J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering"

Transkript

1 J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5 Forskning...7 Formidling...9 Bevaring og konservering Erhvervelsespolitik Økonomi Ledelse Museets fremtid KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ J.F. WILLUMSENS MUSEUM...17 BILAG 1: FORSKNINGSEVALUERING

3 INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturarvsstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturarvsstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen. Gennem de sidste ti år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, Digitalisering af kulturarven fra 2008, Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra 2009, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den nationale undersøgelse af museernes brugere i og endelig Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturarvsstyrelsens anbefalinger til museet samt en beskrivelse af de forhold, der danner baggrund for anbefalingerne. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. Vurderingsgrundlag Kulturarvsstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer, består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturarvsstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, regnskab, årsberetning og arbejdsplan samt museets indberetning til Kulturarvsstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. Desuden indgår kvalitetsvurderingsmødet på museet med deltagelse fra museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune. Museets forskning vurderes på baggrund af en faglig evaluering foretaget af det relevante faglige råd under Kulturarvsstyrelsen. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. 3

4 Kulturarvsstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed ud fra fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kulturarvsstyrelsens vurderinger og anbefalinger er samlet i denne rapport, der sammen med forskningsevalueringen sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af den endelige rapport fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturarvsstyrelsens anbefalinger. Kulturarvsstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Museet skal 12 måneder efter godkendelse af opfølgningsplanen skriftligt dokumentere opfølgningen. Kvalitetsvurderingen vil blive afsluttet på et møde med Kulturarvsstyrelsen. 4

5 J.F. WILLUMSENS MUSEUM J.F. Willumsens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum efter museumslovens 15. Museet blev indviet i Frederikssund i J.F. Willumsen ( ) overdrog ved åbningen af museet sin samling af egne værker, Gamle Samling samt Willumsens arkiv med fotografier, bøger, dagbøger, notater og optegnelser. Materialet havde J.F. Willumsen med et gavebrev skænket den danske stat i Museets oprindelige bygning er tegnet til Willumsens samling og Det Store Relief af arkitekt Thyge Hvass og er på ca. 700 m 2. I 2005 blev museet udvidet med m 2 af arkitekt Theo Bjerg. Tilbygningen indeholder et juniormuseum, en skulptursal, en sal til værker fra Gamle Samling, et meditationsrum til Trilologien Tizian døende, samt en selvbetjeningscafé og kontorfaciliteter for museets medarbejdere. Museets faglige ansvarsområde er ifølge vedtægterne: gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling med udgangspunkt i J.F. Willumsens samlinger at belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museets mission er at lade J.F. Willumsens Museum danne ramme om indblik i og eksperimenteren med kunstneriske udtryk. Mens visionen for museet er at øge kendskabet til J.F. Willumsens kunst og hans samlinger i ind- og udland og arbejde for, at museet bliver et center for kunstneriske oplevelser med udgangspunkt i flerstemmighed, medejerskab og høj faglighed. Ved museets åbning omfattede samlingen værker, mens den i 2010 rummer omkring 6485 værker af J.F. Willumsen. Museet udstiller desuden enkelte værker af J.F. Willumsen, som er deponeret på museet af både ind- og udenlandske museer. Værkerne er erhvervet via den testamentariske gave fra J.F. Willumsen og via løbende erhvervelser. Museet rummer også J.F. Willumsens egen kunstsamling, Gamle Samling. Den tæller mere end 2122 værker og registrerede genstande og består af malerier, skulpturer, medaljer, plaketter, keramik, kunsthåndværk, tekstiler, tegninger og grafik. Værker og genstande i Gamle Samling er hovedsageligt af europæisk oprindelse og af ældre dato. Museet ejes og drives af Frederikssund Kommune, der er museets hovedtilskudsyder. Nøgletal for museet I 2009 havde museet besøgende. 5

6 Det samlede kommunale tilskud til museet i 2009 var på kr. Det statslige tilskud i 2009 var på kr. inklusiv det tidligere amtstilskud. Museets egenindtægt var på kr. Museets samlede omsætning i 2009 udgjorde i alt kr. I 2009 rådede museet over 3,85 fastansatte årsværk, heraf var 2 videnskabelige årsværk. 6

7 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING Det er Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering, at J.F. Willumsens Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Museet er veldrevet, med en ansvarlig ledelse, der har foretaget prioriteringer, så museet på alle områder lever op til museumsloven. Museet har en klar museumsfaglig profil, men er begrænset i sit arbejde på grund af en stram økonomi og dermed begrænsede medarbejderressourcer. Museet arbejder løbende med kvalitetssikring og udvikling af museets kerneydelser i relation til museets mission og vision. Samtidig er det Kulturarvsstyrelsens vurdering, at museet har potentialer for udvikling på en række områder, der har fokus på, at museets viden i højere grad bliver en aktiv ressource i det omgivende samfund, og museet dermed styrker sin position som et inkluderende museum. KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER Kulturarvsstyrelsen har identificeret en række problemstillinger, der vil blive gennemgået i det følgende. Problemstillingerne knytter sig til en række forhold på områderne: forskning og formidling, herunder kommunikation og markedsføring, samt museets fysiske rammer og indretning, herunder museets magasin- og klimaforhold og økonomi. Forskning Museet har indsendt 3 publikationer til bedømmelse, udgivet årligt fra Forskningsbedømmelsen er foretaget af medlemmer af det kunsthistoriske faglige råd og indgår som bilag til rapporten. Bedømmelsesudvalgets samlede konklusion er følgende: De tre publikationer vidner om udstillings- og forskningsmæssigt aktivt og højt kvalificeret miljø på J.F. Willumsens Museum, som gennem eventuelle frikøb af medarbejdere med henblik på forskning har et stort potentiale for yderligere styrkelse af forskningsdimensionen. I sin forskningsprofil demonstrerer museet en original evne til at revitalisere, dynamisere og aktualisere J.F. Willumsens værk ved at sætte det i dialog med aktuelle forskningsdebatter, som kommer til udtryk i publikation 2 om vitalismen, og ved at indskrive det i samtidskunstens diskurser, som det ses i publikation 1. Vigtigheden af at anlægge nye metodiske perspektiver og at fremdrage nye kilder med potentiale for at skabe nye læsninger og forståelser af Willumsens værk vidner publikation 3 om. Disse forskellige forskningsmæssige strategier til aktualisering af Willumsens værk bidrager alle væsentligt til at sikre dets gyldighed og relevans i forhold til det kunsthistoriske fagområde såvel som over for en bredere kreds af kunstinteresserede. Forskningsprojekter 7

8 Museets forskningsstrategi for har fokus på Willumsens sene værk fra perioden Forskningsprojektet bygger på en genfortolkning, som placerer værkerne i en international sammenhæng. I planlægger museet et forskningsprojekt, der skal belyse de italienske tegninger fra manierisme til den tidlige barok, som er en markant del af Gamle Samling. Det fremgår af museets arbejdsplan, at museet arbejder bevidst med sammenhæng mellem forskning og formidling. Museets to forskningsprojekter er tilrettelagt med internationalt fagligt fokus, mens museets formidling gennem alsidige og differentierede aktiviteter primært har lokale og regionale borgere som målgrupper. Forskningsnetværk Museet er del af et forskningsnetværk om dansk kunst på Københavns universitet. Øvrige forskningssamarbejder Desuden samarbejder museet om udvalgte emner og udstillingsprojekter nationalt og internationalt. Det er særligt om Willumsen og ekspressionismen i perioden omkring 1910, Willumsens kendskab til Paul Gauguin og Gauguins værker i museets samling, de italienske tegninger fra senrenæssancen og den tidlige barok samt El Grecos maleri Hyrdernes tilbedelse ( ), i Gamle Samling. Det er meget tilfredsstillende: - At museets forskningspublikationer bliver anerkendt som robust og banebrydende forskning, og at museets medarbejdere har store potentialer for at producere forskning der revitaliserer, dynamiserer og aktualiserer J.F. Willumsens værk. - At museet på baggrund af J.F. Willumsen samlingens internationale karakter styrker denne profil gennem forskningsprojekter af international karakter. - At museets forskningsstrategi bidrager til, at J.F. Willumsen og hans samlinger bliver relevante for både lokale, regionale, nationale og internationale forskere og andre brugere af museet. - At der er en stærk sammenhæng mellem museets forskning og formidling. Det er ikke helt tilfredsstillende: - At museet ikke formidler viden om igangværende forskningsprojekter på bl.a. museets hjemmeside Kulturarvsstyrelsen anbefaler: - At museet fortsat styrker forpligtende samarbejder og partnerskaber om forskning med danske og internationale museer, universiteter etc. - At museet fortsat arbejder for at frigøre og øge midler til forskningsprojekter. - At museet løbende formidler viden om igangværende forskningsprojekter på analoge og digitale platforme. 8

9 Formidling Museets formidlingsstrategi bygger på at udfordre forholdet mellem sansning og tænkning hos brugerne ved at skabe muligheder for, at brugerne aktivt forholder sig til museets værker og udstillinger. Museet arbejder på at skabe rum for flere tilgange til forståelsen af værkerne, så brugerne engageres og medvirker til at producere betydning og selv tager initiativ til at opsøge informationer og forholde sig kritisk reflekterende til Willumsens værk og museumsinstitutionen. Strategiske formidlingstiltag Museet arbejder med en flerstemmig formidling, der bygger på inddragelse af museets brugere i udvikling af udstillinger og formidlingsaktiviteter samt digital kommunikation og formidling. Herunder arbejder museets med dialogudstillingskonceptet og forskningsbaserede udstillinger. Museets formidling er målrettet udvikling af undervisningsaktiviteter til grundskoleelever og i mindre grad gymnasieelever, udvikling af tilbud til børnefamilier, udvikling at tilbud til unge mellem 14 og 29 år, og udvikling af tilbud til lokale borgere i Frederikssund kommune. Udviklingsprojekter Museet har etableret en lang række samarbejder om formidlingstiltag, der udvikler museet og bidrager til udvikling af det samlede museumsvæsen. Forskning i formidling Museet deltager i et forskningsprojekt om, hvordan museernes undervisningspraksis og kuratoriske praksis kan bidrage til at udvikle medborgerskab. Projektet sætter fokus på forholdet mellem museologi, læring og æstetik. Projektet er udviklet i samarbejde mellem J.F. Willumsens Museum, Arken, Kunsthallen Nicolaj, Kunstindustrimuseet, KØS, Statens Museums for Kunst, Musikken i Skoletjenesten og Thorvaldsens Museum samt Olga Dyste, professor i Pædagogik ved Bergen Universitet. Projektet har endvidere en international ekspertgruppe tilknyttet med kompetencer inden for det politiske, museale og didaktiske felt samt slutbrugerne; lærere og elever. Udstillinger Museet gennemfører sin formidlingsstrategi gennem forskellige typer af udstillinger. Det er bl.a. dialogudstillinger, hvor samtid går i dialog med aspekter af Willumsens værk og dermed aktualiserer og identificerer nye aspekter af Willumsens kunstneriske praksis. Endvidere gennemfører museet temaudstillinger, der sætter fokus på Willumsens kunstneriske produktion. 9

10 I forbindelse med udstillingsprojekterne har museet en lang række aktiviteter og anvender diverse medier; informationsark, uddybningsmapper, informationer på museets website som tekst, fotos, videooptagelser og podcasts, der uddyber problemstillinger vedrørende udstillingerne. Undervisningsaktiviteter Museet gennemførte i undervisningsforløb for grundskoleklasser og 4 undervisningsforløb for klasser fra ungdomsuddannelserne. Museet har udviklet websitet Vild med Willumsen. Sitet er baseret på leg og lær spil og indeholder spil og aktiviteter, der præsenterer forskellige vinkler på Willumsens kunstneriske produktion. I forbindelse med udstillingen Vild med iscenesættelse. Willumsens portrætter udarbejdede museet trykt og digitalt aldersdifferentieret undervisningsmateriale til grundskolens indskolings-, mellem-, og udskolingstrin. I 2010 har museet gennemført tegneserieworkshop for alle kommunens 5. klasser. Gennem undervisningsaktiviteter bliver museets viden bragt i spil blandt børn og unge fra alle dele af befolkningen, og dermed kan museets undervisningsaktiviteter bidrage til, at museet bliver tilgængeligt for borgere med forskellig alder og uddannelsesbaggrund. Faglige netværk Museet samarbejder med Skoletjenesten Sjælland, desuden er museet med i det faglige netværk for formidling MID, CKO netværket samt ICOM. Website og andre digitale platforme Museet lancerede i 2009 et nyt website, som dels giver praktiske informationer om åbningstider, entré priser og aktuelle udstillinger. Websitet har også en e-shop med salg af kataloger, postkort og plakater. Endvidere har websitet uddybende information i form af tekst, billeder, video og lyd om Willumsens kunstneriske produktion. I forbindelse med museets særudstillinger anvender museet websitet som udvidet museumsrum med materiale og informationer, der ikke er tilgængelige i det fysiske museum. Museet havde ca unikke brugere af museets website i december måned Museet arbejder også med de sociale medier via en profil på Facebook, hvor det har 186 venner. Øvrige formidlingsaktiviteter Museet arrangerer desuden foredragsrækker i forbindelse med særudstillinger i samarbejde med Folkeuniversitetet. Endvidere har museet etableret en billedskole for voksne i samarbejde med FOF. Og museet har workshops for børn og voksne i efterårsferien og vinterferien. 10

11 Resultaterne af den nationale brugerundersøgelse Museets resultater for 2009 af den nationale brugerundersøgelse viser, at museets brugere er meget tilfredse med museets kerneydelser. Brugerne vurderer museets udstillinger, atmosfæren/stemningen på museet, udstillingernes præsentation samt rum til refleksion og fordybelse højest. Mens muligheden for at deltage aktivt ligger relativt lavest blandt brugernes vurderinger af museets kerneydelser. Tilgængelighed med offentlig transport, skiltning til museet, og museets café er de elementer omkring service og praktiske forhold brugerne bedømmer lavest. Samtidig viser brugerundersøgelsen, at museet primært henvender sig til en begrænset del af borgere. Brugerne af museet er kun for 5 procents vedkommende bosat i Frederikssund kommune, mens museets øvrige brugere er ligeligt fordelt mellem regionale og nationale brugere. Endvidere viser undersøgelsen, at museets brugere primært tilhører aldersgruppen af borgere mellem 50 og 64 år og kun 3 pct. af museets brugere er mellem 14 og 29 år. Samtidig påviser brugerundersøgelse at hele 32 pct. af museets brugere har en lang videregående uddannelse og at museets brugere fordeler sig på fem ud af de ni segmenter i Gallupkompas. Kommunikation og markedsføring Museet arbejder med kommunikation og markedsføring og deltager i MIK/Kulturklik - et fælles kommunikation og markedsførings projekt af museer i København og omegn. Endvidere er museet repræsenteret i Handicapårbogen, CPH-tourist, Visit Frederikssund, Fjord Country og KultuNaut. Det er Kultuarvsstyrelsens vurdering, at museet har potentialer for at udvikle kommunikation og markedsføring. Bl.a. kan museet anvende oplysninger om kompassegmenternes kultur og medievaner. Museet oplyser at bilister passerer museet hver dag. Derfor kan museet bl.a. overveje tydeligere skiltning til museet, og andre initiativer, der skaber incitamenter for at besøge museet. Det er meget tilfredsstillende: - At museet har en formidlingsstrategi, der omfatter differentierede formidlingsaktiviteter og at museet arbejder strategisk med udstillinger og formidling i relation til museets forskningsprojekter og mission og vision for museet. - At museet deltager i faglige netværk, projekter og forskning, der professionelt udvikler og kvalificerer museets formidling og bidrager til udvikling af det samlede danske museumsvæsen. - At museets brugere er meget tilfredse med museets kerneydelser. 11

12 - At museets hjemmeside har et velfungerende interaktionsdesign, og at museet hensigtsmæssigt anvender websitet som et supplement til det fysiske museumsrum. - At museet arbejder med kommunikation og markedsføring. Det er ikke tilfredsstillende: - At museet primært henvender sig til borgere med lang videregående uddannelse mellem 50 og 64 år. - At unge udgør en meget lille andel af museets brugere. - At få lokale borgere bruger museet. - At fire segmenter i gallupkompas ikke bruger museet. Kulturarvsstyrelsen anbefaler derfor: - At museet styrker strategien for unge brugere, og herunder i højere grad prioriterer undervisningsaktiviteter til ungdomsuddannelserne. - At museet fortsat udvikler websitet strategisk i forhold til digitale museumsbrugere med henblik på, at museets vidensressourcer kan benyttes uafhængigt af besøg på det fysiske museum. - At museet undersøger, hvordan de fysiske rammer i højere grad han bidrage til at realisere museets formidlingsstrategi og dermed tage højde for at museumsbesøg er en social begivenhed. - At museet etablere rammer for at brugerne kan diskutere og fordybe sig i Willumsens kunstneriske produktion, både når de besøger museet i deres fritid og som studerende på ungdomsuddannelser og universiteter i forbindelse med opgaver og projektarbejder. - At museet udarbejder kommunikations- og markedsføringsstrategier i forlængelse af resultaterne af den nationale brugerundersøgelse som omfatter lokale, nationale og internationale indsatsområder og resultatmål med udgangspunkt i segmenternes kultur- og medievaner. - At museet udvikler en strategi i forhold til de meget tilfredse brugere, der besøger museet en gang med henblik på at de gentager deres besøg. Bevaring og konservering Fælleskonserveringen har i november 2010 gennemgået udstillingsrum og magasiner på J.F. Willumsens Museum og udarbejdet en tilstandsrapport til museet om opbevaringsforholdene. Det samlede indtryk er, at museet kan forbedre opbevaringsforhold, såvel i udstillingslokaler som på magasinerne, særligt hvad angår klima, lys og sikkerhed. Udstillingsrum Eksisterende klimaudskrifter på museet er meget sparsomme. Den gamle del af museet fra 1957 er klimastyret af ét transportabelt klimaanlæg. I forhold til bygningens m 3 er dette anlæg voldsomt underdimensioneret. 12

13 Lysintensiteten er væsentligt over de retningslinjer, som foreskrives. Kassetteloftet over Store sals balkon har fugtskader. Det bemærkes om museets Nye afdeling, at der på grund af den lave solhøjde i november måned var lokalt solindfald på maleri i Meditationsrummet og i udstillingsgangen. Lysintensiteten i montre ned mod skulptursalen er væsentlig over de retningslinjer, der foreskrives. Trapperummet ned til kælder har for høj lysintensitet til udstilling af kunst. Museet oplyser, at bestyrelsen arbejder på at rejse midler til nyt tag i Gamle sal samt nyt klimasystem og ventilation i den gamle del af museet. Frederikssund kommune har bevilliget 5 mio. kr. til projektet, som har et samlet budget på 20 mio. kr. Magasinforhold Museets magasiner er beskedne, og det betyder, at værkerne har meget trange kår, og der er ingen styring af hverken temperatur eller luftfugtighed. Der er dog ikke konstateret fugtproblemer i loft, vægge eller gulv i magasinerne. Samling Museet oplyser til danske museer i tal, at 70 pct. af museet samling er i formidlingsegnet tilstand, mens 25 pct. er i stabiliseret tilstand, og 1 pct. er i skadet tilstand. Museet fører ikke konserveringsfagligt tilsyn med hele samlingen efter faste terminer. Museet oplyser endvidere at en større del af Willumsens malerier og skulpturer samt værker fra Gamle Samling blev konserveret i Generelt er værkerne af Willumsen i fornuftig konserveringsmæssig stand, mens flere værker og genstande i Gamle Samling er i en kritisk tilstand og har behov for konservering. Museet har en årlig kvote hos Fælleskonserveringen, svarende til 150 timer, som skal rumme konservering, tilstandsrapporter samt ind- og udcheck i forbindelse med skiftende udstillinger. Museet prioriterer Willumsens hovedværker og værker med størst efterspørgsel i forbindelse med udstillinger. Museet vil i udarbejde en prioriteret bevaringsplan for gennemgang og konservering af værker og genstande i Gamle Samling. Museets klimaforhold, lysindfald i udstillingslokaler samt sikringsforhold skal leve op til internationale standarter af hensyn til museets fortsatte professionelle udvikling som statsanerkendt museum. Disse forhold bidrager til, at museet kan styrke udstillings- og forskningssamarbejder nationalt og internationalt. Dermed kan museet ændre på det forhold, at museet udelukkende udlåner værker til internationale museer som f.eks. TATE, men ikke kan låne værker til udstillinger på museet som følge af, at klima, lys og sikringsforhold ikke følger internationale standarter. 13

14 Det er tilfredsstillende: - At museet vil udarbejde en prioriteret bevaringsplan. Det er ikke tilfredsstillende: - At opbevaringsforholdene på museet ikke er i orden hvad angår klima og lys. Kulturarvsstyrelsen anbefaler derfor: - At museet med udgangspunkt i Fælleskonserveringens rapport udarbejder en prioriteret plan for hvor dan der kan rettes op på forholdene vedrørende klima og lys, så museets klimaforhold i udstillingslokaler og magasiner, lysindfald i udstillingslokalerne og sikringsforhold følger internationale standarter. - At museet overvejer at indgå i en fælles magasinløsning. Erhvervelsespolitik Museets samling omfatter et bredt udvalg af J.F. Willumsens malerier, tegninger, pasteller, grafik, keramik, skulptur, fotografier og arkitektur. Værkerne er erhvervet til museet enten via den testamentariske gave fra J.F. Willumsen og via løbende erhvervelser af værker, ofte som fondsstøttede indkøb. I museets arbejdsplan fremgår det, at museet fortsat vil styrke alsidigheden og repræsentationen af Willumsens kunst i museets samling. Museet koordinerer i enkelte tilfælde erhvervelser af kunstværker med bl.a. Willumsen-samlingen på herregården Odden, Vejen Kunstmuseum, Kunstindustrimuseet og Statens Museum for Kunst. Museet har udarbejdet en intern liste over kunstværker i privateje, som museet ønsker at erhverve, såfremt det viser sig muligt. Det er meget tilfredsstillende: - At museet har en erhvervelsespolitik som er koordineret med de øvrige statslige og statsanerkendte museer. - At museet har stringens i sin erhvervelsespolitik og dermed konsekvent er i overensstemmelse med museets ansvarsområde. Økonomi Museets regnskab viser, at museet økonomi er i balance. Museets samlede omsætning er på 4.6 mio. kr. Kommunen oplyser, at museet ikke kan forvente et forhøjet driftstilskud fra kommunen. Museets økonomi og personaleressourcer er sårbar over for selv små udsving. Museet angiver selv, at det har behov for at etablere økonomisk grundlag til at ansætte en medarbejder, der kan forestå praktiske og tekniske opgaver på museet. Dermed frisættes museets videnskabelige medarbejdere til at løse ledelses-, forsknings- og formidlingsmæssige opgaver og dermed på lang sigt bidrage til at skabe et robust driftsgrundlag for museet gennem udvikling af museets kerneydelser. 14

15 Det er tilfredsstillende: - At museets økonomi er i balance. Det er ikke tilfredsstillende: - At museet er funderet på spinkle økonomiske og personalemæssige ressourcer. Derfor anbefaler Kulturarvsstyrelsen: - At museets ledelse udarbejder en strategi for et bæredygtigt driftsgrundlag, der bl.a. omfatter alternative indtægtsmuligheder. - At museets ledelse finder økonomisk grundlag for at ansætte en medarbejder til praktiske og tekniker opgaver. Ledelse Museets bestyrelse har 7 medlemmer. 2 vælges af Frederikssund Byråd, et medlem af Akademirådet, et medlem af Advokatsamfundet og 2 medlemmer vælges af Bestyrelsen for Frederikssund Erhverv og Turistcenter. Bestyrelsens sammensætning er i overensstemmelse med museets vedtægter og 5 medlemmer er mænd, mens der er 2 kvinder. Kulturministeriet har i december 2010 udsendt Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner. Baggrunden for anbefalingerne er stigende krav til ledelsen af kulturinstitutionerne. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, loven og bekendtgørelsen pålægger dem, og understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt. Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne, og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Kulturarvsstyrelsen opfordrer museet til at følge anbefalingerne. Museets fremtid Det Kulturarvsstyrelsens vurdering, at museets viden i langt højere grad kan bringes i spil i det omgivende samfund. Museet kan arbejde med kvalificering af museets ledelseskompetencer og dermed strategisk ledelse, der bl.a. kan bidrage til at styrke et robust økonomisk grundlag for museet. Museet oplyser at det ikke har planer om fusion med andre museer. 15

16 Frederikssund kommune anser museet for et fyrtårn i kommunen og er museets hovedtilskudsyder. Derfor er det hensigtsmæssigt, at museet styrker samarbejde og dialog med kommunen om hvordan museet kan være en aktiv ressource i lokalsamfundet og dermed positionere sig mere markant som fyrtårn, lokalt, nationalt og internationalt. Kulturarvsstyrelsens vurderer samlet, at J.F. Willumsens Museum er et veldrevet museum, med en ansvarlig ledelse, der har foretaget prioriteringer, som betyder, at museet på alle områder lever op til museumsloven. Samtidig er det Kulturarvsstyrelsens vurdering at museet har store potentialer for udvikling i forhold til forskning og formidling, herunder kommunikation og markedsføring. Kulturarvsstyrelsen anbefaler: At mission og vision for J.F. Willumsens Museum skærpes i forhold til museets rolle som videnscenter og at museet udarbejder en strategi med milepæle og resultatmål i forlængelse af museets mission og vision. 16

17 KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ J.F. WILLUMSENS MUSEUM Kvalitetsvurderingsbesøget på Museum Jorn fandt sted den 18. januar Tilstede var: Fra museet: Direktør Anette Johansen, Museumsinspektør Anne Lisbeth Lund Bestyrelsesformand Michael Harder Fra Frederikssund Kommune: Kultur- og fritidschef Britta Schultz Beck Fra Kulturarvsstyrelsen: Souschef Katrine Lehmann Museumskonsulent Hanne Jönsson Museumskonsulent Ulla Schärfe Museumskonsulent Ida Brændholt Lundgaard I forbindelse med besøget blev museets udstillingslokaler, magasiner, arkiver, administrationslokaler etc. besigtiget. 17

18 BILAG 1: FORSKNINGSEVALUERING Museet har indsendt 3 publikationer til bedømmelse, udgivet årligt fra De tre publikationer er følgende: 1. Gregersen, Anne og Lund, Lisbeth (red.): I symbolernes skygge. Skulpturer af J.F. Willumsen og Kaspar Bonnén, Gregersen, Anne: Vitale Willumsen J.F. Willumsens dyrkelse af krop, natur og livskraft, Gregersen, Anne (red.): Et værk uden grænser. J.F. Willumsens maleri Kongesønnens bryllup, Bedømmelsen er foretaget af medlemmer af det kunsthistoriske faglige råd og indgår som bilag til rapporten. Bedømmelsesudvalgets samlede konklusion er følgende: De tre publikationer vidner om udstillings- og forskningsmæssigt aktivt og højt kvalificeret miljø på J.F. Willumsens Museum, som gennem eventuelle frikøb af medarbejdere med henblik på forskning har et stort potentiale for yderligere styrkelse af forskningsdimensionen. I sin forskningsprofil demonstrerer museet en original evne til at revitalisere, dynamisere og aktualisere J.F. Willumsens værk ved at sætte det i dialog med aktuelle forskningsdebatter, som kommer til udtryk i publikation 2 om vitalismen, og ved at indskrive det i samtidskunstens diskurser, som det ses i publikation 1. Vigtigheden af at anlægge nye metodiske perspektiver og at fremdrage nye kilder med potentiale for at skabe nye læsninger og forståelser af Willumsens værk vidner publikation 3 om. Disse forskellige forskningsmæssige strategier til aktualisering af Willumsens værk bidrager alle væsentligt til at sikre dets gyldighed og relevans i forhold til det kunsthistoriske fagområde såvel som over for en bredere kreds af kunstinteresserede. 18

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Vejen Kunstmuseum

Kvalitetsvurdering af. Vejen Kunstmuseum Kvalitetsvurdering af Vejen Kunstmuseum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING. 2 Vurderingsgrundlag.. 2 Opfølgning 3 VEJEN KUNSTMUSEUM.. 4 Nøgletal 4 Kulturarvsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Thorvaldsens Museum... 4 Nøgletal i 2013... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark Kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i Danmark 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Kvindemuseet i Danmark... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

I tillæg hertil har museet udvidet missionen: At. nmlkji. nmlkj WMF. J.F. Willumsens Museum.

I tillæg hertil har museet udvidet missionen: At. nmlkji. nmlkj WMF. J.F. Willumsens Museum. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117084 Formularens ID: 494 Sendt til: annjo@frederikssund.dk Sendt: 15-12-2010 13:33 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR 2016 Indhold INTRODUKTION TIL SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BRANDTS... 4 Nøgletal i 2014... 4 SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om M/S Museet for Søfart... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K April 2011 WWW.KUM.DK udredning om fremtidens museumslandskab KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K kolofon Udredning om fremtidens museumslandskab 2 Udredning om fremtidens museumslandskab Udgivet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Egnsmuseet på Sønderskov

Kvalitetsvurdering af. Egnsmuseet på Sønderskov Kvalitetsvurdering af Egnsmuseet på Sønderskov 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE EGNSMUSEET PÅ SØNDERSKOV... 3 Nøgletal for museet... 3 Overordnede anbefalinger... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 4 Forskning...

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere