Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/ kl ved vandværket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket"

Transkript

1 Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/ kl ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer og bestyrelsen. Pkt. 1. Valg af dirigent. Mogens Taarup foreslog Solveg Nilsson som dirigent for generalforsamlingen(gf). Der blev stillet forslag om Orla Zinck som dirigent. Der blev stemt om de 2 kandidater. 29 stemte for Solveg Nilsson og 19 stemte for Orla Zinck. Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede, at dagsordenens pkt. 4 udgår, da der ikke var kommet forslag fra medlemmerne. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under pkt. 7, Eventuelt, alene kan drøftes emner vedr. vandværket der kan ikke træffes beslutninger. Herefter gav dirigenten ordet til formand Mogens Taarup, for aflæggelse af beretning. Pkt. 2. Beretning. Mogens Taarup orienterede om årets gang i vandværket. Antallet af medlemmer er nu 1309 kun 2 nye i år. Finanskrisen har lagt låg på antallet af nybyggerier. Den nye tilbygning på vandværket er blevet færdig og det inden for rammerne af budgettet. Der blev i samme omgang skiftet tagpap på den gamle bygning. Tagpappet var 15 år gammelt og det var billigere at få det gjort nu mens der var håndværkere i gang med nybygningen. Den store grisefarm, som også blev nævnt sidste år, er nu klar til at gå i drift. De skal bruge omkring m3 vand fra Skamlebæk Vandværk og m2 fra Asnæs Vandværk. I forbindelse med etableringen af vandforsyning til grisefarmen, blev Asnæs Vandværk sluttet til ringforbindelsen.

2 Ringforbindelsen bestod sin prøve i forbindelse med at Ordruplund Vandværk lukkede ned for reparationer. Skamlebæk Vandværk leverede vand til deres forbrugere og ingen blev generet af lukningen. Ordruplund Vandværk har efterfølgende leveret det meste vand tilbage og planen er, at de leverer alt retur, så der ikke er nongen mellemregning mellem vandværkerne. Der er fra myndighederne et pres for at for at få de små og mindre vandværker til at lægge sig sammen. Skamlebæk Vandværk vil gerne være på forkant med udviklingen. Så ud over etablering af ringforbindelsen, der nu er udvidet med Asnæs Vandværk, arbejder bestyrelsen videre for at opnå en så rationel drift og administration som muligt. Ved sidste GF blev der stillet spørgsmål ved Mogens Taarups valgbarhed til bestyrelsen. Det blev anfægtet, at Mogens Taarup var bestyrelsesmedlem, når han ikke er ejer af en ejendom i området. Bestyrelsen har forelagt kritikken for vandværkets advokat, der klart og entydigt giver bestyrelsen medhold i, at man godt kan være medlem af bestyrelsen uden at være ejer af en ejendom, jf. vandværkets vedtægter. Mogens Taarup fremlagde skriftligt svar fra advokaten, så interesserede kunne læse brevet i sin helhed. Der vil være besparelser for vandværket, hvis alle betaler via PBS. Bestyrelsen overvejer derfor, at indfører gebyrer for girobetaling eller evt. en konkurrence blandt de der betaler via PBS. Afslutningsvis takkede Mogens Taarup driftsleder Erik Wilson Frederiksen for hans altid ihærdige indsats for vandværkets medlemmer, Kirsten for at hjælpe med det praktiske omkring GF og administrator samt bestyrelse for samarbejdet i årets løb. Efter beretningen var der spørgsmål og debat. Spørgsmålet vedr. Mogens Taarups status som ejer eller ikke ejer blev rejst igen. Medl. Orla Zinck, mente, at det er utroværdigt, når formanden oplyser han er ejer og ikke er det. Debatten fra sidste år var ved at gentage sig. Et andet medlem gjorde opmærksom på, at man godt kan være medejer uden at det er tinglyst. Mogens Taarup oplyste, at han ejer en andel af huset, men at hans navn ikke står på skødet. Herefter ebbede debatten ud. Der blev spurgt til grisefarmens forbrug af vand får de en lavere pris end andre?

3 MT svarede, at vi i vores bestemmelser har mulighed for at forhandle prisen, når forbruget er over 5000 m3 om året. Grisefarmen vil derfor få en lavere pris. Prisen er ikke forhandlet helt på plads. Prissætningen skal også ske med skelen til hvad Asnæs vandværk tager for vandet. Der blev spurgt til hjemmeside adressen. Det gjorde der også sidste år denne fremgår af referatet fra GF 2008 og er : Hvis der er problemer med æ kan man finde vandværket under sbv.vandnet.dk. Der blev spurgt til grisefarmen og om hvornår den skal i gang. Et andet medlem fortalte, at der var kommet grise ind for 2 mdr. siden. Dette har grisefarmen ikke oplyst til bestyrelsen. Ole Hansen fra bestyrelsen rejste sig og bad generalforsamlingen om at finde kammertonen frem, da der var ved at udvikle sig en lidt skinger stemning. Et medlem mente, at bestyrelsen måtte vide om der er åbnet for vandet til svinefarmen. CL oplyste, at det har der været hele tiden også i byggeperioden, da det jo altid har været en beboet ejendom. Driftslederen meddelte, at han netop havde konstateret, at der ved tidspunktet for GF endnu ikke var grise på farmen. Det undrede nogle, at vi leverer vand uden at have aftalt en pris. Et medlem gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen blot kan stemme nej til formandens beretning, for at vise, at man ikke er tilfreds med ledelsen. Dirigenten iværksatte afstemningsprocedure. Mere end 25 % af de tilstedeværende ønskede skriftlig afstemning. Der blev stemt om følgende: Kan formandens beretning godkendes? Resultatet blev: 30 ja 19 nej 2 ugyldige 1 blank Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt. Pkt. 3. Regnskab for det forløbne regnskabsår. Jann Larsen aflagde regnskabet for 2008.

4 Der blev spurgt til hvorfor man har både betalt af medlemmer og tilgodehavende hos medlemmer som 2 poster. JL forklarede, at vandværket benytter transaktionsprincippet, så indtægten kommer først ind i resultatopgørelsen, når betalingen er vandværket i hænde. Der blev spurgt hvorfor Kirsten Hasfeldt stod som revisor og ikke Erik Rasmussen. JL forklarede, at Kirsten Hasfeldt har været revisorsuppleant og da Erik Rasmussen har ønsket at trække sig som revisor, træder Kirsten Hasfeldt automatisk i hans sted. Et medlem roste bestyrelsen for at omkostningerne i diverse drift er faldet markant fra Kr i 2007 til Kr i Finder dog driftslederens løn på Kr høj. Flere nævnte, at omkostningerne til udsendelse af regnskab og referat med indkaldelse til GF er en stor post. Den er også steget fra Kr i 2007 til Kr i Forklaringen på denne stigning er, at første forsendelse fejlagtigt blev sendt til sommerhusadressen. Der blev derfor sendt endnu et brev til privatadressen med oplysning herom. Det blev foreslået at trykke på begge sider af papiret for at spare papir samt vægt og dermed porto. Det blev kommenteret, at driftslederen får kørepenge samtidig med at han har en bil stillet til rådighed af vandværket. Jann oplyste, at driftslederen selv vælger hvad han vil køre i. ( Hvis driftslederen kommer lige fra et hul med vand og mudder, er det ikke så rart at benytte bilen efterfølgende i sit pæne tøj. Driftslederen kører stort set altid sammen med et bestyrelsesmedlem så her spares kørepenge. ) Det blev foreslået, at man kunne udsende indkaldelser m.m. på mail. Jann oplyse, at det vil være et stort og uoverkommeligt arbejde at opdatere og holde en sådan mailliste ved lige Derimod er postadressen mere sikker. Der blev spurgt til, hvorfor edb optræder flere gange i regnskabet. Jann oplyste, at edb optræder flere gange, da udgiften er bogført ved den aktivitet den hører til. Der arbejdes i øvrigt på ny kontoplan. Bestyrelsen mener ikke, at tiden endnu er inde til at gå over til kun at informere via mail og hjemmeside på nettet ( det blev også drøftet på sidste GF). Der blev spurgt til stigningen i bestyrelsesomkostninger og hvorfor Diverse honorarer er forsvundet ud af regnskabet. Jann forklarede, at der er i forbindelse med arbejdet med kontoplanen, er lavet nogle små rettelser. Betegnelsen Honorar er misvisende der er tale om det tilskud som bestyrelsesmedlemmerne i foreninger må få udbetalt til dækning af kontor og tlf. udgifter. Det er derfor en mere korrekt betegnelse med bestyrelsesomkostninger end honorar.

5 Der blev spurgt til, hvad administrator laver for Kr ,- om året. John Serrtizlev forklarede, at han er sekretær for bestyrelsen, arrangerer møder, skriver referater og står for bogholderi, betalinger, løn samt kontakt med ekstern revisor. Et medlem foreslog, at Jann kunne have kontoudtog med på GF, for bedre at kunne nævne hvad de enkelte poster/beløb dækker over. Der blev spurgt til omkostninger til Rambøll har FDV ikke noget man kan bruge. Dirigenten kunne fortælle, at FDV alene har en kontoplan at tilbyde, ikke et bogholderisystem eller system til drift af vandværk. Herefter blev regnskabet godkendt. Pkt. 4 er udgået. Pkt. 5. Jann Larsen fremlagde budgettet for Der spørges til antallet af nye medlemmer. Her er budgetteret med 6 nye medlemmer. Vi har kun fået 2 i første halvår. Er 6 realistisk? CL oplyste, at der nu er kommet lidt gang i udstykning af nye parceller, så det er realistisk. Der blev spurgt, om der stadig er nogen med egen brønd. Hertil kunne CL svare ja der er stadig nogle stykker tilbage. Der blev spurgt til, hvad bestyrelsen har budgetteret med omkring indtægter fra grisefarmen. CL oplyste, at budgetgrundlaget er Kr. 5,- pr. m3, da det er det han skal betale hos Asnæs Vandværk. Det blev foreslået, at man kunne sætte prisen på vand ned, hvis vandværkets formue blev for stor, Jann kunne fortælle, at det er almindeligt anerkendt, at et beløb svarende til et års driftsomkostninger ikke anses som formue. VI ligger der omkring, så der er ikke nogen grund til at ændre på prisen her og nu. Et medlem fremførte, at der måske var et større incitament til at spare, hvis man ikke havde så store indtægter. Budgettet er herved forelagt GF det skal ikke godkendes.

6 Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af revisor. På valg var Jann Larsen, Ole Hansen og Torben Møller, som alle genopstillede. Ingen andre stillede op. De blev alle 3 genvalgt. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Kirsten Hasfeldt. Hun blev valgt. Herefter skulle vælges ny revisorsuppleant. Mogens Taarup foreslog Vibeke A Pedersen, som accepterede. Hun blev herefter valgt. Pkt. 7. Et medlem fortalte, at selv om måleren er lukket ( en elektronisk måler ) så registrerer den et vandforbrug ca. 3,5 l om dagen. Er de pålidelige nok? Mogens Taarup svarede, at det må EWF tage ud og kigge på. Et andet medlem har det problem, at brønden står under vand, så det ikke er muligt at komme til at lukke for hanen. EWF oplyste, at brønden ligger midt i en vandåre og det er håbløst at holde den fri for vand. Der blev spurgt til grundvandsspejlet. Sidste år oplyste CL at det var steget 6 m. Er der sket ændringer siden da og over hvor lang tid er det steget? CL fortalte, at stigningen er sket over 10 år og det ligger stabilt nu. Der blev spurgt til, om bestyrelsen har undersøgt sagen om valgbarhed når man ikke er lodsejer. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det på GF i 2008 blev aftalt, at bestyrelsen skulle undersøge det til næste GF. Bestyrelsen har undersøgt sagen. Der ligger svar pr. brev fra advokat omkring forholdet som alle er velkomne til at se. Medlemmet mente, at det burde være på dagsordenen. Bestyrelsen svarede, at der ikke er nogen der har foreslået at det skulle på dagsordenen. Et medlem gjorde opmærksom på, at ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april for at det kan behandles på GF.

7 Hvis man er bange for at glemme fristen, kan man jo blot sende sine ændringsforlag med det samme så er de sendt inden den 15. april og kan behandles på næste GF. Dirigenten afslutter GF. MT takker Solveg for hendes hjælp som dirigent Referent. John Serritzlev Læst og godkendt dirigent: Solveg Nilsson

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere