Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder"

Transkript

1 Sammenhængende Børnepolitik BILAG B: Sagsstandarder 1. udgave

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag B: B1. B2. B3. B4. B5. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Inddragelse af familie og netværk Opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Indsatsen i forhold til unge, der er fyldt 15 år

3 Bilag B1 Sagsstandard: Politisk målsætning Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlige behov for støtte I Brønderslev Kommune lægges der stor vægt på en forebyggende og tidlig indsats i forhold til børn og unge, og det er en prioritering, at børn og unge med særlige behov ydes tilstrækkelig støtte i deres udvikling. Derfor udviser alle voksne omkring børn og unge opmærksomhed i forhold til deres adfærd og trivsel. Iagttagelser, planlægning af tiltag og konkret handling foregår derfor i et tæt tværfagligt samarbejde. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Børn, som ikke har behov for en særlig støtte igennem fagenheden, skal have den nødvendige hjælp og støtte af de fagpersoner, som er tæt på i deres hverdag. Det enkelte barn og barnets familie skal styrkes således, at familien kan klare sig selv og udvikle sig selvstændigt. Ved en tidlig indsats skal det sikres, at barnets vanskeligheder bliver mindst muligt omfattende. En tidlig indsats skal være forebyggende således, at foranstaltningerne bliver mindst muligt indgribende for barnet og forældrene. I nogle tilfælde kan der, trods tidlig indsats, være behov for at iværksætte omfattende foranstaltninger for at undgå vidtrækkende skader på barnet. Tvang skal anvendes mindst muligt, men tvangsbestemmelsen skal anvendes i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt for at sikre barnets trivsel og udvikling. Henvendelse til Fagenheden Børn og Kultur kan bl.a. ske som: Forældrehenvendelse Henvendelse fra nære relationer til barnet eller fra barnet selv Her ud over samarbejder tværfaglige team om tidlig indsats. Det tværfaglige samarbejde er organiseret i et distriktsteam knyttet til det enkelte skoledistrikt. Før underretning: Den rolle, som de enkelte medlemmer i distriktsteam, dagtilbud, skoler m.v. tilsigtes at spille i den tidlige, forebyggende indsats, - herunder rummeligheden i forhold til børn og unge med vanskeligheder samt deres familier skal være afklaret. Ved underretning: Alle offentlige ansatte har pligt til at underrette, hvis de under udøvelse af deres hverv får kendskab til et barns behov for 3

4 støtte Der skal være opmærksomhed på mulige signaler, der kan tyde på, at et barns udvikling og trivsel kan være truet Forældre skal som hovedregel skal orienteres om indholdet af underretningen. Undtagelser er f.eks. i sager om overgreb, hvor en særlig procedure træder i kraft Fagenheden Børn & Kultur har pligt til at sende en kvitteringsskrivelse til underretterne inden 4 dage Opfølgning: Distriktsteamarbejdet er centralt i forhold til at sikre en opfølgning på sagen. Mål Målet for indsatsen før underretning er princippet om mindst indgriben og nærhedsprincippet, der skaber størst mulig rummelighed/inklusion. Målet for indsatsen Ved underretning er, at sikre, at alle relevante fagpersoner i almensystemet er bekendt med retningslinier og procedurer for underretning og ved, hvordan de skal skaffe sig viden til at foretage en underretning har viden om Fagenheden Børn & Kulturs handlemåder i forbindelse med underretninger og samarbejdsmuligheder i den forbindelse modtager en kvittering for underretning fra Fagenheden Børn & Kultur inden 4 dage følger en af det enkelte system aftalt procedure, ved bekymring for et barns trivsel og udvikling med henblik på at få afklaret, hvorvidt Fagenheden Børn & Kultur skal underrettes Distriktsteamet skal sikre tværfaglig og hurtig indsats og opfølgning overfor problemstillingen. Der skal sikres en sammenhæng mellem normalsystem og specialsystem, hvor opgavefordelingen aftales. Ligeledes skal princippet om mindst indgriben og nærhedsprincippet sikres. Fremgangsmåde Før underretning: Fremgangsmåden består af 3 niveauer: 1. Bekymringsniveau, hvor den enkelte identificerer og formulerer en bekymring om et barn overfor forældre og nære samarbejdspartnere (og ofte overfor barnet selv). 2. Det interne ressourceniveau, hvor en formuleret bekymring bringes op i forhold til interne ressourcepersoner eksempelvis kollegaer, ledelse m.fl. 3. Inddragelse af eksterne ressourcepersoner i f.eks. distriktsteam eller netværksmøde med henblik på afklaring initiativer og ansvar for sagsbehandling 4

5 Ved underretning fra fagpersoner i almensystemet: 1. Underretterne orienterer familien om, at der sendes en underretning til Fagenheden Børn & Kultur 2. Når Fagenheden Børn & Kultur har modtaget en underretning, skal der sendes kvittering til underretterne inden 4 dage 3. Fagenheden Børn & Kultur tager kontakt til familien, som orienteres om, at der er modtaget underretning 4. Fagenheden Børn & Kultur forsøger at etablere et møde med familien 5. Der foretages vurdering af behov for udarbejdelse af 50- undersøgelse 6. Ved behov forsøges etableret udvidet tværfagligt møde med familien, Fagenheden Børn & Kultur og underretter. Ved underretning som modtages anonymt eller fra navngivne private borgere: 1. Den myndighedsperson i Fagenheden Børn & Kultur, der modtager en anonym, telefonisk underretning, gør ved samtalens start opmærksom på, at der er notatpligt 2. De skriftlige notater danner grundlag for vurdering af, hvorvidt oplysningerne kræver handling 3. Efterfølgende følges samme sagsbehandlingsprocedure, som ved underretning fra fagpersoner i almensystemet dog således, at den person, der har underrettet anonymt, ikke deltager i det indledende møde om underretningen. Ved underretning fra private, navngivne personer: 1. Ved telefonisk eller mundtlig underretning gør den myndighedsperson i Fagenheden Børn & Kultur, som modtager underretningen opmærksom på både sin notatpligt og tavshedspligtreglerne. De skriftlige notater og oplysninger om underretters navn, adresse og relation til barnet, danner grundlag for en vurdering af, hvorvidt oplysningerne kræver handling 2. Ved modtagelse af en skriftlig underretning sendes der kvitteringsskrivelse til underretter inden 4 dage. Heri henvises til tavshedspligtreglerne 3. I begge tilfælde følges efterfølgende samme sagsbehandlingsmæssige procedure, som ved underretning fra fagpersoner i almensystemet dog således, at den person, der har underrettet, ikke deltager i det indledende møde om underretningen. Ved tværkommunal underretning: 1. Når Fagenheden Børn & Kultur har modtaget en tværkommunal underretning, skal der sendes en kvittering til fraflytningskommunen inden 4 dage 2. I kvitteringsskrivelsen, der angiver, at den tværkommunale underretning er modtaget i Fagenheden Børn & Kultur, gøres opmærksom på, hvilken navngiven socialrådgiver, der frem- 5

6 over er ansvarlig for sagen 3. I kvitteringsskrivelsen varsles ligeledes, at socialrådgiveren efter indhentelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaveren vil anmode fraflytningskommunen om at få tilsendt yderligere sagsakter - herunder specifikt 50-undersøgelse og handleplan. Evaluering Den forbyggende indsats evalueres løbende af Børne- og Familieafdelingen med henblik på udvikling af indsatser, nye initiativer og metode i forhold til tidlig indsats. Den samlede sagsstandard evalueres hvert andet år, første gang i

7 Bilag B2 Sagsstandard: Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge I Brønderslev Kommune lægges der stor vægt på forældreinddragelse. Der lyttes til børn og unge, og de medinddrages i beslutningsprocesser, der vedrører dem. Uagtet på hvilket niveau familien deltager, skal inddragelse baseres på en løbende dialog mellem familie og rådgiver, der sikrer, at familien informeres og medinddrages. Det er vigtigt, at rådgiver holder fokus på barnet/den unge, og handler ud fra hensynet til barnet/den unge. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge sker under hele indsatsen, som indeholder følgende faser: Henvendelse og vurdering Afklaring 50-undersøgelsen Udarbejdelse af handleplan Afgørelse Iværksættelse Opfølgning Afslutning Det gøres ved: Samtaler med forældrene Samtaler med barnet Løbende opmærksomhed på barnet/ den unges behov gennem indsatsen Forældre/den unges mulighed for aktindsigt Skriftlig information om afgørelser til forældre og unge over 15 år Mål Fremgangsmåde Målet med inddragelse er at få de rigtige og væsentlige oplysninger for vurdering af sagen og hermed tilbyde den rigtige hjælp samt at barnet/den unge og forældremyndighedsindehavers holdning til løsningsmuligheder. Henvendelse og vurdering Forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge skal føle sig mødt, anerkendt og taget alvorligt via dialog. Såfremt der holdes netværksmøde eller tværfagligt distriktsmøde skal forældrene indbydes. Afklaring Forældre og barnet/den unge skal være bekendt med det materiale 7

8 og de beskrivelser, som forvaltningen ligger inde med eller ønsker at indhente. Sagens akter gennemgås sammen med dem, og der udleveres kopi af sagsakter i det omfang forældre og/eller barnet/den unge ønsker det. Der indhentes samtykke til det videre forløb. 50-undersøgelse Forældremyndighedsindehaveren og barnet/ den unge inddrages i 50-undersøgelse for at sikre, at alle relevante oplysninger indhentes. Udgangspunktet for inddragelsen er, at forældrene og barnet er de bedste til at fortælle deres egen historie. Oplysninger fra 50-undersøgelsen samt vurdering af det videre forløb gennemgås med forældre og barnet/den unge. Gennemgangen skal foregå med behørig hensyntagen til sagens karakter og forældre og barnet/den unges formåen. Det sikres at alle oplysninger, som forældremyndighedsindehaveren eller barnet/den unge ikke selv har bidraget med, er familien bekendt. Udarbejdelse af handleplan Forældre og barnet skal være medbestemmende i udarbejdelse af mål for indsatsen. Herved kan der skabes mulighed for et positivt samarbejde om at løse barnet/den unges problem. Afgørelse Forinden der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltning skal der finde en samtale sted med forældrene og barnet/den unge herom. Iværksættelse Afhængig af foranstaltningens karakter tilrettelægges samarbejdet med forældre og/eller barnet/den unge og øvrige involverede parter. Formålet er: Præsentation af rammer, indhold og mål for foranstaltningen Forventningsafstemninger Planlægning af det videre forløb Opfølgning og revurdering af handleplan Hver gang der foretages opfølgning og revurdering af handleplan, inddrages forældre og/eller barnet/den unge ved samtaler. Afslutning Ved afslutning eller afbrydelse af en foranstaltning skal forældre og barnet/den unge inddrages. Evaluering Der skal foretages faglig revision en gang årligt på sagerne. 8

9 Af sagerne skal det fremgå, at forældre og børn er blevet inddraget som beskrevet. 9

10 Bilag B3 Sagsstandard: Politisk målsætning Inddragelse af familie og netværk Familien er den bedste ankerplads for barnets/den unges udvikling og trivsel. Enhver indsats skal tilgodese hensynet til barnets/den unges tarv. Børn og unges behov dækkes så tæt på nærmiljøet som muligt, og kultur, idræt og foreningsliv medtænkes, som en del at børn og unges netværk. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Inddragelse af familie og netværk bidrager til en øget kvalitet i den indsats, der tilbydes barnet/den unge. Familie og netværk er i denne sammenhæng defineret som familie, venner, naboer, foreninger og professionelle. Børne- og familieafdelingen vil gennem tilrettelæggelse af faserne: undersøgelse, udarbejdelse af handleplan, foranstaltning og ved ophør af foranstaltning sikre, at familie/netværk bliver beskrevet og søges medinddraget. Børne- og familieafdelingen kan anvende følgende metoder til inddragelse af familien og netværket: Genogram (Familiestamtræ) Er en metode til at tegne familiens medlemmer, og giver et godt udgangspunkt for samtale om relationerne i familien. Netværkskort Er en metode, der bruges for at kortlægge og få overblik over den unges relationer til familien, venner og andre betydningsfulde personer i netværket. Tegnes og udarbejdes sammen med den unge. Af kortet vil fremgå både positive og komplekse familiesammenhænge, der kan være medvirkende til at give en forståelse af den unges situation. Netværksmøder Er møder, hvor den unge, forældremyndighedsindehaveren, det private og professionelle netværk mødes for at finde løsninger/støtte op omkring foranstaltninger. Fordelen ved at samle det private og professionelle netværk er den synergieffekt der opnås ved, at alle trækker på samme hammel. Tværfaglige Distriktsteammøder Her indkalder den person, der har bekymring om barnet relevante fagpersoner samt forældre til en drøftelse af problemstillinger og handle muligheder. 10

11 Konkrete aftaler Vi hjælper med at lave faste og konkrete aftaler mellem barnet/den unge og netværket. Forebyggende foranstaltninger Formålet med de forebyggende foranstaltninger er at sætte hurtigt og målrettet ind og støtte barnet/den unge og deres familier, således at mere indgribende foranstaltninger undgås. Ved iværksættelse skal familie og netværket tænkes ind i løsning af problemer, hvor det er muligt. Netværksanbringelse En netværksanbringelse er en anbringelse hos familiemedlemmer, eller andre fra barnets netværk. Der behøver ikke at være biologiske bånd, men en stærk tilknytning som f.eks. til skolelæreren, klubpædagogen eller fodboldtræneren. Mål I alle sager, der går videre fra afklaringsfasen, skal der foreligge notat i journalen om overvejelser og beslutninger i forbindelse med inddragelse af relevant netværk. I forbindelse med 50-undersøgelsen skal det fremgå af alle sagsjournaler, hvilke overvejelser, der er gjort, og hvilke beslutninger der er truffet i forbindelse med inddragelse af relevante netværk. Det sikres, at de ressourcer der er i familie og netværk, inddrages og udnyttes. Fremgangsmåde Rådgiver inddrager aktivt familie og netværk i sagsbehandlingen i samtlige sager, hvor der er muligt og relevant (kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år) Rådgiver afdækker i samtalerne med forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge, hvilke muligheder og barrierer der findes i familien og i netværket. Inddragelse af familien og netværk kan ske i følgende faser: - Undersøgelsesfasen - Udarbejdelse af handleplan - Under foranstaltningen - Ophør af foranstaltningen Undersøgelsesfasen: I undersøgelsen søger rådgiver at få beskrevet ressourcer og relationer i den nære familie og netværket omkring familien. Rådgiver søger endvidere at få disse inddraget i problemløsningen omkring familien. Udarbejdelse af handleplan: I handleplanen indføres på hvilke områder familie og netværk kan være med til at bidrag til løsning af problemerne hos famili- 11

12 en/barnet/den unge. Under dag/døgnforanstaltninger: Familie og netværk inddrages, når de er en del af handleplanen. Familie og netværk kan også deltage uden at have konkrete opgaver. Der skal være opmærksomhed på, at familie og netværk kan være værdifulde i forhold til at følge ændringer i barnets trivsel. Ophør af foranstaltning: Familie og netværk inddrages ved ophør af foranstaltning. Dels for at sikre at barnet fortsat får opmærksomhed omkring sin trivsel og dels for at overtage opgaver fra de professionelle. Der skal være speciel opmærksomhed på familiens og netværkets rolle, når der udarbejdes en hjemgivelsesplan. Indsatsen tager afsæt i de ressourcer og den problemforståelse, der findes i de berørte børns familie og netværk. Evaluering Evalueringen af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn, der foretages efter konkrete retningslinjer udarbejdet af lederen af Børne- og Familieafdelingen. 12

13 Bilag B4 Sagsstandard: Politisk målsætning Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen I Brønderslev Kommune foretages der opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i de enkelte sager. Sagsbehandlingen skal derfor bidrage til en systematisk erfaringsopsamling og dokumentation, så der opnås viden om effekten af en konkret indsats. Der skelnes mellem tilsyn, opfølgning og evaluering. Tilsyn Ved tilsyn forstås myndighedens løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under en anbringelse uden for hjemmet. Opfølgning Opfølgning defineres som en regelmæssig tilbagevendende socialfaglig vurdering af, om en foranstaltning opfylder sit formål, eller om indsats og handleplan skal revideres. Der skal ske opfølgning i alle former for foranstaltninger, jf. børneparagrafferne i Serviceloven. Evaluering Evaluering defineres som en systematisk tilbageskuende vurdering af de iværksatte foranstaltninger, - herunder forandringer og effekt af en indsats. Grundlaget for evaluering er opfølgning og dokumentation i den enkelte sag. Metoder og initiativer til sikring af tilsyn Personligt fremmøde på anbringelsesstedet Indhentning af skriftlige udtalelser fra barnets dagtilbud mv. Metoder og initiativer til sikring af opfølgning Inden iværksættelse af foranstaltning er der foretaget en socialfaglig udredning, som danner grundlag for udarbejdelse af en handleplan. Tidsplan for opfølgning sker i henhold til følgende: Indenfor de første tre mdr. efter iværksættelse af en foranstaltning skal der fortages en opfølgning af målene i handleplanen Efter ovennævnte opfølgning skal der min. én gang årligt foretages opfølgning af målene i handleplanen Metoder og initiativer til sikring af evaluering Ved opfølgning af målene i handleplanen benyttes bl.a. følgende metoder: indhente af udtalelser samtaler med barnet 13

14 samtaler med familien netværksmøder Mål Mindst en gang om året skal der være en samtale med barnet. I alle iværksatte foranstaltninger følges der op - første gang efter 3 måneder og efterfølgende minimum hver 12. måned. Alle nye forebyggende foranstaltninger evalueres i henhold til opstillede mål og delmål i handleplanen. Fremgangsmåde Tilsyn Tilsyn skal foregå ved rådgiverens personlige besøg mindst en gang om året. Som led i tilsynet skal der indhentes en skriftlig udtalelse fra barnets dagtilbud og andre relevante personer. Mindst en gang om året skal rådgiveren have en samtale med det anbragte barn. Det øvrige omfang af tilsynet må afgøres i hver enkelt sag. Opfølgning Senest 3 måneder efter iværksættelse af en foranstaltning vurderer rådgiveren, om indsatsen opfylder sit formål, og om indsatsen og handleplanen i givet fald skal ændres. Derefter følges op minimum en gang om året. Opfølgningen skal omhandle det overordnede formål med foranstaltningen og de konkrete delmål, som barnet og familien arbejder med. Mål og delmål vurderes sammen med barnet, familien og øvrige involverede parter. Opfølgningen foregår ved afholdelse af opfølgningsmøder. Opfølgningsmøder Rådgiver er ansvarlig for opfølgningsmødet. Formål med opfølgning er revurdering af handleplan. Evaluering Efter udarbejdelse af en 50-undersøgelse dokumenteres barnets udgangspunkt og ressourcer. Ved den løbende opfølgning af handleplanen dokumenteres graden af målopfyldelsen. Når den samlede indsats over for barnets afsluttes eller ophører, vurderes og dokumenteres barnets udbytte af indsatsen i forhold til barnets udgangspunkt. Evaluering Evaluering af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn, der foretages efter konkrete retningslinjer. 14

15 Ledelsen udarbejder årligt en status over uddannelsesaktiviteter og afholdelse af temadage. 15

16 Bilag B5 Sagsstandard: Politisk målsætning Indsatsen i forhold til unge, der er fyldt 15 år Unge der er fyldt 15 år, og som har behov for særlig støtte tilbydes så vidt muligt indsatser i nærmiljøet. Indsatser skal bygges på baggrund af et individuelt hensyn, og skal stimulere og styrke den unges evne til at prioritere, vælge og tage ansvar for eget liv. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Forventninger og krav til samarbejde Indsatsen tager udgangspunkt i den unge selv, med anerkendelse af den unge og erkendelse af nødvendigheden af, at den unge har ejerskab til målet og indsatsens enkelte elementer. Den unge selv, familien og de involverede parter fra Brønderslev Kommune bærer et fælles ansvar for at den særlige indsats lykkes. Metoder i sagsbehandling I 50-undersøgelsen lægges hovedvægten på afdækning af: Familieforhold Fritidsforhold Venskaber Skole og/eller beskæftigelsesforhold Stabil voksenstøtte og voksenkontakt Tilknytning og tilhørsforhold til nærmiljø 50 undersøgelsen munder ud i en vurdering af den unges behov for særlig støtte Senest ½ år før den unge fylder 18 år skal der tages stilling til: Behov for foranstaltninger efter det fyldte 18. år Der er særlig fokus på inddragelse af den unge og den unges ønske Indsatser og Initiativer i forhold til alternative dagtilbud til målgruppen I forbindelse med unge, der ikke vil, eller som har svært ved at tage imod kommunens almindelige tilbud for målgruppen, er der etableret samarbejde med: SSP Ungdomskonsulenter UU vejleder Misbrugskonsulent Jobkonsulent Mål Unge der er fyldt 15 år, og som har behov for særlig støtte tilbydes så vidt muligt indsatser i nærmiljøet. Indsatser skal bygges på baggrund af et individuelt hensyn, og skal 16

17 stimulere og styrke den unges evne til at prioritere, vælge og tage ansvar for eget liv. Fremgangsmåde Arbejde på at skabe fleksible dag- og døgntilbud til unge i kommunen og mulighed for at arbejde med de unge i deres eget miljø. Kontaktpersoner til de unge. Fokus på udvikling af udslusnings- og efterværnsindsatser. Evaluering Evalueringen af de opstillede mål foregår som led i det systematiske ledelsestilsyn. 17

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Truede Børn - en sammenhængende børnepolitik

Truede Børn - en sammenhængende børnepolitik Truede Børn - en sammenhængende børnepolitik Høringsudgave VIBORG KOMMUNE Indhold Indledning 3 Viborg Kommunes børne- og familiesyn 5 Viborg Byråds politiske målsætninger 6 Status 7 Udfordringer 8 Indsatsområder

Læs mere

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Sagsbehandler: Distrikt: Skoledistrikt: Aktuelle foranstaltninger Sæt X Pris pr.mdr Varighed Konsulentbistand

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2009 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Bilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2

Bilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2 Bilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2 Indholdsfortegnelse Modtagelse af underretning... 2 Børnefaglig undersøgelse... 4 Handleplan ifb med forebyggende foranstaltning... 7 Handleplan

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Baseline. Områdechefer og områdejuristers gennemgang af

Baseline. Områdechefer og områdejuristers gennemgang af Sagstrin Procentdel af korrekte sager ud af antal udtrukne sager Antal korrekte sager ud af antal udtrukne sager Procentdel af korrekte sager ud af antal udtrukne sager Antal korrekte sager ud af antal

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Organisationsplanen for BUR

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby.

Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. Sammenhængende Børnepolitik for udsatte børn og unge i Brøndby. En sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge kan skabe den røde tråd i den kommunale organisation, både i dybden og i bredden.

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Børn med særlige behov - En del af Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik

Børn med særlige behov - En del af Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik Børn med særlige behov - En del af Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik DRAGØR KOMMUNE Marts 2007 Børn med særlige behov En del af Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik Indholdsfortegnelse 1. En politik

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Bilag 1, lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unge, fjerde kvartal 2018

Bilag 1, lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unge, fjerde kvartal 2018 Bilag 1, lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unge, fjerde kvartal 2018 Dette skema viser udviklingen i lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unges ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet

Læs mere

Familieafdelingen hvem er vi?

Familieafdelingen hvem er vi? SSP Seminar 2017 Familieafdelingen hvem er vi? Organiseret under Børne- og kulturforvaltningen I Familie og Rådgivning sammen med PPR og udførerne. 30 socialrådgivere i psykosocial gruppe 7 socialrådgivere

Læs mere

Dagtilbud, skoler/sfo har fokus på udvikling af det enkelte barns intellektuelle, fysiske og sociale kompetencer.

Dagtilbud, skoler/sfo har fokus på udvikling af det enkelte barns intellektuelle, fysiske og sociale kompetencer. Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats dagtilbud, skoler/sfo s rolle i den generelle forebyggende indsats Dagtilbud, skoler/sfo arbejder målrettet på at flest mulige børn med særlige behov/handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Introduktion til Familiegruppearbejdet. Familiegruppen Centrum Badehusvej

Introduktion til Familiegruppearbejdet. Familiegruppen Centrum Badehusvej Introduktion til Familiegruppearbejdet Familiegruppen Centrum Badehusvej 11 16.02.18 Familiegruppernes rammer De politiske fastsatte mål og rammer: o Lovgivning (primært Serviceloven) instruktion (en myndighedsafdeling)

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er PROCEDURE Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand til børn,der endnu ikke har påbegyndt

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Sammenhængende Børn og Ungepolitik. for. Svendborg Kommune

Sammenhængende Børn og Ungepolitik. for. Svendborg Kommune Sammenhængende Børn og Ungepolitik for 2007-2012 2 Indhold: Indledning side 3 - med lovgrundlag, baggrund og formål, målgruppe samt opfølgning og revision Visionen side 5 - hvad vil vi gøre i? - tegnet

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedr.: Tidlig indsats for børn og unge der har behov for særlig støtte.

Standard for sagsbehandling vedr.: Tidlig indsats for børn og unge der har behov for særlig støtte. Standard for sagsbehandling vedr.: Tidlig indsats for børn og unge der har behov for særlig støtte. Politisk målsætning Målsætningen er formuleret ud fra en definition af tidlig indsats som den handling,

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes. Bekymrende fravær fra skolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs, families eller

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 1 og 2 Mål med indsats Målet er at yde gratis råd og vejledning, herunder lave

Læs mere

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Dette skema viser udviklingen i lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unges ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet har

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 7

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 7 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 7 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Familie- og uddannelsesudvalgets område. Sagsbeh.: Lone Vandborg Sagsnr.:

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Familie- og uddannelsesudvalgets område. Sagsbeh.: Lone Vandborg Sagsnr.: NOTAT Emne: Til: Bemærkninger til revision 2017 på Familie- og uddannelsesudvalgets område Byrådet Dato: 1. august 2018 Sagsbeh.: Lone Vandborg Sagsnr.: 00.32.10-K01-2-18 Deloitte har den 15. juni 2018

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere