NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE"

Transkript

1 17. JANUAR 2017 NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE Højesteret har i en ny afgørelse bestemt, at et tilbud på skadeudbedring ikke kunne fremlægges under retssag, hvor der havde været gennemført syn og skøn vedrørende bl.a. spørgsmålet om omfang af og omkostninger til udbedring af de pågældende skader. En række mangler ved og skader på en række nyopførte ejendomme medførte, at ejerne A anlagde erstatningssag mod entreprenøren B og arkitekten C. Der blev under byretssagen gennemført syn og skøn vedrørende omfanget af og omkostningerne til udbedring af de pågældende forhold. Efter 4 supplerende skønserklæringer og hovedforhandling pålagde byretten B og C in solidum at betale et beløb til A. B og C ankede dommen til Vestre Landsret. Under landsretssagen besluttede A at påbegynde udbedring af manglerne og indhentede i den forbindelse et tilbud på udførelsen af det skadeudbedrende arbejde. Dette tilbud ønskede A at fremlægge under landsretssagen, hvilket B og C protesterede imod. Det omtvistede bilagsmateriale bestod af udbudsbrev vedrørende facaderenovering, det medfølgende udbudsmateriale samt tilbud afgivet vedrørende facaderenovering. Vestre Landsret udtalte i kendelse af 25. april 2016, at tilbuddet var en ensidig erklæring, der var indhentet efter retssagens anlæg, og derfor kunne tilbuddet ikke fremlægges. Da udbudsbrev og udbudsmateriale knyttede sig til tilbuddet, kunne heller ikke dette bilagsmateriale fremlægges. Procesbevillingsnævnet gav A tilladelse til at kære landsrettens afgørelse til Højesteret. For Højesteret argumenterede A bl.a. for, at det pågældende bilagsmateriale ikke kunne anses som en ensidigt indhentet erklæring til brug for en retssag. A anførte, at tilbuddet var indhentet af en bygherrerådgiver til brug for udbedring af manglerne og ikke kunne anses som en tredjeparts sagkyndige erklæring, men alene et bindende tilbud på udbedring af manglerne. A anførte endvidere bl.a., at det ville være betænkeligt, såfremt A som forbruger fik afskåret muligheden for at dokumentere det krav, som udbedring af manglerne nød-

2 2/4 17. JANUAR 2017 vendiggjorde. A bemærkede, at det indhentede tilbud var mere end 100% dyrere end de af skønsmanden opgjorte udgifter. B og C imødegik det af A anførte i processkrifter afgivet til Højesteret. For Højesteret anførte C bl.a., at en sagkyndig erklæring defineres som en udtalelse/erklæring om forhold af teknisk, økonomisk og lignende karakter, jf. UfR H. Begrebet ensidig forstås i den juridiske teori således, at en af sagens parter har indhentet erklæringen uden forelæggelse for modparten og/eller retten. På denne baggrund måtte det omtvistede bilagsmateriale anses som en ensidigt indhentet sagkyndig erklæring. Tilbuddet var således indhentet hos en sagkyndig (rådgiver) og indebar en teknisk vurdering af ejendommens mangler, muligheder for udbedring af manglerne samt et økonomisk skøn over, hvad dette udbedringsarbejde skulle koste. Tilbuddet blev fremskaffet uden involvering af eller accept fra retssagens øvrige parter. Det forhold, at tilbuddet ifølge A var et bindende tilbud, udelukkede ikke, at der kunne være tale om en ensidigt indhentet sagkyndig erklæring. Det afgørende var erklæringens indhold. Det forhold, at A var en gruppe forbrugere, kunne ikke føre til anden retsstilling. A's interesser var fuldt ud tilgodeset ved et syn og skøn gennemført efter retsplejelovens regler. Det bemærkedes, at også ikke-forbrugere har krav på den retsbeskyttelse, retsplejeloven og de retsprincipper, dansk retspleje bygger på, giver en retssags parter. Det bemærkedes, at parterne netop var blevet enige om valget af skønsmand bl.a. med henblik på at få fastsat prisen for udbedring af manglerne. Også af denne grund burde en enkelt parts ensidigt indhentet erklæring indeholdende priser for udbedring af manglerne ikke kunne fremlægges. C bemærkede endvidere, at såfremt man tillod A's udbedringstilbud fremlagt, måtte man tillige tillade sagens øvrige parter at indhente og fremlægge tilbud på udbedring af manglerne, idet B og C ville have en berettiget interesse i at søge sandsynliggjort, at udbedringsomkostningerne kunne fastsættes til et andet og lavere beløb end det, den af A udvalgte sagkyndige havde vurderet. En sådan fremgangsmåde ville indebære, at retligt skridt i form af syn og skøn gennemført efter retsplejelovens regler ville miste sin værdi. Det er ikke hensigtsmæssigt, såfremt man på den måde kan underminere betydningen af det syn og skøn, der er en af grundstenene i dansk retspleje. En retstilstand, hvor syn og skøn skal suppleres med parternes egne sagkyndige erklæringer, indhentet efter retssagens anlæg og reelt i konkurrence med det af retten udvalgte syn og skøn, vil også bidrage til at gøre gennemførelse af retssagen vanskeligere, mere omkostningskrævende samt længerevarende. B og C havde ikke haft mulighed for at varetage deres interesser ved udarbejdelse af den erklæring (tilbud), A havde indhentet og fremlagt, og allerede af den grund savnede denne ensidigt indhentede erklæring ganske den uvildighed og upartiskhed, der er karakteristisk og afgørende vigtig for syn og skøn gennemført efter retsplejelovens regler. Endvidere anførte C, at ingen reelle hensyn talte for at fravige sædvanlig retspraksis i den foreliggende sag, hvor parterne havde været enige om at udmelde skønsmanden, og hvor parterne, herunder A, havde mulighed for at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden, hvis der var behov herfor. Højesteret har nu endeligt afgjort sagen ved kendelse af 9. januar Ved denne kendelse har Højesteret stadfæstet landsrettens kendelse. I Højesterets præmisser bemærkes indledningsvis, at de omtvistede bilag vedrører tilbud fra en entreprenør på facaderenovering og tilhørende udbudsmateriale. Højesteret anfører videre i præmisserne: ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

3 3/4 17. JANUAR 2017 "Tilbuddet er indhentet af de kærende under anke af byrettens dom til landsretten. Forud for sagens behandling ved byretten blev der gennemført et syn og skøn efter reglerne om isoleret bevisoptagelse over omfanget af mangler ved de kærendes faste ejendomme og omkostningerne til udbedring heraf. Under retssagen blev der indhentet supplerende skønserklæringer herom. Formålet med fremlæggelsen af bilagene må antages at være at påvise en markant forskel på skønsmandens økonomiske opgørelse af udbedringsomkostningerne i forhold til det indhentede tilbud." På denne baggrund og med bemærkning om, at "da det indhentede tilbud efter det oplyste ikke er accepteret, tiltræder Højesteret, at tilbuddet under de anførte omstændigheder ikke kan tillades fremlagt". Når der har været afholdt syn og skøn under retssagen, kan en part som udgangspunkt ikke fremlægge et sådant dokument, der reelt skal tjene til at vise, at skønsmandens vurdering ikke er korrekt. Den part, der mener, at skønsmandens erklæring er forkert, må i givet fald søge at imødegå dette ved f.eks. supplerende spørgsmål til skønsmanden, ved at stille kritiske spørgsmål til skønsmanden under afhjemlingen eller eventuelt forsøge at få gennemført nyt syn og skøn med en anden skønsmand (hvilket dog sædvanligvis vil kræve særdeles gode argumenter). Men den pågældende part har ikke lov til at fremlægge nye bilag, der er ensidigt indhentet under retssagen og anvendes for at vise, at skønsmanden har taget fejl. Uanset den form, det pågældende bilag fremtræder i. Henset til sammenhængen mellem tilbud og udbudsmateriale kunne heller ikke udbudsmaterialet fremlægges. Med henvisning til retsplejelovens 341 stadfæstede Højesteret herefter landsrettens kendelse om, at tilbuddet ikke kunne fremlægges af A under retssagen. Kendelserne afsagt af Højesteret og Vestre Landsret vedhæftes. Under højesteretssagen var A repræsenteret af advokat Jeppe Svenning, mens B var repræsenteret af advokat Niels Henrik Wulff. C var under landsretssagen repræsenteret af advokat Michael Kjær Lauritsen, mens C under højesteretssagen var repræsenteret af advokat Michael S. Wiisbye. Kommentar: Højesterets kendelse viser, at det ikke er afgørende, hvorvidt et sådant bilag fremtræder som en ensidigt indhentet erklæring eller et indhentet tilbud. Afgørende er, hvad der må antages at være formålet med fremlæggelse af bilaget under retssagen. Det må dog antages, at dette udgangspunkt kan fraviges, jf. Højesterets bemærkning om, at tilbuddet efter det oplyste ikke var accepteret. Denne tilføjelse tyder på, at såfremt der var tale om et accepteret tilbud, og det dermed kunne siges at svare til en faktisk afholdt skadeudgift, ville skadelidte muligvis få lov til at fremlægge bilaget. I givet fald kunne man argumentere for, at bilaget kunne tjene til at dokumentere det faktisk lidte tab. Selv om man under sådanne særlige omstændigheder tillod et sådant bilag fremlagt, ville det ikke være ensbetydende med, at retten nødvendigvis skulle tilsidesætte skønserklæringen og alene lægge vægt på det accepterede tilbud. I denne situation ville det formentlig stadig være nødvendigt, at skadelidte kunne godtgøre, at en udbedringsudgift i den pågældende størrelsesorden ville være nødvendig, og i den forbindelse måtte parterne formentlig tillige behandle spørgsmålet om, hvorvidt grundlaget for henholdsvis skønserklæring og tilbud var helt sammenlignelige. Under alle omstændigheder viser den nye højesteretsafgørelse, at man som udgangspunkt ikke kan indhente nye sagkyndige erklæringer (herunder i form af tilbud) og fremlægge disse under en rets- ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

4 4/4 17. JANUAR 2017 sag i et forsøg på at få den vurdering, en af retten udmeldt skønsmand har foretaget, tilsidesat ved rettens afgørelse af sagen. Advokat Michael Kjær Lauritsen og jeg står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til kendelserne. MICHAEL S. WIISBYE ADVOKAT (H) MICHAEL KJÆR LAURITSEN ADVOKAT (L) Tilmeld/frameld dig nyhedsbrevet her: For at scanne skal du have en app på din tablet eller smartphone. DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

5 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. januar 2017 Sag 201/2016 A1 A2, A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 C B og (advokat Jeppe Svenning for alle) mod Arkitekter A/S (advokat Michael S. Wiisbye) og Murerfirma A/S (advokat Niels Henrik Wulff) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 14. afdeling den 25. april 2016.

6 - 2 - I påkendelsen har deltaget tre dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Hanne Schmidt og Lars Hjortnæs. A1- Påstande De kærende, A16 og, har påstået bilag tilladt fremlagt. C, B De indkærede, Arkitekter A/S og Murerfirma A/S, har påstået stadfæstelse. A,C,B Supplerende sagsfremstilling Hovedsagen omhandler mangler ved en række nyopførte ejendomme. Køberne af ejendommene, m.fl., har anlagt sag mod Arkitekter og Murerfirma om erstatning for mangler ved ejendommene. Der er ved isoleret bevisoptagelse gennemført syn og skøn over omfanget af og omkostningerne til udbedring af manglerne. B C,A Omkostningerne for udbedring af manglerne blev i skønserklæring af 6. august 2013 opgjort til i alt ,00 kr. Der er efterfølgende og under retssagen blevet udarbejdet fire supplerende skønserklæringer af henholdsvis 4. november 2013, 16. januar 2014, 6. april 2014 og 29. maj Retten i Herning bestemte ved dom af 6. januar 2015, at Murerfirma og Arkitekter in solidum skulle betale kr. til m.fl. B,C,A Sagen er anket til Vestre Landsret af Murerfirma og Arkitekter. m.fl. har anmodet om, at der indhentes en supplerende skønserklæring, hvilket landsretten har godkendt ved kendelse af 25. april A A A Under sagens behandling i landsretten har m.fl. besluttet at påbegynde udbedring af mangler ved ejendommene med henvisning til, at der var risiko for følgeskader. Til brug herfor kontaktede m.fl. et rådgivende ingeniørfirma, Midtconsult, der har udarbejdet udbudsmateriale og gennemført et udbud af opgaven med at udbedre mangler ved ejendommene (bilag 20 og 21). m.fl. har på den baggrund modtaget et tilbud (bilag 22).

7 - 3 - A Anbringender m.fl. har navnlig gjort gældende, at bilag 22 ikke er en ensidigt indhentet erklæring til brug for den verserende retssag. Tilbuddet er indhentet af en bygherrerådgiver til brug for udbedring af manglerne. Tilbuddet er ikke en tredjeparts sagkyndige erklæring, men er alene et bindende tilbud på udbedring af manglerne. Tilbuddet er ikke indhentet med det formål at tjene til bevis i den verserende retssag. Derfor har det heller ikke været relevant at indhente modparternes eller rettens samtykke. Tilbuddet ønskes fremlagt til støtte for den påstand, som de kærende nedlægger under ankesagen. Det vil være betænkeligt, hvis de afskæres muligheden for at dokumentere det beløb, som udbedring af manglerne koster, da det er disse faktiske omkostninger, bygherren skal have dækket. I denne sag er det indhentede tilbud mere end 100 procent dyrere end det i skønserklæringen opgjorte. Det er derfor nødvendigt, at de kærende får mulighed for at vise denne markante forskel gennem fremlæggelse af bilagene. Grundprincippet om den frie bevisbedømmelse medfører, at retten efter et konkret skøn kan tage hensyn til tilbuddet. B,C Murerfirma og Arkitekter har navnlig gjort gældende, at tilbuddet er en ensidigt indhentet erklæring indhentet efter sagens anlæg. Der henvises til UfR H, UfR /2 H, UfR H, UfR /1H og UfR 2014B.355. Tilbuddet er indhentet hos sagkyndige (rådgivere) og indebærer efter de indkæredes opfattelse en teknisk vurdering af ejendommens mangler, mulighederne for udbedring af manglerne samt et økonomisk skøn over, hvad dette udbedringsarbejde skal koste. Ingen reelle hensyn taler for at fravige fast praksis, hvorefter sagkyndige erklæringer, der er ensidigt indhentet efter sagens anlæg, ikke tillades fremlagt. De kærende ønsker ved fremlæggelsen af bilagene at vise, at der er forskel på skønsmandens opgørelse af udbedringsomkostningerne og det indhentede tilbud. Tilbuddet omfatter i øvrigt mere end det, retssagen omhandler, og tidspunktet for prisfastsættelsen er forskelligt. Bilagene indeholder således oplysninger, der har til formål at få skønsmanden til at ændre sit skøn på utilbørlig måde. De kærende kan varetage deres interesser fuldt ud ved enten at stille skønsmanden supplerende spørgsmål til værdiansættelsen eller anmode om en ny skønsmand, hvis de kærende måtte mene, at skønsmanden ikke har de fornødne kompetencer til at vurdere størrelsen af udbedringsomkostningerne.

8 - 4 - Hvis man tillod udbedringstilbuddet fremlagt, måtte man tillige tillade sagens øvrige parter at indhente og fremlægge tilbud på udbedringerne af manglerne, idet de indkærede ville have en berettiget interesse i at søge sandsynliggjort, at udbedringsomkostningerne kunne fastsættes til et andet og lavere beløb. A Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, hvorvidt de kærende, m.fl., i en sag om mangler ved deres faste ejendomme kan tillades at fremlægge et tilbud og det tilhørende tilbudsmateriale på udbedring af manglerne. De omtvistede bilag indeholder et tilbud fra en entreprenør på facaderenovering af de kærendes faste ejendomme (bilag 22) og tilhørende udbudsmateriale (bilag 20 og 21). Tilbuddet er indhentet af de kærende under anke af byrettens dom til landsretten. Forud for sagens behandling ved byretten blev der gennemført et syn og skøn efter reglerne om isoleret bevisoptagelse over omfanget af mangler ved de kærendes faste ejendomme og omkostningerne til udbedring heraf. Under retssagen blev der indhentet supplerende skønserklæringer herom. Formålet med fremlæggelsen af bilagene må antages at være at påvise en markant forskel på skønmandens økonomiske opgørelse af udbedringsomkostningerne i forhold til det indhentede tilbud. På denne baggrund, og da det indhentede tilbud efter det oplyste ikke er accepteret, tiltræder Højesteret, at tilbuddet under de ovennævnte omstændigheder ikke kan tillades fremlagt, og at udbudsmaterialet har en sådan sammenhæng med tilbuddet, at disse bilag bør afskæres efter retsplejelovens 241. Højesteret stadfæster herefter landsrettens kendelse. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes. A,C B I sagsomkostninger for Højesteret skal m.fl. betale kr. til Arkitekter A/S og kr. til Murerfirma A/S. Beløbet skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

9 oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 9. januar 2017 Tina Halberg kontorfuldmægtig

10 Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 25. april 2016 kl møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer Ida Skouvig. V.L. B C A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 B mod og Arkitekter A/S Murerfirma A/S V.L. B B A1 A2 A3 A4 mod Murerfirma A/S

11 - 2 - A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 C og Arkitekter A/S Fremlagte bilag: brev af 7. marts 2016 fra advokat Niels Wulff. A Advokat Jeppe Svenning har på vegne af de indstævnte, m.fl., anmodet om tilladelse til at stille spørgsmål som anført i det supplerende skønstema af 6. november Advokat Jeppe Svenning har desuden anmodet om tilladelse til at fremlægge bilag (herefter benævnt bilag 20-22). Advokat Jeppe Svenning har til støtte for anmodningen om at stille spørgsmål navnlig anført, at spørgsmålene er af afgørende betydning for opgørelse af de indstævntes påstand. Til støtte for anmodningen om at fremlægge bilag har advokat Jeppe Svenning navnlig anført, at de indstævnte er påbegyndt udbedring af mangler, og at det er afgørende at fremlægge tilbud med videre, som er indhentet i forbindelse hermed. C Advokat Michael Kjær Lauritzen har på vegne af Arkitekter A/S protesteret mod, at advokat Jeppe Svenning stiller spørgsmål og fremlægger bilag 22. Advokat Michael Kjær Lauritzen har til støtte herfor navnlig anført, at bilag 22 er en ensidig erklæring, og at skønsmanden allerede har redegjort for de samlede udbedringsomkostninger i de tidligere indhentede skønserklæringer. Advokat Michael Kjær Lauritzen har desuden anført, at så-

12 - 3 - fremt landsretten tillader spørgsmål 13-15, bør der i spørgsmål 13a, 13b, 14 og 15 indsættes følgende delspørgsmål: Skønsmanden bedes redegøre for om udgifterne i givet fald er inkluderet i skønsmandens oprindelige opgørelse af udbedringsomkostninger. B Advokat Niels Wulff har på vegne af Murerfirma A/S protesteret mod, at advokat Jeppe Svenning stiller spørgsmål og fremlægger bilag Advokat Niels Wulff har til støtte herfor tilsluttet sig advokat Michael Kjær Lauritzens bemærkninger, idet bemærkningerne vedrørende bilag 22 tillige gøres gældende vedrørende bilag Landsdommerne Ida Skouvig, John Lundum og Jacob Hinrichsen (kst.) har behandlet sagen. Landsretten afsagde K e n d e l s e: Spørgsmål Da der ikke er protesteret mod, at de supplerende spørgsmål stilles til skønsmanden, tillader landsretten, at de stilles. Spørgsmål Da det ikke på forhånd kan afvises, at de supplerende spørgsmål kan have betydning for sagen, og idet der heller ikke i øvrigt er grundlag for at afvise skønstemaet, jf. retsplejelovens 197, stk. 2, godkender landsretten herefter de supplerende spørgsmål 13-15, der er anført i supplerende skønstema af 6. november 2015, med de tilføjelser til spørgsmål 13a, 13b, 14 og 15, der fremgår af advokat Michael Kjær Lauritzens processkrift 2 af 30. november 2015, og som der ikke er protesteret imod. Bilag Bilag består af et udbudsbrev af 1. juni 2015 vedrørende facaderenovering på Fuglsang Næs, udbudsmateriale af 1. juni 2015 vedrørende facaderenoveringen og et tilbud af 30. juli 2015, der ligeledes vedrører facaderenoveringen. Bilag 22 er en ensidig erklæring, der er indhentet efter sagens anlæg, og bilag 22 tillades derfor ikke fremlagt. Bilag må anses for sammenhængende, og idet bilag 22 ikke tillades fremlagt, skønnes bilag 20-

13 at være uden betydning for sagen, jf. retsplejelovens 341. Bilag tillades derfor ikke fremlagt. T h i b e s t e m m e s: Advokat Jeppe Svennings anmodning om at stille spørgsmål som anført i supplerende skønstema af 6. november 2015 tages til følge, med de tilføjelser til spørgsmål 13a, 13b, 14 og 15 som er anført i advokat Michael Kjær Lauritzens processkrift processkrift 2 af 30. november Advokat Jeppe Svennings anmodning om at fremlægge bilag tages ikke til følge. Landsretten fastsatte frist for Advokat Jeppe Svenning til den 6. maj 2016 at fremsende skønstemaet digitalt til landsretten på den blanket, som er udfærdiget af Domstolsstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr af 4. december 2015 om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn. Sagen udsat. Ida Skouvig / Birgitte Borup Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 25. april Birgitte Borup stedfortræder

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

NY AFGØRELSE FRA HØJESTERET: ANKE VAR IKKE NØD- VENDIG FOR AT NEDLÆGGE PÅSTAND OM FRIFINDELSE OVER FOR MEDINDSTÆVNTE I ANDEN INSTANS

NY AFGØRELSE FRA HØJESTERET: ANKE VAR IKKE NØD- VENDIG FOR AT NEDLÆGGE PÅSTAND OM FRIFINDELSE OVER FOR MEDINDSTÆVNTE I ANDEN INSTANS 3. JUNI 2016 NY AFGØRELSE FRA HØJESTERET: ANKE VAR IKKE NØD- VENDIG FOR AT NEDLÆGGE PÅSTAND OM FRIFINDELSE OVER FOR MEDINDSTÆVNTE I ANDEN INSTANS Højesteret har taget stilling til et praktisk processuelt

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN 3. MAJ 2016 PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN En ny kendelse fastslår, at der ikke kan stilles spørgsmål, som indebærer, at en skønsmand skal udtale sig om, hvad en tidligere skønsmand

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR.

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. 21. MAJ 2013 LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. Østre Landsret har i en ny dom fundet, at et ejerskifteforsikringsselskab, som under ejerskifteforsikringen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR.

DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR. 24. OKTOBER 2012 DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR. Retten i Roskilde har i en ny dom fundet, at et ejerskifteforsikringsselskab, som under ejerskifteforsikringen

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR 2. OKTOBER 2013 LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet, om en arbejdsgiver var ansvarlig for medarbejderens

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING 12. APRIL 2013 NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING En ny landsretsdom fastslår, at selve det forhold, at en maskine uden større besvær kunne have været designet på en anden måde,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING 6. MARTS 2014 DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING En ny dom bidrager til fortolkningen af erhvervsløsøreforsikringens vilkår om, at data på elektroniske medier kun dækkes,

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG 30. JUNI 2011 BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG Det hævdes ofte, at der ikke skal meget til at løfte bevisbyrden for defekt i produktansvarssager. I en ny dom blev mellemhandleren - og reelt producenten - imidlertid

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat N ete B. Tinning Dokken 10 6700 Esbjerg J. nr. 116693-179718 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 3. afdeling Vestre Landsrets 3. afdeling holdt den 13. juni 2014 kl. 12.00 møde på tingstedet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO 27. JUNI 2016 OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO Et hospital eller en lignende behandlingsinstitution må i sagens natur udøve et vist, relativt vidt skøn

Læs mere

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke DISPOSITION Hvad er et bevis? Den frie bevisbedømmelse Ensidigt indhentede erklæringer Isoleret bevisoptagelse Bevisførelse ved domstolene Bevisførelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 Sag 128/2012 Sundhedsstyrelsen kærer Østre Landsrets kendelse af 3. februar 2012 om editionspålæg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere