borgerservice og Biblioteker Ifølge dette scenarie oprettes en særskilt afdeling med en byarkivar som leder af afdelingen. Lederen vil have reference til Forvaltningschefen for Borgerservice og Biblioteker og vil være direkte underlagt det politiske system og de regler, der gælder for kommunens forvaltninger. Foreningen Lokalarkiverne i Århus Kommune vil fortsat være paraplyorganisation for lokalarkiverne, således at lokalarkivernes relativt autonome tilværelse fortsætter. Fordele:! En byarkivarfunktion kan tilgodese ønsket om et arkiv for private arkivalier i Århus midtby! En tilknytning til en kommunal forvaltning i stedet for en selvejende institution kan skabe stabil økonomi, og der vil være pæne driftsfordele i form af budget, regnskab, revision, lønudbetalinger og regnskaber, fritagelse for momsregnskab og andre administrative og forvaltningsmæssige fordele! Der vil være en koordinerende og central kraft til at forbedre arkiveringsarbejdet og tilgængeligheden heraf i hele Århus! Der kan skabes formidlingsinitiativer og samarbejder med andre aktører Ulemper:! Man får ikke fordel af en synergi i form af fælles opbevaring, tilsyn og formidlingsaktiviteter mellem kommunale bevaringspligtige arkivalier og privatarkivalierne! En kommunal tilknytning skaber en række bindinger til det politisk/administrative system, som indsnævrer råderummet! En byarkivar kan ikke låne arkivalier fra Statens Arkiver

19 2. Stadsarkivarfunktion som kommunal afdeling under Borgerservice og Biblioteker En særskilt afdeling med en stadsarkivar som leder af afdelingen oprettes. Lederen kan have reference til Forvaltningschefen for Borgerservice og Biblioteker og vil være direkte underlagt det politiske system og de regler, der gælder for kommunens forvaltninger. Instruktionsbeføjelsen vedrørende de kommunale arkivalier ligger fortsat i Borgmesterafdelingen. Den nærmere organisatoriske afgrænsning i øvrigt aftales mellem Borgmesterafdelingen og Kultur og Borgservice. Foreningen Lokalarkiverne i Århus Kommune vil fortsat være paraplyorganisation for lokalarkiverne, således at lokalarkivernes relativt autonome tilværelse fortsætter. Fordele:! Vælges en stadsarkivarfunktion, vil også de kommunale arkivalier være omfattet af arkivfunktionen, og der vil kunne skabes synergi i forhold til såvel bevaring, tilsyn og formidling! En tilknytning til en kommunal forvaltning i stedet for en selvejende institution kan skabe stabil økonomi, og der vil være pæne driftsfordele i form af budget, regnskab, revision, lønudbetalinger og regnskaber, fritagelse for momsregnskab og andre administrative og forvaltningsmæssige fordele! Større kritisk masse og dermed større driftsstabilitet og udviklingsmuligheder! Vil kunne håndtere aflevering af e-dokumenter i et relevant format fra ESDH og andre systemer! Ved etablering af et 7-arkiv, der omfatter IT-arkivering, vil der kunne opbygges ekspertise med hensyn til IT-arkivering til gavn for de kommunale afdelingers håndtering af systemafleveringer til 7-arkivet Ulemper:! Erhvervsarkivet mister en ressource svarende til den eksisterende aftale mellem Århus Kommune og Erhvervsarkivet! Kommunen mister Erhvervsarkivets ekspertise og arkivfaciliteter Opmærksomhedspunkter:! Århus Kommune vil i givet fald skulle hjemkalde de kommunale arkiver, der p.t. opbevares i Statens Arkiver. Der skal laves ny aftale med Erhvervsarkivet 3. Byarkivarfunktion som en selvejende institution med kommunalt tilskud Ifølge arkivloven skal kommunale arkivalier enten indleveres til Statens Arkiver eller til et kommunalt arkiv i henhold til arkivlovens 7. Kommunale arkivalier kan derfor ikke endeligt afleveres til en selvejende institution. Ifølge dette scenarie oprettes der en selvejende institution med kommunalt tilskud vedrørende de private arkivalier. Den selvejende institution vil have egen bestyrelse m.v. i henhold til vedtægterne for den selvejende institution. Den selvejende institution vil være en uafhængig selvstændig enhed, og kommunen vil i første række skulle gøre sin indflydelse gældende ved at opstille forudsætninger/krav i en kontrakt som led i tildeling af tilskud til selvejende institution. Den selvejende institution vil kunne smelte sammen med andre selvejende institutioner, som f.eks. Bymuseet. Der er dog p.t. ikke mulighed for at skabe fysisk plads til en byarkivarfunktion på Bymuseet. Fordele:! Større autonomi i forhold til det kommunale system! Ved en organisatorisk sammensmeltning på bestyrelsesniveau med Bymuseet vil det strategiske samarbejde styrkes! Mulighed for fagligt samarbejde Ulemper:! Større vanskeligheder med kommunal styring af ressourceanvendelsen og dermed økonomisk risiko! Ingen administrative støttepunkter i form af budget, regnskab, revision, lønregnskab etc. 19

20 Fysisk placering Fysisk placering af arkivet og af arkivalierne er uafhængig af, hvilket af scenarierne der vælges. Selve arkivet og arkivalierne kan således være placeret f.eks. i kommunalt ejede bygninger eller i lejede lokaler. Det er af afgørende betydning, at der er læsesalsfaciliteter til brug for brugerne af arkivet. Hovedparten af arkivalierne kan placeres uden for byen, men læsesalspladserne samt de mest benyttede arkivalier bør ligge i Århus midtby. Eksempelvis har Statsbiblioteket sammen med Erhvervsarkivet opført et arkivbyggeri - en ren lagerfunktion - i Skejby. Det er en del af tilgængeligheden, at brugerne kan benytte læsesalen på et centralt placeret sted i byen. Der findes ikke så mange ledige lokaler i Århus midtby, der er egnet til at etablere større læsesalsfaciliteter. Men der findes dog flere velegnede lokaliteter, eksempelvis har Erhvervsarkivet fine læsesalsfaciliteter. En anden mulighed er at placere en by- eller stadsarkivarfunktion i det kommende Multimediehus på havnen. Multimediehuset forventes dog først færdigbygget i Økonomi Personale En arkivfunktion - uanset om det er byarkivar- eller stadsarkivarfunktioner - vil kræve et fagligt uddannet personale (typisk AC'ere, cand. mag i historie). En arkivar som leder, en formidlingsarkivar og en IT-arkivar. Det overvejes i en opbygningsfase at lade formidlings- og IT-arkivarfunktionen varetage af én person. Desuden kontoruddannet personale samt ordningspersonale, der kan være studerende eller jobtilskudspersoner. Arealbehov Byarkiv 2 Læsesal og arrangementsrum på 140 m2, kontorer (3 x 15m ) plus plads til 2 løstansatte og projektmedarbejde (2x15 m ) samt ordningsrum 40 m2, i alt ca. 255 m2 netto eller ca. 357 m2 brutto. Hertil kommer foyer, garderobe, frokoststue for projektog fastansatte, lager- og teknikrum og toiletter. I alt ca. 650 m2 brutto. I den økonomiske beregning tages udgangspunkt i prisen for et midtbylejemål. Hertil kommer en magasinkapacitet på hyldemeter (10 års perspektiv). Arbejdes der med en model med nær- og fjernmagasiner, vil et nærmagasin på hyldemeter være tilstrækkelig, men der skal så regnes med udgift til bil. I biblioteksmæssig sammenhæng kalkuleres med en omregningsfaktor i magasiner, hvor 1 m2 svarer til 8 hyldemeter ved standardreoler: 3 m modul i længde, 6 hylder i højde, 22 cm i dybde. Arkiver har behov for lidt dybere reoler. Det betyder, at man skønsmæssigt kan sætte omregningsfaktoren til 1 m2 = 6 hyldemeter hyldemeter svarer til ca. 167 m2. Stadsarkiv Læsesal og arrangementsrum på 140 m2, kontorer (6 x 15 m2) plus plads til løstansatte og projektmedarbejde (4x15 m2) samt ordningsrum 80 m2, i alt ca. 370 m2 netto eller ca. 518 m2 brutto. Hertil kommer foyer, garderobe, frokoststue for projekt- og fastansatte, lager- og teknikrum og toiletter. I alt ca. 800 m2 brutto. Hertil kommer en magasinkapacitet på hyldemeter (10 års perspektiv). Arbejdes der med en model med nær- og fjernmagasiner, vil et nærmagasin på hyldemeter være tilstrækkelig, men der skal så regnes med udgift til bil. Andet Møbler, kopimaskiner, pc er, skanner. Drift (el, varme, vand, rengøring, telefon, brandalarm, tyverialarm, æsker m.m.) 20

Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice

Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice 1 Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus, maj 2008 2 Indholdsfortegnelse RESUME...3 INDLEDNING...5 OVERVEJELSER

Læs mere

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune Rapport Analyse af arkivopgaven i Side 2 Analyse af arkivopgaven i 1. Baggrund Århus Byråd vedtog den 27. august 2008, at der i løbet af 2009 skal gennemføres en analyse af den lovpligtige kommunale arkivopgave

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Lokaleforhold for Grenaa Egnsarkiv.

Lokaleforhold for Grenaa Egnsarkiv. Kultur- og udviklingsudvalget! Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 26. oktober 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08-9784 Lokaleforhold for Grenaa

Læs mere

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv Udviklingsplan Lokalhistorisk Arkiv 2010-2013 Lokalhistorisk Arkiv er et kulturhistorisk arkiv, der organisatorisk hører under forvaltningen Erhverv, Kultur og Beskæftigelses afdeling Kultur og fritid.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Orientering om Erhvervsarkivet og Stadsarkivet Til: Kulturudvalget, 12. november 2014 Kopi til: Orientering om status på Erhvervsarkivet og Stadsarkivet Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Projektplan. Selvarkivering

Projektplan. Selvarkivering Projektplan Selvarkivering Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker. Sekretariatet Claus Juhl Knudsen mars 2012 Indhold Indhold... 2 1. Generelle

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 Foto: Arkivar Ann-Sofie Wiil flytter arkivalier på Skibbyhøj I arkiverne treffer vi selve livet i dets usminkede heslighet, dets ubeskrivelige brutalitet

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale

Indledning. Digitalisering af arkivmateriale ÅRSBERETNING 2012 Indledning Året har været præget af indsamlinger af institutioners arkivalier i forbindelse med nedlægninger og sammenlægninger. Især har skole- og institutionssammenlægninger resulteret

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere