Virksomhedsplanen giver medarbejdere og ledelse en fælles platform for samarbejde og opgavevaretagelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplanen giver medarbejdere og ledelse en fælles platform for samarbejde og opgavevaretagelse."

Transkript

1 PUF Virksomhedsplan Formål med Virksomhedsplan 2014 Formålet med Virksomhedsplan 2014 er at fastlægge grundlaget for PUF s udviklingsaktiviteter og opgaver i det kommende år. Virksomhedsplanen er et dynamisk dokument og vil blive justeret ultimo 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen for det følgende år. Virksomhedsplanen fastlægger 1. Opgaver 2. Mål 3. Særlige indsatsområder. Virksomhedsplanen giver medarbejdere og ledelse en fælles platform for samarbejde og opgavevaretagelse. 2. Baggrund Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) blev etableret i 2003 som et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO om at udvikle og gennemføre aktiviteter som styrker samarbejdssystemerne og medvirker til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø i kommuner og regioner. PUF blev i 2007 udvidet med PUF Akademi. Sundhedskartellet har siden den 1. april 2011 været repræsenteret i PUF s sekretariatsgruppe. 3. Mission PUF skal medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser i kommuner og regioner. Det gør PUF ved at udvikle, udbyde og formidle uddannelsesaktiviteter og materiale. Sigtet hermed er at kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanter til ud fra et helhedsperspektiv at indgå i et samarbejde om de samlede opgaver i arbejdsmiljø-, medindflydelses- og medbestemmelsessystemet. 4. Vision PUF vil være kommunernes og regionernes naturlige valg, når det gælder kurser og uddannelser på MED-, SU- og arbejdsmiljøområdet. PUF vil være parternes naturlige platform for uddannelsesinitiativer i bred forstand, der kan medvirke til at styrke samarbejdssystemerne og fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø i kommuner og regioner. PUF vil varetage de nævnte opgaver som en økonomisk bæredygtig organisation. 5. Organisation Bestyrelse (PUF-B) PUF s øverste ledelse er en bestyrelse med repræsentanter for parterne. Bestyrelsen træffer de overordnede beslutninger vedrørende 1. Strategisk udvikling 2. Virksomhedsplan 3. Budget. Sekretariatsgruppe (PUF-S) PUF-S med repræsentanter for parterne medvirker til at sikre den løbende udvikling af det faglige og pædagogiske indhold i PUF s ydelser og er sparringspartner for PUF s direktør i forhold til udvikling, markedsføring og daglig drift. PUF s administration (PUF-A) PUF s direktør varetager med reference til bestyrelsen udvikling, markedsføring og daglig drift samt kontakt til kunder og undervisere. PUF-A består p.t. af 1 koordinator, 2 konsulenter og 1 direktør. UB/20. november

2 6. Samarbejde med interessenterne PUF s primære interessenter er de centrale parter, rekvirenter i kommuner og regioner (medlemmer af MED, SU og arbejdsmiljøorganisationen) og underviserne. PUF lægger i sin udvikling af nye uddannelsesydelser og -materialer og i sin gennemførelse af uddannelsesaktiviteter vægt på bedst mulig kommunal og regional forankring. PUF inddrager derfor både undervisere, kommunale og regionale praktikere, forskere og repræsentanter for de centrale parter i udviklingsopgaverne. Med denne arbejdsform sikrer PUF, at kommunal og regional forståelse, pædagogisk og processuel kompetence på højt niveau og den nyeste forskningsbaserede viden på området integreres i uddannelsesaktiviteterne. En løbende og lydhør dialog med rekvirenterne om deres behov og ønsker er helt central for PUF. Formålet hermed er at styrke deres oplevelse af ejerskab til PUF og at sikre kvaliteten i den fremadrettede udvikling af form og indhold i aktiviteterne. PUF tilpasser altid sine uddannelsesaktiviteter til den konkrete organisations strategi, behov og ønsker og sikrer samtidig, at rekvirenten får en præcis information om hhv. parternes aftale om MED uddannelse og arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdsmiljøuddannelse. Et stort antal kommuner og regioner samarbejder med PUF om udvikling og afholdelse af organisationstilpassede uddannelsesforløb for MED og arbejdsmiljøorganisationen. De forløb og metoder, der udvikles, indgår naturligt i den vifte af klippekortmoduler og supplerende uddannelsesdage, som PUF tilbyder. PUF har etableret et samarbejde med Samarbejdssekretariatet (den statslige pendant til PUF) med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling vedrørende udvikling af uddannelsesmoduler, markedsføring og afholdelse af uddannelser, underviservilkår og opkvalificering af undervisere. PUF lægger vægt på løbende at udvikle sin service til underviserne og på at inddrage disse i udvikling og planlægning af uddannelsesaktiviteter rettet mod underviserne. 7. Kerneydelser PUF s kerneydelser er 1) Arbejdsmiljøuddannelse 2) MED uddannelse 3) SU uddannelse 4) PUF Akademi Uddannelse af undervisere Faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere Netværk og vidensdeling 5) Udvikling af nye uddannelsesmoduler 6) Udvikling og vedligeholdelse af undervisningsmaterialer Aktivitetsmål for PUF Virksomhedsplan 2014 R2011 R2012 FV Arbejdsmiljøuddannelse Supplerende AM-dage MED-uddannelse MED Grundmodul MED Samarbejdsmodul MED Udviklingsmodul MED Specialmodul SU-uddannelse Temadage /klippekort PUF Akademi (kursistdage) UB/20. november

3 7.2. PUF Akademi PUF Akademi er rammen om en vifte af aktiviteter: Uddannelse af MED-undervisere Faglig og pædagogisk opkvalificering af MED og arbejdsmiljøundervisere Forum for pædagogisk og faglig vidensdeling og idéudvikling for MED og arbejdsmiljøundervisere og andre med interesse for MED, SU og arbejdsmiljø i kommuner og regioner Forum for udvikling af nye uddannelsesaktiviteter og hertil hørende uddannelsesvejledninger for MED, SU og arbejdsmiljøorganisation. Indsamling og formidling af viden om nye initiativer inden for MED, arbejdsmiljø og pædagogik samt om nye initiativer i KL, Danske Regioner, faglige organisationer, KTO og Sundhedskartellet Aktivitetsmål for PUF Akademi Det er målet i 2014 at afholde: 1) 1 hold af MED-underviseruddannelsen 2) 4 PUF Akademidage 3) 1 underviserkonference af 2 dages varighed 4) 1 seminar for MED-undervisere om ny MED-uddannelse af 2 dages varighed 5) 6 lokale netværksmøder for undervisere 6) 1 netværksmøde for arbejdsmiljøundervisere MED-underviseruddannelse Det nye MED-uddannelsesprotokollat træder i kraft den 1. januar Uddannelsesprotokollatet vil være grundlaget for MED-underviseruddannelsen, som vil blive afholdt i efteråret MED-underviseruddannelsen er i de foregående år løbende blevet justeret og tilpasset, således at den matcher indholdet i MED Rammeaftalerne og giver underviserne det bedst mulige faglige og pædagogiske grundlag for deres opgaver. De klippekortmoduler, som PUF har udviklet vedrørende aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne bliver sammen med MED budgetmodul, MED uddannelsesmodul om sammenhængskraft og kommunikation i MED og MED uddannelsesmodul om social kapital integreret i MED-underviseruddannelsen, således at underviserne m.h.t. fagligt indhold, pædagogik og undervisningsmaterialer bliver klædt på til at inddrage de nævnte emner i den grundlæggende MED uddannelse. MED-underviserne skal på MED-underviseruddannelsen have viden om parternes intentioner med MED samt kendskab til relevante aftaler og lovstof. Underviserne skal endvidere have Forståelse for organisation, opgaver og vilkår i en politisk ledet virksomhed. Forståelse for organisatorisk udvikling og omstilling i kommuner og regioner. Kompetence til at tilrettelægge og afholde organisationstilpassede undervisningsforløb, der matcher målgruppens udgangspunkt og behov. Underviserne skal naturligt kunne koble deres undervisning til tre niveauer: 1. MED Rammeaftalen indgået mellem de centrale parter. 2. Kommunens/regionens lokale MED-aftale samt aftalte procedureretningslinjer og andre obligatoriske retningslinjer. 3. Udfordringer og kontekst for det konkrete udvalg PUF Akademidage Der ventes afholdt en vifte af PUF Akademidage jf. nedenfor. Akademidagene vil vedrøre fagligt indhold i MED og arbejdsmiljøuddannelsen samt MED og pædagogik og undervisningsmetoder. 1. Sammenhængskraft og kommunikation i MED. 2. MED Budgetmodul 3. MED og social kapital 4. MED og indsatsen for omstilling, effektivisering og udvikling. UB/20. november

4 PUF underviserkonference PUF s årlige MED- og arbejdsmiljøunderviserkonference bliver afholdt den oktober Fokus vil være på faglig opkvalificering i forhold til undervisernes opgaver vedrørende MED- og arbejdsmiljøuddannelse, formidling af nye undervisningsmetoder og -materialer, erfaringsudveksling, netværk og vidensdeling. På PUF underviserkonference 2014 vil hovedvægten være på formidling af det nye MED-uddannelsesprotokollat samt introduktion til pædagogiske principper, metoder, øvelser og materialer, udviklet til ibrugtagning den 1. januar Begge konferencedage vil i lighed med de tidligere år være relevante for både MED- og arbejdsmiljøundervisere Seminar om ny MED-uddannelse PUF vil den december 2014 afholde et seminar om den ny MED-uddannelse. På seminaret vil der være lejlighed til at gennemarbejde og afprøve pædagogiske metoder, øvelser og materialer i den ny MED-uddannelse Undervisernetværk PUF har taget initiativ til etablering af tre regionale undervisernetværk i hhv. Nord- og Midtjylland, Sydjylland og Fyn, Sjælland og øerne. I disse netværk deltager både MEDog arbejdsmiljøundervisere. Der er desuden etableret et særskilt netværk for arbejdsmiljøunderviserne. PUF s digitale platform, som rummer faciliteter til vidensdeling, erfaringsudveksling og forberedelse af undervisningsopgaver, har yderligere styrket netværk og vidensdeling mellem underviserne. Undervisernetværkene er faglige og professionelle netværk, som har til formål at understøtte PUF s mission: PUF skal medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser i kommuner og regioner. Det gør PUF ved at udvikle, udbyde og formidle uddannelsesaktiviteter og materiale. Sigtet hermed er at kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanter til ud fra et helhedsperspektiv at indgå i et samarbejde om de samlede opgaver i arbejdsmiljø-, medindflydelses- og medbestemmelsessystemet. Netværkene skal medvirke til at sikre Inspirerende, relevante og lærerige MED-, SU- og arbejdsmiljøuddannelser. Innovation i MED- og arbejdsmiljøuddannelsen. Erfaringsudveksling og vidensdeling. God integration af nye MED- og arbejdsmiljøundervisere. Øget samarbejde på tværs af kommuner og regioner. Netværksmøderne er baseret på undervisernes egne ressourcer og er fora for erfaringsudveksling og vidensdeling. Netværkets værdi skabes af bidragene fra hver enkelt underviser. Netværksmøderne kan bl.a. anvendes til, at underviserne præsenterer undervisningsseancer for hinanden m.h.p. sparring og udvikling. PUF deltager altid i netværksmøderne med direktør og/eller konsulent for dels at høre om undervisernes behov, dels at formidle viden. 8. Særlige indsatsområder Rekruttering af nye PUF MED-undervisere Ved indgangen af 2014 har PUF kun 15 aktive PUF MED-undervisere. Flere af disse er over 62 år og vil om få år udtræde af PUF underviserkredsen. Det betyder, at der er behov for rekruttering og uddannelse af et antal nye PUF MEDundervisere. I forbindelse med de seneste rekrutteringsrunder er en række lokale MED-undervisere blevet udpeget som PUF undervisere. Dette forventes også at være tilfældet i forbindelse med den kommende rekruttering, men der vil formentlig også være behov for at uddanne nye. Udpegning og uddannelse af nye PUF MED-undervisere afventer parternes arbejde med at fastlægge indhold i den nye MED-uddannelse samt krav til MED-undervisere jf. OK-13. UB/20. november

5 8.2. Udvikling af MED uddannelsestilbud om omstilling og udvikling PUF vil i 2014 videreføre og afslutte arbejdet med at udvikle et MED uddannelsestilbud om omstilling og udvikling. De næste mange år vil der være behov for ledelsesbeslutninger om omstilling, udvikling og effektivisering af opgavevaretagelsen i kommuner og regioner. Dette forhold er velkendt og skal ses i lyset af økonomi, demografi og borgernes forventninger til de offentlige serviceydelser. MED-udvalg er på alle niveauer fora, hvor der er betydelig konkret viden til stede om opgaveløsningen. MED-udvalgets medarbejderrepræsentanter er tæt på opgaverne og har et godt grundlag for at medvirke til at kvalificere og berige ledelsens beslutningsgrundlag vedrørende omstilling, udvikling og effektivisering af opgaveløsningen og samtidig skabe grundlag for fortsat trivsel og godt arbejdsmiljø. PUF vil i 2014 afslutte arbejdet med at udvikle et MED uddannelsestilbud, som klæder MED-udvalgene på til at matche de aktuelle udfordringer vedrørende innovation og produktivitet. Formålet med uddannelsestilbuddet er at sætte MED-udvalgene i stand til i endnu højere grad at samarbejde med kerneopgaven i fokus og bidrage til udvikling og effektivisering af opgaveløsningen. Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra KTO, Sundhedskartellet, Danske Regioner, KL og PUF-A under inddragelse af repræsentanter fra kommuner og regioner, PUF undervisere og lokale MED-undervisere samt forskere/konsulenter med viden om samarbejde vedrørende omstilling og udvikling i kommuner og regioner. PUF uddannelsestilbud om omstilling, udvikling og effektivisering skal være baseret på MED Rammeaftalens bestemmelser på dette område. Dette uddannelsestilbud vil være et naturligt led i indsatsen med at formidle viden til deltagerne i PUF akademi fra forskningsmiljøer m.fl. om omstilling, udvikling og effektivisering. Det vil ligeledes være en platform for formidling af erfaringer og nye initiativer fra KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet Udvikling af nye materialer til den grundlæggende MED-uddannelse PUF vil i forlængelse af de centrale parters aftale om nyt MED-uddannelsesprotokollat udvikle nye materialer til den grundlæggende MED-uddannelse. PUF vil i forbindelse med dette arbejde lægge vægt at sikre udbytterige, lærerige og tidssvarende metoder og materialer i MED-uddannelsen og at sikre et fælles og ensartet minimumsindhold i MED-uddannelsen. Rammen for udviklingsprojektet er det protokollat om MED-uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet, som træder i kraft den 1. januar Det er ambitionen, at de nye MED-deltagermaterialer skal styrke MED-udvalgenes platform for at honorere de centrale parters forventninger til MED-samarbejdet, således som de er udtrykt i forordet til MED Rammeaftalen: Udgangspunktet for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er, at kommunen/regionen skal løse en række opgaver for borgerne m.v. inden for de rammer, der er lagt herfor. Her i starten af et nyt årtusinde må det anses for hensigtsmæssigt og selvfølgeligt, at medarbejderne og deres valgte repræsentanter har medindflydelse og medbestemmelse, da opgaveløsningen kvalificeres ved et sådant samarbejde. Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om at føre kommunen/regionens og institutionernes mål ud i livet. Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra KTO, Sundhedskartellet, Danske Regioner, KL og PUF-A under inddragelse af repræsentanter fra kommuner og regioner, PUF undervisere og lokale MED-undervisere samt forskere m.fl. med viden om læreprocesser for voksne og digitale læringsprocesser. I forbindelse med projektet vil der blive lagt vægt på at inddrage den nyeste viden fra forskere m.fl. om læreprocesser for voksne samt at formidle denne viden til deltagerne i PUF Akademi. UB/20. november

6 Projektet iværksættes, når de centrale parter har afsluttet arbejdet med at fastlægge indhold i den nye MED-uddannelse jf. OK Markedsføring og netværk PUF vil fortsat søge at styrke sin markedsføring og information om tilbud om MED- og arbejdsmiljøuddannelse, således at der opnås en øget dækningsgrad for den grundlæggende MED-uddannelse og en øget afholdelse af MED klippekortmoduler i kommuner og regioner. Det er ligeledes PUF s ambition at opnå en øget markedsandel vedrørende arbejdsmiljøuddannelsen. Der er over hele landet etableret perspektivrige og inspirerende tværkommunale samarbejder om arbejdsmiljøuddannelsen. Dette samarbejde forventes videreført og styrket i Den gode dialog med regioner, kommuner, faglige organisationer og undervisere om deres forventninger til PUF og PUF Akademi har skabt et stærkt netværk over hele landet og et godt afsæt for at udvikle de rette uddannelsesydelser til rekvirenterne og de rette tilbud om kompetenceudvikling til underviserne. PUF vil i 2014 lægge vægt på at fastholde og udbygge det gode netværk. Det vil fortsat ske med en integreret markedsføring af PUF uddannelserne og PUF Akademi. Markedsføringen vil bl.a. ske med afsæt i PUF s website Efter at have været i luften i knap 2 år, har allerede over 4600 abonnenter på nyhedsbreve fra PUF. Direkte kontakt i form af håndholdt markedsføring af PUF uddannelserne og PUF vil fortsat være det bærende princip i PUF s relation til de mange forskellige samarbejdspartnere Markedsføring af klippekortmoduler til MED-uddannelsen PUF har udviklet en vifte af klippekortmoduler til MED-uddannelsen og vil i 2014 gøre en særlig indsats for at markedsføre disse for rekvirenter i kommuner og regioner. Jf. MED-uddannelsesprotokollatet har MED-udvalgene ret til en årlig uddannelsesdag for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer. Klippekortmoduler til MED-uddannelsen omfatter eksempelvis MED og budget, MED og social kapital, Kommunikation og sammenhængskraft i MED, MED og trivselsaftalen, Gode møder i MED og MED-uddannelse for hovedudvalg. Klippekortmodulerne afholdes i lighed med den grundlæggende MED-uddannelse tilpasset den konkrete organisation og deltagerkreds. PUF udvikler og afholder herudover særlige klippekortmoduler eller temadage efter aftale med hver enkelt rekvirent. 9. Kompetenceforhold Direktøren for PUF varetager med reference til bestyrelsen den løbende drift, udvikling og markedsføring af virksomheden, herunder kontakt til kunder, undervisere og faglige ressourcepersoner. Opgavevaretagelsen sker inden for de rammer og mål, som er fastlagt med nærværende virksomhedsplan. Sekretariatsgruppen er sparringspartner for direktøren og ressourcepersoner i forhold til spørgsmål af faglig og organisatorisk karakter. Direktøren for PUF sender dagsorden vedlagt indstillinger og øvrige bilag til bestyrelsen efter forudgående drøftelse med sekretariatsgruppen. Ved større ændringer i forhold til virksomhedsplanen fremsender direktøren indstilling herom til bestyrelsen. Dette sker ligeledes efter forudgående drøftelse med sekretariatsgruppen. UB/20. november

PUF s vision er at være kommunernes og regionernes naturlige valg, når det gælder kurser og uddannelser vedrørende MED, SU og arbejdsmiljø.

PUF s vision er at være kommunernes og regionernes naturlige valg, når det gælder kurser og uddannelser vedrørende MED, SU og arbejdsmiljø. PUF Årsberetning 2013 1. Baggrund Det har i en tid med stram økonomi og høje krav til omstilling, udvikling og effektivisering i den offentlige sektor afgørende betydning at fastholde og udvikle kommuner

Læs mere

PUF s vision er at være kommunernes og regionernes naturlige valg, når det gælder kurser og uddannelser vedrørende MED, SU og arbejdsmiljø.

PUF s vision er at være kommunernes og regionernes naturlige valg, når det gælder kurser og uddannelser vedrørende MED, SU og arbejdsmiljø. PUF Årsberetning 2011 1. Baggrund Det har i dag mere end nogensinde afgørende betydning at udvikle kommuner og regioner som attraktive arbejdspladser. Det er en forudsætning for, at kommuner og regioner

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse Til Hvem det måtte vedkomme PUF Vestergade 55, 1. Postboks 619 8000 Århus C. ub@puf.dk 2916 2090 www.puf.dk Den 28. marts 2008 Rekruttering af arbejdsmiljøundervisere til PUF Parternes Uddannelsesfællesskab

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland

Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Nyt MED-uddannelseskoncept i Region Nordjylland Baggrund og det eksisterende uddannelsestilbud Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet blev revideret i forbindelse med OK

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB MED MED-uddannelsen PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB Hvad er MED? MED står for medindflydelse og medbestemmelse. KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Notat. Emne: MED-uddannelse i Aarhus Kommune i 2014 Fælles MED Udvalget Kopi: til: Arbejdsgruppe for MED-uddannelse. Aarhus Kommune. Den 12.

Notat. Emne: MED-uddannelse i Aarhus Kommune i 2014 Fælles MED Udvalget Kopi: til: Arbejdsgruppe for MED-uddannelse. Aarhus Kommune. Den 12. Notat Emne: MED-uddannelse i Aarhus Kommune i 2014 Til: Fælles MED Udvalget Kopi: til: Arbejdsgruppe for MED-uddannelse Den 12. maj 2014 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for MED-uddannelse

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bilag 11: Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

Bilag 11: Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Bilag 11: Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet (gældende til den 31. december 2014) Indledning Ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 1995 var der

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORNING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Dermed blev PUF landets største udbyder af uddannelse til kommuner og amter inden for:

Dermed blev PUF landets største udbyder af uddannelse til kommuner og amter inden for: Parternes uddannelsesfællesskab - PUF Øget kursussalg og kvalitetssikring Godkendt arbejdsmiljøuddannelse og -undervisere Udviklingsprojekter Udvidelse og aktiviteter i PUF s underviserkorps Status ved

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Program for workshoppen: Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 13.00-13.10 Ambitionen med den nye arbejdsmiljøreform

Læs mere

Bilag 1. Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser

Bilag 1. Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser Funktions- og opgavebeskrivelse i relation til styringen af de fælles PUF-uddannelser Bilag 1 I det følgende gives en beskrivelse af den konkrete arbejds- og ansvarsfordeling mellem bestyrelsen for Parternes

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Intro 2015 er helt generelt kendetegnet ved at være året, hvor vi skal konsolidere det nye Ledelsessekretariat som en del

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere