VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting er Retten i Lyngby. 2 FORMÅL 2.1 Grundejerforeningen er etableret i forbindelse med opførelse af rækkehuse på delareal nr. 1 af matr.nr. 98 an Farum by, Farum. 2.2 Foreningens formål er at at at at varetage medlemmernes og foreningens interesser og i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen og den for området gældende lokalplan henlægges til foreningen, herunder at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg samt administrere, drive og vedligeholde disse, i det omfang den overordnede grundejerforening Grundejerforeningen Farum Kaserne ikke forestår dette, tage skøde på det fælleshus, der opføres i forbindelse med de planlagte rækkehuse, og udenomsareal dertil, repræsentere medlemmerne i den overordnede grundejerforening - Grundejerforeningen Farum Kaserne, jf. lokalplan nr. 70.6, pkt. 13.1, hvorved dog bemærkes, at den enkelte ejer er medlem af den overordnede grundejerforening, og virke for medlemmernes ønske om at leve i en grundejerforening, hvor hensigten er, at der skal etableres et fællesskab ud over det sædvanlige med fælles praktiske og sociale aktiviteter. ---oo0oo--- 3 MEDLEMMER 3.1 Ejere af ejendomme inden for delareal nr. 1 af matr.nr. 98 an Farum by, Farum (del af det af lokalplan nr omfattede område) har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen, dog kan højst to ejere i hver husstand være medlem. Grundejerforeningen kan ikke optage andre medlemmer end de nævnte. Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

2 Side 2 af Medlemmerne er pligtige at udrede kontingent m.m., som foreningen pålægger dem. 3.3 Meddelelse om ejerskifte og deraf følgende udtræden for den tidligere ejer og indtræden af den nye ejer i foreningen skal senest 14 dage efter overtagelsesdagen sendes til bestyrelsen. Den nye ejer indtræder fra overtagelsesdagen i den tidligere ejers rettigheder. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle forpligtelser over for foreningen, herunder, men ikke begrænset til eventuel gæld og restancer til foreningen, også selv om forpligtelsen er opstået i en tidligere ejers tid. Når et medlem overdrager eller på anden måde ophører med at være ejer af hele eller dele af sin ejendom, bortfalder de til medlemskabet hørende rettigheder, derunder krav på andel af foreningens formue. 3.4 I det omfang der måtte være usolgte boliger eller ikke udnyttede byggerettigheder, som tilhører Nyt Hjem A/S, respektive eventuel tredjemand/selskab, der måtte have fået overdraget eventuelle usolgte boliger og/eller resterende byggerettigheder, opkræves ikke kontingent for disse boliger/byggerettigheder og de har ikke stemmeret på generalforsamlinger. 4 OVERDRAGELSE OG SALG 4.1 Bestyrelsen fører en venteliste, hvor både nuværende medlemmer og interesserede kan lade sig skrive op til at købe en bolig. Når et medlem ønsker at sælge sin bolig, skal denne først tilbydes til ejere i Grundejerforeningen Holdepunktet. Såfremt ingen herfra ønsker at købe boligen, tilbydes den til Holdepunktets venteliste, og til sidst udbydes den i fri handel. Nedsættes udbudsprisen skal dette meddeles bestyrelsen som herefter er pligtig til igen at udbyde boligen internt i grundejerforeningen efter ovenstående regler. Dette tilbud er gældende 7 dage fra sælger har informeret bestyrelsen. Herefter kan boligen igen udbydes i fri handel til den nedsatte pris. Det accepteres dog, at sælger kan lukke handlen med en ekstern køber ved at give et prisnedslag på op til 5% af udbudsprisen. En familieoverdragelse, i lige linie, kan dog gå forud for ovennævnte. 4.2 Bestemmelsen i pkt. 4.1 gælder ikke for den enkelte boligs panthavere, i tilfælde af at en bolig har været på tvangsauktion eller tvangsrealiseres, idet en panthaver er frit stillet med hensyn til at udpege mægler og lade ejendommen sælge til tredjemand uafhængigt af ventelisten, hvis den pågældende panthaver i forbindelse med långivningen har meddelt foreningens bestyrelse eller eventuelle administrator, at nærværende vedtægters pkt. 4.1 ikke kan godkendes, eller har indsat bestemmelse i pantebrevet om, at nærværende vedtægters pkt. 4.1 ikke respekteres.

3 Side 3 af 9 5 FORDELINGSTAL, KONTINGENT OG Á CONTO BETALINGER 5.1 Grundejerforeningens udgifter fordeles blandt medlemmerne i henhold til fordelingstal. Fordelingstallet fastsættes ud fra antal voksne fastboende personer i hver bolig. 5.2 Såfremt grundejerforeningen måtte være eller blive leverandør af visse forbrugsydelser (varme, vand, TV, internet etc.), skal disse udgifter dog fordeles efter forbrug. 5.3 Grundejerforeningen opkræver a conto betalinger fra medlemmerne i henhold til budget vedtaget på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer med simpelt flertal beslutning om, hvorvidt et over/underskud overføres til næste år, eller der skal foretages udbetaling/ efteropkrævning. 5.4 Skyldige ydelser til grundejerforeningen forrentes efter rentelovens regler fra forfaldstidspunktet. 5.5 Udgifter til udvidelse af foreningens aktiver fordeles dog ligeligt mellem de enkelte husstande i foreningen. Dette gælder dog ikke mindre udgifter, der kan omfattes af det almindelige driftsbudget. 5.6 Udgifter til rådgivning m.m. i forbindelse med opførelsen af byggeriet fordeles ligeligt mellem boligernes første ejere og opkræves ved indmeldelse i foreningen. Ved videresalg skal den nye ejer ikke betale indmeldelsesgebyr. 6 HÆFTELSE 6.1 Grundejerforeningens medlemmer hæfter ikke for foreningens tredjemandsforpligtigelser, medmindre andet aftales og tiltrædes af samtlige medlemmer. 6.2 Grundejerforeningens aktiver må ikke pantsættes eller anvendes til anden sikkerhedsstillelse og er undtaget fra retsforfølgning. 7 GENERALFORSAMLINGEN 7.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 7.2 Generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune. 7.3 Den ordinære generalforsamling afholdes inden fire måneder efter regnskabsperiodens afslutning med følgende dagsorden: 1. Valg til dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsrapport samt godkendelse heraf samt forslag til driftsbudget for det kommende år 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen, herunder 1. og 2. suppleant 6. Valg af revisor (som ikke behøver være professionel)

4 Side 4 af 9 7. Eventuelt valg af administrator (som ikke behøver at være professionel). 8. Eventuelt 7.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal i bestyrelsen eller en fjerdedel af medlemmerne eller en af foreningen antaget administrator kræver det. En sådan krævet ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen. 7.5 Indkaldelse skal ske med højst fire uger og mindst to ugers varsel, dog kan ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med otte dages varsel. Indkaldelse til alle generalforsamlinger kan ske ved brev eller samt ved opslag på foreningens hjemmeside. 7.6 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingen. Senest 7 dage inden afholdelse udsendes dagsorden samt eventuelle forslag og ved den ordinære generalforsamling tillige udkast til årsrapport og budget for det kommende år. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen før dagsordenen udsendes. 7.7 Adgang og taleret til foreningens generalforsamlinger og fællesmøder har enhver med folkeregisteradresse i Holdepunktet. Stemmeret har kun medlemmer, jf. pkt Medlemmet kan tillige lade sig repræsentere ved et andet medlem og en personlig eller professionel rådgiver, der i givet fald tillige har taleret og adgang til generalforsamlingen. 7.8 Revisor og en eventuel administrator af foreningen har taleret og adgang til generalforsamlingen. 7.9 Der kan gives fuldmagt pr. brev eller til et andet medlem eller en rådgiver. Fuldmagt skal forevises dirigenten. Foreningens bestyrelse sørger for udfærdigelse af generalforsamlingsreferat, der underskrives af dirigenten og offentligøres til medlemmerne f.eks. på foreningens hjemmeside Fællesmøde Fællesmødet er næst efter generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. Fællesmøder afholdes så vidt muligt månedligt og indkaldes af bestyrelsen. Fællesmødet tager beslutning om den daglige drift. Bestyrelsen udarbejder referat herfra.

5 Side 5 af 9 8 AFSTEMNING 8.1 Ved afstemning på generalforsamling og fællesmøde har hvert medlem én stemme. Der kan således højst afgives to stemmer pr. husstand. Ved afstemning om ekstraordinære indskud til brug for udvidelse af foreningens aktiver (jf. pkt. 5.5) har hver husstand dog højst en stemme. 8.2 Beslutninger på generalforsamlinger/fællesmøder træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. 8.3 Beslutning om ændring af vedtægter eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og kræver, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen inden 14 dage. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede afgivne stemmer, stemmer for forslaget. 9 BESTYRELSE 9.1 Bestyrelsen består af 5 af generalforsamlingen valgte medlemmer.. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer. Der kan dog kun vælges en person fra hver husstand, der ikke samtidig må være intern revisor. Hvert bestyrelsesmedlem vælges normalt for en to-årig periode. Generalforsamlingen skal dog tilstræbe at valgperioderne bliver forskudt så højst tre bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig. Dette sker efter behov ved at ét eller flere medlemmer kun vælges for ét år. Suppleanter vælges for en et-årig periode. Genvalg til bestyrelsen er tilladt. 9.2 Bestyrelsen fungerer for ét år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen/fraflytter Holdepunktet, vil 1. suppleanten henholdsvis 2. suppleanten indtræde i bestyrelsen med samme valgbarhed som det afgående bestyrelsesmedlem. 9.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. 9.4 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab med foreningens indtægter og udgifter, herunder de fra medlemmernes opkrævede bidrag til fællesydelser. Bestyrelsen opkræver bidragene månedligt til betaling den 1. i hver kalendermåned. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der udarbejdes vedligeholdelsesplan for foreningen og foretages den nødvendige vedligeholdelse og pasning. Derudover udarbejder bestyrelsen husorden og andre forskrifter, der kræver vedtagelse på generalforsamling.

6 Side 6 af Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelse kommer under tre, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til nyvalg indtil næste ordinære generalforsamling. 9.6 Hvis generalforsamlingen har valgt en administrator, tilrettelægger bestyrelsen i samarbejde med administrator, hvorledes de ovenfor anførte opgaver fordeles. 10 MØDER 10.1 Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det formålstjenligt, eller når to andre bestyrelsesmedlemmer kræver det I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives/tiltrædes af referenten og offentliggøres for medlemmerne på foreningens hjemmeside. Protokollen skal som minimum indeholde beslutninger truffet på bestyrelsesmødet Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor han selv, medlemmer af hans husstand, beslægtede eller personer med anden nær tilknytning har særlig interesse i sagens udfald. 11 TEGNINGSREGEL 11.1 Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller - ved formandens forfald - af to bestyrelsesmedlemmer. 12 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 12.1 Der kan anvendes elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post ( ) i kommunikationen mellem foreningen og medlemmerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation kan således anvendes mellem foreningen og medlemmerne uanset eventuelle formkrav, medmindre andet fremgår af ufravigelig lov Kommunikationen kan foregå via fremsendelse af fra foreningens ledelse til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, fremsendelse af referat fra afholdt generalforsamling samt eventuel anden orientering fra foreningen til medlemmerne Ethvert medlem er forpligtet til at oplyse mailadresse til bestyrelsen eller en af foreningen eventuelt antaget administrator. 13 REVISOR 13.1 Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for et år ad gangen. 14 REGNSKABSÅR 14.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7 Side 7 af Foreningens første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december ÅRSRAPPORT 15.1 Årsrapporten udarbejdes af bestyrelsen og opgøres i overensstemmelse med god revisionsskik under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. 16 VEDLIGEHOLDELSE OG PASNING AF FÆLLES OG IKKE -FÆLLES BESTANDDELE 16.1 Grundejerforeningen er ansvarlig for driften af og vedligeholdelsen af de foreningen tilhørende fælles bestanddele, herunder fælleshus, og bekoster dette gennem de opkrævede fællesydelser Til denne vedligeholdelse hører fælles forsyningsrør, ledningsanlæg og kabler frem til forgrening til den enkelte ejendom Det enkelte medlem er ansvarligt for al indvendig og udvendig vedligeholdelse på sin egen bolig og have. Hertil hører også vedligeholdelse af forsyningsledninger, kabler mv. frem til forgrening til de fælles ledninger, jf. ovenfor Vedligeholdelse omfatter tillige udskiftning og fornyelse, når almindelig vedligeholdelse ikke er hensigtsmæssig eller forsvarlig Grundejerforeningen kan beslutte at indgå abonnementsaftaler til pasning af forsyningsanlæg, radio/tv og telekommunikation m.v Grundejerforening er ansvarlig for snerydning og anden pasning af fællesarealer, idet omfang det ikke henhører under Grundejerforeningen Farum Kaserne. 17 FORSIKRING 17.1 Ejeren af den enkelte bolig har selv ansvaret for, at der tegnes sædvanlig husejerforsikring. Grundejerforeningen kan, hvis der er enighed derom, indhente tilbud på fælles forsikring for samtlige boliger med henblik på at opnå rabat. En sådan eventuel fælles husejer/ bygningsforsikring skal være på sædvanlige vilkår. Grundejerforeningen skal sørge for tegning af eventuelle nødvendige arbejdsskade- og bestyrelsesansvarsforsikringer, ligesom grundejerforeningen skal sørge for behørig forsikring af fælleshuset. 18 ORDENSFORSKRIFTER 18.1 Bestyrelsen udarbejder udkast til almindelig husorden og ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.

8 Side 8 af Såfremt et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt eller overtræder de oven for nævnte forskrifter og regler, kan bestyrelsen meddele det pågældende medlem pålæg om vedligeholdelse, udskiftning, forandring eller andet. Såfremt medlemmet ikke har udført arbejdet inden to måneder, kan bestyrelsen iværksætte det fornødne arbejde umiddelbart herefter for medlemmets regning. Omkostningerne er pligtig ydelse til grundejerforeningen og er omfattet af panteretten, jf UDLEJNING 19.1 Medlemmerne er berettigede til at udleje deres ejendomme i overensstemmelse med lejelovens regler. Således kan der ske udlejning i op til to år ved udstationering, uddannelse i udlandet m.v. Det skal af lejekontrakten fremgå, at lejemålet er tidsbegrænset under henvisning til nærværende vedtægters pkt Bestyrelsen skal godkende enhver lejer, idet der skal tages hensyn til grundejerforeningens særlige intentioner om fælles praktiske og sociale aktiviteter En panthaver er ikke bundet af begrænsninger i udlejningen, hvis panthaver i forbindelse med långivningen har meddelt foreningens bestyrelse eller eventuelle administrator, at nærværende vedtægters pkt.19.1 ikke kan godkendes, eller har indsat bestemmelse i pantebrevet om, at nærværende vedtægters pkt ikke respekteres. 20 MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER 20.1 Bestemmelserne i nærværende paragraf gælder, så længe Nyt Hjem A/S er ejer af en eller flere ejendomme i grundejerforeningen Nyt Hjem A/S betaler ikke kontingent/fællesbidrag og har ikke stemmeret, men har ret til at deltage i generalforsamlinger med taleret, så længe Nyt Hjem A/S har usolgte boliger/ubebyggede grunde. 21 PANTESIKKERHED 21.1 Til sikkerhed for betaling af de enkelte medlemmers fællesydelser og alle andre krav fra grundejerforeningen mod medlemmet tinglyses nærværende vedtægt pantstiftende for et beløb af kr på hvert medlems ejendom Panteretten respekterer de på ejendomme tinglyste byrder og servitutter, men ikke pantegæld, og den til enhver tid værende ejer af en ejendom er pligtig at sikre, at grundejerforeningens panteret har første prioritet i medlemmets ejendom Panteretten omfatter tillige renter, inddrivelsesomkostninger og udlæg, grundejerforeningen måtte have til retsforfølgelse af fordringen. En udskrift af foreningens bogholderi skal anses som dokumentation for fordringen i forbindelse med retsforfølgning.

9 Side 9 af Opnås der ved tvangsauktion ikke dækning for foreningens tilgodehavende, har auktionskøber efter påkrav fra grundejerforeningen pligt til at lade vedtægten tinglyse pantstiftende på førsteprioriteten på ny. 22 TINGLYSNING OG PANT 22.1 Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på delareal nr. 1 af matr.nr. 98 an Farum by, Farum Vedtægternes 21 begæres efter udstykningen af de enkelte rækkehusgrunde yderligere tinglyst pantstiftende for kr på hver enkelt af de pågældende ejendomme Med hensyn til de på ejendommen hvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen Påtaleberettiget er grundejerforeningen ved dennes til enhver tid værende bestyrelse. ---oo0oo--- Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den Som dirigent: Advokat Bo Vadt Christensen

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere