Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos Vardia, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en Vardia Ulykkesforsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en Vardia Ulykkesforsikring, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via . Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Vardia Edvard Thomsens Vej 14 Ørestad City 2300 København S Telefon: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 4 Dækningsoversigt 6 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvem kan forsikres? Hvor dækker forsikringen? Hvornår dækker forsikringen? Heltidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring Børneulykkesforsikring Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte Vardia? Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen ikke? Ved skader Betaling for forsikringen Indeksregulering s varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris 9 2. UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring Méngradens størrelse 9 3. DÆKNINGSSKEMA A. Varigt mén 11 B. Tandskade 12 C. Behandlingsudgifter 13 D. Død 14 Ordliste 15 Forsikringsvilkår 3

4 Information Info om Vardia Vardia er en succesrig udfordrer på det skandinaviske forsikringsmarked, som tilbyder forsikringer til privatpersoner og virksomheder. Vi blev noteret på Oslo Børs i 2014, og med vores afdeling i Danmark, 6 afdelinger i Norge og 4 afdelinger i Sverige er vi i alt ca. 400 medarbejdere. I Sverige blev vi under Insurance Awards 2012 kåret som årets skadeforsikringsselskab. Vi blev etableret i Danmark i 2013 og ønsker at fortsætte den eksplosive vækst, vi indtil videre har præsteret i Norge og Sverige. Hos Vardia tror vi på, at den enkle løsning ofte er den bedste, og vi ønsker at lave forsikringer, hvor du altid ved, hvad du får og hvad du ikke får. Vi gør, hvad vi kan for at forklare vores produkter og servicer i et sprog, der er til at forstå. Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Vardia udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din Vardia Ulykkesforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din Vardia Ulykkesforsikring kan omfatte i dette vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præcis, hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. side 7 Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten side 6 A. Varigt mén side 11 B. Tandskade side 12 C. Behandlingsudgifter side 13 D. Død side 14 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Hvad gør du, hvis skaden sker? Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. Forsikringsvilkår 4

5 Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis du skifter arbejde. Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten, som du finder på side 15. Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 9 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 5

6 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af Vardias ulykkesforsikring. De enkelte dækninger er udspecificeret i dækningsskemaet under punkt A-D nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Vardia Ulykkesforsikring A. Varigt mén, inkl. dobbelterstatning* B. Tandskade C. Behandlingsudgifter Tilvalgsdækning D. Død ( ) ( ) Tilvalgsdækning, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, om du har valgt dækningen. Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde hos Vardia fx: Amputationsdækning Øje-/øredækning Infektionsdækning Sygdomsdækning Dækning ved nedsat erhvervsevne Strakserstatning. Vi tilbyder ikke ovenstående dækninger, da vi hos Vardia ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstradækninger. Hos Vardia ønsker vi at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres risiko men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. Forsikringsvilkår 6

7 1. Fællesbetingelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? dækker den sikrede* person, der er nævnt i policen. For børn under 18 år er forældre/værge indsat som forsikringstager*. Efter det fyldte 18. år overgår sikrede* til selv at være forsikringstager*. Nyfødte børn er gratis dækket, hvis en af forældrene eller andre børn i hustanden har en ulykkesforsikring hos os. Dækningen gælder, indtil barnet fylder 2 år, medmindre barnet allerede er omfattet af en anden ulykkesforsikring. Barnet er dækket ved tandskade, ved varigt mén med en sum på kr. og kr. til begravelseshjælp, hvis barnet dør som følge af et ulykkestilfælde. Beløbene bliver ikke indeksreguleret Hvem kan forsikres? Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. Sygesikringsloven i Danmark Hvor dækker forsikringen? dækker inden for Norden uden tidsbegrænsning samt under rejse og ophold i resten af verden i indtil 2 år Hvornår dækker forsikringen? Nedenfor finder du en beskrivelse af, hvornår forsikringen dækker Heltidsulykkesforsikring dækker hele døgnet Fritidsulykkesforsikring dækker i fritiden. Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde* sket under arbejde for andre, det vil sige arbejde, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, lov om værnepligtige m.fl. eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Dog dækkes ulykkestilfælde* som følge af forsøg på redning af menneskeliv, hvis det sker i arbejdstiden. Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke, hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis du er deltidsansat med under 25 timer om ugen Børneulykkesforsikring dækker hele døgnet, også under erhvervsarbejde. ophører ved første hovedforfald, efter barnet er fyldt 18 år, men den kan også overføres til en heltidsulykkesforsikring, hvis dette ønskes Hvis der sker ændringer i risikoen s pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte Vardia? Du skal straks give os besked, hvis: du skifter arbejde Forsikringsvilkår 7

8 du bliver selvstændig du går ned i arbejdstid (under 25 timer ugentligt) du bliver arbejdsledig eller går på pension. Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din Vardia Ulykkesforsikring, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab Hvad dækker forsikringen ikke? dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af: Manglende årsagssammenhæng* Forsætlig handling eller grov uagtsomhed. Selvforskyldt beruselse. Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler. Deltagelse i slagsmål eller andre ulovligheder. Skader, der skyldes psykiske lidelser, hvor sikrede* ikke selv har været udsat for farer for personskader Skader, der skyldes forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Skader, der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende Svangerskab, abort og fødsel Deltagelse eller træning i professionel sport* Skader, der opstår på ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder. dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede* opholder sig i et land uden for Danmark under rejse, og skaden sker senest en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var en realitet ved indrejsen i landet, og at den sikrede* ikke selv deltager i handlingerne dækker ikke ved militære opgaver i FN s eller en anden organisations regi Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Ved skader Hvis sikrede* dør, skal vi straks have besked, så vi eventuelt kan forlange obduktion. Hvis vi ikke får besked, kan vi afvise krav om erstatning. Har vi brug for oplysninger fra fx læger eller et andet forsikringsselskab, skal du give os samtykke til at få disse oplysninger. Hvis du ikke ønsker at give os samtykke eller adgang til de nødvendige oplysninger, kan vi afvise at behandle skaden eller vælge at betale erstatning efter et skøn. Det samme gælder, hvis sikrede* ikke ønsker at lade sig undersøge af en læge i Danmark, som vi har godkendt. Udgifter til attester, erklæringer og undersøgelser, som vi finder nødvendige for sagens behandling, dækkes af forsikringen. For dækning af skader gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. Alle skader kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via Betaling for forsikringen Betalingen opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via Betalingsservice eller gironummer. Sammen med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringsvilkår 8

9 Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal vi straks have besked. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik s varighed og opsigelse gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 250 kr. (2014 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan med en måneds varsel til hovedforfaldsdato ændre forsikringsdækning og/eller pris. fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. 2. Uenighed og klage 2.1. Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem dig og Vardia om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl Forsikringsvilkår 9

10 En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting Méngradens størrelse Kan vi ikke blive enige om fastsættelsen af méngradens størrelse, kan både du og Vardia vælge at få forelagt sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Den af parterne, der ønsker sagen forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen, herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. Såfremt den fastsatte méngrad ændres af Arbejdsskadestyrelsen til fordel for dig, betaler vi omkostningerne. Forsikringsvilkår 10

11 A. Varigt mén dækker dækker: Erstatning ved ulykkestilfælde*, som fører til varigt mén. Ved ulykkestilfælde* indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. Ulykkestilfælde*, der opstår pga. ildebefindende eller besvimelse, som ikke er forårsaget af sygdom. dækker ikke Erstatning dækker ikke: Ulykkestilfælde*, der skyldes sygdom. Forværring af ulykkestilfældets* følger, der skyldes en tilfældig tilstødende sygdom, mens forsikringen har været i kraft hos os. Sygdom opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde* eller følger heraf, mens forsikringen har været i kraft hos os. Forudbestående mén. Fastsættes et mén højere af denne grund, kan det ikke medføre større erstatning, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede. Har et forsikringsselskab tidligere betalt ménerstatning for en bestemt legemsdel*, fratrækkes den tidligere méngrad i ménfastsættelsen. Overbelastning af andre legemsdele* end dem, der er beskadiget ved ulykke*, og som medfører mén. Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller overbelastning. Følger efter tandlæge-, læge-, og andre behandlinger samt følger efter donation af og modtagelse af blod eller organer. dækker dog, hvis selve behandlingen er nødvendig efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Hvis sikrede* bliver varigt invalideret, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til, dog mindst 5%. Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet og udbetales til: den sikrede*, hvis ikke andet er aftalt forsikringstageren* eller ægtefællen, hvis der er tale om en børneulykkesforsikring og andet ikke er aftalt. Er disse døde, anbringes erstatningen efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde* kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Erstatningsfastsættelsen afgøres altid ud fra den gældende vejledende méntabel fra Arbejdsskadestyrelsen. Er skaden ikke noteret i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang. I begge tilfælde fastsættes méngraden uden hensyn til sikredes* erhverv og sociale situation. Udgifter til nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted er dækket. Øvrige transportudgifter dækkes ikke. Medfører skaden en méngrad på 30% eller derover, udbetales der dobbelterstatning*. Forsikringsvilkår 11

12 B. Tandskade dækker dækker: Rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Skade på tandproteser, mens protesen sidder i munden. dækker ikke dækker ikke: Tandskader opstået pga. sygdom Tandskade opstået ved spisning Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret via forsikringen Tandskader i forbindelse med kampsport og boksning Følgeudgifter efter en skade til fx: Medicin Bandager Bideskinner Tandbøjle Andre hjælpemidler. Erstatning Det er en betingelse for dækning, at sikrede* ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, anden forsikring eller den offentlige børne- og unddomstandplejeordning. dækker ét behandlingsforløb på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når vi har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som afsluttet, og der betales ikke til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt. Er sikrede* fyldt 18 år på skadetidspunktet, skal behandlingen være afsluttet, når endelige følger kan bestemmes, dog senest 5 år efter ulykkestilfældet*. Er sikrede* under 18 år på skadetidspunktet, skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 25. år. Det forhold, at en tandskade er et led i en bro, er implantatbehandlet, eller at nabotænder mangler som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet*, fx som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50 %. Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, fx tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling. Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese. Forsikringsvilkår 12

13 C. Behandlingsudgifter dækker dækker: Rimelige og nødvendige udgifter til fysiske behandlinger (kiropraktor, fysioterapeut) som følge af et ulykkestilfælde*, der er omfattet af forsikringen. dækker ikke dækker ikke: Udgifterne, der betales fra anden side, som fx sygesikringen, arbejdsskadeforsikring eller anden syge- og ulykkesforsikring Udgifter til hjælpemidler og medicin Udgifter til behandling af overbelastning af andre legemsdele* end dem, der er beskadiget ved ulykken* Udgifter til behandling på privathospital, hospice eller lignende Efter skadens afslutning dækkes ikke yderligere behandlingsudgifter dækker heller ikke de undtagelser, som er nævnt under dækningen for varigt mén under pkt. A. Erstatning Vi erstatter kun behandlinger, når de er aftalt med os og en læge, medmindre behandlingsbehovet ligger i umiddelbar tilknytning til skaden, og godkendelse derfor ikke kan afventes. Det er en forudsætning for erstatning, at behandlingsforløbet skal være sammenhængende og begrænset til det tidspunkt, hvor tilstanden er stabil, dog kan du maks. modtage behandling 12 måneder, efter du kom til skade. Forsikringsvilkår 13

14 D. Død dækker dækker: Erstatning i tilfælde af død som følge af et ulykkestilfælde*. dækker ikke dækker ikke: Ulykkestilfælde*, der skyldes sygdom. Erstatning Erstatningen udbetales ved dødsfaldets indtræden. Erstatningen udbetales til sikredes* nærmeste pårørende*, medmindre andet fremgår af policen. Et ulykkestilfælde* giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén. Erstatningen ved død nedsættes med det beløb, der evt. er udbetalt i erstatning for varigt mén, hvis der er tale om samme skade. Særligt for børneulykkesforsikringen: For børn ydes en erstatning på kr. til dækning af begravelsesomkostninger. Beløbet indeksreguleres ikke. Forsikringsvilkår 14

15 Ordliste D Dobbelterstatning Ved dobbelterstatning forstås, at der ved omfattede ulykkesskader udbetales det dobbelte i erstatning ved skader med en méngrad på 30% eller derover. Får du eksempelvis et varigt mén på 40%, og har du en forsikringssum på kr., skal du normalvis have en erstatning på kr., men med dobbelterstatning fordobles denne, og du vil få en erstatning på kr. F Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med selskabet. L Legemsdele Ved legemsdel forstås fx, at et ben til og med hofteled er én legemsdel, og en arm til og med skulderled er én legemsdel. M Manglende årsagssammenhæng Ved manglende årsagssammenhæng forstås, at der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet* og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. P Professionel sport Ved professionel sport forstås sport, der udøves mod betaling eller sponsorater, der sammenlagt overstiger kr. årligt, før skat. S Samlever Man er samlever i juridisk forstand, hvis man: boede sammen med afdøde på tidspunktet for dødsfaldet og venter/har/har haft barn med afdøde. boede sammen med afdøde på tidspunktet for dødsfaldet og levede sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold på en fælles bopæl de sidste to år inden dødsfaldet. Sikrede Ved sikrede forstås den person, som er omfattet af forsikringen. U Ulykke/ulykkestilfælde Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. N Nærmeste pårørende I juridisk forstand er dine nærmeste pårørende (prioriteret rækkefølge): Ægtefælle eller registreret partner Samlever* Børn og børnebørn Arvinger ifølge testamente Arvinger ifølge loven: dine forældre, søskende, nevøer og niecer, bedsteforældre samt forældres søskende. Forsikringsvilkår 15

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere