Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler"

Transkript

1 Slotsholmsgade DK-1216 København K T F M W KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE Sags nr.: Dok. nr.: Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler I brev af 7. juni 2007 rettede KL henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i anledning af Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse af 1. maj 2007 til Hjørring Kommune om ulykkesforsikringer for børn i dagtilbud og folkeskoler. I udtalelsen anførte statsforvaltningen blandt andet, at en kommune ikke lovligt kan tegne ulykkesforsikring for børn i dagtilbud og folkeskoler, der også dækker skader, som kommunen ikke har noget ansvar for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu færdigbehandlet sagen. Det er ministeriets opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. Her følger en nærmere redegørelse for sagens baggrund og for Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse. Sagens baggrund Ved e-post af 4. april 2007 forespurgte Hjørring Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, som de måtte få i forbindelse med hændelige skader og tab, som var resultat af børns uheld i institutionen, typisk tandskader. Kommunen anførte, at baggrunden for forespørgslen var, at kommunen tidligere havde tegnet en børneulykkesforsikring, der var gældende for de kommunale institutioner, men at kommunen havde opsagt forsikringen. I stedet ville kommunen for at undgå serviceforringelser selv betale for forældrenes tab som følge af de nævnte skader. Som hjemmelsgrundlag herfor henviste kommunen til kommunalfuldmagtsreglerne. I forbindelse med sagens behandling henviste Hjørring Kommune endvidere til KLs svar af 4. november 2003, der var offentliggjort på KLs hjemmeside, på spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne kan tegne en ulykkesforsikring for børn i folkeskolen og kommunale dagtilbud. KL havde i svaret, som ikke længere er på KLs hjemmeside, anført følgende:

2 Side 2 Indenrigsministeriet udtalte i 1999, at en amtskommune ikke lovligt kunne tegne en ulykkesforsikring for gymnasieelever. Spørgsmålet er herefter, om der må antages at gælde det samme for så vidt angår primærkommunal tegning af ulykkesforsikring for børn i folkeskolen og i kommunale dagtilbud. Spørgsmålet vedrører naturligvis kun situationer, hvor kommunen ikke (fx pga mangelfuldt tilsyn) kan gøres ansvarlig for en opstået skade, idet kommunen naturligvis kan tegne en ansvarsforsikring, der dækker i sådanne tilfælde. For KL er det oplyst, at et stort antal kommuner gennem mange år har tegnet ulykkesforsikringer som beskrevet, hvilket ikke ses at have givet anledning til bemærkninger/indskriden fra revision eller tilsynsmyndigheder. Det er derfor KLs opfattelse, at sådanne forsikringsordninger må anses for lovlige med hjemmel i kommunalfuldmagten. Man kan for så vidt også beskrive hjemmelen som en kommunalretlig sædvane. I sin udtalelse af 1. maj 2007 anførte Statsforvaltningen Nordjylland blandt andet følgende: De tab, som Hjørring Kommune ønsker at godtgøre forældre som følge af børns skader i kommunale institutioner, er kommunen ikke juridisk forpligtet til at dække, jf. dog nedenfor om særlige forhold for så vidt angår tandskader Indledningsvis bemærkes, at der ikke i den sociale servicelov eller lovgivningen i øvrigt er hjemmel for kommuner til at tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn i kommunale dagtilbud, Tilsvarende er der ikke lovhjemmel for kommuner til at etablere kollektive ulykkesforsikringer for elever i folkeskolen. Spørgsmålet om, hvorvidt Hjørring Kommune direkte eller indirekte via forsikringsordninger kan betale sådanne udgifter for de nævnte grupper af borgere skal således afgøres efter kommunalfuldmagtsreglerne. Efter disse kommunalretlige grundsætninger kan en kommune som udgangspunkt kun gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner. Det følger endvidere af disse grundsætninger, at kommuner ikke på et ulovbestemt grundlag kan understøtte enkeltpersoner ud fra sociale kriterier. En kommune kan således ikke yde tilskud til enkeltpersoners leveomkostninger eller i øvrigt understøtte enkeltpersoner økonomisk uden lovhjemmel. Baggrunden for dette forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner og grupper af enkeltpersoner er, at kommunen er et fællesskab af borgere, og at dens formål er at vare-

3 Side 3 tage disses fælles interesser. Der er ingen fælles interesser i at yde økonomisk støtte til enkeltpersoner alene med henblik på at spare dem for udgifter. Det nævnte skal tillige ses i sammenhæng med kravet om, at en kommune har pligt til at handle økonomisk ansvarligt. Forbuddet mod at kommuner uden lovhjemmel yder tilskud til enkelte borgere eller grupper af borgere udelukker tilsvarende, at en kommune yder indirekte støtte ved at overtage omkostninger, som den pågældende gruppe normalt selv skal betale, dvs. udgifter der har privat karakter. Forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner udelukker ikke, at en kommune udbetaler erstatning til en skadelidt. Kommuner kan således udbetale erstatninger i det omfang, de er erstatningsansvarlige for et tab. Udbetaling af erstatningsbeløb forudsætter imidlertid, at der er et forholdsvis sikkert grundlag for erstatningspligten. Tilsvarende har en kommune en interesse i at tegne forsikringer mod erstatninger, som kommunen er forpligtet til at betale, idet en sådan forsikring - afhængig af de nærmere vilkår ligeledes vil kunne medføre en reduktion af de kommunale udgifter til erstatning. Udgifter til en ulykkesforsikring, der skal dække skader, som kommunen ikke er forpligtet til at dække, er ikke en udgift, der har med drift af dagtilbudets kerneopgave at gøre. Statsforvaltningen Nordjylland finder herefter ikke at serviceloven giver kommuner hjemmelsgrundlag for via forældrebetalingen at finansiere dækningen af disse skader hverken direkte eller indirekte gennem kollektive børneulykkesforsikringer Der eksisterer som nævnt ej heller lovhjemmel for kommunal finansiering af kollektive ulykkesforsikringer for folkeskoleelever Som det fremgår af det ovenfor nævnte, kan en kommune udbetale erstatning, idet omfang den er erstatningsansvarlig for et tab. Udbetaling af erstatningsbeløb forudsætter imidlertid, at der er et forholdsvis sikkert grundlag for erstatningspligten. Der kan være en kommunal interesse i at udbetale erstatning umiddelbar uden fordyrende retssager, hvis det må forventes at kommunen ved en retssag vil blive dømt erstatningsansvarlig. Ved vurderingen af, hvorvidt der er grundlag for at udbetale et beløb til en enkeltperson for herved at begrænse kommunens udgifter til erstatning tilkommer der kommunen et vist skøn. Ved udøvelse af dette skøn kan hensynet til procesrisikoen ved en retssag indgå. Der vil tilsvarende kunne være en kommunal interesse i at begrænse det juridiske ansvar gennem forsikringsordninger. Derimod vil der som udgangspunkt ikke være en kommunal interesse i at tegne forsikringer til dækning af skader, som kommunen ikke er forpligtet til at betale.

4 Side 4 I Indenrigsministeriets udtalelse af 30. august 1999 fastslog ministeriet således, at amtskommuner ikke kunne tegne kollektive ulykkesforsikringer mod hændelige skader, der overgik gymnasieelever, idet amtskommunen ikke var forpligtet til at yde erstatning til eleverne. Der var heller ikke i øvrigt nogen amtskommunal interesse i at tegne disse forsikringer. Det er herefter Statsforvaltningen Nordjyllands opfattelse, at det heller ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne vil være lovligt for en kommune at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige skader, der overgår deres børn i forbindelse med ophold og aktiviteter i dagtilbud og folkeskole. Det bemærkes, at den omstændighed, at børn i de nævnte kommunale institutioner er yngre end eleverne i gymnasieskolen, og at indholdet i servicetilbudene i de kommunale institutioner ikke er identisk med den aktivitet, der foregår i de gymnasiale ungdomsuddannelser, ikke kan bevirke en anderledes vurdering af spørgsmålet for så vidt angår grupperne i de kommunale institutioner. Det bemærkes, at Hjørring Kommune ikke i øvrigt har angivet, hvilken kommunal interesse, der i givet fald skulle kunne være i, at kommunen betaler eller påtager sig at betale for tab, som kommunen ikke er juridisk ansvarlig for at betale, og som dermed må betragtes som udgifter af privat karakter. Det bevirker i øvrigt ikke nogen forskel i vurderingen af lovligheden - - om kommunen påtager sig at betale udgiften direkte eller gennem etablering af forsikringsordninger. En retssædvane defineres traditionelt som en handlemåde, der er fulgt almindeligt, stadigt og længe i den overbevisning, at den er retligt bindende. Statsforvaltningen Nordjylland er ikke enig med KL i, at der eksisterer en retssædvane, der skulle kunne legitimere tegning af kommunale børneulykkesforsikringer. Det bemærkes særligt, at eventuel manglende indgriben fra de kommunale tilsynsmyndigheders side ikke nødvendigvis er udtryk for accept af forsikringsordningerne, men lige så vel kan have sin årsag i manglende kendskab til eksistensen af disse ordninger. Statsforvaltningen skal i øvrigt bemærke, at Indenrigsministeriets udtalelse af 30. august 1999 om amtskommuners adgang til at tegne kollektive ulykkesforsikringer, som KL i sin udtalelse er opmærksom på, i sig selv svækker grundlaget for anerkendelse af en retssædvane. Uagtet, at der ikke er tale om identiske brugergrupper i daginstitutioner/folkeskoler og gymnasieskolen er der tale om en identisk problemstilling. For så vidt angår tandskader skal Statsforvaltningen Nordjylland dog afslutningsvis særligt henlede Hjørring Kommunes opmærksomhed på sundhedslovens 127, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri behandlende kommunal tandpleje.

5 Side 5 I brev af 7. juni 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede KL ministeriet om at tage stilling til Statsforvaltningen Nordjyllands ovennævnte udtalelse. I sin henvendelse anførte KL blandt andet følgende: Som det også fremgår af udtalelsen, har KL hidtil været af den opfattelse, at sådanne forsikringsordninger måtte anses for lovlige, da de efter det for KL oplyste i mange år har været etableret i et stort antal kommuner, uden at dette ses at have givet anledning til bemærkninger fra den kommunale revision eller de kommunale tilsynsmyndigheder. Uanset, at KL kan have en vis forståelse for, at der på dette område måske må gælde det samme for børnehavebørn og folkeskoleelever som for gymnasieelever, kan man efter KLs opfattelse også argumentere med styrke for, at sådanne kommunale forsikringsordninger kan betragtes som et naturligt supplement til den omsorgspligt, som (i modsætning til gymnasier) påhviler dagtilbud og folkeskoler i forhold til de indskrevne børn. Der kan også henvises til, at en forsikringsdækning som beskrevet så vidt vides ikke er særligt bekostelig, lige som den overflødiggør en konkret og efter omstændighederne ganske vanskelig stillingtagen til, om der i konkrete tilfælde påhviler kommunen en erstatningspligt, typisk som følge af manglende eller mangelfuldt tilsyn med børnene. Efter at udtalelsen fra Statsforvaltningen Nordjylland er blevet almindeligt kendt, har KL modtaget henvendelser fra adskillige kommuner, hvilket har bekræftet, at forsikringsordninger som beskrevet fortsat er almindelige. I brev af 27. juni 2007 rettede endvidere KommuneForsikring A/S henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse. KommuneForsikring A/S anførte i den forbindelse blandt andet følgende: Baggrunden for vores henvendelse er, at vi finder, at der er en indarbejdet praksis på området, idet en ganske væsentlig del af landets kommuner, igennem en årrække, har tegnet sådanne kollektive børneulykkesforsikringer. Således fremgår det blandt andet af en bog fra 1970, udgivet af Kommunernes Pensionsforsikring A/S og Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab for Købstæder mv., side 44: har næsten alle kommuner tegnet kollektiv ulykkesforsikring for skoleelever. Kommunerne har ingen forpligtelse til at yde skoleeleverne erstatning ved eventuel tilskadekomst under opholdet på skolerne, medmindre skolerne efter de almindelige retsregler er ansvarlige for tilskadekomsten. Denne forsikrings største dækningsområde er tandbehandlingsudgifter og udgifter ved fornyelse eller reparation af briller, der er beskadiget på skolen. Hertil kommer i alvorlige tilfælde: lægebehandlingsudgifter, invaliditetserstatning og dødserstatning i form af begravelseshjælp. KommuneForsikring A/S har igennem en meget betydelig årrække, angiveligt også før 1970, tegnet en sådan kollektiv ulykkesforsikring, og antallet af børn og unge, omfattet af forsikringen, har f.eks. for perioden , ligget på mellem og årligt. For år 2007 andrager antallet af personer

6 Side 6 Vi er bekendt med, at også andre forsikringsselskaber tilbyder en sådan forsikring. Det er vores indtryk, at forsikringen blandt andet tegnes for at Kommunerne skal spare den administrative byrde det er, at argumentere med de skadelidte eller deres værger, i det tilfælde, hvor Kommunen ikke er ansvarlig for en sket skade. Når der er tale om børneinstitutioner og folkeskoler, er der et større krav til tilsynet med børnene, end f.eks. tilfældet er på gymnasierne. Der er derfor en større administrativ byrde ved at administrere skadebehandlingen på dette område, herunder afvisningen af sagerne, end der er for de større børn i gymnasierne, og der er efter vores opfattelse ikke nogen sammenligning mellem kollektiv ulykkesforsikringer for børn i dagtilbud og folkeskoler, og tilsvarende kollektiv forsikring for gymnasieelever. Den kollektive ulykkesforsikring for børn i dagtilbud og folkeskoler omfatter sædvanligvis brille- og tandskadedækning. Forsikringssummen ved varigt mén er således begrænset til kr. Der er tale om en meget begrænset udgift, idet præmien hos KommuneForsikring A/S for en sådan forsikring i 2007 i gennemsnit androg kr. 16,58 pr. barn. Der er således ikke tale om, at den kollektive børneulykkesforsikring erstatter forældrenes tegning af almindelig ulykkesforsikring, sædvanligvis med en betydelig større sum. Et forbud mod at tegne kollektiv ulykkesforsikring for børn i dagtilbud og folkeskoler, vil betyde en væsentlig administrativ byrde for Kommunerne, ligesom det meget vel vil stille et stort antal børn ringere, såfremt de kommer ud for en ulykke, hvor der ikke er en ansvarlig skadevolder. På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets anmodning herom afgav Statsforvaltningen Nordjylland en udtalelse af 19. december 2007 til ministeriet. I udtalelsen har statsforvaltningen blandt andet anført følgende: Efter de for Statsforvaltningen Nordjylland foreliggende oplysninger har ingen af de øvrige statsforvaltninger positivt godkendt sådanne ordninger. Heller ikke Indenrigsministeriet eller det senere Indenrigs- og Sundhedsministerium har godkendt, at kommunerne udbetaler økonomiske midler til børn og unge i dagtilbud og folkeskoler i tilfælde, hvor kommuner ikke er ansvarlige for de pågældende skader. Statsforvaltningen Nordjylland er endvidere ikke enig med KL i, at der ikke også for gymnasieskoler består en vis omsorgspligt og under alle omstændigheder har gymnasieskolerne tilsynsforpligtelse for de elever under 18 år, som de har i varetægt i undervisningstiden, på ekskursioner, studieture o.lign. I øvrigt vil det være uhensigtsmæssigt at lade institutionstypen og intensiteten i skolens tilsynsforpligtelse være afgørende for adgangen til at udbetale skadeserstatninger til børn og unge, idet det eksempelvis vil kunne føre til, at den 16 årige skoleelev, der udsættes for en hændelig ulykke, kan få f.eks. en invaliditetssum, mens den 16 årige elev, der påbegyndt gymnasieskolen og udsættes for en tilsvarende hændelig ulykke som skoleeleven, ikke vil kunne få en sådan sum. Institutionstypen som afgrænsningskriterium for adgangen til at betale skadeerstatninger for hændelige skader til børn og unge vil kunne føre til nogle forskellige resultater, som for omverdenen må forekomme noget tilfældige.

7 Side 7 Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at slutninger fra kommunernes tilsynsforpligtelse over for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler ikke kan udgøre den fornødne hjemmel for kommuner til at skattefinansiere indkomstoverførsler til personer i tilfælde, hvor kommunen ikke er ansvarlig for skaderne. Som nævnt ovenfor har såvel KL som Kommuneforsikring A/S anført, at det ikke er særlig bekosteligt at etablere ulykkesforsikringer. Statsforvaltningen Nordjylland finder ikke, at et sådant omkostningssynspunkt er relevant for vurderingen af lovligheden af, om kommunen har adgang til direkte eller via forsikringsordninger at udbetale skadesbeløb til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner ved hændelige skader. Statsforvaltningen fandt ikke, at administrative hensyn kunne legalisere en kommunal finansiering af disse forsikringer eller direkte udbetaling af skadesbeløb i tilfælde, hvor kommunen ikke er ansvarlig. Det bemærkes endvidere, at der i gymnasieskolerne tilsvarende vil kunne forekomme situationer, hvor grænsedragningen mellem hændelige skader og uagtsomhed vil være vanskelig at drage. Tilsvarende vil der på en lang række andre kommunale områder konkret kunne forekomme vanskeligheder med at afgøre, om der foreligger et ansvarsgrundlag eller en hændelig skade. under alle omstændigheder finder statsforvaltningen ikke, at sådanne administrative synspunkter kan legalisere kommunal udbetaling af skadesbeløb i tilfælde, hvor der ikke foreligger erstatningsansvar. Det er i såvel de kommunale tilsynsmyndigheders praksis som i den kommunalretlige litteratur antaget, at kommunerne ikke kan støtte enkeltpersoner ud fra et socialt trangskriterium og heller ikke i øvrigt kan understøtte eller begunstige enkeltpersoner økonomisk uden lovhjemmel. Statsforvaltningen har forståelse for, at der kan opstå uhensigtsmæssige situationer i tilfælde, hvor der ikke er tegnet ulykkesforsikring for et barn eller en elev, men finder ikke, at der er hjemmel for kommuner til at betale for skadesbeløb, som de ikke er juridisk forpligtet til at afholde. Det bemærkes i den forbindelse, at der kan opstå tilsvarende uhensigtsmæssige situationer ved borgernes fravalg af andre forsikringstyper. Såfremt grænserne for hvad det offentlige henholdsvis borger selv skal betale skal ændres, og kommunerne skal overtage udgifter, der traditionelt er betragtet som private, må det kræve Folketingets medvirken. Det bemærkes i den forbindelse også, at det eksisterende udbud af forsikringsordninger giver borgerne mulighed for at forsikre sig mod en meget bred vifte af skadestyper og tillige giver mulighed for individuel tilpasning af mere velkendte forsikringsordninger Statsforvaltningen Nordjylland skal endelig bemærke, at statsforvaltningen i sin udtalelse af 1. maj 2007 særligt for så vidt angår dækning af tandskader har henledt Hjørring Kommunes opmærksomhed på sundhedslovens 127, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge behandlende kommunal tandpleje. Som følge af denne lovforpligtelse vil kommunen altså lovligt kunne dække hændelige tandskader,

8 Side 8 der opstår i dagtilbud og folkeskoler, og som ifølge Hjørring Kommune udgør de mest hyppige skader. I brev af 27. marts 2008 afgav Undervisningsministeriet efter anmodning fra Velfærdsministeriet nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet en udtalelse, hvori er anført blandt andet følgende: Folkeskoleloven indeholder ikke bestemmelser om erstatningsansvar. Den lovgivning, der henhører under Undervisningsministeriet, indeholder ikke regler, hvorefter en kommunalbestyrelse har mulighed for at tegne de omhandlede ulykkesforsikringer for børn i folkeskoler. Med henvisning til det rejste spørgsmål vedrørende kommunernes tilsynspligt med eleverne i folkeskolen, herunder eksistensen og rækkevidden af en sådan tilsynsforpligtelse, bemærkes, at reglerne om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden er fastsat i bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar Undervisningsministeriet henviste i sin udtalelse endvidere til vejledning nr.10 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden. Socialministeriet har telefonisk oplyst, at ministeriets lovgivning ikke indeholder hjemmel til, at kommuner kan tegne ulykkesforsikringer for børn i dagtilbud mv. Ministeriet har med hensyn til spørgsmålet om tilsynspligt henvist dels til 5 i dagtilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011), hvorefter kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter loven samt den måde, hvorpå opgaverne udføres, dels til afsnit i vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 (vejledning nr. 31 af 6. maj 2009) Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse: 1. Tilsynet med Hjørring Kommune varetages af Statsforvaltningen Nordjylland, jf. 47 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010). Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for statsforvaltningerne, herunder Statsforvaltningen Nordjylland. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af en kommunes dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

9 Side 9 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kan tegne forsikring til dækning af skader, som børn og unge i kommunens dagtilbud mv. og folkeskoler udsættes for, er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Efter de nævnte regler antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennytte-kriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelsen af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Der henvises herved til bl.a. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, s 51 f og 65 f, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2011, 3. udgave, side 26, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., 2002, side 685 og 688, samt Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff og 118 ff. Det omtalte almennyttekriterium er imidlertid ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af kommuners kompetence, og kriteriet giver derfor ikke et klart grundlag for at afgøre, hvorvidt en kommune lovligt kan tegne forsikringer for sine elever i kommunens daginstitutioner og folkeskoler. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en kommune lovligt kan tegne de omtalte forsikringer. Det er efter de nævnte kommunalretlige grundsætninger endvidere antaget, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan tildele ydelser til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier. Der henvises herved til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, s. 51 f og 65 f, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2011, 3. udgave, s. 25, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., 2002, side 685, og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff. Endvidere har en kommune efter de ovenfor nævnte grundsætninger en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Kommunen har således pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne være undgået.

10 Side 10 Der henvises herved til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, s. 84, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2011, 3. udgave, s. 31f, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., 2002, side 687, Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning III, Kommunalt selvstyre og statsligt tilsyn 1994, s. 182 ff, betænkning nr. 996/1983 om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret, s. 65 f, samt betænkning nr. 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor, bilaget s Det antages på den baggrund, at en kommune lovligt kan yde et beløb til en enkeltperson, når dette er begrundet i varetagelsen af hensynet til at begrænse kommunens udgifter til erstatning, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af en retssag, jf. herved til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, s. 68f, og Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., 2002, side 687. Ved udøvelsen af skønnet over, hvornår der med henblik på at begrænse kommunens udgifter til erstatning bør ydes et beløb til en enkeltperson, må der indrømmes kommunen et vist spillerum, der blandt andet omfatter vurderingen af, hvorvidt kommunen ved en retssag ville blive dømt erstatningsansvarlig. Det må imidlertid på grundlag af de foreliggende oplysninger i en given sag, for eksempel med støtte i en udtalelse fra en advokat herom, med den fornødne sikkerhed kunne lægges til grund, at kommunen, uden at der er blevet afsagt dom derom, er forpligtet til at udbetale erstatning. En forsikring, der dækker kommunens erstatningsansvar, må tilsvarende anses for egnet til generelt at begrænse kommunens udgifter til erstatning, som kommunen må anses for forpligtet til at betale, herunder udgifter i forbindelse med en retssag om kommunens erstatningsansvar. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder på den baggrund, at en kommune har en lovlig kommunal interesse i at tegne en forsikring, der dækker kommunens erstatningsansvar. 3. KL og KommuneForsikring a/s har peget på navnlig følgende forhold, som efter deres opfattelse taler for, at kommuner lovligt ud over en forsikring, som dækker kommunens erstatningsansvar, tillige kan tegne en ulykkesforsikring: a. Ulykkesforsikringer kan betragtes som en del af den omsorgspligt, som kommuner har i forhold til børn i daginstitutioner og folkeskoler, jf. herved afsnit 4. b. Et stort antal børn vil blive stillet ringere, såfremt de kommer ud for en ulykke, hvor der ikke er en ansvarlig skadevolder, hvis kommuner ikke har hjemmel til at tegne de omhandlede ulykkesforsikringer, jf. herved afsnit 5.b. c. Det kan være vanskeligt i den konkrete situation at afgøre, om der er tale om et forhold, som kommunen er ansvarlig for (om kommunen har levet op til sin tilsynsforpligtelse). En ulykkesforsikring aflaster kommunen for stillingtagen i de konkrete tilfælde og indebærer dermed en administrativ besparelse for kommunen. Dette skal ses i sammenhæng med, at de omhandlede ulykkesforsikringer typisk ikke er særligt bekostelige, jf. herved afsnit 5.c, og

11 Side 11 d. Der har været etableret ulykkesforsikringsordninger i mange år, uden at den kommunale revision eller de kommunale tilsynsmyndigheder har foretaget sig noget i den anledning, jf. herved afsnit 5.d. 4. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse er det afgørende for vurderingen af, hvorvidt en kommune kan tegne en forsikring som kompenserer en skadelidt økonomisk for en skade, om kommunen efter almindelige erstatningsretlige regler kan anses for at være ansvarlig for den indtrådte skade, for eksempel på grund af manglende tilsyn, mangelfuld eller fejlagtig indretning af fysiske rammer mv. Ministeriet har overvejet, om de bestemmelser i lovgivningen, som vedrører kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse i forhold til børn og unge i dagtilbud mv. samt folkeskolen, kunne føre til et erstatningsansvar i et videre omfang end efter de almindelige erstatningsretlige regler. Efter 3 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven - lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011) har kommunalbestyrelsen ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske tilbud. Følgende er fastsat i lovens 5: 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3, efterleves. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. I afsnit i vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 (vejledning nr. 31 af 6. maj 2009) er der blandt andet anført følgende: Det bør påses, at de forsikringsmæssige forhold vedrørende tilbuddene er afklaret. Når børn er i et dagtilbud, overtager personalet i dagtilbuddet tilsynspligten med børnene, og det er personalet, der skal føre et forsvarligt tilsyn med børnene. Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden bebrejdes personalet, er det personalet i tilbuddet, der er ansvarlig for skaden. I disse tilfælde vil det være tilbuddet eller kommunen, der skal betale erstatning for skaden. Personalet skal tilpasse deres tilsyn med børnene i forhold til børnenes alder, udvikling og adfærd. Spørgsmålet om, hvem der ifalder et erstatningsansvar, hvis et barn kommer til skade under ophold i kommunens tilbud, afgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler efter en konkret vurdering af situationen. Bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden indeholder blandt andet følgende bestemmelser: 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer fastsætte nærmere principper for skolens tilsyn med eleverne. Stk. 3. Skolens leder træffer beslutning om udøvelsen af tilsynet. Stk. 4. Ved fornødent tillsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder

12 Side 12 - elevernes alder - aktivitetens art - de stedlige forhold og - lokalernes indretning og udstyr. 2. Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningens ophør. Stk. 2. I tilfælde, hvor elever møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse, eller hvor elever ikke forlader skolen direkte efter undervisningens ophør som følge af en tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, såfremt de lokale myndigheder i så fald anser et tilsyn for nødvendigt I vejledning nr.10. af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden er endvidere anført blandt andet følgende: Den nærmere fastlæggelse af tilsynsansvarets indhold og udstrækning må udledes af retspraksis, dvs. på grundlag af afsagte domme. Heraf fremgår, at ansvaret er et sædvanligt culpaansvar. Dvs. at det skal kunne bebrejdes den tilsynspligtige, at skaden er indtruffet. Hvorvidt der er noget at bebrejde den pågældende, hænger nøje sammen med den konkrete situation. Tilsynspligtens indhold og udstrækning er derfor forskellig alt efter, hvilke faremomenter undervisningen mv. frembyder. Tilsynsforpligtelsen indebærer ikke nødvendigvis lærerens konstante tilstedeværelse. Hvis der fx i en undervisningstime er dannet hold eller grupper, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 2, kan tilsynsforpligtelsen opfyldes dels gennem forudgående instruktion, dels ved, at læreren ser til eleverne ind imellem. Nogle fag indeholder særlige risikomomenter. Det gælder fx sløjd, idet et naturligt led bl.a. i dette fag er, at eleverne betjener maskiner og værktøj, der indebærer en øget risiko for skader. Derfor har læreren en skærpet tilsynsforpligtelse, ligesom tilsynsforpligtelsen i dette fag er tæt forbundet med en pligt til at instruere eleverne og til at føre tilsyn med, om instruktionerne bliver overholdt. Ved vurderingen af, om der er noget at bebrejde den pågældende lærer i den konkrete situation, opstilles den pågældende lærers handling/undladelse over for, hvad en almindelig og fornuftig lærer ville have gjort i samme situation. Fører denne vurdering til, at den pågældende i skadessituationen ikke har levet op til den standard, der gælder for en omhyggelig og fornuftig lærer (bonus pater familias) taler dette for pålæggelse af et erstatningsansvar. Forskrifter og vejledninger vil aldrig kunne forudse alle situationer, hvorfor bekendtgørelsen og vejledningen kun angiver mere generelt formulerede anvisninger. Læreren må derfor altid foretage en forsvarlig afvejning af normalt forekommende risici i situationer af den pågældende art, hvor målet er, at formålet med undervisningen fuldt ud imødekommes under størst mulig hensyntagen til elevernes sikkerhed. Uanset om alle sikkerhedshensyn er taget, vil hændelige uheld alligevel kunne ske. Generelt vil kommunen som lærerens arbejdsgiver være ansvarlig for følgerne af svigtende tilsyn. Derfor er det også kommunens pligt og i dennes interesse at sikre sig, at betingelserne for at føre et tilstrækkeligt tilsyn er til stede. Derimod vil kommunen normalt ikke kunne blive ansvarlig for skader, som elever forvolder på hinanden, eller skader, som eleverne forvolder på skolens bygninger og inventar, medmindre skaden kunne have været afværget, hvis der havde været fornødent tilsyn. Der kan således ikke af de bestemmelser i lovgivningen, der vedrører kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse i forhold til børn og unge i dagtilbud m.v. og i

13 Side 13 folkeskolen, udledes et videregående erstatningsansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsretlige regler. Det vil derfor i overensstemmelse med det ovenfor anførte bero på en konkret vurdering efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvorvidt en kommune er erstatningsansvarlig for skader, som børn og unge udsættes for, og som er indtruffet i kommunens dagtilbud mv. og folkeskoler. 5.a. Det følger af det ovenfor under afsnit 2 anførte, at en kommune, hvor det efter de for kommunen foreliggende oplysninger med den fornødne sikkerhed må lægges til grund, at kommunen, uden at der er afsagt dom herom, er forpligtet til at udbetale erstatning til et barn eller en ung, som er kommet til skade i et dagtilbud mv. eller i folkeskolen, vil kunne udbetale erstatning til den pågældende. En kommune vil endvidere kunne tegne en ansvarsforsikring, som dækker kommunens erstatningsansvar i sådanne situationer. Det forhold, at en kommune som led i den i afsnit 4 nævnte tilsynsforpligtelse tillige i en vis udstrækning har en omsorgspligt for børn og unge i dagtilbud mv. samt i folkeskolen, kan efter ministeriets opfattelse ikke føre til, at en kommune har den fornødne kommunale interesse i at kompensere barnet/den unge økonomisk for skader ud over det, som følger af kommunens eventuelle erstatningsansvar. Der henvises herved til det i afsnit 4 anførte. Ministeriet finder således, at en kommune alene kan kompensere et skadelidt barn eller en skadeligt ung økonomisk i det omfang, at kommunen er forpligtet hertil efter almindelige erstatningsretlige regler. 5.b. En ulykkesforsikring, som den i nærværende sag omhandlede, indebærer, at en skadelidt kompenseres økonomisk for en skade, uanset om kommunen kan gøres erstatningsretligt ansvarlig. En sådan kommunal økonomisk kompensation for en skade, som kommunen ikke er ansvarlig for, indebærer efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse en kommunal økonomisk begunstigelse af en skadelidt, som ikke er lovlig i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. En kommune vil derfor ikke såfremt der ikke etableres lovhjemmel hertil lovligt kunne tegne en ulykkesforsikring som den i sagen omhandlede. Det forhold, at de børn og unge, hvis forældre ikke har tegnet en ulykkesforsikring, herved stilles ringere med hensyn til at få en økonomisk kompensation for hændelige skader end de børn og unge, hvis forældre har tegnet en ulykkesforsikring, kan ikke føre til et andet resultat. 5.c. For så vidt angår det anførte om administrative besparelser, sammenholdt med at omkostningerne til en sådan ulykkesforsikring er relativt små, bemærkes, at hvis en kommune er erstatningsansvarlig, så er kommunen forpligtet til at betale en erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler. En ulykkesforsikring er karakteriseret ved at give en økonomisk kompensation, uanset om der foreligger et erstatningsansvar, og kan således ikke træde i stedet for en erstatning, som skadelidte måtte have krav på som følge af, at der er en erstatningsansvarlig skadevolder. Der er således ikke administrative besparelser for kommunen ved at tegne en ulykkesforsikring, fordi en kommune under alle omstændigheder enten må tegne en ansvarsforsikring eller selv

14 Side 14 vurdere erstatningsansvarsspørgsmålet, hvad enten kommunen har tegnet en ulykkesforsikring eller ej. Endvidere bemærkes, at kommunen i de tilfælde, hvor kommunen er erstatningsansvarlig, er forpligtet til at udbetale erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om erstatningsansvar (lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 med senere ændringer) uafhængigt af størrelsen af den præmie, der måtte komme til udbetaling i kraft af den ulykkesforsikring, kommunen har tegnet. 5.d. Endelig er ministeriet enigt i statsforvaltningens udtalelse om, at der ikke kan antages at foreligge en retssædvane, som hjemler de omhandlede ulykkesforsikringer. Ministeriet kan herved henvise til det af statsforvaltningen anførte herom i udtalelsen af 1. maj e. På nogle lovområder kan en kommune være forpligtet til at afholde udgifter til behandling af enkeltpersoners skader, uanset om kommunen er erstatningsansvarlig for den pågældende skade eller ej, jf. herved for eksempel sundhedslovens 127, hvorefter kommunen er forpligtet til at behandle og dermed afholde udgifter til tandskader og tandtab, som børn og unge under 18 år får. Det bemærkes i den anledning, at det forhold, at en kommune i medfør af lovgivningen på nogle områder måtte have en pligt som beskrevet ovenfor, ikke giver kommunen hjemmel til i forhold til skoler og daginstitutioner, hvor kommunen ikke har en sådan forpligtelse pålagt ved lov at tegne en ulykkesforsikring, der dækker skader, som kommunen ikke er erstatningsansvarlig for. 6. Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler. For så vidt angår kommuner, der allerede har tegnet en ulykkesforsikring, finder ministeriet, at det påhviler disse kommuner at tage initiativ til at bringe de omhandlede forsikringer til ophør i overensstemmelse med de opsigelsesmuligheder, som forsikringerne indeholder. Det følger i den forbindelse af grundsætningen om økonomisk forsvarlig forvaltning, at disse kommuner må være berettigede til at gøre brug af forsikringerne, indtil opsigelsen træder i kraft. Det bemærkes dog, at der må tilkomme disse kommuner rimelig tid, inden for en eventuel af statsforvaltningen fastsat frist, til at indrette sig i overensstemmelse med herværende udtalelse, herunder indrette sig efter det øgede fokus, opsigelsen af de nævnte kommuners ulykkesforsikring kunne medføre på spørgsmålet om kommunernes erstatningsansvar. Det må i den forbindelse understreges, at kommunerne efter gældende ret og dermed også såvel før som efter, at opsigelsen træder i kraft, er forpligtede til at tage stilling til eventuelle spørgsmål om erstatningsansvar, jf. ovenfor afsnit 5.c. 7. Ministeriet skal anmode KL om at orientere ministeriet om, hvorvidt KL som konsekvens af udtalelsen agter at informere kommunerne om retstilstanden på området og om eventuelle andre initiativer som følge heraf.

15 Side 15 Ministeriet agter at underrette statsforvaltningerne om KLs tilbagemelding til brug for statsforvaltningernes tilsyn med, om kommunerne inden for rimelig tid indretter sig i overensstemmelse med herværende udtalelse. Ministeriet har sendt kopi af dette brev til statsforvaltningerne, Hjørring Byråd, Undervisningsministeriet, Socialministeriet og Forsikringsoplysningen. Med venlig hilsen Christian Vigh

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Vurdering af kommunernes ansvar og forsikringsmuligheder for børn i kommunernes varetægt herunder uledsagede flygtningebørn

Vurdering af kommunernes ansvar og forsikringsmuligheder for børn i kommunernes varetægt herunder uledsagede flygtningebørn Vurdering af kommunernes ansvar og forsikringsmuligheder for børn i kommunernes varetægt herunder uledsagede flygtningebørn 21. maj 2015 Advokat Jacob Fenger Dagsorden Kommunernes ansvar for børn tilsynsforpligtelsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere