СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"

Transkript

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) , РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Четвртак, 24. септембар године БАЊА ЛУКА Број 78 Год. XXV Језик српског народа Жиро рачуни: Нова банка а.д НЛБ Развојна банка а.д Sberbank a.д UniCredit Bank а.д Комерцијална банка a.д Hypo-Alpe-Adria Bank а.д На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници, одржаној 10. септембра године, донијела је сљедећи ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА КОНСОЛИДОВАНИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, за период године 1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске, за период године. 2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 02/ /15 Предсједник 10. септембра године Народне скупштине, Недељко Чубриловић, с.р На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници, одржаној 10. септембра године, донијела је сљедећи ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊАЛУКА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА ГОДИНУ 1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бањалука о раду и пословању за годину. 2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 02/ /15 Предсједник 10. септембра године Народне скупштине, Недељко Чубриловић, с.р На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници, одржаној 10. септембра године, донијела је сљедећи ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ ПРАВОБРАНИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАДУ од године до године 1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду од године до године. 2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 02/ /15 Предсједник 10. септембра године Народне скупштине, Недељко Чубриловић, с.р На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници, одржаној 10. септембра године, донијела је сљедеће ЗАКЉУЧКЕ У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ РАДИО- ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ГОДИНУ И ПЛАНОМ РАДА ЗА ГОДИНУ 1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да, у најкраћем могућем року, предложи измјене и допуне Закона о Радио-телевизији Републике Српске, којим ће се прецизирати одредба члана 4. став 2. Закона о Радио-телевизији Републике Српске, у погледу вршења права и обавеза Народне скупштине Републике Српске према Радио-телевизији Републике Српске. 2. Народна скупштина Републике Српске задужује представнике Републике Српске у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине да покрену иницијативу о измјени Закона о јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине у дијелу који се односи на расподјелу прихода од радио-телевизијске таксе. 3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 02/ /15 Предсједник 10. септембра године Народне скупштине, Недељко Чубриловић, с.р.

2 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), члана 3. став 3. и члана 7. став 1, а у вези са чланом 19. став 1. Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима ( Службени гласник Републике Српске, број 48/15), и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/ /15, од године ( Службени гласник Републике Српске, број 62/15), Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржаној године, доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ Овом одлуком даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавне установе Дом пензионера, број: 3288/15, од године, о обезбјеђењу зајма путем мјенице. Јавној установи Дом пензионера даје се сагласност да уз захтјев Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. за одобравање зајма у износу (словима: милион сто хиљада конвертибилних марака) из средстава Фонда за развој и запошљавање Републике Српске у сврху набавке основних и обртних средстава, сервисирања обавеза и консолидацију финансијског стања приложи мјеницу као инструмент обезбјеђења зајма. За реализацију ове одлуке задужују се Јавна установа Дом пензионера и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, 1363 На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), члана 102. став 1. тачка б) Закона о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 134/11 и 82/13) и члана 19. став 1. тачка 2. и став 2. Закона о систему јавних служби ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/07 и 109/12), Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржаној године, доноси О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ДОПУНИ СТАТУТА ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Даје се сагласност на Статут о допуни Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, број: /15, од године. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, 1364 На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), члана 3. ст. 1. и 3. и члана 7. став 1. Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима ( Службени гласник Републике Српске, број 48/15), Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржаној године, доноси О ОДРЕЂИВАЊУ КОРИСНИКА ЗАЈМА Вип инжењеринг д.о.о. Прњавор одређује се као корисник кредитне линије: зајмови за правна лица која одреди Влада Републике Српске из средстава Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д., у складу са Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима. Вип инжењеринг д.о.о. Прњавор даје се сагласност да може поднијети захтјев Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. за укупно задужење у износу од ,00 КМ (словима: пет стотина хиљада КМ) ради улагања у додатну опрему у циљу унапређења обављања дјелатности. За реализацију ове одлуке задужује се Инвестиционоразвојна банка Републике Српске а.д.. V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, 1365 На основу члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 25/03) и члана 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 75/04 и 78/11), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине ЈП Аутопутеви Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за именовање члана Надзорног одбора у ЈП Аутопутеви Републике Српске, са сједиштем у Бањој Луци (у даљем тексту: Предузеће). Под критеријумима за именовање из претходног става сматрају се општи, посебни и остали услови утврђени овом одлуком. Кандидати за члана Надзорног одбора у ЈП Аутопутеви Републике Српске треба да испуњавају сљедеће. Општи услови: 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 2. да је старији од 18 година, 3. да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у периоду од три године прије дана објављивања конкурса, 4. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у наведеном органу,

3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број да се против њега не води кривични поступак, 6. да се на њега не односи члан 9. став 1. Устава БиХ. Посебни услови: 1. завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова или V степен стручне спреме, 2. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци, 3. познавање садржаја и начина рада органа у јавном предузећу, 4. доказани резултати на ранијим функцијама. Остали услови: 1. способност за савјесно и одговорно обављање послова, 2. способност непристрасног доношења одлука, организаторске и комуникацијске способности. Члана Надзорног одбора, на основу спроведеног јавног конкурса и предложене ранг-листе комисије за избор, именује Скупштина. Мандат траје четири године са могућношћу поновног именовања. Комисију за избор именује Влада Републике Српске у складу са законом. V У комисију за избор изабраће се лица која имају професионално звање на истом или вишем нивоу од нивоа за које се спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Закона о јавним предузећима. Комисија за избор броји пет чланова од којих су три државни службеници, а два истакнути стручњаци који познају надлежности органа у који се бирају и поступак њиховог избора. V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Скупштине, 1366 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 25/03) и члана 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 75/04 и 78/11), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине ЈП Аутопутеви Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЈП Аутопутеви Републике Српске. Општи, посебни и остали услови и критеријуми за избор и именовање члана Надзорног одбора ЈП Аутопутеви Републике Српске прописани су Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању критеријума за именовање члана Надзорног одбора Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске. Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке ове одлуке је 14 дана од дана расписивања Јавног конкурса. Јавни конкурс из члана ове одлуке објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске и у дневном листу Глас Српске. V Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор члана Надзорног одбора. V За спровођење ове одлуке задужује се Министарство саобраћаја и веза. V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Скупштине, 1367 На основу члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 25/03) и члана 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 75/04 и 78/11), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине ЈП Путеви Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за именовање члана Надзорног одбора у ЈП Путеви Републике Српске, са сједиштем у Бањој Луци (у даљем тексту: Предузеће). Под критеријумима за именовање из претходног става сматрају се општи, посебни и остали услови утврђени овом одлуком. Кандидати за члана Надзорног одбора у ЈП Путеви Републике Српске треба да испуњавају сљедеће. Општи услови: 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 2. да је старији од 18 година, 3. да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у периоду од три године прије дана објављивања конкурса, 4. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у наведеном органу, 5. да се против њега не води кривични поступак, 6. да се на њега не односи члан 9. став 1. Устава БиХ. Посебни услови: 1. завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова или V степен стручне спреме, 2. најмање 5 (пет) година радног искуства у струци, 3. познавање садржаја и начина рада органа у Јавном предузећу, 4. доказани резултати на ранијим функцијама. Остали услови: 1. способност за савјесно и одговорно обављање послова,

4 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број способност непристрасног доношења одлука, организаторске и комуникацијске способности. Члана Надзорног одбора, на основу спроведеног јавног конкурса и предложене ранг-листе комисије за избор, именује Скупштина. Мандат траје четири године, са могућношћу поновног именовања. Комисију за избор именује Влада Републике Српске у складу са законом. V У комисију за избор изабраће се лица која имају професионално звање на истом или вишем нивоу од нивоа за које се спроводи поступак, те лица која су упозната са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Закона о јавним предузећима. Комисија за избор броји пет чланова, од којих су три државни службеници, а два истакнути стручњаци који познају надлежности органа у који се бирају и поступак њиховог избора. V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Скупштине, 1368 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 25/03) и члана 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 75/04 и 78/11), Влада Републике Српске, у функцији Скупштине ЈП Путеви Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЈП Путеви Републике Српске Бања Лука. Општи, посебни и остали услови и критеријуми за избор и именовање члана Надзорног одбора ЈП Путеви Републике Српске прописани су Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању критеријума за именовање члана Надзорног одбора Јавног предузећа Путеви Републике Српске. Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке ове одлуке је 14 дана од дана расписивања Јавног конкурса. Јавни конкурс из члана ове одлуке објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске и у дневном листу Глас Српске. V Поступак избора, укључујући преглед приспјелих пријава на Конкурс и предлагање кандидата, у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор члана Надзорног одбора. V За спровођење ове одлуке задужује се Министарство саобраћаја и веза. V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Скупштине, 1369 На основу чланa 41. Закона о концесијама ( Службени гласник Републике Српске, број 59/13), а у вези са чланом 16. став 3. Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара ( Службени гласник Републике Српске, број 65/14) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О ОДОБРАВАЊУ ПРОМЈЕНЕ ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ У КОНЦЕСИОНОМ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ TAUBNGER ELEKTRK ДОО ФОЧА 1. Одобрава се промјена власничке структуре у концесионом привредном друштву Taubinger Elektrik д.о.о. Фоча преносом 50% власничких права са досадашњег сувласника Тање Бобар, Стевана Крњића број 22, Бијељина, на досадашњег сувласника привредно друштво Anton Kittel Muhle Gmbh Plaika 6, Аустрија, који постаје 100% власник концесионог привредног друштва Taubinger Elektrik д.о.о. Фоча. 2. Обавезује се концесионар Taubinger Elektrik д.о.о. Фоча да у року од 60 дана од пријема овог рјешења поднесе захтјев за упис промјене власника из тачке 1. овог рјешења у регистар пословних субјеката код надлежног регистарског суда. 3. По окончању поступка из тачке 2. овог рјешења, концесионар је обавезан доставити доказ о промјени власника Комисији за концесије Републике Српске и Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, у року од 60 дана од дана уписа у судски регистар. 4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, 1370 На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Српске, бр. 106/09 и 44/15), члана 16. Закона о систему јавних служби ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/07 и 109/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаноj 10. и године, доноси О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ БАЊА ЛУКА 1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић, због истека мандата, и то: 1) Драгица Међедовић, дипл. правник, 2) др Зоран Радуловић, 3) Драган Дубравац, дипл. правник, 4) др Мира Поповић, 5) др Биљана Ђукић.

5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, 1371 На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Српске, бр. 106/09 и 44/15), члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 25/03), члана 16. Закона о систему јавних служби ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/07 и 109/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ БАЊА ЛУКА 1. Именују се в.д. чланова Управног одбора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић до окончања поступка јавне конкуренције, у саставу: 1) Драгица Међедовић, дипл. правник, 2) др Зоран Радуловић, 3) Драган Дубравац, дипл. правник, 4) др Мира Поповић, 5) др Биљана Ђукић. 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, 1372 На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), члана 16. став 5. Закона о систему јавних служби ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/07 и 109/12) и члана 15. став 2. Закона о ученичком стандарду ( Службени гласник Републике Српске, број 72/12), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА, БИЈЕЉИНА 1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе Дом ученика Бијељина, Бијељина, на период од четири године, у сљедећем саставу: 1) Панто Пантић, 2) Славиша Вујановић и 3) Радомир Лазаревић. 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, На основу члана 15. став 1. тачка з), члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1. Душанка Ступар, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија Републике Српске, на период до 90 дана. 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања Број: 04/ / септембра године Владе, На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 1. Жељко Љубоје, дипломирани инжењер машинства, поставља се за вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе цивилне заштите, на период до 90 дана. 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 04/ / септембра године Владе, На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 1. Драгољуб Рељић, магистар правних наука, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора Републичке управе цивилне заштите за финансијско-рачуноводствене и правне послове у Републичкој управи цивилне заштите, на период до 90 дана. 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 04/ / септембра године Владе, На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржаној 10. и године, доноси О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОБУКУ 1. Жељко Јанковић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора Републичке управе цивилне заштите за организацију, планирање и

6 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број обуку у Републичкој управи цивилне заштите, на период до 90 дана. 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 04/ / септембра године Владе, 1373 На основу члана 48. став 3. Закона о заштити на раду ( Службени гласник Републике Српске, бр. 1/08 и 13/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар рада и борачко-инвалидске заштите д о н о с и ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ Члан 1. У Правилнику о стручном испиту из области заштите на раду ( Службени гласник Републике Српске, број 70/08) у члану 3. у ставу 2. Прилог број 2. замјењује се новим Прилогом број 2, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио. Члан 2. Члан 7. мијења се и гласи: (1) Стручни испит се састоји од писменог и усменог дијела. (2) Задатак из писменог дијела испита формулише се на начин који омогућава кандидату да покаже способност самосталног рада и у коме треба да изрази теоријско знање, практично искуство, познавање закона, техничких прописа, норматива, стандарда и других прописа из области безбједности и здравља на раду. (3) Задатак из става 2. овог члана састоји се од израде акта о процјени ризика из области привредне дјелатности у којој кандидат обавља послове заштите на раду. (4) При изради писменог задатка кандидат може користити само законе и подзаконске акте. (5) Успјех кандидата на писменом дијелу испита оцјењује се оцјеном ʻзадовољаваʼ или ʻне задовољаваʼ. (6) Ако је писмени дио испита оцијењен са ʻне задовољаваʼ, кандидат не може приступити усменом дијелу испита. (7) Израда писменог задатка траје два сата. (8) Усмени дио стручног испита започиње одбраном писменог задатка из става 2. овог члана и њиме се провјерава да ли кандидат посједује потребна знања из области безбједности и здравља на раду потребних за самостално обављање одговарајућих послова.. Члан 3. Члан 11. мијења се и гласи: (1) Успјех кандидата оцјењује се према показаном знању на писменом и усменом дијелу стручног испита. (2) Комисија одлучује о успјеху кандидата оцјеном ʻположио стручни испитʼ или ʻније положио стручни испитʼ. (3) Оцјену о постигнутом успјеху кандидатима саопштава секретар Комисије.. Члан 4. Члан 14. брише се. Члан 5. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 16-04/ / септембра године Министар, Миленко Савановић, с.р. Прилог број 2. ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА РАДНИКА ЗА ЗАШТИТУ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 1. Област рада 1.1. заснивање радног односа, 1.2. образовање, стручно оспособљавање и усавршавање, 1.3. радно вријеме, 1.4. одмор и одсуства, 1.5. заштита запослених, 1.6. посебна заштита малољетних радника, 1.7. посебна заштита жена и материнства, 1.8. посебна заштита болесних и лица са инвалидитетом, 1.9. одговорност за повреду обавеза из уговора о раду и материјална одговорност. Закон о раду - Пречишћени текст ( Службени гласник Републике Српске, број 55/07), Општи колективни уговор ( Службени гласник Републике Српске, бр. 40/10 и 55/15). 2. Област заштите на раду 2.1. Права, дужности и одговорности послодаваца и радника у области заштите и здравља на раду организовање послова заштите и здравља на раду, дужности и одговорности послодавца, опште дужности послодавца, посебне дужности послодавца, права и дужности радника, представник радника за заштиту и здравље на раду и надзор над спровођењем заштите и здравља на раду. Закон о заштити на раду ( Службени гласник Републике Српске, бр. 1/08 и 13/10), Закон о инспекцијама у Републици Српској ( Службени гласник Републике Српске, бр. 74/10, 109/12 и 117/12) Вођење послова заштите и здравља на раду евиденције из области заштите и здравља на раду, оспособљавање радника из заштите и здравља на раду, средства за рад, средства и опрема за личну заштиту на раду, услови радне средине, стручни налази, ризик и акт о процјени ризика, извјештавање из области заштите и здравља на раду и превентивне мјере из области заштите и здравља на раду. Правилник о начину вођења евиденција ( Службени гласник Републике Српске, број 63/09), Правилник о начину и поступку оспособљавања радника за безбједан и здрав рад ( Службени гласник Републике Српске, број 42/11), Правилник о личној заштитној опреми ( Службени гласник Републике Српске, број 107/14), Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине ( Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08, 52/09 и 107/09), Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини ( Службени гласник Републике Српске, број 66/08), Прaвилник о садржају и начину издавања обрасца извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ( Службени гласник Републике Српске, број 66/08), Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком ( Службени гласник Републике Српске, број 68/08), Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду ( Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 58/11), на радном мјесту ( Службени гласник Републике Српске, број 30/12),

7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 78 7 при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ( Службени гласник Републике Српске, број 23/13), у простору угроженом експлозивном атмосфером ( Службени гласник Републике Српске, број 79/11), при ручном преношењу терета ( Службени гласник Републике Српске, број 79/13), при коришћењу опреме за рад са екраном ( Службени гласник Републике Српске, број 112/13) и Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду ( Службени лист СРБиХ, број 38/86) Рад са опасним материјама и коришћење електричне енергије опасне материје и опасне појаве, превоз, руковање и складиштење опасних материја, евидентирање и едукације у вези са коришћењем опасних материја, заштита од директног додира дијелова под напоном, заштита од индиректног додира дијелова под напоном и средства и опрема за личну заштиту на раду са електричним уређајима. Закон о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09), Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа ( Службени гласник Републике Српске, број 50/10), Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија ( Службени гласник Републике Српске, бр. 27/14 и 28/14), Правилник о садржају безбједносно-техничког листа ( Службени гласник Републике Српске, број 104/13), Правилник о условима за ограничење и забрану производње, промета и коришћења хемикалија ( Службени гласник Републике Српске, бр. 100/10 и 63/13), Правилник о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 71/13), Закон о превозу опасних материја ( Службени гласник Републике Српске, бр. 1/08 и 117/11), Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова ( Службени гласник Републике Српске, број 28/11) и Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне енергије ( Службени лист СРБиХ, бр. 34/88 и 54/88). 3. Област пензијског, инвалидског и здравственог осигурања 3.1. права за случај инвалидности, тјелесног оштећења или професионалне болести, 3.2. оцјењивање радне способности, 3.3. услови за стицање права из пензијског и инвалидског осигурања, 3.4. стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, 3.5. права на основу преостале способности за рад, 3.6. распоређивање на радна мјеста, 3.7. спровођење преквалификације или доквалификације. Закон о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 134/11, 82/13 и 96/13), Закон о здравственом осигурању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), Закон о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Српске, бр. 106/09 и 44/15), Правилник о поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ( Службени гласник Републике Српске, бр. 57/13 и 45/14), Правилник о листи професионалних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 116/12), Правилник о листи тјелесних оштећења ( Службени гласник Републике Српске, број 116/12). ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И ПОТПИСИВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА 1. Међународни правни извори у области заштите на раду 1.1. Конвенција 155 о заштити на раду и радној средини (1981. година), 1.2. Конвенција 161 о службама медицине рада (1985. година), 1.3. Директива Савјета 89/391/ЕЕС, од 12. јуна године, о увођењу мјера за подстицање побољшања безбједности и здравља радника на раду. 2. Област рада 2.1. заснивање радног односа, 2.2. образовање, стручно оспособљавање и усавршавање, 2.3. радно вријеме, 2.4. одмор и одсуства, 2.5. заштита запослених, 2.6. посебна заштита малољетних радника, 2.7. посебна заштита жена и материнства, 2.8. посебна заштита болесних и лица са инвалидитетом, 2.9. одговорност за повреду обавеза из уговора о раду и материјална одговорност. Закон о раду - Пречишћени текст ( Службени гласник Републике Српске, број 55/07), Општи колективни уговор ( Службени гласник Републике Српске, бр. 40/10 и 55/15). 3. Област заштите на раду 3.1. Права, дужности и одговорности послодаваца и радника у области заштите и здравља на раду организовање послова заштите и здравља на раду, дужности и одговорности послодавца, опште дужности послодавца, посебне дужности послодавца, права и дужности радника, представник радника за заштиту и здравље на раду и надзор над спровођењем заштите и здравља на раду. Закон о заштити на раду ( Службени гласник Републике Српске, бр. 1/08 и 13/10), Закон о инспекцијама у Републици Српској ( Службени гласник Републике Српске, бр. 74/10, 109/12 и 117/12) Вођење послова заштите и здравља на раду евиденције из области заштите и здравља на раду, оспособљавање радника из заштите и здравља на раду, извјештавање из области заштите и здравља на раду и превентивне мјере из области заштите и здравља на раду. Правилник о начину вођења евиденција ( Службени гласник Републике Српске, број 63/09), Правилник о начину и поступку оспособљавања радника за безбједан и здрав рад ( Службени гласник Републике Српске, број 42/11), Прaвилник о садржају и начину издавања обрасца извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ( Службени гласник Републике Српске, број 66/08), Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду ( Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 58/11), на радном мјесту ( Службени гласник Републике Српске, број 30/12), при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ( Службени гласник Републике Српске, број 23/13), у простору угроженом експлозивном атмосфером ( Службени гласник Републике Српске, број 79/11), при ручном преношењу терета ( Службени гласник Републике Српске, број 79/13),

8 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број при коришћењу опреме за рад са екраном ( Службени гласник Републике Српске, број 112/13) и Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду ( Службени лист СРБиХ, број 38/86) Средства и опрема за личну заштиту на раду Врсте средстава и опреме за личну заштиту на раду, Руковање и одржавање личних заштитних средстава и Остале мјере заштите. Правилник о личној заштитној опреми ( Службени гласник Републике Српске, број 107/14), при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ( Службени гласник Републике Српске, број 23/13) Средства и опрема за рад средства и опрема за рад, услови које морају да испуњавају организације да би се могле бавити прегледом и испитивањима опреме за рад, преглед и испитивање опреме за рад, записник о стручном налазу о обављеном прегледу и испитивању опреме за рад и употребне дозволе и обавезе и одговорности одговорног лица и организације за обављање прегледа и испитивања опреме за рад. Правилник о безбједности машина ( Службени гласник Републике Српске, број 103/14), Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад ( Службени лист СФРЈ, број 18/91), Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине ( Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08, 52/09 и 107/09), Правилник о висини трошкова за издавање лиценци ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08, 28/12 и 52/12), на радном мјесту ( Службени гласник Републике Српске, број 30/12), у простору угроженом експлозивном атмосфером ( Службени гласник Републике Српске, број 79/11), при ручном преношењу терета ( Службени гласник Републике Српске, број 79/13), при коришћењу опреме за рад са екраном ( Службени гласник Републике Српске, број 112/13), Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ( Службени гласник Републике Српске, број 16/14), Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котловница ( Службени гласник Републике Српске, број 7/14), Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ( Службени гласник Републике Српске, број 52/12), Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању запаљивих течности ( Службени гласник Републике Српске, бр. 26/12 и 30/12), Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас, складиштењу и претакању течног нафтног гаса ( Службени гласник Републике Српске, број 26/12), Правилник о изградњи станица за снабдијевање горивом моторних возила и о складиштењу и претакању горива ( Службени гласник Републике Српске, бр. 26/12 и 30/12) Рад са опасним материјама и коришћење електричне енергије опасне материје и опасне појаве, превоз, руковање и складиштење опасних материја, евидентирање и едукације у вези са коришћењем опасних материја, заштита од директног додира дијелова под напоном, заштита од индиректног додира дијелова под напоном и средства и опрема за личну заштиту на раду са електричним уређајима. Закон о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09), Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа ( Службени гласник Републике Српске, број 50/10), Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија ( Службени гласник Републике Српске, бр. 27/14 и 28/14), Правилник о садржају безбједносно-техничког листа ( Службени гласник Републике Српске, број 104/13), Правилник о условима за ограничење и забрану производње, промета и коришћења хемикалија ( Службени гласник Републике Српске, бр. 100/10 и 63/13), Правилник о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 71/13), Закон о превозу опасних материја ( Службени гласник Републике Српске, бр. 1/08 и 117/11), Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова ( Службени гласник Републике Српске, број 28/11) и Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне енергије ( Службени лист СРБиХ, бр. 34/88 и 54/88) Ризик и акт о процјени ризика поступак доношења акта о процјени ризика, услови које морају да испуњавају организације да би се могле бавити израдом акта о процјени ризика, предуслови за израду акта о процјени ризика (неопходна документација), израда акта о процјени ризика и услови за измјену акта о процјени ризика. Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини ( Службени гласник Републике Српске, број 66/08), Правилник о висини трошкова за издавање лиценци ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08, 28/12 и 52/12), Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком ( Службени гласник Републике Српске, број 68/08) и Правилник о поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ( Службени гласник Републике Српске, бр. 57/13 и 45/14). ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ И ПОТПИСИВАЊЕ СТРУЧНИХ НАЛАЗА 1. Међународни правни извори у области заштите на раду 1.1. Конвенција 148 о радној средини (загађење ваздуха, бука и вибрације); (1977. година), 1.2. Конвенција 155 о заштити на раду и радној средини (1981. година), 1.3. Конвенција 161 о службама медицине рада (1985. година), 1.4. Директива Савјета 89/391/ЕЕС, од 12. јуна године, о увођењу мјера за подстицање побољшања безбједности и здравља радника на раду. 2. Област рада 2.1. заснивање радног односа, 2.2. образовање, стручно оспособљавање и усавршавање, 2.3. радно вријеме, 2.4. одмор и одсуства, 2.5. заштита запослених, 2.6. посебна заштита малољетних радника, 2.7. посебна заштита жена и материнства, 2.8. посебна заштита болесних и лица са инвалидитетом, 2.9. одговорност за повреду обавеза из уговора о раду и материјална одговорност. Закон о раду - Пречишћени текст ( Службени гласник Републике Српске, број 55/07), Општи колективни уговор ( Службени гласник Републике Српске, бр. 40/10 и 55/15).

9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Област заштите на раду 3.1. Права, дужности и одговорности послодаваца и радника у складу са прописима у области заштите и здравља на раду организовање послова заштите и здравља на раду, дужности и одговорности послодавца, опште дужности послодавца, посебне дужности послодавца, права и дужности радника, представник радника за заштиту и здравље на раду и надзор над спровођењем заштите и здравља на раду. Закон о заштити на раду ( Службени гласник Републике Српске, бр. 1/08 и 13/10), Закон о инспекцијама у Републици Српској ( Службени гласник Републике Српске, бр. 74/10, 109/12 и 117/12) Вођење послова заштите и здравља на раду евиденције из области заштите и здравља на раду, оспособљавање радника из заштите и здравља на раду, извјештавање из области заштите и здравља на раду и превентивне мјере из области заштите и здравља на раду. Правилник о начину вођења евиденција ( Службени гласник Републике Српске, број 63/09), Правилник о начину и поступку оспособљавања радника за безбједан и здрав рад ( Службени гласник Републике Српске, број 42/11), Прaвилник о садржају и начину издавања обрасца извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ( Службени гласник Републике Српске, број 66/08), Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду ( Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 58/11), на радном мјесту ( Службени гласник Републике Српске, број 30/12), при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ( Службени гласник Републике Српске, број 23/13), у простору угроженом експлозивном атмосфером ( Службени гласник Републике Српске, број 79/11), при ручном преношењу терета ( Службени гласник Републике Српске, број 79/13), при коришћењу опреме за рад са екраном ( Службени гласник Републике Српске, број 112/13) и Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду ( Службени лист СРБиХ, број 38/86) Средства и опрема за личну заштиту на раду врсте средстава и опреме за личну заштиту на раду, руковање и одржавање личних заштитних средстава и остале мјере заштите. Правилник о личној заштитној опреми ( Службени гласник Републике Српске, број 107/14), при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ( Службени гласник Републике Српске, број 23/13) Услови радне средине услови радне средине, услови које морају да испуњавају организације да би се могле бавити испитивањима услова радне средине, испитивања услова радне средине, записник о стручном налазу о обављеном испитивању услова радне средине и употребне дозволе и обавезе и одговорности одговорног лица и организације за обављање испитивања услова радне средине. Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине ( Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08, 52/09 и 107/09), Правилник о југословенском стандарду за максимално дозвољене концентрације шкодљивих гасова, пара и аеросоли ( Службени лист СФРЈ, број 54/91), Правилник о висини трошкова за издавање лиценци ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08, 28/12 и 52/12), на радном мјесту ( Службени гласник Републике Српске, број 30/12), у простору угроженом експлозивном атмосфером ( Службени гласник Републике Српске, број 79/11), при ручном преношењу терета ( Службени гласник Републике Српске, број 79/13), при коришћењу опреме за рад са екраном ( Службени гласник Републике Српске, број 112/13), Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама ( Службени лист СФРЈ, број 21/92), Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија ( Службени гласник Републике Српске, бр. 27/14 и 28/14), Правилник о санитарно-техничким и хигијенским условима ( Службени гласник Републике Српске, број 68/14), Правилник о критеријумима микробиолошке чистоће ( Службени гласник Републике Српске, број 99/14) Рад са опасним материјама и коришћење електричне енергије опасне материје и опасне појаве, превоз, руковање и складиштење опасних материја, евидентирање и едукације у вези са коришћењем опасних материја, заштита од директног додира дијелова под напоном, заштита од индиректног додира дијелова под напоном и средства и опрема за личну заштиту на раду са електричним уређајима. Закон о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09), Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа ( Службени гласник Републике Српске, број 50/10), Правилник о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија ( Службени гласник Републике Српске, бр. 27/14 и 28/14), Правилник о садржају безбједносно-техничког листа ( Службени гласник Републике Српске, број 104/13), Правилник о условима за ограничење и забрану производње, промета и коришћења хемикалија ( Службени гласник Републике Српске, бр. 100/10 и 63/13), Правилник о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 71/13), Закон о превозу опасних материја ( Службени гласник Републике Српске, бр. 1/08 и 117/11), Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова ( Службени гласник Републике Српске, број 28/11) и Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне енергије ( Службени лист СРБиХ, бр. 34/88 и 54/88) Ризик и акт о процјени ризика поступак доношења акта о процјени ризика, услови које морају да испуњавају организације да би се могле бавити израдом акта о процјени ризика, предуслови за израду акта о процјени ризика (неопходна документација), израда акта о процјени ризика и услови за измјену акта о процјени ризика. Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини ( Службени гласник Републике Српске, број 66/08), Правилник о висини трошкова за издавање лиценци ( Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08, 28/12 и 52/12), Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком ( Службени гласник Републике Српске, број 68/08) и

10 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Правилник о поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ( Службени гласник Републике Српске, бр. 57/13 и 45/14) На основу члана 59а. став 1. тачка и) Закона о гасу ( Службени гласник Републике Српске, бр. 86/07 и 121/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и рударства доноси ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА, УРЕЂАЈИМА И ПОСУДАМА ПОД ПРИТИСКОМ Члан 1. У Правилнику о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском ( Службени гласник Републике Српске, бр. 81/13 и 88/14) у члану 11. ријечи: двије године замјењују се ријечима: три године. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 05.06/ / септембра године Министар, Петар Ђокић, с.р Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев Džekos ДОО Сарајево за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, број 40/13), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу ( Службени гласник Републике Српске, бр. 70/13 и 24/15), доноси О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА Утврђује се да Džekos ДОО Сарајево испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то: 1. грађевинских радова на објектима високоградње. Лиценца важи од године до године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу. Ово рјешење објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске. Број: / августа године Министар, Сребренка Голић, с.р Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев БДБ агент ДОО Приједор за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, број 40/13), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу ( Службени гласник Републике Српске, бр. 70/13 и 24/15), доноси О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА Утврђује се да БДБ агент ДОО Приједор испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то: 1. грађевинских радова на објектима високоградње. Лиценца важи од године до године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу. Ово рјешење објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске. Број: / августа године Министар, Сребренка Голић, с.р Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев Енергетик ДОО Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, број 40/13), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу ( Службени гласник Републике Српске, бр. 70/13 и 24/15), доноси О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА Утврђује се да Енергетик ДОО испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то: 1. грађевинских радова на мањим објектима са стандардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до пет етажа, 2. дијела електро фазе - инсталације јаке струје на мањим објектима са стандардном конструкцијом бруто грађевинске површине до 1500 м² и укупне спратности до пет етажа. Лиценца важи од године до године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу. Ово рјешење објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске. Број: / августа године Министар, Сребренка Голић, с.р Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев Тепић ДОО Бања Лука за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, број 40/13), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 17. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу ( Службени гласник Републике Српске, бр. 70/13 и 24/15), доноси

11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА Утврђује се да Тепић ДОО испуњава услове за добијање лиценце за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то: 1. грађевинских радова на објектима високоградње. Лиценца важи од године до године, а провјера испуњености услова на основу којих је издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу. Ово рјешење објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске. Број: / августа године Министар, Сребренка Голић, с.р. Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске На основу Амандмана LXXX тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 9. септембра године, донијело је Утврђује се да Одлуком о расписивању републичког референдума број: 02/ /15, од 15. јула године, коју је донијела Народна скупштина Републике Српске, није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Образложење Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 3. августа године Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/-460/15, од 31. јула године, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о расписивању републичког референдума, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Десетој посебној сједници, одржаној 15. јула године, под бројем: 02/ /15. Уз наведени акт достављени су предметна одлука, Одлука о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа, број: /15, од 23. јула године, те Образложење ове одлуке, број: /15-1, од 23. јула године, као и допунско Образложење број: /15-2, од 30. јула године. У акту предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној сједници, одржаној 15. јула године, изгласала поменуту одлуку, те је исту, сагласно Амандману LXXX на Устав Републике Српске, доставила на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је својим актом број: /15, од 23. јула године, одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, сматрајући да су Одлуком о расписивању републичког референдума повријеђени витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом предметне одлуке, као ни Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе одлуку да ли је овим актом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 10. августа године донијело Рјешење број: УВ-2/15, којим је утврђено да је прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о расписивању републичког референдума, број: 02/ /15, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 15. јула године. Наиме, Вијеће је утврдило да су испуњене процесне претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса Вијећу доставила предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, да је Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа једногласно, гласовима свих седам присутних делегата, донесена у Клубу делегата бошњачког народа, те да се на Четвртој сједници Вијећа народа, одржаној 29. јула године, о Одлуци Клуба делегата бошњачког народа од 23. јула године гласало по процедури за заштиту виталног интереса, али да није постигнута сагласност свих клубова у Вијећу народа, као и да Заједничка комисија Вијећа народа и Народне скупштине на Другој сједници, одржаној 30. јула године, није постигла сагласност поводом овог питања. Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Вијеће је 10. августа године Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске доставило на одговор наведено рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа. У образложењу и његовој допуни, који су достављени уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа, наведено је да Клуб делегата бошњачког народа сматра да је Одлуком о расписивању републичког референдума повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, јер се њоме оспоравају државне правосудне институције, чиме се доводи у питање процесуирање најтежих облика ратних злочина почињених над бошњачким и другим народима. Надаље се истиче да Народна скупштина није овлашћена да распише предметни референдум јер се исти тиче материје која је у надлежности Босне и Херцеговине, те да није овлашћена да тражи изјашњавање грађана о коначним и обавезујућим одлукама високог представника. Могуће неспровођење одлука високог представника квалификовано је као антидејтонско дјеловање супротно Уставу БиХ, те тиме супротно и виталном националним интересу бошњачког народа. Исто тако, наводи се да чланство БиХ у Европској унији јесте витални национални интерес бошњачког народа, који је, у контексту настојања БиХ да се интегрише у ову заједницу, угрожен могућим укидањем Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине, као и Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, јер су исти гаранција једнакоправности грађана у БиХ. С обзиром на изложено, истиче се да није могуће амандмански дјеловати на ову одлуку будући да је иста у цјелини неприхватљива за бошњачки народ. Предметним образложењем и допуном указано је и на извјесна правна схватања Уставног суда БиХ, која одражавају становишта истог у погледу права Босне и Херцеговине да успостави механизме и институције неопходне за извршење њених надлежности. Народна скупштина Републике Српске, Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске нису доставили одговоре на рјешење о прихватљивости предметног захтјева. Одлуку о расписивању републичког референдума, број: 02/ /15, донијела је Народна скупштина Републике Српске, на основу члана 70. став 1. тачка 5. Устава Републике Српске, члана 182, члана 186. ст. 1. и 2. и члана 226. Пословника Народне скупштине Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 31/11 и 37/11), те чл. 10. и 11. Закона о референдуму и грађанској иницијативи ( Службени гласник Републике Српске, број 42/10). Оспореном одлуком је прописано да: Народна скупштина расписује републички референдум на цијелој територији

12 12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Републике Српске (тачка ), да референдумско питање гласи: Да ли подржавате неуставно и неовлашћено наметање закона од стране високог представника међународне заједнице у Босни и Херцеговини, посебно наметнуте законе о Суду и Тужилаштву БиХ и примјену њихових одлука на територији Републике Српске (тачка ), да се за дан одржавања референдума утврђује прва недјеља по истеку 50 дана од дана ступања на снагу ове одлуке (тачка ), као и да се задужује Влада Републике Српске да обезбиједи средства и техничку подршку потребну за спровођење референдума (тачка V), док Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске (тачка V). У поступку оцјењивања да ли је оспореном Одлуком о расписивању републичког референдума дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког народа Вијеће је имало у виду да, у складу са чланом 70. став 1. тачка 5. Устава, Народна скупштина расписује републички референдум, као и да, у складу са чланом 77. Устава, Народна скупштина може одлучити да о појединим питањима из своје надлежности одлуку донесе након претходног изјашњавања грађана на референдуму. Поред тога, Вијеће је узело у обзир да је заштита виталних националних интереса конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXV на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга колективних права као што су остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса уколико тако сматрају 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Вијећу народа. Такође, Вијеће је имало у виду и члан 5. став 1. алинеја 2. Устава, према коме се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних националних интереса конститутивних народа. Полазећи од наведених одредаба Устава, одредаба Одлуке о расписивању републичког референдума број: 02/ /15, те узимајући у обзир наводе Клуба делегата бошњачког народа, Вијеће је оцијенило да оспореном одлуком нису повријеђена права из оквира заштите виталног националног интереса било којег конститутивног народа, па тако ни бошњачког. Вијеће је, наиме, утврдило да захтјевом Клуба делегата бошњачког народа, као и наводима из припадајућег образложења и његове допуне, није указано на повреду ниједног права зајемченог цитираним чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXV на Устав Републике Српске. Одлука о расписивању републичког референдума се, према оцјени Вијећа, не односи на припаднике ниједног конститутивног народа појединачно, те не садржи одредбе којима се дискриминишу или фаворизују припадници неког од ових народа. Одлука нема национални предзнак, већ се, независно од њихове националне припадности, подједнако односи на све грађане, који слободно диспонирају својим правом да учествују на референдуму. Такође, према оцјени Вијећа, Клуб делегата бошњачког народа, наводећи разлоге због којих сматра да се Одлуком о расписивању републичког референдума повређује витални национални интерес бошњачког народа, у суштини, износи претпоставке о могућим злоупотребама исте, што не може бити предмет оцјене у овом поступку. Исто тако, наводи којима се указује на прекорачење надлежности законодавног органа, могућност угрожавања једнакоправности грађана, а независно од њихове националне припадности, те на потенцијалну немогућност кривичног гоњења и процесуирања у предметима ратних злочина почињеним над припадницима бошњачког и других народа у БиХ, и слично, не могу бити предмет оцјене у поступку пред овим вијећем, већ евентуално, у поступку апстрактне оцјене уставности. Надаље, захтјев за заштиту виталног националног интереса Вијеће може оцјењивати само у односу на одредбе Устава Републике Српске којима су дефинисани витални национални интереси конститутивних народа, као и поступак пред овим вијећем за његову заштиту, те, стога, позивање подносиоца захтјева на праксу Уставног суда Босне и Херцеговине није од значаја за одлучивање у овом предмету. На основу изложеног, Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Амор Букић, предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. Број: УВ-2/15 9. септембра године Судија извјестилац, Др Марко Рајчевић, с.р. Предсједавајући Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС, Амор Букић, с.р. Фонд здравственог осигурања Републике Српске На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 20. став 3. Правилника о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у години ( Службени гласник Републике Српске, бр. 117/14 и 15/15) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на V сједници, одржаној године, донио је О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ГОДИНИ У Одлуци о начину финансирања секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите у Републици Српској у години ( Службени гласник Републике Српске, бр. 4/15 и 15/15) тачка X мијења се и гласи: Плаћање здравственим установама вршиће се мјесечно, и то: - за Модел - плаћање ће се вршити према броју признатих DRG случајева из тачке и тачке V подтачка 2, а коначно поравнање у складу са уговореним обимом услуга за годину вршиће се у задњем кварталу године, - за Модел - по обрачуну из тачке V подтачка 5, - за Модел - по јединичним фактурама и - за Модел V - у висини 1/12 уговорених средстава.. Након тачке X додаје се нова тачка Xа, која гласи: Xа 1) Финансирање услуга хемодијализе и хемодијафилтрације вршиће се по појединачно извршеним услугама пруженим на основу упутнице овлашћеног доктора породичне медицине, у складу са Цјеновником Фонда и Правилником који регулише ову материју. 2) Финансирање новоусвојених процедура вршиће се на основу испостављених јединичних фактура за извршене услуге по цијенама из цјеновника референтне здравствене установе из Србије, умањено за износ од 15%, а на основу рјешења надлежне комисије Фонда..

13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 02/ /15 В.д. предсједника 21. септембра године Управног одбора, Оливера Марковић, с.р. На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на V сједници, одржаној године, донио је О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА ЗА АМБУЛАНТЕ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ И ДОМОВЕ ЗДРАВЉА У Одлуци о усвајању Листе лијекова за амбуланте породичне медицине и домове здравља ( Службени гласник Републике Српске, бр. 49/11 и 88/13), у групи D - Кожа и поткожно ткиво, D06 - Антибиотици и хемиотерапеутици за дерматолошку примјену, лијек D06AX - Bacitracin + neomicin мијења се и гласи: ATC код D06AX Генерички назив лијека бацитрацин + неомицин Облик прашак у распршивачу, спреј за кожу - прашак прашак за кожу Доза ( i.e i.e.), 150 ml; (250 i.j/1 g i.j./1 g) 10 g У групи H - Хормонски препарати за системску примјену, искључујући полне хормоне и инзулине, H02 - Кортикостероиди за системску примјену, монокомпонентни, лијек H02AB01 - Betametazon брише се. У групи N - Нервни систем, N02 - Аналгетици, код лијека N02BE01 - Paracetamol додаје се облик: сируп, у дози: 120 mg/5 l, 100 ml. V У групи S - Сензорни органи, S01 - Лијекови за лијечење болести ока, лијек S01AX13 - Ciprofloksacin брише се. У истој групи додаје се подгрупа S03 - Лијекови за лијечење болести ока и уха, и лијек како слиједи: ATC код S03CA01 Генерички назив лијека дексаметазон + неомицин Облик капи за уши / очи, раствор Доза (1 mg/1 ml mg/1 ml), 10 ml V Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 02/ /15 В.д. предсједника 21. септембра године Управног одбора, Оливера Марковић, с.р. На основу чл. 48, 56, 57. и 58. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), а у складу са чланом 125. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Српске, бр. 106/09 и 44/15) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на V сједници, одржаној године, донио је ПРАВИЛНИК O ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРИНЦИПИМА, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ГОДИНИ Члан 1. У члану 21. Правилника о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у години ( Службени гласник Републике Српске, бр. 117/14 и 15/15) додају се ст. 2. и 3, који гласе: (2) Са болницом која је оспособљена за пружање услуга хемодијализе уговара се пружање одређених услуга хемодијализе у складу са цијенама из Цјеновника Фонда. (3) Услуге из става 2. овог члана плаћају се из средстава која су финансијским планом - буџетом планирана за хемодијализу.. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Број: 02/ /15 В.д. предсједника 21. септембра године Управног одбора, Оливера Марковић, с.р. Централна банка Босне и Херцеговине На основу члана 18. став 3. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), члана 22. став 2. и члана 22а. Правилника Централне банке Босне и Херцеговине, УВ број: 120/05, од 29. јуна године, УВ број: 66/10, од 29. априла године, УВ број: 130/11, од 30. марта године, УВ број: 18/12, од 31. јануара године, УВ број: 10/13, од 31. јануара године, УВ број: 73/13, од 28. јуна године, и УВ број: 106/13, од 31. октобра године, те члана 6. ст. (2), (3) и (4) и члана 9. Правилника о раду у Централној банци Босне и Херцеговине, УВ број: 11/13, од 31. јануара године, УВ број: 77/14, од 31. јула године, број: УВ /14, од 17. децембра године, и број: УВ /15 РЈ, од 25. фебруара године, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине доноси О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГЛАВНЕ БАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ БиХ Члан 1. Милица (Марко) Лакић, ВСС - дипломирани економиста из Бање Луке, именује се на радно мјесто директора Главне банке Републике Српске Централне банке БиХ, на мандатни период у трајању од четири године, почевши од 1. септембра године до 31. августа године. Члан 2. Права, обавезе и одговорности именованог лица из члана 1. ове одлуке, које проистичу из радног односа заснованог на одређено вријеме у Централној банци Босне и Херцеговине, у складу с овом одлуком, утврдиће се на основу закона и општих прописа Централне банке Босне и Херцеговине. Члан 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. Члан 4. Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику БиХ, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта. Број: / августа године Гувернер, Сарајево Др Сенад Софтић, с.р.

14 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 18. став 3. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), члана 22. став 2. и члана 22а. Правилника Централне банке Босне и Херцеговине, УВ број: 120/05, од 29. јуна године, УВ број: 66/10, од 29. априла године, УВ број: 130/11, од 30. марта године, УВ број: 18/12, од 31. јануара године, УВ број: 10/13, од 31. јануара године, УВ број: 73/13, од 28. јуна године, и УВ број: 106/13, од 31. октобра године, те члана 6. ст. (2), (3) и (4) и члана 9. Правилника о раду у Централној банци Босне и Херцеговине, УВ број: 11/13, од 31. јануара године, УВ број: 77/14, од 31. јула године, број: УВ /14, од 17. децембра године, и број: УВ /15 РЈ, од 25. фебруара године, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине доноси О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ГЛАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ САРАЈЕВО Члан 1. Индира (Лутво) Чаушевић, ВСС - дипломирани економиста из Сарајева, именује се на радно мјесто директора Централне банке Босне и Херцеговине - Главне јединице Сарајево, на мандатни период у трајању од четири године, почевши од 1. септембра године до 31. августа године. Члан 2. Права, обавезе и одговорности именованог лица из члана 1. ове одлуке, које проистичу из радног односа заснованог у складу с овом одлуком, утврдиће се на основу закона и општих прописа Централне банке Босне и Херцеговине. Члан 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. Члан 4. Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику БиХ, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта. Број: / августа године Гувернер, Сарајево Др Сенад Софтић, с.р. На основу члана 18. став 3. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), члана 22. став 2. и члана 22а. Правилника Централне банке Босне и Херцеговине, УВ број: 120/05, од 29. јуна године, УВ број: 66/10, од 29. априла године, УВ број: 130/11, од 30. марта године, УВ број: 18/12, од 31. јануара године, УВ број: 10/13, од 31. јануара године, УВ број: 73/13, од 28. јуна године, и УВ број: 106/13, од 31. октобра године, те члана 6. ст. (2), (3) и (4) и члана 9. Правилника о раду у Централној банци Босне и Херцеговине, УВ број: 11/13, од 31. јануара године, УВ број: 77/14, од 31. јула године, број: УВ /14, од 17. децембра године, и број: УВ /15 РЈ, од 25. фебруара године, гувернер Централне банке Босне и Херцеговине доноси О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФИЛИЈАЛЕ БРЧКО Члан 1. Јасминка (Алија) Бурић, ВСС - дипломирани економиста из Брчког, именује се на радно мјесто руководиоца Централне банке Босне и Херцеговине Филијале Брчко, на мандатни период у трајању од четири године, почевши од 1. септембра године до 31. августа године. Члан 2. Права, обавезе и одговорности именованог лица из члана 1. ове одлуке, које проистичу из радног односа заснованог у складу са овом одлуком, утврдиће се на основу закона и општих прописа Централне банке Босне и Херцеговине. Члан 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. Члан 4. Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику БиХ, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта. Број: / августа године Гувернер, Сарајево Др Сенад Софтић, с.р. Државна регулаторна комисија за електричну енергију На основу чл. 4.7 и 4.10 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ( Службени гласник БиХ, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 17. Правилника о лиценцама ( Службени гласник БиХ, број 87/12), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 9. септембра године, донесена је ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ ЗА ГОДИНУ 1. Овом одлуком утврђује се висина регулаторне накнаде за годину, коју плаћају власници лиценци издатих од стране ДЕРК-а, те начин плаћања, односно измирења обавезе плаћања регулаторне накнаде од стране власника лиценце. 2. Регулаторна накнада за годину износи ,00 КМ (милион деветсто осамдесет три хиљаде конвертибилних марака). 3. Обавези плаћања регулаторне накнаде из тачке 2. ове одлуке подлијежу власници лиценци у износима и за лиценциране дјелатности, како слиједи: - за дјелатност преноса електричне енергије ,00 КМ, - за дјелатност независног оператора система ,00 КМ, - за дјелатност дистрибуције ,00 КМ, - за дјелатност трговине и снабдијевања ,00 КМ, - за дјелатност међународне трговине, по лиценци ,00 КМ, - за дјелатност међународне трговине електричном енергијом за сопствене потребе, по лиценци ,00 КМ. 4. Власници лиценци плаћају регулаторну накнаду квартално, унапријед. 5. Власници лиценци који лиценцу добију у току године плаћају износ регулаторне накнаде пропорционално периоду важења лиценце. 6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објављује се у Службеном гласнику БиХ, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. Образложење Сходно Закону о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини основни приход ДЕРК-а чини регулаторна накнада коју плаћају власници лиценци за обављање дјелатности преноса електричне енергије, независног оператора система и међународну трговину електричном енергијом, а од године, и власници лиценци за обављање електроенергетских дјелатности на подручју Брчко Дистрикта БиХ.

15 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Финансијским планом за годину ( Службени гласник БиХ, број 67/15) планирана су укупна потребна средства за финансирање трошкова ДЕРК-а у износу од ,00 КМ. Вишак прихода над расходима на крају текуће године је процијењен на износ од ,00 КМ, остали приходи у износу од ,00 КМ, тако да је регулаторна накнада за годину утврђенa у износу ,00 КМ. Прорачун обавеза власника лиценци по дјелатностима уважава основану процјену да ће лиценцу ДЕРК-а током године посједовати Независни оператор система у Босни и Херцеговини, Електропренос Босне и Херцеговине, Комунално Брчко и 20 власника лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, од којих ће два набављати електричну енергију за сопствене потребе. Дио регулаторне накнаде оквирно је расподијељен између регулисаних дјелатности преноса електричне енергије и независног оператора система на основу односа укупних трошкова и расхода НОС-а БиХ и укупних трошкова и бруто добити Електропреноса БиХ. Регулаторна накнада коју ће плаћати Комунално Брчко за посједовање лиценце за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и лиценце за обављање дјелатности снабдијевања купаца електричном енергијом, одређена је расподјелом постојеће обавезе на посебне износе који су упоредиви са сличним износима у окружењу које плаћају регулисани субјекти за исте дјелатности са упоредивом величином конзума. Власници лиценци регулисаних дјелатности имају право да износ регулаторне накнаде на коју су обавезани урачунају у своју тарифу. С обзиром на значај и сврху појединог типа лиценце из дијела нерегулисаних дјелатности, износ регулаторне накнаде је подијељен тако да власници лиценце за међународну трговину електричном енергијом за сопствене потребе плаћају половину износа који плаћају власници лиценце за међународну трговину. Власницима лиценци, које буду издате у току године за једну од дјелатности из тачке 5. ове одлуке, износ регулаторне накнаде биће одређен пропорционално времену важења лиценце у току године. Број: /15 Предсједавајући 9. септембра године Комисије, Тузла Милорад Тушевљак, с.р. Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима ( Службени гласник БиХ, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине објављује СПИСАК МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ УКИДАЈУ ИЛИ ПОНИШТАВАЈУ ИЗ РЕГИСТРА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У периоду од 1. јуна године до 30. јуна године из Регистра медицинских средстава БиХ трајно је укинута потврда о обнови уписа за сљедеће медицинско средство: Ред. бр. 1. Назив медицинског средства (генеричко име) MEDTRONC MNMED RESERVO- RS rezervoar za insulinsku pumpu Класа Број потврде Klasa a /12 Датум потврде Произвођач MEDTRONC MN- MED Devonshire Street, Norhridge CA, 91325, SAD Носилац дозволе KRAJNALJEK a.d., lije Garašanina 6 Banja Luka Број: / августа године Директор, Наташа Грубиша, с.р. На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима ( Службени гласник БиХ, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине објављује СПИСАК МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ УКИДАЈУ ИЛИ ПОНИШТАВАЈУ ИЗ РЕГИСТРА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У периоду од 1. јуна године дo 30. јуна године из Регистра медицинских средстава БиХ трајно је укинут дио потврде о упису за сљедеће медицинско средство: Ред. бр. 1. Назив медицинског средства (генеричко име) DPLOMAT - PRESAMETER živin tlakomjer Класа Број потврде Klasa m /09 Датум потврде Произвођач RUDOLF RESTER GmbH Bruckstrasse 31, Jungingen, Njemačka Носилац дозволе NEL d.o.o. Polog bb, Mostar Број: / августа године Директор, Наташа Грубиша, с.р. Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о измјени Одлуке о усвајању Листе цитотоксичних, биолошких и пратећих лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 74/15) поткрала грешка, па се даје ИСПРАВКА наведеног акта: - у Одлуци о измјени Одлуке о усвајању Листе цитотоксичних, биолошких и пратећих лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 74/15) код лијека ATC: L02AE02, ИНН: леупрорелин, за фармацеутски облик имплантат, у колони: доза и паковање треба да стоји: 3,6 mg и 5 mg. Број: 02/ /15 В.д. предсједника 22. септембра године Управног одбора, Оливера Марковић, с.р.

16 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број САДРЖАЈ НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1358 Закључак у вези са Консолидованим извјештајем о извршењу Буџета Републике Српске, за период године Закључак у вези са Извјештајем Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бањалука о раду и пословању за годину Закључак у вези са Извјештајем Правобранилаштва Републике Српске о раду од године до године Закључци у вези са Извјештајем о пословању Радио-телевизије Републике Српске за годину и Планом рада за годину... 1 ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1362 Одлука о давању сагласности, број: 04/ / Одлука о давању сагласности на Статут о допуни Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Одлука о одређивању корисника зајма, број: 04/ / Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за именовање члана Надзорног одбора ЈП Аутопутеви Републике Српске Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЈП Аутопутеви Републике Српске Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за именовање члана Надзорног одбора ЈП Путеви Републике Српске Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЈП Путеви Републике Српске Рјешење о одобравању промјене власничке структуре у концесионом привредном друштву Taubinger Elektrik д.о.о. Фоча Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Завода за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дом ученика Бијељина, Бијељина... 5 Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија Републике Српске... 5 Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе цивилне заштите... 5 Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке управе цивилне заштите за финансијско-рачуноводствене и правне послове... 5 Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке управе цивилне заштите за организацију, планирање и обуку... 5 МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 1373 Правилник о измјенама Правилника о стручном испиту из области заштите на раду... 6 МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА 1374 Правилник о измјени Правилника о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ 1375 Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: / Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: / Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: / Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: / ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Одлука број: УВ-2/ ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину финансирања секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите у Републици Српској у години, број: 02/ / Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Листе лијекова за амбуланте породичне медицине и домове здравља, број: 02/ / Правилник o допуни Правилника о принципима, условима и критеријумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици Српској у години, број: 02/ / ЦЕНТРАЛНА БАНКА БиХ Одлука о именовању директора Главне банке Републике Српске Централне банке БиХ Одлука о именовању директора Централне банке Босне и Херцеговине - Главне јединице Сарајево.. 14 Одлука о именовању руководиоца Централне банке Босне и Херцеговине Филијале Брчко ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ Одлука о утврђивању регулаторне накнаде за годину, број: / АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ Списак медицинских средстава која се укидају или поништавају из Регистра медицинских средстава, број: / Списак медицинских средстава која се укидају или поништавају из Регистра медицинских средстава, број: / Исправка број: 02/ / Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске,, поштански фах 88. Жиро рачуни: код Нове банке а.д., код НЛБ Развојне банке а.д., код Sberbank а.д., код UniCredit Bank а.д., код Комерцијалне банке а.д. и код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д.. Директор и главни и одго ворни уредник Драган Веселиновић. Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) , факс (051) , и , редакција: (051) , рачуноводство: (051) , претплата: (051) Интернет: (051) , slglasnik.org, Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: /93 лист је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске,.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ( Службени гласник РС бр. 47/08, 69/08) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: Глас Српске, 27.06.2012.год. Ужа научна/умјетничка област: Ужа умјетничка област Позоришна режија

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere