J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering"

Transkript

1 J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5 Forskning...7 Formidling...9 Bevaring og konservering Erhvervelsespolitik Økonomi Ledelse Museets fremtid KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ J.F. WILLUMSENS MUSEUM...17 BILAG 1: FORSKNINGSEVALUERING

3 INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturarvsstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturarvsstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen. Gennem de sidste ti år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, Digitalisering af kulturarven fra 2008, Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra 2009, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den nationale undersøgelse af museernes brugere i og endelig Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturarvsstyrelsens anbefalinger til museet samt en beskrivelse af de forhold, der danner baggrund for anbefalingerne. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. Vurderingsgrundlag Kulturarvsstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer, består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturarvsstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, regnskab, årsberetning og arbejdsplan samt museets indberetning til Kulturarvsstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. Desuden indgår kvalitetsvurderingsmødet på museet med deltagelse fra museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune. Museets forskning vurderes på baggrund af en faglig evaluering foretaget af det relevante faglige råd under Kulturarvsstyrelsen. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. 3

4 Kulturarvsstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed ud fra fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kulturarvsstyrelsens vurderinger og anbefalinger er samlet i denne rapport, der sammen med forskningsevalueringen sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af den endelige rapport fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturarvsstyrelsens anbefalinger. Kulturarvsstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Museet skal 12 måneder efter godkendelse af opfølgningsplanen skriftligt dokumentere opfølgningen. Kvalitetsvurderingen vil blive afsluttet på et møde med Kulturarvsstyrelsen. 4

5 J.F. WILLUMSENS MUSEUM J.F. Willumsens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum efter museumslovens 15. Museet blev indviet i Frederikssund i J.F. Willumsen ( ) overdrog ved åbningen af museet sin samling af egne værker, Gamle Samling samt Willumsens arkiv med fotografier, bøger, dagbøger, notater og optegnelser. Materialet havde J.F. Willumsen med et gavebrev skænket den danske stat i Museets oprindelige bygning er tegnet til Willumsens samling og Det Store Relief af arkitekt Thyge Hvass og er på ca. 700 m 2. I 2005 blev museet udvidet med m 2 af arkitekt Theo Bjerg. Tilbygningen indeholder et juniormuseum, en skulptursal, en sal til værker fra Gamle Samling, et meditationsrum til Trilologien Tizian døende, samt en selvbetjeningscafé og kontorfaciliteter for museets medarbejdere. Museets faglige ansvarsområde er ifølge vedtægterne: gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling med udgangspunkt i J.F. Willumsens samlinger at belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museets mission er at lade J.F. Willumsens Museum danne ramme om indblik i og eksperimenteren med kunstneriske udtryk. Mens visionen for museet er at øge kendskabet til J.F. Willumsens kunst og hans samlinger i ind- og udland og arbejde for, at museet bliver et center for kunstneriske oplevelser med udgangspunkt i flerstemmighed, medejerskab og høj faglighed. Ved museets åbning omfattede samlingen værker, mens den i 2010 rummer omkring 6485 værker af J.F. Willumsen. Museet udstiller desuden enkelte værker af J.F. Willumsen, som er deponeret på museet af både ind- og udenlandske museer. Værkerne er erhvervet via den testamentariske gave fra J.F. Willumsen og via løbende erhvervelser. Museet rummer også J.F. Willumsens egen kunstsamling, Gamle Samling. Den tæller mere end 2122 værker og registrerede genstande og består af malerier, skulpturer, medaljer, plaketter, keramik, kunsthåndværk, tekstiler, tegninger og grafik. Værker og genstande i Gamle Samling er hovedsageligt af europæisk oprindelse og af ældre dato. Museet ejes og drives af Frederikssund Kommune, der er museets hovedtilskudsyder. Nøgletal for museet I 2009 havde museet besøgende. 5

6 Det samlede kommunale tilskud til museet i 2009 var på kr. Det statslige tilskud i 2009 var på kr. inklusiv det tidligere amtstilskud. Museets egenindtægt var på kr. Museets samlede omsætning i 2009 udgjorde i alt kr. I 2009 rådede museet over 3,85 fastansatte årsværk, heraf var 2 videnskabelige årsværk. 6

7 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING Det er Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering, at J.F. Willumsens Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Museet er veldrevet, med en ansvarlig ledelse, der har foretaget prioriteringer, så museet på alle områder lever op til museumsloven. Museet har en klar museumsfaglig profil, men er begrænset i sit arbejde på grund af en stram økonomi og dermed begrænsede medarbejderressourcer. Museet arbejder løbende med kvalitetssikring og udvikling af museets kerneydelser i relation til museets mission og vision. Samtidig er det Kulturarvsstyrelsens vurdering, at museet har potentialer for udvikling på en række områder, der har fokus på, at museets viden i højere grad bliver en aktiv ressource i det omgivende samfund, og museet dermed styrker sin position som et inkluderende museum. KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER Kulturarvsstyrelsen har identificeret en række problemstillinger, der vil blive gennemgået i det følgende. Problemstillingerne knytter sig til en række forhold på områderne: forskning og formidling, herunder kommunikation og markedsføring, samt museets fysiske rammer og indretning, herunder museets magasin- og klimaforhold og økonomi. Forskning Museet har indsendt 3 publikationer til bedømmelse, udgivet årligt fra Forskningsbedømmelsen er foretaget af medlemmer af det kunsthistoriske faglige råd og indgår som bilag til rapporten. Bedømmelsesudvalgets samlede konklusion er følgende: De tre publikationer vidner om udstillings- og forskningsmæssigt aktivt og højt kvalificeret miljø på J.F. Willumsens Museum, som gennem eventuelle frikøb af medarbejdere med henblik på forskning har et stort potentiale for yderligere styrkelse af forskningsdimensionen. I sin forskningsprofil demonstrerer museet en original evne til at revitalisere, dynamisere og aktualisere J.F. Willumsens værk ved at sætte det i dialog med aktuelle forskningsdebatter, som kommer til udtryk i publikation 2 om vitalismen, og ved at indskrive det i samtidskunstens diskurser, som det ses i publikation 1. Vigtigheden af at anlægge nye metodiske perspektiver og at fremdrage nye kilder med potentiale for at skabe nye læsninger og forståelser af Willumsens værk vidner publikation 3 om. Disse forskellige forskningsmæssige strategier til aktualisering af Willumsens værk bidrager alle væsentligt til at sikre dets gyldighed og relevans i forhold til det kunsthistoriske fagområde såvel som over for en bredere kreds af kunstinteresserede. Forskningsprojekter 7

8 Museets forskningsstrategi for har fokus på Willumsens sene værk fra perioden Forskningsprojektet bygger på en genfortolkning, som placerer værkerne i en international sammenhæng. I planlægger museet et forskningsprojekt, der skal belyse de italienske tegninger fra manierisme til den tidlige barok, som er en markant del af Gamle Samling. Det fremgår af museets arbejdsplan, at museet arbejder bevidst med sammenhæng mellem forskning og formidling. Museets to forskningsprojekter er tilrettelagt med internationalt fagligt fokus, mens museets formidling gennem alsidige og differentierede aktiviteter primært har lokale og regionale borgere som målgrupper. Forskningsnetværk Museet er del af et forskningsnetværk om dansk kunst på Københavns universitet. Øvrige forskningssamarbejder Desuden samarbejder museet om udvalgte emner og udstillingsprojekter nationalt og internationalt. Det er særligt om Willumsen og ekspressionismen i perioden omkring 1910, Willumsens kendskab til Paul Gauguin og Gauguins værker i museets samling, de italienske tegninger fra senrenæssancen og den tidlige barok samt El Grecos maleri Hyrdernes tilbedelse ( ), i Gamle Samling. Det er meget tilfredsstillende: - At museets forskningspublikationer bliver anerkendt som robust og banebrydende forskning, og at museets medarbejdere har store potentialer for at producere forskning der revitaliserer, dynamiserer og aktualiserer J.F. Willumsens værk. - At museet på baggrund af J.F. Willumsen samlingens internationale karakter styrker denne profil gennem forskningsprojekter af international karakter. - At museets forskningsstrategi bidrager til, at J.F. Willumsen og hans samlinger bliver relevante for både lokale, regionale, nationale og internationale forskere og andre brugere af museet. - At der er en stærk sammenhæng mellem museets forskning og formidling. Det er ikke helt tilfredsstillende: - At museet ikke formidler viden om igangværende forskningsprojekter på bl.a. museets hjemmeside Kulturarvsstyrelsen anbefaler: - At museet fortsat styrker forpligtende samarbejder og partnerskaber om forskning med danske og internationale museer, universiteter etc. - At museet fortsat arbejder for at frigøre og øge midler til forskningsprojekter. - At museet løbende formidler viden om igangværende forskningsprojekter på analoge og digitale platforme. 8

9 Formidling Museets formidlingsstrategi bygger på at udfordre forholdet mellem sansning og tænkning hos brugerne ved at skabe muligheder for, at brugerne aktivt forholder sig til museets værker og udstillinger. Museet arbejder på at skabe rum for flere tilgange til forståelsen af værkerne, så brugerne engageres og medvirker til at producere betydning og selv tager initiativ til at opsøge informationer og forholde sig kritisk reflekterende til Willumsens værk og museumsinstitutionen. Strategiske formidlingstiltag Museet arbejder med en flerstemmig formidling, der bygger på inddragelse af museets brugere i udvikling af udstillinger og formidlingsaktiviteter samt digital kommunikation og formidling. Herunder arbejder museets med dialogudstillingskonceptet og forskningsbaserede udstillinger. Museets formidling er målrettet udvikling af undervisningsaktiviteter til grundskoleelever og i mindre grad gymnasieelever, udvikling af tilbud til børnefamilier, udvikling at tilbud til unge mellem 14 og 29 år, og udvikling af tilbud til lokale borgere i Frederikssund kommune. Udviklingsprojekter Museet har etableret en lang række samarbejder om formidlingstiltag, der udvikler museet og bidrager til udvikling af det samlede museumsvæsen. Forskning i formidling Museet deltager i et forskningsprojekt om, hvordan museernes undervisningspraksis og kuratoriske praksis kan bidrage til at udvikle medborgerskab. Projektet sætter fokus på forholdet mellem museologi, læring og æstetik. Projektet er udviklet i samarbejde mellem J.F. Willumsens Museum, Arken, Kunsthallen Nicolaj, Kunstindustrimuseet, KØS, Statens Museums for Kunst, Musikken i Skoletjenesten og Thorvaldsens Museum samt Olga Dyste, professor i Pædagogik ved Bergen Universitet. Projektet har endvidere en international ekspertgruppe tilknyttet med kompetencer inden for det politiske, museale og didaktiske felt samt slutbrugerne; lærere og elever. Udstillinger Museet gennemfører sin formidlingsstrategi gennem forskellige typer af udstillinger. Det er bl.a. dialogudstillinger, hvor samtid går i dialog med aspekter af Willumsens værk og dermed aktualiserer og identificerer nye aspekter af Willumsens kunstneriske praksis. Endvidere gennemfører museet temaudstillinger, der sætter fokus på Willumsens kunstneriske produktion. 9

10 I forbindelse med udstillingsprojekterne har museet en lang række aktiviteter og anvender diverse medier; informationsark, uddybningsmapper, informationer på museets website som tekst, fotos, videooptagelser og podcasts, der uddyber problemstillinger vedrørende udstillingerne. Undervisningsaktiviteter Museet gennemførte i undervisningsforløb for grundskoleklasser og 4 undervisningsforløb for klasser fra ungdomsuddannelserne. Museet har udviklet websitet Vild med Willumsen. Sitet er baseret på leg og lær spil og indeholder spil og aktiviteter, der præsenterer forskellige vinkler på Willumsens kunstneriske produktion. I forbindelse med udstillingen Vild med iscenesættelse. Willumsens portrætter udarbejdede museet trykt og digitalt aldersdifferentieret undervisningsmateriale til grundskolens indskolings-, mellem-, og udskolingstrin. I 2010 har museet gennemført tegneserieworkshop for alle kommunens 5. klasser. Gennem undervisningsaktiviteter bliver museets viden bragt i spil blandt børn og unge fra alle dele af befolkningen, og dermed kan museets undervisningsaktiviteter bidrage til, at museet bliver tilgængeligt for borgere med forskellig alder og uddannelsesbaggrund. Faglige netværk Museet samarbejder med Skoletjenesten Sjælland, desuden er museet med i det faglige netværk for formidling MID, CKO netværket samt ICOM. Website og andre digitale platforme Museet lancerede i 2009 et nyt website, som dels giver praktiske informationer om åbningstider, entré priser og aktuelle udstillinger. Websitet har også en e-shop med salg af kataloger, postkort og plakater. Endvidere har websitet uddybende information i form af tekst, billeder, video og lyd om Willumsens kunstneriske produktion. I forbindelse med museets særudstillinger anvender museet websitet som udvidet museumsrum med materiale og informationer, der ikke er tilgængelige i det fysiske museum. Museet havde ca unikke brugere af museets website i december måned Museet arbejder også med de sociale medier via en profil på Facebook, hvor det har 186 venner. Øvrige formidlingsaktiviteter Museet arrangerer desuden foredragsrækker i forbindelse med særudstillinger i samarbejde med Folkeuniversitetet. Endvidere har museet etableret en billedskole for voksne i samarbejde med FOF. Og museet har workshops for børn og voksne i efterårsferien og vinterferien. 10

11 Resultaterne af den nationale brugerundersøgelse Museets resultater for 2009 af den nationale brugerundersøgelse viser, at museets brugere er meget tilfredse med museets kerneydelser. Brugerne vurderer museets udstillinger, atmosfæren/stemningen på museet, udstillingernes præsentation samt rum til refleksion og fordybelse højest. Mens muligheden for at deltage aktivt ligger relativt lavest blandt brugernes vurderinger af museets kerneydelser. Tilgængelighed med offentlig transport, skiltning til museet, og museets café er de elementer omkring service og praktiske forhold brugerne bedømmer lavest. Samtidig viser brugerundersøgelsen, at museet primært henvender sig til en begrænset del af borgere. Brugerne af museet er kun for 5 procents vedkommende bosat i Frederikssund kommune, mens museets øvrige brugere er ligeligt fordelt mellem regionale og nationale brugere. Endvidere viser undersøgelsen, at museets brugere primært tilhører aldersgruppen af borgere mellem 50 og 64 år og kun 3 pct. af museets brugere er mellem 14 og 29 år. Samtidig påviser brugerundersøgelse at hele 32 pct. af museets brugere har en lang videregående uddannelse og at museets brugere fordeler sig på fem ud af de ni segmenter i Gallupkompas. Kommunikation og markedsføring Museet arbejder med kommunikation og markedsføring og deltager i MIK/Kulturklik - et fælles kommunikation og markedsførings projekt af museer i København og omegn. Endvidere er museet repræsenteret i Handicapårbogen, CPH-tourist, Visit Frederikssund, Fjord Country og KultuNaut. Det er Kultuarvsstyrelsens vurdering, at museet har potentialer for at udvikle kommunikation og markedsføring. Bl.a. kan museet anvende oplysninger om kompassegmenternes kultur og medievaner. Museet oplyser at bilister passerer museet hver dag. Derfor kan museet bl.a. overveje tydeligere skiltning til museet, og andre initiativer, der skaber incitamenter for at besøge museet. Det er meget tilfredsstillende: - At museet har en formidlingsstrategi, der omfatter differentierede formidlingsaktiviteter og at museet arbejder strategisk med udstillinger og formidling i relation til museets forskningsprojekter og mission og vision for museet. - At museet deltager i faglige netværk, projekter og forskning, der professionelt udvikler og kvalificerer museets formidling og bidrager til udvikling af det samlede danske museumsvæsen. - At museets brugere er meget tilfredse med museets kerneydelser. 11

12 - At museets hjemmeside har et velfungerende interaktionsdesign, og at museet hensigtsmæssigt anvender websitet som et supplement til det fysiske museumsrum. - At museet arbejder med kommunikation og markedsføring. Det er ikke tilfredsstillende: - At museet primært henvender sig til borgere med lang videregående uddannelse mellem 50 og 64 år. - At unge udgør en meget lille andel af museets brugere. - At få lokale borgere bruger museet. - At fire segmenter i gallupkompas ikke bruger museet. Kulturarvsstyrelsen anbefaler derfor: - At museet styrker strategien for unge brugere, og herunder i højere grad prioriterer undervisningsaktiviteter til ungdomsuddannelserne. - At museet fortsat udvikler websitet strategisk i forhold til digitale museumsbrugere med henblik på, at museets vidensressourcer kan benyttes uafhængigt af besøg på det fysiske museum. - At museet undersøger, hvordan de fysiske rammer i højere grad han bidrage til at realisere museets formidlingsstrategi og dermed tage højde for at museumsbesøg er en social begivenhed. - At museet etablere rammer for at brugerne kan diskutere og fordybe sig i Willumsens kunstneriske produktion, både når de besøger museet i deres fritid og som studerende på ungdomsuddannelser og universiteter i forbindelse med opgaver og projektarbejder. - At museet udarbejder kommunikations- og markedsføringsstrategier i forlængelse af resultaterne af den nationale brugerundersøgelse som omfatter lokale, nationale og internationale indsatsområder og resultatmål med udgangspunkt i segmenternes kultur- og medievaner. - At museet udvikler en strategi i forhold til de meget tilfredse brugere, der besøger museet en gang med henblik på at de gentager deres besøg. Bevaring og konservering Fælleskonserveringen har i november 2010 gennemgået udstillingsrum og magasiner på J.F. Willumsens Museum og udarbejdet en tilstandsrapport til museet om opbevaringsforholdene. Det samlede indtryk er, at museet kan forbedre opbevaringsforhold, såvel i udstillingslokaler som på magasinerne, særligt hvad angår klima, lys og sikkerhed. Udstillingsrum Eksisterende klimaudskrifter på museet er meget sparsomme. Den gamle del af museet fra 1957 er klimastyret af ét transportabelt klimaanlæg. I forhold til bygningens m 3 er dette anlæg voldsomt underdimensioneret. 12

13 Lysintensiteten er væsentligt over de retningslinjer, som foreskrives. Kassetteloftet over Store sals balkon har fugtskader. Det bemærkes om museets Nye afdeling, at der på grund af den lave solhøjde i november måned var lokalt solindfald på maleri i Meditationsrummet og i udstillingsgangen. Lysintensiteten i montre ned mod skulptursalen er væsentlig over de retningslinjer, der foreskrives. Trapperummet ned til kælder har for høj lysintensitet til udstilling af kunst. Museet oplyser, at bestyrelsen arbejder på at rejse midler til nyt tag i Gamle sal samt nyt klimasystem og ventilation i den gamle del af museet. Frederikssund kommune har bevilliget 5 mio. kr. til projektet, som har et samlet budget på 20 mio. kr. Magasinforhold Museets magasiner er beskedne, og det betyder, at værkerne har meget trange kår, og der er ingen styring af hverken temperatur eller luftfugtighed. Der er dog ikke konstateret fugtproblemer i loft, vægge eller gulv i magasinerne. Samling Museet oplyser til danske museer i tal, at 70 pct. af museet samling er i formidlingsegnet tilstand, mens 25 pct. er i stabiliseret tilstand, og 1 pct. er i skadet tilstand. Museet fører ikke konserveringsfagligt tilsyn med hele samlingen efter faste terminer. Museet oplyser endvidere at en større del af Willumsens malerier og skulpturer samt værker fra Gamle Samling blev konserveret i Generelt er værkerne af Willumsen i fornuftig konserveringsmæssig stand, mens flere værker og genstande i Gamle Samling er i en kritisk tilstand og har behov for konservering. Museet har en årlig kvote hos Fælleskonserveringen, svarende til 150 timer, som skal rumme konservering, tilstandsrapporter samt ind- og udcheck i forbindelse med skiftende udstillinger. Museet prioriterer Willumsens hovedværker og værker med størst efterspørgsel i forbindelse med udstillinger. Museet vil i udarbejde en prioriteret bevaringsplan for gennemgang og konservering af værker og genstande i Gamle Samling. Museets klimaforhold, lysindfald i udstillingslokaler samt sikringsforhold skal leve op til internationale standarter af hensyn til museets fortsatte professionelle udvikling som statsanerkendt museum. Disse forhold bidrager til, at museet kan styrke udstillings- og forskningssamarbejder nationalt og internationalt. Dermed kan museet ændre på det forhold, at museet udelukkende udlåner værker til internationale museer som f.eks. TATE, men ikke kan låne værker til udstillinger på museet som følge af, at klima, lys og sikringsforhold ikke følger internationale standarter. 13

14 Det er tilfredsstillende: - At museet vil udarbejde en prioriteret bevaringsplan. Det er ikke tilfredsstillende: - At opbevaringsforholdene på museet ikke er i orden hvad angår klima og lys. Kulturarvsstyrelsen anbefaler derfor: - At museet med udgangspunkt i Fælleskonserveringens rapport udarbejder en prioriteret plan for hvor dan der kan rettes op på forholdene vedrørende klima og lys, så museets klimaforhold i udstillingslokaler og magasiner, lysindfald i udstillingslokalerne og sikringsforhold følger internationale standarter. - At museet overvejer at indgå i en fælles magasinløsning. Erhvervelsespolitik Museets samling omfatter et bredt udvalg af J.F. Willumsens malerier, tegninger, pasteller, grafik, keramik, skulptur, fotografier og arkitektur. Værkerne er erhvervet til museet enten via den testamentariske gave fra J.F. Willumsen og via løbende erhvervelser af værker, ofte som fondsstøttede indkøb. I museets arbejdsplan fremgår det, at museet fortsat vil styrke alsidigheden og repræsentationen af Willumsens kunst i museets samling. Museet koordinerer i enkelte tilfælde erhvervelser af kunstværker med bl.a. Willumsen-samlingen på herregården Odden, Vejen Kunstmuseum, Kunstindustrimuseet og Statens Museum for Kunst. Museet har udarbejdet en intern liste over kunstværker i privateje, som museet ønsker at erhverve, såfremt det viser sig muligt. Det er meget tilfredsstillende: - At museet har en erhvervelsespolitik som er koordineret med de øvrige statslige og statsanerkendte museer. - At museet har stringens i sin erhvervelsespolitik og dermed konsekvent er i overensstemmelse med museets ansvarsområde. Økonomi Museets regnskab viser, at museet økonomi er i balance. Museets samlede omsætning er på 4.6 mio. kr. Kommunen oplyser, at museet ikke kan forvente et forhøjet driftstilskud fra kommunen. Museets økonomi og personaleressourcer er sårbar over for selv små udsving. Museet angiver selv, at det har behov for at etablere økonomisk grundlag til at ansætte en medarbejder, der kan forestå praktiske og tekniske opgaver på museet. Dermed frisættes museets videnskabelige medarbejdere til at løse ledelses-, forsknings- og formidlingsmæssige opgaver og dermed på lang sigt bidrage til at skabe et robust driftsgrundlag for museet gennem udvikling af museets kerneydelser. 14

15 Det er tilfredsstillende: - At museets økonomi er i balance. Det er ikke tilfredsstillende: - At museet er funderet på spinkle økonomiske og personalemæssige ressourcer. Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen: - At museets ledelse udarbejder en strategi for et bæredygtigt driftsgrundlag, der bl.a. omfatter alternative indtægtsmuligheder. - At museets ledelse finder økonomisk grundlag for at ansætte en medarbejder til praktiske og tekniker opgaver. Ledelse Museets bestyrelse har 7 medlemmer. 2 vælges af Frederikssund Byråd, et medlem af Akademirådet, et medlem af Advokatsamfundet og 2 medlemmer vælges af Bestyrelsen for Frederikssund Erhverv og Turistcenter. Bestyrelsens sammensætning er i overensstemmelse med museets vedtægter og 5 medlemmer er mænd, mens der er 2 kvinder. Kulturministeriet har i december 2010 udsendt Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner. Baggrunden for anbefalingerne er stigende krav til ledelsen af kulturinstitutionerne. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, loven og bekendtgørelsen pålægger dem, og understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt. Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne, og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Kulturarvsstyrelsen opfordrer museet til at følge anbefalingerne. Museets fremtid Det Kulturarvsstyrelsens vurdering, at museets viden i langt højere grad kan bringes i spil i det omgivende samfund. Museet kan arbejde med kvalificering af museets ledelseskompetencer og dermed strategisk ledelse, der bl.a. kan bidrage til at styrke et robust økonomisk grundlag for museet. Museet oplyser at det ikke har planer om fusion med andre museer. 15

16 Frederikssund kommune anser museet for et fyrtårn i kommunen og er museets hovedtilskudsyder. Derfor er det hensigtsmæssigt, at museet styrker samarbejde og dialog med kommunen om hvordan museet kan være en aktiv ressource i lokalsamfundet og dermed positionere sig mere markant som fyrtårn, lokalt, nationalt og internationalt. Kulturarvsstyrelsens vurderer samlet, at J.F. Willumsens Museum er et veldrevet museum, med en ansvarlig ledelse, der har foretaget prioriteringer, som betyder, at museet på alle områder lever op til museumsloven. Samtidig er det Kulturarvsstyrelsens vurdering at museet har store potentialer for udvikling i forhold til forskning og formidling, herunder kommunikation og markedsføring. Kulturarvsstyrelsen anbefaler: At mission og vision for J.F. Willumsens Museum skærpes i forhold til museets rolle som videnscenter og at museet udarbejder en strategi med milepæle og resultatmål i forlængelse af museets mission og vision. 16

17 KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ J.F. WILLUMSENS MUSEUM Kvalitetsvurderingsbesøget på Museum Jorn fandt sted den 18. januar Tilstede var: Fra museet: Direktør Anette Johansen, Museumsinspektør Anne Lisbeth Lund Bestyrelsesformand Michael Harder Fra Frederikssund Kommune: Kultur- og fritidschef Britta Schultz Beck Fra Kulturarvsstyrelsen: Souschef Katrine Lehmann Museumskonsulent Hanne Jönsson Museumskonsulent Ulla Schärfe Museumskonsulent Ida Brændholt Lundgaard I forbindelse med besøget blev museets udstillingslokaler, magasiner, arkiver, administrationslokaler etc. besigtiget. 17

18 BILAG 1: FORSKNINGSEVALUERING Museet har indsendt 3 publikationer til bedømmelse, udgivet årligt fra De tre publikationer er følgende: 1. Gregersen, Anne og Lund, Lisbeth (red.): I symbolernes skygge. Skulpturer af J.F. Willumsen og Kaspar Bonnén, Gregersen, Anne: Vitale Willumsen J.F. Willumsens dyrkelse af krop, natur og livskraft, Gregersen, Anne (red.): Et værk uden grænser. J.F. Willumsens maleri Kongesønnens bryllup, Bedømmelsen er foretaget af medlemmer af det kunsthistoriske faglige råd og indgår som bilag til rapporten. Bedømmelsesudvalgets samlede konklusion er følgende: De tre publikationer vidner om udstillings- og forskningsmæssigt aktivt og højt kvalificeret miljø på J.F. Willumsens Museum, som gennem eventuelle frikøb af medarbejdere med henblik på forskning har et stort potentiale for yderligere styrkelse af forskningsdimensionen. I sin forskningsprofil demonstrerer museet en original evne til at revitalisere, dynamisere og aktualisere J.F. Willumsens værk ved at sætte det i dialog med aktuelle forskningsdebatter, som kommer til udtryk i publikation 2 om vitalismen, og ved at indskrive det i samtidskunstens diskurser, som det ses i publikation 1. Vigtigheden af at anlægge nye metodiske perspektiver og at fremdrage nye kilder med potentiale for at skabe nye læsninger og forståelser af Willumsens værk vidner publikation 3 om. Disse forskellige forskningsmæssige strategier til aktualisering af Willumsens værk bidrager alle væsentligt til at sikre dets gyldighed og relevans i forhold til det kunsthistoriske fagområde såvel som over for en bredere kreds af kunstinteresserede. 18

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 MEDIEMUSEET... 5 Nøgletal for museet... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kvalitetsvurdering af HEART

Kvalitetsvurdering af HEART Kvalitetsvurdering af HEART 2011 0 INDHOLD INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART... 4 Nøgletal

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MARSTAL SØFARTSMUSEUM...4 Nøgletal i 2011...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum Kvalitetsvurdering af Svendborg Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SVENDBORG MUSEUM... 4 Nøgletal for museet... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere