Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af terrortruslen mod Danmark"

Transkript

1 Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. januar 2018 Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Truslen kommer i første række fra militant islamisme og udgår fra både mænd og kvinder. Konflikten i Syrien og Irak og gruppen, der kalder sig Den Islamiske Stat (IS), er de væsentligste faktorer i trusselsbilledet. Angreb med simple midler og kort planlægning er den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark. Den militære indsats i Syrien og Irak reducerer IS kapacitet til at kunne dirigere større komplekse angreb i Vesten og til at rekruttere fremmedkrigere. Mange fremmedkrigere vil blive og kæmpe, men nogle vil søge mod Europa. Adgangen til Europa begrænses dog af øgede sikkerhedstiltag, som styrket kontrol af EU s grænser. Kun en mindre del af de danske udrejste ventes at vende hjem. IS og andre militante islamister vil forsat gennem propaganda og på anden vis understøtte og inspirere til simple terrorangreb mod Vesten. Antallet af angreb i Vesten er øget fra 2016 til CTA vurderer, at radikalisering som følge af militant islamistisk ideologi og propaganda vil have en vedvarende effekt på trusselsbilledet, uagtet situationen for IS i Syrien/Irak. Terrortruslen i Danmark udgår i første række fra enkeltpersoner eller mindre grupper, der opholder sig i Danmark eller i et naboland. Truslen kan udgå fra radikaliserede personer i islamistiske miljøer, fra flygtninge og migranter eller fra andre grupper. Grundet voldsparathed er radikalisering af personer i fængsler eller af personer i kriminelle miljøer med adgang til våben særligt bekymrende. CTA vurderer, at angreb i Danmark kan rettes mod ubeskyttede civile mål, herunder steder, hvor mange mennesker er samlet, og transportinfrastruktur, sikkerhedsmyndigheder og andre myndigheder, opfattede krænkere af islam samt jødiske mål. CTA vurderer, at terrortruslen fra politisk ekstremistiske miljøer i Danmark er begrænset, men at truslen fra personer med sympati for højreekstremisme er øget. Truslen herfra kan rette sig mod religiøse mindretal, asylcentre, flygtninge, migranter samt mod udvalgte politikere og berørte myndigheder. Side 1 af 10

2 Udviklingen i det globale trusselsbillede Det globale trusselsbillede påvirkes fortsat i høj grad af militant islamistiske grupper i udlandet 1. Konflikten i Syrien og Irak og gruppen, der kalder sig Den Islamiske Stat (IS) 2, er fortsat de væsentligste faktorer i det aktuelle trusselsbillede. Den militære indsats mod IS i Syrien og Irak har reduceret gruppens kapacitet. Målet om kontrol med større områder og om et kalifat er ikke opgivet, og IS vil fortsat angribe lokale modstandere i regionen. Kalifatet antager samtidig en mere abstrakt karakter, og militant islamistisk propaganda opfordrer til, at man støtter kalifatet ved at begå angreb i sit hjemland, især i Vesten. CTA vurderer, at IS kapacitet til at kunne dirigere store, mere komplekse angreb i Vesten, som i Paris i 2015 og Bruxelles i 2016, er reduceret. IS kan dog fortsat både dirigere og understøtte angreb i Vesten, ligesom gruppens propaganda kan inspirere personer og grupper i Vesten til at begå terror. Mange europæiske fremmedkrigere vil blive og kæmpe for IS eller andre militant islamistiske grupper i Syrien/Irak, men det militære pres betyder, at et stigende antal vil søge at forlade konfliktzonen. CTA vurderer, at de vil søge at tilslutte sig militant islamistiske grupper i f.eks. Afghanistan, Nordafrika eller Sydøstasien, eller vende tilbage til deres hjemlande, hvilket kan øge terrortruslen i Europa. Det er dog forbundet med mange vanskeligheder at forlade konfliktzonen. IS har anvendt flygtninge- og migrantstrømmen til at sende personer til Europa for at begå terror. CTA vurderer, at dette er gjort vanskeligere af øgede sikkerhedstiltag, såsom den styrkede kontrol af EU s grænser, men at det stadig er muligt at komme til Europa f.eks. med stjålne eller falske rejsedokumenter via tredjelande. Al-Qaida (AQ) har fortsat ambitioner om at angribe Vesten. AQ s kapacitet findes i første række hos grupper i Nord-, Vest- og Østafrika samt i Yemen, der primært har et lokalt fokus. AQ har også opbygget en betydelig tilstedeværelse i Syrien, der kan udgøre en trussel mod Vesten. Militante islamister udnytter krypteringsteknologier til at sprede propaganda og kommunikere om angrebsplanlægning. Propaganda fra IS og AQ suppleres i stigende om- 1 For en uddybende gennemgang af forhold i det globale trusselsbillede af betydning for terrortruslen fra udlandet, se Efterretningsmæssig Risikovurdering 2017 fra Forsvarets Efterretningstjeneste på 2 Gruppen benævnes tillige ISIL (Den Islamiske Stat i Irak og Levanten) og ISIS (Den Islamiske Stat i Irak og Syrien), ligesom også den arabiske forkortelse Da esh anvendes. Side 2 af 10

3 fang af propaganda fra sympatisører uden formel tilknytning til grupperne. Samtidig opfordres der til angreb på stadig flere typer af civile mål med stadig nye angrebsmetoder, herunder metoder afprøvet i en konfliktzone. Det udfordrer myndighedernes mulighed for at opstille modforanstaltninger. Militante grupper, i særlig grad IS, forsøger at skabe et overdrevet billede af deres kapacitet ved at påtage sig ansvar for angreb i Vesten, de ikke står bag. Den fortsatte propaganda, muligheden for flere hjemvendte fremmedkrigere og fravær af områder, hvortil militante islamister kan udrejse, har øget terrorpresset mod Europa og Vesten. Antallet af gennemførte angreb i Vesten i 2017 fra militante islamister er højere end i Der var i 2017 over seks angreb og angrebsforsøg i gennemsnit per måned. Angreb rettes især mod civile mål og mod sikkerhedsmyndigheder. Militante islamister anser stadig den internationale flytrafik, herunder lufthavne, for at være et særligt attraktivt mål. Angreb i Europa gennemføres alt overvejende af enkeltpersoner, der ikke har været i en konfliktzone. Angrebet i Barcelona i august 2017 viste, at der i Europa også er kapacitet til at danne angrebsceller, der kan operere uden at blive opdaget af myndighederne. I nogle angreb fandt planlægningen sted i et andet land. Angreb i ét land, der er planlagt i et andet, kan være særligt vanskelige at afværge. Gerningsmændene til angreb i Europa har i mange tilfælde været kendt af sikkerhedsmyndighederne i forvejen for at nære sympati for militant islamisme. Der har også været tilfælde, hvor personer gennemgik en meget hurtig radikalisering eller har haft psykiske eller andre personlige problemer. Siden efteråret 2015 har en række personer indrejst med flygtningestrømmen været involveret i angreb, herunder afviste asylansøgere. Blandt højre- og venstreekstremistiske miljøer i Europa findes der vilje til voldsanvendelse. Der har siden 2015 været en række tilfælde af angreb, trusler og vold mod bl.a. flygtninge, asylcentre, religiøse mindretal og politiske modstandere, begået af personer med højreekstreme sympatier. Terrortruslen mod Danmark CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Det betyder, at der er personer med intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Angreb kan finde sted uden, at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer herpå. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er fortsat begrænset. Side 3 af 10

4 CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark overvejende kommer fra personer med sympati for militant islamisme. Disse motiveres af en opfattelse af, at islam er under angreb fra Vesten, og at Danmark er et legitimt mål som følge af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder deltagelsen i den internationale koalition mod IS, samt opfattede krænkelser af islam, såsom tegningesagen. CTA vurderer, at terrortruslen i første række udgår fra enkeltpersoner eller mindre grupper, der opholder sig i Danmark eller i et naboland. Angreb med simple midler og kort planlægning er den mest sandsynlige angrebsform. Der eksisterer dog fortsat også en trussel mod Danmark fra komplekse angreb, dirigeret af militant islamistiske grupper i udlandet omend denne er reduceret. Radikalisering Uagtet situationen for IS i Syrien/Irak, vurderer CTA, at militant islamistisk ideologi og propaganda vil have en vedvarende betydning for trusselsbilledet, som følge af den radikaliserende effekt, den kan have. Særligt socialt marginaliserede og sårbare unge, herunder personer, der kan være indrejst til Danmark som flygtninge, kan være sårbare over for radikalisering. Bestemte gruppeformationer i islamistiske miljøer, både fysiske og virtuelle fællesskaber på sociale medier samt i form af kriminelle bander, kan ligeledes skabe grobund for radikalisering i militant islamistisk retning. Militant islamisme kan i nogle sammenhænge antage karakter af eller styrke en allerede eksisterende modkultur og øge risikoen for, at nogle personer tyer til vold. Radikalisering af personer i kriminelle miljøer med adgang til våben er i denne sammenhæng særligt bekymrende. CTA vurderer, at der i de kommende år vil være en skærpet risiko for radikalisering af indsatte i fængsler, da et voksende antal personer vil komme til at afsone domme relateret til terror og derved ville kunne påvirke medfanger i militant islamistisk retning. Personer og miljøer i Danmark CTA vurderer, at der er personer og grupper i islamistiske miljøer i Danmark, der aktivt søger at fremme en militant islamistisk dagsorden. Det sker bl.a. ved udbredelse af propaganda, radikalisering og rekruttering af nye personer til miljøet. Sådanne aktiviteter finder typisk sted i lukkede fora, hovedsageligt baseret i eller omkring de større byer samt på internettet. Der er også personer i Danmark, der er involverede i facilitering af bl.a. økonomiske midler og materiel til konfliktzoner. Side 4 af 10

5 CTA vurderer, at opbakningen til IS i islamistiske miljøer i Danmark er mindre udtalt end tidligere. AQ har været overskygget af IS, men nyder stadig opbakning blandt personer i Danmark. Opbakningen til AQ kan udbredes, efterhånden som IS svækkes. De islamistiske miljøer optræder generelt mindre synlige end tidligere. Rekruttering til miljøerne foregår på tværs af etniske skel og involverer fortrinsvis yngre mænd. Der er dog også kvinder, der spiller en aktiv og selvstændig rolle i islamistiske miljøer i Danmark, og som kan have en radikaliserende indflydelse på andre kvinder, på mænd og på deres egne børn. CTA vurderer fortsat, at der udgår en terrortrussel fra personer med tilknytning til islamistiske miljøer. Truslen kan være i form af angreb, der gennemføres af en enkeltperson eller af en mindre gruppe af personer. CTA vurderer, at personer i Danmark, der har kontakter til personer i udlandet med kapacitet til og intention om at begå terror, kan blive involveret i planlægning eller virke som operatører i eller støttenetværk for angreb. Truslen mod Danmark kan blive skærpet af tilstedeværelsen af personer med lokalkendskab til Danmark hos militant islamistiske grupper i udlandet. CTA vurderer herudover, at der blandt flygtninge og migranter, som er ankommet til Europa og Danmark, kan være personer, der kan udgøre en terrortrussel, enten som følge af direkte forbindelse til militant islamistiske grupper i udlandet eller som følge af radikalisering. En sådan trussel mod Danmark kan tillige udgå fra flygtninge og migranter, der opholder sig i andre lande end Danmark. Afviste asylansøgere har været involverede i flere angreb i Europa. CTA vurderer, at afslag på asyl kan være medvirkende til en eventuel radikaliseringsproces eller være en udløsende faktor for anvendelsen af vold, der kan have karakter af terror. Udrejste og hjemvendte fra Syrien/Irak CTA vurderer, at der fra Danmark siden sommeren 2012 er udrejst mindst 150 personer til Syrien/Irak, der vurderes at have opholdt sig hos militant islamistiske grupper. Tallet kan være højere. Antallet af personer, der udrejser til Syrien/Irak, har siden 2014 været faldende, og der har det seneste år været meget få udrejste. CTA vurderer dog, at der fortsat er personer med tilknytning til islamistiske miljøer i Danmark, der nærer ønske om at udrejse til konfliktzoner. Langt hovedparten af de udrejste til Syrien/Irak er yngre mænd, men flere kvinder er udrejst de seneste år. Kvinder udgør nu hver syvende af det samlede antal danske Side 5 af 10

6 udrejste og næsten halvdelen af dem, der nu befinder sig i konfliktzonen. Nogle udrejste kvinder har medbragt børn til konfliktzonen, og nogle har fået børn dernede. Antallet af personer, der vender tilbage til Danmark fra Syrien/Irak, falder fortsat. CTA vurderer, at lidt over en tredjedel af dem, der har været udrejst, nu befinder sig i Danmark. Godt en femtedel er stadig i konfliktzonen. Mindst en fjerdedel formodes dræbt. De øvrige befinder sig i forskellige tredjelande. Det militære pres på IS øger også presset på danske udrejste. Mange radikaliserede udrejste vurderes at ville blive og fortsætte kampen, men udviklingen har medført, at flere ønsker at vende tilbage til Danmark eller rejse til andre lande. CTA vurderer dog, at det er svært at forlade konfliktzonen og komme videre til Europa. Flere udrejste har ikke længere deres pas eller opholdstilladelse, og det er mindre attraktivt at vende tilbage til Danmark på grund af udsigten til strafforfølgelse. CTA vurderer, at en mindre del af de danske udrejste, der befinder sig i konfliktzonen nu, vil vende tilbage til Danmark. Langt størstedelen af udrejste fra Danmark har været i Syrien/Irak i over to år. CTA vurderer, at personer, der har opholdt sig hos militant islamistiske grupper som IS, har opnået kapacitet til terror og kan være særligt radikaliserede, brutaliserede og voldsparate ved deres hjemkomst. Dette gælder i særlig grad for mænd, men også for kvinder. CTA vurderer, at selv få personer, der måtte vende hjem, kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Det kan også øge truslen mod danske interesser i udlandet, hvis sådanne personer rejser til andre lande. Hjemvendte fremmedkrigere til andre europæiske lande kan tillige udgøre en trussel mod Danmark. CTA vurderer, at hjemvendte fremmedkrigere kan bidrage til radikalisering af personer og miljøer i Danmark samt af andre kriminelle under en eventuel afsoning. CTA vurderer, at truslen fra hjemvendte fremmedkrigere kan vise sig efter kort tid, men også være latent og først komme til udtryk senere, f.eks. efter en udløsende begivenhed. Dette kan også gøre sig gældende for mindreårige, der måtte have opholdt sig sammen med deres forældre hos militante islamister i konfliktzonen. Mål og kapacitet Militant islamistiske opfordringer til angreb mod tilfældige civile mål i Vesten påvirker også terrortruslen i Danmark mod ubeskyttede civile mål så som steder og arrangementer, hvor mange mennesker er samlet, samt mod transportinfrastruktur, herunder Side 6 af 10

7 luftfarten. CTA vurderer, at militante islamister herudover fortsat vil søge at ramme symbolmål, i første række sikkerhedsmyndigheder, men også andre myndigheder/myndighedspersoner, personer, institutioner og begivenheder, der kan opfattes som islamkrænkende, samt jødiske mål. CTA vurderer, at personer i Danmark kan blive inspireret af terrorangreb i andre vestlige lande til at gennemføre lignende angreb i Danmark, både hvad angår valg af mål og fremgangsmåde. CTA vurderer, at et gennemført angreb i sig selv kan være med til at inspirere personer til angreb, og at mange angreb over en kortere periode kan øge denne påvirkning. Ud over personer med sympati for militant islamisme kan dette påvirke andre, f.eks. psykisk ustabile personer, til at begå en voldshandling, der kan karakteriseres som terror. CTA vurderer, at terrortruslen i første række udgår fra mænd, men at også kvinder kan spille en operativ rolle i terrorangreb. CTA vurderer, at angreb udført af kvinder i andre vestlige lande kan inspirere kvindelige militante islamister i Danmark. Personer uden erfaring fra en konfliktzone, som er inspireret af militant islamistisk propaganda eller understøttet af militante islamister, begår typisk simple angreb med lettilgængelige midler med en kort planlægningsfase. Angrebene gennemføres ofte alene eller i en mindre gruppe i gerningsmændenes nærområde. Der anvendes stadig nye, simple fremgangsmåder i angrebene. Der kan også i Danmark gennemføres angreb med flere angribere og mod flere mål. CTA vurderer, at personer, der har opnået kapacitet i Syrien/Irak eller fra f.eks. kriminelle miljøer, kan gennemføre simple angreb med større effekt samt serieangreb, hvor en person eller gruppe foretager flere angreb i forlængelse af hinanden. Stærk radikalisering og forråelse af gerningsmanden kan øge brutaliteten i terrorangreb. CTA vurderer, at der i Danmark eksisterer kapacitet til at gennemføre terrorangreb med lettilgængelige våben såsom stikvåben, skydevåben, ved ildspåsættelse samt med mindre hjemmelavede bomber eller andre forhåndenværende midler. Sådanne simple angreb kan gennemføres spontant eller efter kort planlægning. Angreb i en række byer i Europa, hvor lastbiler og andre køretøjer er anvendt mod store menneskemængder, viser, at et simpelt angreb kan have stor skadevirkning. CTA vurderer, at militante islamister i Danmark kan gennemføre angreb med simple kemiske materialer, som f.eks. ætsende væsker. Militant islamistiske grupper kan Side 7 af 10

8 gennem vidensdeling og instruktion øge kapaciteten hos personer i Vesten til at begå terrorangreb med kemiske stoffer, som fremstilles af tilgængelige kemiske materialer. CTA vurderer, at der i Danmark fortsat er begrænset kapacitet til at udføre terrorangreb med egentlige kemiske kampstoffer, som sennepsgas eller sarin. CTA vurderer, at der er meget begrænset kapacitet til at udføre terrorangreb med biologisk og radioaktivt materiale. CTA vurderer, at der ikke findes kapacitet til at gennemføre terrorangreb med nukleart materiale i Danmark. CTA vurderer, at der i Danmark er kapacitet til at kunne anvende droner til simple angreb, til rekognoscering eller til at skræmme, men at militante islamisters kapacitet til alvorlig skadevoldende aktivitet med anvendelse af droner er begrænset. CTA vurderer, at militant islamistiske grupper ikke har kapacitet til at gennemføre målrettede og ødelæggende cyberangreb på IT- og teleinfrastruktur, som kan have samfundsmæssige konsekvenser for Danmark, men at de søger at tilegne sig en sådan kapacitet. CTA vurderer, at militant islamistiske grupper fortsat gennem simpel cyber-chikane og hacking vil søge at give en overdreven opfattelse af deres kapacitet. For de nævnte områder gælder, at kapaciteten til at begå terror kan øges, hvis der gennem rekruttering eller radikalisering af nøglepersoner kan skaffes særlig viden og/eller adgang. Andre terrortrusler CTA vurderer, at de politiske, etniske og religiøse dimensioner af konflikterne i bl.a. Syrien og Irak kan føre til konfrontation mellem personer med tilknytning til de berørte grupper i Danmark, der kan udvikle sig til vold. CTA vurderer dog, at terrortruslen i Danmark som følge af sådanne konfrontationer er begrænset. I Danmark findes der venstre- og højreekstremistiske miljøer, som er parate til at anvende vold for at fremme deres dagsorden. CTA vurderer, at der i disse miljøer sker en påvirkning gennem radikaliserende propaganda på bl.a. sociale medier og gennem kontakt til grupper i udlandet. CTA vurderer, at der udgår en begrænset terrortrussel fra personer i venstre- og højreekstremistiske miljøer. Blandt personer med højreekstremistiske sympatier, er der et fortsat fokus på flygtningesituationen og indvandring generelt. CTA vurderer, at der særligt blandt personer med højreekstremistiske sympatier findes en øget kapacitet og/eller adgang til Side 8 af 10

9 våben samt hensigt til voldsanvendelse, og at truslen fra personer med sympati for højreekstremisme er øget. CTA vurderer, at truslen kan rette sig mod religiøse mindretal, asylcentre, flygtninge og migranter samt mod udvalgte politikere og berørte myndigheder. Venstreekstremistisk vold kan være rettet mod politiske modstandere samt mod organisationer og virksomheder, som miljøerne tillægger symbolsk værdi. CTA vurderer, at aktioner fra højreekstremister kan føre til modreaktioner, i første række fra personer i det venstreekstremistiske miljø i Danmark. Sociale medier anvendes i stigende grad til at fremsætte truende og fjendtlige bemærkninger, herunder over for offentlige personer, og til at sprede rygter og falske nyheder. Mens hovedparten af disse ytringer ikke fører til konkret angrebsplanlægning, vurderer CTA, at sådanne tilkendegivelser kan påvirke visse psykisk uligevægtige eller meget påvirkelige personer til at begå vold, der har karakter af terror. Terrortruslen mod danskere og danske interesser i udlandet CTA vurderer, at der er en terrortrussel mod danske interesser i udlandet. Det gælder især i lande eller regioner uden for Vesten, hvor militante islamister har kapacitet, har erklæret loyalitet over for IS eller AQ eller har særligt fokus på Danmark. Et øget antal tilbagevendte fremmedkrigere til lande i Mellemøsten, Nord- og Vestafrika, Central-, Syd- og Sydøstasien kan øge truslen mod vestlige mål i disse lande. Militante islamister i udlandet kan øge fokus på angreb mod lokale vestlige, herunder danske, mål i takt med, at det bliver sværere at komme til konfliktzoner som Syrien/Irak. CTA vurderer, at truslen kan rette sig mod vestlige interesser, såsom diplomatiske repræsentationer, virksomheder, NGO er, journalister og turister. Angreb i de seneste år på hoteller og andre turistmål viser, at turister og lokaliteter, hvor vesterlændinge opholder sig, fortsat er af interesse for militante islamister. CTA vurderer dog, at terrortruslen mod danske turister som udgangspunkt ikke adskiller sig fra truslen mod andre vestlige turister. Danske diplomatiske repræsentationer og anden dansk tilstedeværelse i udlandet, herunder ansatte i danske firmaer, kan opfattes som symbolske mål, der giver mulighed for at ramme Danmark uden at foretage angreb i Danmark. Danske repræsentationer kan tillige blive mål for terrorangreb, fordi de kan opfattes som mindre sikrede end eksempelvis større vestlige landes repræsentationer. Derudover kan man som dansker blive tilfældigt ramt af terror i udlandet, såfremt man opholder sig steder, der Side 9 af 10

10 kan udgøre lokale terrormål, såsom store menneskemængder, udvalgte turistmål eller særlige myndighedsbygninger. Dette gælder også ved ophold i vestlige lande. CTA vurderer, at terrortruslen mod danske interesser i udlandet kan ændre sig med kort varsel i situationer, hvor forhold eller handlinger i Danmark udnyttes af militante islamister eller andre til at skabe negativ opmærksomhed om Danmark. Sociale medier kan spille en væsentlig rolle i hurtig, global spredning heraf. CTA vurderer, at bortførelsestruslen, der er knyttet til terrortruslen, er størst i områder, hvor militant islamistiske grupper er aktive, herunder i konfliktzoner og i disses nærområder. Bortførelser indgår som en del af militant islamistiske gruppers finansieringsgrundlag og propaganda. Risikoen for bortførelser kan stige i en situation, hvor militant islamistiske grupper, som IS i Syrien/Irak, mister andre finansieringskilder. CTA vurderer, at angreb mod danske mål i udlandet kan finde sted under anvendelse af simple og lettilgængelige midler, men at der tillige kan gennemføres større og mere komplekse angreb, herunder bombeangreb, særligt i lande hvor militant islamistiske grupper besidder sådan kapacitet. Man kan holde sig orienteret om særlige landerisici i Udenrigsministeriets rejsevejledninger på Militant islamisme er en fortolkning af islamistisk ideologi, der legitimerer anvendelse af vold for at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Trusselsniveauer Radikalisering er en dynamisk proces, hvor et individ i stigende grad accepterer anvendelse af vold til at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Typer af angreb Inspireret: Gerningsmændene er inspireret af militant islamisme og planlægger angreb på egen hånd. Understøttet: Gerningsmændene er i kontakt med én eller flere personer, der opildner, vejleder eller på anden vis støtter angrebsplaner. Dirigeret: Et angreb sanktioneres og/eller planlægges tæt på en terrorgruppes ledelse. Meget alvorlig Der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse. Generel Der er en generel trussel. Der er kapacitet og/eller hensigt og mulig planlægning. Ingen Der er ingen indikationer på en trussel. Der er ikke erkendt kapacitet eller hensigt. Alvorlig Der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning. Begrænset Der er en potentiel trussel. Der er en begrænset kapacitet og/eller hensigt. Side 10 af 10

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 7. februar 2017 Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Gruppen, der kalder sig Islamisk Stat (IS), er fortsat den vigtigste faktor

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 31. marts 2009 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

2.9. Terrorhandlinger

2.9. Terrorhandlinger 2.9. Terrorhandlinger Karakteristika I den danske straffelov omfatter betegnelsen terrorhandlinger en række alvorlige forbrydelser (f.eks. drab, bombesprængning, brandstiftelse, kidnapning, flykapring

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i et nationalt sikkerhedsperspektiv

Forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i et nationalt sikkerhedsperspektiv Forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i et nationalt sikkerhedsperspektiv Disposition DEFINITIONER AKTUELT TRUSSELSBILLEDE HVAD VED VI? RISIKOFAKTORER OG ADFÆRD Psykiatrien den brændende

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan Terroristers brug af stormangreb 14. april 2012 Sammenfatning Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er kombinationsangreb, hvor en eller typisk flere personer stormer,

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien. Sammenfatning

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien. Sammenfatning 24. november 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 80 personer siden sommeren 2012 er udrejst fra Danmark for at deltage i konflikten i Syrien.

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser) 1 I lov nr. 602

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Indlæg sikkerhedsmæssige aspekter... Tirsdag 13. september 2016

Indlæg sikkerhedsmæssige aspekter... Tirsdag 13. september 2016 Indlæg sikkerhedsmæssige aspekter... Tirsdag 13. september 2016 Sikkerhedsmæssige aspekter ved indsættelse af brand- og redningsmyndigheder ved voldsomme uvarslede hændelser, herunder terror. Præsentation

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Der findes ingen entydig profil på personer, der radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til terrorisme.

Der findes ingen entydig profil på personer, der radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til terrorisme. Det talte ord gælder Den danske indsats mod terrorisme Danmark og den øvrige vestlige verden har oplevet en stigende terrortrussel i de seneste år, og der vurderes i dag at være en generel terrortrussel

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Ann-Sophie Hemmingsen Grundtvigs Højskole 19/9 2016 Program Hvad taler vi om? Gør vi det unødvendigt

Læs mere

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Sammenfatning I Danmark har man siden 2009 fire gange oplevet, at personer uden særlig tilknytning til Danmark har planlagt at rejse til landet for

Læs mere

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik?

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? De mange veje, som kan ende i vold med reference til ideologi Ann-Sophie Hemmingsen

Læs mere

Cybertruslen mod Danmark

Cybertruslen mod Danmark Cybertruslen mod Danmark Vurderingen redegør for det trusselsbillede, der møder danske myndigheder og private virksomheder på internettet. Vurderingen er skrevet af Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderingsenhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 200 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 200 Folketinget Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. maj 2015 af forsvarsministeren (Nicolai Wammen) Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord PET s strategiske prioriteringer PET s nye døgnbemandede situations- og operationscenter (SIOC)...

Indholdsfortegnelse 1. Forord PET s strategiske prioriteringer PET s nye døgnbemandede situations- og operationscenter (SIOC)... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. PET s strategiske prioriteringer... 5 2.1 PET s nye døgnbemandede situations- og operationscenter (SIOC)... 6 2.2 PET s efterretningsdoktrin... 7 2.3 Samarbejde med

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre København Demokratikontoret, v. Stine Strohbach 09/10/13 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 2 Oplæggets fem dele: Del 1: Begrebsafklaring Del 2: Ekstremistiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 28. april 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

Kvinder i militant islamisme 21. marts 2012

Kvinder i militant islamisme 21. marts 2012 Kvinder i militant islamisme 21. marts 2012 Sammenfatning Kvindelige militante islamister spiller på globalt plan en væsentlig og formentlig stadig større rolle i forhold til terrorrelaterede aktiviteter

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI. Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction.

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Neumann Ideen om radikalisering er relativ ny, og så sent som i

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af møde nr. 2-2016 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 2. maj 2016 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde 4. maj 2016 Mobil: 61975788 E-mail:

Læs mere

dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering.

dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering Side 1 af 6 Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe har fremsat en 10- dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirataktiviteten ved Afrikas Horn er fortsat på et meget lavt

Læs mere

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt Antiradikalisering s beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Truslen fra soloterrorisme og lone wolf -terrorisme. 5. april 2011

Truslen fra soloterrorisme og lone wolf -terrorisme. 5. april 2011 Truslen fra soloterrorisme og lone wolf -terrorisme 5. april 2011 Sammenfatning Terrorangreb udført af enkeltpersoner er ikke et nyt fænomen, men det er bemærkelsesværdigt, at der i løbet af de senere

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015 Efterretningsmæssig Risikovurdering Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 1 2 Efterretningsmæssig Risikovurdering Efterretningsmæssig

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold FE vurderer på baggrund af den nuværende tendens

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

FÆRRE RADIKALISEREDE GENNEM EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING KORT UDGAVE

FÆRRE RADIKALISEREDE GENNEM EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING KORT UDGAVE FÆRRE RADIKALISEREDE GENNEM EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING KORT UDGAVE Københavns Kommune August 2015 Storbyer i Europa er udfordret

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter 2007/1 BSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Naser Khader (NY), Inge Lene Ebdrup (NY) og Leif Mikkelsen (NY) Forslag til

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere