Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Dansk Fakultetet har hos Danmarks Statistik fået foretaget en særkørsel der viser beskæftigelsesmønstret for humaniora kandidater og bachelorer uddannet fra Københavns Universitet fra 1975 til 30. september 2012 som er det nyeste man kan få (der er ca. 1½ års forsinkelse før registerstatistikken er klar). Kørslen omfatter alle kandidater (uafhængig af fagforenings-forhold). Materialet er delt op i to generationer så man kan få et indtryk af om de nyeste 5 årgange har et anderledes beskæftigelsesmønster end de tidligere årgange. Derfor er der delt op i to grupper der omfatter uddannede humanister fra KU fra 1975 til 30. september 2007 og 1. oktober 2007 til 30. september Begge årganges jobsituation er målt ultimo november 2012 (uge 48). De bachelorer som ikke er i uddannelse og er på arbejdsmarkedet indgår også. Der er 10 % med for så vidt angår årgangene Ambitionen er at gennemføre undersøgelsen hvert andet år, for hele tiden at være opdateret med beskæftigelsesudviklingen. Efterhånden som materialet bliver bearbejdet bliver hvert enkelt fags beskæftigelsesmønster belyst samt hele HUM-KU samlet med ph.d. ere for sig. Undersøgelsen bliver endvidere lagt på fakultetets hjemmeside (Om fakultetet, statistik). Her kan man også finde de tidligere undersøgelser for årgangene Sammenfatning Tabellen over beskæftigelsesfordelingen viser at Dansk-kandidaterne har et varieret arbejdsmarked, men dog således at undervisningssektoren fortsat fylder meget (over 50 % af beskæftigelsen). Derudover er markante brancher information og kommunikation erhvervsservice, offentlig administration og organisationer. Begge generationer har over halvdelen ansat ved den offentlige sektor. Ledigheden er meget lidt lavere end gennemsnittet for kandidaterne og er på 3,0 % for årgangene og 11,1 % for årgangene (set samlet 4,4 %). Kandidaterne klarer sig rigtig godt i job-hierarkiet og ligger noget over det generelle HUM- KU-niveau mht. andel beskæftiget ved AC-arbejde.

2 2 I materialet kan man også se jobmønstret i underbrancherne som giver et dybere indtryk af hvor man finder kandidaterne beskæftiget. Der er også data for bachelorerne som er på arbejdsmarkedet i kraft af deres uddannelse. De har en relativ lav ledighed, over halvdelen ansat i den private sektor og en god placering mht. hvor mange der relativt har AC-arbejde. Kandidater 1. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,1 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 0,9 % 0,8 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,2 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,1 % 0,0 % Handel 2,3 % 1,1 % Transport, herunder post 0,8 % 0,3 % Hotel og restauration 0,1 % 0,3 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv..) 7,6 % 8,4 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 3,2 % 2,8 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 0,7 % 0,3 % Erhvervsservice (konsulenter, reklame, analyse mv.) 11,2 % 8,4 % Offentlig administration, forsvar mv. 7,1 % 5,6 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. udd. voks..) 50,0 % 57,8 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 2,0 % 1,4 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 4,4 % 3,9 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 2,6 % 3,4 % Organisationer og foreninger 5,2 % 5,3 % Uoplyst og andet 1,4 % 0,3 % I alt antal beskæftigede personer I alt ledige I alt på arbejdsmarkedet (beskæft.+ledige) Ledige i procent af antal på arbejdsmarkedet 3,0 % 11,1 % Udenfor arbejdsstyrken (kontanthj. pensionister mv.), antal Uden for match (døde, personer i udlandet mv.), antal I alt udenfor arbejdsstyrken og match, antal I alt uden for arbejdstyrken og match procent af alle udd. i perioden 26,6 % 16,4 % Alle udd. i perioden: beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. og match, antal Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Definition: Kand.=kandidater, dvs. cand. mag./phil., magistre, licentiater. Ph.d. er opgøres for sig. Fordelingen på brancher er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). I uoplyst indgår også andet som er meget små tal der omfatter reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier mv., private husholdninger med ansat medhjælp og internationale organisationer og ambassader. Sammenligningen, af Dansk-kandidaterne uddannet fra hhv til 2007 og 2007 til 2012 og begge disse gruppers erhvervstilknytning pr. november 2012 (tabel 1), viser at de to årgange har et meget ens jobmønster. Markante brancher (markeret med raster) er undervisningssekto-

3 3 ren som fylder rigtig meget, erhvervsservice, information og kommunikation og offentlig administration. Alt i alt et varieret job-mønster med fortsat en høj andel beskæftiget ved undervisning. For generationen af alle humanister uddannet op til 1980 gjaldt at i 1998 var 75 % ansat inden for undervisningssektoren (Magistrenes beskæftigelse sept. 1998, DM). 2. Ledighed, humaniora KU Kand. udd. HUM-KU Excl. IVA Kand. udd HUM-KU Excl. IVA Kand. udd. Kand. udd. Kørslens ledighedstal, nov (HUM-KU) 3,7 % 16,2 % 3,0 % 11,1 % Sammenvægtning af 3,7 og 16,2 % Sammenvægtning af 3,0 og 11,1 % AC dec Magistrenes A-kasse Uddannelses- og forskningsministeriet årgangene målt 20 kvartaler efter fuldførelse sept ,0 % 4,4 % Alle HUMkand. i DK år eft. udd. Dimitt. 2-4 dec Dec ,4 % 10,4 % Alle HUMkand. i DK Juni 2014 AC-tal Alle HUMkand. i DK Dansk i DK sept iht. MA 6,0 % 3,6 % Alle Dansk kand. i DK 6 % 7 % Ledigheden var i juni 2014 ifølge AC på 6 % for alle humanistiske kandidater i hele Danmark. Mens dimittendledigheden 2-4 år efter fuldførelse var på 10,4 %. årgangen af Dansk er i kørslen på 3 % ledighed og er på 11,1 %. Tilsammen er ledigheden på 4,4 % for årgangene set sammen. I Uddannelses- og Forskningsministeriets statistik over ledighedsgrad målt 20 kvartaler efter uddannelsen er fuldført har alle Dansk kandidater i Danmark en ledighed på 7 % for sept. 2013, mens hele humaniora i Danmark ligger på 6 %. Dette materiale bygger også på Danmarks Statistiks registerkørsler. Endelig er den samlede ledighed iht. Magistrenes A-kasse (MA) i september 2014 på 3,6 % - hvilket er under ACgennemsnittet på 4,5 %. Det samlede billede er at faget har en relativ lav ledighed.

4 4 3. Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 58 % 65 % Heraf mænd 31 % 23 % Heraf kvinder 69 % 77 % Privat ansættelse 42 % 35 % Heraf mænd 33 % 25 % Heraf kvinder 67 % 75 % I alt antal personer beskæftiget Heraf mænd 32 % 24 % Heraf kvinder 68 % 76 % Offentligt ansatte mænd 56 % 64 % Privat ansatte mænd 43 % 36 % Offentligt ansatte kvinder 59 % 66 % Privat ansatte kvinder 41 % 34 % Kilde: Data er hentet fra særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Tabel 3 viser at kandidaterne især er ansat inden for den offentlige sektor, da mange er ansat inden for især undervisningssektoren. De nye årgange har en lidt lavere andel privat beskæftiget. De samlede HUM-KU-kandidater har for de samme årgange hhv. 42 og 48 % privat beskæftiget hvor det overraskende er at Dansk for de nye årgange har en mindre andel privat beskæftiget. Årsagen kan være at faget er øget i andelen beskæftiget ved undervisning. 4. Arbejdsfunktion - humaniora KU Ledelse på øverste plan 5,9 % 0,3 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 74,3 % 79,6 % Mellemsum arbejde i alt på AC-niveau 80,1 % 79,9 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 5,0 % 4,5 % Kontorarbejde 3,6 % 7,8 % Salg-, service og omsorgsarbejde 1,7 % 2,5 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,1 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,0 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 2,0 % 1,7 % Militært arbejde 0,0 % 0,0 % Uoplyst 7,3 % 3,6 % I alt antal beskæftigede personer Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Tabel 4 viser placeringen i stillingshierarkiet, dvs. i hvilket omfang de beskæftigede kandidater får stillinger inden for akademisk arbejde, idet ledelse på øverste plan og arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau dækker denne kategori. For Dansk-kandidaterne gælder det 80,1 % og er på 79,9 %, mens de samme årgange HUM-KU-

5 5 kandidater er på hhv. 76,6 og 68,5 % - dvs. på et noget lavere niveau. Vi ved at det ofte tager nogle år på arbejdsmarkedet før end de fleste kandidater har placeret sig i et AC-job. Men Dansk-kandidaterne er kommet meget hurtigt i et AC-job. 5. Socioøkonomisk status, humaniora KU Arb.giver, moms, selvst Arb.giver, moms, selvst. % 7,0 % 3,2 % Lønmodtagere Arbejdsløse Arbejdsstyrken inkl. fuldtidsarbejdsløse Flexydelse 4 Delvis ledighed 6 3 Beskæftiget uden løn 2 3 Udd.foranstaltn. mv. 2 Barselsdagpenge 9 9 Sygedagpenge 11 5 Efterløn 82 Kontanthjælp 8 Revalidering Pension (tj.mand+folke) Øvrige udenf. ab.styrk Førtidspensionist 44 Ledighedsydelse 4 1 Under uddannelse Udenfor arbejdsstyrken, antal Uden for arbejdsstyrken, procent af alle udd. 18,0 % 11,0 % Uden for match*, antal Uden for match, procent af alle udd. 8,6 % 5,4 % I alt pers. uddannet i perioden, antal Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. * Uden for match omfatter især personer i udlandet og døde. Den socioøkonomiske status giver bl.a. et indtryk af hvor stor en andel der er selvstændige, og hvilke kategorier uden for arbejdstyrken omfatter. -årgangene af Dansk har 7,0 % selvstændige, mens årgangene har 3,2 % selvstændige. De tilsvarende tal for KU- HUM og alle kandidater er hhv. 6,9 og 4,1 %, dvs. på nogenlunde samme niveau. Mere detaljerede brancheoplysninger I det følgende er de mest markante hovedbrancher udspecificeret i de underbrancher som de kan brydes ned til. Tallene kan i høj grad tale for sig selv.

6 6 6. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 59,4 % 33,3 % Udgivelse af spil og computersoftware 0,0 % 3,3 % Produktion af film, tv og musik mv. 5,6 % 26,7 % Radio og tv stationer 5,6 % 20,0 % Telekommunikation 1,9 % 0,0 % IT-konsulenter 23,8 % 13,3 % Informationstjenester 3,8 % 3,3 % I alt antal personer Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Inden for information og kommunikation er de mest markante ansættelsesområder forlag og udgivelser af aviser mv., produktion af film, tv og radio og tv, radio og tv-stationer samt ITkonsulenter. 7. Erhvervsservice, humaniora KU Advokatvirksomhed 1,7 % 3,3 % Revision 3,0 % 0,0 % Virksomhedskonsulenter 35,9 % 33,3 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 9,0 % 10,0 % Forskning og udvikling (privat) 9,8 % 6,7 % Reklame og analysebureauer 9,0 % 16,7 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 8,1 % 6,7 % Udlejning og leasing af materiel 0,0 % 0,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 13,7 % 10,0 % Rejsebureauer 3,0 % 0,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 6,8 % 13,3 % I alt antal personer Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Erhvervsservice er et af de attraktive job-områder for humanisterne og her finder vi også mange af de selvstændige. Anden videnservice er oversættelse og tolkning, design mv.

7 7 8. Undervisning, humaniora KU Grundskoler (folkeskolen ol.) 6,7 % 3,4 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 59,5 % 70,5 % Videregående uddannelsesinstitutioner 18,5 % 13,5 % Voksenundervisning mv. 15,3 % 12,6 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Undervisningsområdet er et stort ansættelsesområde for Dansk. Størst er her gymnasier mv. 9. Sociale institutioner, humaniora KU Plejehjem, døgninstitutioner mv. 17,2 % 14,3 % Daginstitutioner, dagcentre mv. 82,8 % 85,7 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik 10. Kultur (og forlystelser), humaniora KU Teater, musik og kunst 37,0 % 33,3 % Biblioteker, museer, arkiver ol. 37,0 % 41,7 % Lotteri og spil 1,9 % 0,0 % Sport 18,5 % 16,7 % Forlystelsesparker mv. 5,6 % 8,3 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik Bachelorer Bachelorerne indgår som nævnt i indledningen også i undersøgelsen. De der var i uddannelse, eller har fuldført en kandidatuddannelse indgår ikke, da ideen er at få et indtryk af hvilken placering de personer har som er på arbejdsmarkedet i kraft af deres bacheloruddannelse. Dvs. job ved siden af studiet er ikke med. Bacheloruddannelsen blev indberettet fra KU fra ca (fra 1995 fra de øvrige universiteter). Generelt for HUM-KU indgår af samtlige årgange % af de uddannede bachelorer. For Dansk indgår af bachelor-årgangene - 10 % (65 af 625).

8 11. Beskæftigelsesfordeling - humaniora KU Landbrug, jagt, skovbrug og råstofudvinding 0,0 % 0,0 % Fremstillingsvirksomhed (industri) 0,7 % 5,0 % Energi- og vandforsyning, renovation mv. 0,0 % 0,0 % Bygge- og anlæg 0,0 % 0,0 % Handel 4,1 % 15,0 % Transport, herunder post 2,0 % 2,5 % Hotel og restauration 0,7 % 2,5 % Information og komm. (forlag, filmprod., radio+tv..) 17,0 % 2,5 % Pengeinstitutter, finans, forsikring og pension 1,4 % 2,5 % Fast ejendom (udlejningsadm., ejd.mæglere mv.) 0,0 % 0,0 % Erhvervsservice (konsulenter, reklame, analyse mv.) 18,4 % 25,0 % Offentlig administration, forsvar mv. 4,8 % 0,0 % Undervisning (folkesk, gymna., vid. udd. voks..) 39,5 % 27,5 % Sundhedsvæsen (hospitaler, læger mv.) 1,4 % 0,0 % Sociale institutioner (plejehjem, daginstitut. mv.) 4,1 % 7,5 % Kultur (teater, biblioteker, museer og forlystelser) 4,1 % 5,0 % Organisationer og foreninger 4,1 % 0,0 % Uoplyst og andet 2,0 % 5,0 % I alt antal beskæftigede personer I alt ledige 8 4 I alt på arbejdsmarkedet (beskæft.+ledige) Ledige i procent af antal på arbejdsmarkedet 5,2 % 9,1 % Udenfor arbejdsstyrken (kontanthj. pensionister mv.), antal 20 9 Uden for match (døde, personer i udlandet mv.), antal I alt udenfor arbejdsstyrken og match, antal I alt uden for arbejdstyrken og match procent af alle udd. i perioden 18,0 % 32,3 % Alle udd. i perioden: beskæftigede, ledige, udenfor arbejdsst. og match, antal Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Der indgår kun bachelorer som er på arbejdsmarkedet og som ikke er indskrevet på en uddannelse og ikke har taget en kandidatuddannelse. Fordelingen på brancher er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). I uoplyst indgår også andet som er meget små tal der omfatter reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier mv., private husholdninger med ansat medhjælp og internationale organisationer og ambassader. Sammenligningen, af Dansk-bachelorerne uddannet fra hhv til 2007 og 2007 til 2012 og begge disse gruppers erhvervstilknytning pr. november 2012, viser at de to årgange har et nogenlunde ens jobmønster. Markante brancher (markeret med raster) er undervisningssektoren, information og kommunikation, erhvervsservice, handel og sociale institutioner. En hel del af disse brancher er de samme som kandidaterne finder job ved. 8

9 9 12. Ledighed, humaniora KU Bach.udd. Kørslens ledighedstal nov ,2 % 9,1 % Sammenvægtning af 5,2 og 9,1 % 6,0 % AC dec Alle HUMbach. i DK dec ,6 % Ledigheden var i dec ifølge AC på 10,6 % for alle humanistiske bachelorer i hele Danmark. Kørslens tal er 6,0 % for Dansk-bachelorerne (uddannet fra HUM-KU) hvilket er relativt lavt. Der er dog forskel på hvordan tallene bliver opgjort. AC s tal måles over en hel måned. Kørslens tal måles for en uge, og her indgår kun de fuldtidsledige. 13. Offentlig/privat, humaniora KU Offentlig ansættelse 45 % 32 % Heraf mænd 24 % 31 % Heraf kvinder 76 % 69 % Privat ansættelse 55 % 68 % Heraf mænd 26 % 37 % Heraf kvinder 74 % 63 % I alt antal personer beskæftiget Heraf mænd 25 % 35 % Heraf kvinder 75 % 65 % Offentligt ansatte mænd 43 % 29 % Privat ansatte mænd 57 % 71 % Offentligt ansatte kvinder 45 % 35 % Privat ansatte kvinder 55 % 65 % Kilde: Data er hentet fra særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Tabel 12 viser at Dansk-bachelorerne i større omfang er ansat inden for den private sektor ift. kandidaterne - som har relativt flere offentligt ansat. Der er samlet set ikke markant forskel om mænd og kvinder er offentligt/privat ansat. Alle HUM-KU bachelorer har en fordeling med 39 % og 40 % privat ansatte for årgangene og, dvs. Danskbachelorerne har en markant større andel privat ansat.

10 Arbejdsfunktion - humaniora KU Ledelse på øverste plan 3,4 % 2,5 % Arb. der kræver færdigh. på højeste niveau 63,3 % 37,5 % Mellemsum arbejde i alt på AC-niveau 66,7 % 40,0 % Arb. der kræver færdigh. på mellemniveau 7,5 % 7,5 % Kontorarbejde 10,9 % 15,0 % Salg-, service og omsorgsarbejde 2,0 % 22,5 % Arbejde inden for landbrug, gartneri ol. 0,0 % 0,0 % Håndværkspræget arbejde 0,7 % 0,0 % Proces- og maskinoperatørarbejde ol. 0,0 % 0,0 % Andet arbejde (ukomplic. manuelle opgav.) 4,1 % 5,0 % Militært arbejde 0,0 % 0,0 % Uoplyst 8,2 % 10,0 % I alt antal beskæftigede personer Kilde: Data er hentet fra en særkørsel over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Fordelingen på arbejdsfunktioner er foretaget på beskæftigede. Derudover kommer ledige, udenfor arbejdsstyrken (bl.a. aktivering, kontanthjælpsmodtagere ikke til rådighed og pensionister) samt uden match i register (bl.a., døde og personer i udlandet samt manglende oplysninger). Tabel 14 viser placeringen i stillingshierarkiet, dvs. i hvilket omfang de beskæftigede bachelorer får stillinger inden for akademisk arbejde, idet ledelse på øverste plan og arbejde der kræver færdigheder på højeste niveau dækker denne kategori. For årgangene gælder det 66,7 %, mens har 40 % ved AC-arbejde hvilket er pænt højt. De tilsvarende tal for HUM-KU-bachelorer er hhv. 53,1 og 35,7 % - et noget lavere niveau. Den socioøkonomiske status (på næste side) giver bl.a. et indtryk af hvor stor en andel der er selvstændige, og hvilke kategorier uden for arbejdstyrken omfatter. De selvstændige for de to årgange Dansk-bachelorer udgør hhv. 7,7 og 9,1 %. De tilsvarende tal for KU-HUM og alle bachelorer er andelen af selvstændige bachelorer hhv. 9 og 6,4 % - dvs. på et lignende niveau samlet set.

11 Socioøkonomisk status, humaniora KU Arb.giver, moms, selvst Arb.giver, moms, selvst. % 7,7 % 9,1 % Lønmodtagere Arbejdsløse 8 4 Arbejdsstyrken inkl. fuldtidsarbejdsløse Flexydelse Delvis ledighed 1 Beskæftiget uden løn Udd.foranstaltn. mv. Barselsdagpenge 1 1 Sygedagpenge Efterløn 1 Kontanthjælp 3 2 Revalidering Pension (tj.mand+folke) 3 1 Øvrige udenf. ab.styrk. 5 5 Førtidspensionist 6 Ledighedsydelse Under uddannelse Udenfor arbejdsstyrken, antal 20 9 Uden for arbejdsstyrken, procent af alle udd. 10,6 % 13,8 % Uden for match*, antal 14 9 Uden for match, procent af alle der er med 7,4 % 18,5 % I alt pers. der er med fra perioden, antal Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. * Uden for match omfatter især personer i udlandet og døde. Mere detaljerede brancheoplysninger I det følgende er de mest markante hovedbrancher udspecificeret i de underbrancher som de kan brydes ned til. Tallene kan i høj grad tale for sig selv. 16. Information og kommunikation humaniora KU Forlag og udgivelser, herunder aviser 48,0 % 0,0 % Udgivelse af spil og computersoftware 0,0 % 0,0 % Produktion af film, tv og musik mv. 20,0 % 100,0 % Radio og tv stationer 8,0 % 0,0 % Telekommunikation 4,0 % 0,0 % IT-konsulenter 12,0 % 0,0 % Informationstjenester 8,0 % 0,0 % I alt antal personer 25 1 Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik.

12 12 Inden for information og kommunikation er det især -generationen som har nogle i job her. Den store sektor er forlag og udgivelser, herunder aviser. 17. Erhvervsservice, humaniora KU Advokatvirksomhed 3,7 % 10,0 % Revision 0,0 % 0,0 % Virksomhedskonsulenter 14,8 % 50,0 % Arkitekter og rådgivende ingeniører 0,0 % 10,0 % Forskning og udvikling (privat) 7,4 % 10,0 % Reklame og analysebureauer 29,6 % 10,0 % Anden videnservice (oversættelse, design ) 14,8 % 0,0 % Udlejning og leasing af materiel 3,7 % 0,0 % Arbejdsformidling og vikarbureau 7,4 % 0,0 % Rejsebureauer 3,7 % 0,0 % Vagt, sikkerhed, rengøring, ejd.service mv. 14,8 % 10,0 % I alt antal personer Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. Erhvervsservice er et af de attraktive job-områder for humanisterne og her finder vi også mange af de selvstændige. Tabellen viser de markante sektorer. Anden videnservice er oversættelse og tolkning, design mv. 18. Undervisning, humaniora KU Grundskoler (folkeskolen ol.) 27,6 % 18,2 % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 39,7 % 72,7 % Videregående uddannelsesinstitutioner 12,1 % 0,0 % Voksenundervisning mv. 20,7 % 9,1 % I alt procent 100,0 % 100 % I alt antal personer Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. En stor del af bachelorerne finder deres arbejdsmarked inden for undervisningsområdet hvilket i endnu højere grad præger kandidaternes arbejdsmarked.

13 Kultur (og forlystelser), humaniora KU Teater, musik og kunst 50,0 % 50,0 % Biblioteker, museer, arkiver ol. 50,0 % 50,0 % Lotteri og spil 0,0 % 0,0 % Sport 0,0 % 0,0 % Forlystelsesparker mv. 0,0 % 0,0 % I alt antal personer 6 2 Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik Inden for kulturområdet finder man ikke så mange bachelorer. De som har job her er bl.a. ansat inden for det traditionelle område arkiver, biblioteker og museer. Noter For både bachelorer og kandidater gælder at de kun er med for så vidt de ikke er indskrevet på en ordinær uddannelse. Også for kandidaternes vedkommende er enkelte indskrevet på en ordinær uddannelse (og er derfor taget ud). For begge kategorier gælder at enkelte tæller med to gange da de enten har to bachelor- eller to kandidatuddannelser. Der er på Danmarks Statistiks hjemmeside en mere detaljeret gennemgang af registerkørslen (Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik) dens definitioner og validitet mv.

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Dødelighed og erhverv

Dødelighed og erhverv Dødelighed og erhverv 1996-2000 Otto Andersen Lisbeth Laursen Jørn Korsbø Petersen Dødelighed og erhverv 1996-2000 Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 450 Danmarks Statistiks Trykkeri, København

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere