NY AFGØRELSE FRA HØJESTERET: ANKE VAR IKKE NØD- VENDIG FOR AT NEDLÆGGE PÅSTAND OM FRIFINDELSE OVER FOR MEDINDSTÆVNTE I ANDEN INSTANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY AFGØRELSE FRA HØJESTERET: ANKE VAR IKKE NØD- VENDIG FOR AT NEDLÆGGE PÅSTAND OM FRIFINDELSE OVER FOR MEDINDSTÆVNTE I ANDEN INSTANS"

Transkript

1 3. JUNI 2016 NY AFGØRELSE FRA HØJESTERET: ANKE VAR IKKE NØD- VENDIG FOR AT NEDLÆGGE PÅSTAND OM FRIFINDELSE OVER FOR MEDINDSTÆVNTE I ANDEN INSTANS Højesteret har taget stilling til et praktisk processuelt spørgsmål om, hvorvidt en indstævnt part i en ankesag kunne nedlægge frifindelsespåstand over for en medindstævnt part, selv om førstnævnte part ikke havde anket byrettens dom, der havde pålagt denne part et hæftelsesansvar i forhold til den anden part. Denne tvist udsprang af et havari, da skibet A, der lå til kaj, blev påsejlet af skibet B under B's indsejling i havnen. B var ved at lægge til kaj, da et hydraulikrør gik løs fra reduktionsgearet i forbindelse med skipperens skifte fra fremad til bak. Skibet reagerede som følge heraf ikke på skipperens manøvre med den følge, at skibet fortsatte sin kurs fremad og ramte A. A og rederiets forsikringsselskab F anlagde erstatningssag mod B, montøren af gearet C og producenten af gearet D. Byretten fandt, at der ikke var noget ansvarsgrundlag hos B, der derfor blev frifundet. Derimod fandt byretten, at D var erstatningsansvarlig for levering af et mangelfuldt gear, og D blev derfor dømt til at betale erstatning til A & F. For så vidt angik C fandt byretten, at denne part ikke selv havde handlet ansvarspådragende. Derimod hæftede C som mellemhandler for D's produktansvar. C og D blev derfor dømt in solidum til at betale erstatning til A & F. I det indbyrdes forhold mellem C og D tog retten C's friholdelsespåstand til følge, hvorefter D skulle friholde C for ethvert ansvar 1. D ankede byrettens dom dels i forhold til A & F, dels i forhold til C. B er ikke part i ankesagen. Ved afgivelse af ankesvarskrift fastholdt C påstanden om, at D skulle friholde C for ethvert krav, som C måtte blive dømt til at betale A & F (sva- 1 Dommen er omtalt i Nielsen Nøragers nyhedsbrev af 16. juli 2015.

2 2/4 3. JUNI 2016 rende til byrettens dom). Samtidig nedlagde C en frifindelsespåstand over for A & F. Der opstod herefter en særskilt tvist mellem A & F og C, idet A & F gjorde gældende, at når C ikke havde anket byrettens dom i forhold til A & F, kunne C ikke nedlægge en frifindelsespåstand over for disse parter under den af D anlagte ankesag efter ankefristens udløb. C anførte, at denne part ikke med mening kunne anke byrettens dom i forhold til A & F, idet byretten havde fastslået, at C ikke havde handlet ansvarspådragende i forhold til A & F, hvilken afgørelse stod ved magt. Det var ubestrideligt, at såfremt D som antaget af byretten var erstatningsansvarlig, hæftede C som mellemhandler for dette ansvar i forhold til A & F. Såfremt C havde anket byrettens dom i forhold til A & F, havde C derfor ikke kunnet anføre noget anbringende. En anke ville forudsætte, at den ankende part kunne gøre et anbringende gældende til støtte for en påstand. Af samme grund havde C ikke en berettiget retlig interesse i at anke den del af dommen, der angik forholdet mellem C og A & F. For så vidt angik den af D anlagte ankesag bestod imidlertid den teoretiske mulighed, at landsretten i modsætning til byretten fandt, at D ikke havde begået ansvarspådragende fejl, og derfor frifandt D i forhold til A & F. I så fald ville der ikke være noget ansvarsgrundlag, som C kunne hæfte for, og i den situation måtte C være berettiget til at nedlægge frifindelsespåstand over for A & F som sket i forbindelse med den ankesag, D havde anlagt mod A & F og C. C bemærkede, at såfremt denne part ikke fik tilladelse til at nedlægge frifindelsespåstand som sket over for A & F, ville A & F opnå en uberettiget berigelse i form af en erstatning uden hverken ansvarsgrundlag eller hæftelsesansvar for de øvrige parter, såfremt D blev frifundet under ankesagen. Da A & F med et tidspunkt efter udløbet af eksekutionsfristen anmodede C om at indbetale det beløb, som C in solidum med D var blevet dømt til at betale, foretog C denne betaling under protest og med udtrykkeligt forbehold om, at man ville tilbagesøge beløbet, såfremt landsretten måtte nå frem til, at der ikke var noget ansvarsgrundlag for D. Vestre Landsret afgjorde denne tvist ved kendelse af 21. oktober Landsretten udtalte, at C, der for byretten påstod frifindelse i forhold til A & F, ikke havde haft anledning til selvstændigt at anke byrettens dom, idet D i det indbyrdes forhold skulle friholde C. Herefter var C berettiget til at nedlægge påstand om frifindelse i forhold til A & F, selv om C ikke selv havde anket dommen, og selv om ankefristen var udløbet, da C afgav svarskrift. Tvisten vedrørte sådanne principielle procesretlige spørgsmål, at Procesbevillingsnævnet gav A & F tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, der nu har afgjort sagen endeligt ved kendelse af 30. maj Højesteret gengiver i kendelsens præmisser følgende faktuelle forhold: C og D blev i byretten dømt til solidarisk at betale erstatning til A & F. I det indbyrdes forhold blev D dømt til at friholde C. Afgørelsen var begrundet med, at D havde leveret et mangelfuldt produkt, og C hæftede som leverandør af gearet (mellemhandler) over for skadelidte for producentens ansvar for fabrikationsfejl. D ankede rettidigt byrettens dom over for A & F samt C og gentog påstandene om henholdsvis frifindelse og friholdelse. C ankede ikke dommen inden udløbet af ankefristen, men betalte det idømte beløb til A & F under protest og med forbehold om tilbagesøgning. I ankesvarskriftet gentog C herefter de påstande, der under byretssagen havde været nedlagt over for A & F samt D. ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

3 3/4 3. JUNI 2016 Under disse omstændigheder tiltrådte Højesteret, at C havde været berettiget til i svarskriftet efter ankefristens udløb at nedlægge påstand om frifindelse i forhold til A & F, uanset at C ikke forinden selv havde anket dommen i forhold til disse parter. Højesteret henviste i den forbindelse til principperne i retsplejelovens Disse bestemmelser fastlægger reglerne for afgivelse af ankestævning og ankesvarskrift. Heraf fremgår bl.a., at såfremt indstævnte ikke afgiver svarskrift, anses dette for en påstand om stadfæstelse af den indankede dom. Herefter stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse. A & F var under landsretssagen repræsenteret af advokat Jesper Windahl, mens advokat David Rubin repræsenterede disse parter under højesteretssagen. C var under landsretssagen repræsenteret af advokat Michael Kjær Lauritsen, mens advokat Michael S. Wiisbye repræsenterede C under højesteretssagen. - Når C blev dømt til at betale erstating in solidum med D, skyldtes det et hæftelsesansvar for D. - D ankede dommen i forhold til alle de berørte parter og nedlagde samme påstande som for byretten. - C's betaling til A & F skete under protest og med forbehold om tilbagesøgning. - C gentog i ankesvarskriftet de påstande, man under byretssagen havde nedlagt i forhold til såvel A & F som D. Såfremt indstævnte i en ankesag ikke afgiver svarskrift, antages denne part som udgangspunkt at nedlægge de samme påstande som under retssagen i første instans, jf. retsplejelovens 377. I hvert fald under denne sags konkrete omstændigheder fandt Højesteret, at dette princip også gjaldt for C i forhold til A & F under den ankesag, som D havde anlagt mod de andre parter. Advokat Michael Kjær Lauritsen og undertegnede står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til den nye kendelse fra Højesteret. Såvel landsrettens som Højesterets kendelse vedhæftes. Kommentar: Man skal nok være varsom med at fortolke rækkevidden af Højesterets kendelse for vidt, før spørgsmålet måtte blive belyst yderligere i retspraksis. Men det kan i hvert fald konstateres, at Højesteret var enig med C i, at C ikke behøvede at anke byrettens dom i forhold til A & F under bl.a. følgende omstændigheder, der nævnes i Højesterets præmisser: MICHAEL S. WIISBYE ADVOKAT (H) MICHAEL KJÆR LAURITSEN ADVOKAT (L) ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

4 4/4 3. JUNI 2016 Tilmeld/frameld dig nyhedsbrevet her: For at scanne skal du have en app på din tablet eller smartphone. DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

5 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 14. afdeling den 21. oktober I påkendelsen har deltaget tre dommere: Niels Grubbe, Vibeke Rønne og Hanne Schmidt. Påstande Kærende, Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS, har nedlagt påstand om, at den af indkærede, Thyborøn Skibs & Motor A/S, nedlagte påstand om frifindelse over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS afvises. Thyborøn Skibs & Motor A/S har påstået stadfæstelse. Såfremt Højesteret tager de kærendes påstand til følge, har indkærede anmodet om tilladelse til at anke byrettens dom af 4. marts 2015, selv om ankefristen er udløbet. Sagsfremstilling Den 24. august 2012 påsejlede skibet Lykke Hametner, ejet af Rederiet for skibet Lykke Hametner ved John-Anker Hametner Larsen, skibet Libas, ejet af det norske selskab, Libas AS, og forsikret af Havtrygd Gjensidige Forsikring. Årsagen til sammenstødet var et funktionssvigt i gearet i Lykke Hametner.

6 - 2 - Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas udtog stævning mod Rederiet for skibet Lykke Hametner, Mekanord 2009 A/S (nu Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS), som havde produceret gearet, og Thyborøn Skibs & Motor A/S, der som mellemhandler havde solgt gearet til Libas og monteret det i skibet. Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas nedlagde påstand om, at de tre sagsøgte solidarisk, subsidiært alternativt, skulle tilpligtes at betale erstatning for skaderne på skibet Libas. Ved Retten i Holstebros dom af 4. marts 2015 blev Rederiet for skibet Lykke Hametner frifundet. Mekanord 2009 og Thyborøn Skibs & Motor blev dømt til solidarisk at betale erstatning til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas, og Mekanord 2009 skulle som producent af gearet friholde Thyborøn Skibs & Motor for ethvert ansvar. Afgørelsen var begrundet med, at Mekanord havde leveret et mangelfuldt produkt, og at Thyborøn Skibs & Motor var leverandør af gearet og som erhvervsdrivende hæftede over for de skadelidte for producentens ansvar for fabrikationsfejl. Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS ankede den 19. marts 2015 byrettens dom over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas med påstand om frifindelse og over for Thyborøn Skibs & Motor med påstand om friholdelse for ethvert krav, som Ejendomsselskabet Sandholm 7 måtte blive dømt til at betale til Havtrygd Gjensidige Forsikring og/eller Libas. Thyborøn Skibs & Motor der den 8. maj 2015 havde opfyldt byrettens dom ved betaling til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas med forbehold om tilbagebetaling, såfremt landsretten nåede til et andet resultat ankede ikke byrettens dom, men gentog i sit svarskrift af 21. maj 2015 sine påstande om friholdelse over for appellanten, Ejendomsselskabet Sandholm 7, samt om frifindelse over for de medindstævnte, Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas. Thyborøn Skibs & Motor anmodede desuden om tilladelse til at anke byrettens dom, selv om ankefristen var udløbet, såfremt landsretten afviste Thyborøn Skibs & Motors frifindelsespåstand over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas. Anbringender Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas har anført bl.a., at der ikke er hjemmel til at tillade Thyborøn Skibs & Motor at nedlægge frifindelsespåstand over for Havtrygd Gjensidige For-

7 - 3 - sikring og Libas i ankesvarskriftet, når Thyborøn Skibs & Motor ikke har anket byrettens dom i forhold til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas. Thyborøn Skibs & Motor har opfyldt byrettens dom over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas og har truffet et valg om ikke at anke byrettens dom over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas på trods af, at byrettens dom var anket af Ejendomsselskabet Sandholm 7 længe inden ankefristens udløb. Thyborøn Skibs & Motor har herved valgt at løbe risikoen for, at Ejendomsselskabet Sandholm 7 måtte blive frifundet under ankesagen. Såfremt det tillades Thyborøn Skibs & Motor at nedlægge frifindelsespåstand over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas, vil retsplejelovens regler om ankefrister, partsstatus mv. blive tilsidesat. Thyborøn Skibs & Motor vil i så fald blive tillagt partsstatus over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas i en retssag, som Ejendomsselskabet Sandholm 7 har anlagt mod Havtrygd Gjensidige Forsikring, Libas og Thyborøn Skibs & Motor, uden at hverken Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas eller Thyborøn Skibs & Motor har foretaget processuelle skridt mod hinanden efter byrettens dom. Thyborøn Skibs & Motor har anført bl.a., at selskabet ikke havde retlig interesse i at anke byrettens dom i forhold til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas. Thyborøn Skibs & Motor blev ved byrettens dom frifundet for at have handlet ansvarspådragende, og deres betalingsforpligtelse over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas beror efter byrettens dom alene på det produktansvarsretlige hæftelsesansvar for Ejendomsselskabet Sandholm 7, som blev dømt til at friholde Thyborøn Skibs & Motor for denne betalingsforpligtelse. Thyborøn Skibs & Motor er enig med Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas i, at Ejendomsselskabet Sandholm 7 er ansvarlig i medfør af reglerne om produktansvar. Når Thyborøn Skibs & Motor samtidig ikke vil bestride, at der gælder en objektiv mellemhandlerhæftelse for Thyborøn Skibs & Motor, såfremt Ejendomsselskabet Sandholm 7 ifalder produktansvar, kunne Thyborøn Skibs & Motor ikke anke byrettens dom i forhold til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas, da man ikke kan indgive en ankestævning med en friholdelsespåstand uden at have et anbringende til støtte herfor. Det er nu nødvendigt for Thyborøn Skibs & Motor at kunne nedlægge frifindelsespåstand for det tilfælde, at landsretten måtte nå frem til, at Ejendomsselskabet Sandholm 7 ikke har

8 - 4 - handlet ansvarspådragende. I modsat fald ville Thyborøn Skibs & Motor være pålagt en væsentlig betalingsforpligtelse, selv om Thyborøn Skibs & Motor ikke har handlet ansvarspådragende og ikke skal friholde og ikke hæfter for Ejendomsselskabet Sandholm 7 s ansvar. Dette ville også indebære, at Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas ville opnå en uberettiget berigelse i form af en erstatning uden hverken ansvarsgrundlag eller hæftelsesansvar for de øvrige parter. Thyborøn Skibs & Motor har opfyldt byrettens dom under protest og med udtrykkeligt forbehold om tilbagesøgning, såfremt landsretten måtte nå frem til, at der ikke er noget ansvarsgrundlag for Ejendomsselskabet Sandholm 7. Til støtte for anmodningen om tilladelse til at anke byrettens dom af 4. marts 2015, selv om ankefristen er udløbet, gøres det gældende, at der foreligger særlige omstændigheder, som berettiger, at Thyborøn Skibs & Motor undtagelsesvis gives tilladelse til anke efter ankefristens udløb. Højesterets begrundelse og resultat Thyborøn Skibs & Motor A/S og Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS (tidl. Mekanord 2009 A/S) blev i byretten dømt til solidarisk at betale erstatning til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS. I det indbyrdes forhold blev Ejendomsselskabet Sandholm 7 dømt til at friholde Thyborøn Skibs & Motor for ethvert krav, som Thyborøn Skibs & Motor har betalt til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas. Afgørelsen var begrundet med, at Mekanord 2009 havde leveret et mangelfuldt produkt, og at Thyborøn Skibs & Motor var leverandør af gearet og som erhvervsdrivende hæftede over for de skadelidte for producentens ansvar for fabrikationsfejl. Ejendomsselskabet Sandholm 7 ankede rettidigt byrettens dom den 19. marts 2015 over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas samt Thyborøn Skibs & Motor og gentog sine påstande om henholdsvis frifindelse og friholdelse. Thyborøn Skibs & Motor ankede ikke dommen inden udløbet af ankefristen den 1. april 2015 og betalte den 8. maj 2015 det idømte beløb til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas under protest og med forbehold om tilbagesøgning. I ankesvarskrift af 21. maj 2015 gentog

9 - 5 - Thyborøn Skibs & Motor sine påstande om frifindelse og friholdelse henholdsvis over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas og over for Ejendomsselskabet Sandholm 7. Højesteret tiltræder, at Thyborøn Skibs & Motor under de anførte omstændigheder var berettiget til i svarskriftet efter ankefristens udløb at nedlægge påstand om frifindelse i forhold til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas, uanset at Thyborøn Skibs & Motor ikke forinden selv havde anket dommen i forhold til disse selskaber jf. principperne i retsplejelovens Højesteret stadfæster herefter landsrettens kendelse. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Højesteret til nogen anden part. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 30. maj Lisbeth Primdahl Østerby kontorfuldmægtig

10 Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 21. oktober 2015 kl møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer Ida Skouvig. V.L. B Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS (tidligere Mekanord 2009 A/S) mod Havtrygd Gjensidige Forsikring Libas AS og Thyborøn Skibs & Motor A/S Fremlagte bilag: ankesvarskrift udkast til supplerende syn og skøn mails med breve af 26. juni, 4. august og 21. september 2015 fra advokat Michael Kjær Lauritsen mail med brev af 11. juli 2015 fra advokat Jesper Windahl mail med brev af 22. september 2015 fra advokat Karsten Madsen. Thyborøn Skibs & Motor A/S, der ikke har anket dom af 4. marts 2015 afsagt af Retten i Holstebro, har efter ankefristens udløb i sit svarskrift under ankesagen nedlagt påstand om frifindelse over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS. Advokat Jesper Windahl har på vegne af Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS påstået, at Thyborøn Skibs & Motor A/S påstand om frifindelse afvises. Advokaten har i den forbindelse navnlig gjort gældende, at hverken Havtrygd Gjensidige Forsikring eller Libas AS eller Thyborøn Skibs & Motor A/S har anket dommen, og at der derfor ikke er noget partsforhold eller nogen ankesag mellem disse parter. Der er derfor ikke grundlag for at nedlægge en påstand om frifindelse. Thyborøn Skibs & Motor A/S vil desuden ikke kunne

11 - 2 - pålægges sagsomkostninger, hvis dommen måtte blive stadfæstet mellem Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS og de indstævnte. Advokat Jesper Windahl har ikke fremsat bemærkninger til appellantens anmodning om supplerende syn og skøn. Advokat Michael Kjær Lauritsen har på vegne af Thyborøn Skibs & Motor A/S fastholdt sin påstand om frifindelse og har navnlig gjort gældende, at påstanden om frifindelse er nedlagt rettidigt, at Thyborøn Skibs & Motor A/S ikke har haft retlig interesse i at anke dommen, og at der under hensyn til sagens udfald kan opstå en uhensigtsmæssig og urimelig retsstilling for Thyborøn Skibs & Motor A/S, hvis Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS ikke har partsstatus. Subsidiært har Thyborøn Skibs & Motor A/S anmodet om tilladelse til anke i medfør af retsplejelovens 372, stk. 2. Advokat Michael Kjær Lauritsen har protesteret mod appellantens anmodning om supplerende syn og skøn, idet der er tale om overflødig bevisførelse. Advokat Karsten Madsen har på vegne af Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS anmodet om tilladelse til supplerende syn og skøn i henhold til udkast til skønstema af 22. maj Landsdommerne Ida Skouvig, John Lundum og Nadine Mogensen (kst.) har behandlet sagen. Landsretten afsagde K e n d e l s e: For byretten nedlagde Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS påstande om, at Mekanord 2009 A/S (nu Ejensomsselskabet Sandholm 7 ApS) og Thyborøn Skibs & Motor A/S in solidum skulle betale henholdsvis NOK og NOK med tillæg af renter. Thyborøn Skibs & Motor A/S, der heroverfor påstod frifindelse, blev dømt i det væsentligste i overensstemmelse med sagsøgernes påstande. I det indbyrdes forhold mellem Thyborøn Skibs & Motor A/S og Mekanord 2009 A/S blev Mekanord 2009 A/S dømt til at friholde Thyborøn Skibs & Motor A/S.

12 - 3 - Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS har anket byrettens dom med påstand om frifindelse over for Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS. Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS har over for Thyborøn Skibs & Motor A/S påstået, at Thyborøn Skibs & Motor A/S skal friholde Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS for ethvert krav, som ejendomsselskabet måtte blive dømt til at betale til Havtrygd Gjensidige Forsikring og/eller Libas AS. Hverken Havtrygd Gjensidige Forsikring eller Libas AS eller Thyborøn Skibs & Motor A/S har anket dommen inden udløbet af ankefristen. Thyborøn Skibs & Motor A/S, der for byretten påstod frifindelse i forhold til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS, har ikke haft anledning til selvstændigt at anke byrettens dom, idet ejendomsselskabet i det indbyrdes forhold skulle friholde Thyborøn Skibs & Motor A/S. Herefter, og uanset at Thyborøn Skibs & Motor A/S ikke selv har anket dommen, og uanset at ankefristen var udløbet, da Thyborøn Skibs & Motor A/S afgav svarskrift, kan Thyborøn Skibs & Motor A/S nedlægge påstand om frifindelse i forhold til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS. For så vidt angår anmodningen om supplerende syn og skøn kan det ikke på forhånd udelukkes, at spørgsmålene kan have betydning for sagen. T h i b e s t e m m e s: Thyborøn Skibs & Motor A/S kan i forhold til Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS nedlægge påstand om frifindelse. Spørgsmålene 2G-2H tillades stillet. Landsretten tillod, at advokat Karsten Madsen sender tillægsspørgsmålene til skønsmanden. Landsretten fastsatte frist til den 4. november 2015 for de øvrige parters advokater til at indlevere eventuelle, supplerende spørgsmål.

13 - 4 - Ejendomsselskabet Sandholm 7 ApS og Thyborøn Skibs & Motor A/S, der er enige om, at F/S Lykke Hametner bør underrettes om ankesagen, foretager selv procesunderretning uden landsrettens mellemkomst. Sagen udsat til den 1. december 2015 på skønsmandens erklæring. Ida Skouvig / Dorte Rind Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 22. oktober 2015 Dorte Rind sektionsleder

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE

NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE 17. JANUAR 2017 NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE Højesteret har i en ny afgørelse bestemt, at et tilbud på skadeudbedring ikke kunne fremlægges under retssag,

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN 3. MAJ 2016 PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN En ny kendelse fastslår, at der ikke kan stilles spørgsmål, som indebærer, at en skønsmand skal udtale sig om, hvad en tidligere skønsmand

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING 12. APRIL 2013 NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING En ny landsretsdom fastslår, at selve det forhold, at en maskine uden større besvær kunne have været designet på en anden måde,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR.

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. 21. MAJ 2013 LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. Østre Landsret har i en ny dom fundet, at et ejerskifteforsikringsselskab, som under ejerskifteforsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR 2. OKTOBER 2013 LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet, om en arbejdsgiver var ansvarlig for medarbejderens

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING 6. MARTS 2014 DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING En ny dom bidrager til fortolkningen af erhvervsløsøreforsikringens vilkår om, at data på elektroniske medier kun dækkes,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR.

DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR. 24. OKTOBER 2012 DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR. Retten i Roskilde har i en ny dom fundet, at et ejerskifteforsikringsselskab, som under ejerskifteforsikringen

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B1362001 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR 7. DECEMBER 2010 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR Højesteret har i en ny dom endeligt afgjort et spørgsmål, der har været omtvistet i en årrække: Er det et "færdselsuheld", når en passager i

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E København, den 22. november 2011 Sagsnr. 2010 983 /JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A har klaget over, at advokat

Læs mere