ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN"

Transkript

1 JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT

2

3 Jens Chr. Skous Vej Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT JOBNO P A-1 DOKNO A REVISION 2.2 ISSUE 30. JANUAR 2012 FORFATTER MEC TJEKKET LE POS GODKENDT MEC

4

5 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Analysens udarbejdelse Rapportens opbygning 8 2 Udviklingen inden for træ- og møbelindustrien Beskæftigelsen Efteruddannelsesaktiviteter Uddannelserne 13 3 Metode og datagrundlag Metodiske overvejelser Analysemodel 14 4 Overordnede observationer Strategier Generel rekruttering til uddannelserne Generelt om brugen af efteruddannelse 18 5 Fremtidens kompetencebehov og jobprofiler Nuværende brug af efteruddannelse Værdikæden De fremtidige kompetencebehov Nye jobprofiler 29 6 Opsamling og anbefalinger Opsamling Anbefalinger 33

6 6 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN APPENDICES Appendix A Deltagere i interviewundersøgelsen Appendix B AMU-aktivitet på fag

7 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 7 Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 1 Indledning og baggrund Træets Efteruddannelser har af Undervisningsministeriet fået bevilget midler til en analyse af fremtidens uddannelsesbehov inden for træ- og møbelindustrien. I ansøgningen er beskrevet, hvordan udviklingen inden for produktionsteknologi, outsourcing af produktion inden for specielt møbelindustrien samt stigende industrialisering af bygge- og anlægsbranchen betyder, at der er behov for at afdække, om der er behov for udvikling af nye AMU-mål. Evt. nye AMU-mål skal tage højde for at jobprofiler og kernekompetencer for både de tilbageværende medarbejdere i produktionen, og beslægtede jobfunktioner lever op til branchens udviklingsbehov. Analyse af behov for nye kompetencer Formål Mål Der er derfor behov for at få analyseret behovet for faglærte/tillærte kompetencer og nye specialiserede jobfunktioner. Samt at få beskrevet, hvordan disse kompetencebehov kan imødekommes - ikke kun inden for EUD, men også i form af nye specialiserede AMU-mål, der sikrer, at den stabile arbejdskraft som industrien råder over, kan fastholdes og udvikles. Formålet med analysen er at få beskrevet fremtidens efteruddannelsesbehov for træ- og møbelindustrien. De konkret mål for analysen er følgende: at der beskrives kompetencebehov og jobprofiler for TE s målgruppe af både ufaglærte, tillærte/faglærte og lavere funktionærfunktioner, som tager høje for den øgede specialisering og outsourcing på den ene side og nye tværgående og understøttende arbejdsfunktioner på den anden. at sikre, at kompetencerne inden for TE udvikler sig i overensstemmelse med de enkelte delbranchers behov. at der beskrives en overordnet model for TE s efteruddannelsesstrategi, som fremtidssikrer og tager højde for den aktuelle udvikling at der udvikles en række specifikke AMU-mål, som analysen peger på

8 8 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 1.1 Analysens udarbejdelse Analysen er udarbejdet på foranledning af Snedkernes Uddannelser 1, som er sekretariat for Træets Efteruddannelser. Analysen er støttet af Undervisningsministeriet. 1.2 Rapportens opbygning Rapporten består udover dette kapitel af 6 andre kapitler: I kapitel 2 er udviklingen inden for træ- og møbelindustrien kort beskrevet. I kapitel 3 beskriver analysens metode og datagrundlag. COWI har gjort nogle overordnede observationer i forbindelse med denne analyse. Disse er beskrevet i kapitel 4, og er medtagede, da de medvirker til at sætte rammen for træ- og møbelindustriens fremtidige kompetencebehov. I kapitel 5 er fremtidens kompetencebehov og jobprofiler beskrevet. Konklusioner og anbefalinger er samlet i kapitel 6. 1 DI/Træets Arbejdsgivere, 3F og Dansk Byggeri samlede medio 2011 sekretariaterne for de faglige udvalg for maskinsnedker, snedker og træets efteruddannelse i det fælles sekretariat: Snedkernes Uddannelser.

9 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 9 2 Udviklingen inden for træ- og møbelindustrien Træ- og møbelindustrien dækker over et bredt spektrum af virksomheder, fra savværker og emballageproducenter til producenter af møbler, køkkener, gulve vinduer, spær og meget mere. Træindustrien omfatter typisk produktion af vinduer, døre, gulve, plader, spær, træemballage mv. Møbelindustrien omfatter fremstilling af stole, borde, senge, køkkener, butiksinventar, kontormøbler mv. I praksis kan de to brancher ikke skilles helt ad, da der er virksomheder, som både har møbelproduktion og træindustriel produktion. En lille branche Træ- og møbelindustrien er set i forhold til den samlede danske industri en lille branche, der har haft svære konkurrencemæssige vilkår siden 1990'erne 2 - og som ydermere blev ramt hårdt af den seneste finanskrise. 2.1 Beskæftigelsen Den overordnede beskæftigelse i træ- og møbelindustrien er faldet markant siden finanskrisen satte ind i Fald i beskæftigelsen gennem de seneste 10 år Som det ses af Figur 2-1 kommer de sidste års fald i forlængelse af et generelt fald i beskæftigelsen gennem de seneste 10 år. Værst er det gået ud over møbelindustrien, hvor beskæftigelsen fra 2001 til 2010 er faldet med knap 45 %. For Træindustrien er faldet i samme periode på knap 38 %. 2 For yderligere uddybning se "Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien", udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, marts 2008.

10 10 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Figur 2-1 Antal beskæftigede i den danske træ- og møbelindustri Træindustri Møbelindustri Kilde: Danmarks statistik, RAS9 Note 1: I 2009 overgår den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik til at anvende eindkomst som datagrundlag. Det betyder at der er et databrud i statistikken fra 2008 til Note 2: I løbet af perioden fra har Danmarks Statistik skiftet branchedefinitioner tre gange; i blev brancher defineret ud fra DB93, i ud fra DB03 og i ud fra DB07. Den ovenstående graf viser brancherne ud fra DB07 klassificeringen, så tallene fra er korrigeret fra deres oprindelige brancheklassificering. Høj andel af ufaglærte Industrien er kendetegnet ved at have en høj andel af ufaglærte ansatte. Som det fremgår af "Figur 2-2 Antal beskæftigede i den danske træindustri efter socioøkonomisk status og tid" og "Figur 2-3 Antal beskæftigede i den danske møbelindustri efter socio-økonomisk status og tid" er det primært lønmodtagere på grundniveau, der er ramt af beskæftigelsesnedgangen. Nedgangen er en følge af dels den stigende globalisering 3, dels konsekvenserne af den finanskrise, der indtraf i Det må forventes, at en del af de ufaglærte job, der er forsvundet i træ- og møbelindustrien er forsvundet og bortrationaliseret for altid, som det også fremgår af den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2010 fra TE. 3 For yderligere uddybning se "Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien", udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, marts 2008, samt "Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark", BAT-kartellet, marts 2008.

11 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 11 Figur 2-2 Antal beskæftigede i den danske træindustri efter socio-økonomisk status og tid Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Kilde: Danmarks statistik, RAS9 Figur 2-3 Antal beskæftigede i den danske møbelindustri efter socio-økonomisk status og tid Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Kilde: Danmarks statistik, RAS9 4 Danmarks Statistik opdeler lønmodtagere efter socioøkonomisk status, således at det er medarbejdernes funktion som registreres og ikke formel uddannelse. Ved lønmodtagere på højeste niveau forstås arbejde med typisk akademisk arbejde, ved mellemniveau forstås typisk fagligt eller teknisk arbejde, som kræver faglært eller teknisk uddannelse og ved grundniveau forstås funktioner på mere basalt fagligt niveau og ikke-faglært arbejde. Beskæftigede uden nærmere angivelse omfatter primært mangelfulde indberetninger. Data er baseret på virksomhedernes egne indberetninger. Opdelingen baseres på klassifikationen DISCO88. 5 Do.

12 Antal kursister 12 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Ikke tradition for efteruddannelse 2.2 Efteruddannelsesaktiviteter Samtidig med at andelen af ufaglærte udgør en stor del af arbejdsstyrken inden for træ- og møbelindustrien, er der ikke en stærk tradition for efteruddannelse, hvilket stiller branchen og aktørerne inden for efteruddannelsesområdet (skoler, efteruddannelsesudvalg mv.) overfor en stor udfordring AMU-aktivitet for Træets Efteruddannelser Som det fremgår af Figur 2-4 har der siden lavpunktet i 2007, været en stigende AMU-aktivitet inden for Træets Efteruddannelser 6. Det skal bemærkes, at den i tabellen viste udvikling, ikke afviger fra det generelle billede for de samlede AMU aktiviteter. Figur 2-4 Opgørelse af AMU-aktivitet for Træets Efteruddannelser AMU-aktivitet på fag opgjort på efteruddannelsesudvalg og kalenderår Total År Kilde: Udover AMU-aktiviteter grupperet under Træets Efteruddannelser indgår ansatte fra træ- og møbelvirksomheder også efteruddannelsesaktiviteter på generelle og tværgående kompetencer. 6 Der findes 3 FKB'er specifikt for Træets Efteruddannelser: 2702 Savværk og halvfabrikata med 49 tilkoblede mål 2780 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. med 142 tilkoblede mål 2781 Bolig- og autointeriørmontering med 45 tilkoblede mål 7 Rapporten: Kvartalsvis opgørelse af AMU-aktivitet på fag opgjort på efteruddannelsesudvalg og kalenderår (antal < 5 ej vist). I Appendiks B er indsat det bagvedliggende talmateriale.

13 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 13 Snedkeruddannelserne 2.3 Uddannelserne Der findes to snedkeruddannelser i Danmark: En maskinsnedkeruddannelse og en snedkeruddannelse med tre specialer: Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger. Herningsholm Erhvervsskole, Roskilde Tekniske Skole, Skive Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole udbyder både maskinsnedker og møbelsnedkeruddannelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, Københavns Tekniske Skole, EUC Syd og EUC Nord udbyder også møbelsnedkeruddannelsen. AMU-godkendte skoler Al efteruddannelse inden for træuddannelserne varetages af de to AMU-godkendte skoler Herningsholm Erhvervsskole og Skive Tekniske Skole. TE valgte i 2010 at koncentrere efteruddannelsesindsatsen på disse to udbydere for at styrke udbudsfrekvens og -kvalitet 8. Der er i denne analyse fokuseret på maskinsnedker- og møbelsnedkeruddannelserne. 8 Jf. "Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2011", Træets Efteruddannelser

14 14 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 3 Metode og datagrundlag Kvalitative metoder 3.1 Metodiske overvejelser Undersøgelsen er gennemført via en række kvalitative metoder, som involverer virksomheder, skoler samt uddannelsesudvalget under TE. Fordelen ved primært at benytte kvalitative metoder i undersøgelsen, er muligheden for aktivt at bruge dialog med interessenterne som led i analysearbejdet. Derved er argumenter, forbehold, påpegede problemer mv. anvendt fremadrettet i beskrivelsen af de fremtidige kompetencebehov. Personlige interview Der er gennemført personlige interview, da det vurderes, at spørgsmålet om nye kompetencer er for komplekst til at det kunne undersøges via telefoninterviews. 3.2 Analysemodel For at kortlægge det fremtidige uddannelsesbehov er der anvendt en analysemodel, som kort beskrevet i nedenstående afsnit Gennemgang tidligere analyser Desk Study Der er gennemført et desk study, hvor tidligere analyser gennemgås med henblik på i interviewfasen aktivt at kunne anvende resultaterne af allerede udarbejdede analyser. Semistrukturerede interview Interview Der er gennemført semistrukturerede interview med HR-chefer, produktionschefer og/eller direktører for 12 virksomheder inden for branchen, faglærere på de to god-

15 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 15 kendte AMU-udbydere, en repræsentant for Development Centre UMT, samt formanden for Træets Efteruddannelsesudvalg 9. Interviewpersoner er udvalgt i samarbejde med Snedkernes Uddannelser Anbefalinger På baggrund af de to ovenstående aktiviteter er beskrevet de områder, hvor der ses behov for udvikling af kompetencer, samt jobprofiler. Endelig er opstillet anbefalinger, som elementer, der kan indgå i TE s videre drøftelser om en fremtidig efteruddannelsesstrategi. 9 En liste over de interviewede virksomheder og organisationer er indsat i Appendiks A

16 16 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 4 Overordnede observationer På baggrund af de gennemgåede analyser og de foretagne interview har COWI gjort nogle overordnede observationer, der ikke direkte relaterer sig til efteruddannelse. Observationerne er imidlertid medtagede, da de dels udgør en ramme for de kompetencebehov, der beskrives i kapitel 5, dels for at beskrive centrale udfordringer for virksomhederne og dermed for branchen. Fælles for observationerne er, at de i vid udstrækning udspringer af de seneste års udvikling inden for træ- og møbelindustrien samt at de ligger til grund for virksomhedernes syn på de fremtidige kompetencebehov. Virksomheder har forskellige strategier 4.1 Strategier En observation er, at virksomhederne har forskellige strategier, som har medvirket til at sikre deres overlevelse gennem de senere års krise 10. Nogle af de strategier, som er observeret i forbindelse med denne analyse, er: Satsning på flere forskellige eksportmarkeder, således at afhængigheden i forhold til et enkelt marked mindskes. Fokus på nicheproduktion, hvor produktionen omlægges til et bestemt produkt, som efterspørges af et bestemt kundesegment. Eksempelvis PA Savværk, der er begyndt at producere plankegulve i tillæg til en (faldende) produktion af komponenter til møbelindustrien. Et andet eksempel er Expedit, der har kombineret deres metalvareproduktion med et træværkssted, da en kombination af træ og metal efterspørges inden for butiksinventar. En tredje strategi er at være fleksibel i forhold til produktionen, således at produktionen kan omstilles hurtigere end hos (de udenlandske) konkurrenter. 10 I rapporten "Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark", BAT-kartellet, marts 2008, er beskrevet hvilke overlevelsesstrateger de virksomheder, der blev interviewet dengang, havde.

17 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 17 En fjerde strategi er at være på forkant med fremtidige normer og krav, eksempelvis de fremtidige energikrav til vinduer og døre. Et eksempel på dette er Krone Vinduer, som har besluttet, at man allerede i dag vil leve op til de krav for vinduer, som først er gældende fra Det er blevet en del af virksomhedens "brand" og virksomhedens selvforståelse, at man som dansk vinduesproducent skal kunne noget særligt. Ikke et generelt kompetenceløft Strategierne er forskellige, men virksomhederne benytter i praksis kombinationer af de nævnte strategier. Fælles for alle ovennævnte er, at de er drevet af ledelsen og ikke har betydet efterspørgsel efter eller udvikling af nye typer kompetencer, nye efteruddannelsestilbud etc. Dvs. at strategierne ikke i første omgang har afspejlet sig i et generelt kompetenceløft blandt medarbejderne Udviklingen og fremtidige krav Virksomhedernes eget syn på deres strategi og på deres egen placering på et fremtidigt marked er udtryk for, at de er påvirkede af de seneste års økonomiske krise og har måttet tage stilling til, hvordan de kan overleve på markedet i fremtiden. Differentiering ift. globale konkurrenter Flere af de interviewede virksomheder peger på, at de som virksomheder er nødt til at udvikle sig tydeligt i deres markedssegment. Skal man fastholde sin position og udvikle sig som dansk virksomhed inden for træ- og møbelindustrien, er det vigtigt, at man differentierer sig i forhold til de globale konkurrenter. Det betyder, at man som møbelproducent, inventarfabrikant, vinduesproducent etc. skal skille sig ud for at være konkurrencedygtig. Det gør man blandt andet ved at satse på høj kvalitet, nicheprodukter, efterlevelse af fremtidige energikrav, satsning på nye materialer mv. 4.2 Generel rekruttering til uddannelserne Svært at rekruttere unge Virksomheder og skoler peger på, at det er svært at rekruttere unge mennesker til møbelsnedker- og maskinsnedkeruddannelserne. Det ses dog, at rekrutteringsproblemerne fortrinsvis er i Jylland i forhold til maskinsnedkeruddannelsen. I København er der stor søgning til møbelsnedkeruddannelsen, og for mange praktikpladssøgende til de pladser, der er. De interviewede virksomheder og skoler vurderer, at rekrutteringsproblemerne (til primært maskinsnedkeruddannelsen) kan hænge sammen med, at træ- og møbelindustrien ikke virker attraktiv på unge mennesker. Dette kan hænge sammen med, at det ikke er tydeligt, hvad man kan bruge uddannelsen som maskinsnedker til. Markedsføring Praktikpladser Flere påpeger, at branchen burde være langt bedre til at markedsføre sig selv, bl.a. i forhold til folkeskoleelever. Flere af de interviewede virksomheder har samarbejde med lokale folkeskoler og/eller UU-vejledere, hvilket giver positive resultater ift. rekruttering af lærlinge. Generelt medfører manglen på praktikpladser, at mange unge opgiver at få eller at færdiggøre en erhvervsuddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beskre-

18 18 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN vet det således, "Set i det store samfundsperspektiv betyder det, at arbejdsmarkedet går glip af en hel generation af uddannede tømrere, salgsassistenter og mekanikere, som vi ved vi skal bruge i fremtiden. AE s seneste fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der i år 2020 vil mangle erhvervsuddannede." 11 Manglen på faglært arbejdskraft vil på sigt ramme alle brancher, herunder træ- og møbelindustrien. International snedker og EUX-uddannelsen Der er påbegyndt en modernisering og udvikling af nye uddannelser som den internationale snedkeruddannelse ved Herningsholm, samt EUX uddannelsen, hvor man kan blive EUX-student samtidig med at man gennemfører en erhvervsuddannelse som tømrer, snedker, murer, struktør, industritekniker eller klejnsmed. Det giver mulighed for senere at kunne læse videre til eksempelvis ingeniør - og samtidig bevares den håndværksmæssige tilgang. Manglende kendskab Kurser inden for specialiserede områder 4.3 Generelt om brugen af efteruddannelse Der er store forskelle blandt de interviewede virksomheder i brugen af AMUsystemet, men generelt vurderer virksomhederne, at de anvender efteruddannelsestilbuddene for lidt og ikke som led i en systematisk indsats. Ufaglærte oplæres typisk på virksomheden og derefter tager man stilling til om der er behov for efteruddannelse inden for et eller flere specifikke faglige områder. De tilkendegivelser, som er fremkommet i denne undersøgelse, er meget lig dem, der fremkom i undersøgelsen om 'Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien' 12. Når efteruddannelsessystemet benyttes, er det primært inden for specialiserede områder som overfladebehandling og CNC kurser. Skolerne oplever p.t. størst efterspørgsel efter kurser inden for CNC, CAD, Alphacam og Robot. Derudover er det kurser i tværgående og bløde værdier, som samarbejde, kvalitet og LEAN, der efterspørges. Flere virksomheder tilkendegiver, at det er frustrerende, at kurser aflyses pga. for få deltagere. Træets Efteruddannelser indførte 1. januar 2010 en efteruddannelsesgaranti, som betyder at det ønskede kursus afholdes, uanset antallet af tilmeldte, samt at den maksimale ventetid er tre uger. Uddannelsesplaner Fokus på fleksibilitet Herningsholm har iværksat en målrettet indsats mod især mindre virksomheder, hvor de kan få rådgivning fra en uddannelseskonsulent. Konsulenten medvirker til at lave en plan for, hvordan virksomheden systematisk kan gøre sine medarbejdere klar til efteruddannelse, f.eks. ved at øge medarbejdernes læse/skrivekompetencer. Tidligere var man meget specialiserede på virksomhederne og efterspurgte kurser på enkeltdage. Udviklingen er begyndt at gå i retning af, at medarbejderne skal væ- 11 "Rekordmangel på praktikpladser", Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 24. august "Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien": Afsnit 3.3 Virksomhedernes kendskab til AMU uddannelserne. Udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, marts 2008

19 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 19 re mere fleksible, så de kan gå på tværs af produktionen. Det øger behovet for ugekurser, hvor der er mulighed for fordybelse og for at se rækkefølgen i en produktionsproces. Der peges på, at der i AMU-systemet stadig er mange 'hyldevarer'. I stedet burde systemet brydes op, så der kan laves skræddersyede kompetenceforløb, f.eks. med fokus på tværgående kompetencer designsprog miljø energikrav

20 20 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 5 Fremtidens kompetencebehov og jobprofiler Målet med analysen er bl.a. at beskrive kompetencebehov og jobprofiler for TE's målgruppe af ufaglærte, tillærte/faglærte og lavere funktionærfunktioner. Beskrivelsen skal tage højde for den øgede specialisering og outsourcing på den ene side og nye tværgående og understøttende arbejdsfunktioner på den anden. Tekniske kompetencer 5.1 Nuværende brug af efteruddannelse I dag er meget af efteruddannelsesindsatsen rettet mod de tekniske kompetencer i træ- og møbelindustrien samt mod opkvalificering af generelle kompetencer hos primært ufaglærte, som f.eks. læse- og skrivekompetencer. Endelig gennemfører en del virksomheder kompetenceløfte af den samlede medarbejderstab med henblik på at effektivisere produktionen. Det er eksempelvis LEAN-kurser, hvor hele medarbejderstaben eller grupper heraf får et samlet kompetenceløft i forhold til arbejdsgange og holdninger. I store træk oplever virksomhederne, at de kan få de kurser, de efterspørger, men erkender, at de selv primært efterspørger traditionelle kurser. Virksomhederne stiller ikke krav til eller går ind i udvikling af nye tiltag, som kan sikre dem nye kompetencer. Barrierer Samtidig tilkendegiver de fleste virksomheder, at de ikke er gode nok til at bruge efteruddannelsessystemet. De nævner en del barrierer i forhold til at anvende tilbuddene om efteruddannelse, som f.eks. at det er svært at motivere medarbejderne - og især de ufaglærte - til at gøre brug af efteruddannelsestilbuddene at der er for langt til uddannelsesstederne

21 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 21 at der sker for mange aflysninger af kurser 13 at maskinerne på uddannelsesstederne enten ikke er tidssvarende eller relevante, hvorfor de i stedet køber uddannelse i konkrete maskiner hos leverandørerne af disse 14 Fra produktion til oplevelser 5.2 Værdikæden Fremadrettet er det ikke nok at være effektive til at producere, virksomhederne skal også tænke i markedsføring, design, kvalitet, oplevelser mv. Det betyder i praksis, at virksomhederne skal flytte sig i værdikæden, så de skifter fra produktion til oplevelser, forstået på den måde, at de skal udvikle totalkoncepter, der inkluderer f.eks. interiør. Herunder spiller også evnen til at innovere ved at udvikle produkter, der blander materialer og produkter, der miljø- og energimæssigt er på forkant med udviklingen osv., en stor rolle. For at dette kan ske kræver det dels et afgørende brud med den traditionelle produktionsmåde og -tænkning, dels at håndværksmæssige kompetencer og forsknings- og udviklingskompetencer blandes. Et generelt kompetenceløft Skal branchen for alvor flytte sig, kræver det dels et generelt kompetenceløft på alle niveauer, dels udvikling og anvendelse af helt nye kompetencer. Derfor er det svært at isolere behovet for efteruddannelse fra kravene til det samlede uddannelsessystem, herunder erhvervsskoler og videregående uddannelser. 5.3 De fremtidige kompetencebehov På baggrund af den foretagne analyse er identificeret områder, hvor der er behov for udvikling af kompetencerne. Den samlede udvikling af kompetencer inden for områderne bør optimalt set ske gennem erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelserne. Sammenhængende indsatser I nedenstående beskrivelse er der forsøgt at skelne mellem den indsats, der kræves af efteruddannelsessystemet og den indsats, der kræves af øvrige aktører på området. Det kan dog ikke altid lade sig gøre, at skille indsatserne af, da der er og bør være en stor sammenhæng. COWI er opmærksom på, at der på en række af de nævnte områder eksisterer forskellige kurser under Træets Efteruddannelser. 13 Der blev indført en "Efteruddannelsesgaranti" fra 1. januar 2010, men ikke alle virksomheder kender denne. 14 Denne holdning fremgik også af undersøgelsen "Indførelse af industrirobotter og kompetencekrav i træ- og møbelindustrien", udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens kompetencecenter, marts 2008

22 22 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Endelig kan tilføjes, at kendskabet til skolernes udbud ikke er stort, dvs. at kurser, som muligvis kunne imødekomme virksomhedernes kompetencebehov ikke er kendte af virksomhederne at der ses et behov for at AMU-tilbud bliver integreret med tilbud fra andre uddannelsesinstitutioner i udvikling af konkrete efteruddannelsestilbud Der er i denne analyse identificeret ni hovedområder for branchens fremtidige kompetencebehov. Hovedområderne er: Internationale kompetencer Innovation Design Fleksibilitet Kvalitet It Materialeforståelse Mellemledelse Montage I de følgende afsnit er de enkelte områder uddybet. Baggrund Internationale kompetencer De interviewede virksomheder har på forskellige måder behov for internationale kompetencer i forhold til eksport og/eller produktion i andre lande end Danmark. Nogle af de interviewede virksomheder får produceret delkomponenter hos udenlandske underleverandører, hvilket stiller krav til virksomhedens kompetencer i forhold til underleverandørstyring og kvalitetssikring. En del virksomheder har en betydelig eksport, der dels kræver markedsindsigt i andre markeder, dels eksportfaglige kompetencer (logistik etc.). I rapporten "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering" 15 er en del af kompetencebehovene beskrevet. Kompetencebehov ift. de enkelte målgrupper Kompetencebehovene er naturligt forskellige afhængige af om der er tale om eksportaktiviteter eller produktion i udlandet. I forhold til egentlige udstationeringer, kortere ophold hos udenlandske underleverandører/egne fabrikker mv. er efteruddannelsesbehovene beskrevet i "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering". Behovene er 15 "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering", udarbejdet af COWI for Træets Efteruddannelser, december 2008.

23 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 23 generelle og dermed relevante for alle typer medarbejdere (ufaglærte, faglærte, lavere funktionærer). Flere af de interviewede virksomheder understreger, at det er vigtigt, at kunne anvende dansk arbejdskraft ved opbygning af produktion i udlandet - og at de i den forbindelse ser den internationale snedkeruddannelse, som et stærkt tiltag, der kan være med til at tiltrække netop de typer medarbejdere, som har lyst til at arbejde internationalt. Samtidig er medarbejdere, der har været udstationeret eller arbejdet i andre lande til at hente inspiration ind i virksomhederne. Når en del af produktionen foregår hos udenlandske leverandører stiller dette krav til hvorledes modervirksomheden foretager løbende kvalitetskontrol. I forhold til deciderede eksportkompetencer er det primært funktionærgruppen, der har behov for opkvalificering. Konklusion I forhold til efteruddannelsessystemet kan det konklusivt anføres, at anbefalingerne fra rapporten "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering" stadig er gældende det undersøges om der på sigt skal udvikles efteruddannelseskurser målrettet snedkere, der har gennemført den internationale snedkeruddannelse der målrettes kurser i kvalitetskontrol hos udenlandske underleverandører at der arbejdes med hvorledes de generelle eksportkompetencer (måske primært i mindre virksomheder) kan højnes. Baggrund Innovation Det er gennem evnen til at innovere 16, at danske virksomheder skal overleve den globale konkurrence. Det kræver et helt grundliggende samspil mellem virksomheder, universiteter, offentlige forskningsmiljøer, GTS-institutter, råd og fonde. Rådet for Teknologi og Innovation har opstillet følgende vision: Danmark skal være en innovativ nation i Private og offentlige produktions- og servicevirksomheder skal igen være blandt de mest konkurrencedygtige og innovative i verden. Rådet ønsker gennem udbredt brug af ny viden og teknologi at bidrage til løsning af 16 OECD s Oslo-manual definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af beviste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier.

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering

Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Træets Efteruddannelser Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Rapport December 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it debat Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Indhold 5 Udfordring 1: Sikre et sammenhængende finans-it uddannelsessystem

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Evaluering af AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Evaluering af AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Evaluering af AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg November 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-32-0

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Resume Behovet for efteruddannelse blandt medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd er relativt stort. Typisk angiver virksomhederne,

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere