Referat Intensiv Symposium, Hindsgavl, januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Intensiv Symposium, Hindsgavl, 23.-24. januar 2015"

Transkript

1 Referat Intensiv Symposium, Hindsgavl, januar 2015 Jens Michelsen, Marcela Carlson, Palle Toft og Thomas Strøm. TRISS Lars Broksø Holst fra 4131 Rigshospitalet fortalte om TRISS studiet (Holst et al., Lower versus Higher Hemoglobin Threshold for Transfusion in Septic Shock. N Engl J Med Oct 9;371(15): ). 50% af septiske patienter modtager blodtransfusion (Perner et al. N Engl J Med 2012). Med TRISS studiet ville man belyse effekten af en høj 5,6 vs. lav 4,3 mm hgb transfusions grænse til septisk shockerede kritisk syge patienter. Studiet var designet som et Skandinavisk multicenter studie med 2x500 patienter. Det primære outcome var 90 dages mortaliteten. Forfatterne kunne vise en flot separation i de 2 grupper mht. hgb transfusionsniveau. Forfatterne fandt ingen forskel i 90 dages mortaliteten: 216 (43 %) vs 223 (45 %) P=0.44. Ligeledes rapporteres heller ingen forskel i de sekundære outcome (afhængig af lifesupport eller iskæmi). Konklusionen fra forfatterne var at en transfusionsgrænse på 4,3 mm hgb er acceptabel og sikker til patienter med septisk shock. Ny(ere) Orale Antikoagulantia (NOAK) anno 2015 Foreløbigt 3 markedsførte præparater i DK: Dabigatran etexilate (Pradaxa ) Rivaroxaban (Xarelto ) Apixaban (Eliquis ) Effekt og sikkerhed jvf 2 metanalyser fra 2014: Effekten af NOAK er sammenlignelig med vitamin K-antagonister NOAK udviser generelt større sikkerhed med hensyn til blødning Generelle karakteristika: NOAK skal ikke monitoreres på grund af forudsigelig dosis-respons sammenhæng Virkningen indsætter 2-4 timer efter indtag Halveringstiden er 8-17 timer Proteinbinding og elimination: Pradaxa er i mindre grad end de to øvrige præparater proteinbundet og udskilles primært renalt Ved mistanke om ophobning/forgiftning eller ved behov for akut kirurgi kan følgende laboratorieanalyser anvendes vejledende: APTT og INR:

2 o o o Har forskellig følsomhed afhængig af præparat, udstyr og reagens Kan generelt ikke anvendes til afspejling af NOAK-effekten men vil dog stige ved svær forgiftet. Særligt tilstedeværelse af Apixaban kan overses ved anvendelse af APTT og INR Trombintid og ecarin-clotting tid: o Normale værdier udelukker tilstedeværelse af Pradaxa i blodet ROTEM /TEG : o Sparsomme data. Normal ROTEM eller TEG kan ikke med sikkerhed udelukke tilstedeværelse af NOAK Til vejledende vurdering af om patienten er under- eller over-antikoaguleret anvendes bedst måling af de forskellige præparater (P-Dabigatran, P-Rivaroxaban eller P-Apixaban) Pause før kirurgi eller neuroaksial blokade Afhænger af præparat, blødningsrisiko og nyrefunktion Kirurgi: 1-3 døgn ved normal nyrefunktion 2-5 dage ved nyre- eller leverpåvirkning Neuroaksial blokade: 2-4 døgn Ingen heparinbridging ved pause Genoptag efter kirurgi Afhænger af blødningsrisiko og nyrefunktion Xarelto og Eliquis : 6-12 timer post-op Pradaxa : 4-12 timer post-op Vær opmærksom på at der ikke startes i fuld dosering hos patienter i behandlingsdosis Forgiftning eller behov for akut kirurgi Foreløbigt ingen antidot til NOAK. Disse er under klinisk afprøvning. Dialyse kan anvendes ved Pradaxa Octaplex eller NovoSeven er foreslået som mulige præparater Fire unge forskere Sian Robinsons vejleder, Palle Toft, redegjorde for Sians ph.d.-projekt, idet Sian desværre var blevet syg på dagen. Projektets titel: A feasible strategy for preventing blood clots in critically ill patients with acute kidney injury. Forud for dette studie har Sian gennemført 2 farmakokinetiske studier for at skræddersy den rette dosis Klexane til kritisk syge patienter. Herefter har Sian sammenlignet Klexane 1 mg/kg, som synes at være den optimale dosis med 40 mg dagl. Ph.d.-projektet forventes afsluttes foråret Niels G. Secher redegjorde r for sit ph.d.-projekt: Grundforskning omkring hjertestop. Genoplivningsfrekvensen ved hjertestop er øget signifikant de senere år, men procentdelen af patienter,

3 der kommer levende ud efter hospitalsophold, er lav, ca. 10%. Secher redegjorde for en dyreeksperimentel model ved asfystisk induceret hjertestop hos intuberede og ventilerede rotter. Ved hjertestop, påbegyndes genoplivning med hjertemassage, ventilation og adrenalin. Forskergruppen har fundet, at gas-anæstesi giver bedre koronar- og perfusionstryk under genoplivningen, men ikke øget genoplivningsrate. Raluca Georgina Maltesen redegjorde for sit ph.d.-projekt: Brug af metabolomics til diagnosticering af akut lungeskade. Theis Skovsgaard Itenov redegjorde for sit ph.d.- projekt: Prognostisering af akut nyresvigt. Gruppen havde analyseret data fra det tidligere PASS-studie, hvor Procalcitonin vejledt intervention blev undersøgt. I dette studie døde 24% af patienterne, 48% af patienterne genvandt nyrefunktionen og 28% genvandt ikke nyrefunktionen af total anlagt antal patienter indlagt med akut nyresvigt. I multivariat analyse var oliguri, forhøjet kreatinin samt høj alder markører for udvikling af akut nyresvigt. Siden har forskerne finpudset deres prædiktionsmodel. Igangværende Multicenterstudier Peter Buhl Hjortrup redegjorde for CLASSIC- studiet (Conservative versus liberal approach to fluid therapy of septic shock in intensive care). Studiet er planlagt som et multicenter, randomiseret, ublindet forsøg med inclusion af 150 patienter. I den ene gruppe anvendes target guidet liberal væsketerapi hvor isotone krystalloider, gives så længe de hæmodynamiske parametre forbedres. I den anden grunde anvendes trigger guidet konservativ væskestrategi ml isoton krystalloid gives ved høj laktat, svær hyportension, marmorering eller svær oliguri. Mette Krag redegjorde for SUP-ICU (Stressulcus profylakse i intensivafdelingen. Der er tale om en reviewundersøgelse, et kohortestudie samt et randomiseret, kontrolleret studie, som skal påbegyndes i På basis af kohortestudiet er risikofaktorer for gastrointestinal blødning evalueret. I det randomiserede, kontrollerede studie vil forskerne undersøge Pantoprazol 40 mg x 1 i.v. sammenlignet med placebo. Jens Ulrik Jensen redegjorde for CASS-studiet (The Cooling and surviving septic shock). Studiet er pågående, men ved interim analyse har forskerne fundet forstyrret, funktionel koagulation ved baseline hos 60-70% af patienterne. På nuværende tidspunkt er 560 patienter inkluderet i studiet, og patienterne randomiseret til normotermi eller mild induceret hypotermi med temperatur C. Forskerne regner med at afslutte studiet i Palle Toft redegjorde for NONSEDA-studiet, hvor non-sedation sammenlignes med sedation med dagligt opvågningsforsøg. Et prospektivt, randomiseret multicenterstudier med 7 centre i Skandinavien og planlagt til at inkludere 700 patienter med respiratortid mere end 24 timer. Baggrund for studiet er, at et tidligere single- centerstudie har vist, at non-sedation resulterede i signifikant reduceret indlæggelsestid på intensivafdeling, på hospital, forkortet tid på respirator samt reduceret frekvens af akut nyresvigt. I en apriori defineret subgruppe undersøges patienternes fysiske styrke, kognitive funktion og posttraumatisk stress disorders. På nuværende tidspunkt er 150 patienter inkluderet i studiet, der forventes afsluttet i 2017.

4 Immunoparalysis and Sepsis Professor Peter Pickkers fra Radboud University Medical Centre i Nijmegen, Holland fortalte om immunparalyse ved sepsis. Han beskrev det paradigme skifte der er kommet indenfor vores opfattelse af sepsis, nemlig at det ikke er det inflammatoriske respons, der slår størstedelen af sepsispatienten ihjel, men i stedet patogenet og immunparalyse i de senere stadier af sepsis der medfører død. Alle studier hvor man har forsøgt at hæmme proinflammatoriske mediatorer har således vist negative resultater. Et tegn på svigtende immunfunktion er reaktivering af virale infektioner, der hos kritisk syge patienter er associeret med risiko for invasive svampeinfektioner og død. En anden måde hvorpå man kan måle immunstatus hos kritisk syge patienter er vha. markøren mhla-dr, der er nedreguleret hos alle sepsispatienter, men er associeret til bedre outcome, hvis den stiger igen efter det initielle septiske attack. Mekanismerne der medierer immunparalysen er kompleks og involverer næsten alle immunsystemets celler og mediatorer. Immunparalysen under sepsis har mange ligheder med hvad man finder i mikromiljøet hos cancerceller, hvor hæmning af immunsystemet er nødvendig for tumorvækst. Cancerforskningen er derfor ved at bevæge sig væk fra kemoterapi og i stedet hen imod immunstimulerende farmaka som et middel mod cancer, og det er meget muligt at disse medikamenter også vil have en virkning hos sepsispatienter. Der er allerede lavet humane forsøg med flere forskellige immunstimulerende farmaka (IL-7, IFN-y, GM-CSF) på sepsispatienter med lovende resultater, men der mangler stadig resultater fra store kliniske forsøg på hårde end-points. Peter Pickkers fortalte afsluttende om et barn med leukæmi og behandlingsrefraktær invasiv svampeinfektion som han for nylig behandlede med IFNy med god klinisk effekt. ICU acquired delirium Peter Pickkers fortsatte med en session om delirium. Delirium har en høj forekosmt hos kritisk syge patienter og er associeret med et dårligt outcome. Pickkers referede flere studier som har rapporteret en association mellem delirium på intensivafdelingen og efterfølgende permanent cognitiv dysfunktion (Jama 2010;304(4): , NEJM 2012;367;1 & CCM 2012;Vol 40;No 7). De seneste Amerikanske guidelines har hverken anbefalet eller frarådet brugen af haloperidol til kritisk syge patienter med delirium (Barr et al. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. Crit Care Med 2013;41: ). Pickkers argumenterede derimod for brugen af haloperidol (Milbrandt et al. Haloperidol use is associated with lower hospital mortality in mechanically ventilated patients. Crit Care Med 2005;33:226-9, Girard TD et al. Feasibility, efficacy, and safety of antipsychotics for intensive care unit delirium: the MIND randomized, placebo-controlled trial. Crit Care Med 2010;38:428-37). Aktuelt pågår et stort randomiseret Hollandsk studie placebo vs haloperidol ( som forhåbentligt vil give os yderligere svar på hvorvidt farmakologisk behandling ændrer outcome ved delirium hos kritisk syge patienter. (red: MIND USA pågår aktuelt i USA, studiet er mindre end det førnævnte Hollandske studie og har ikke mortalitet som primært endepunkt ( CRIC Anders Perner fremlagde et nyt spændende forskningsinitiativ, Centre for Research in Intensive Care (CRIC), der netop har fået kr. fra Innovationsfonden. Centret har allerede 3 store kliniske forsøg med i alt 9000 patienter i støbeskeen, SUP-ICU (Stress Ulcer Prophylaxis), TOD-ICU (Treatment Of Delirium) og

5 HOT-ICU (Hypoxia Oxygen Target), samt 2 metodologiske programmer. Anders Perner understregede at CRIC er et forskningscenter for alle danske intensiv afsnit. Nyt fra DID Christian Fynbo Christiansen fremlagde traditionen tro nyt fra Dansk Intensiv Database (DID). Der blev givet stor ros til afdelingerne for høj registreringskomplethed. DID leverer data til et stigende antal forskningsprojekter og har blandt andet været med til at mane rygter i jorden omkring weekend effekt, ved at levere data der viser, at mortaliteten ikke er forhøjet på intensivafdelinger i weekenden. DID er indgået i et nordisk samarbejde med de øvrige skandinaviske intensivregistre omkring kvalitetsmål og forskning. De Nationale Guidelines Bjarne Dahler-Eriksen fremlagde resultaterne fra Guideline-mødet, der blev afholdt dagen før Intensiv Symposiet. En ny guideline vedrørende pulmonale aspirationssyndromer og revisioner af eksisterende guidelines vedrørende sedation- og perkutan dilatationstracheostomi blev godkendt. Endelig blev et holdningspapir vedrørende sepsis godkendt og en følgegruppe med en repræsentant fra hver region vil arbejde videre med emnet. Næste år vil der i samarbejde med lungemedicinsk selskab blive arbejdet videre med NIV guidelines og en ny gruppe vil blive nedsat til at arbejde med guidelines for behandlingen af rhabdomyolyse. Endelig skal holdningsdokumentet vedrørende Etiske overvejelser vedrørende begrænsning eller ophør med intensiv terapi revideres. Coagulation in sepsis Marcel Levi (ML) professor i intern medicin og dekan på medicinsk fakultet fra Amsterdams Universitet fremlagde et indlæg om koagulation og koagulationsforstyrrelser ved sepsis. ML gennemgik det kliniske billede af dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) med systemisk aktivering af koagulation resulterende i intravaskulær fibrin udfald og organsvigt samt forbrug af trombocytter og koagulationsfaktorer, som kan medføre blødning. DIC er en uafhængig prædiktor af mortalitet i kliniske studier. (NEJM 2007;356(22): ) ML gennemgik detaljeret hele spektret af koagulopatier ved systemisk inflammatorisk respons samt interaktioner mellem protein C, endotelial trombomodulin, proinflammatoriske cytokiner, inklusiv rollen af protease-akriverede receptorer (Blood 2006, 107; ). ML talte endvidere om aktiveret protein C og dennes indflydelse på trombindannelse samt dokumentation for manglende behandlingseffekt af rekombinant aktiveret human protein C hos voksne med septisk shock. (NEJM 2012; 366(22): ) ML omtalte også XPRESS studie på voksne patienter med svær sepsis, der modtog både aktiveret protein C og profylaktisk heparin uden øgning af mortalitet hos dem, der i forvejen modtog profylaktisk heparinbehandling. (Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(5):483-90) Til sidst fokuserede ML på tab af endotel-glycocalyx under sepsis, hvilket resulterer i aktivering af koagulation. Platelets in critically ill patients ML fastslog, at trombocytopeni er meget almindelig hos både medicinske og kirurgiske kritisk syge patienter og gennemgik de hyppigste årsag til trombocytopeni på intensiv afdeling.

6 Trombocytopeni (< 100 x 10 9 /liter) er associeret med mortalitetsstigning og i sig selv en uafhængig prædiktor af mortalitet. (Crit Care Med. 2000;28(6):1871-6) ML gennemgik både knoglemarvsdepression, hæmofagocytose og DIC samt forbrugskoagulopati med fokus på trombocytter som immunologisk aktive celler. (Front Immunol Dec 18;5:653) I behandling af DIC henviste ML til de britiske guidelines for diagnosticering og terapi af DIC (Br J Haematol. 2009;145(1):24-33) ML sluttede sit spændende foredrag med gennemgang af blødningsrelateret- og fortyndingsrelateret koagulopati. ML omtalte de funktionelle fibrinanalyser som thrombelastografi (TEG) til diagnosticering af kliniske blødningstilstande. ML viste, hvordan TEG måler koagulationsfaktorernes, fibrinogens- samt trombocytternes funktionsevne ved koageldannelse samt koagelnedbrydning (fibrinolyse), men påpegede, at TEG ikke er valideret til hyperkoaguable tilstande. Årets gang ved de fire professorer Anders Perner gennemgik de nye væskeresuscitationsstudier, Process og Arise, disse studier viser, at Early goal directed therapy resulterede i mere væskeindgift, mere anvendelse af vasopressorstoffer, flere inotropi- behandlinger og flere blodtransfusioner, men outcome var uændret. Derefter gennemgik Anders Albius- studiet, hvor human albumin bliver sammenlignet med krystalloider, der var ingen forskel i mortalitet mellem de 2 grupper. Herefter blev Sepsis PAM-studiet gennemgået. I dette studie blev højt middelarterietryk mellem sammenlignet med lavt middelarterietryk mm Hg. Der var ingen forskel i mortalitet. Da man undersøgte den subgruppe af patienter, der havde hypertension, var nyrefunktionen bedre i højtryks MAPgruppen. Antallet af refraktære arytmier var højere i gruppen, hvor højt MAP blev opnået primært ved noradrenalin infusion. Bodil Steen Rasmussen fokuserede på studier med ARDS og akut lungeskade. I et studie fra 2014 synes Simvastatin at have en gavnlig effekt på overlevelse ved ARDS dog non-signifikant. I et andet studie, også fra 2014, synes Rosuvastatin dog at være associeret med dårligere overlevelse ved ARDS-patienter, dog igen non-signifikant. Nyt studie har sammenlignet konventionelt iltbehandling med en mere konservativ tilgang. Dette studie viser signifikant bedret overlevelse ved en konservativ, mere restriktiv tilgang til optimal ilt saturation. Palle Toft redegjorde for et nyt studie angående anvendelse af humant albumin til levercirrose-patienter med infektion andet end spontan bakteriel peritonitis. Overlevelsen ved anvendelse af humant albumin var 70% sammenlignet med en overlevelse på 78% ved de patienter, der kun blev behandlet med antibiotika. Således er der ikke evidens for at anvende humant albumin til levercirrose-patienter med infektion andet end spontan bakteriel peritonitis. Palle Toft redegjorde for intensiv lægers fascination af højt MAP vedligeholdt ved vasopressorbehandling. I samtlige studier med anvendelse af vasopressor-terapi til opnåelse af et vist MAP, handler intensivlæger altid således, at det aktuelle MAP er højere end det i studiet ønskede MAP.

7 To nye studier med køling præhospitalt ved hjertestop blev publiceret i Det ene studie med indgift af koldt krystalloid allerede under genoplivningen, det andet kort tid efter opnåelse af ROSC. Der var ingen gevinst ved overlevelse eller neurologisk outcome ved dette. Et enkelt studie i 2014 har ved indgift af store doser D-vitamin til kritisk syge patienter med D-vitaminmangel kunnet påvise en signifikant bedret overlevelse. Her var der tale om en subgruppeanalyse. Else Tønnesen gennemgik utilsigtet effekt ved langtidssedation til kritisk syge patienter. Hvordan vi ikke ukritisk kan overføre brugen af anæstesimidler til langvarig sedation af kritisk syge patienter. Else gennemgik, hvordan langvarigt brug af nitrogenoxid havde resulteret i knoglemarvsdepression, og hvordan bruge af Etomidat som langtidssedation signifikant havde øget mortaliteten hos kritisk syge patienter. Herefter gennemgik Else et nyt metaanalysestudie af propofol. Mortaliteten hos patienter som havde fået propofol som langtidssedation var 5%, sammenlignet med 4,5% hos en gruppe af patienter, som var blevet sederet med andre sedativ. Studiet konkluderer således, at propofol ikke havde nogen skadelig effekt på overlevelsen, langtidsanvendelse hos kritisk syge patienter. Næste års Hindsgavl Intensiv symposium er allerede fastlagt til 29-30/

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Kredsløb Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Under dette foredrag skal du være klar til at gå online på din mobiltelefon, alternativt kan du anvende sms. Hotellets net hedder Munkebjerg

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

The Cooling And Surviving Septic shock (CASS) study

The Cooling And Surviving Septic shock (CASS) study Kling og Overlevelse ved Septisk Shock The Cooling And Surviving Septic shock (CASS) study Maria Egede Johansen Lars Hein Jens-Ulrik Jensen The CASS Study Group Svær sepsis / septisk shock Patofysiologi

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 39 9 0 0 0 0 343 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 41 15 0 0 0 0 351 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1

Læs mere

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG TRANSFUSIONSSTRATEGI Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG Blødning Terapeutiske Mål: Stoppe blødning (kompression/kirurgi/skopi skopi/embolisering) Opretholdelse af vævsgennemblødning

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Afdelingen anvender primært følgende præparater: 1. Farmaka der nedsætter dannelsen af normale koagulationsfaktorer: Marevan 2. Farmaka der øger

Læs mere

Perorale antikoagulantia

Perorale antikoagulantia Klinisk brug af antikoagulantia: VKA vs NOAC Perorale antikoagulantia Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, ph.d., FESC Hjertesygdomme, AUH, Skejby Vitamin-K antagonister: Warfarin (Marevan ) Phenprocoumon

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Genvej til indhold. Formål. Målgrupper og anvendelsesområde. Definitioner. Antikoagulationsbehandling med non-vka orale antikoagulantia (NOAK)

Genvej til indhold. Formål. Målgrupper og anvendelsesområde. Definitioner. Antikoagulationsbehandling med non-vka orale antikoagulantia (NOAK) Antikoagulationsbehandling med non-vka orale antikoagulantia (NOAK) Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 1.0, UDKAST, marts 2015 Forfattere AK udvalget under RLK Gældende fra Fagligt

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock

Svær sepsis og septisk shock Svær sepsis og septisk shock Præsenteret af Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent, Staben Sepsisdefinition for Kriterier* Påvist eller begrundet mistanke om

Læs mere

Lever cirrose og AK behandling. Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital

Lever cirrose og AK behandling. Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital Lever cirrose og AK behandling Annette Dam Fialla Overlæge, ph.d Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S Odense Universitetshospital CASE 66 år mand Alkoholbetinget lever cirrose, diabetes type 2,

Læs mere

Intensivpatienter med tromboemboliske komplikationer

Intensivpatienter med tromboemboliske komplikationer Intensivpatienter med tromboemboliske komplikationer ATE kursus, DSTH 6. oktober 2017 Christine Lodberg Hvas læge, ph.d. Disposition Tromber særligt ved de kritisk syge Profylakse HIT Case Kvinde, 36 år,

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 41 53 22 0 0 0 411 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 43 55 26 0 0 0 419 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1 207,0 175,9 211,4

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Så optimistisk lød budskabet, da Benny Sørensen entusiastisk indledte sit oplæg.

Så optimistisk lød budskabet, da Benny Sørensen entusiastisk indledte sit oplæg. Bløderbehandling Blødersygdom fremtidig forskning og behandling komplekst? Oplæg ved Benny Sørensen, MD, Ph.D., Director of HRU og Associate professor ved Haemostasis Research Unit, Centre for Haemophilia

Læs mere

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases)

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital 06/10/17 1 Disposition

Læs mere

Intensivdelirium. - Eller delirium hos intensiv patienter

Intensivdelirium. - Eller delirium hos intensiv patienter Intensivdelirium - Eller delirium hos intensiv patienter Definition af delirium (DSM-IV) Forstyrrelse i bevidstheden med nedsat evne til at koncentrere sig, opretholde eller skifte opmærksomhed. En ændring

Læs mere

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling.

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. AUH % 20-25 % af alle iskæmiske strokes Atrieflimren 40 35 30 25 20 15 10

Læs mere

Intensiv Symposium 2013, Hindsgavl Slot 25.-26.januar

Intensiv Symposium 2013, Hindsgavl Slot 25.-26.januar Intensiv Symposium 2013, Hindsgavl Slot 25.-26.januar Referenter: Marcela Carlsson, Ole Pedersen og Palle Toft Fredag den 25. januar Ældre på intensiv Christian Fynbo Christiansen (CFC) fra Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del II MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Intensiv Care Unit (ICU) Courtesy of Bo

Læs mere

Referat. 1 Blodforbrug i regionen. Referat Transfusionsrådet i Region Nordjylland 15. september 2016

Referat. 1 Blodforbrug i regionen. Referat Transfusionsrådet i Region Nordjylland 15. september 2016 Transfusionsrådet i Region Nordjylland Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital Referat Transfusionsrådet i Region Nordjylland 15. september 2016 Mødelokale 240, Urban, Hobrovej Mødedeltagere Hansjörg

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1 Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1

Region Hovedstaden. Kan overvejes på individuel klinisk vurdering når: Hb < 4,3 mmol/l 1 Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013

TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 TIDLIG OPSPORING AF SEPSIS Juni 2013 Formålet med Sepsispakken tidlig opsporing af sepsis er at sikre tidlig opsporing og effektiv behandling af patienter, som er i risiko for at udvikle livstruende infektioner.

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Page 1 of 5 Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Af Torben Bjerregaard Larsen* Baggrund valg af antikoagulantia Nyeste opgørelse viser, at der i øjeblikket er omkring

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Kommunikation og den vanskelige samtale

Kommunikation og den vanskelige samtale Kommunikation og den vanskelige samtale nødvendige NIR møde m Oslo 22. November 2013 Betydningen af god, forståelig kommunikation. Mere end halvdelen af alle klagesager i det danske sundhedsvæsen sen kunne

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

3. Blodforbrug i regionen sammenlignet med resten af Danmark (JB)

3. Blodforbrug i regionen sammenlignet med resten af Danmark (JB) Transfusionsrådet i Region Nordjylland FBE Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital REFERAT Vedr.: Sted: Møde i Transfusionsrådet i Region Nordjylland Mødelokale 240, Urban, Hobrovej Tidspunkt:

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Atrieflimren. Hjerteforeningens Sundhedskonference. 12. oktober Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby

Atrieflimren. Hjerteforeningens Sundhedskonference. 12. oktober Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby Atrieflimren Hjerteforeningens Sundhedskonference 12. oktober 2016 Christian Gerdes Hjertesygdomme Århus Universitetshospital Skejby Agenda Hvad er atrieflimren egentligt og hvor hyppigt er det? Er det

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Videnskabelige konklusioner

Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ophævelse af suspenderingen og ændring af markedsføringstilladelserne for lægemidler indeholdende aprotinin fremlagt af EMA 8 Videnskabelige konklusioner

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Svær Sepsis/Septisk Shock

Svær Sepsis/Septisk Shock Svær Sepsis/Septisk Shock RESUMÉ BEHANDLINGSMÅL DEN 1. TIME Foreløbig Diagnose Giv Ilttilskud Påbegynd Væsketerapi Bloddyrkning samt dyrkning fra suspekte foci (dog uden væsentligt at forsinke administrationen

Læs mere

Kommunikation og den vanskelige samtale

Kommunikation og den vanskelige samtale Kommunikation og den vanskelige samtale Vanskelige Hindsgavl Symposiet 25. 26. januar 2013 Kommunikation og den vanskelige samtale nødvendige Hindsgavl Symposiet 25. 26. januar 2013 Betydningen af god,

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Dumme spørgsmål eksisterer ikke..

Dumme spørgsmål eksisterer ikke.. AK - BEHANDLING Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital E-mail: tdc@clin.au.dk 1 Disposition Hvad er AK behandling

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Patofysiologiske mekanismer ved sepsis

Patofysiologiske mekanismer ved sepsis Patofysiologiske mekanismer ved sepsis Jen Wagner: The Hunter Who Cures Sepsis Kirsten Møller Intensiv afdeling 4131 & Center for Inflammation og Metabolisme, M7641 Rigshospitalet Advarsel! (Næsten) Ingen

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

Dansk Selskab for Infektionsmedicin Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3).

Dansk Selskab for Infektionsmedicin Rekommandationer for initial behandling af sepsis og septisk shock (Sepsis-3). Rev. 0102 2017 Dansk Selskab for Infektionsmedicin Rekommandationer for initial af sepsis og septisk shock (Sepsis-3). Sammenlignet med selskabets forrige sepsis-retningslinje omfatter de vigtigste ændringer

Læs mere

ICH Guideline fra European Stroke Organisation

ICH Guideline fra European Stroke Organisation ICH Guideline fra European Stroke Organisation Hanne Christensen, professor, overlæge, dr.med., FESO Tilknytning (seneste 2 år) Medlem af ESO s guideline udvalg, medforfatter på flere guidelines Formand

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Koagulationsforstyrrelser

Koagulationsforstyrrelser Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Akut nefrologi. 30 min om hva

Akut nefrologi. 30 min om hva AKUT NEFROLOGI Akut nefrologi 30 min om hva Forståelsesrammen Nefrologen vs. FAM Definition af AKI Incidens og konsekvens egfr og kreatinin kinetik Håndtering og klassifikation Aldrig skade Det mener DNS

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del I MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Indledende diagnostik og terapi IV adgang(minimumdatabase

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing?

Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Tidlig opsporing Hvor og hvornår er der evidens for tidlig opsporing? Torben Jørgensen, dr.med. Enhedschef Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

11 forskningsprojekter, der ikke angår kliniske forsøg med lægemidler

11 forskningsprojekter, der ikke angår kliniske forsøg med lægemidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45 7221 6860 info@dketik.dk www.dnvk.dk Redegørelse til Folketingets Sundhedsudvalg om akutforskning 29. april

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop?

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Mette Østergaard Ovl. Intensiv Afsnit 0531/0633 1 TOKS BOS EWS 2 EWS algoritme i simpel version EWS Handling ved stigende EWS 0 Mål x 2 per døgn

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Cancer kakeksi kan vi tilbyde patienterne en bedre behandling herfor?

Cancer kakeksi kan vi tilbyde patienterne en bedre behandling herfor? Cancer kakeksi kan vi tilbyde patienterne en bedre behandling herfor? Reservelæge Jonas Sørensen Forskerdag i Palliationsnetværket 8. November 2011 Min baggrund Kandidat fra Københavns Universitet 2008

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere