Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning."

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på kr. til indfrielse af gæld til Nykredit, konto at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på kr. til renovering af hallen, konto at de i alt kr. til indfrielse af gæld og renovering af hallen gives som et 10- årigt rente- og afdragsfrit lån med pant i BC 37s ejendom, matr.nr. SØ 3896, på de i indstillingen anførte betingelser at der anvises kassemæssig dækning for kr. på puljen på 10 mio. kr. afsat til vedligeholdelse af idrætsanlæg på budget 2004, konto (vedligeholdelsespulje til idræt) at der anvises kassemæssig dækning for kr. ved de ikke anvendte anlægsmidler til hurtigløbsbanen i 2003 (fordelt med kr. på konto og kr. på konto ). Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 18. marts 2004 Der blev begæret afstemning om følgende af Martin Geertsen stillede ændringsforslag: Indstillingens 4. at-punkt om finansiering ændres til følgende ordlyd: at udgiften på kr. finansieres af merindtægter fra ejendomssalg og tilbagekøb i 2004; udgiften mellemfinansieres ved kassetræk indtil det eventuelle merprovenu fra ejendomssalg/tilbagekøb i 2004 kan opgøres. Et mindretal (Martin Geertsen, Leslie Arentoft, Karin Storgaard og Jens Kjær Christensen) stemte for ændringsforslaget. Et flertal (Hellen Hedemann, Bjarne Fey, Klaus Hansen, Finn Rudaizky, Mona Heiberg og Helle Sjelle) stemte imod. Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

2 Karin Storgaard tog forbehold. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. april 2004 Martin Geertsen (V) genfremsatte sit ændringsforslag til indstillingens 4. at fra Kulturog Fritidsudvalgets møde den 18. marts For stemte 5 medlemmer: V, O og Ø. Imod stemte 5 medlemmer: C, F og A. Ingen undlod at stemme. Ændringsforslaget blev således forkastet (stemmelighed). Indstillingen blev anbefalet. O videreførte sit forbehold fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. marts RESUME Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 19. februar 2004 Kultur- og Fritidsforvaltningen om at optage forhandlinger med Nykredit og BC 37 om løsning af klubbens økonomiske situation. BC37 har pt. 345 medlemmer, hvoraf 180 er under 25 år. Klubben ejer egen hal på Strandlodsvej. Hallen er beliggende på lejet jord, ejet af Københavns Kommune. Lejemålet er indgået i 1984 og er uopsigeligt fra begge parters side til udgangen af BC 37 har optaget lån i ejendommen med sikkerhed i bygningen. Lånet har p.t. en restgæld på 1,9 mio. kr. Långiver har ved en tvangsrealisering ret til at indtræde i areallejemålet og søge hallen afhændet eller videreudlejet. Kultur- og Fritidsforvaltningen har drøftet mulighederne for at indfri gælden med Nykredit. Nykredit har tilbudt BC 37 gældsfritagelse for kr. Hvis KI eller Københavns Kommune skal overtage hallen, vil beløbet værre større. Hertil kommer, at en tilstandsvurdering viser, at der er et umiddelbart vedligeholdelsesbehov på kr. 2

3 Det foreslås, at Københavns Kommune yder Badmintonklubben BC 37 et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på de i alt kr. til indfrielse af gælden til Nykredit og renovering af hallen. Lånet gives med henvisning til, at BC37 har omkring 350 medlemmer, hvoraf 180 er under 25 år. Klubben har et godt og velfungerende børne- og ungearbejde, og den spiller som sådan en central rolle som udbyder af idræt på Amager. Lånet fra Københavns Kommune vil blive givet med anden pant i ejendommen. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at hvis hallen skal sælges, reaktiveres BC 37s restgæld til Nykredit. Denne gæld vil have første prioritet i ejendommen. Da bygningens salgsværdi forventes at være under de 1,5 mio. kr., som BC 37 i så fald skal betale til Nykredit, har pantet begrænset værdi. Det er samtidig en del af aftalen, at BC 37 stiller hallen til rådighed for skoler og institutioner i formiddagstimerne. Kultur- og Fritidsforvaltningen tager kontakt til de relevante forvaltninger med henblik på en aftale herom. Brug af hallen skal i givet fald ske efter nærmere aftale med BC 37 SAGSBESKRIVELSE Baggrund Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 19. februar 2004 (KFU 34/2004) at give Kultur- og Fritidsforvaltningen mandat til at forhandle en aftale med BC 37 og Nykredit med henblik på en forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget i marts Mandatet blev givet under forudsætning af: At der indgås en aftale med Nykredit om indfrielse af gælden med et beløb på kr At hallen overtages af 1) KI, 2) Københavns Kommune, alternativt fortsat ejes af 3) BC 37 At der bevilges en ramme til driftsherren til renovering af hallen på kr At der i tilfælde af, at driftsherren er BC 37, gives en bevilling der i 10 år er et rente- og afdragsfrit lån med pant i ejendommen og først derefter tildeles som tilskud. At BC 37 i en periode på op til 5 år stiller hallen til rådighed for kommunen på hverdage i formiddagstimerne (9-13) At klubben udarbejder et budget, hvor der afsættes kr årligt til vedligehold At kr finansieres ved midler, der ikke anvendes i forbindelse med hurtigløbsbanen ved Nørrebrohallen At kr finansieres af den pulje på 10 mio. kr., der er afsat til vedligeholdelse af idrætsanlæg. *** 3

4 Om BC 37 BC37 har pt. 345 medlemmer, hvoraf 180 er under 25 år. Badmintonklubben BC 37 ejer en hal på Strandlodsvej Hallen er beliggende på en knap m 2 grund, som ejes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen administrerer arealet. Hallen indeholder 5 badmintonbaner samt omklædningsrum, toiletter, inspektørkontor og cafeteria. På 1. sal er der et klublokale på ca. 100 kvadratmeter. Lokalet udlejes til fester og lignende. Lejemålet er indgået i 1984 og er uopsigeligt fra begge parters side til udgangen af Det fremgår af lejekontrakten, at anlægget overgår vederlagsfrit til udlejeren ved kontraktperiodens udløb, og hvis lejekontrakten misligholdes, herunder hvis klubben går konkurs. BC 37 har optaget lån i ejendommen med sikkerhed i bygningen. Lånet har p.t. en restgæld på 1,9 mio. kr. Långiver har ved en tvangsrealisering ret til at indtræde i areallejemålet og søge hallen afhændet eller videreudlejet. Ejerskab Kultur- og Fritidsforvaltningen har drøftet indfrielsen af gælden med Nykredit. Nykredit har tilkendegivet, at tilbud om gældsfritagelse for kr. er betinget af, at det fortsat er BC37, der ejer hallen. Hvis Københavns Kommune eller Københavns Idrætsanlæg skal overtage hallen vil der foreligge en ny situation, hvor gælden skal indfries med et beløb, der er højere end kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at hvis hallen videresælges, forfalder Nykredits fordring (gælden reaktiveres). En sådan bestemmelse er ikke gældende, hvis København Kommune, Københavns Idrætsanlæg eller andre overtager hallen. Da forhandlingsmandatet til Kultur- og Fritidsforvaltningen hviler på en forudsætning om indfrielse af gælden med et beløb på kr., indgår det som en forudsætning for indstillingen, at det fortsat er BC 37, der driver hallen. Tvangsauktion Allerede inden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 19. februar 2004 var der berammet en tvangsauktion af hallen til den 8. marts Tvangsauktionen blev imidlertid afværget ved, at BC 37 den 5. marts 2004 betalte kr. til Nykredit. Beløbet er i henhold til aftale mellem Nykredit og BC 37 betalt som enten som delvis betaling af de kr. eller hvis restbeløbet ikke modtages senest den 19. maj d. å. som betaling for afværgelse af tvangsauktionen.. Dette sker som en frivillig akkord. 4

5 De kr. er i henhold til oplysninger fra BC 37 finansieret ud af klubbens indestående i banken på kr. Kommunens betingelser for udbetaling af lånet Københavns Kommune yder Badmintonklubben BC 37 et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på de i alt kr. til indfrielse af gælden til Nykredit og renovering af hallen. Lånet gives som et stående lån, med pant i ejendommen. Først den 1. juni 2015 gives lånet som et tilskud. Lånet gives med henvisning til, at BC37 har omkring 350 medlemmer, hvoraf 180 er under 25 år. Klubben har et godt og velfungerende børne- og ungearbejde, og den spiller som sådan en central rolle som udbyder af idræt på Amager. Lånet fra Københavns Kommune vil blive givet med anden pant i ejendommen. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at hvis hallen skal sælges, reaktiveres BC 37s restgæld til Nykredit. Denne gæld vil have første prioritet i ejendommen. Da bygningens salgsværdi forventes at være under de 1,5 mio. kr., som BC 37 i så fald skal betale til Nykredit, har pantet begrænset værdi. Forinden udbetaling af lånet er det en forudsætning, at BC37 har tiltrådt en aftale med forvaltningen, der giver kommunen ret til vederlagsfrit at anvise timer i hallen på hverdage i tidsrummet Det er ligeledes en forudsætning, at foreningen har underskrevet de nødvendige dokumenter, der skal danne grundlag for tinglysning af kommunens lån. Når 10-årsperioden udløber, konverteres lånet til et tilskud til klubben. Vedligeholdelse af hallen Det fremgår af den udarbejdede tilstandsrapport på hallen, at de skønnede vedligeholdelsesudgifter over de kommende 10 år vil være 1,8 mio. kr. Heraf er der et umiddelbart vedligeholdelsesbehov i 2004 på kr., mens de årlige udgifter i den resterende del af perioden er i størrelsesordenen kr. For så vidt angår den del af lånet, der vedrører vedligeholdelsen, vil udbetalingen ske i takt med, at BC37 afholder udgifter til renovering. Vedligeholdelsesudgifterne skal forlods være godkendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen. På foranledning af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 19. februar 2004 har BC 37 udarbejdet et revideret budget. (bilag 1) Udlån til skoler og institutioner i lokalområdet Det fremgår af forhandlingsmandatet til Kultur- og Fritidsforvaltningen, at BC 37 i en periode på op til 5 år skal stille hallen til rådighed for kommunen på hverdage i formiddagstimerne (9-13). 5

6 Kultur- og Fritidsforvaltningen tager kontakt til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen med henblik på at afklare, om der er interesse for at bruge hallen i formiddagstimerne. Hallen er væsentligst en badmintonhal og vil muligvis kunne anvendes af f.eks. ældre eller lokale daginstitutioner. Eventuel brug af hallen vil ske efter nærmere aftale med BC 37. For god ordens skyld skal det understreges, at der ikke er afsat midler til betaling for brug af hallen (opvarmning, lys, rengøring m.m.) i de involverede forvaltningers budget. Sagen er fortrolig grundet de følsomme oplysninger om foreningens økonomi. *** MILJØVURDERING Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. ØKONOMI Københavns Kommune yder Badmintonklubben BC 37 et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på kr. til indfrielse af gæld til Nykredit og kr. til renovering af hallen, konto Beløbet på i alt kr. gives som et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån med pant i BC 37s ejendom, matr.nr. SØ 3896, på de i indstillingen anførte betingelser Der anvises kassemæssig dækning for kr. på puljen på 10 mio. kr. afsat til vedligeholdelse af idrætsanlæg på budget 2004, konto De resterende kr. finansieres af de ikke anvendte anlægsmidler til hurtigløbsbanen i 2003 (fordelt med kr. på konto og kr. på konto ). BILAG 1. Revideret budget fra BC 37 Carsten Haurum /Mads Kamp Hansen 6

7 Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at sagen blev tilbagevist til Kultur- og Fritidsudvalget. Venstre genfremsatte følgende ændringsforslag fra udvalgsbehandlingen: At udgiften på kr. finansieres af merindtægter fra ejendomssalg og tilbagekøb i 2004; udgiften mellemfinansieres ved kassetræk indtil det eventuelle merprovenu fra ejendomssalg/tilbagekøb i 2004 kan opgøres. Forslaget fra Det Konservative Folkeparti om tilbagevisning til Kultur- og Fritidsudvalget blev forkastet med 43 stemmer imod 4. For stemte: C. Imod stemte: A, B, D, F, O, V, V 2 og Ø. Venstres ændringsforslag blev forkastet med 36 stemmer imod 11. For stemte: V og Ø. Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V 2. Indstillingen blev herefter godkendt med 38 stemmer imod 4. 4 undlod. For stemte: A, B, D, F, V, V 2 og Ø. Imod stemte: O. Følgende undlod at stemme: C. 7

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere