ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17"

Transkript

1 ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА Београд, Децембар, године Страна 1 од 38

2 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима Kонкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 34/17 заведене под бројем 3928 од године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 3928/1 од године за спровођење поступка јавне набавке, припремљена је: Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова, ЈН бр. 34/17 Конкурсна документација садржи: Поглавље Назив поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци 3 II Подаци о предмету јавне набавке 3 III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 4 обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Опис посла 4 Техничка документација и планови, односно документација о 15 IV кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Образац 1- Изјава понуђача о испуњености услова из чл Закона Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75. Закона 19 Образац 3 - Изјава понуђача који је учесник у заједничкој 20 понуди о испуњености услова из чл. 75. Закона Образац 4 Споразум 21 Образац 5- Референтна потврда 22 Образац 6- Потврда о обиласку и прегледу објекта ЈП Сава 23 Центар VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 24 VII Образац понуде 30 VIII Модел уговора 34 IX Образац трошкова припреме понуде 37 X Образац изјаве о независној понуди 38 Комисија за јавну набавку у саставу: 1. Драган Ћосић, председник комисије 2. Радован Влаховић, члан 3. Јелена Петровић, члан 4. Горан Попов, заменик члана Страна 2 од 38

3 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу Наручилац: ЈП САВА ЦЕНТАР Адреса: Н. Београд, Милентија Поповића 9 Интернет страница: 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке број 34/17 су услуге Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова 4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци до износа планираних средстава за ту намену, а најдуже на период од годину дана. 5. Контакт (лице или служба) Лице за контакт: Јелена Петровић , е-mail адреса: II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 34/17 су услуге Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова орн (одржавање лифтова); (услуге поправке и одржавања покретних степеница) Страна 3 од 38

4 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ ОПИС УСЛУГА Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова, јн.бр. 34/ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У складу са Описом послова 3.3. КВАЛИТЕТ У складу са Описом послова 3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС У складу са захтевима стручне службе Наручиоца 3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА Контрола услуга се врши од стране стручне службе Наручиоца 3.6. РОК ИЗВРШЕЊА У складу са захтевима стручне службе Наручиоца и Описом посла МЕСТО ИЗВРШЕЊА ЈП Сава Центар, Милентија Поповића 9, уз представника Наручиоца. ОПИС ПОСЛОВА ПРЕДМЕТНА ЈАВНА НАБАВКА ОБУХВАТА: МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА, КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ, ИНТЕРВЕНТНУ АКТИВНОСТ, ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД СА СТРУЧНИМ НАЛАЗОМ О ИСПРАВНОСТИ И НАБАВКУ И УГРАДЊУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПРОГРАМ МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ВЕРТИКАЛНИ И КОСИ ТРАНСПОРТ 1. Јединствен (општи) програм одржавања за подкласе лифтова I-V 1) Електромеханички уређај заштите елемената погона, управљања и регулације контрола функције и подешености уређаја електричне заштите Аутоматских прекидача или моторних заштитних склопки са подесивом границом термичког и електромагнетског деловања Термичког прекостројног релеа са или без температурне компензације Релеа присуства, редоследа фаза и напонске несиметрије Временског релеа задавањем кретања и релеа најдуже вожње Топљивих уметака осигурача за задато подручје прекидања. високоучинских и ултрабрзих осигурача Испуњености услова селективности заштита два или више заштитних уређаја од преоптерећења и кратког споја, на различитим нивоима у крајњим струјним колима Релеа примарне термичке заштите - старт пребацивача Y - Отпора изолованасти струјних кола управљања, развода и напајања погона 2) Уређаји сигурности за безбедну употребу Контрола функције заштите од директног додира делова под напоном Страна 4 од 38

5 Контрола функције заштите од индиректног додира делова под напоном (термичка напрезања и заштита од пожара) Контрола функције главног изједначења потенцијала и заштитног уземљења Контрола функције заштите од напона атмосферског порекла Контрола функције пужа и пужног кола - контрола зазора Контрола функције крајњих прекидача са подешавањем прописаног искључења Контрола функције споја ужетњаче са погонским вратилом Контрола функције облога кочнице погонске машине Контрола функције рада II подешавања зазора електромагнетне кочнице Контрола функције геометрије и напона (са подешавањем) носећих ужади и ужета граничника брзине Контрола функције граничника брзине. истрошености елеменитаса подешавањем непоератног контакта Контрола функције електромеханичких елемената, механизма погона аутоматских врата, кабинских и врата возног окна Контрола функције фотоћелија (фотозавеса), елемената ручних обртних кабинских врата, решеткастих и маказастих врата Контрола функције уређаја сервисне вожње Контрола функције носеће главе на кабини лифта и везе носећих ужади на противтегу са провером споја носећих завртњева са ужадима Контрола функције уређаја централног затварања са провером рада и подешавањем Контрола функције електромеханичке забраве интегралног контактаса подешавањем рада за полуаутоматска и ручна обртна врата, електромеханичких механизама за покретање Контрола функције сервисних врата возног окна Контрола функције нужне расвете, аларма Контрола функције уређаја који спречава неконтролисано кретање кабине у смеру према горе 2. Једнозначан програм одржавања за подкласе лифтова I - V 1) Једнозначан програм одржавањи за подкласе лифтова: (Јединична команда) и (Сабирна команда) 1. Машински простор: Контрола прилаза и расвете машинског простора и возног окна Контрола главног прекидача, прекидача команде и расвете кабине. прекидача расвете возног окна Контрола функције елемената командне табле, свих уређаја који припадају енергетском блоку и прекидачкој релејној мрежи Контрола рада редуктора (ниво уља, аксијални лежај, похабаност канапа вучне и помоћне ужетњаче, споја ужетњаче са вратилом, помоћног лежишта, заптивања, спојнице редуктора и електромотора, отклањање присуства абразива и узрока повећаног трења, додатних оптерећења и сувишних загревања) Контрола стабилности постоља и механичкнх веза погонске машине Контрола рада свих елемената механичких контролера са чишћењем и подешавањем контаката и подмазивањем лежајева, стања похабаности канала, преносних котурача и копир - ужета Чишћење машинске просторије Страна 5 од 38

6 Возиo окно: Контрола наседача кабине и противтега (амортизера, контаката) Контрола подмазивања и подешавања контаката затезача граничника брзине Контрола присуства страних тела са чишћењем везивних елемената шина и дна возиог окна Контрола сервисне вожње са кабине лифта, са провером, чишћењем, подмазивањем: веза конзола и вођица кабине и противтега, свих веза остварених пратећим каблом, расвете возног окна, споја копир - ужета са тегом, компактности мреже или стакала у конструкцији возног окна, електричне инсталације возног окна Контрола сигурносног пута кабине и противтега Контрола уређаја за изједначавање оптерећења, са подешавањем напона и спојева са кабином и тегом Контрола позивних кутија (дугмад, сигнализација) 2) Енергетски претварачи регулације и електронског управљања Машински простор: Контрола свих уређаја који припадају командној табли и прекидачкој мрежи енергетског блока електромагнетног деловања Контрола свих уређаја који припадају систему регулације енергетског конвертора Контрола свих уређаја који припадају блоку управљања параметрима мотора (DC, AS), променом напона (фазни регулатори), променом напона и учестаности (VF регулатори), аутоматско одржавање регулисаних величина - директно или индиректно - VVVF, са MR регулатором Контрола рада тест индикатора режима управљања (тест старт, репрограм са програмирањем, трансфер сигнала са контролног панела на програматор са параметрима резервисаних времена - брзина, забраве, кретање, бројање станица, провера стања улаза излаза регулацијом улазних нивоа) Контрола квалитета конекторских везних елемената, фиксатора у колу напајања мотора, конекције електричних картица (са чишћењем и провером веза) Контрола рада кола кочионог намотаја мотора (релејна картица кочнице стабилизатора напона за рад у DC режиму кочења без рекугерације) Контрола рада конвертора (исправљача, инвертора, осигурача за напајање SRU) Контрола рада давача брзине (тахо динаме) са подешавањем комутације и контролом излазног напона Контрола рада вентилатора и инсталације за принудну вентилацију са чишћењем заштитне мрежице Возно окно: Kонтрола наседача кабине и противтега (амортизера, контаката) Kонтрола подмазивања и подешавања контаката затезача граничника брзине Kонтрола присуства страних тела са чишћењем везивних елемената шина и дна возног окна Kонтрола сервисне вожње са кабине лифта. са провером, чишћењем, подмазивањем: веза конзола и вођица кабине и противтега, свих веза остварених пратећим каблом, расвете возног окна. Kонтрола споја копир - ужета са тегом, компактности мреже или стакала у конструкцији возног окна. електричне инсталације возног окна Kонтрола сигурносног пута кабине и противтега Kонтрола уређаја за изједначавање оптерећења, са подешавањем напона и спојева са кабином и тегом Kонтрола позивних кутија (дугмад, сигнализација) Страна 6 од 38

7 Кабина: Контрола рада подпатосног механизма (опруге, клешта, чишћење и подмазивање, подешавање контактних кутија и полуге) Контрола амортизера (провера нивоа уља, носача) Контрола електричне инсталације кабине, расвете кабине Контрола рада кутије управљања и сигнализације Контрола уређаја аларма и нужног светла Контрола рада магнетних прекидача (подешавање чишћење) 3) WARD - LEONARD - ово управљање Машински простор: Контрола функције елемената командне табле свих уређаја који припадају прекидачкој мрежи енергетског блока и релејних елемената (позиви, контрола - помоћног временског релеа, спратног релеа, трагачког релеа, релеа бројача импулса) у колима команде и регулације погона, побуде и производње једносмерног напона, електричних веза са електромотором Контрола функције елемената командне табле (исправљачки мост, отпорничка мрежа, појачавачи снаге, предпојачавачи, давачи задате вредности, јединице за ограничење струје, мрежни уређај) Контрола комутације DC мотор - генератор, подешавање на номиналне вредности, стања четкица и елемената четкодржача Контрола рада са подмазивањем лежишта будилице, генератора и електромотора Возно окно: Контрола наседача кабине и противтега (амортизера, контаката) Контрола подмазивања и подешавања контаката затезача граничника брзине Контрола присуства страних тела са чишћењем везивних елемената шина и дна возног окна Контрола сервисне вожње са кабине лифта, га провером, чишћењем, подмазивањем: веза конзола и вођица кабине и противтега, свих веза остварених пратећим каблом, расвете возног окна, Контрола споја копир - ужета са тегом, компактности мреже или стакала у конструкцији возног окна, електричне инсталације возног окна Контрола сигурносног пута кабине и противтега Контрола уређаја за изједначавање оптерећења, са подешавањем напона и спојева са кабином и тегом Контрола позивних кутија (дугмад, сигнализација) Кабина: Контрола рада подпатосног механизма (опруге, клешта, чишћење и подмазивање, подешавање контактних кутија и полуге) Контрола амортизера (провера нивоа уља, носача) Контрола електричне инсталације кабине, расвете кабине Контрола рада кутије управљања и сигнализације Контрола уређаја аларма и нужног светла Контрола рада магнетних прекидача (подешавање, чишћење) Контрола исправног пристајања кабине при вожњи, по свим станицама и у оба смера Страна 7 од 38

8 4) Једнозначан програм одржавања за подкласе лифтова: (Хидраулични) Машински простор: Контрола функције елемената командне табле Контрола свих уређаја енергетског релејног блока регулације и команди електромотором Контрола рада агрегата за хидраулични погон, рада вентилског слога (главни сигурносни, радни електромагнетни, софт - старт вентил, ручно довођење кабине у станицу) Контрола рада ручне пумпе (према упутству за подешавање и одржавање произвођача) Контрола стање хидрауличне инсталације (гумено црево, прикључци за погонски агрегат и вентил пуцања цеви на радном цилиндру) Контрола прилаза и расвете машинског простора и возног окна Контрола главног прекидача, прекидача команде и расвете кабине, прекидача расвете возног окна Контрола функције елемената командне табле, свих уређаја који припадају енергетском блоку и прекидачкој релејној мрежи Чишћење машинске просторије Возно окно: Контрола заптивености и елемената везе ослонца радног цилиндра Контрола хабања канала ужетњаче и стања вешалица, обујмица са механичком везом ужетњаче са клипом Контрола присуства страних тела са чишћењем везивних елемената шина и дна возног окна Контрола сервисне вожње са кабине лифта, са провером, чишћењем, подмазивањем: веза конзола и вођица кабине и противтега, свих веза остварених пратећим каблом, расвете возног окна, Контрола споја копир - ужета са тегом, компактности мреже или стакала у конструкцији возног окна, електричне инсталације возног окна Контрола сигурносног пута кабине и противтега Контрола позивних кутија (дугмад, сигнализација) Контрола одбојника кабине Кабина: Контрола механичког споја кабине, за индиректни систем са носећим рамом Контрола електричне инсталације кабине, расвете кабине Контрола рада кутије управљања и сигнализације Контрола уређаја аларма и нужног светла Контрола рада магнетних прекидача (подешавање, чишћење) Контрола исправног пристајања кабине при вожњи, по свим станицама и у оба смера 3. Програм активности за превентивно - планско одржавање покретних степеница (Ескалатора) 1) Контрола функције и подешености уређаја (елемената) погона, управљања и уређаја сигурности Контрола рада погонског механизма са подешавањем затегнутости ланчаника Контрола рада са заменом истрошених ролница на газиштима Контрола рада са сервисирањем редуктора и прегледом лежишта Контрола рада сигурносних контаката прекидача, са заменом истрошених Контрола нивоа уља у кућишту редуктора, са доливањем Контрола функције рукохвата, са дотезањем Контрола рада уређаја командног и енергетског блока, са чишћењем (заменом) елемената релеја и провером контактног притиска Контрола рада фотоћелија са припадајућом електроинсталацијом Контрола рада газишта са прегледом и детаљним чишћењем чешљева Контрола функције расвете дуж рукохвата, са заменом флуо - цеви (опционо) Контрола спојева инсталације главног изједначења потенцијала и заштитног уземљења Погонско испитивање: Страна 8 од 38

9 Контрола рада система, са подешавањем хода газишта за целу висину дизања (крак спуштања (с) / висина дизања (д)) Контрола рада сигурносних уређаја - сигурносних прекидача који садрже електромеханичке или електронске компоненте РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА (1) 1. МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА У ОБЈЕКТУ ЈП САВА ЦЕНТАР ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЛИФТОВИ У ПОЉИМА ПРОИЗВОЂАЧ ФАБРИЧКИ БРОЈ НОСИВОСТ БРЗИНА ОБЈЕКАТ А БРОЈ СТАНИЦА ПОГОН OБЈЕКАТ Б БРОЈ НОРМА САТИ ВРЕДНОСТ НОРМА САТА УКУПНО (9 x 10) Сума 1: kg m/s без ПДВ без ПДВ А ,65 Б ,65 Ц ,65 Д ,65 Е , X W-L 9, X , X ,6 3 9, X ,6 3 9,70 БИНА OTIS 45M , ,2 2 1,5 КУХИЊА К1, К2 Schindler OTIS DAKA Dinatron Astonic хидраулични РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ ЕСКАЛАТОРА (2) ФАБРИЧКИ БРОЈ ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА EСКАЛАТОРИ У ПОЉИМА ПРОИЗВОЂАЧ ПОГОН БРОЈ ГАЗИШТА ПО 1 КРАКУ БРОЈ НОРМА САТИ/КРАККК ВРЕДНОСТ НОРМА САТА УКУПНО (7 x 8) без ПДВ без ПДВ СЛУЖБЕНИ УЛАЗ А1 А2 OTIS 45NZ1599/ NZ3601/ ,5/6,5 6,5/6,5 А3 45NZ1603/ ,5/6,5 СВЕЧАНИ Б1 45NZ1593/ ,5/6,5 УЛАЗ Б2 45NZ1595/ ,5/6,5 Б3 45NZ1597/ ,5/6,5 Електрични Страна 9 од 38

10 Сума 2: [ 1]+[ 2] = УКУПНО : РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1: Укупна цена за месечно одржавање лифтова и ескалатора: динара без ПДВ-а. ПДВ: динара. Укупна цена за месечно одржавање лифтова и ескалатора: динара са ПДВ-ом. Р.бр. 2. КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ О п и с Јед. мере Окв. количина Цена по јединици мере без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а (4X5) Корективно одржавање (поправке) лифтова и покретних степеница, се врше на позив и одобрени Захтев Наручиоца са роком извршења према његовом технолошком времену. Поправке лифтова и покретних степеница биће обављане путем радног налога, који ће одобравати (потписом) овлашћени представик Наручиоца по обављеној дефектажи, при том неопходне резервне делове обезбеђује Понуђач. норма /сат 43 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2: УКУПНА ЦЕНА (4х5) БЕЗ ПДВ-а: ПДВ: УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: Напомена: - Оквирне количине дате у табели су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина реализовати по јединичној цени, кoја је исказана у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца. - Цене доставити за сваку ставку. У случају да понуђач не попуни сваку ставку понуда ће се сматрати неприхватљивом. - Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући све пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке. - Услуга мора бити извршенa стручно, квалитетно и и у свему према правилима струке. Страна 10 од 38

11 Р.бр. 3. ИНТЕРВЕНТНА АКТИВНОСТ О п и с Јед. мере Окв. количина Цена по јединици мере без ПДВ-а Укупна цена без ПДВ-а (4X5) Интервентна активност (хитна интервенција), се састоји од: покретања или заустављања уређаја и система из опсега једноставних манипулација успостављања или прекидања кола напајања. ослобађања путника из кабина лифтова. идентификације и откањања кварова из домена мањих отказа, који не захтевају замену или репарацију дела у отказу, у времену трајања активности не дужој од 60 минута. норма /сат 4 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 3: УКУПНА ЦЕНА (4х5) БЕЗ ПДВ-а: ПДВ: УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: Напомена: - Оквирне количине дате у табели су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина реализовати по јединичној цени, кoја је исказана у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца. - Цене доставити за сваку ставку. У случају да понуђач не попуни сваку ставку понуда ће се сматрати неприхватљивом. - Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући све пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке. - Услуга мора бити извршенa стручно, квалитетно и и у свему према правилима струке. Страна 11 од 38

12 4. ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД СА СТРУЧНИМ НАЛАЗОМ О ИСПРАВНОСТИ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА Лифтови Ескалатори УКУПНО: ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД СА СТРУЧНИМ НАЛАЗОМ О ИСПРАВНОСТИ Назив Цена без ПДВ-а Цена са ПДB-ом РЕКАПИТУЛАЦИЈА 4: 1. Годишњи преглед са стручним налазом о исправности: динара без ПДВ-а. ПДВ: динара. Годишњи преглед са стручним налазом о исправности: динара са ПДВ-ом. 5. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛИФТОВЕ И ЕСКАЛАТОРЕ Редни број СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА SCHINDLER ЛИФТОВИ Назив и врста Код Јед. Окв. мере колич. Јрдинична цена без ПДВ-а Укупна јединична цена без ПДВ-а (5 x 6) Контактни мост R 810 ком Полуга са контактом R 811 ком Ролне кабине врата R 808 ком Клизни улошци кабине R 814 ( ) ком Клизни улошци тега R 814 ( ) ком Отпорник за врата 232 B 177 ком Отпорник за врата 61 S 285 ком Ел.кочница за мотор 61 S 140 ком. 1 врата 9. Електронска картица 0Z2000PB (591194) ком Ел. мрежно напајање NG2209FA ком Ел. мрежно напајање NG4003FA ком Ел. мрежно напајање NG8002E ком Контакт врата 61S267 ком Ролнице за тег врата 62S128 (QKS9) ком Ременица 61S123 ком Електронска картица OZ1000PB ком Електронска плочица VE 1500 TA ком Електронска плочица SVD 9 UC ком Електронска плочица RED 7 UC ком Електронска плочица VST (VEV600PA) ком Електронска плочица RE 500 PB ком Електронска плочица ZE 300 PA ком. 1 Страна 12 од 38

13 Редни број 23. Електронска плочица ZE 015 PA ком Електронска плочица ZT 9 PA ком Електронска плочица LM 5 A ком Електронска плочица GY 81 PA ком Откочни мотор BSB 12 ком. 1 Сума 1: OTIS ЛИФТОВИ Назив и врста Код Јед. мере Окв. колич. Јрдинична цена без ПДВ Укупна јединична цена без ПДВ (5 x 6) Плоча DDP F AT3 ком Ролне кабинских врата R 843 ком Варистори склопки R 848 ком Контакти мотора врата 7034 AZ ком Контакти 7035AZ ком Позивно дугме 323BD2 ком Забрављивач врата 9940G ком Крајњи прекидач MX 6098 D3 ком Крајњи прекидач MX 6098 B515 ком Електронска картица F AY5 ком Електронска картица F AY5 ком Електронска картица F AY5 ком Електронска картица F AY5 ком Шпулна 222 AF2 ком Шпулна 222 KA5 ком Шпулна 222 EB4 ком Шпулна ком Шпулна CV1 ком Шпулна CV5 ком Шпулна 222 EB1 ком Шпулна 222 EB2 ком Шпулна 222 EB5 ком Шпулна 222 CY1 ком Шпулна 222 CY2 ком Шпулна 222 CX1 ком Шпулна 222 CZ1 ком Моторна четка GX 240 F19 ком Моторна четка GX 240 A1 ком Моторна четка GX 240 P1 ком Четка за генератор GO 240 B1 ком Контакт за селектор GX 156 E3 ком Контакт за селектор GX 156G4 ком Контакт за селектор GX 177 AH 500 ком Контакт за селектор 6839 D3 ком Контакт за селектор 6839 D4 ком Контакт за селектор GXA 6839 G 501 ком Контакт за селектор A 6839 G1 ком Контакт за селектор A 6839 G4 ком Контакт за селектор A 6839 F4 ком Покретна ролна A 456 W1 ком. 2 Страна 13 од 38

14 Редни број 41. Релеј CY BP123 ком Релеј CY BP123 ком Релеј CY BP141 ком Плетеница 175 J 90 ком Кондезатор GX 226 H 501 ком Кондезатор GX 226 H 502 ком Шпулне 222 CV 6 ком Шпулне 222 DE 1 ком Трансформатори GO 235 AH2 ком Реактор A 7011 A2 ком Селектор трака 297 B1 m 50 Сума 2: OTIS ПОКРЕТНЕ СТЕПЕНИЦЕ Назив и врста Код Јед. Окв. мере колич. Јрдинична цена без ПДВ-а Укупна јединична цена без ПДВ-а (5 x 6) Рокохват - m 1 2. Ланац GO 332 D2 m 1 3. Чешљеви GO 453 A ком Ролна рукохвата LR5476(GX456AT501) ком Чауре за степениште R 880 ком Газишта ком. 2 Сума 3: [1]+[2]+[3] = УКУПНО: РЕКАПИТУЛАЦИЈА 5: УКУПНА ЦЕНА (5х6) БЕЗ ПДВ-а: ПДВ: УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: Напомена: - Цене доставити за сваку ставку. У случају да понуђач не попуни сваку ставку понуда ће се сматрати неприхватљивом. - Оквирне количине дате у Спецификацији резервних делова су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина реализовати по јединичним ценама, кoје су исказане у Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца. Понуђач: М.П. Страна 14 од 38

15 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. Право на учешће у поступку јавне набавке има домаће и страно физичко и правно лице које испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то: 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, што доказује достављањем: - За правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из регистра надлежног привредног суда; - За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из одговарајућег регистра. 2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, што доказује достављањем: - За правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. - За предузетнике или физичка лица: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне полициjске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања митa, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што доказује достављањем: - За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације; - За предузетнике или физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. Страна 15 од 38

16 4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (за наведену набавку није потребна важећа дозвола). 5. Понуђач, подизвођач односно учесник у заједничкој понуди, дужан је да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезe које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде што доказује достављањем потписане Изјаве (Образац број 1). Право на учешће у поступку јавне набавке има домаће и страно физичко и правно лице које испуњава додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, и то: 1. Понуђач је у обавези да изврши обилазак и преглед објекта и предметне опреме Наручиоца. Представник понуђача (са писменим овлашћењем) код Наручиоца ће извршити увид у објекат о чему ће добити писмену потврду која је саставни део понуде (Образац 6). У случају да понуда не садржи потврду, иста ће се одбити као неприхватљива; 2. Да понуђач располаже кадровским капацитетима тј. да има: - минимум пет запослених од којих је један извршилац Инжењер машинске струке и носилац лиценце Инжењерске коморе Србије број 434, што се доказује достављањем М образаца или уговора о ангажовању, а за носиоца лиценце и фотокопију важеће лиценце; 3. Да понуђач располаже пословним капацитетима тј. да има: - да је у 2014, и години одржавао лифтове минималне носивости 1000 kg, марке SCHINDLER, марке OTIS, лифтове са STEP командом и ескалаторе марке OTIS, што доказује достављањем попуњене, потписане и печатом оверене Референтне потврде из које се може утврдити да је понуђач у свакој од тражених година одржавао све типове лифтова и ескалатора. Услуга не мора бити извршена код истог Наручиоца (Образац број 5). Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, већ је дужан да достави доказ о истом. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је дужан да у својој понуди прецизно наведе интернет страницу на којој су тражени подаци доступни. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом Конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама. Изјава мора да буде потписана од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, што се доказује достављањем Изјава (Образац број 2) потписане од стране одговорног или овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна Страна 16 од 38

17 испуњеност тог услова, што се доказује достављањем Изјава (Образац број 3) потписане од стране одговорног или овлашћеног лица сваког понуђач из групе понуђача и оверена печатом. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединичих доказа, као и достављање узорака. Наручилац, доказе може да затражи и од осталих понуђача. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо тражених доказа приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Наручилац је дужан да поступа у складу са чланом 14. став 1. Закона. Наручилац неће сматрати поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења Одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Страна 17 од 38

18 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова Образац 1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу: И З Ј А В У Понуђач [навести назив понуђача] у поступку предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. М.П. Понуђач: Напомена: Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН. Страна 18 од 38

19 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова Образац 2 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу: И З Ј А В У Подизвођач [навести назив подизвођача] у поступку предметне јавне набавке, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. М.П. Подизвођач: Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава подизвођач и то само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати. У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, образац није потребно достављати. Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3 ЗЈН. Страна 19 од 38

20 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова Образац 3 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу: И З Ј А В У Понуђач [навести назив понуђача] у поступку предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. М.П. Понуђач: Напомена: Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање Наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН. Страна 20 од 38

21 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова Образац 4 СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ Закључен дана: Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду за предметну јавну набавку, која се спроводи у поступку јавне набавке су се споразумели: 1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем: 2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: 3. Остале напомене: Потписи и печати понуђача из групе понуђача који подносе заједничку понуду Напомена: У случају да понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац није потребно достављати. Страна 21 од 38

22 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова Образац 5 Назив Наручиоца: Седиште: Улица и број: Контакт особа: Телефон: Мобилни телефон: ПИБ: Матични број: којом потврђујемо да је Понуђач: Р Е Ф Е Р Е Н Т Н А П О Т В Р Д А (назив и седиште понуђача) За Наручиоца: (назив Наручиоца) извршио услугу одржавања лифтова минималне носивости 1000 кг и ескалатора: а) марке SCHINDLER б) марке OTIS в) са STEP командом г) ескалатора марке OTIS. а на основу уговора из године. Потврда се издаје ради учешћа у јавној набавци: Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова и у друге сврхе се не може користити. Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: М. П. Наручилац Напомена: - Понуђач је у обавези да заокружи марку лифтова и ескалатора коју је одржавао код Наручиоца. - У случају да је услуга извешена код више Наручиоца потврду треба фото-копирати. - Наручилац задржава право провере истинитости референтне потврде. Страна 22 од 38

23 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова Образац 6 П О Т В Р Д А којом потврђујемо да је понуђач: (назив и седиште понуђача) извршио обилазак и преглед објекта ЈП Сава Центра, дана године. М. П. Представник ЈП Сава Центра Страна 23 од 38

24 Јавна набавка број 34/17 Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима ЈП Сава Центар у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке (и обавезне и додатне) одређене ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Конкурсном документацијом и Позивом. У супротном, понуда се одбија. 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. У случају да понуђач поседује документа на страном језику иста морају бити преведена на српски језик. 2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени Kонкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације, на начин дефинисан Конкурсном документацијом. Обрасце као и модел Уговора понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени (све ставке), а садржај јасан и недвосмислен. У попуњеним обрасцима не сме бити никаквих корекција, исправки и неслагања. Попуњени обрасци понуде морају бити потписани од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и печатом оверени. У противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавање образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале Образац понуде и печат понуђача. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, као и име и презиме и телефон овлашћеног лица за контакт. У случају да се понуду подноси са подизвођачем или са групом понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са подизвођачем или са групом понуђача и навести називе и адресу свих учесника у понуди, као и телефон и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. Понуду доставити на адресу: ЈП Сава Центар, Милентија Поповића 9, Н.Београд, Општа служба канцеларија 101/1,са назнаком:,,понуда за јавну набавку мале вредности услуга Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова, ЈН бр. 34/17 - НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до године до 12,00 часова. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за подношење понуда у 12,30 сати у ЈП Сава Центар. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. 3. ПАРТИЈЕ Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија). 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ Страна 24 од 38

25 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измене, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Сава Центар, Н. Београд, Милентија Поповића 9, Општа служба канцеларија 101/1 са назнаком: Измена понуде за јавну набавку мале вредности Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова, ЈН бр. 34/17 - НЕ ОТВАРАТИ или Допуна понуде за јавну набавку мале вредности Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова, ЈН бр. 34/17 - НЕ ОТВАРАТИ или Опозив понуде за јавну набавку мале вредности Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова, ЈН бр. 34/17 - НЕ ОТВАРАТИ или Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова, ЈН бр. 34/17 - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, као и име и презиме и телефон овлашћеног лица за контакт. У случају да се понуду подноси са подизвођачем или са групом понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са подизвођачем или са групом понуђача и навести називе и адресу свих учесника у понуди, као и телефон и име и презиме овлашћеног лица за контакт. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном такве понуде ће бити одбијене као неприхватљива. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач је у обавези да на коверти назначи да наступа са подизвођачем и да наведе назив и адресу подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Обрасцу број 2 Конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Образац број 4). Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у (Обрасцу број 3) Конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. Страна 25 од 38

26 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. Рок плаћања у законом предвиђеном року до 45 дана. За месечно одржавање лифтова и ескалатора, плаћање се врши у 12 једнаких месечних рата на основу фактуре. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс Квалитет и контрола квалитета Изабрани понуђач/добављач је дужан да извршава своје обавезе у складу са Конкурсном документацијом, Уговором и важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке Захтев у погледу рока извршења услуге Рок извршења услуге у складу са Описом послова. Рок одзива код корективног одржавања не може бити дужи од 12 сати од пријема поруџбине. Рок одзива код интервентне активности не може бити дужи од 30 минута Захтев у погледу гарантног рока Гарантни рок за извршену услугу корективног одржавања не може бити краћи од 6 месеци. Гарантни рок за испоручене резервне делове не може бити краћи од 1 године Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а, заокружена на две децимале. Цену представља укупна цена предмета јавне набавке рачунајући све пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања Уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политикe. 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, је у обавези да приликом потписивања Уговора достави на име гаранције за добро извршење оригинал сопствену бланко меницу, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не затев за регистрацију), као доказом да је меница регистрована и овлашћењем за попуњавање и наплату менице меничним овлашћењем, насловњеним на ЈП Сава Центар, за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Уговора, без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека важења Уговора. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење-писмо остаје на снази. По извршењу обавеза средство финансијског обезбеђења биће враћено Добављачу на његов захтев. Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону морају бити најмање два потписника). Менично овлашћење које прати меницу мора бити потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала менуцу. Страна 26 од 38

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

= 16W. Ако се све отпорности отпорника у датој. коју у том случају развија идеални напонски генератор E

= 16W. Ако се све отпорности отпорника у датој. коју у том случају развија идеални напонски генератор E I област. У колу сталне струје са слике познато је = 5V, = 5Ω, = 6Ω и 4 = Ω, а снага коју развија идеални напонски генератор је P = 6W. Ако се све отпорности отпорника у датој мрежи повећају два пута,

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX 12.2.2013. На основу члана 7. ст. 3. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ( Службени гласник РС, број 36/09), а у вези са

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe Година XIX Понедјељак, 23. марта 2015. годинe БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 184 На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05)

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП БЕОГРАД ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ БЕОГРАД Септембар, 2016. године 2 Увод Техничка школа ГСП основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere