ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1"

Transkript

1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr IF, Finland og repræsenteres i Danmark af Watercircles Danmark A/S cvr.nr (www.watercircles.dk, telefon , Watercircles er registreret hos Finanstilsynet som forsikringsagent til IF.

2 indholdsfortegnelse Indhold 1. Fællesbestemmelser hvilke personer dækker forsikringen hvem kan forsikres hvor dækker forsikringen forsikringens varighed og dens opsigelse regulering af præmie og forsikringssum betingelses- og præmieændringer præmiebetaling, gebyr m.v indeksregulering forsikringens ophør og ændringer på grund af alder risikoændringer anmeldelse af skade skadeopgørelse og udbetaling forældelse klagemuligheder Ulykkesforsikring hvornår dækker forsikringen hvad dækker forsikringen hvad dækker forsikringen ikke motorcykeldækning og privatflyvning mv. begrænset erstatning dækningsskema Ulykke Side 2 af 11

3 Almindelige forsikringsbetingelser Ulykkesforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. 1. Fællesbestemmelser I tilslutning til lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 1.1 hvilke personer dækker forsikringen Forsikringen dækker den sikrede person, der er nævnt i policen. Ved sikret forstås den person, på hvis liv og helbred forsikringen er tegnet. Forsikringstager er den, som har indgået aftalen med. For børn under 18 år, er forældre/værge indsat som forsikringstager. Efter det fyldte 18. år overgår sikrede til selv at være forsikringstager. 1.2 hvem kan forsikres Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. Sygesikringsloven i Danmark. 1.3 hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker ophold inden for Norden og Grønland uden tidsbegrænsning, samt under rejse og ophold i udlandet i indtil 12 måneder. 1.4 forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, som er fortløbende, indtil en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forkortet opsigelsesvarsel Forsikringstager kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som WaterCircles berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan WaterCircles indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen. Ved nytegnede forsikringer henvises til de særlige regler om fortrydelsesret som kan ses på 1.5 regulering af præmie og forsikringssum I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien indgår forsikringssum samt sikredes alder og erhverv. Side 3 af 11

4 Alle beregningsgrundlag er baseret på WaterCircles egne statistiske beregninger. 1.6 betingelses- og præmieændringer Hvis forsikringsvilkår eller præmietarif for Ulykkesforsikringer ændres, kan selskabet gennemføre tilsvarende ændringer af denne forsikring med 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af præmietarif. I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren blive fritstillet således, at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagers accept. Ved mindre væsentlige indskrænkninger, samt ved præmieændringer udover indeksreguleringer, fortsætter forsikringen med ændrede vilkår/præmie, når forsikringstageren betaler præmien for ny betalingsperiode. 1.7 præmiebetaling, gebyr m.v. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er WaterCircles berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af WaterCircles gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel. Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender selskabet et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af selskabet, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 1.8 indeksregulering Forsikringssum og præmie indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks Reguleringen af forsikringssummer og præmier sker ved forsikringens hovedforfald Hvis udgivelsen af det anvendte indeks op hører, kan WaterCircle fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 1.9 forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Dobbelterstatningen bortfalder når den sikrede fylder 65 år. Dette medfører ingen ændringer i præmien. Side 4 af 11

5 Forsikringssummerne ved varigt mén nedsættes med 1/10 del årligt mellem det fyldte 71 år og 8o år, første gang ved sikredes fyldte 71 år, mens dødsfaldssummen fortsætter uændret til forsikringens bortfald. Ovennævnte nedsættelser medfører ingen ændringer i præmien. Forsikringen bortfalder i sin helhed ved 1. hovedforfaldsdato efter forsikredes fyldte 80. år risikoændringer Hvis et risikoforhold som er nævnt i policen ændres med sikredes vilje således at WaterCircles risiko derved forøges udover, hvad der ved aftalens afslutning kan antages at være taget i betragtning, er WaterCircles fri for ansvar, hvis WaterCircles ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de ændrede forhold havde foreligget, da aftalen blev afsluttet. Må det antages, at WaterCircles ville have tegnet forsikringen, men på andre betingelser, hæfter WaterCircles således, som selskabet mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis fareforøgelsen havde været WaterCircles bekendt. Ville WaterCircles ved genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen i samme forhold (pro-rata erstatning). Hvis der sker ændringer i følgende risikoforhold skal WaterCircles straks underrettes: Erhverv Hvis der sker ændringer i arten af forsikredes erhverv eller beskæftigelse, herunder omfanget af deltagelse heri. Hvis sikrede helt eller delvist overgår til selvstændigt erhvervsarbejde, eller ikke længere er forsikret mindst 30 timer ugentligt i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring. Flytning Ændring i opkrævningsadresse, skal indenfor 14 dage efter ændringen, meddeles skriftligt til Watercircles, så du ikke risikerer, at forsikringen ophører på grund af manglende præmiebetaling anmeldelse af skade En ulykke som i henhold til betingelserne vil eller kan føre til en udbetaling, betragtes som en skade Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til WaterCircles. Så snart som muligt efter at en skadesbegivenhed er indtrådt skal dette anmeldes til WaterCircles. På fremgår det, hvordan skaden skal anmeldes og hvornår vores skadeservice har åbent Retten til erstatning kan bortfalde A. Hvis skaden har medført døden, skal dette meddeles til WaterCircles inden 48 timer. Side 5 af 11

6 B. Hvis en skade anmeldes for lang tid efter, at den er sket, i henhold til gældende frister i Lov om Forældelse. C. Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. Er ovenstående ikke overholdt, kan retten til erstatning bortfalde skadeopgørelse og udbetaling Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. I forbindelse med opgørelse af skadens omfang, er WaterCircles berettiget til: At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lignende, der behandler eller har behandlet sikrede. At lade sikrede undersøge af en læge eller tandlæge. I tilfælde af dødsfald, at forlange obduktion. betaler de af selskabet forlangte læge- og tandlægeattester. Ved tandskade og behandlingsudgifter skal behandling og pris godkendes af WaterCircles, inden en behandling påbegyndes, med mindre der er tale om nødvendig akut behandling Så snart lægens behandling er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal skadelidte kontakte WaterCircles Udbetaling af erstatning A. Ved dødsfald Med mindre andet skriftligt er meddelt WaterCircles, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge Ægtefælle/registreret partner Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registreret partner: Samlever der lever sammen med forsikringstager på fælles bopæl og: a. venter, har eller har haft et barn sammen med forsikringstageren eller b. har levet sammen med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Hvis du hverken efterlader ægtefælle/registreret partner eller samlever: Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv. Hvis du heller ikke efterlader livsarvinger: Arvinger efter testamente. Side 6 af 11

7 Hvis du heller ikke har oprettet testamente: Øvrige arvinger efter arveloven (forældre, bedsteforældre osv.) Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet. B. Ved mén Erstatningen for varigt mén udbetales altid til skadelidte. C. Hvor sikrede ikke er myndig Erstatning til umyndige udbetales i henhold til gældende værgemålsregler Fastsættelse af méngrad Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, skadelidtes erhverv eller andre individuelle forhold. Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Méntabellen kan ses på Internettet under adressen: Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Erstatningen fastsættes, så snart skadens endelige følger kan bestemmes dvs. når tilstanden er stationær, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan antages at medføre nogen bedring af tilstanden. Eventuel uenighed om méngradens størrelse kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen både af sikrede og af WaterCircles. Den af parterne der ønsker sagen behandlet betaler udgifterne hertil. Ændres en afgørelse truffet af WaterCircles til fordel for sikrede, betaler WaterCircles de fulde omkostninger forældelse Forsikringen dækker ikke skader, der anmeldes senere end 1 år efter forsikringsaftalen er ophørt klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som WaterCircles har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til WaterCircles klageansvarlige, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig enten pr. brev eller via Ankenævnet for Forsikring. Hvis du efter din fornyede henvendelse til WaterCircles klageansvarlige fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Side 7 af 11

8 Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos WaterCircles eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 2. Ulykkesforsikring 2.1 hvornår dækker forsikringen Ulykkesforsikring Heltid A. Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden som i fritiden. B. Selskabet skal til enhver tid være informeret om ændringer i omfanget og arten af den forsikredes beskæftigelse, se i øvrigt pkt Ulykkesforsikring Fritid A. Forsikringen dækker i fritiden B. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring eller anden tilsvarende lov. C. Det er en forudsætning for dækning, at forsikrede er dækket min. 30 timer ugentligt i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring, se pkt D. Hvis forsikrede midlertidig (maks. 12 måneder) bliver arbejdsledig eller vælger at gå på orlov, dækker forsikringen hele døgnet 2.2 hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. Se nærmere beskrivelse i dækningsskemaet punkt 2.5. Hvordan defineres et ulykkestilfælde Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 2.3 hvad dækker forsikringen ikke For alle dækninger under ulykkesforsikringen gælder følgende undtagelser Ulykkestilfælde der skyldes sygdom (bortset fra ildebefindende eller besvimelse) Forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom Skade som følge af deltagelse eller træning i særlige sports- og fritidsaktiviteter: Professionel sport, dvs. sport der udøves mod en betaling, eller sponsorater, der sammenlagt overstiger kr. årligt, før skat. Side 8 af 11

9 Træning, konkurrence og kampe på landsholdsplan. Sport der falder ind under Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden tilsvarende lov Skade som følge af deltagelse i ekstrem sport: Hestevæddeløb, militaryridning eller lignende. Motor-, knallert-, go-cart- og racerbådsløb af enhver art samt rallies. Ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne Skade som følge af deltagelse i farlig sport: Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboxing og lignende. Bjergbestigning, rappelling, rafting, faldskæmsudspring, paraglidning, hanggliding, ballonfart, drage-, ultra light- og svæveflyvning, kitesurfing, elastikspring eller andre sports- og fritids aktiviteter, der kan sidestilles hermed. Dykning med anvendelse af særligt dykker og frømandsudstyr. Dog dækkes skade som følge af farlig sport, hvis den tegnede forsikring er en Ulykke Standard Plus eller en Ulykke Super Plus Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den sikrede ved: Forsætlige handlinger Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder Dette gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede opholder sig i et land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker senest en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at den sikrede ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke ved militære opgaver i FNs eller en anden organisations regi Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Eventuelle yderligere særlige undtagelser for de enkelte dækninger fremgår af dækningsskemaet under punkt motorcykeldækning og privatflyvning mv. begrænset erstatning Erstatning for skade, der sker under sikredes anvendelse af motorcykel, EU-knallert, scooter eller privatfly vil kun blive udbetalt med halvdelen af de aftalte forsikringssummer. Hvis den tegnede forsikring er en Ulykke Standard Plus eller en Ulykke Super Plus, dækkes skaden dog fuldt ud. Side 9 af 11

10 2.5 dækningsskema Ulykke Produkt som dækningen Ulykke Standard - Ulykke Standard Plus - Ulykke Super - Ulykke Super Plus Ulykke Standard - Ulykke Standard Plus - Ulykke Super - Ulykke Super Plus gælder for: Dækning A. Varigt mén B. Tandskade 1. Forsikringen dækker/omfatter Erstatning ved ulykkestilfælde som fører til varigt mén. Forsikring dækker ligeledes ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. NB! Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Rimelige udgifter til tandbehandling, som følge af et ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted. 2. Forsikringen dækker/omfatter ikke : A. De generelle undtagelser anført i punkt 2.3 B. Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg. C Forudbestående mén. Sådanne mén kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede. D. Ulykkestilfælde, der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende. E. Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. F. Følger af lægelig behandling eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. G. Svangerskab, abort og fødsel betragtes ikke som et ulykkestilfælde og dækkes derfor ikke af forsikringen. A. De generelle undtagelser anført i punkt 2.3 B. Tandskade opstået ved spisning er ikke omfattet af forsikringen Erstatning Hvis sikrede bliver varigt invalideret, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde kan sammenlagt ikke overstige 100%. Mén på under 5% berettiger ikke til erstatning. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, den offentlige børnetandpleje eller anden syge- og ulykkesforsikring. Der ydes erstatning til én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når WaterCircles har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt, fx når dette er en følge af aldersbetingede forhold eller almindelig nedslidning. For tandskade sket efter sikredes fyldte 18. år, skal behandlingen være afsluttet, når endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. For tandskade sket før, at sikrede er fyldt 18 år skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 25. år. Det forhold, at en tandskade er et led i en bro, er implantatbehandlet eller at nabotænder mangler som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, fx som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50%. Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, fx tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling. Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese. Dækker Dækker ikke

11 Produkt som dækningen gælder for: Ulykke Standard - Ulykke Standard Plus - Ulykke Super - Ulykke Super Plus Ulykke Standard - Ulykke Standard Plus - Ulykke Super - Ulykke Super Plus Ulykke Super - Ulykke Super Plus Ulykke Standard Plus - Ulykke Super Plus Dækning C. Behandlingsudgifter D. Dobbelterstatning E. Dødsfald F. Farlig sport og motorcykeldækning 1. Forsikringen dækker/omfatter 2. Forsikringen dækker/omfatter ikke : Rimelige og nødvendige udgifter i ophelingsperioden. Det er en betingelse for dækning, at behandlingen foretages efter nærmere aftale med lægen, at behandlingen har helbredende virkning og er foranlediget af en dækningsberettiget skade. A. Efter skadens afslutning dækkes ikke yderligere behandlingsudgifter. Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på 30% eller derover, ydes der dobbelterstatning. Erstatning i tilfælde af død, som følge af et ulykkestilfælde. A. De generelle undtagelser anført i punkt 2.3 Ulykkestilfælde som følge af deltagelse i farlig sport: Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboxing og lignende. Bjergbestigning, rappelling, rafting, faldskæmsudspring, paraglidning, hanggliding, ballonfart, drage-, ultra light- og svæveflyvning, kitesurfing, elastikspring eller andre sportsog fritids aktiviteter, der kan sidestilles hermed. Dykning med anvendelse af særligt dykker og frømandsudstyr. A. De generelle undtagelser anført i punkt 2.3 B. Ulykkestilfælde, der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende. C. Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. B. Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg. D. Følger af lægelig behandling eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. C Forudbestående mén. Sådanne mén kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede. D. Ulykkestilfælde, der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende. E. Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. F. Følger af lægelig behandling eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. Erstatning Behandlingsforløbet skal være sammenhængende og tidsbegrænset til stationærtidspunktet, maksimalt 12 måneder efter skaden, og WaterCircles skal godkende behandlingsudgifterne, inden behandlingen er påbegyndt, med mindre behandlingsbehovet ligger i umiddelbar tilknytning til skaden og godkendelse derfor ikke kan afventes. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden syge- og ulykkesforsikring. Tillægget er af samme størrelse som ménerstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén. Dødsfalderstatningen nedsættes med det beløb, der er udbetalt i erstatning for varigt mén, hvis der er tale om samme skade. For børn under 18 år ydes en erstatning på kr. (2012) til dækning af begravelsesomkostninger. Skader der sker under anvendelse af et af motorcykel, EU-knallert, scooter eller privatfly vil kun blive erstattet med halvdelen af de aftalte forsikringssummer, medmindre forsikringen er tegnet som Ulykke Super Plus. Ved skader sket under udøvelse af farlig sport gælder følgende faste forsikringssummer: Varigt mén: kr. (2012) Dødfald: kr. (2012) Dog kan forsikringssummen ikke overstige den på policen valgte forsikringssum. Der ydes dog fuld erstatning ved skade, der sker under anvendelse af motorcykel, EUknallert, scooter eller privatfly.. Dækker Dækker ikke

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1.Generelle vilkår...2 1.1 Hvem er omfattet af forsikringerne... 2 1.2 Hvor dækker forsikringerne... 2 1.3 Betaling af forsikringen... 2 1.4 Indeksregulering...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF)

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF) Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF) Personforsikringer Vilkår nr. 63-10-FF police nr. 63-1023302 Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang... 3 2. Erstatning ved dødsfald... 3 3. Erstatning ved mèn...

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter Betingelser nr. 201402 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere