Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivets produktivitetsudvikling"

Transkript

1 Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den har ligget på,5 pct. når man ser bort fra ejendomsaktiviteter samt kultur, fritid og anden service. Der er dog langt fra tale om en ensartet tendens på tværs af brancher. Når den resterende del af den private sektor opdeles på ni hovedbrancher, fremgår det, at den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- svinger fra et fald på, pct. i erhvervsservice til en vækst på 5,6 pct. indenfor finansiering og forsikring. Produktivitetsvækst, priser, kædede værdier, gns. årlig vækstrate Finansiering og forsikring Information og kommunikation Industri Råstofindvinding Landbrug, skovbrug og fiskeri Handel og transport mv. Bygge og anlæg Forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Private erhverv Hele økonomien Anm.: Private erhverv er ekskl. ejendomsaktiviteter samt kultur og fritid Kilde: Danmarks statistik Tre brancher trækker væksten op Ser man bort fra den offentlige sektor, ejendomsaktiviteter samt kultur, fritid og anden service, så er det primært tre af de ni hovedbrancher, der har trukket væksten op. Disse brancher er information og kommunikation, finansiering og forsikring samt industrien. De største bidrag til produktivitetsvæksten er kommet fra information og kommunikation samt finansiering og forsikring med en gennemsnitlig årlig vækst på hhv. 5,5 og 5,6 pct. De udgjorde tilsammen pct. af den samlede værditilvækst i de

2 ni private hovedbrancher i, mens industrien udgjorde ca. pct. Industrien har således qua dens størrelse også bidraget pænt til at hive den gennemsnitlige produktivitetsvækst op med dens årlige vækst på, pct. Bruttoværditilvæksten i udvalgte hovedbrancher 5 priser, kødede værdier Information og kommunikation Finansiering og forsikring Industri Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Handel og transport mv. Bygge og anlæg Forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Kilde: Danmarks statistik Mia. kr. Erhvervsservice samt handel og transport trækker væksten mest ned Også stor variation indenfor de enkelte brancher Produktivitetsvæksten trækkes primært ned af erhvervsservice samt handel og transport. Erhvervsservice har som sagt haft det største fald i produktiviteten og udgør samtidig pct. af værditilvæksten i de ni hovedbrancher. Udviklingen har været bedre indenfor handel og transport men med en årlig produktivitetsvækst på kun,7 pct. og en andel af værditilvæksten på pct., har handel og transport også stor andel i den svage danske produktivitetsvækst. Forsyningsvirksomhed samt bygge og anlæg har ligeledes bidraget væsentligt til den sløje udvikling med faldende produktivitet og en samlet andel af værditilvæksten i på pct. Også stor variation indenfor de enkelte brancher Ligesom for den samlede økonomi er der også store forskelle i produktivitetsudviklingen i de enkelte hovedbrancher. Blandt de hovedbrancher der har klaret sig bedre end gennemsnittet, har stort set alle underbrancher af information og kommunikation samt finansiering og forsikring hevet produktivitetsvæksten op, mens billedet i industrien er mere blandet, idet væksten går fra 5,5 pct. årligt i elektronikindustrien til et fald på, pct. årligt i metalindustrien. I de hovedbrancher der har haft lav eller negativ vækst i produktiviteten, er der også stor variation, hvis man går et spadestik dybere end den overordnede gruppering. Udviklingen er generelt negativ indenfor erhvervsservice og forsyningsvirksomhed. Den lave vækst indenfor transport og handel dækker til gengæld over meget forskelligartede tendenser som spænder fra vækst i perioden på 7,7 pct. årligt i skibsfart til et gennemsnitligt fald på,6 pct. årligt for bilværksteder mv. i

3 samme periode. I bygge og anlæg viser en yderligere opdeling også, at den samlede negative udvikling dækker over, at nybyggeriet faktisk har haft vækst i produktiviteten på,9 pct. årligt fra Et nærmere kig på de enkelte brancher er nødvendigt Råstofindvinding og landbrug kan udelades I industrien gik produktivitetsvæksten i stå i 98 For at få et overblik over, hvad der har trukket produktivitetsudviklingen, er det derfor nødvendigt at se nærmere på hver enkelt af de ovenstående hovedbrancher. I det følgende ses der nærmere på, hvordan udviklingen har været indenfor hovedbrancherne. Her udelades råstofindvinding samt landbrug, skovbrug og fiskeri. De har jævnfør forrige afsnit haft en produktivitetsvækst tæt på gennemsnittet og udgør tilsammen kun ca. fem pct. af de ni hovedbrancher, målt på såvel beskæftigelse som bruttoværditilvækst. Industri Produktivitetsvæksten i industrien er aftaget markant siden 98, hvilket hovedsageligt skyldes et stort fald i totalfaktorproduktiviteten. Det samlede bidrag til produktivitetsvæksten fra kapitalapparatet var ca. det samme fra 995- som i perioden med høj vækst. Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, 966- Industrien It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) Hvis industrien opdeles i underbrancher, hvor olieraffinaderier udelades, fremgår det, at væksten i totalfaktorproduktiviteten er faldet i samtlige brancher. Kun i medicinalindustrien har der været et mindre fald, mens faldet er markant i de øvrige underbrancher.

4 Gns. årlig TFP-vækst i industrien, Medicinalindustri Elektronikindustri Kemisk industri Tekstil- og læderindustri Fremst. af elektrisk udstyr Træ- og papirindustri, trykkerier Maskinindustri Plast-, glas- og betonindustri Møbel og anden industri mv. Transportmiddelindustri Metalindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Lavere TFP-vækst har betydet, at produktivitetsvæksten er faldet i næsten alle underbrancher Mange underbrancher trækker den samlede private produktivitetsvækst op Opdelingen på underbrancher viser også, at det historisk set er de fleste underbrancher, der har haft lavere vækst i produktiviteten i perioden 995- end i perioden Kun transportmiddelindustrien har klaret sig bedre i den seneste periode sammenlignet med perioden før, hvilket primært skyldes et massivt løft i produktiviteten i 9 på 8 pct. De fleste underbrancher i industrien har haft højere produktivitetsvækst end de,5 pct. om året, som de private erhverv ekskl. ejendomsaktiviteter, kultur og fritid har haft i perioden Det er således kun indenfor fremstilling af plast, glas og beton, tekstil og læder, føde-, drikke- og tobaksvarer samt metal, at fremstillingssektoren har trukket produktivitetsudviklingen i det private ned. Produktivitetsvækst i industrien, 966- Gns. årlig vækstrate, 5 priser, kædede værdier Elektronikindustri Medicinalindustri Fremst. af elektrisk udstyr Transportmiddelindustri Kemisk industri Maskinindustri Møbel og anden industri mv. Træ- og papirindustri, trykkerier Plast-, glas- og betonindustri Tekstil- og læderindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Metalindustri Enkelte har haft meget lav vækst Føde-, drikke og tobaksvareindustrien er målt på værditilvæksten klart den største af de underbrancher, der har trukket væksten ned mens tekstil- og læderindustrien kun udgør en meget lille del.

5 Bruttoværditilvæksten i industrien, Sorteret efter produktivitetsvæksten 995-, 5 priser, kædede værdier Elektronikindustri Medicinalindustri Fremst. af elektrisk udstyr Transportmiddelindustri Kemisk industri Maskinindustri Møbel og anden industri mv. Træ- og papirindustri, trykkerier Plast-, glas- og betonindustri Tekstil- og læderindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Metalindustri Mia. kr. I forsyningsvirksomhederne er produktiviteten faldet Forsyningsvirksomhed Produktivitetsvæksten i forsyningsvirksomhederne er faldet siden 995, men havde ganske pæne produktivitetsforbedringer i perioden med en gennemsnitlig årlig stigning på mere end pct. Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, 966- Forsyningsvirksomhed TFP trækker udviklingen ned It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) Det er primært totalfaktorproduktiviteten, som er skyld i den negative udvikling. Kapitalens bidrag til væksten er også faldet, men er trods alt fortsat positiv mens TFP en har bidraget negativt siden Det negative bidrag fra TFP en kommer fra renovation og affaldsbehandling mv. og vandforsyning, hvor TFP en er faldet siden 966. Energiforsyningen udgør den største del af branchen og havde i perioden tilstrækkelig positiv vækst i TFP en til at opretholde et positivt bidrag fra denne faktor i forsyningsvirksomhederne samlet set. Siden 995 har TFP en dog ligget konstant i energiforsyning, hvilket har givet et fald for branchen samlet set. 5

6 Gns. årlig TFP-vækst i energi- og vandforsyning samt renovation, Energiforsyning Renovation, affaldsbehandling mv. Vandforsyning Energiforsyning har haft svag positiv vækst Når man ser på hele produktivitetsvæksten, er billedet stort set det samme som for totalfaktorproduktiviteten. Produktivitetsvækst i forsyningvirksomhed, 966- Gns. årlig vækstrate, 5 priser, kædede værdier Energiforsyning Renovation, affaldsbehandling mv. Vandforsyning Energiforsyning udgør ca. 7 pct. af forsyningsvirksomhederne og har derfor trukket en stor del af udviklingen. 6

7 Bruttoværditilvækst i forsyningsvirksomhed, Sorteret efter produktivitetsvæksten 995-, 5 priser, kædede værdier Energiforsyning Renovation, affaldsbehandling mv. Vandforsyning 8 6 Mia. kr. Faldende produktivitet i bygge og anlæg Bygge og anlæg Indenfor bygge- og anlæg har produktiviteten ikke altid været faldende, som den ellers har været siden 995. Ift. tidligere tiders positive vækst, skal årsagen til den dårlige udvikling primært findes i en stærkt aftagende TFP. I perioden var TFP-væksten ca.,5 pct. om året, men har siden 995 været negativ med et fald på pct. om året i snit. Bidraget fra kapitalapparatet har stort set ligget på et kvart procentpoint om året fra 966 til i dag. Arbejdskraftkvaliteten bidrog lige så meget som kapitalen i perioden , men har ikke bidraget siden. Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, 966- Bygge og anlæg It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) - - Nybyggeriet har haft pæn positiv vækst Den negative udvikling i produktiviteten i bygge og anlæg fra dækker over, at nybyggeriet har haft en vækst på næsten to pct. om året, hvilket er, procentpoint bedre end perioden

8 Anlæg har klaret sig dårligst Både indenfor reparation og vedligeholdelse mv. samt anlægsvirksomhed er produktiviteten gået fra at være steget fra til at være faldet i perioden Udviklingen har været værst indenfor anlægsvirksomhed, hvor produktiviteten er faldet med næsten fire pct. om året siden 995. Produktivitetsvækst i bygge og anlæg, Gns. årlig vækstrate, 5 priser, kædede værdier Nybyggeri Reparation og vedligeholdelse af bygninger Anlægsvirksomhed men renovation og vedligeholdelse fylder mest I 9 udgjorde nybyggeriet samt renovation og vedligehold størstedelen af bygge- og anlægssektoren med hhv. og 5 pct. af værditilvæksten. Set i lyset af, at nybyggeriet på det nærmeste er gået i stå i dag, mens renoveringsaktiviteten ligger højt, må disse andele, formodes at have ændret sig de seneste år. Bruttoværditilvæksten i bygge og anlæg, 9 Sorteret efter produktivitetsvæksten 995-9, 5 priser, kædede værdier Nybyggeri Reparation og vedligeholdelse af bygninger Anlægsvirksomhed Mia. kr. Også forskelligartet udvikling i handel og transport Handel og transport mv. Overordnet set er historien den samme indenfor handel og transport mv., som den har været i ovenstående brancher. Produktiviteten var højere i perioden , end den har været siden 995. Dette skyldes primært et fald i totalfaktorpro- 8

9 duktivitetens bidrag, som siden 995 ikke har bidraget til produktivitetsvæksten. Desuden er bidraget fra kapitalapparatet faldet, men ikke lige så meget som TFP. Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, 966- Handel og transport mv It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) Det er alle underbrancher på nær luftfart, som har haft lavere TFP-vækst siden 995 end de havde før. I engroshandlen har den gennemsnitlige TFP-vækst dog været stort set uændret før og efter 995, mens den siden 995 har været negativ indenfor hjælpevirksomhed til transport, hoteller og restauranter, landtransport samt post og kurertjeneste. Gns. årlig TFP-vækst i handel og transport mv., Luftfart Skibsfart Engroshandel Detailhandel Bilhandel og -værksteder mv. Hjælpevirksomhed til transport Hoteller og restauranter Landtransport Post og kurertjeneste Ser man på den samlede produktivitetsvækst, så skiller luftfart sig ud ved at have haft en årlig produktivitetsvækst på mere end syv pct. i snit i perioden Hele stigningen skete dog i, hvor værditilvæksten blev fordoblet med stort set uændret beskæftigelse. Udover luftfart er det kun engroshandlen, der har opretholdt samme produktivitetsvækst i hele perioden Siden 9

10 995 er det foruden luftfart kun i skibsfart, detailhandel og engroshandel, at produktivitetsvæksten har været positiv. Indenfor landtransport samt hoteller og restauranter har produktivitetsvæksten siden 995 været så dårlig, at produktiviteten i disse brancher var lavere i end i 966. Produktivitetsvækst i handel og transport mv., 966- Gns. årlig vækstrate, 5 priser, kædede værdier Luftfart Skibsfart Engroshandel Detailhandel Bilhandel og -værksteder mv. Landtransport Hjælpevirksomhed til transport Hoteller og restauranter Post og kurertjeneste Uden skibsfart og engroshandlen ville produktiviteten være lavere i dag end i 995 Skibsfart og engroshandlen står for næsten halvdelen af værditilvæksten indenfor handel og transport mv. Uden disse underbrancher ville handel og transport mv. i perioden 995- have haft et fald i produktiviteten på,9 pct. årligt i snit. Bruttoværditilvækst i handel og transport mv., Sorteret efter produktivitetsvæksten 995-, 5 priser, kædede værdier Luftfart Skibsfart Engroshandel Detailhandel Bilhandel og -værksteder mv. Landtransport Hjælpevirksomhed til transport Hoteller og restauranter Post og kurertjeneste Mia. kr. Pæn vækst i alle dele af information og kommunikation Information og kommunikation Produktiviteten er siden 966 vokset med stigende vækstrate indenfor kommunikation og information. Fra 966 til 98 steg produktiviteten således med,5 pct. om året i snit, mens væksten var på seks pct. om året i perioden 995-.

11 Den stigende vækst kommer næsten udelukkende fra TFPvæksten, mens bidraget fra maskiner, bygninger og transportmidler er faldet med næsten et procentpoint svarende til en halvering. Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, 966- Information og kommunikation It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) Indenfor telekommunikation samt forlag, tv og radio er TFPvæksten efter 995 hhv. mere end tredoblet og syvdoblet ift. perioden , mens den stort set har været uændret for it- og informationstjenester. Væksten er dog tiltaget fra et lavt niveau i forlag, tv og radio. Gns. årlig TFP-vækst i information og kommunikation, Telekommunikation It- og informationstjenester Forlag, tv og radio Størst vækst i telekommunikation Den samlede produktivitet er for alle tre underbrancher steget mere fra 995 til end den gjorde i perioden Særligt telekommunikation har klaret sig godt med mere end en fordobling af produktivitetsvæksten efter 995 ift. perioden

12 Produktivitetsvækst i information og kommunikation, 966- Gns. årlig vækstrate, 5 priser, kædede værdier Telekommunikation It- og informationstjenester Forlag, tv og radio Telekommunikation samt it- og informationstjenester udgør hver især ca. pct. af værditilvæksten af informations- og kommunikationsbranchen og udviklingen er således primært trukket af de to. Bruttoværditilvækst i information og kommunikation, Sorteret efter produktivitetsvæksten 995-, 5 priser, kædede værdier Telekommunikation It- og informationstjenester Forlag, tv og radio Mia. kr. Også pæn vækst i alle dele af finansiering og forsikring Finansiering og forsikring I finansiering og forsikring er billedet stort set det samme som i information og kommunikation. Produktiviteten er siden 995- vokset med seks pct. om året i snit, hvilket er mere end perioden før 995. Det er udelukkende større vækst i TFP, som har trukket denne udvikling, mens beholdningen af maskiner, bygninger og transportmidler har trukket lidt ned. Siden 98 har it-kapitalen desuden bidraget pænt med næsten to procentpoint af den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst, men dette bidrag har ikke ændret sig efter 995.

13 Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, 966- Finansiering og forsikring It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) - Den stigende TFP-vækst skyldes et markant løft i TFP-væksten efter 995 i finansielle virksomheder ift. til perioden fra,8 til 6,5 pct om året i snit, mens væksten er mere end fordoblet indenfor forsikring og pension. Det store fald i TFPvæksten i finansiel service har ikke betydet det store, da finansiel service kun udgør otte pct. af finansierings- og forsikringsbranchen. Gns. årlig TFP-vækst i finansiering og forsikring, Forsikring og pension Finansiel virksomhed Finansiel service Størst vækst i de finansielle virksomheder... Den samlede produktivitetsvækst har i alle brancher været højere efter 995 end perioden Størst har væksten været i de finansielle virksomheder med en gns. årlig vækst på seks pct. siden 995, hvilket er en tredobling af produktivitetsvæksten fra 966 til 995. Også indenfor forsikring og pension har væksten været høj, idet den har ligget på,6 og,9 pct. om året i snit hhv. før og efter 995.

14 Produktivitetsvækst i finansiering og forsikring, 966- Gns. årlig vækstrate, 5 priser, kædede værdier Finansiel virksomhed Forsikring og pension Finansiel service som også fylder mest De finansielle virksomheder udgør næsten 7 pct. af finansierings- og forsikringsbranchen og trækker dermed en stor del af udviklingen. Bruttoværditilvækst i finansiering og forsikring, Sorteretefter produktivitetsvæksten 995-, 5 priser, kædede værdier Finansiel virksomhed Forsikring og pension Finansiel service 6 8 Mia. kr. Stort set alle dele af erhvervsservice har haft faldende produktivitet Erhvervsservice Erhvervsservice har fra 995 til oplevet et fald i produktiviteten på,9 pct. om året i snit. Selvom erhvervsservice aldrig har været en af de brancher, der har klaret sig bedst, så var væksten trods alt positiv fra 966 til 995. Det er igen TFP-væksten, der er den store synder. Den har i ingen af de tre perioder , og 995- bidraget med end,5 procentpoint af den gennemsnitlige årlige vækst og siden 995 er TFP gennemsnitligt faldet med,7 pct. om året. It-kapitalen holdt tidligere væksten oppe Op til 995 blev produktivitetsvæksten primært holdt oppe af forøgelser af kapitalapparatet. Siden 995 er bidraget fra kapi-

15 talapparatet omtrent halveret fra,5 til,7 procentpoint. Det positive bidrag kan dermed langt fra opveje faldet i TFP. Produktivitetsvæksten fordelt på årsager, 966- Erhvervsservice It-kapitalintensitet (software samt informations og kommunikationsudstyr) Anden kapitalintensitet (maskiner bygninger og transportmidler) Arbejdskraftkvalitet (uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken) Totalfaktorproduktivitet (innovation, tekniske fremskridt og bedre organisation) Stort fald i TFPbidraget har givet faldende produktivitet Det store fald i TFP siden 995 er trukket af stort set alle underbrancher. Kun reklame- og analysebureauer samt arbejdsformidling og vikarbureauer har haft nogenlunde uændret TFP. Den markedsmæssige del af forskning og udvikling skiller sig ud, men den høje vækst skyldes udelukkende en stigning på 9 pct. i 8 og ser man i stedet på perioden 995-7, fås et gennemsnitligt årligt fald på, pct. Gns. årlig TFP-vækst i erhvervsservice, Forskning og udvikling, markedsmæssig Arbejdsformidling og vikarbureauer Reklame- og analysebureauer Udlejning og leasing af materiel Arkitekter og rådgivende ingeniører Advokater, revisorer og virksomhedskonsulenter Rengøring og anden operationel service Dyrlæger og anden videnservice Rejsebureauer Kun to underbrancher har haft positiv vækst Ser man på den samlede produktivitet, er det kun udlejning og leasing af materiel og den ikke-markedsmæssige forskning og udvikling, der har haft stigende produktivitet siden 995. Generelt har produktivitetsvæksten dog været lav i alle underbrancher både før og efter

16 Produktivitetsvækst i erhvervsservice, 995- Gns. årlig vækstrate, 5 priser, kædede værdier Udlejning og leasing af materiel Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig Forskning og udvikling, markedsmæssig Advokater, revisorer og virksomhedskonsulenter Arbejdsformidling og vikarbureauer Rengøring og anden operationel service Reklame- og analysebureauer Arkitekter og rådgivende ingeniører Dyrlæger og anden videnservice De største underbrancher har haft negativ udvikling De tre største underbrancher målt ved BVT er alle blandt dem, som har oplevet faldende produktivitet. Bruttoværditilvækst i erhvervsservice, Sorteret efter produktivitetsvæksten 995-, 5 priser, kædede værdier Udlejning og leasing af materiel Forskning og udvikling, ikkemarkedsmæssig Forskning og udvikling, markedsmæssig Advokater, revisorer og virksomhedskonsulenter Arbejdsformidling og vikarbureauer Rengøring og anden operationel service Reklame- og analysebureauer Arkitekter og rådgivende ingeniører Dyrlæger og anden videnservice Rejsebureauer Mia. kr. 6

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Bilag 2: Produktivitetsforskelle på tværs af brancher

Bilag 2: Produktivitetsforskelle på tværs af brancher Den 9.januar 2013 Dagsordenens pkt. 2 Bilag 2: Produktivitetsforskelle på tværs af brancher Fokus på branchernes kendetegn giver anledning til en række hypoteser som i første omgang skal diskuteres i panelet

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZB_fyy 69 69 Dk erhverv Erhverv DZC_fyy 69 43 Dk erhverv

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Produktivitetsproblem eller måleproblem? Den 24. april 2017, DØRS Cheføkonom Erik Bjørsted

Produktivitetsproblem eller måleproblem? Den 24. april 2017, DØRS Cheføkonom Erik Bjørsted Produktivitetsproblem eller måleproblem? Den 24. april 2017, DØRS Cheføkonom Erik Bjørsted Produktivitetsvæksten i service er gearet ned Service omfatter her: Handel, transport, hotel og restaurant, information

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Brancheanalyse forår 2011: Fremgang i forskellige tempi

Brancheanalyse forår 2011: Fremgang i forskellige tempi Den 7. juni Brancheanalyse forår : Fremgang i forskellige tempi Af økonomisk konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk Aktiviteten er stigende i de fleste kroge af erhvervslivet. Der er dog store forskelle

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur FURESØ KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Furesø stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Furesø konkurrencefordele, der kan skabe vækst i kommunen

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK NATIONALBANKENS ANALYSER AF PRODUKTIVITET I DANMARK Morten Spange, DØRS, Dagsorden og litteratur Produktivitet på makro- og brancheniveau. Andersen og Spange (212); Jensen og Jørgensen

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Brancheglidning har reduceret lønkvoten

Brancheglidning har reduceret lønkvoten ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Marts 2015 Brancheglidning har reduceret lønkvoten Den danske lønkvote er på det laveste niveau siden 2000. Det er af nogle blevet udlagt som en historisk stærk konkurrenceevne.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen

Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen 3. juni 17 Investeringerne i små og mellemstore virksomheder hænger fortsat i bremsen Erhvervslivets investeringer er faldet markant efter den økonomiske krise og har de senere år trods bedre konjunkturer

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

10. It og produktivitet

10. It og produktivitet It og produktivitet 175 10. It og produktivitet 10.1 Introduktion It-investeringernes betydning for produktiviteten Sammenhængen mellem produktivitet og velstand Opbygningen af kapitlet Sammenhængen mellem

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere