Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland"

Transkript

1 Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt, hvis formål var at beskrive kvaliteten af kommunikationen mellem almen praksis og sygehusene om lægemiddelbehandlingen ved indlæggelse og udskrivelse af patienter. Kvalitetsudviklingsprojektet tog udgangspunkt i de medicinoplysninger der følger patienterne i deres vej gennem sundhedssystemet fra indlæggelse til udskrivelse. Der var primært fokus på om det Fælles Medicin Kort 1 (FMK), henvisningerne 2 fra almen praksis og udskrivelsesbrevene 3 (epikriserne) gav et entydigt billede af patienternes medicinering. Herudover blev der set på kvaliteten af medicinoplysningerne i henvisningerne og udskrivelsesbrevene. I det nedenstående angives de væsentlige punkter fra projektet. Baggrund Utilstrækkelig kommunikation om patienters lægemiddelbehandling ved sektorovergange kan føre til potentielt skadelige medicineringsfejl [1, 2, 3, 8]. Flere aktører er ofte involveret i lægemiddelbehandlingen af den enkelte patient, hvorfor det kan være vanskeligt, at få det fulde overblik over patientens aktuelle lægemiddelbehandling [3, 9, 10]. For at opnå et godt patientforløb er det derfor blandt andet vigtigt med præcis og tidstro kommunikation mellem behandlerne [3]. Problemer i medicineringen er årsag til øget sygelighed, indlæggelse og død, hvilket kan føre til øgede omkostninger i sundhedsvæsenet [4, 5, 6]. En opgørelse fra Patientombuddets Læringsenhed viste, at godt ¼ af de utilsigtede hændelser vedrørende genindlæggelser i perioden var relateret til uoverensstemmelser i medicineringen. [7]. For at give de forskellige aktører et bedre overblik over den enkelte patients aktuelle medicinstatus 4, forhindre fejl i medicinen og overmedicinering blev det Fælles Medicinkort (FMK) tilgængeligt i 2010 [3, 11, 12, 13]. Ved introduktionen af FMK blev det i overenskomsten mellem almen praksis og regionerne angivet, at de praktiserende læger 5 er forpligtede til, at slå op i FMK og til at anvende FMK ved fremadrettede ordinationer, men ikke til at rydde op i egne patienters medicinkort [14]. Disse forhold gør sig stadig gældende. Regionerne har, i henhold til økonomiaftalen med regeringen, forpligtet sig til at sikre fuld udbredelse og anvendelse af FMK i regionerne i 2013 og samtidig sørge 1 FMK indeholder oplysninger om den enkelte borgers køb af receptmedicin gennem de seneste 24 måneder samt en liste over aktuelle lægemiddelordinationer [12]. Borgeren selv og dennes behandlere har adgang til disse oplysninger [12,15]. 2 Henvisninger dækker over det notat almen praksis fremsender til akutafdelingen ved indlæggelse af en patient. Notatet bør blandet andet indeholde oplysninger om patientens aktuelle medicinstatus (vanlig medicin) [22]. 3 Udskrivelsesbrevet (epikrise) dækker over det notat sygehusafdelingen, som patienten udskrives fra, udarbejder på udskrivelsestidspunktet og som fremsendes almen praksis. Notatet bør blandet andet indeholde oplysninger om patientens aktuelle medicinstatus (vanlig medicin) samt beskrivelse og plan for evt. ændringer foretaget [21]. 4 Medicinstatus er en oversigt over hvilke lægemidler, herunder dosering med videre, den enkelt patient er i behandling med. Hvis patienten ikke er i lægemiddelbehandling angives dette under medicinstatus. 5 Praktiserende læger omfatter både alment praktiserende læger og speciallæger.

2 for, at sygehusene har opstartet/opdateret patientens medicinkort, når patienten forlader sygehuset/ambulatoriet [14, 17]. I Region Sjælland er FMK fuldt implementeret i sygehussystemet og over 99 % (per november 2014) af de alment praktiserende læger i regionen har indbygget FMK i deres praksissystem [18]. Af disse er godt 8 % inaktive 6 [19]. I en beretning fra Rigsrevisionen, fra september 2014, kritiseres regionernes indsats for at udvikle og implementere FMK [16], herunder at regionerne ikke har sikret, at der blev ryddet op i medicinkortene, så sundhedspersonalet kan få et korrekt overblik over patientens medicinoplysninger. Samtidig påpeges at brugerne ikke anvender FMK korrekt grundet mangelfuld oplæring og evaluering. Det vurderes samlet set i beretningen, at FMK i dag er et program med betydelige forsinkelser og udeståender. Dette projekt forsøger ikke at afdække kvaliteten af arbejdet i akutafdelingerne eller i almen praksis, men at belyse om der er problemstillinger relateret til kommunikationen om lægemiddelbehandlingen ved indlæggelse og udskrivelse. Dette kan have betydning for, om borgerne har et sikkert og optimalt patientforløb. Metode Data blev indsamlet i april og maj 2014, her havde 90 % af regionens alment praktiserende læger implementeret FMK og 8 % var inaktive 6. FMK var fuldt implementeret på Regionens sygehuse. Der blev rekrutteret patienter fra akutafdelingerne på Køge, Nykøbing Falster og Slagelse Sygehus. Der blev indhentet skriftligt samtykke fra alle deltagende patienter, om adgang til medicinoplysninger. Projektet blev godkendt af Kvalitetsrådet i Region Sjælland og indberettet til Datatilsynet. Der blev anvendt to metoder til at undersøge kvaliteten af kommunikationen om lægemiddelbehandlingen mellem alment praktiserende læger og sygehusene: 1. Vurdering af graden af overensstemmelse 7 mellem medicinstatus/-liste i kilderne tilgængelig ved indlæggelse og ved udskrivelse. Medicinstatus blev sammenlignet i henhold til nedenstående. Kilder sammenlignet ved indlæggelse Kilder sammenlignet ved udskrivelse 1. Indlæggelsesnotat versus henvisning 1. Udskrivelsesbrev versus FMK 2. Indlæggelsesnotat versus FMK 2. Udskrivelsesbrev versus OPUS Medicin 3. Indlæggelsesnotat versus OPUS Medicin 4. Henvisning versus FMK 6 Inaktivitet opgjort af Medcom og defineres ved at FMK ikke har været anvendt i over 4 uger. 7 Uoverensstemmelse i kildernes medicinstatus blev defineret som forskel i aktivt stof, døgndosis, doseringstidspunkt inklusiv doseringshyppighed og om lægemiddel skulle tages fast eller ved behov. Andre uoverensstemmelser så som forskel i administrationsform blev også noteret. 2

3 2. Vurdering af medicinoplysninger i henvisningerne fra almen praksis og i udskrivelsesbrevene (epikriserne) fra sygehuset. Her blev tilstedeværelsen af nedenstående parametre undersøgt. Parametre 8 Henvisning Udskrivelsesbrev - En medicinstatus/-liste 9. Hvis mangler, skal det angives at det ikke var muligt at fremskaffe oplysningerne. - En medicinstatus/-liste 5. - Årsag til ændring i vanlig medicin. - Årsag til nyopstartet lægemiddel. - Plan for opfølgning. - Plan for midlertidige ændringer, hvor relevant. Resultater Resultaterne er baseret på 99 patienters medicinoplysninger ved indlæggelse og udskrivelse. Patienterne blev indlagt akut enten via alment praktiserende læge, vagtlæge, ambulance eller akuttelefonen/skadestuen. 45 af patienterne havde en henvisning fra almen praksis. Der blev udarbejdet 98 indlæggelsesnotater 10 på sygehusene og 97 udskrivelsesbreve til almen praksis. De væsentligste resultater er nævnt herunder. Vurdering af graden af overensstemmelse mellem medicinoplysninger i kilderne: Der blev i alt fundet 669 uoverensstemmelser, hvilket svarer til godt 5 uoverensstemmelser per patient. 31 % af uoverensstemmelserne involverede lægemidler der kategoriseres som risikosituationslægemidler % af sammenligningerne mellem henvisningerne og FMK havde uoverensstemmelser. 77 % af sammenligningerne mellem indlæggelsesnotaterne og FMK havde uoverensstemmelser. 92 % af sammenligningerne mellem indlæggelsesnotaterne og henvisningerne havde uoverensstemmelser. 8 De angivne parametre er jævnfør de regionale anbefalinger i Den Gode henvisning [20], Epikrise [21] og Medicingennemgang, medicinstatus og Medicinafstemning [22]. 9 Det blev i dette projekt defineret, at en medicinliste bør indeholde informationer om; præparatnavn/indholdsstof, dosis, doseringshyppighed/tidspunkt for dosering, administrationsform, indikationen for behandlingen samt om præparatet skal tages fast eller ved behov. Denne definition er baseret på anbefalinger fra Medcom [23, 30] og Sundhedsstyrelsen [24]. Baggrunden for denne definition var, at det i de regionale retningslinjer på området ikke specifikt er angivet hvad en medicinliste bør indeholde. 10 Indlæggelsesnotatet (anamnesen) dækker over det notat sygehusafdelingen, som patienten indlægges på, udarbejder på indlæggelsestidspunktet. Notatet indeholder blandt andet patientens brug af vanlig medicin inden indlæggelsen. 11 Risikosituationslægemidler er lægemidler, der har resulteret i utilsigtede alvorlige hændelser, som det har været muligt at forebygge [28]. 3

4 72 % af uoverensstemmelserne mellem kilderne tilgængelig ved indlæggelse var grundet forskel i lægemiddel angivet, mens forskel i døgndosis udgjorde 18,9 % og forskel i doseringstidspunkt 7,1 %. 62 % af sammenligningerne mellem udskrivelsesbrevene og FMK havde uoverensstemmelser. Den hyppigste (67 %) var forskel i lægemiddel angivet. 27 % af sammenligningerne mellem udskrivelsesbrevene og OPUS Medicin havde uoverensstemmelser. Den hyppigste (68 %) var forskel i døgndosis. Vurdering af medicinoplysninger i henvisningerne: I 42 % af henvisningerne manglede der angivelse af om patienten var i behandling med lægemidler eller ej inden indlæggelse, dvs. der var ingen medicinstatus. I 75 % af henvisningerne, hvori der var angivet en medicinliste, manglede der oplysninger 12. Vurdering af medicinoplysninger i udskrivelsesbrevene: I 24 % af udskrivelsesbrevene manglede der angivelse af om patienten var i behandling med lægemidler eller ej ved udskrivelse, dvs. der var ingen medicinstatus. I 63 % af udskrivelsesbrevene, hvori der var angivet en medicinliste, manglede der oplysninger 12. I 66 % af udskrivelsesbrevene, hvor lægemidler i medicinlisten var ændret i forhold til patientens vanlige medicin inden indlæggelse, var årsagen til ændringen ikke beskrevet. Behandlingsplanen var ej heller beskrevet i 46 % af brevene. Diskussion Andre danske studier der har set på medicinoplysningerne i henvisninger og udskrivelsesbreve samt overensstemmelser mellem oplysninger om lægemidler ved sektorovergange har fået lignende resultater [1, 3, 8, 25, 26, 27]. Disse studier er udført inden introduktionen og brugen af FMK i det danske sundhedsvæsen. Resultaterne fra projektet er et øjebliksbillede og viser, hvordan det så ud i Region Sjælland på det undersøgte tidspunkt. Der er tale om et mindre antal patienter, så nogle af fundene kan være tilfældige. Resultaterne viser dog en klar tendens til, at der på trods af indførslen af FMK stadig er uoverensstemmelser i oplysningerne om lægemiddelbehandlingen blandt forskellige kilder, og at mange af disse uoverensstemmelser berører potentielt risikofyldte lægemidler. I takt med, at FMK bliver implementeret og taget i brug af flere sundhedsprofessionelle, må det med tiden forventes, at der fremstår et mere fyldestgørende billede af patientens aktuelle behandling i FMK. Dette kræver dog, at der løbende bliver foretaget en evaluering af, om patienten er i fortsat behandling med de på FMK angivne lægemidler, således, at medicinkortet viser den aktuelle behandling på alle tidspunkter. Det vurderes dog, at FMK ikke kan erstatte den nuværende procedure på sygehusene 12 Manglende oplysninger kunne enten være i relation til manglende angivelse af dosis, doseringstidspunkt/- hyppighed, administrationsform eller indikation for behandlingen, det vil sige årsagen til behandlingen med lægemidlet. 4

5 vedrørende optagelse af indlæggelsesnotatet. Dette særligt af hensyn til, den manglende opdatering af medicinkortet og manglende medicinoplysninger i henvisningen fra almen praksis samt de manglende informationer om patientens brug af ikke-receptpligtige lægemidler. Det er meget vanskeligt at finde ud af, hvad patienten indtager af medicin. Der blev ikke foretaget dybdegående projektrelaterede interview med patienterne for at afdække deres brug af medicin, ud over de rutinemæssige indlæggelsessamtaler lægen havde med patienten. Resultatet heraf blev angivet i indlæggelsesnotatet. Der er alene tale om en sammenligning mellem medicinoplysningerne i de forskellige kilder. Det blev ej heller evalueret om uoverensstemmelser uden forklaring var tilsigtede. Uafhængigt af dette bidrager uoverensstemmelserne til manglende overblik, og man kan stille spørgsmålet: Hvor er egentlig de rigtige informationer?. Ved henvisning af akut syge patienter til sygehusene, har den alment praktiserende læge ikke altid mulighed for computertilgang, da kontakten med patienten ofte sker i dennes bolig. Derved udarbejdes henvisningen til sygehusets akutafdeling typisk efterfølgende, hvilket opdatering af FMK også gør. Dette kan have betydning for kvaliteten af indholdet, da lægen ikke har mulighed for at spørge patienten ved udarbejdelsen. I visse tilfælde kan det være vanskeligt for den praktiserende læge, at få informationer fra patienten om vanlig brug af medicin, hvorfor henvisningen og FMK kan være mangelfuld. Ikke desto mindre er det vigtigt, at fokus fortsat bevares på denne særligt sårbare gruppe af patienter, der bliver indlagt akut, og ikke er i et planlagt indlæggelsesforløb. Det at akutafdelingerne i høj grad er bemandet med yngre læger under uddannelse, der typisk udskiftes halvårligt, er særligt udfordrende i forhold til at bevare kvaliteten i udskrivelsesbrevene. Akutafdelingerne arbejder løbende hermed. Studiet viser at antallet af uoverensstemmelser i medicineringen ved sektorovergang er på samme niveau som før implementeringen af FMK. Indførelsen af FMK har på nuværende tidpunkt ikke gjort kommunikation vedrørende lægemidler ved sektorovergang mere entydig. Det vurderes, at selv ved fuld implementering og korrekt anvendelse af FMK, vil der forsat være behov for yderligere kommunikation mellem sundhedsprofessionelle om lægemiddelbehandlingen i skiftet mellem sektorerne for at minimere risikoen for fejl, hvorfor indholdet i henvisningen og udskrivelsesbrevene fortsat vurderes relevant [11]. Eksempelvis kan behandlingsplan og begrundelsen for medicinændringer ikke angives i FMK. FMK bør ses som et hjælperedskab til at få information om patientens aktuelle behandling, men vurderes på nuværende tidspunkt ikke at kunne løse udfordringerne relateret til kommunikationen om lægemiddelbehandling ved sektorskifte. Konklusion Kommunikationen om patienternes brug af medicin ved sektorovergange i Region Sjælland manglede, i den undersøgte periode, ofte informationer om patientens medicinstatus. I tilfælde hvor medicinstatus var angivet, var der typisk uoverensstemmelse mellem informationerne i kilderne ved indlæggelse og i kilderne ved udskrivelse. Der var gennemsnitligt 5 uoverensstemmelser per patient og af disse involverede 31 % af tilfældene risikosituationslægemidler. Der bør derfor fortsat være fokus på kvaliteten i kommunikationen om lægemiddelbehandlingen ved indlæggelse og udskrivelse. Dette særligt i forhold til anvendelse af FMK, således at patienten sikres den bedst mulige behandling på tværs af sektorerne. 5

6 Handleplan Der anbefales, at der findes mulige løsninger på de udfordringer, der eksisterer i snitfladerne mellem almen praksis og sygehusene vedrørende information om patienternes lægemiddelbehandling. Dette bør ske i samarbejde og dialog med relevante aktører i både primærog sekundærsektoren. Det anbefales at følgende aktører informeres og involveres: Kvalitetsrådet Den regionale Lægemiddelkomitéen Sekundærsektoren herunder sygehusledelser, relevante afdelingsledelser og klinikere Den regionale FMK-styregruppe herunder også FMK-projektleder og FMK-arbejdsgruppe Praksissektoren herunder Praktiserende Lægers Organisation Sjælland, Primær Sundhed, Samarbejdsudvalget for Almen Praksis og afdelingen Kvalitet i Almen Praksis (KAP-S) Det tværgående center Kvalitet og Udvikling (enheden KU-Kvalitet) I tabel 1 er angivet 4 konkrete initiativer, der bidrager til løsningen eller yderligere belysning af problemstillingerne: Uoverensstemmelser i medicinoplysninger ved indlæggelse og udskrivelse Manglende angivelse af medicinoplysninger i henvisninger og epikrise Tabel 1 Initiativer Revidering af regionale vejledninger og skabeloner Revidering af regionale vejledninger mht. medicinoplysninger i henvisningen og epikrisen herunder beskrivelse af brugen af FMK samt eventuel optimering af elektroniske skabeloner til henvisninger og epikriser. Pilotprojekt i akutmodtagelse Projekt i akutmodtagelse, hvor personer med viden inden for lægemiddelområdet (fx farmaceut, farmakonom, sygeplejerske) bidrager til arbejdet med medicinafstemning ved indlæggelse og medicinafstemning ved udskrivelse fra akutafdelingen inkl. indhold i epikrisen om medicinen. Fokus på medicinafstemning, FMK og epikriser i sekundærsektoren Ledelsesmæssigt fokus på kvaliteten af medicinafstemning, brugen af FMK og udarbejdelse af epikriser. Det skal sikres at eventuelle barrierer og tekniske udfordringer identificeres og løses, herunder uddannelse af personale sikres. Oprydning i FMK Der bør med praktiserende læger i primærsektoren indledes forhandlinger vedrørende oprydning i FMK. Dette særligt i forhold til at sikre oprydning i FMK for patienter der ikke er tilknyttet ældrecenter eller hjemmepleje. Udførende Arbejdsgruppen med fokus på projekt Epikriser og henvisninger. Arbejdsgruppen er nedsat af Implementerings- og koordineringsudvalget i Region Sjælland Den Regionale Lægemiddelkomité Afdelingsledelserne på sygehusene, Region Sjælland med involvering af FMK-organisationen i Region Sjælland Samarbejdsudvalget for Almen Praksis, Region Sjælland Tak for bidrag Der rettes en tak til akutmodtagelserne på Køge, Nykøbing Falster og Slagelse Sygehus, som gjorde det muligt at rekruttere patienter til projektet. Tak til Teis Andersen (vicedirektør og lægefaglige chef, Roskilde Sygehus) Stig Ejdrup Andersen (overlæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Roskilde Sygehus) og Karina Belinda Reimer (FMK-Projektleder, Region Sjælland) for input til 6

7 projektbeskrivelsen. Desuden tak til Helga Lind Nielsen (almen praktiserende læge, Ringsted) for input og sparring til projektbeskrivelsen og dette resumé. Udarbejdet af Jeanette V. Worm-Hansen, Regional Lægemiddelkonsulent, 27. april

8 Referencer 1. Foss, S et al. Congruence on medication between patients and physicians involved in patient course. Eur J Clin Pharmacol. 2004; 59: Frydenberg, K., Brekke, M. Poor communication on patients medication across health care levels leads to potentially harmful medication errors. Scand J Prim Health Care. 2012; 30: Christensen, HR., Krølner, BK. Medicinproblemer ved sektorskifte. Ugeskr Læger 171/ Danmarks Apotekerforening danskere er polyfarmacipatienter. December ( ). 5. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler. Udvalg om Medicintilskud %20Publikationer_i_pdf/2004/Medicintilskud%20og%20rigtig%20anvendelse%20af%20l ægemidler.ashx ( ). 6. Knudsen, P., Rossing, C. Temarapport. Tværgående analyse af projekter om medicingennemgang i Danmark. Pharmakon Patientombuddet. Genindlæggelser på sygehuse. Nyhedsbrev %20Nyhedsbrev% ashx ( ) 8. Glintborg B, Andersen, S.E. Dalhoff K. Insufficient communication about medication use at the interface between hosiptal and primary care. Qual Saf Health Care. 2007;16: Schytte-Hansen, S., Karkov, L.L., Balslev-Clause, A.P. Personlig elektronisk medicinprofil medvirker til at udgå fejlmedicineering ved sektorovergang. Ugeskr Læger. 2011;173/44: Christensen, S. H., Mud, A.Ø. Lægemiddelkontinuitet over sektorgrænser for ældre medicinske patienter Rapport+om+laegemiddelkontinuitet+over+sektorgraenser+for+aeldre+medicinske+patie nter.htm?siu=true 11. Rossing, C., Herborg, H., Søndergaard, B. Medicineringsforløb ved sektorovergange hvad ved vi? Pharmakon ( ) 12. Statens Serum Institut. National Sundheds-IT. Fælles Medicinkort ( ). 13. Statens Serum Institut. National Sundheds-IT. Baggrund og Vision ( ). 14. Lægeforeningen. Overenskomst om almen praksis PDF ( ) 15. Ministeret for sundhed og forebyggelse. Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger. BEK nr. 436 af 11/05/ ( ). 8

9 16. Rigsrevisionen. Beretning til statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort etning%20om%20problemerne%20med%20at%20udvikle%20og%20implementere%20fæl les%20medicinkort.pdf.ashx ( ) 17. Lægeforeningen. Overenskomst om almen praksis /OK%20om%20almen%20praksis/OK% ( ) 18. Medcom 13. Det danske Sundhedsdatanet. FMK-udbredelse. ( ). 19. Medcom 10. Det danske Sundhedsdatanet. FMK-anvendelse. ( ). 20. Region Sjælland. Den gode henvisning ( ). 21. Region Sjælland. Regionalt D4-dokument: Epikrise ( ). 22. Region Sjælland. Regionalt D4-dokument: Medicingennemgang medicinstatus medicinafstemning ( ). 23. Medcom. Den gode henvisning ( ). 24. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv r.pdf ( ). 25. Barat I, Andreasen F, Damsgaard EMS.. Drug therapy in the elderly: what doctors believe and their patients actually do. Br J Clin Pharmacol 2001; 51: Bjeldbak-Olesen, M et al. Medication reconciliation is a prerequisite for obtaining a valid medication review. Dan Med J. 2013; 60(4): A Schytte-Hansen, S. Karkov, L.L., Balslev-Clausen, A.J. Personlig elektronisk medicinprofil medvirker til at undgå fejlmedicinering ved sektorovergang. Ugeskr Læger. 2011; 173: Lægemiddelstyrelsen. Rapport om lægemidler involveret i alvorlige utilsigtede hændelser ( ). 29. Sundhed.dk. Den Gode Henvisning ( ). 30. Medcom. Den gode epikrise f ( ). 13 MedCom er en offentligt finansieret, non profit organisation, der er ejes i forening af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Medcom skal blandt andet bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb. MedCom løser opgaver med fokus på at understøtte effektiv drift og trinvis udbygning af den nationale sundheds-it-infrastruktur, som er nødvendig for en sikker og sammenhængende adgang til relevante data og meddelelser på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. 9

10 31. Statens Serum Institut. Fælles Medicinkort Baggrund og Vision ( ) 10

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 24-11-2014 Sag nr. 14/1558 Dokumentnr. 64874/14 Anne Cederlund Rytter Katrine

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Baggund og evidens. Indledning. Baggrund

Baggund og evidens. Indledning. Baggrund PAKKER FOR MEDICIN Baggund og evidens Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Janet Johannessen og Anne Otto Hansen 2 Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Regionens 5 Sygehuse

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 2 Marts 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 2 Marts 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 2 Marts 2013 Store forskelle i organisering af akutmodtagelser Medicingennemgangsmodeller i primærsektoren Problembaseret læring som kompetenceudvikling

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK Oplæg på Vitalis 9. april 2014 Chefkonsulent, MD Ivan Lund Pedersen Statens Serum Institut HOVED PUNKTER Lang tradition for at arbejde med e-medication i Danmark.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer. En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer

Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer. En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Medicinafstemning og elektroniske medicinsystemer En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Juni 2009 Medicinafstemning En minirapport om afdelingernes erfaringer og udfordringer Rapporten

Læs mere

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Medicinpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1.

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1. Fælles Medicinkort er lavet i et samarbejde mellem National Sundheds-it, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, og er den første elektroniske løsning, som bliver brugt i hele sundhedsvæsenet. National Sundheds-it

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013 Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten Der er i første halvår af rapporteret 343 hændelser i almen praksis og 26 hændelser i Lægevagten. For hændelserne i almen praksis er der tale om et

Læs mere

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe tværsektorielt 2013 Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe Patientsikkerhed tværsektorielt Årsrapport til Den Administrative Styregruppe, 2013 Kommuner: Roskilde, Faxe, Lejre, Stevns,

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. September 2014

Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. September 2014 Beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort September 2014 BERETNING OM PROBLEMERNE MED AT UDVIKLE OG IMPLEMENTERE FÆLLES MEDICINKORT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Ivan Lund Pedersen, Chefkonsulent, Statens Serum Institut, Danmark

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Ivan Lund Pedersen, Chefkonsulent, Statens Serum Institut, Danmark Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Ivan Lund Pedersen, Chefkonsulent, Statens Serum Institut, Danmark HUR HANTERAR VI TILLGÅNGEN AV LÄKEMEDELSINFORMATION I DANMARK?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Udgivet af Region Sjælland Sygehusapoteket i samarbejde med Geriatrisk afdeling, Næstved Oktober 2012

Udgivet af Region Sjælland Sygehusapoteket i samarbejde med Geriatrisk afdeling, Næstved Oktober 2012 Klinisk farmaci på Geriatrisk afdeling et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Udgivet af Region Sjælland Sygehusapoteket i samarbejde med Geriatrisk afdeling, Næstved Oktober 2012 Forfatter: Majbritt

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag. Odense juni 2007 Forslag til Samarbejdsaftale* Lægesystempilotprojekt Medicinprojekt FAME første fase Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Læs mere