ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN"

Transkript

1 JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT

2

3 Jens Chr. Skous Vej Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT JOBNO P A-1 DOKNO A REVISION 2.2 ISSUE 30. JANUAR 2012 FORFATTER MEC TJEKKET LE POS GODKENDT MEC

4

5 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Analysens udarbejdelse Rapportens opbygning 8 2 Udviklingen inden for træ- og møbelindustrien Beskæftigelsen Efteruddannelsesaktiviteter Uddannelserne 13 3 Metode og datagrundlag Metodiske overvejelser Analysemodel 14 4 Overordnede observationer Strategier Generel rekruttering til uddannelserne Generelt om brugen af efteruddannelse 18 5 Fremtidens kompetencebehov og jobprofiler Nuværende brug af efteruddannelse Værdikæden De fremtidige kompetencebehov Nye jobprofiler 29 6 Opsamling og anbefalinger Opsamling Anbefalinger 33

6 6 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN APPENDICES Appendix A Deltagere i interviewundersøgelsen Appendix B AMU-aktivitet på fag

7 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 7 Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 1 Indledning og baggrund Træets Efteruddannelser har af Undervisningsministeriet fået bevilget midler til en analyse af fremtidens uddannelsesbehov inden for træ- og møbelindustrien. I ansøgningen er beskrevet, hvordan udviklingen inden for produktionsteknologi, outsourcing af produktion inden for specielt møbelindustrien samt stigende industrialisering af bygge- og anlægsbranchen betyder, at der er behov for at afdække, om der er behov for udvikling af nye AMU-mål. Evt. nye AMU-mål skal tage højde for at jobprofiler og kernekompetencer for både de tilbageværende medarbejdere i produktionen, og beslægtede jobfunktioner lever op til branchens udviklingsbehov. Analyse af behov for nye kompetencer Formål Mål Der er derfor behov for at få analyseret behovet for faglærte/tillærte kompetencer og nye specialiserede jobfunktioner. Samt at få beskrevet, hvordan disse kompetencebehov kan imødekommes - ikke kun inden for EUD, men også i form af nye specialiserede AMU-mål, der sikrer, at den stabile arbejdskraft som industrien råder over, kan fastholdes og udvikles. Formålet med analysen er at få beskrevet fremtidens efteruddannelsesbehov for træ- og møbelindustrien. De konkret mål for analysen er følgende: at der beskrives kompetencebehov og jobprofiler for TE s målgruppe af både ufaglærte, tillærte/faglærte og lavere funktionærfunktioner, som tager høje for den øgede specialisering og outsourcing på den ene side og nye tværgående og understøttende arbejdsfunktioner på den anden. at sikre, at kompetencerne inden for TE udvikler sig i overensstemmelse med de enkelte delbranchers behov. at der beskrives en overordnet model for TE s efteruddannelsesstrategi, som fremtidssikrer og tager højde for den aktuelle udvikling at der udvikles en række specifikke AMU-mål, som analysen peger på

8 8 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 1.1 Analysens udarbejdelse Analysen er udarbejdet på foranledning af Snedkernes Uddannelser 1, som er sekretariat for Træets Efteruddannelser. Analysen er støttet af Undervisningsministeriet. 1.2 Rapportens opbygning Rapporten består udover dette kapitel af 6 andre kapitler: I kapitel 2 er udviklingen inden for træ- og møbelindustrien kort beskrevet. I kapitel 3 beskriver analysens metode og datagrundlag. COWI har gjort nogle overordnede observationer i forbindelse med denne analyse. Disse er beskrevet i kapitel 4, og er medtagede, da de medvirker til at sætte rammen for træ- og møbelindustriens fremtidige kompetencebehov. I kapitel 5 er fremtidens kompetencebehov og jobprofiler beskrevet. Konklusioner og anbefalinger er samlet i kapitel 6. 1 DI/Træets Arbejdsgivere, 3F og Dansk Byggeri samlede medio 2011 sekretariaterne for de faglige udvalg for maskinsnedker, snedker og træets efteruddannelse i det fælles sekretariat: Snedkernes Uddannelser.

9 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 9 2 Udviklingen inden for træ- og møbelindustrien Træ- og møbelindustrien dækker over et bredt spektrum af virksomheder, fra savværker og emballageproducenter til producenter af møbler, køkkener, gulve vinduer, spær og meget mere. Træindustrien omfatter typisk produktion af vinduer, døre, gulve, plader, spær, træemballage mv. Møbelindustrien omfatter fremstilling af stole, borde, senge, køkkener, butiksinventar, kontormøbler mv. I praksis kan de to brancher ikke skilles helt ad, da der er virksomheder, som både har møbelproduktion og træindustriel produktion. En lille branche Træ- og møbelindustrien er set i forhold til den samlede danske industri en lille branche, der har haft svære konkurrencemæssige vilkår siden 1990'erne 2 - og som ydermere blev ramt hårdt af den seneste finanskrise. 2.1 Beskæftigelsen Den overordnede beskæftigelse i træ- og møbelindustrien er faldet markant siden finanskrisen satte ind i Fald i beskæftigelsen gennem de seneste 10 år Som det ses af Figur 2-1 kommer de sidste års fald i forlængelse af et generelt fald i beskæftigelsen gennem de seneste 10 år. Værst er det gået ud over møbelindustrien, hvor beskæftigelsen fra 2001 til 2010 er faldet med knap 45 %. For Træindustrien er faldet i samme periode på knap 38 %. 2 For yderligere uddybning se "Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien", udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, marts 2008.

10 10 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Figur 2-1 Antal beskæftigede i den danske træ- og møbelindustri Træindustri Møbelindustri Kilde: Danmarks statistik, RAS9 Note 1: I 2009 overgår den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik til at anvende eindkomst som datagrundlag. Det betyder at der er et databrud i statistikken fra 2008 til Note 2: I løbet af perioden fra har Danmarks Statistik skiftet branchedefinitioner tre gange; i blev brancher defineret ud fra DB93, i ud fra DB03 og i ud fra DB07. Den ovenstående graf viser brancherne ud fra DB07 klassificeringen, så tallene fra er korrigeret fra deres oprindelige brancheklassificering. Høj andel af ufaglærte Industrien er kendetegnet ved at have en høj andel af ufaglærte ansatte. Som det fremgår af "Figur 2-2 Antal beskæftigede i den danske træindustri efter socioøkonomisk status og tid" og "Figur 2-3 Antal beskæftigede i den danske møbelindustri efter socio-økonomisk status og tid" er det primært lønmodtagere på grundniveau, der er ramt af beskæftigelsesnedgangen. Nedgangen er en følge af dels den stigende globalisering 3, dels konsekvenserne af den finanskrise, der indtraf i Det må forventes, at en del af de ufaglærte job, der er forsvundet i træ- og møbelindustrien er forsvundet og bortrationaliseret for altid, som det også fremgår af den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2010 fra TE. 3 For yderligere uddybning se "Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien", udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, marts 2008, samt "Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark", BAT-kartellet, marts 2008.

11 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 11 Figur 2-2 Antal beskæftigede i den danske træindustri efter socio-økonomisk status og tid Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Kilde: Danmarks statistik, RAS9 Figur 2-3 Antal beskæftigede i den danske møbelindustri efter socio-økonomisk status og tid Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Kilde: Danmarks statistik, RAS9 4 Danmarks Statistik opdeler lønmodtagere efter socioøkonomisk status, således at det er medarbejdernes funktion som registreres og ikke formel uddannelse. Ved lønmodtagere på højeste niveau forstås arbejde med typisk akademisk arbejde, ved mellemniveau forstås typisk fagligt eller teknisk arbejde, som kræver faglært eller teknisk uddannelse og ved grundniveau forstås funktioner på mere basalt fagligt niveau og ikke-faglært arbejde. Beskæftigede uden nærmere angivelse omfatter primært mangelfulde indberetninger. Data er baseret på virksomhedernes egne indberetninger. Opdelingen baseres på klassifikationen DISCO88. 5 Do.

12 Antal kursister 12 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Ikke tradition for efteruddannelse 2.2 Efteruddannelsesaktiviteter Samtidig med at andelen af ufaglærte udgør en stor del af arbejdsstyrken inden for træ- og møbelindustrien, er der ikke en stærk tradition for efteruddannelse, hvilket stiller branchen og aktørerne inden for efteruddannelsesområdet (skoler, efteruddannelsesudvalg mv.) overfor en stor udfordring AMU-aktivitet for Træets Efteruddannelser Som det fremgår af Figur 2-4 har der siden lavpunktet i 2007, været en stigende AMU-aktivitet inden for Træets Efteruddannelser 6. Det skal bemærkes, at den i tabellen viste udvikling, ikke afviger fra det generelle billede for de samlede AMU aktiviteter. Figur 2-4 Opgørelse af AMU-aktivitet for Træets Efteruddannelser AMU-aktivitet på fag opgjort på efteruddannelsesudvalg og kalenderår Total År Kilde: Udover AMU-aktiviteter grupperet under Træets Efteruddannelser indgår ansatte fra træ- og møbelvirksomheder også efteruddannelsesaktiviteter på generelle og tværgående kompetencer. 6 Der findes 3 FKB'er specifikt for Træets Efteruddannelser: 2702 Savværk og halvfabrikata med 49 tilkoblede mål 2780 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. med 142 tilkoblede mål 2781 Bolig- og autointeriørmontering med 45 tilkoblede mål 7 Rapporten: Kvartalsvis opgørelse af AMU-aktivitet på fag opgjort på efteruddannelsesudvalg og kalenderår (antal < 5 ej vist). I Appendiks B er indsat det bagvedliggende talmateriale.

13 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 13 Snedkeruddannelserne 2.3 Uddannelserne Der findes to snedkeruddannelser i Danmark: En maskinsnedkeruddannelse og en snedkeruddannelse med tre specialer: Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger. Herningsholm Erhvervsskole, Roskilde Tekniske Skole, Skive Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole udbyder både maskinsnedker og møbelsnedkeruddannelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, Københavns Tekniske Skole, EUC Syd og EUC Nord udbyder også møbelsnedkeruddannelsen. AMU-godkendte skoler Al efteruddannelse inden for træuddannelserne varetages af de to AMU-godkendte skoler Herningsholm Erhvervsskole og Skive Tekniske Skole. TE valgte i 2010 at koncentrere efteruddannelsesindsatsen på disse to udbydere for at styrke udbudsfrekvens og -kvalitet 8. Der er i denne analyse fokuseret på maskinsnedker- og møbelsnedkeruddannelserne. 8 Jf. "Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2011", Træets Efteruddannelser

14 14 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 3 Metode og datagrundlag Kvalitative metoder 3.1 Metodiske overvejelser Undersøgelsen er gennemført via en række kvalitative metoder, som involverer virksomheder, skoler samt uddannelsesudvalget under TE. Fordelen ved primært at benytte kvalitative metoder i undersøgelsen, er muligheden for aktivt at bruge dialog med interessenterne som led i analysearbejdet. Derved er argumenter, forbehold, påpegede problemer mv. anvendt fremadrettet i beskrivelsen af de fremtidige kompetencebehov. Personlige interview Der er gennemført personlige interview, da det vurderes, at spørgsmålet om nye kompetencer er for komplekst til at det kunne undersøges via telefoninterviews. 3.2 Analysemodel For at kortlægge det fremtidige uddannelsesbehov er der anvendt en analysemodel, som kort beskrevet i nedenstående afsnit Gennemgang tidligere analyser Desk Study Der er gennemført et desk study, hvor tidligere analyser gennemgås med henblik på i interviewfasen aktivt at kunne anvende resultaterne af allerede udarbejdede analyser. Semistrukturerede interview Interview Der er gennemført semistrukturerede interview med HR-chefer, produktionschefer og/eller direktører for 12 virksomheder inden for branchen, faglærere på de to god-

15 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 15 kendte AMU-udbydere, en repræsentant for Development Centre UMT, samt formanden for Træets Efteruddannelsesudvalg 9. Interviewpersoner er udvalgt i samarbejde med Snedkernes Uddannelser Anbefalinger På baggrund af de to ovenstående aktiviteter er beskrevet de områder, hvor der ses behov for udvikling af kompetencer, samt jobprofiler. Endelig er opstillet anbefalinger, som elementer, der kan indgå i TE s videre drøftelser om en fremtidig efteruddannelsesstrategi. 9 En liste over de interviewede virksomheder og organisationer er indsat i Appendiks A

16 16 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 4 Overordnede observationer På baggrund af de gennemgåede analyser og de foretagne interview har COWI gjort nogle overordnede observationer, der ikke direkte relaterer sig til efteruddannelse. Observationerne er imidlertid medtagede, da de dels udgør en ramme for de kompetencebehov, der beskrives i kapitel 5, dels for at beskrive centrale udfordringer for virksomhederne og dermed for branchen. Fælles for observationerne er, at de i vid udstrækning udspringer af de seneste års udvikling inden for træ- og møbelindustrien samt at de ligger til grund for virksomhedernes syn på de fremtidige kompetencebehov. Virksomheder har forskellige strategier 4.1 Strategier En observation er, at virksomhederne har forskellige strategier, som har medvirket til at sikre deres overlevelse gennem de senere års krise 10. Nogle af de strategier, som er observeret i forbindelse med denne analyse, er: Satsning på flere forskellige eksportmarkeder, således at afhængigheden i forhold til et enkelt marked mindskes. Fokus på nicheproduktion, hvor produktionen omlægges til et bestemt produkt, som efterspørges af et bestemt kundesegment. Eksempelvis PA Savværk, der er begyndt at producere plankegulve i tillæg til en (faldende) produktion af komponenter til møbelindustrien. Et andet eksempel er Expedit, der har kombineret deres metalvareproduktion med et træværkssted, da en kombination af træ og metal efterspørges inden for butiksinventar. En tredje strategi er at være fleksibel i forhold til produktionen, således at produktionen kan omstilles hurtigere end hos (de udenlandske) konkurrenter. 10 I rapporten "Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark", BAT-kartellet, marts 2008, er beskrevet hvilke overlevelsesstrateger de virksomheder, der blev interviewet dengang, havde.

17 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 17 En fjerde strategi er at være på forkant med fremtidige normer og krav, eksempelvis de fremtidige energikrav til vinduer og døre. Et eksempel på dette er Krone Vinduer, som har besluttet, at man allerede i dag vil leve op til de krav for vinduer, som først er gældende fra Det er blevet en del af virksomhedens "brand" og virksomhedens selvforståelse, at man som dansk vinduesproducent skal kunne noget særligt. Ikke et generelt kompetenceløft Strategierne er forskellige, men virksomhederne benytter i praksis kombinationer af de nævnte strategier. Fælles for alle ovennævnte er, at de er drevet af ledelsen og ikke har betydet efterspørgsel efter eller udvikling af nye typer kompetencer, nye efteruddannelsestilbud etc. Dvs. at strategierne ikke i første omgang har afspejlet sig i et generelt kompetenceløft blandt medarbejderne Udviklingen og fremtidige krav Virksomhedernes eget syn på deres strategi og på deres egen placering på et fremtidigt marked er udtryk for, at de er påvirkede af de seneste års økonomiske krise og har måttet tage stilling til, hvordan de kan overleve på markedet i fremtiden. Differentiering ift. globale konkurrenter Flere af de interviewede virksomheder peger på, at de som virksomheder er nødt til at udvikle sig tydeligt i deres markedssegment. Skal man fastholde sin position og udvikle sig som dansk virksomhed inden for træ- og møbelindustrien, er det vigtigt, at man differentierer sig i forhold til de globale konkurrenter. Det betyder, at man som møbelproducent, inventarfabrikant, vinduesproducent etc. skal skille sig ud for at være konkurrencedygtig. Det gør man blandt andet ved at satse på høj kvalitet, nicheprodukter, efterlevelse af fremtidige energikrav, satsning på nye materialer mv. 4.2 Generel rekruttering til uddannelserne Svært at rekruttere unge Virksomheder og skoler peger på, at det er svært at rekruttere unge mennesker til møbelsnedker- og maskinsnedkeruddannelserne. Det ses dog, at rekrutteringsproblemerne fortrinsvis er i Jylland i forhold til maskinsnedkeruddannelsen. I København er der stor søgning til møbelsnedkeruddannelsen, og for mange praktikpladssøgende til de pladser, der er. De interviewede virksomheder og skoler vurderer, at rekrutteringsproblemerne (til primært maskinsnedkeruddannelsen) kan hænge sammen med, at træ- og møbelindustrien ikke virker attraktiv på unge mennesker. Dette kan hænge sammen med, at det ikke er tydeligt, hvad man kan bruge uddannelsen som maskinsnedker til. Markedsføring Praktikpladser Flere påpeger, at branchen burde være langt bedre til at markedsføre sig selv, bl.a. i forhold til folkeskoleelever. Flere af de interviewede virksomheder har samarbejde med lokale folkeskoler og/eller UU-vejledere, hvilket giver positive resultater ift. rekruttering af lærlinge. Generelt medfører manglen på praktikpladser, at mange unge opgiver at få eller at færdiggøre en erhvervsuddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beskre-

18 18 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN vet det således, "Set i det store samfundsperspektiv betyder det, at arbejdsmarkedet går glip af en hel generation af uddannede tømrere, salgsassistenter og mekanikere, som vi ved vi skal bruge i fremtiden. AE s seneste fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der i år 2020 vil mangle erhvervsuddannede." 11 Manglen på faglært arbejdskraft vil på sigt ramme alle brancher, herunder træ- og møbelindustrien. International snedker og EUX-uddannelsen Der er påbegyndt en modernisering og udvikling af nye uddannelser som den internationale snedkeruddannelse ved Herningsholm, samt EUX uddannelsen, hvor man kan blive EUX-student samtidig med at man gennemfører en erhvervsuddannelse som tømrer, snedker, murer, struktør, industritekniker eller klejnsmed. Det giver mulighed for senere at kunne læse videre til eksempelvis ingeniør - og samtidig bevares den håndværksmæssige tilgang. Manglende kendskab Kurser inden for specialiserede områder 4.3 Generelt om brugen af efteruddannelse Der er store forskelle blandt de interviewede virksomheder i brugen af AMUsystemet, men generelt vurderer virksomhederne, at de anvender efteruddannelsestilbuddene for lidt og ikke som led i en systematisk indsats. Ufaglærte oplæres typisk på virksomheden og derefter tager man stilling til om der er behov for efteruddannelse inden for et eller flere specifikke faglige områder. De tilkendegivelser, som er fremkommet i denne undersøgelse, er meget lig dem, der fremkom i undersøgelsen om 'Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien' 12. Når efteruddannelsessystemet benyttes, er det primært inden for specialiserede områder som overfladebehandling og CNC kurser. Skolerne oplever p.t. størst efterspørgsel efter kurser inden for CNC, CAD, Alphacam og Robot. Derudover er det kurser i tværgående og bløde værdier, som samarbejde, kvalitet og LEAN, der efterspørges. Flere virksomheder tilkendegiver, at det er frustrerende, at kurser aflyses pga. for få deltagere. Træets Efteruddannelser indførte 1. januar 2010 en efteruddannelsesgaranti, som betyder at det ønskede kursus afholdes, uanset antallet af tilmeldte, samt at den maksimale ventetid er tre uger. Uddannelsesplaner Fokus på fleksibilitet Herningsholm har iværksat en målrettet indsats mod især mindre virksomheder, hvor de kan få rådgivning fra en uddannelseskonsulent. Konsulenten medvirker til at lave en plan for, hvordan virksomheden systematisk kan gøre sine medarbejdere klar til efteruddannelse, f.eks. ved at øge medarbejdernes læse/skrivekompetencer. Tidligere var man meget specialiserede på virksomhederne og efterspurgte kurser på enkeltdage. Udviklingen er begyndt at gå i retning af, at medarbejderne skal væ- 11 "Rekordmangel på praktikpladser", Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 24. august "Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien": Afsnit 3.3 Virksomhedernes kendskab til AMU uddannelserne. Udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, marts 2008

19 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 19 re mere fleksible, så de kan gå på tværs af produktionen. Det øger behovet for ugekurser, hvor der er mulighed for fordybelse og for at se rækkefølgen i en produktionsproces. Der peges på, at der i AMU-systemet stadig er mange 'hyldevarer'. I stedet burde systemet brydes op, så der kan laves skræddersyede kompetenceforløb, f.eks. med fokus på tværgående kompetencer designsprog miljø energikrav

20 20 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 5 Fremtidens kompetencebehov og jobprofiler Målet med analysen er bl.a. at beskrive kompetencebehov og jobprofiler for TE's målgruppe af ufaglærte, tillærte/faglærte og lavere funktionærfunktioner. Beskrivelsen skal tage højde for den øgede specialisering og outsourcing på den ene side og nye tværgående og understøttende arbejdsfunktioner på den anden. Tekniske kompetencer 5.1 Nuværende brug af efteruddannelse I dag er meget af efteruddannelsesindsatsen rettet mod de tekniske kompetencer i træ- og møbelindustrien samt mod opkvalificering af generelle kompetencer hos primært ufaglærte, som f.eks. læse- og skrivekompetencer. Endelig gennemfører en del virksomheder kompetenceløfte af den samlede medarbejderstab med henblik på at effektivisere produktionen. Det er eksempelvis LEAN-kurser, hvor hele medarbejderstaben eller grupper heraf får et samlet kompetenceløft i forhold til arbejdsgange og holdninger. I store træk oplever virksomhederne, at de kan få de kurser, de efterspørger, men erkender, at de selv primært efterspørger traditionelle kurser. Virksomhederne stiller ikke krav til eller går ind i udvikling af nye tiltag, som kan sikre dem nye kompetencer. Barrierer Samtidig tilkendegiver de fleste virksomheder, at de ikke er gode nok til at bruge efteruddannelsessystemet. De nævner en del barrierer i forhold til at anvende tilbuddene om efteruddannelse, som f.eks. at det er svært at motivere medarbejderne - og især de ufaglærte - til at gøre brug af efteruddannelsestilbuddene at der er for langt til uddannelsesstederne

21 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 21 at der sker for mange aflysninger af kurser 13 at maskinerne på uddannelsesstederne enten ikke er tidssvarende eller relevante, hvorfor de i stedet køber uddannelse i konkrete maskiner hos leverandørerne af disse 14 Fra produktion til oplevelser 5.2 Værdikæden Fremadrettet er det ikke nok at være effektive til at producere, virksomhederne skal også tænke i markedsføring, design, kvalitet, oplevelser mv. Det betyder i praksis, at virksomhederne skal flytte sig i værdikæden, så de skifter fra produktion til oplevelser, forstået på den måde, at de skal udvikle totalkoncepter, der inkluderer f.eks. interiør. Herunder spiller også evnen til at innovere ved at udvikle produkter, der blander materialer og produkter, der miljø- og energimæssigt er på forkant med udviklingen osv., en stor rolle. For at dette kan ske kræver det dels et afgørende brud med den traditionelle produktionsmåde og -tænkning, dels at håndværksmæssige kompetencer og forsknings- og udviklingskompetencer blandes. Et generelt kompetenceløft Skal branchen for alvor flytte sig, kræver det dels et generelt kompetenceløft på alle niveauer, dels udvikling og anvendelse af helt nye kompetencer. Derfor er det svært at isolere behovet for efteruddannelse fra kravene til det samlede uddannelsessystem, herunder erhvervsskoler og videregående uddannelser. 5.3 De fremtidige kompetencebehov På baggrund af den foretagne analyse er identificeret områder, hvor der er behov for udvikling af kompetencerne. Den samlede udvikling af kompetencer inden for områderne bør optimalt set ske gennem erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelserne. Sammenhængende indsatser I nedenstående beskrivelse er der forsøgt at skelne mellem den indsats, der kræves af efteruddannelsessystemet og den indsats, der kræves af øvrige aktører på området. Det kan dog ikke altid lade sig gøre, at skille indsatserne af, da der er og bør være en stor sammenhæng. COWI er opmærksom på, at der på en række af de nævnte områder eksisterer forskellige kurser under Træets Efteruddannelser. 13 Der blev indført en "Efteruddannelsesgaranti" fra 1. januar 2010, men ikke alle virksomheder kender denne. 14 Denne holdning fremgik også af undersøgelsen "Indførelse af industrirobotter og kompetencekrav i træ- og møbelindustrien", udarbejdet af COWI for Træ- og Møbelindustriens kompetencecenter, marts 2008

22 22 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN Endelig kan tilføjes, at kendskabet til skolernes udbud ikke er stort, dvs. at kurser, som muligvis kunne imødekomme virksomhedernes kompetencebehov ikke er kendte af virksomhederne at der ses et behov for at AMU-tilbud bliver integreret med tilbud fra andre uddannelsesinstitutioner i udvikling af konkrete efteruddannelsestilbud Der er i denne analyse identificeret ni hovedområder for branchens fremtidige kompetencebehov. Hovedområderne er: Internationale kompetencer Innovation Design Fleksibilitet Kvalitet It Materialeforståelse Mellemledelse Montage I de følgende afsnit er de enkelte områder uddybet. Baggrund Internationale kompetencer De interviewede virksomheder har på forskellige måder behov for internationale kompetencer i forhold til eksport og/eller produktion i andre lande end Danmark. Nogle af de interviewede virksomheder får produceret delkomponenter hos udenlandske underleverandører, hvilket stiller krav til virksomhedens kompetencer i forhold til underleverandørstyring og kvalitetssikring. En del virksomheder har en betydelig eksport, der dels kræver markedsindsigt i andre markeder, dels eksportfaglige kompetencer (logistik etc.). I rapporten "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering" 15 er en del af kompetencebehovene beskrevet. Kompetencebehov ift. de enkelte målgrupper Kompetencebehovene er naturligt forskellige afhængige af om der er tale om eksportaktiviteter eller produktion i udlandet. I forhold til egentlige udstationeringer, kortere ophold hos udenlandske underleverandører/egne fabrikker mv. er efteruddannelsesbehovene beskrevet i "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering". Behovene er 15 "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering", udarbejdet af COWI for Træets Efteruddannelser, december 2008.

23 FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 23 generelle og dermed relevante for alle typer medarbejdere (ufaglærte, faglærte, lavere funktionærer). Flere af de interviewede virksomheder understreger, at det er vigtigt, at kunne anvende dansk arbejdskraft ved opbygning af produktion i udlandet - og at de i den forbindelse ser den internationale snedkeruddannelse, som et stærkt tiltag, der kan være med til at tiltrække netop de typer medarbejdere, som har lyst til at arbejde internationalt. Samtidig er medarbejdere, der har været udstationeret eller arbejdet i andre lande til at hente inspiration ind i virksomhederne. Når en del af produktionen foregår hos udenlandske leverandører stiller dette krav til hvorledes modervirksomheden foretager løbende kvalitetskontrol. I forhold til deciderede eksportkompetencer er det primært funktionærgruppen, der har behov for opkvalificering. Konklusion I forhold til efteruddannelsessystemet kan det konklusivt anføres, at anbefalingerne fra rapporten "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering" stadig er gældende det undersøges om der på sigt skal udvikles efteruddannelseskurser målrettet snedkere, der har gennemført den internationale snedkeruddannelse der målrettes kurser i kvalitetskontrol hos udenlandske underleverandører at der arbejdes med hvorledes de generelle eksportkompetencer (måske primært i mindre virksomheder) kan højnes. Baggrund Innovation Det er gennem evnen til at innovere 16, at danske virksomheder skal overleve den globale konkurrence. Det kræver et helt grundliggende samspil mellem virksomheder, universiteter, offentlige forskningsmiljøer, GTS-institutter, råd og fonde. Rådet for Teknologi og Innovation har opstillet følgende vision: Danmark skal være en innovativ nation i Private og offentlige produktions- og servicevirksomheder skal igen være blandt de mest konkurrencedygtige og innovative i verden. Rådet ønsker gennem udbredt brug af ny viden og teknologi at bidrage til løsning af 16 OECD s Oslo-manual definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. Innovationer er resultatet af beviste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder for, eksisterende viden og teknologier.

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Analyserapport Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed:

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Fællesmøde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for maskinsnedkerfaget og det lokale uddannelsesudvalg for snedkere den 28/02 2012

Fællesmøde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for maskinsnedkerfaget og det lokale uddannelsesudvalg for snedkere den 28/02 2012 Fællesmøde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for maskinsnedkerfaget og det lokale uddannelsesudvalg for snedkere den 28/02 2012 Deltagere fra det lokale uddannelsesudvalg for maskinsnedkere:

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere