Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen"

Transkript

1 Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen

2 Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk publikation ISBN (WWW): Udgivet af Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen Publikationen kan hentes på Undervisningsministeriets web-server:

3 Indhold 1 Indledning Undersøgelsens formål Indhold 4 2 Introduktion til området Afgrænsning Bygningstaxameterordninger Eje eller leje? Institutionsområder med bygningstaxameter 9 3 Den tidligere bygningsfinansiering i hovedtræk Frie grundskoler og private gymnasier m.v Frie kostskoler Erhvervsskoler Selvejende institutioner for videregående uddannelse Vurdering af den tidligere lokalefinansiering 13 4 Bygningstaxameterordninger Hovedmodeller og elementer Takstreguleringen Frie grundskoler og private gymnasier Frie kostskoler Erhvervsskoler Selvejende institutioner for videregående uddannelse Særlige problemområder 26 5 Særordninger og overgangsordninger Hovedprincipper Frie kostskoler Erhvervsskoleområdet Regionaliseringsfaktor Tillægstaxameter Grundværdikompensation Elevtalsfaldkompensation Generel udligningsordning og konverteringsfradrag Særordninger på seminarieområdet 41 6 Evaluering af effekten på institutionernes adfærd Forudsætninger og handlemuligheder på bygningsområdet Resultat fra tidligere evalueringer af bygningstaxameterordningen Resultater fra ny besøgsrunde 48 7 Bygningstaxameterordningernes økonomi Introduktion Frie skoler Erhvervsskoler Selvejende institutioner for videregående uddannelser (seminarier) Udviklingen i byggepriser, renteniveau og huslejer Belåning og renteudvikling Observationer om belåning fra besøgsrunde Modelberegninger for handelsskoler og tekniske skoler 79 8 Konklusioner og anbefalinger Den generelle bygningstaxameterordning Anbefalinger vedr. regnskabsaflæggelse Anbefalinger vedr. særordninger Anbefalinger vedr. fremtidige takstreguleringer 85

4 1 Indledning 1.1 Undersøgelsens formål Denne rapport er en fortsættelse af det taksteftersyn, som Undervisningsministeriet gennemførte i Resultatet af eftersynet foreligger i form af en sammenfattende hovedrapport 1 og en bilagsrapport 2 med detaljerede analyser på fire uddannelsesområder: grundskoleuddannelse på frie grundskoler og efterskoler, ungdomsuddannelser og korte videregående uddannelser på erhvervsskoler, mellemlange og lange videregående uddannelser samt åben uddannelse. Der henvises til hovedrapporten for en beskrivelse af taksteftersynets baggrund, formål og metode samt for en mere uddybende beskrivelse af taxametersystemet og dets elementer. Det er hensigten, at det gennemførte taksteftersyn skal være det første i en række af tilbagevendende eftersyn, der i princippet skal omfatte alle taxameterstyrede områder og alle typer takster (undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstakster samt grundtilskud og diverse særlige takster), ligesom tværgående emner og temaer af særlig interesse kan tages op. En væsentlig del af det første taksteftersyn har bestået i metodeudvikling, indsamling og bearbejdning af data, bl.a. ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, og vurdering af behovet for forbedringer af analysegrundlagets kvalitet, bl.a. med henblik på gennemførelse af senere eftersyn. Hvor det første taksteftersyn har analyseret et udsnit af repræsentative uddannelser af særlig økonomisk og uddannelsespolitisk interesse ud fra et tværgående uddannelsesperspektiv, omhandler denne undersøgelse institutionernes fællesområder, dvs. de udgiftsområder, der er fælles for hele institutionen, eller som ikke hensigtsmæssigt kan henføres til den enkelte uddannelse - herunder administration og ledelse, lokaleforsyning og bygningsdrift. Perspektivet for denne undersøgelse er dermed i højere grad institutionen end den enkelte uddannelse. Undersøgelsen koncentrerer sig om bygningstaxameterordninger, dvs. de ordninger for selvejende institutioner, der fastsætter institutionens tilskud til lokaleforsyning og bygningsdrift ud fra takster pr. årselev/studenterårsværk. Bygningsdrift, dvs. rengøring og forsyning m.v., må anses for et relativt mindre kompliceret område, bl.a. fordi tilskuddene oprindeligt er fastsat med udgangspunkt i pålidelige historiske forbrugstal 3, og området indgår derfor ikke selvstændigt i undersøgelsen. Bygningsdrift indgår i øvrigt som et af flere elementer i den igangværende undersøgelse af mulighederne for effektivisering af de statslige indkøb og udarbejdelse af indkøbs- og udliciteringshandlingsplaner. Den øvrige del af fællesområdet (ledelse og administration m.v.) påtænkes at indgå i en bredere anlagt undersøgelse af udviklingen i institutionernes generelle rammebetingelser efter decentraliseringen, som Institutionsstyrelsen vil gennemføre på et senere tidspunkt. 1 Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen: Taksteftersyn - Hovedrapport Internetadresse: 2 Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen: Taksteftersyn - Bilagsrapport Internetadresse: 3 Forudsætningerne kan dog efterfølgende have ændret sig bl.a. som følge af nye eller ændrede myndighedskrav og stigningen i antallet af edb-arbejdspladser (merudgifter til el, ventilation, tyverialarmer m.m.). 3

5 Et område af særlig interesse i denne undersøgelse er de overgangsordninger, der er indført i forbindelse med indførelsen af bygningstaxameter, og som har haft til formål at give institutionerne tid til og økonomiske muligheder for at foretage nødvendige tilpasninger. I forbindelse med drøftelserne med institutionernes organisationer om ordningernes konkrete udformning er der i nogle tilfælde aftalt teknisk ganske komplicerede løsninger, og visse af overgangsordningerne skal efter de indgåede aftaler genforhandles i den kommende tid. Dette taksteftersyn skal bl.a. danne baggrund for forhandlingerne, men det er også et formål med dette taksteftersyn at pege på forslag til mere generelle forenklinger af ordningerne samt at fremkomme med forslag til en ensartet metode for regulering af taksterne, således at de på langt sigt giver en rimelig dækning af institutionernes udgifter under hensyntagen til udviklingen i byggepriser og renteniveau m.v. Sammenfattende skal denne undersøgelse: indgå i det generelle taksteftersyn, som undersøger alle typer takster (undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstakster), analysere den samlede økonomi i bygningstaxameterordningerne set i forhold til udviklingen i byggepriser, huslejeudgifter og renteniveau, danne grundlag for den genforhandling af erhvervsskolernes overgangsordning (vedr. kompensation for faldende elevtal) som var forudsat ved ændringen af erhvervsskoleloven, der indførte bygningstaxameter i , og som skal afsluttes i indeværende år, danne grundlag for forhandlinger med skoleforeninger og rektorforsamlinger om gennemførelse af generelle forenklinger af de eksisterende ordninger (herunder overgangsordningerne), og analysere erhvervsskolernes regionaliseringsfaktor og tillægstaxameterordningen, der ved erhvervsskolelovens vedtagelse forudsattes revurderet med passende mellemrum. 1.2 Indhold I kapitel 2 gives først en kort introduktion til området med en præsentation af grundbegreberne. I kapitel 3 gennemgås den tidligere bygningsfinansiering i hovedtræk, og i kapitel 4 præsenteres bygningstaxameterordningernes hovedmodeller og elementer efterfulgt af en grundigere gennemgang af ordningerne for de enkelte institutionsområder. I kapitel 5 beskrives og diskuteres de forskellige særelementer og overgangsordninger og i kapitel 6 undersøges institutionernes adfærd efter indførelse af bygningstaxameterordninger. Kapitel 7 analyserer ordningernes økonomi set i forhold til de konkrete takststørrelser, og endelig indeholder kapitel 8 konklusioner og anbefalinger. 4 L 458 af 1. juni

6 2 Introduktion til området 2.1 Afgrænsning Denne rapport omhandler lokaleforsyning og bygningsdrift, der udgør en delmængde af det samlede fællesområde. Fællesområdet er de udgiftsområder, der er fælles for hele institutionen, eller som ikke hensigtsmæssigt kan henføres til den enkelte uddannelse. Det omfatter bl.a. følgende: Administration: generel administration, ledelse, udvikling, markedsføring, revision, biblioteker og samlinger, drift af kantine og transportmidler, Bygningsdrift: forsyning af varme, vand og el, rengøring, renovation, løbende vedligeholdelse, bygningsforsikring, pedel og andet driftspersonale, Lokaleforsyning: leje af lokaler, prioritetsrenter, anden vedligeholdelse, ombygning, renovering og nybyggeri, køb af bygninger, bygningsinventar og ejendomsskatter. På eksempelvis erhvervsskoleområdet udgjorde administration m.v. i 1995 ca. 35 pct. af de samlede udgifter på fællesområdet 5, bygningsdrift ca. 18 pct., og lokaleforsyning ca. 47 pct. Foruden de ovennævnte udgiftsområder findes særlige sektorspecifikke områder (f.eks. erhvervsskolernes modtagefunktion). Det bemærkes, at inddelingen af bygningsudgifter i bygningsdrift og lokaleforsyning ikke følger den traditionelle definition af drifts- og kapitaludgifter. Husleje, vedligeholdelse og renter betragtes således normalt som driftsudgifter, mens kun udgifter, der forøger eller genopretter værdien af kapitalapparatet (ejendomskøb, nybyggeri eller renoveringer), betragtes som kapitaludgifter. Set fra institutionens synspunkt er leje af bygninger og lokaler imidlertid et fuldgyldigt alternativ til at eje bygningerne selv, ligesom vedligeholdelsesudgifter og investeringer er meget snævert forbundne, fordi vedligeholdelse i et vist omfang kan erstatte eller udskyde investeringer og omvendt. I denne sammenhæng er det derfor fundet mest hensigtsmæssigt at definere institutionernes udgifter til lokaleforsyning som alle drifts- og kapitaludgifter, der vedrører institutionens opretholdelse, fornyelse og dimensionering af lokalekapacitet, hvad enten der er tale om ejede eller lejede bygninger, og bygningsdrift som de resterende direkte bygningsrelaterede (drifts-)udgifter. Definition af udgifter til lokaleforsyning Alle institutionens drifts- og kapitaludgifter, der vedrører opretholdelse, fornyelse og dimensionering af lokalekapacitet, hvad enten der er tale om ejede eller lejede lokaler Undervisningsministeriet yder tilskud til dækning af institutionernes fællesudgifter, men efter forskellige modeller tilpasset de enkelte områders særlige forhold. Nedenstående 5 I erhvervsskolernes regnskaber anvendes en anden definition af fællesområdet end den her anvendte. 5

7 oversigt viser for forskellige institutionsområder de takstelementer, der findes på fællesområdet: Figur 1 Udgiftsområder og takstelementer Fællesområdet Undervisning Administration Bygningsdrift Lokaleforsyning Daghøjskoler Generelt taxametertilskud Frie grundskoler 1) Generelt driftstilskud Private gymnasier Generelt driftstilskud underopdelt i skoletilskud og Frie kostskoler 2) taxametertilskud Skolehjem 3) - Bygningstaxameter Erhvervsskoler Produktionsskoler Grundtilskud og taxametertilskud til Selvejende institutioner for Undervisningstaxameter fællesudgifter videregående uddannelse. 4) Statsinstitutioner og formelt Central godkendelse selvejende inst. (videreg. udd.) og finansiering 1) De frie grundskolers driftstilskudsbevilling fordeles til skolerne via en omfordelingsmodel, der har samme fordelingsmæssige virkning som et grundtilskud 2) Frie kostskolers driftstilskud inkluderer tilskud til kostafdeling. 3) Herunder landbrugsskolernes kostafdelinger (der dog ikke modtager grundtilskud) 4) Med bygningstaxameterordning Som det fremgår, findes der flere overlappende taxametre/kombinationer af taxametre, der skal give dækning for institutionernes fællesudgifter. Dette betyder, at det umiddelbart er vanskeligt at sammenligne tilskud og forbrug på tværs af institutionsområder. Det bemærkes, at bl.a. indvendig vedligeholdelse af bygninger på erhvervsskoleområdet forudsættes dækket af bygningstaxameteret, mens det for selvejende institutioner for videregående uddannelse forudsættes dækket af taxametertilskuddet til fællesudgifter. Et andet problem problem for de foretagne analyser er regnskabsaflæggelsen ved årsregnskaber og formålsopdelte virksomhedsregnskaber for selvejende institutioner for videregående uddannelser, idet årsregnskabernes specifikationsgrad er meget lav og eksempelvis ikke skelner mellem bygningsdrift og lokaleforsyning. Derfor har det i analyserne præsenteret i kapitel 7 været nødvendigt at benytte de formålsopdelte virksomhedsregnskaber og ikke årsregnskaberne. Der er dog også for de formålsopdelte regnskaber betydelige svagheder, idet en stor del af udgifterne til lokaleforsyning tilsyneladende henføres til bygningsdrift 6. Det må i den forbindelse anbefales, at ministeriet og institutionernes foreninger i fællesskab arbejder for at opnå større overensstemmelse mellem virksomhedsregnskabernes og årsregnskabernes opdelinger. Generelt må det tilstræbes, at det i både virksomhedsregnskaber og årsregnskaber bliver muligt at sammenholde taxametertilskuddene med de udgiftsarter, som de forudsættes at give dækning for. 2.2 Bygningstaxameterordninger Ved bygningstaxameterordninger forstås ordninger, der fastsætter aktivitetsafhængige tilskud til institutionernes lokaleforsyning (dvs. alle udgifter til vedligeholdelse, fornyelse og dimensionering af lokalekapacitet både ejet og lejet) og 6 En vigtig forudsætning for anvendelige virksomhedsregnskaber er en retvisende underopdeling af udgifterne i formålsopdelingen En række institutioner har posteret betydelige udgiftsposter som øvrige udgifter under bygningsdrift. Tilsyneladende drejer det sig især om vedligehold og afskrivninger, som rettelig burde konteres under lokaleforsyning. 6

8 bygningsdrift (forsyning, rengøring, renovation, indvendig vedligeholdelse, forsikring, pedel m.v.). Tilskuddet fastsættes ud fra antal årselever/studenterårsværk og takster pr. årselev/studenterårsværk angivet på de årlige finanslove for store grupper af uddannelser/institutioner. Hertil kommer visse ikke-aktivitetsafhængige tilskud, nemlig udligningstilskud og -fradrag som led i generelle overgangsordninger, grundværdikompensation (erhvervsskoler og selvejende institutioner for videregående uddannelse) og elevtalsfaldkompensation (erhvervsskoler). Bygningstaxameterordningerne omfatter principielt også tilskud til bygningsdrift (forsyning, rengøring, renovation, indvendig vedligeholdelse, forsikring, pedel m.v.). Der gives dog ikke særskilte taxametre til bygningsdrift. Disse er enten indeholdt i et fællesudgiftstaxameter eller i ét samlet driftstaxameter (som for private gymnasier og frie kostskoler er underopdelt i skoletilskud og taxametertilskud). Formålet med bygningstaxameterordningerne er, som en integreret del af taxametersystemet, at give institutionerne et sammenhængende ansvar inden for et bloktilskudssystem, der omfatter alle typer udgifter og indtægter. Forudsætningen er, at institutionen (inden for rammerne af anden lovgivning, f.eks. vedr. arbejdsmiljø) har dispositionsfrihed til at træffe nødvendige bygningsmæssige beslutninger, herunder køb, salg og belåning af fast ejendom, nybyggeri, indgåelse og opsigelse af lejemål. På denne måde bliver lokaleforbrug en integreret del af institutionens samlede økonomi, der skal prioriteres på linie med andet forbrug. Hvis institutionen ønsker det, kan den vælge en højere lokalestandard eller større areal til gengæld for f.eks. højere gennemsnitlige holdstørrelser og dermed lavere enhedsomkostninger eller omvendt. Ordningen indeholder stærke incitamenter for institutionen til økonomisering med lokaleforbrug og effektivisering af lokaleforsyning og bygningsdrift, fordi gevinsten i et bloktilskudssystem tilfalder institutionen selv. Besparelser ved effektivisering og økonomisering kan opnås f.eks. ved : begrænsning af lokaleforbruget ved fald i aktiviteten gennem frasalg af overskydende bygningskapacitet eller opsigelse af marginale lejemål, låneomlægninger konvertering af realkreditlån ved ændringer i renteniveauet, anvendelse af nye finansieringsformer, hvor det skønnes forsvarligt og økonomisk fordelagtigt realisering af storkundefordele gennem forhandling, f.eks. lavere bidragssatser på realkreditlån, genforhandling af lejekontrakter, gennemførelse af energibesparende foranstaltninger o.l. samt praktisering af godt købmandskab på området. Samtidig giver ordningen mulighed for decentralisering af alle beslutninger vedr. lokaleforsyning og dermed en væsentlig administrativ forenkling. 7

9 Decentralisering af ansvaret for bygningsbeslutninger indebærer naturligvis en risiko for, at institutioner foretager fejlinvesteringer, f.eks. investeringer i/indgåelse af lejemål af for store eller for dyre bygninger i tillid til optimistiske aktivitetsprognoser eller ud fra en ensidig satsning på lokalestandard som en konkurrenceparameter. Det modsatte kan dog også være tilfældet, nemlig at institutioner underinvesterer i bygninger, enten på grund af dårlig økonomi, manglende teknisk og økonomisk indsigt i bygningsmæssige forhold, eller fordi institutionens øvrige drift prioriteres højere end de bygningsmæssige forhold. Dette indebærer en risiko for, at kapitalapparatet over tiden nedslides. Det skal dog modsætningsvis bemærkes, at central investeringsstyring ikke i sig selv er nogen garanti mod over- eller underinvesteringer. De økonomiske og lokalemæssige dispositioner, som institutionerne med bygningstaxameterordningen får ansvar for, kan have meget langtrækkende og ligefrem afgørende betydning for institutionens økonomi. Dette gælder i tilfælde af for store investeringer eller indgåelse af lejemål med lang opsigelse, hvorved institutionen påtager sig økonomiske forpligtelser i mange år frem, men også et for lavt investerings- og/eller vedligeholdelsesniveau, der udskyder og fordyrer nødvendige bygningsmæssige foranstaltninger og tilpasninger, kan på længere sigt true institutionens økonomi. Det er derfor en forudsætning for ordningen, at institutionerne råder over de fornødne kompetencer m.h.t. både vedligeholdelses- og investeringsplanlægning, ledelse og generel økonomistyring. Endvidere kræver en så vidtgående decentralisering under alle omstændigheder en løbende overvågning fra ministeriets side baseret på f.eks. arealstatistik og nøgletal, således at der i tide kan advares mod tendenser til uforsvarlige eller uhensigtsmæssige dispositioner. Endelig kan der indføres særlige begrænsninger i dispositionsfriheden med henblik på at reducere risikoen for, at institutionerne påtager sig meget langtrækkende økonomiske bindinger. Dette er tilfældet for erhvervsskoler og selvejende institutioner for videregående uddannelse, der ikke kan indgå lejemål med en løbetid på 10 år og derover uden Finansudvalgets godkendelse, ligesom disse institutioner ikke frit kan afhænde hele eller væsentlige dele af de ejede bygninger uden forelæggelse for de centrale myndigheder. 2.3 Eje eller leje? Det er institutionens egen beslutning, om den ønsker at bo i ejede eller lejede lokaler eller evt. en kombination heraf. Bygningstaxametersatserne er dog fastsat ud fra den forudsætning, at institutionerne set under ét - ejer hovedparten af lokalemassen, hvilket på langt sigt formodes at være den økonomiske mest fordelagtige løsning. Det er således ikke hensigten, at taksterne skal give fuld dækning for leje af alle institutionens lokaler på almindelige markedsvilkår, og ordningen indeholder derved et incitament for institutionerne til at søge at opnå en så høj grad af ejerskab til deres lokaler som muligt. Det er også ministeriets politik at fremme, at institutionerne som det normale bor i egne bygninger, og at opbygningen af egenkapital primært sker i institutionens egne bygninger, fordi rådighed over egne, velegnede bygninger vurderes at være af central betydning for institutionens uafhængighed. At leje af lokaler normalt er en dyrere løsning end at eje skyldes først og fremmest, at en privat udlejer af lokaler udover en normal markedsmæssig forrentning af sin investering må forventes at forlange en risikopræmie, der modsvarer usikkerheden forbundet med 8

10 investeringen, herunder risikoen for lejetab i perioder, hvor ejendommen ikke eller kun delvis kan udlejes, og den generelle usikkerhed der er m.h.t. ejendommens fremtidige indtjeningsmuligheder. På grund af ejendomsmarkedets konjunkturfølsomhed må private ejendomsinvesteringer betragtes som relativt risikobetonede, og markedet vil derfor normalt enten forlange en høj risikopræmie overvæltet i huslejen, specielt hvis der er tale om særligt indrettede lokaler med begrænsede alternative anvendelsesmuligheder, eller forlange en meget lang opsigelsesperiode, hvilket til gengæld binder lejer lokalemæssigt og økonomisk. Den private udlejers afkastkrav gælder for hele investeringen, herunder af grundværdien. Tidligere har mange institutioner, især erhvervsskoler, netop fået stillet en byggegrund vederlagsfrit til rådighed af amt eller kommune i forbindelse med nybyggeri, og bygningstaxametertaksterne for erhvervsskolerne og selvejende institutioner for videregående uddannelse er også fastsat ud fra, at taksterne som det normale ikke skal give dækning for en forretning af grundværdien. Kun institutioner, der lejer lokaler i væsentlig grad, er som en særordning berettigede til kompensation for forrentning af grundværdien, jf. nedenfor. Alt i alt må leje af lokaler på langt sigt formodes at være en dyrere løsning for institutionen end at eje bygningerne selv. I visse situationer kan det dog for institutionen være økonomisk fordelagtigt at indgå lejemål frem for at købe eller bygge, nemlig hvis det fremtidige lokalebehov er meget usikkert eller svingende og/eller de økonomiske muligheder for at finansiere investeringer er usikre. Marginale lejemål (med relativt kort opsigelse), der kan anvendes som buffer, vil formentlig ofte være hensigtsmæssige i disse tilfælde. Lejeløsningen kan ligeledes være relevant, hvis de aktuelle markedsforhold set fra lejers synspunkt er særligt gunstige. 2.4 Institutionsområder med bygningstaxameter Følgende institutionsområder under Undervisningsministeriet er omfattet af bygningstaxameterordninger (med året for indførelse angivet i parentes): Frie grundskoler (1993) Private gymnasier og hf-kurser m.v. (1993) Erhvervsskoler (og skolehjem) (1995) Frie kostskoler: efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og højskoler (1995/96) 7 Produktionsskoler (1996) Daghøjskoler (1996) Selvejende institutioner for videregående uddannelse (1997) Ordningerne omfatter alle Undervisningsministeriets uddannelser på de ovennævnte institutionsområder, herunder uddannelser under åben uddannelse på erhvervsskoler og selvejende institutioner for videregående uddannelse. For institutioner omfattet af Lov om selvejende institutioner for videregående uddannelse (fortrinsvis selvejende lærerseminarier og pædagogseminarier) indførtes ordningen i Institutionerne kunne dog kun disponere frit, så længe der var tale om investeringer inden for en samlet udgiftsramme for den enkelte investering på 10 mio. kr. Da Folketingets Finansudvalg tiltrådte aktstykke herom med virkning fra 1999, blev denne udgiftsramme 7 Som første etape af overgangen til bygningstaxameter indførtes i 1995 såkaldte faste tilskud, jf. beskrivelsen nedenfor. 9

11 forhøjet til 25 mio. kr., således at institutionerne nu har fået en væsentligt forøget dispositionsfrihed. For daghøjskoler, der er underlagt kommunal godkendelse og delvis finansieres af et kommunalt grundtilskud, ydes ikke et særskilt statsligt bygningstaxameter, men skolerne har fuld dispositionsfrihed på bygningsområdet. De øvrige institutioner under Undervisningsministeriet, der ikke har bygningstaxameterordninger, omfatter en række (mindre) statsinstitutioner og formelt selvejende institutioner, dvs. institutioner, der ikke råder over egenkapital og som i praksis er underlagt helt samme styring som statsinstitutioner. For statsinstitutioner og formelt selvejende institutioner under Undervisningsministeriet (bl.a. ingeniørhøjskoler) og universitetslovsinstitutionerne under Forskningsministeriet finansieres de faktiske udgifter af ressortministeriet efter forudgående central godkendelse af lejemål og investeringer. I en rapport om statens ejendoms- og byggeadministration 8, som blev afgivet af et tværministerielt udvalg i 1999 og tiltrådt af regeringens Økonomiudvalg, foreslås indførelse af huslejebetaling på det statslige område, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt og til gengæld herfor frit leverandørvalg. Forslaget berører de statslige og formelt selvejende undervisningsinstitutioner under Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet, der har til huse i bygninger ejet af staten (for Undervisningsministeriets vedkommende overvejende statsseminarier). Der foregår p.t. en vurdering af samtlige statsejendomme, der skal omfattes af ordningen, med henblik på fastsættelse af det fremtidige huslejeniveau. På Undervisningsministeriets område påtænkes ordningen dog under alle omstændigheder først indført, når institutionernes fremtidige ejerform er afklaret, dvs. efter evt. overgang til selveje i forbindelse med dannelse af regionale centre for videregående uddannelse (CVU). På Undervisningsministeriets område vil ordningen omfatte relativt få institutioner 9. Gennemgangen nedenfor omfatter alle institutionsområder med bygningstaxameter, men analyserne og beregningerne vedrører hovedsagelig erhvervsskoleområdet, der har den mest udbyggede og komplekse ordning, og som tilskudsmæssigt er langt det største område med bygningstaxameter. De selvejende institutioner for videregående uddannelse, hvor bygningstaxameter som nævnt først blev indført med fuld virkning fra 1999, indgår kun i begrænset omfang, fordi analysegrundlaget er meget begrænset, og ordningen i øvrigt i det store og hele er identisk med erhvervsskolernes ordning. De øvrige institutionsområder indgår primært i den deskriptive del af undersøgelsen, men de generelle konklusioner, der kan drages på grundlag af analysen af erhvervsskolerne og de selvejende institutioner for videregående uddannelse, kan naturligvis i et vist omfang overføres også på disse områder. 8 Rapport om statens ejendoms- og byggeforvaltning. By- og Boligministeriet, Finansministeriet, Forskningsministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Undervisningsministeriet. August Ordningen berører kun institutioner, der bor i statslige bygninger. På Undervisningsministeriets område vil en meget stor del af disse institutioner på kort sigt overgå til selveje, og de kan i den forbindelse overtage bygningerne på de vilkår, der er nævnt i bemærkningerne til CVU-lovforslaget (prisen beregnes som 50 pct. af ejendommens værdi). Følgende videregående uddannelsesinstitutioner, der bor i statsligt byggeri, forventes at overgå til selveje pr. 1. januar 2001: Haderslev Seminarium, Vordingborg Seminarium, Jelling Seminarium, Skårup Seminarium, Blaagaard Seminarium og Ingeniørhøjskolen i Horsens. Desuden er der på social- og sundhedsområdet en række institutioner (4-5), som overvejer overgang til selveje i forbindelse med dannelsen af et CVU allerede ved årsskiftet 2000/2001. Ranum Statsseminarium forventes at overgå til selveje pr. 1. januar

12 3 Den tidligere bygningsfinansiering i hovedtræk 3.1 Frie grundskoler og private gymnasier m.v. På de frie grundskolers og de private gymnasiers område ydede staten indtil 1993 tilskud til lokaler efter forudgående godkendelse, dels ved en refusion på 85 pct. af godkendte udgifter til husleje, ejendomsskatter og afgifter og prioritetsrenter (men ikke afdrag) samt renter af lån til etablering pålagt af offentlig myndighed, dels ved ydelse af lavtforrentede og afdragsfri statslån til nybyggeri og køb af bygninger for op til halvdelen af bygningsværdien 10. Udgifter til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder kunne ligeledes indgå i refusionsgrundlaget, således at der ydedes 85 pct. refusion. Statslånene blev forrentet med 4 pct. p.a., og renten var ligeledes refusionsberettiget med 85 pct., således at den effektive rente af disse lån var 0,34 pct. p.a. Lånene er afdragsfri, og løbetiden derfor i princippet ubegrænset, så længe skolen er i drift og overholder betalingsbetingelserne. Det subsidieelement, der oprindeligt var i disse lavtforrentede lån, er dog med tiden udhulet. Med virkning fra 1999 er der derfor skabt mulighed for, at de frie skoler kan indfri disse lån til en kurs, der ved omlægning til realkreditlån er omtrent rentemæssigt neutral 11. Løbetiden bliver på denne måde begrænset uden væsentlige merudgifter for skolerne. 3.2 Frie kostskoler De frie kostskoler havde en tilsvarende ordning, der dog på grund af større investeringsbehov som følge af kostskoleformen var væsentligt mere omfattende med hensyn til statslige refusioner og statslånsrammer pr. årselev. Refusionssystemet fra 1988 omfattede ejendomsskatter, renteudgifter og lejeudgifter, mens tilskud til øvrige bygningsudgifter blev ydet som tilskud til øvrige udgifter. Denne ordning afløstes i 1996 af en bygningstaxameterordning, hvor tilskuddet til disse øvrige bygningsudgifter indgik i det almindelige driftstilskud sammen med ejendomsskatterne. Bygningstaxameteret omfattede således kun tilskud til tidligere godkendte rente- og lejeudgifter samt den tidligere statslånsbevilling. Som forberedelse til ordningens indførelse gennemførtes på baggrund af det store rentefald i 1993 og 94 en omberegning af skolernes godkendte refusionstilskud til såkaldte faste tilskud, hvori der var fratrukket en beregnet konverteringsgevinst. For alle de tidligere godkendte prioritetslån (ekskl. statslån) er der beregnet et fast tilskud for hvert enkelt år i det oprindelige godkendte låns restløbetid, idet det faste tilskud vedr. et lån således er faldende over tiden. Det faste tilskud beregnes for hvert år som det mindste af følgende: 10 Til større ombygninger og nødvendige inventaranskaffelser m.v. dog indtil 75 pct. Statslånene kunne dog maksimalt udgøre 50 pct. af værdien af skolens ejendom inkl. inventar. 11 I juli kvartal 2000 er indfrielseskursen 51. Ordningen udløber med udgangen af Ved udgangen af 1999, dvs. godt ½ år efter ordningens indførelse, var der indfriet for ca. 140 mio. kr. ud af samlede lån på ca. 1,25 mia. kr. En vis del er dog relativt små lån, der ikke med fordel ville kunne omlægges enkeltvis pga. relativt store faste omkostninger. 11

13 85 pct. af de samlede godkendte renteudgifter i lånets restløbetid (rentegrundlaget). Rentegrundlaget efter en beregnet konvertering uden løbetidsforlængelse og uden merprovenu og tillagt 15 pct. af forskellen mellem dette og det beregnede rentegrundlag efter ovenstående beregningsmetode. I rentegrundlaget indgår en restgældsforøgelse beregnet på grundlag af nærmere fastlagte kurser afhængigt af konverteringstidspunktet. Skolerne bibeholder det faste tilskud uanset senere konvertering eller evt. indfrielse af de lån, der er lagt til grund for beregningen. Der eksisterer fortsat en central godkendelse af nye frie kostskolers bygninger som egnede til kostskoleformål, og det er et krav, at nye skoler ejer hovedparten af deres bygninger. De frie kostskoler er omfattet af samme indfrielsesordning vedr. lavtforrentede statslån som gælder for de frie grundskoler og private gymnasier. 3.3 Erhvervsskoler Indtil indførelsen af bygningstaxameter i 1995 ydede Undervisningsministeriet tilskud til erhvervsskolernes lokaleforsyning efter forudgående godkendelse i form af 100 pct. refusion af godkendte huslejeudgifter, 100 pct. refusion af renter og afdrag vedr. realkreditlån og ejendomsskatter samt ydelsesfri statslån til delvis finansiering af nybyggeri, ombygninger og ejendomserhvervelser. I en periode fra erhvervsskolereformen i 1991 og indtil indførelsen af bygningstaxameter i 1995 blev erhvervsskolernes refusionstilskud dog modificeret med et tillæg eller fradrag, hvis skolens areal var mindre hhv. større end et beregnet arealbehov; de såkaldte arealtilpasningstillæg og -fradrag. Arealbehovet blev beregnet på grundlag af de samme arealnormer, der ligger til grund for beregningen af de nuværende bygningstaxametertilskud. Indtil 1991 blev erhvervsskolernes nybyggeri og køb af ejendomme finansieret ved 1/6 egenkapital, op til 40 pct. belåning med realkreditlån og rente- og afdragsfri statslån for den resterende del. Kommuner og amter ydede ligeledes rente- og afdragsfri lån i forbindelse med nybyggeri; ofte ved at stille en byggegrund til rådighed. I en periode indtil reformen i 1995 blev statslånene gjort rentebærende, således at hovedstolen løbende blev forøget med de påløbne renter, men lånene var stadig ydelsesfri. Den løbende forøgelse af hovedstolen betød imidlertid, at skolernes egenkapital i mange tilfælde blev udhulet, hvilket undertiden skabte problemer i forhold til eksterne långivere. I forbindelse med vedtagelsen af den lovforslaget om indførelse af bygningstaxameter i blev denne renteopskrivningspost derfor eftergivet. Efter 1991 blev adgangen til statslånsfinansiering begrænset til mindre byggearbejder, der administreredes af Undervisningsministeriets Byggedirektorat inden for en samlet bevilling fælles for erhvervsskoler, seminarier og universiteter m.v. Større byggearbejder og ejendomsanskaffelser finansieredes derimod ved tilvejebringelse af egenkapital og fuld realkreditbelåning, dvs. op til 80 pct. af den samlede udgift. Siden indførelse af bygningstaxameter i 1995 har kommuner og amter ikke kunnet yde rente- og afdragsfri lån til nybyggeri, men kun tilskud. Det normale har været, at kommuner og amter ikke yder tilskud. 12 L458 af 1. juni

14 3.4 Selvejende institutioner for videregående uddannelse For institutioner omfattet af lov om selvejende institutioner for videregående uddannelse (lærer-, pædagog- og husholdnings- og håndarbejdsseminarier og enkelte andre institutioner) finansieredes lokaleforsyning ud fra samme model som for erhvervsskolerne indtil indførelse af bygningstaxameter i Vurdering af den tidligere lokalefinansiering For alle skoleformer byggede den tidligere lokalefinansiering på en central godkendelse af konkrete investeringer og indgåelse af lejemål og efterfølgende automatisk refusion af udgifter. Styringen af områdets samlede investeringer skete primært ved fastsættelse af rammer for de enkelte områder, men uden noget systematisk budgetterings- eller prioriteringsgrundlag. Institutionernes samlede investeringsønsker oversteg derfor næsten naturnødvendigt de eksisterende økonomiske rammer, hvilket igen resulterede i kødannelse og konstant pres fra institutionsside (der omfattede ca. 900 institutioner). Ordningerne indebar omfattende godkendelses- og kontrolprocedurer af et meget stort antal enkeltdispositioner (sagsbehandling og godkendelse af budgetter og byggeregnskaber osv.) og var derfor administrativt meget krævende, både på det centrale og det decentrale niveau. Refusionsordningen gav den enkelte institution ingen eller meget begrænsede økonomiske incitamenter til at nedbringe de løbende udgifter til godkendte huslejeudgifter og prioritetsrenter ved genforhandling af lejemål (evt. opsigelse af lejemål i tilfælde af overskydende lokalekapacitet) eller konvertering af realkreditlån, fordi institutionen i givet fald havde besvær med indhentelse af lånetilbud, godkendelse i ministeriet og tinglysning m.v., mens gevinsten helt eller delvis tilfaldt staten. Det samme gjaldt ved ansøgning om fritagelse for ejendomsskatter, i det omfang disse indgik i institutionernes tilskudsgrundlag. 13

15 14

16 4 Bygningstaxameterordninger 4.1 Hovedmodeller og elementer På Undervisningsministeriets område findes i dag tre hovedmodeller for bygningstaxameterordninger: en for frie grundskoler og private gymnasier, som i realiteten blot fordeler en aktivitetsbestemt finanslovsbevilling på grundlag af antal årselever, en for frie kostskoler, der indebærer en omfordeling af bygningstilskud ud fra skolens størrelse, målt ved elevtallet, således at en lille skole modtager større bygningstilskud pr. elev end en stor skole, og en for erhvervsskoler og selvejende institutioner for videregående uddannelse, som tager udgangspunkt i de arealnormer m.v., der tidligere anvendtes som grundlag for den centrale investeringsplanlægning og de såkaldte arealtilpasningstillæg og fradrag. I alle tilfælde er omlægningerne som udgangspunkt forudsat at være udgiftsneutrale for staten. Til erhvervsskoler og selvejende institutioner for videregående uddannelse blev der dog forud for omlægningerne afsat særlige bevillinger til reparation og genopretning af bygningsmassen. Disse bevillinger ydedes efter konkret vurdering med henblik på at stille institutionerne så ligeligt som muligt. Hertil kom en forhøjelse af grundtilskuddet med ½ mill. kr. pr. skole, som forudsattes at modsvare skolernes merudgifter til ansættelse af bygningssagkyndigt personale eller køb af ekstern bistand samt til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, hvilket blev gjort obligatorisk ved indførelsen af bygningstaxameter. De frie skolers bevillinger er i princippet blot en videreførelse af det historisk bestemte bevillingsniveau. Disse bevillinger omfattede tilskud til refusion af renter og husleje og en ramme til ydelse af lavtforrentede og afdragsfri statslån. Overgangen til bygningstaxameter indebærer på kort sigt betydelige omfordelinger mellem institutionerne i forhold til de tidligere bevillinger. Bygningstaxameterordningerne er derfor suppleret med overgangsordninger, der udløser gradvist faldende udligningstilskud eller fradrag i forhold til udgangsårets bevillinger, og som skal give institutionerne tid til og økonomiske muligheder for at foretage nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, f.eks. opsigelse/genforhandling af lejemål og køb og salg af ejendomme. For frie grundskoler, erhvervsskoler og selvejende institutioner for videregående uddannelse er der tale om en rent symmetrisk udligningsordning, der i løbet af overgangsperioden yder tillæg eller fradrag beregnet som en gradvis faldende procentdel af den enkelte skoles bevilling før reformen og de beregnede tilskud efter de nye principper. For de frie kostskoler består overgangsordningen i, at skolen kan vælge mellem enten de ovennævnte faste tilskud (som er faldende over tiden) eller et elevtalsafhængigt tilskud beregnet efter omfordelingsmodellen med et tillæg, der fastsættes på finansloven, og som gradvis aftrappes. 15

17 For erhvervsskoler og selvejende institutioner for videregående uddannelse findes en række særlige ordninger: tillægstaxameter til institutioner med særlig høj fremmedkapital grundværdikompensation til institutioner med en relativt høj andel af lejede lokaler elevtalsfaldkompensation (kun erhvervsskoler), som er en faldende andel af forskellen mellem det aktuelle bygningstaxametertilskud og det beregnede tilskud i året før ordningens indførelse i 1995 konverteringsgevinst (kun erhvervsskoler), som er en modregning af en beregnet konverteringsgevinst for året 1994, samt den ovennævnte udligningsordning, der i en overgangsperiode på 10 år sikrer en gradvis overgang til taxameterfinansiering ved ydelse af lineært faldende udligningstillæg eller - fradrag beregnet som forskellen mellem skolens samlede tilskud før reformen og efter de nye beregningsprincipper. Tillægstaxameteret og elevtalsfaldkompensationen er aktivitetsafhængige, mens de øvrige elementer er ikke-aktivitetsafhængige tilskud. Foruden de ovennævnte tilskudsordninger fandtes fra 1995 til -98 en særlig låneordning for erhvervsskoler og frie kostskoler. Undervisningsministeriet kunne stille garanti for lån på markedsmæssige vilkår optaget i Hypotekbanken til nyinvesteringer, ombygning og renovering m.v. og i særlige tilfælde køb af bygninger. Ordningen blev indført, fordi skoler i 1980 erne og første halvdel af 90 erne i mange tilfælde havde vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig realkreditbelåning, også selv om skolen kunne dokumentere en sund økonomi. Efter ordningens indførelse i 1995 har kombinationen af faldende renteniveau og forbedring af kreditforeningernes økonomi ført til, at skolerne generelt ikke har vanskeligt ved at opnå realkreditbelåning i dag. Samtidig har det store marked, som de selvejende uddannelsesinstitutioner udgør, tiltrukket nye långivere, således at der i dag ikke længere skønnes at være behov for at supplere realkreditlån med garanterede lån. I forbindelse med nedlæggelsen af Hypotekbankens udlånsvirksomhed i 1999 blev ordningen derfor ophævet, idet de eksisterende lån dog fortsætter indtil udløb. Tabel 1 giver en oversigt over Undervisningsministeriets bygningstaxametertilskud på de enkelte områder siden ordningernes indførelse. Tabel 1 Bygningstaxametertilskud Mill. kr., 1999-priser Frie grundskoler Private gymnasier m.v Tekniske skoler Handelsskoler Kombinationsskoler Landbrugsskoler Efterskoler Højskoler Hush.- og håndarb.skoler Produktionsskoler Selvejende lærerseminarier Selvejende pædagogseminarier Selv. hush.- & håndarb.seminarier I alt Kilde: Statsregnskabet og CØSA. Anm.: Beløbene for 1999 er budgettal 16

18 Det fremgår af tabellen, at de samlede bygningstaxametertilskud siden 1993 er vokset fra 132 mill. kr. til mere end mill. kr. i takt med, at flere og flere institutionsområder er omfattet af ordningerne, som nu dækker langt den overvejende del af Undervisningsministeriets institutioner. Det absolut største område er erhvervsskoleområdet, der samlet tegner sig for mere end 1 mia. kr. af de samlede tilskud. Det skal om erhvervsskoleområdet bemærkes, at fordelingen af tilskud mellem skoleformer er påvirket af, at der i 1998 og 99 er sket fusioner af skoler fra forskellige skoleformer. Desuden er der, især i 1997 og 98, udbetalt store éngangstilskud ved kapitalisering af de særlige tilskud til skoler, der overvejende lejer bygninger (den såkaldte grundværdikompensation). 4.2 Takstreguleringen På de fleste områder har man frem til 1999 foretaget den årlige takstregulering af bygningstaksterne med udgangspunkt i de af Finansministeriet udmeldte P/L-reguleringsprocenter for de pågældende hovedkonti. P/L-reguleringsprocenterne fastsættes ud fra den generelle pris- og lønudvikling, men tager ikke højde for den specifikke udvikling i f.eks. renteniveau og byggepriser. Undtagelsen herfor er de frie grundskolers bygningstakster, der årligt er reguleret med byggeprisindekset med et tillæg i en overgangsperiode på 10 år - på 1 pct.point. Fra og med FL2000 er erhvervsskolernes bygningstakster dog reguleret med udgangspunkt i et vægtet indeks, hvor byggeprisindekset indgår med 85% og renteudviklingen med 15%. For de frie kostskoler var det oprindeligt forudsat, at taksterne skulle reguleres efter samme princip som for frie grundskoler (dog ekskl. det særlige procenttillæg), hvilket imidlertid ikke er sket. Bygningstilskuddet er siden 1995 reguleret med Finansministeriets indeks for prisog lønudviklingen. 4.3 Frie grundskoler og private gymnasier De frie grundskolers tilskud blev ved overgangen i 1993 fastsat med udgangspunkt i det daværende gennemsnitstilskud pr. elev på ca kr. 13 Desuden indførtes en 10-årig symmetrisk overgangsordning, således at den enkelte skoles tilskud i overgangsperioden er summen af taxametertilskuddet og et reguleringsbeløb, positivt eller negativt, som er fastsat på grundlag af skolens faktiske tilskud i udgangsåret (1992). Heri indgår dog ikke renter af statslån, da disse lavtforrentede lån i sig selv skønnedes at indeholde et subsidieelement, således at medregning i udligningsgrundlaget ville give skoler med statslån en dobbelt fordel, jf. dog ovenfor om muligheden for at indfri disse lån. I modsætning til driftstilskuddet, der er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende udgifter i folkeskolen, er der altså ikke nogen parallellitet på bygningsområdet, hvilket af de frie grundskolers foreninger ofte fremhæves som et problem netop nu, hvor de kommunale folkeskoler gennemfører eller står for at skulle gennemføre store bygningsmæssige investeringer og forbedringer. For grundskoleafdelinger ved private gymnasier, der modtog relativt høje tilskud efter den tidligere ordning, indførtes en særskilt overgangsordning, der tog udgangspunkt i disse 13 Ekskl. statslånsrenter. Inkl. statslånsrenter var beløbet kr. Til kostelever ydedes dobbelt bygningstaxameter, idet halvdelen overførtes til kosttaxametret i forbindelse med omlægningen. 17

19 skolers gennemsnitsudgifter. Takstbeløbet er det samme, og overgangsordningen er udformet efter de samme retningslinier, som gælder for de øvrige frie grundskoler, men ved at etablere en særskilt ordning for disse skoler opnåedes en mere lempelig overgang til taxameteret. Grundskoleafdelinger ved kombinerede fri- og efterskoler er med virkning fra 1995 omfattet af den generelle overgangsordning, idet de tilskudsmæssigt indgår som om de var nyoprettede skoler. De private gymnasier har en separat ordning udformet efter samme princip. I overgangsperioden reguleres taksten med byggeprisindekset med et tillæg på 1 procentpoint. Begrundelsen for at yde dette tillæg er, at der i årene forud for reformen kunne konstateres en årlig realvækst i de samlede bevillinger på ca. 1 pct., som primært skyldtes en vækst i statslånsrammen. Dette tillæg og det forhold, at byggeprisindekset i alle år har oversteget den almindelige PL-regulering, er baggrunden for, at taksten siden 1993 er steget markant og på FL 2000 er knap kr. pr. årselev. 4.4 Frie kostskoler Den årlige bevilling på finansloven til bygningstilskud fastsættes som produktet af takstbeløbet og antal årselever. Takstbeløbet fastsættes for hver skoleform for sig på de årlige finanslove, idet den bevillingsudløsende aktivitet er det samlede antal årselever i skoleåret, der slutter året før finansåret. For nye skoler er aktivitetsgrundlaget det forventede antal årselever i finansåret. Beregningsmodel Bygningstilskuddet pr. årselev til den enkelte skole fastsættes som produktet af: bygningstaksten pr. årselev skolens årselevtal beregnet som antal elevuger divideret med 40 en skolestørrelsesfaktor en finanslovsfaktor. Skolestørrelsesfaktoren svarer rent teknisk til den, der anvendes til fordelingen af de frie grundskolers driftstilskud. Denne faktor, hvori indgår skolens størrelse målt ved antal elever, medfører en omfordeling fra store til små skoler (små skoler-stor skolestørrelsesfaktor; store skoler-lille skolestørrelsesfaktor), ud fra en forudsætning om, at gennemsnitsudgiften pr. årselev til bygningsformål afhænger af skolens størrelse. Samtidig var det en afgørende forudsætning ved ordningens indførelse, at forskellen mellem den enkelte skoles bygningstilskud og de tidligere refusionstilskud skulle være mindst mulig. Til dette formål viste omfordelingsmodellen sig meget velegnet. Beregningen af skolestørrelsesfaktoren tager således udgangspunkt i skolens årselevtal og et omfordelingsforhold, der angiver, hvor stort et tilskud en lille skole skal have i forhold til en stor skole, idet størrelsen af en lille hhv. stor skole er nærmere defineret ud fra den enkelte skoleforms særlige forhold (for folkehøjskoler er disse størrelser eksempelvis defineret til 28 hhv. 130 årselever). I perioden har omfordelingsforholdet konstant været 1,54 på efterskoler og folkehøjskoler og 1,25 på husholdnings- og håndarbejdsskoler. Omfordelingsforholdet 18

20 udtrykker, at bygningsudgifterne til f.eks. en folkehøjskole med 28 årselever alt andet lige skønnes at være 1,54 gange højere end de tilsvarende udgifter på en skole med 130 årselever. Finanslovsfaktoren beregnes, så den bringer summen af de beregnede tilskud i overensstemmelse med den samlede udgiftsbevilling på finansloven. Takstfastsættelse Omlægningen til bygningstaxameter var i princippet udgiftsneutral. Takstfastsættelsen i 1996 for hver enkelt skoleform blev således beregnet ud fra de samlede bygningsudgifter i 1995 divideret med årselevtallet i skoleåret 1994/95. I kraft af den refusionsbaserede tilskudsordning før 1994 og overgangen til faste tilskud beregnet på grundlag af skolens renteudgifter afspejlede takstfastsættelsen ved omlægningen tilnærmelsesvis skolernes gennemsnitlige omkostningsniveau på daværende tidspunkt. Der er dog efterfølgende gennemført såvel tekniske som politisk bestemte ændringer af taksten, således at denne nu i højere grad er bestemmende for skolernes udgiftsniveau. Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at taksten reguleres årligt efter udviklingen i det samme byggeprisindeks, der anvendes til regulering af de frie grundskolers bygningstilskud. Dette er imidlertid ikke sket, idet bygningstilskuddet siden 1995 er blevet reguleret med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen. Det bemærkes i øvrigt, at lovfællesskabet mellem efterskoler, folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler angiveligt har medvirket til en vis parallelitet i takstfastsættelsen og -udviklingen på de respektive skoleformer. Overgangsordning I en overgangsperiode er bygningstaxametermodellen modificeret for at give skolerne mulighed for at tilpasse sig til de nye tilskudsbetingelser. I henhold til BEK ( 29, stk. 2) fastsættes længden af overgangsperioden efter drøftelse med skoleforeningerne; dog kan overgangsordningen tidligst ophøre med udgangen af Overgangsordningen sikrer, at skolerne som minimum kan opretholde tilskudsbeløbet efter den hidtidige tilskudsordning, således at skolen har dækning for renteudgifter, der er godkendt efter den gamle ordning. I overgangsperioden fastsættes den enkelte skoles bygningstilskud således som det største af følgende alternativer: skolens faste tilskud for det pågældende år, en procentdel af det beregnede tilskud efter bygningstaxametermodellen, jf. ovenfor, tillagt en procentdel af skolens faste tilskud i de pågældende år. Det relative forhold fastsættes på årlige finanslove, således at procentdelen af det faste tilskud er faldende i overgangsperioden, mens procentdelen af beregnet tilskud er stigende. Summen af procentdelene er i hvert år 100. Udgifter til overgangsordningen afholdes forlods af finanslovsbevillingen. Som udgangspunkt var forholdet henholdsvis 35 og 65 pct. i I henhold til aftale med skoleforeningerne ændres vægtningen med 5 procentpoint årligt svarende til et forhold på 20 19

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. Aktstykke nr. 84 Folketinget 2016-17 84 Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne

Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet. I. Indledning. Højskolerne Baggrundsnotat: Tilskudsmodeller på andre skoleområder herunder socialt taxameter på gymnasieområdet I. Indledning Efterskoleforeningens arbejdsgruppe om revision af tilskud skal iflg. kommissoriet udarbejde

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015.

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2015-16 Afgjort den 17. december 2015 55 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Rapport om tyske mindretalsskolers økonomi på anlægssiden

Rapport om tyske mindretalsskolers økonomi på anlægssiden Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Rapport om tyske mindretalsskolers økonomi på anlægssiden

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Aktstykke nr. 35 Folketinget 2014-15 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november 2014. 35 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn Fællesudgiftstaxameter Taksteftersyn Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Formål, metode og afgrænsninger... 2 1.3 Definitioner og datagrundlag... 4 1.4 Indhold... 7 2 Konklusioner

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge

Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Overblik over udmøntning af Statens elevstøtte i skoleåret 2013/14: Efterskoler rekrutterer bredt blandt Danmarks unge Notat 3. juli 2014 FORFATTER: METTE HJORT-MADSEN I dette notat gennemgås udmøntningen

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Indledning I den politiske aftale af 3. marts 2005 mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier blev det besluttet, at Farum og Værløse kommuner

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt SAGSNOTAT 12. MARTS 2015 Vedr.: Sagsbehandler: KU Udgiftsneutralitet og bygningstilskud i relation til bygningsmæssigt selveje.

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 1. Staten yder for 2014 et tilskud på 635,4 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre. 3. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2. Staten

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger Staten yder forskellige tilskud til folkehøjskoler: - Jf. lovens opbygning GRUNDTILSKUD DRIFTSTILSKUD

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere