Den korrekte kontante handelsværdi A/B valuarvurdering kendes først, når ejendommen er handlet eller når den er afgjort ved en Østre Landsrets dom!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den korrekte kontante handelsværdi A/B valuarvurdering kendes først, når ejendommen er handlet eller når den er afgjort ved en Østre Landsrets dom!"

Transkript

1 Kronik 1 Der er alene fem eksempler på boligejendomme som først er blevet A/B valuarvurderet og efterfølgende handlet eller har fået værdien fastlagt ved Østre Landsret Først når en ejendom er handlet eller har fået hammerslag ved Østre Landsret, kender man den uomtvistelige korrekte kontante handelsværdi I samtlige fem sager havde A/B valuarerne vurderet lavere end den korrekte kontant handelsværdi. Flere til under ½ værdi. den 19. oktober 2017 I to af sagerne havde flere forskellige valuarer vurderet samme ejendom til vidt forskellige kontante handelsværdi er op til 105% forskellige. I to af sagerne havde valuarerne ved anvendelse af samme vurderingsnorm beregnet vidt forskellig nettoleje op til 82% forskellige. En enkelt valuar Jette Lundsgaard MDE forkla-rede som vidne i Lyngby Ret d , at hun ikke respekterede Østre Landsrets dom på A/B Ringertoften kontant handelsværdi kr. 560 mio. Dansk Ejendomsmæglerforening som normgivende forening har i ingen af sagerne ønsket at kommen-tere et A/B valuarsystem, der i princippet er brudt fuldkommen sammen og byggeri på lotteri. Den korrekte kontante handelsværdi A/B valuarvurdering kendes først, når ejendommen er handlet eller når den er afgjort ved en Østre Landsrets dom! Erhvervsminister Brian Mikkelsen meddelte i februar måned 2017, at der senest d skulle foreligge en ny valuarvurderingsnorm. EM minister Brian Mikkelsen erkendte, at den nuværende A/B valuarvurderingsnorm udgivet d af den normgivende Dansk Ejendomsmæglerforening DE, som de forrige vurderingsnormer udgivet af DE, har ført til vidt forskellige kontante handelsværdier på de samme ejendomme. A/B valuarvurderingssystemet der har stor økonomisk betydning for landets ca andelshavere i realiteten brudt sammen og er blevet til et lotteri. DE har senest d i Jyllandsposten på den konkrete sag A/B Ringertoften meddelt, at to valuarer der havde vurderet samme ejendom til hhv. kr. 270 mio. og kr. 560 mio. begge i princippet kunne have vurderet samme ejendom helt korrekt. I denne sag stadfæstede Østre Landsret ved dom d at den korrekte kontante handelsværdi for en nedslidt ejendom i 2400 NV rettelig burde være kr. 560 mio. svarende til kr /m 2. A/B Ringertoften var blevet valuarvurderet af fire forskellige valuarer alle Medlemmer af DE såkaldte MDE de to laveste valuarer til hver kr. 270 mio. De fire valuarer have beregnet tre forskellige nettolejer på

2 samme ejendom, havde vurderet ud fra to forskellige vurderingsprincipper, og havde tre meget forskellige kontante handelsværdier. Tilsvarende gjaldt for den seneste sag A/B Hostrups Have, der var blevet valuarvurderet af valuar John Lindgreen MDE Home Erhverv til kr. 745 mio. og kort tid efter (mindre end 18 mdr), blev handlet til kr mio. eller 127% højere end valuarens vurdering. I denne kronik vil alle fem eksempler blive gennemgået. Eneste af de ni valuarer der kan hævde at have vurderet korrekt er valuar Gunnar Brandt MDE, der har to Østre Landsrets Domme på. at hans vurdering blev stadfæstet som den korrekte kontante handelsværdi. Den højeste afvigelse på valuarens værdi og den korrekte værdi var 127%. Denne gennemsnitlige og for lave valuarvurdering var at valuarerne der alle var MDE havde vurderet c. XX% for lavt. EM minister Brian Mikkelsen har ansvaret for, at der på A/B Valuarvurderingsområdet vurderes vidt forskelligt fra de kontante handelsværdier. Hidtil er intet sket. Det er løftebrud. For de ca andelsboligejere, der beregner den maksimale andelskrone efter en valuars kontante handelsværdi, er A/B valuarvurderingssystemet blevet til et lotteri med de vidt forskellige valuarvurderinger. Det er tydeligt, at valuarer fra DE ikke respekterer de niveauer, der lagt for den korrekte kontante handelsværdi ved Østre Landsret kr /m 2 for A/B Hyltebjerg Allé, 2720 Vanløse ØLD d eller A/B Ringertoften, 2400 NV kr /m 2 ØLD d I alle sager blev valuarernes/skønsmændenes kontante handelsværdier afvist ved Østre Landsret eller efterfølgende underkendt ved faktiske handler. Udarbejdelsen af den ny vurderingsnorm er af EM Minister Brian Mikkelsen overladt til DE, der har involveret nogle brancheforeninger herunder Foreningen af Stats. aut. revisorer FSR, Ejendomsforeningen Danmark ED og muligvis Andelsboligforeningernes Fællesråd ABF. Ingen af disse er valuarer og de i København ca. 30 praktiserende A/B valuarer er ikke søgt inddraget i arbejdet med at udvikle den ny vurderingsnorm. De valuarer der har henvendt sig til arbejdsgruppen har end ikke modtaget den mindste reaktion. Udviklingsarbejdet har ikke været omtalt i Ejendomsmægleren. Den ny vurderingsnorm er ikke publiceret, den er ikke færdig og den har som følge heraf ikke været i høring. Det tyder ikke godt og det er mest sandsynligt, at den nye norm bliver akkurat så uanvendelig som de foregående. Det seneste er, at DE i en klagesag har meddelt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, at det er DE s holdning, at der er rigeligt at en valuar er medunderskriver på en valuarrapport samt at valuaren godt kan nøjes med bare at besigtige ejendommen udefra. Selve besigtigelsen kan ifølge DE s svar (formentligt afgivet af underdirektør Michael Andersen DE), ske af en hvilken som helst person, der ikke er valuar. DE har i samme svar meddelt, at det ifølge DE på en ejendom med 48 boliger, nogle med bad andre uden bad, er rigeligt alene at besigtige ét eneste boliglejemål for, at den der har besigtiget har set et karakteristisk udsnit af ejendommens boliger. DE har ellers tidligere meddelt, at besigtigelsen minimum skal være tre for ejendommen karakteristiske boliger samt at den korrekte adresse på disse tre skal anføres i valuarvurderingsrapporten. Det mest overraskende ved DE s svar er, at DE som normgivende forening nu mener, at det ikke nødvendigvis skal være en valuar, der gennemfører besigtigelsen på ejendommen. Valuaruddannelsen der under den gamle ordning svarede til 30 ETS point efter at man først havde taget en ejendomsmægleruddannelse på 60 ETS point, er kendt som en meget krævende uddannelse med høje dumpeprocenter. Uddannelse giver de studerende en omfattende indsigt i og viden om bygningsmæssige konstruktioner og vurdering af den tekniske tilstand på ejendommen. Hertil giver uddannelsen de studerende en lang række redskaber til at kunne værdiansætte ejendommen ud fra de tre fremherskende vurderingsprincipper a) afkastmetoden, b) kvadratmetermetoden c) DCF metoden. I svaret til Disciplinærnævnet, der vedrørte en konkret sag A/B Randersgade 41-45, meddelte DE/EDC Erhverv, at tre referenceejendomme der i valuarvurderingsrapporten alene var anført 2

3 med kvadratmeterpriser efter DE s opfattelse var gode referencer til at underbygge en A/B valuarvurdering der var gjort efter litra a) afkastmetoden. Dette er i åbenlys modstrid med retspraksis Københavns Byret BS 31C-3358/2010. De af valuaren anførte referenceejendomme skal underbygge valuarens vurderingsprincip. Har valuaren vurderet efter afkastprincippet skal referenceejendommene udover at være sammenlignelige tillige underbygge den afkastprocent, som valuaren har vurderet anvendt i sin valuarvurdering. Underdirektør Michael Andersen DE der var en af de tre indbragte er således nu bekendt medvidende om, at det hos DE s medlemmer nu praktiseres, at en valuar sender en assistent ud for at gennemføre den indvendige besigtigelse. Ifølge DE og EDC Erhverv behøver den person, der besigtiger, ikke at være valuar. Det burde være overflødigt at nævne at netop den indvendige besigtigelse, hvor vurderingsmanden i dialog med den repræsentant fra andelsboligforeningen der viser rundt på ejendommen her vurderer den tekniske tilstand, de bygningsmæssige konstruktioner de minimum tre for ejendommen karakteristiske boliger, fællesrum, fyrrum, loft, tag, kælder m.m. at denne indvendige besigtigelse er den grundlæggende forudsætning for at kunne vurdere ejendommens kontante handelsværdi. Netop derfor står det anført i Andelsboliglovens 5 stk. 2 litra b samt gentaget i DE s valuarvurderingsnorm at alene en person der er valuar må beskæftige sig med valuarvurderinger. Valuarvurderinger er et autoriseret vurderingsarbejde der jf. vurderingsnormen udtrykkeligt anføres alene må udføres af en valuar. Derfor er det en rygende bomde under A/B valuarvurderingssystemet, at en person der ikke er valuar overlades den indvendige besigtigelse. Ligeså indlysende er det, at en person der ikke er valuar ikke kan underskrive sig som vurderingsmand på valuarrapporten sammen med en person, der er valuar. Det er ikke godt nok, at den person der er valuar og som har medunderskrevet valuarvurderingen som vurderingsmand, at han hævder at have besigtiget ejendommen udefra samt at denne såkaldte besigtigelse skulle være tilstrækkeligt til at kunne forholde sig til ejendommens bygningsmæssige tilstand og tekniske installationer såsom varmeanlæg, stigrør, faldstammer, isolering, kælder, loft, tag, vinduer, trapperum, træværk m.m. Disciplinærnævnet har meddelt ved brev d , at nævnet kun kan behandle klager over personer, som er registrerede ejendomsmæglere og alene sager der vedrører formidling af fast ejendom. Det betyder så, at det er resortministeren her EM Minister Brian Mikkelsen, der må have tilsynet med og sikre at valuarvurdering som Andelsboligloven foreskriver og den gældende valuarvurderingsnorm foreskriver, at vurderingsarbejdet alene udføres af en person, der er valuar. Det er en glidebane i den forkerte retning om EM minister Brian Mikkelsen ikke uden ophold griber ind og meddeler, at A/B valuarvurderinger jf. ABL 5 stk. 2 litra b betyder, at en person der ikke er valuar hverken må gennemføre den for A/B valuarvurderingen grundlæggende besigtigelse af ejendommen samt underskrive sig som vurderingsmand. Det må alene en person, der er valuar. Det er EM Minister Brian Mikkelsen der har ansvaret for at sikre, at A/B valuarvurderingerne blive retvisende og derfor anbefaler jeg EM Minister Brian Mikkelsen at meddele, at alene en person der er valuar, der har besigtiget ejendommen indefra må underskrive sig som vurderingsmand og ikke alle mulige personer, der ikke er valuarer medunderskriver sig som vurderingsmænd. Det ville være tilsvarende forkert om en person der ikke er læge med underskriver en dødsattest. Det er alene en læge der kan attestere at døden er indtruffet. EDC Erhverv har meddelt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglervirksomhed, at når EDC har to til at underskrive deres A/B valuarvurderinger, så er det for at sikre en højere kvalitet af vurderingsarbejdet. EDC valuar Jørn Søby blev underkendt ved Østre Landsret d idet hans valuarvurdering ikke var underbygget. Det, at en det er en person der ikke er valuar er medunderskriver fører ikke til en højere kvalitet og sikkerhed for korrekt vurdering. 3

4 A/B Hyltebjerg Allé 17-37, 2720 Vanløse, BS 31C-3358/2010: 4 Hyltebjerg Allé 17-37, opført I 1940 Boligareal m 2 fordelt på 88 boliger m/bad og altan Kilde grafik: Lars Wismann, grønne søjler handelspriser eller Østre Landsrets Dom. De blå er off. vurderinger og den røde er den tilsidesatte skønsmand valuar Jørn Søby MDE EDC Erhverv. Sagen handlede om, at valuar Gunnar Brandt MDE i modstrid med A/B valuarvurderingsbekendtgørelse i forbindelse med handelen på ejendommen og stiftelsen af den nye A/B vurdering havde opvurderet ejendommen. Valuar Gunnar Brandts vurdering pr var så ansat til kr. 91,5 mio. eller ca. 17% mere end købesummen pr , der havde været kr. 78,1 mio. To andelshavere anlagde sag om erstatning på overprissalg grundet deres påstand om en overpris A/B valuarvurdering udført af valuar Gunnar Brandt MDE. Ved Nykøbing ret fik begge medhold i deres påstand ved dom d Dommen blev af valuar Gunnar Brandt MDE på vegne af hans kollektive professionelle ansvarsforsikring tegnet igennem Dansk Ejendomsmæglerforening hos AIG kæret til Østre Landsret. Valuar Jørn Søby MDE EDC Erhverv blev udpeget som skønsmand. Jørn Søby beregnede nettolejen til kr og nåede til en værdi på kr med et beregnet afkast på 1,36%. Skønsmanden havde kun en referenceejendom, der ikke underbyggede hverken værdien eller afkastprocenten. Valuar Gunnar Brandt MDE havde med anvendelsen af den samme vurderingsnorm udgivet af DE beregnet en nettoleje på kr eller 16% mere en skønsmanden. Valuar Gunnar Bandt nåede til en kontant handelsværdi jf. ABL 5 stk. 2 litra b. pr på kr , med en beregnet afkastprocent på 1,22%. Valuarrapporten anførte ingen referenceejendomme og således ingen underbygning af afkastprocenten eller af kvadratmeterprisen. Den sagsøgte valuarvurdering havde aldrig kunnet klare en domstolsprøvelse. Den korte og den lange boligrente var i uge hhv. 5,30% og 7,13%. Det kan derfor umuligt have været det driftsmæssige afkast på hhv. 1,36% og 1,22% der måtte have motiveret en investor til at erhverv en boligejendom som skønsejendommen med en leje, der var beregnet på reglerne for omkostningsbestemt leje. Det er dog interessant, at de to valuarer havde meget forskellige nettolejer og var afkastprocenten beregnet på skønsmandens nettoleje ville den have været 1,04%.

5 Når lejen var beregnet med omkostningsbestemt leje betyder det, at skønsejendommen havde det maksimale udviklingspotentiale nemlig 100% af boligerne kunne bygningsforbedres og bringes op på markedsbestemt leje. Sagen blev procederet for AIG på vegne for den sagsøgte valuar Gunnar Brandt MDE af advokat Thomas Dall Jensen, der opnåede, at retten med den ringe dokumentation tilsidesatte skønsmandens vurderingsrapport og i mangel på bedre stadfæstede at den sagsøgte valuar Gunnar Brandt MDE s valuarværdi på kr pr var den korrekte værdi. Hvorvidt sagsøgte valuars vurderingsrapport var underbygget interesserede ikke Østre Landsrets Dommerne. 5 Bemærk, hvordan valuarerne har forskellig leje. Bemærk, at valuaren med en høje nettoleje har den laveste afkastprocent. Afkastprocenterne er alene ansat ud fra valuarernes skøn og har ingen indflydelse haft på fastsættelse af deres kontante handelsværdier. A/B Ringertoften, 2400 København NV., Ø.L.D afd. nr. B , samt B , af dom Frederiksberg Ret 12.juni 2013 BS E-3078/2009: A/B Ringertoften, opført i 1933 Boligareal m 2 fordelt på 441 boliger m/bad, ½-delen u/bad ingen altaner Kilde grafik: Lars Wismann, grønne søjler handelspriser eller Østre Landsrets Dom. De blå er off. vurderinger og den røde er den tilsidesatte skønsmand valuar Peter Winther MDE Sadolin og Albæk samt kontrolvaluarerne Jette Lundsgaard MDE og Michael Hartmann MDE.

6 Sagen handlede om, at valuar Gunnar Brandt MDE i modstrid med A/B valuarvurderingsbekendtgørelsen i forbindelse med handelen på ejendommen og stiftelsen af den nye A/B vurdering havde opvurderet ejendommen. Valuar Gunnar Brandts vurdering pr var så ansat til kr. 550 mio. eller ca. 21% mere end købesummen pr , der havde været kr. 456,0 mio. En række andelshavere anlagde sag om erstatning på overprissalg grundet deres påstand om en overpris A/B valuarvurdering udført af valuar Gunnar Brandt MDE. Ved Frederiksberg Ret fik sagsøgerne medhold i deres påstand ved dom d Dommen blev af valuar Gunnar Brandt MDE på vegne af hans kollektive professionelle ansvarsforsikring tegnet igennem Dansk Ejendomsmæglerforening hos AIG kæret til Østre Landsret. Valuar Peter Winther MDE Sadolin & Albæk blev udpeget som skønsmand. Peter Winther beregnede nettolejen til kr og nåede til en værdi på kr med et beregnet afkast på 2,09%, men anførte at nettolejen kun havde lille eller ingen betydning for hans fastættelse af den kontante handelsværdi. Skønsmanden havde en række referenceejendom, der underbyggede værdien. Da skønsmanden havde gjort en regnefejl på afkastprocenten på skønsejendommen, blev skønsmandens valuarvurdering tilsidesat. Jeg har i mit arkiv 170 valuarvurderinger fra mine DE kollega. Jeg vil vove den påstand at ingen af disse 170 valuarvurderinger og ingen af mine egne er fejlfri. To andre valuarer Jette Lundsgaard MDE og Michael Hartmann MDE havde ved en kontrol vurdering beregnet nettolejen til kr og begge nået til en kontant handelsværdi på kr med en afkastprocent på 2,98%. Valuar Gunnar Brandt MDE havde med anvendelsen af den samme vurderingsnorm udgivet af DE beregnet en nettoleje på kr eller 20% mere en skønsmanden eller 27% mere en de to kontrolvaluarer. Valuar Gunnar Bandt nåede til en kontant handelsværdi jf. ABL 5 stk. 2 litra b. pr på kr , med en beregnet afkastprocent på 1,85%. Valuarrapporten anførte ingen referenceejendomme og således ingen underbygning af afkastprocenten eller af kvadratmeterprisen. Den sagsøgte valuars vurderingsrapport havde aldrig kunnet klare en domstolsprøvelse. Den korte og den lange boligrente var i uge hhv. 4,54% og 6,58%. Det kan derfor umuligt have været det driftsmæssige afkast på hhv. 1,85% og 2,09%, der måtte have motiveret en investor til at erhverv en boligejendom som skønsejendommen med en leje, der alene var beregnet efter reglerne for omkostningsbestemt leje. Det er dog interessant, at de fire valuarer havde meget forskellige nettolejer og var afkastprocenten beregnet på skønsmandens nettoleje ville den have været 1,53%. Når lejen var beregnet med omkostningsbestemt leje betyder det, at skønsejendommen havde det maksimale udviklingspotentiale nemlig 100% af boligerne kunne bygningsforbedres og bringes op på omkostningsbestemt leje. Sagen blev procederet for AIG på vegne for den sagsøgte valuar Gunnar Brandt MDE af advokat Thomas Dall Jensen, der opnåede at retten med den ringe dokumentation tilsidesatte skønsmandens vurderingsrapport og i mangel på bedre stadfæstede at den sagsøgte valuar Gunnar Brandt MDE s valuarværdi på kr pr var den korrekte værdi. 6

7 7 3,00% afkast % 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% valuar Gunner Brandt valuar Jette Lundsgaard MDE valuar Michael Hartmann MDE valuar Peter Winther MDE Bemærk hvordan valuarerne har forskellig leje. Bemærk at valuaren med en høje nettoleje har den laveste afkastprocent. Afkastprocenterne er alene ansat ud fra valuarernes skøn og har ingen indflydelse haft på fastsættelse af deres kontante handelsværdier. A/B Klostergården valuarvurderet af valuar Jette Lundsgaard MDE pr handlet pr : Klostergården opført I 1927 som luksusejendom. Solgt I 2015 med vedligeholdelsesefterslæb på ikke under kr mio. Kilde grafik: Lars Wismann, grønne søjler handelspriser eller Østre Landsrets Dom. De blå er off. vurderinger og den røde er valuar Jette Lundsgaard MDE Nybolig Erhverv. Ejendommen blev købt af lejerne for kr med et vedligeholdelsesefterslæb på ikke under kr Allerede i 2011 blev den nystiftede A/B Klostergården erklæret konkurs og i 2015 blev ejendommen handlet til en køber ved Lars Thylander. Købesummen var kr og ejendommen havde ikke forinden været udbudt i offentligt udbud. Nordea Banken leverede uagtet, at ejendommen var handlet med et startafkast på kun 0,66%.

8 8 1,00% afkast % 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% valuar Jette Lundsgaard MDE Solgt AB Duegården blev købt af lejerne d for kr , valuarvurderet d af valuar Louis Kjærgaard MDE kr og d af valuar Steen W. Pedersen kr og handlet d for kr Duegården opført i 1963 med højkvalitetsboliger. Kilde grafik: Lars Wismann, grønne søjler handelspriser eller Østre Landsrets Dom. De blå er off. vurderinger og den røde er valuar Jette Lundsgaard MDE Nybolig Erhverv. Hvad der er mest besynderligt ved denne case er at valuaren i 2013 skal have hævet sin værdi med 105% for at nå den pris som ejendommen blev handlet til mindre end 4 år senere. Hvordan valuar Louis Kjærgaard ved brug af samme A/B valuarvurderingsnorm kan nå en nettoleje på kr der skal hæves 82% for at nå op på valuar Steen W. Pedersens nettoleje på kr er uforståligt. To valuarer, der beregner nettolejen ved at anvende samme vurderingsnorm skulle gerne nå til samme nettoleje indenfor en mindre tolerance.

9 9 2,00% afkast % 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% valuar Louis Kjærgaard MDE Valuar Steen W. Pedersen MDE Solgt Ingen af de to valuarer havde referenceejendomme der underbyggede deres vurderinger der begge var gjort efter afkastmetoden. Valuar Steen W. Pedersen skrev meget informativt, at ejendomme med et stort udviklingspotentiale dvs. ejendomme hvor samtlige lejemål havde omkostningsbestemt leje, at disse oftest blev handlet til afkastprocenter under 1% i driftsmæssigt afkast. Duegården som solgt at sat til en nettoleje som middeltallet for det valuarer. Det førte så til en afkastprocent på 1,14% for den samlede ejendom, hvor erhvervslejen trækker procenten op med ca. 0,15%. Hostrups Have valuarvurderet jf. årsregnskab 2015 til kr af valuar John Lindgreen MDE. Efterfølgende handlet i 2Q 2017 til kr Valuar John Lindgreen MDE er kendt for at være Københavns mest ekstreme underpris A/B valuar. John Lindgreen anvender altid afkastmetoden, og da han hævder, at ingen ejendomme er sammenlignelige med vurderingsejendommen, opfinder han selv nogle afkastprocenter, der kan føre til et hvilket som helst resultat. Hostrups Have er et af Frederiksbergs mest ikoniske byggerier, kvalitet opført i John Lindgreens vurdering skulle således hæves med 127% for at komme fra John Lindgreens kontante handelsværdi på kr. 745 mio. til de mio. som ejendommen blev handlet til mindre end 1½ år senere. Det niveau, der blev stadfæstet ved de to Østre Landsrets Domme havde ingen indflydelse på John Lindgreens valuarvurdering. Dermed kunne John Lindgreen værdiansætte Hostrups Have til det halve af den værdi pr. kvadratmeter som Ringertoften fik hammerslag ved Østre Landsret d

10 10 Ovenstående analyse afslører, at valuarerne generelt vurderer meget lavere end de priser som de samme ejendomme efterfølgende handles til. Hertil, at valuarerne når det kommer til at beregne den omkostningsbestemte leje når til vidt forskellige resultater. Dem, der vurderer efter afkastmetoden trækker en tilfældig afkastprocent op af hatten i stedet for at anføre referenceejendomme der underbygger afkastprocenten. Når det kommer til sager ved domstolene underkendes valuarerne som skønsmænd i hvert eneste tilfælde. Det har så den konsekvens, at en tilsvarende slet A/B valuarvurderingsrapport der på ingen måde er underbygget med referenceejendomme, bliver frikendt ved Østre Landsret fordi sagsøger ikke kan finde en A/B valuarvurderingsrapport, hvor der ikke kan findes en lille bitte fejl, der så medfører at dommerne afviser skønsmandens rapport. Det forhold at sagsøgte valuars vurderingsrapport aldrig ville kunne klare en domstolsprøvelse interesserer ikke dommerne. Denne retstilstand er utålelig. Derfor er A/B valuarvurderingerne blevet til det rene lotterispil. Onsdag d skrev valuarerne Peter Winther og Ole Hjorth fra firma Sadolin og Albæk en kronik i Berlingske Business Ejendomme. De hævdede her, at en række valuarer vurderede til de højeste priser og andre vurderede korrekt. Efterfølgende viste det sig, at hele kronikken byggede på fordomme og på ingen måde byggede på fakta og dokumentation. Peter Winther og Ole Hjorth kunne således ikke meddele navnene på en eneste af de valuarer, som de hævdede vurderede korrekt. I virkeligheden er den eneste valuar i Danmark der har to Østre Landsrets Domme på at han har vurderet korrekt valuar Gunnar Brandt MDE. Havde samme Gunnar Brandt været skønsmand var begge hans vurderingsrapporter med garanti blevet underkendt fordi ingen af dem havde anført så meget som en eneste referenceejendom der underbyggede hans vurdering. Skurken i hele dette spil med de helt vilkårlige A/B valuarvurderinger er Dansk Ejendomsmæglerforening, der som normgivende forening i årtier har undladt at sikre Danmark en A/B valuarvurderingsnorm, der sikrer retvisende valuarvurderinger, der ikke som nu varierer mere end 100% og gør A/B valuarvurderinger til et lotteri. Når samme Dansk Ejendomsmæglerforening accepterer, at Danmarks største ejendomsmægler EDC lader en ikke valuar forestå besigtigelsen af en ejendom, der skal valuarvurderes og lader samme ikke valuar underskrive sig som vurderingsmand hører alting op. Ansvaret er EM minister Brian Mikkelsens og han må både være blind og tonedøv, da han har overladt til Dansk Ejendomsmæglerforening at forestå udarbejdelsen af den ny A/B valuarvurderingsnorm, der skulle have været færdig senest d Arbejdet foregår i dølgsmål, uden deltagelse af de 30 praktiserende valuarer. Dem, der har valgt at stå udenfor den bagmandskriminelle af SØIK straffede Dansk Ejendomsmæglerforening, bliver slet ikke involveret. Det kan kun gå fra slemt til værre. København d Projektchef og direktør Lars Wismann Cand. merc., ejendomsmægler og valuar karakterer ord

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres København d. 26-11-2015 Version 2: d. 27-11-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Ofte vurderes helt ned til 50% af retspraksis Det er hyppigt, at de valuarer der næsten alle

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres København d. 26-11-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Ofte vurderes helt ned til 50% af retspraksis Det er hyppigt valuarerne, der næsten alle er Medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober 2015

den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober 2015 Børsen Erhvervsejendomme Journalist Peter Rasmussen Bilag: Avisartikel over 5 sider cand. merc., ejendomsmægler og valuar Lars Wismann, projektchef og direktør den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Wismann Property Consult A/S side 1 af 11 København d. 26-11-2015 Version 2: d. 27-11-2015 version 3: 23-12-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Fire skønsmænd nøje udvalgt

Læs mere

2 4.900.000 3 4.800.000 8.337 8.337 3 4.518 24% 1,30% NEJ

2 4.900.000 3 4.800.000 8.337 8.337 3 4.518 24% 1,30% NEJ 1 07-02-2005 Henning Reinholdt Broholms Allé 10 A-B 2920 1.224 1.224 kr. 4.500.000 kr. 9.100.000 kr. 7.435 kr. 25.271 29% Nej Nej 2 03-08-2005 Mads Munch Randborg 2100 1.237 1.080 kr. 475 kr. 9.700.000

Læs mere

Med henvisning til duplik dateret udarbejdet af advokat Steen Lundbye har vi følgende væsentlige nye bemærkninger.

Med henvisning til duplik dateret udarbejdet af advokat Steen Lundbye har vi følgende væsentlige nye bemærkninger. 1 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 96 E-mail: dnfe@erst.dk Bilag: A.: ØLD 26-09-2014 valuar Michael Hartmann MDE kendelse af

Læs mere

Her får andelsboligforeninger indsigt i og svar på en række forhold af stor økonomisk betydning:

Her får andelsboligforeninger indsigt i og svar på en række forhold af stor økonomisk betydning: 1 Hvidbog til A/B foreninger! den 29. juni 2015 Her får andelsboligforeninger indsigt i og svar på en række forhold af stor økonomisk betydning: 1. Hvorfor de offentlige vurderinger er fuldkommen vilkårlige.

Læs mere

A/B valuarvurderinger du kan stole på! Det er udbredt med underprisværdier på A/B valuarvurderinger.

A/B valuarvurderinger du kan stole på! Det er udbredt med underprisværdier på A/B valuarvurderinger. 1 A/B valuarvurderinger du kan stole på! Det er udbredt med underprisværdier på A/B valuarvurderinger. Tør du stifte en ny A/B forening alene på rådgivning fra den stiftende advokat og hans medbragte venner

Læs mere

De offentlige vurderinger er helt tilfældige. Det koster andelshaverne formuer!

De offentlige vurderinger er helt tilfældige. Det koster andelshaverne formuer! TV 2 nyhederne Teglholm Allé 16 2450 København SV Telefon: 39 75 75 75 Telefax: 39 75 75 00 Mail: tv2@tv2.dk Til redaktionen: Dette er et blændende godt emne! Det vedrører mange, der er en demokratisk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

Modelfejl i de offentlige vurderinger der medfører vilkårlig og uretfærdig betaling af ejendomsskatter grundskyld og dækningsafgift.

Modelfejl i de offentlige vurderinger der medfører vilkårlig og uretfærdig betaling af ejendomsskatter grundskyld og dækningsafgift. Skatteminister Peter Christensen Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K. sendt per e-mail: skm@skm.dk SKAT Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 18 18 att.: Skattedirektør Jens Perch

Læs mere

Vurderingsvejledning for valuarer, der udfører A/B valuarvurderinger jf. ABL 5 stk. litra b

Vurderingsvejledning for valuarer, der udfører A/B valuarvurderinger jf. ABL 5 stk. litra b 1 Vurderingsvejledning for valuarer, der udfører A/B valuarvurderinger jf. ABL 5 stk. litra b Udarbejdet af cand. merc., ejendomsmægler og valuar Lars Wismann, Wismann Property Consult A/S. Denne vejledning

Læs mere

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter yddybes/samles i dette bilag:

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter yddybes/samles i dette bilag: 1 Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter yddybes/samles i dette bilag: 15. Offentlig vurdering: Andelsboligforeningernes ejendomme har den 01-03-2013 fået udmeldt en ny off. vurdering pr. 01-10-2012.

Læs mere

Den 11. juni 2017 Bilag A.: Kommissoriet B.: Afrapporteringen maj 2017 c.: Notat A/B valuarvurderinger du kan stole på

Den 11. juni 2017 Bilag A.: Kommissoriet B.: Afrapporteringen maj 2017 c.: Notat A/B valuarvurderinger du kan stole på EM minister Brian Mikkelsen Arbejdsgruppen (bedes dristribueret af Line Nørbæk) 1 Den 11. juni 2017 Bilag A.: Kommissoriet 20-02-2017 B.: Afrapporteringen maj 2017 c.: Notat A/B valuarvurderinger du kan

Læs mere

dato d. 18-02-2013 rettet d. 02-08-2013 Privatboligen Andelsforeninger andelsslaver andelslejere

dato d. 18-02-2013 rettet d. 02-08-2013 Privatboligen Andelsforeninger andelsslaver andelslejere Til: Privatboligen dato d. 18-02-2013 rettet d. 02-08-2013 Andelsforeninger andelsslaver andelslejere Banker og realkredit skjuler potentielle tab på mellem kr. 2-2½ mia. i 15-20 nødlidende, overbelånte

Læs mere

A/B Ringertoften advarsel og gode råd!

A/B Ringertoften advarsel og gode råd! Til A/B Ringertoften, bestyrelsen info@ringertoften.dk Bilag A.: DTZ værdifastsættelse dateret 25-08-2009, valuar Mikale Hartmann MDE, kr. 251.250.000 B.: Lundsgård & Johansen, valuarvurdering dateret

Læs mere

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster!

Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Debat-Berlingske cand. merc. stats. aut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann, projektchef og direktør den 10. maj 2015 Fri prisdannelse på A/B beviser giver mia. gevinster! Charlotte Dyremose fra Det Konservative

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Kontakt os på lw@wismann-as.dk (mobil 4088 1998) og modtag en gratis uforpligtende analyse om jeres økonomiske muligheder, minimal boligydelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Vurdering 2008 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59 Beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Nørre Farimagsgade

Læs mere

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter samles i dette bilag:

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter samles i dette bilag: 1 Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter samles i dette bilag: 15. Offentlig vurdering: Andelsboligforeningernes ejendomme har den 01-03-2013 fået udmeldt en ny off. vurdering pr. 01-10-2012. Generelt

Læs mere

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter uddybes/samles i dette bilag: 13. Omkostningsbestemt husleje (beregnet skyggebudget):

Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter uddybes/samles i dette bilag: 13. Omkostningsbestemt husleje (beregnet skyggebudget): 1 Bilag A til valuarvurderinger Følgende punkter uddybes/samles i dette bilag: 13. Omkostningsbestemt husleje (beregnet skyggebudget): I maj måned 2009 accepterede Dansk Ejendomsmæglerforeningen DE med

Læs mere

Revurdering 2017 af ejendommen tilhørende A/B Lange Carl. Billed taget d

Revurdering 2017 af ejendommen tilhørende A/B Lange Carl. Billed taget d 1 Revurdering 2017 af ejendommen tilhørende A/B Lange Carl Billed taget d. 06062017 Beliggende Carl Langes Vej 3949, 4254 2500 Valby Matr.nr. 1457 m.fl., Valby København Den kontante handelsværdi jf. pkt.

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Paludan Müllers Vej 9. Billeder taget d. 27-03-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Paludan Müllers Vej 9. Billeder taget d. 27-03-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Paludan Müllers Vej 9 Billeder taget d. 27-03-2015 Beliggende Paludan Müllers Vej 9 1815 Frederiksberg C Matr.nr. 25 ep, Frederiksberg Den kontante handelsværdi

Læs mere

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011 JP debat e-mail: debat@jp.dk Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 29. juli 2011 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte

Læs mere

Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Sølvgade 93. Billed taget d

Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Sølvgade 93. Billed taget d 1 Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Sølvgade 93 Billed taget d. 19112016 Beliggende Sølvgade 93 1307 København K. Matr.nr. 331, Nørrevold Kvarter Den kontante handelsværdi jf. pkt. 26: kr.

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Århusgade 60-62. Billed taget d. 06-03-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Århusgade 60-62. Billed taget d. 06-03-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Århusgade 6062 Billed taget d. 06032015 Beliggende i Århusgade 6062 2100 København Ø Matr.nr. 2092 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den kontante handelsværdi

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Nørrebrogade 233-237. Billed taget d. 09-03-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Nørrebrogade 233-237. Billed taget d. 09-03-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Nørrebrogade 233-237 Billed taget d. 09-03-2015 Beliggende på Nørrebrogade 233-237 2200 København N Matr.nr: 1572 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den

Læs mere

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012 Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 19. august 2012 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte og gode billige boligmæssige

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Livjægergade 33-35. Billeder taget d. 11-04-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Livjægergade 33-35. Billeder taget d. 11-04-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Livjægergade 33-35 Billeder taget d. 11-04-2015 Beliggende Livjægergade 33-35, 2100 København Ø matr. nr. 2875 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 16-16A. Billed taget d. 24-11-2014

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 16-16A. Billed taget d. 24-11-2014 1 Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Herluf Trolles Gade 1616A Billed taget d. 24112014 Beliggende i Herluf Trolles Gade 1616 A, 1052 København K Matr.nr. 403 Øster Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Kornblomsten. Billed taget d. 22-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Kornblomsten. Billed taget d. 22-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Kornblomsten Billed taget d. 22-02-2015 Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen,

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 12. Billed taget d. 30-01-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Herluf Trolles Gade 12. Billed taget d. 30-01-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende AB Herluf Trolles Gade 12 Billed taget d. 30-01-2015 Beliggende i Herluf Trolles Gade 12 1052 København K Matr.nr: 419 Øster Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Holsteinsgade 53-55. Billed taget d. 22-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Holsteinsgade 53-55. Billed taget d. 22-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Holsteinsgade 5355 Billed taget d. 22022015 Beliggende Holsteinsgade 5355, 2100 København Ø Matr.nr: 3469 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Brigadevej 28-28A. Billeder taget d. 06-08-2015

Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Brigadevej 28-28A. Billeder taget d. 06-08-2015 1 Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Brigadevej 28-28A Billeder taget d. 06-08-2015 Beliggende på Brigadevej 28-28A 2300 København S Matr.nr. 25i Sundbyvester, København Den kontante handelsværdi

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Strandboulevarden 59, Ndr. Frihavnsgade 81. Billed taget d. 03-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Strandboulevarden 59, Ndr. Frihavnsgade 81. Billed taget d. 03-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Strandboulevarden 59, Ndr. Frihavnsgade 81 Billed taget d. 03-02-2015 Beliggende på Nordre Frihavnsgade 81, Strandboulevarden 59, 2100 København Ø Matr.nr:

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Kongshøjgade 3-5. Billeder taget d. 30-07-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Kongshøjgade 3-5. Billeder taget d. 30-07-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Kongshøjgade 35 Billeder taget d. 30072015 Beliggende Kongshøjgade 35 1675 København V Matr.nr. 1267 Udenbys Vester Kvarter, København Den kontante handelsværdi

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Fiskedamsgade 12-14. Billed taget d. 28-08-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Fiskedamsgade 12-14. Billed taget d. 28-08-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Fiskedamsgade 12-14 Billed taget d. 28-08-2015 Beliggende Fiskedamsgade 12-14 2100 København Ø. Matr. nr. 2778 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den kontante

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borups Plads. Billeder taget d. 25-03-2015 og d. 03-03-2015

Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borups Plads. Billeder taget d. 25-03-2015 og d. 03-03-2015 1 Vurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borups Plads Billeder taget d. 25-03-2015 og d. 03-03-2015 Beliggende Borups Plads 26-30. Humlebækgade 39-51, Lundtoftegade 2-10, Stefansgade 48-62, 2200 København

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Hedebygade 11. Billed taget d. 23-01-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. AB Hedebygade 11. Billed taget d. 23-01-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende AB Hedebygade 11 Billed taget d. 23012015 Beliggende Hedebygade 11 1754 København V matr. nr. 539 Udenbys Vester Kvarter Den kontante handelsværdi jf. pkt. 26:

Læs mere

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Sølvgade 93. Billed taget d. 26-09-2014

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Sølvgade 93. Billed taget d. 26-09-2014 1 Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Sølvgade 93 Billed taget d. 26-09-2014 Beliggende på Sølvgade 93, 1307 København K. Matr.nr. 331, Nørrevold Kvarter Den kontante handelsværdi jf. pkt. 26:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Syven. Billeder taget d

Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Syven. Billeder taget d 1 Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Syven Billeder taget d. 15-03-2016 Kongedybet 15-23, Hollænderdybet 25-27, Norgesgade 20-22, Syvens Allé 2-10 2300 København S. Matr. nr. 378, Amagerbro

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Lange Carl. Billeder taget d

Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Lange Carl. Billeder taget d 1 Revurdering 2016 af ejendommen tilhørende A/B Lange Carl Billeder taget d. 14-07-2016 Beliggende Carl Langes Vej 39-49, 42-54 2500 Valby Matr.nr. 1457 m.fl., Valby København Den kontante handelsværdi

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Ewaldsgården, Hallandsgade 17-23 Sverrigsgade 24. Billed taget d. 22-02-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Ewaldsgården, Hallandsgade 17-23 Sverrigsgade 24. Billed taget d. 22-02-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Ewaldsgården, Hallandsgade 1723 Sverrigsgade 24 Billed taget d. 22022015 Beliggende Hallandsgade 1723 Sverrigsgade 24, 2300 København S. Matr.nr. 25 ab,

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59. Billed taget d. 24-03-2011

Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59. Billed taget d. 24-03-2011 Wismann Property Consult A/S Revurdering 2011 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59 Billed taget d. 24-03-2011 Beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et af retten skønsmæssigt fastsat mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et af retten skønsmæssigt fastsat mindre beløb. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. februar 2017 i sag nr. BS 157-241/2014: A/B Blidahlund & Esperancegården Blidahlund 1-7 2920 Charlottenlund mod Chr. Hjort Erhvervsejendomme v/carsten

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Herluf Trolles Gade 16-16A. Billeder taget d. 09-10-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Herluf Trolles Gade 16-16A. Billeder taget d. 09-10-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Herluf Trolles Gade 16-16A Billeder taget d. 09-10-2015 Beliggende Herluf Trolles Gade 16-16 A 1052 København K Matr.nr. 403 Øster Kvarter, København Den

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Klampenborghus. Billeder taget d. 30-07-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Klampenborghus. Billeder taget d. 30-07-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Klampenborghus Billeder taget d. 30072015 Beliggende Dyrehavevej 717, 2930 Klampenborg, Matr.nr. 16 Kristiansholm Den kontante handelsværdi jf. pkt. 26:

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borup. Billeder taget d. 28-09-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borup. Billeder taget d. 28-09-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Borup Billeder taget d. 28-09-2015 Beliggende Borups Plads 26-30. Humlebækgade 39-51, Lundtoftegade 2-10, Stefansgade 48-62, 2200 København N 5040 Udenbys

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia. Bent Ole Gram Mortensen

Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia. Bent Ole Gram Mortensen Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia Om oplægget Tak for invitationen Taler gerne for alle interessenter Oplægsholderen

Læs mere

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Peblinge Dossering 46, Thorupsgade 9. Billed taget d. 02-03-2015

Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende. A/B Peblinge Dossering 46, Thorupsgade 9. Billed taget d. 02-03-2015 1 Revurdering 2015 af ejendommen tilhørende A/B Peblinge Dossering 46, Thorupsgade 9 Billed taget d. 02032015 Beliggende på Peblinge Dossering 46, Thorupsgade 9 2200 København N. Matr.nr. 246 Udenbys Klædebo

Læs mere

Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Klampenborghus. Billed taget d. 23-06-2014

Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Klampenborghus. Billed taget d. 23-06-2014 1 Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Klampenborghus Billed taget d. 23-06-2014 Beliggende på Dyrehavevej 7-17, 2930 Klampenborg, Matr.nr. 16 Kristiansholm Den kontante handelsværdi jf. pkt. 26:

Læs mere

Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Brigadevej 28-28A. Billeder taget d. 06-08-2014

Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Brigadevej 28-28A. Billeder taget d. 06-08-2014 1 Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Brigadevej 28-28A Billeder taget d. 06-08-2014 Beliggende på Brigadevej 28-28A 2300 København S Matr.nr. 25i Sundbyvester, København Den kontante handelsværdi

Læs mere

Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Paludan Müllers Vej 6. Billeder taget d. 21-01-2014 øverste th. og resten d.

Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Paludan Müllers Vej 6. Billeder taget d. 21-01-2014 øverste th. og resten d. 1 Vurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Paludan Müllers Vej 6 Billeder taget d. 21-01-2014 øverste th. og resten d. 14-02-2014 Beliggende på Paludan Müllers Vej 6, 1815 Frederiksberg. Matr.nr. 25

Læs mere

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Kornblomsten. Billeder taget d. 27-02-2014

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Kornblomsten. Billeder taget d. 27-02-2014 1 Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Kornblomsten Billeder taget d. 27-02-2014 Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Fiskedamsgade 12-14. Billed taget d. 25-08-2014

Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende. AB Fiskedamsgade 12-14. Billed taget d. 25-08-2014 1 Revurdering 2014 af ejendommen tilhørende AB Fiskedamsgade 12-14 Billed taget d. 25-08-2014 Beliggende Fiskedamsgade 12-14 2100 København Ø Matr.nr. 2778 Udenbys Klædebo Kvarter, København Den kontante

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Willemoesgade 35 Beliggende på Willemoesgade 35, 2100 København Ø Matr.nr. 1783 Udenbys Klædebo Kvarter, København. 1 2 1. Rekvirent:

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL,

Læs mere

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv.

Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Salgsprospekt af andelslejligheden Vestergårdsvej 13, 2. sal.tv. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 4.697 incl. 100% finansiering af andelskronen AB af 27/3 1963 matr. nr. 6 Q Glostrup By, Glostrup

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Kornblomsten Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København. 2 1. Rekvirent:

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Nørre Farimagsgade 57-59 Beliggende på Nørre Farimagsgade 57-59, 1364 København K. Matr.nr. 169, Nørrevold Kvarter, København.

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Revurdering 2013 af ejendommen tilhørende. AB Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2. Billed taget d. 29-08-2013

Revurdering 2013 af ejendommen tilhørende. AB Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2. Billed taget d. 29-08-2013 1 Revurdering 2013 af ejendommen tilhørende AB Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2 Billed taget d. 29-08-2013 Beliggende på Godthåbsvej 54-56, Ærøvej 2, 2000 Frederiksberg Matr.nr. 14 FG Frederiksberg. 2 1. Rekvirent

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 14. marts 2016 blev der i sag 303 2015-2200 AA mod Ejendomsmægler Daniel Dupont Hansen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 22. februar

Læs mere

MARKEDSLEJEVURDERING. Bredgade 80A, 5492 Vissenbjerg. Assens kommune. Sagsnr: Vurderet pris: Årlig leje kr. 500 pr. m².

MARKEDSLEJEVURDERING. Bredgade 80A, 5492 Vissenbjerg. Assens kommune. Sagsnr: Vurderet pris: Årlig leje kr. 500 pr. m². MARKEDSLEJEVURDERING Beliggende: Matrikelnummer: Ejer: Bredgade 80A, 5492 Vissenbjerg 11r Bred By, Vissenbjerg Assens kommune Sagsnr: 51201113 Vurderet pris: Årlig leje kr. 500 pr. m² Side 1 af 9 1 Rekvirent...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R ORIENTERINGSSKRIVELSE TIL ADMINISTRATORER M.FL. OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R A f d e l i n g e n f o r f a s t e j e n d o

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere