LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej"

Transkript

1 LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING LOKALPLAN 225 BESTEMMELSER KORTBILAG Brodersens Alle Bernstorffsvej Kildegårdsvej Kathrinevej Gjørlingsvej Hellerupvej Svejgårdsvej Rygårds Alle C.V.E.Knuths Vej

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLANENS BAGGRUND Gentofte Kommunalbestyrelses Bygningsudvalg har den 21. marts 2002, i henhold til planlovens 14, vedtaget at nedlægge et forbud mod at ejendommen Hellerupvej 72 ændres fra et enfamiliehus til et tofamiliehus. Bygningsudvalget har ligeledes vedtaget et forbud på ejendommen Bernstorffsvej 68 med henblik på at afvente vedtagelsen af en lokalplan. Forbudene betyder, at Kommunalbestyrelsen inden et år skal fremlægge et lokalplanforslag i offentlig høring. En del af lokalplanområdet er desuden omfattet af to ældre byplanvedtægter (8a og 16a). Byplanvedtægterne giver blandt andet mulighed for en større fortætning af området end kommuneplanen tillader. Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at erstatte disse byplanvedtægter med tidssvarende lokalplanbestemmelser i overensstemmelse med Kommuneplan EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Hellerup bydel og udgør kommuneplanens enkeltområde 1.B41. Området afgrænses mod nord af villabebyggelse langs Kathrinevej, mod øst af Rygårds Allé, mod syd af Hellerup Kirkegård og mod vest af Bernstorffsvej. Området omfatter 141 ejendomme, og har et samlet areal på ca. 11 ha ekskl. vejarealer. Bebyggelsen i lokalplanområdet består overvejende af ældre villaer med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 40. Der er 162 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på 175 m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 710 m 2. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 815 m 2. Der er registreret liberale erhverv i 18 boliger. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt m 2. 4 villaer inden for lokalplanområdet er udpeget til at være bevaringsværdige. Et markant ahorntræ på hjørnet af Kathrinevej og Hellerupvej er udpeget som bevaringsværdigt. Området er stationsnært i forhold til Hellerup Station. 1

4 Den nordlige del af området er beliggende i Tranegårdskolens skoledistrikt, mens den sydlige del ligger i Hellerup Skoles skoledistrikt. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre den særligt bevaringsværdige bebyggelse i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse. Endelig er det hensigten med lokalplanen at ophæve og erstatte utidssvarende byplanvedtægter (8a og 16a). Lokalplanen indeholder bestemmelser, der fastholder anvendelsen af lokalplanområdet som villaområde i form af helårsbeboelse. Området må endvidere anvendes til offentlige formål i form af institutioner til betjening af kommunen. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte bolig. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser og normer for, hvornår en ejendom har et tilstrækkeligt grundareal for udstykning samt etablering af flere boliger på samme ejendom. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN 2001 Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelserne for enkeltområde 1.B41 i Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune. En lokalplan, der fastsætter bestemmelser for enkeltområde 1.B41, skal sikre, at områdets anvendelse er boligformål og offentlige formål. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom inden for enkeltområdet må ikke overstige 25. Der må maksimalt bygges i to etager og bygningshøjden må ikke overstige 9 meter. Lokalplan 225 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægterne 8a og 16a. Byplanvedtægterne 8a og 16a vil blive ophævet for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan, når denne vedtages endeligt. 2

5 1.D5 Brodersens Alle Kildegårdsvej 1.B4 1.B2 Kildegårdsvej Kathrinevej Hellerupvej Eggersvej 1.B23 1.B41 Bernstorffsvej Gjørlingsvej Svejgårdsvej C.V.E.Knuths Vej Rygårds Alle 1.E4 1.D8 1.B3 Niels Andersens Vej ej Hyrdevej 1.F2 Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning SERVITUTTER Der aflyses ingen servitutter i forbindelse med vedtagelsen af den endelig lokalplan. Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. Øvrige private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende. TRAFIKFORHOLD Ifølge Gentofte Kommunes Trafik- og Miljøplan tilhører Bernstorffsvej vejklasse 1, hvor hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. Hellerupvej og Kildegårdsvej tilhører vejklasse 2, hvor færselslovens almindelig hastigsgrænse for færsel i bymæssig bebyggelse, 50 km/t er gældende. C.V.E. Knuths Vej og Rygårds Alle tilhører vejklasse 3, hvor hastighedsbegrænsningen er anbefalet til 40 km/t. Gjørlingsvej, Kathrinevej og Svejgårdsvej tilhører vejklasse 4, hvor hastighedsbegrænsningen er anbefalet til 30 km/t. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. 3

6 FREDNING OG BEVARINGSPLANLÆGNING I Gentofte Kommunes registrering af bevaringsværdige bygninger Huse i Gentofte fra 1984 er 4 bygninger inden for lokalplanområdet optaget som bevaringsværdige. Lokalplanen udpeger fortsat disse bygninger som værende bevaringsværdige, jf. kortbilaget. Bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i denne lokalplan er omfattet af et forbud mod nedrivning og må ikke ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Inden for lokalplanområdet er der udpeget et bevaringsværdigt træ. Når et træ er udpeget som bevaringsværdigt, skal en grundejer rette henvendelse til kommunen, inden der tages beslutning om fældning eller beskæring. Kommunen tager efterfølgende stilling til i hvilket omfang træet må ændres og vejleder grundejeren om beskæring, nyplantning og lignende. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. SPILDEVANDSPLANLÆGNING Med henvisning til de generelle leveringsvilkår må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. KYSTNÆRHED En realisering i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser har ingen visuel påvirkning på kysten. Planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne bringes derfor ikke i anvendelse. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. 4

7 LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området bevares som et attraktivt villaområde at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse at bevare enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og et træ med henblik på at sikre områdets miljøkvaliteter at opretholde kommunens grønne vejbilleder at ophæve utidssvarende byplanvedtægter. 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: 9aa, 9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9cb, 9dø, 9ea, 9eb, 9ec, 9h, 9i, 9ib, 9ig, 9in, 9ip, 9u, 9v, 9y, 9z, 9æ, 9ø, 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ak, 15al, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15au, 5

8 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15bd, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bq, 15br, 15bs, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 15by, 15bz, 15bæ, 15bø, 15cb, 15cf, 15cg, 15da, 15db, 15dc, 15dd, 15de, 15df, 15dg, 15dh, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15do, 15dp, 15dq, 15dr, 15ds, 15du, 15dv, 15dx, 15dy, 15dz, 15dæ, 15dø, 15ea, 15eb, 15ec, 15ed, 15ee, 15ef, 15eg, 15eh, 15ei, 15ek, 15el, 15em, 15en, 15eo, 15ep, 15eq, 15er, 15eu, 15ev, 15ex, 15ey, 15ez, 15eæ, 15eø, 15fa, 15fb, 15fc, 15fd, 15fe, 15ff, 15fi, 15fp, 15fq, 15fv, 15fx, 15gr, 15gs, 15k, 15ki, 15kk, 15kn, 15kp, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15z, 15æ, 15ø, Gentofte, samt alle parceller, der efter den 1. august 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til helårsbeboelse samt til institutioner til betjening af kommunen. 3.2 På grunde under m 2 må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus. På grunde over m 2 kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. På grunde over m 2 kan der opføres ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med lodret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. 3.3 Såfremt bygningen kun indeholder én selvstændig bolig, kan der på ejendommen drives liberalt erhverv, jf. 3, stk. 4 (se dog 1 ), under forudsætning af: at erhvervet etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 50 m 2 og ikke større end 25% af boligens etageareal, at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal. 3.4 Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende kontorvirksom- 1 Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens 46. 6

9 heder, som ikke ved karakter, omfang eller aktiviteter er eller umiddelbart kan blive til gene for de omkringboende. Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring. 3.5 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 4 UDSTYKNING 4.1 Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 700 m 2. 2 Eventuelle adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke i denne forbindelse. 4.2 Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end 20 meter. 4.3 Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre en tilladelse til udstykning eller arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parkerings- og opholdsarealer. 5 VEJ-, STI- OG PARKERING 5.1 Vejene i området bibeholdes med den nuværende beliggenhed. 5.2 Ved opførelse af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.3 Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse langs Bernstorffsvej, Gjørlingsvej, Hellerupvej, Kathrinevej, Kildegårdsvej, Rygårds Allé og Svejgårdsvej, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m. 6.3 Bebyggelse langs C.V.E. Knuths Vej, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end den på kortbilaget viste byggelinie beliggende 15 m fra vejskel. 6.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 9 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningslovgivningen. 2 Krav om mindste grundstørrelse på 700 m 2 kan jf. byggelovens 10A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt. 7

10 6.5 Boligbebyggelse må højst opføres i 2 etager. 7 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING 7.1 Det på kortbilaget viste bevaringsværdige træ må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse beskæres, fældes eller på anden måde ændres. 7.2 Bygninger, der på kortbilaget er markeret som bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omliggende bebyggelse og skal udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 8.2 Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde. 8.3 Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet i henhold til 3, stk. 3, opsættes orienteringsskiltning på bygningen. Skiltes størrelse må ikke overstige 10 x 30 cm. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal anlægges og bibeholdes som grønt område/ have. Oplag, herunder parkering af uindregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted. 9.2 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. 10 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG 10.1 Nye el-ledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler Inden for området må der på terræn opsættes indtil 1,80 meter høje fritstående antenner og parabolantenner i en afstand af mindst 2,5 meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel Det er tilladt at opsætte parabolantenner med en diameter på højst 100 cm. 8

11 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 11.1 Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med 5 og Forinden ny bebyggelse må tages i brug til støjfølsom anvendelse (boligog institutionsformål), skal det sikres, at støjniveauet på de primære opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) fra vejtrafik og ikke overstiger 60 db(a) fra jernbanetrafik. Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 3/1984, Trafikstøj i boligområder og nr. 1/1997, Støj og vibrationer fra jernbaner samt nr. 5/1985, Beregning af støj fra jernbaner. Det skal tillige sikres, at grænsen for vibrationer, der er 75 db, bliver overholdt, jf. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø". 12 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGTER Byplanvedtægt 8a, tinglyst den 30. december 1949, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: 9aa, 9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9cb, 9ig, 9ip, 9ø, 15bø, Gentofte Byplanvedtægt 16a, tinglyst den 27. september 1966, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: 15ah, 15ax, 15ay, 15az, 15bd, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bs, 15bt, 15bv, 15bx, 15by, 15cb, 15cf, 15cg, 15da, 15db, 15dd, 15df, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15fp, 15fq, 15gr, 15k, 15kn, 15kp, 15z, Gentofte. 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 9

12 13.3 Lokalplanen indeholder i 12 bestemmelser om, at byplanvedtægt 8a og 16a ophæves for det af lokalplanen omhandlende område Lokalplanen indeholder i 7 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 28. april Hans Toft (Sign.) Jørgen Steen Knudsen (Sign.) Nærværende lokalplan begæres i henhold til 31, stk. 2 i lov om planlægning tinglyst på matr.nre.: 9aa, 9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9cb, 9dø, 9ea, 9eb, 9ec, 9h, 9i, 9ib, 9ig, 9in, 9ip, 9u, 9v, 9y, 9z, 9æ, 9ø, 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ak, 15al, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15au, 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15bd, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bq, 15br, 15bs, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 15by, 15bz, 15bæ, 15bø, 15cb, 15cf, 15cg, 15da, 15db, 15dc, 15dd, 15de, 15df, 15dg, 15dh, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15do, 15dp, 15dq, 15dr, 15ds, 15du, 15dv, 15dx, 15dy, 15dz, 15dæ, 15dø, 15ea, 15eb, 15ec, 15ed, 15ee, 15ef, 15eg, 15eh, 15ei, 15ek, 15el, 15em, 15en, 15eo, 15ep, 15eq, 15er, 15eu, 15ev, 15ex, 15ey, 15ez, 15eæ, 15eø, 15fa, 15fb, 15fc, 15fd, 15fe, 15ff, 15fi, 15fp, 15fq, 15fv, 15fx, 15gr, 15gs, 15k, 15ki, 15kk, 15kn, 15kp, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15z, 15æ, 15ø, Gentofte, samt alle parceller, der efter den 1. august 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Endvidere begæres i henhold til samme lov, den i 12 nævnte byplanvedtægt 8a, tinglyst den 30. december 1949, aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: 9aa, 9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9cb, 9ig, 9ip, 9ø, 15bø, Gentofte Desuden begæres i henhold til samme lov, den i 12 nævnte byplanvedtægt 16a, tinglyst den 27. september 1966, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: 15ah, 15ax, 15ay, 15az, 15bd, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bs, 15bt, 15bv, 15bx, 15by, 15cb, 15cf, 15cg, 15da, 15db, 15dd, 15df, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15fp, 15fq, 15gr, 15k, 15kn, 15kp, 15z, Gentofte. 10

13 Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, den 15. maj 2003 Jørgen Steen Knudsen (Sign.) Hanne Rostock (Sign.) Tinglyst den 27. maj Offentliggjort den 23. maj

14 14u 73 15gp 69B 10 65A ge 67 63A 15ii 59 55A gt 51 9cc 71B 71A 69A Bernstorffsvej 4 14fv 19 14fx 14fz 6 14fy bæ 14bq 17A 86 14al ay 14gz 14hy 15 14hø hæ 14hr 75 14ia hs 5A 3 NORD 71 15bø 14hq 5B 15gc 3A 86 15cf 14gy 1 15gf gn 15bd 14fa 15gg 14ep 15bf 14ak cb 9 15bk 11 15fy 15bt 15da 21A 15bl 19 15dn 84 15at 15fg 15bn 15kp 15df fz 15cg 3 15dm 5 15bm 15db 15z 1 8B 8A dd 2 8C fu dk B 23 15di 15dl 15bg av bh ax fæ ay az 18 15fb 15fa fq eø 15dz 15by 24 15du 15dq 15au 15fp 15bv 15dg 74 15bs 5 15dc t 15fø 15bo 15bp 15eæ 15ey 72A 16 15bi 15en 15em 15r 15ei 12 15ef 15bu 15bx 15ah 15s 72 15q kn gr 6A 78 15ga 15ez 4 15p 15k 16 6B 15bæ o Gjørlingsvej 1 15bz gs 15ik6C 15 13A n 11 15ee 15ø 15eo 15æ 11 15ex 15ff 15fx 15fc 15er 15ek fe 15ag gd 53 8A 15ep 15dø 15dæ 6 15aa 60 15eu 20 15de D ab C 15fv 3 15fd 15ev 15eq dp15do 15eg 5 51E 15ac 15i 56A 15el 70 Svejgårdsvej 15bq 37 31A15dv 15ea eh 25A ar 15dr 72 15dh 15ds 15dx 15dy 15eb 23 15ec 15ed 15ap 15br 36 9ac 9cb 68 9i 34 9ad Kildegårdsvej 9ec 9af aq 15ak 21 15ao 15 15am 18B18A 15af 15al 13 15an C.V.E.Knuths Vej Brodersens Alle 15ae z 15ad 9ae 9ag 9ai 9ah 9ig 9al 9ip 9ak 9aa 9ø 9æ 9y Hellerupvej 9 7 Kathrinevej 8 15kk 15ki 6 9ib 4B 9in 9v 9u 15fi 4A 51B 2 9h 902 9f 15d 1 49 Rygårds Alle 9g dø 11 9ea 9 9eb 25 9hi 9hl 27 9id hm 29 9hg 9hh KORTBILAG Lokalplan 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej. MÅL 1:3.000 Områdegrænse Bevaringsværdig bebyggelse Bevaringsværdigt træ Byggelinie GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING 2002

15 LOKALPLAN 225 FOR ET OMRÅDE VED HELLERUPVEJ, KATHRINEVEJ OG C.V.E. KNUTHS VEJ

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149

LOKALPLAN 224. for Jægersborg Allé 149 LOKALPLAN 224 for Jægersborg Allé 149 GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 224 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium

LOKALPLAN 190. for Øregård Gymnasium LOKALPLAN 190 for Øregård Gymnasium GENTOFTE KOMMUNE Gersonsvej Gruts Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 190 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium Lokalplan 258 for Gl. Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 258 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej Lokalplan 271 for et område ved Sankt Lukas Vej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 271 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 267 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING IRUHWRPUnGHYHG 2UGUXS&\NHOEDQH *(172)7(.20081( Lindegårdsvej Grønnevænge ej INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej LOKALPLAN 170 for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej GENTOFTE KOMMUNE Holmegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 170 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 371. for Vinagervej FORSLAG

Lokalplan 371. for Vinagervej FORSLAG Lokalplan 371 for Vinagervej FORSLAG !!!!!!!!!! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 371 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution

LOKALPLAN 204. for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution LOKALPLAN 204 for et område ved Charlottenlund Travbane - Institution GENTOFTE KOMMUNE Strandhøjsvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 204 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej LOKALPLAN 179 for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 154 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED CLARASVEJ OG HVIDØREVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1999

LOKALPLAN 154 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED CLARASVEJ OG HVIDØREVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1999 LOKALPLAN 154 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED CLARASVEJ OG HVIDØREVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1999 mm OmOO.-4Z ZOm Z~ (0 O~uD ~mm Z ~p.jh INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 154. Side LOKALPLANENS

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Lokalplan 239 for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Vemmetofte Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 239 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 104 for et område mellem Falkoner Allé, jernbanearealet, skellet mod Den Kongelige Veterinærog Landbohøjskole, Grundtvigs Sidevej, Henrik Steffens Vej og Gammel Kongevej April 1999 INDLEDNING

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996

LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 129 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM HANS JENSENS VEJ, DÆMRINGSVEJ, HVILEVEJ OG LYNGBYVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 129 Side LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 339. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 339. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium Edelgave Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 339 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 218. for plejehjemmet Egebjerg

LOKALPLAN 218. for plejehjemmet Egebjerg LOKALPLAN 218 for plejehjemmet Egebjerg GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 218 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lokalplan 216. for Ordrup Skole

Lokalplan 216. for Ordrup Skole Lokalplan 216 for Ordrup Skole Brannersvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 216 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane

LOKALPLAN 246. for Charlottenlund Travbane LOKALPLAN 246 for Charlottenlund Travbane GENTOFTE KOMMUNE !! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 246 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign.

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign. Lokalplan 1.11.3 Lokalplan 1.11.3 Lokalplanen fastsætter bestemmelser for indholdet og den videre udformning af erhvervsområdet ved Ishøj Strandvej. Området fastholdes som erhvervsområde til mindre industri-

Læs mere

Lokalplan 245. for Bernadotteskolen

Lokalplan 245. for Bernadotteskolen Lokalplan 245 for Bernadotteskolen !!!!!!!!!!!! Svanemøllevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 245 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Lokalplan 345. for Enighedsvej 12. FORSLAG

Lokalplan 345. for Enighedsvej 12. FORSLAG Lokalplan 345 for Enighedsvej 12. FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 345 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 351. for Gammel Hellerup Gymnasium

Lokalplan 351. for Gammel Hellerup Gymnasium Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 351 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 254. for Tranegårdskolen

Lokalplan 254. for Tranegårdskolen Lokalplan 254 for Tranegårdskolen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 254 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 108. for et område mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H.C. Ørsteds Vej

Lokalplan nr. 108. for et område mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H.C. Ørsteds Vej Lokalplan nr. 108 for et område mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H.C. Ørsteds Vej September 2000 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Gammel Kongevej,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 359. for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej

Lokalplan 359. for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 359 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 288. for ejendommen Nesa Allé 1

Lokalplan 288. for ejendommen Nesa Allé 1 Lokalplan 288 for ejendommen Nesa Allé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 288 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 181. for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé

Lokalplan 181. for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé Lokalplan 181 for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 181 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 238. for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken

LOKALPLAN 238. for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken LOKALPLAN 238 for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken GENTOFTE KOMMUNE INHOLSFORTEGNELSE REEGØRELSE FOR LOKALPLAN 238 LOKALPLANENS BAGGRUN EKSISTERENE FORHOL LOKALPLANENS FORMÅL OG INHOL LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 107 for et område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Frederiksberg Gymnasium, Niels ebbesens Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej September 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 251. for et område ved Bregnegårdsvej

Lokalplan 251. for et område ved Bregnegårdsvej Lokalplan 251 for et område ved Bregnegårdsvej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 251 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere