Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af terrortruslen mod Danmark"

Transkript

1 Vurdering af terrortruslen mod Danmark 7. februar 2017 Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Gruppen, der kalder sig Islamisk Stat (IS), er fortsat den vigtigste faktor i trusselsbilledet. Den militære indsats mod IS i Syrien og Irak har reduceret gruppens kampkraft og kontrol over territorium. Det har betydet, at IS giver øget prioritet til at ramme vestlige mål gennem planlagte, mere komplekse angreb, som dem der blev gennemført i Paris og Bryssel. Militante islamister søger desuden fortsat at understøtte og inspirere til mere simple terrorangreb mod Vesten. CTA vurderer, at simple angreb med lettilgængelige midler og kort planlægning er den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark. Opfordringer i militant islamistisk propaganda øger terrortruslen mod ubeskyttede civile mål, herunder steder, hvor mange mennesker er samlet, samt transportinfrastruktur. Opbakningen til IS er blevet mindre synlig i islamistiske miljøer i Danmark, hvor der dog stadig sker udbredelse af propaganda, rekruttering, radikalisering samt facilitering af personer og ressourcer til konfliktzoner. CTA vurderer, at der udgår en terrortrussel fra militante personer i miljøerne, og at disse kan indgå som operatører eller støttenetværk i angrebsplanlægning mod Danmark. Kvinder spiller en voksende rolle i de islamistiske miljøer i Danmark og i militant islamisme. I Vesten har kvinder det seneste år været involveret i flere terrorangreb. Meget få personer fra Danmark rejser nu til konfliktzonen i Syrien/Irak. Presset på IS kan betyde, at flere fremmedkrigere vender hjem. Mange af disse har opholdt sig i Syrien/Irak i en længere periode, og kan være særligt radikaliserede og voldsparate og dermed udgøre en øget terrortrussel mod Danmark. Truslen kan tillige udgå fra kvinder og mindreårige. At flere fremmedkrigere forlader konfliktområdet kan desuden øge truslen mod danske interesser i udlandet. CTA vurderer, at terrortruslen fra politisk ekstremistiske miljøer i Danmark er begrænset. CTA vurderer, at der blandt personer med højreekstremistiske sympatier er øget fokus på flygtningesituationen, og at der herfra udgår en trussel, der kan rette sig mod bl.a. asylcentre, flygtninge, religiøse mindretal og berørte myndigheder. Side 1 af 10

2 Udviklingen i det globale trusselsbillede Det globale trusselsbillede påvirkes fortsat i høj grad af militant islamistiske grupper i udlandet 1. De væsentligste faktorer i det aktuelle trusselsbillede er konflikten i Syrien og Irak og gruppen, der kalder sig Den Islamiske Stat (IS). 2 Den militære indsats mod IS i Syrien og Irak har reduceret gruppens kampkraft og kontrol med de områder, som gruppen har udråbt til et kalifat. Samtidig er både kvantiteten og kvaliteten af IS propagandaproduktion faldet det seneste år. IS giver i denne situation øget prioritet til at ramme vestlige mål. Det sker ved, at IS enten selv planlægger angreb eller påvirker sympatisører til at gøre det. IS s medieapparat søger samtidig at give et overdrevent indtryk af gruppens kapacitet ved at påtage sig ansvar for terrorangreb, hvor gruppens involvering er tvivlsom. Der er de senere år sket en stigning i antallet af angreb eller angrebsforsøg i Vesten fra i gennemsnit 1 per måned i perioden til 4 i 2015 og knap 5 i I flere tilfælde har gerningsmanden været kendt af sikkerhedsmyndighederne i forvejen. Samtidig er flere kvinder involveret i angrebsplanlægning i Europa. Færre fremmedkrigere rejser nu til Syrien/Irak, og mange er dræbt de seneste år. IS tab af territorium kan betyde, at et voksende antal fremmedkrigere forlader området. Dette kan øge terrortruslen i nabolandene til konfliktzonen samt i andre lande, som fremmedkrigerne måtte rejse til. CTA vurderer, at IS fremover vil øge fokus på en global kamp, hvor et kalifat antager mere virtuel karakter. IS vil derfor i stigende grad fokusere sin propaganda på opfordringer til angreb uden for konfliktzonen, særligt i lande der deltager i den internationale indsats mod IS. Propagandaen kan tillige fortsat opfordre til angreb på andre, lokale modstandere, i første række minoriteter som shia-muslimer. En række militant islamistiske grupper i bl.a. Mellemøsten, Asien og Afrika har erklæret loyalitet til IS. CTA vurderer, at disse grupper ikke på kortere sigt råder over kapacitet til propaganda og angrebsplanlægning, der kan kompensere for tab af kapacitet hos IS i Syrien/Irak. 1 For en uddybende gennemgang af forhold i det globale trusselsbillede af betydning for terrortruslen fra udlandet, se Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015 af Forsvarets Efterretningstjeneste på 2 Gruppen benævnes tillige ISIL (Den Islamiske Stat i Irak og Levanten) og ISIS (Den Islamiske Stat i Irak og Syrien), ligesom også den arabiske forkortelse Da esh anvendes. Side 2 af 10

3 AQ har fortsat intention om, men begrænset kapacitet til at ramme Vesten. AQ har i de seneste år angrebet vestlige mål uden for Vesten, herunder i Afrika og Asien, gennem grupper, der indgår i AQ s netværk. CTA vurderer, at AQ vil kunne udnytte en situation, hvor IS er svækket, bl.a. til at tiltrække fremmedkrigere og overtage netværk. Samtidig kan AQ øge fokus på angreb mod mål i Vesten. Denne trussel kan tillige udgå fra AQ-tilknyttede grupper, herunder i f.eks. Syrien. CTA vurderer, at der vil være en fortsat tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa fra eksisterende og nye konfliktzoner. CTA vurderer, at IS og andre militant islamistiske grupper fortsat kan søge at udnytte flygtninge- og migrationsruter til at sende personer til Europa med henblik på at begå terror, men at den øgede fokus på denne trussel samt de iværksatte begrænsninger i adgangen til Europa gør dette vanskeligere. CTA vurderer samtidig, at militant islamistiske grupper gennem adgang til stjålne eller falske rejsedokumenter fortsat vil kunne anvende almindelige rejseruter, f.eks. via tredjelande. Militante islamister udnytter i stigende grad udbredelsen af krypteringsteknologier til at skjule deres kommunikation fra myndighederne. Det kan bl.a. dreje sig om spredning af propaganda og angrebsplanlægning. Militante islamister søger desuden at øge deres kapaciteter til at begå angreb, herunder ved at anvende fremgangsmåder, der er afprøvet i en konfliktzone. Det kan bl.a. dreje sig om brug af hjemmelavede sprængstoffer, f.eks. i køretøjer, kemiske giftstoffer samt droner. I både højre- og venstreekstremistiske miljøer i Europa ses der vilje til voldsanvendelse. Højreekstremistiske miljøer har fokus på kritik af islam, flygtninge og migranter samt på kriminalitet begået af udlændinge. I Danmarks nabolande er der sket en markant stigning i antallet af trusler, vold og brandstiftelse rettet mod flygtninge, som personer med sympati for højreekstremistiske synspunkter menes at stå bag. CTA vurderer, at dette øger truslen om terror begået af politisk ekstremistiske grupper, i første række højreekstremister. Terrortruslen mod Danmark CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Det betyder, at der er personer med intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer herpå. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er fortsat begrænset. CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark overvejende kommer fra personer med Side 3 af 10

4 sympati for militant islamisme. De motiveres af en opfattelse af, at islam er under angreb fra Vesten, af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder deltagelse i den internationale koalition mod IS, og af tegningesagen. CTA vurderer, at IS fortsat er den vigtigste faktor i truslen mod Danmark. CTA vurderer, at en række nationale foranstaltninger sammen med det internationale pres mod IS har bidraget til et fald i antallet af personer fra Danmark, der vælger at rejse til konfliktzonen i Syrien/Irak, ligesom opbakningen til IS er mindre synlig blandt personer i danske islamistiske miljøer med sympati for militant islamisme. Samtidig har IS med angrebene i Paris i november 2015 og Bryssel i marts 2016 vist at kunne gennemføre mere komplekse angreb, planlagt eller dirigeret centralt af IS. CTA vurderer, at IS har intention om og kapacitet til at udføre flere af denne type angreb mod vestlige lande, og at denne trussel også retter sig mod Danmark. En række gennemførte og afværgede angreb i Vesten i det seneste år viser, at personer med tilknytning til IS har understøttet gerningsmanden, f.eks. gennem råd og vejledning om angrebsmål og fremgangsmåde. CTA vurderer, at understøttelse kan øge effekten af et simpelt angreb og den efterfølgende propaganda. Truslen mod Danmark fra både dirigerede og understøttede angreb kan blive skærpet af tilstedeværelsen af personer fra Danmark hos IS i Syrien/Irak med lokalkendskab og viden om potentielle mål i Danmark. CTA vurderer, at IS og andre militant islamistiske grupper fortsat gennem propaganda vil opfordre og inspirere enkeltpersoner til at gennemføre terror på egen hånd. CTA vurderer, at IS vil kunne opretholde kapacitet til at dirigere angreb mod Vesten, men at det internationale pres på IS vil reducere denne kapacitet over tid. IS og andre militante islamister vil fortsat og også på længere sigt kunne understøtte og inspirere terrorangreb mod Vesten. Personer og miljøer i Danmark CTA vurderer, at propaganda fra IS og andre militant islamistiske grupper fortsat bidrager til at radikalisere personer og miljøer i Danmark. Det gælder især socialt marginaliserede og andre sårbare unge. Endvidere kan virtuelle fællesskaber på sociale medier samt gruppefællesskaber som dem, man finder i kriminelle bander, fængsler og islamistiske miljøer, virke fremmende for radikalisering. Når det gælder kriminelle Side 4 af 10

5 bander, kan særligt personer med en løsere tilknytning såkaldte randpersoner være sårbare over for radikalisering. CTA vurderer, at der i danske islamistiske miljøer foregår udbredelse af propaganda, rekruttering, radikalisering samt facilitering af personer og ressourcer til konfliktzoner. Miljøerne optræder mindre synligt og er løsere organiseret end tidligere. CTA vurderer fortsat, at der udspringer en terrortrussel fra personer, der færdes i miljøerne. Personer, der indgår i disse miljøer, kan have kontakter til militante islamister i udlandet med kapacitet til og intention om at begå terror, og kan indgå som operatører eller støttenetværk i angrebsplanlægning mod Danmark. CTA vurderer, at flere kvinder spiller en aktiv og selvstændig rolle i de islamistiske miljøer i Danmark. Kvinder med tilknytning til militant islamisme kan have en radikaliserende indflydelse på andre, herunder deres børn. CTA vurderer, at kvindelige militante islamister i Vesten ser færre hindringer for, at de kan spille en operativ rolle i terrorangreb. CTA vurderer, at angreb eller angrebsforsøg udført af kvinder i andre vestlige lande kan inspirere kvindelige militante islamister i Danmark. CTA vurderer herudover, at der blandt flygtninge og migranter, som er ankommet til Europa og Danmark, kan være personer, der kan udgøre en terrortrussel, enten som følge af direkte forbindelse til militant islamistiske grupper i udlandet eller som følge af radikalisering. En sådan trussel mod Danmark kan tillige udgå fra flygtninge og migranter, der opholder sig i andre lande end Danmark. Udrejste og hjemvendte fra Syrien/Irak CTA vurderer, at der fra Danmark siden sommeren 2012 er udrejst mindst 145 personer til Syrien/Irak. Tallet kan være højere. CTA vurderer, at lidt under halvdelen af dem, der har været udrejst, nu befinder sig i Danmark. Knap en fjerdedel er stadig i konfliktzonen, og en tilsvarende andel formodes dræbt. CTA vurderer, at meget få personer er udrejst i det seneste år og at langt hovedparten af disse er yngre kvinder. Kvinder udgør nu ca. en tredjedel af de personer fra Danmark, der befinder sig i konfliktzonen, og knap hver ottende af det samlede antal danske udrejste. De øvrige er fortrinsvis yngre mænd. Antallet af personer, der vender tilbage til Danmark fra Syrien/Irak, har siden medio 2014 været faldende. Langt størstedelen af de udrejste mænd, der befinder sig i konfliktzonen, har været der i over et år. CTA vurderer, at det militære pres på IS medfø- Side 5 af 10

6 rer en øget risiko for, at udrejste til konflikten bliver dræbt, såret eller taget som krigsfanger. Udviklingen kan medføre, at flere vil forlade konfliktzonen, enten for at vende tilbage til Danmark eller søge mod andre lande. CTA vurderer, at personer, der har opholdt sig hos militant islamistiske grupper som IS, kan være radikaliserede, brutaliserede og voldsparate ved deres hjemkomst. Denne påvirkning kan være større ved længere ophold. Sådanne personer kan gennem kamperfaring og træning have opnået øget kapacitet til at begå terror og en høj grad af sikkerhedsbevidsthed. CTA vurderer, at sådanne personer kan medføre en øget terrortrussel mod Danmark eller mod danske interesser i udlandet. Denne trussel udgår fra både mænd og kvinder. CTA vurderer, at hjemvendte fremmedkrigere kan bidrage til radikalisering af personer og miljøer i Danmark, herunder af andre kriminelle under en eventuel afsoning. CTA vurderer, at hjemvendte danske militante islamister kan have etableret relationer til udenlandske fremmedkrigere og kan indgå i transnationale netværk, der kan bidrage til at forberede og gennemføre terrorangreb. Angreb, der forberedes i ét land, men gennemføres i et andet land, kan være vanskeligere at afdække og afværge. CTA vurderer, at truslen fra hjemvendte kan vise sig efter kort tid, men også være latent og først komme til udtryk senere, f.eks. efter en udløsende begivenhed. Denne problemstilling kan også gøre sig gældende for mindreårige, der måtte have opholdt sig sammen med deres forældre hos militante islamister i konfliktzonen. Mål og kapacitet CTA vurderer, at militante islamister fortsat vil søge at ramme symbolmål såsom sikkerhedsmyndigheder og andre myndigheder/myndighedspersoner, personer, institutioner og begivenheder, der kan opfattes som islamkrænkende samt jødiske mål. Samtidig øger opfordringer i militant islamistisk propaganda truslen mod ubeskyttede civile mål, herunder steder og arrangementer, hvor mange mennesker er samlet, samt transportinfrastruktur. CTA vurderer, at personer i Danmark kan blive inspireret af terrorangreb i andre vestlige lande til at gennemføre lignende angreb i Danmark. Det stigende antal angreb og angrebsforsøg i Europa kan i sig selv bidrage til at legitimere angreb og inspirere ISsympatisører i Danmark til at gennemføre angreb. Side 6 af 10

7 CTA vurderer, at der i Danmark eksisterer kapacitet til at gennemføre terrorangreb med lettilgængelige våben såsom stikvåben, skydevåben, brandstiftende bomber og mindre, hjemmelavede bomber, eller andre forhåndenværende midler. Sådanne simple angreb kan gennemføres efter kort eller slet ingen planlægning. Angrebene i Nice den 14. juli og i Berlin den 19. december 2016, hvor lastbiler blev anvendt mod en store menneskemængder, viste, at et simpelt angreb kan have stor skadevirkning. Personer uden erfaring fra konfliktzonen, som er inspireret af militant islamistisk propaganda eller understøttet af militante islamister, begår typisk simple angreb med lettilgængelige midler med en kort planlægningsfase. Angrebene gennemføres ofte alene eller i en mindre gruppe i gerningsmændenes nærområde. CTA vurderer, at denne type angreb udgør den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark. CTA vurderer, at tilstedeværelsen af personer hjemvendt fra Syrien og Irak med militære færdigheder og kamperfaring samt af personer, der har opnået en lignende kapacitet fra f.eks. kriminelle miljøer, øger truslen fra simple angreb med større effekt samt serieangreb, hvor en person eller gruppe foretager flere angreb i forlængelse af hinanden. Kontakt til kriminelle miljøer kan lette adgang til våben og sprængstof. CTA vurderer, at IS evne til at udføre relativt komplekse terrorangreb i Vesten betyder, at der også i Danmark kan gennemføres angreb med flere angribere og mod flere mål. Stærk radikalisering og forråelse af gerningsmanden kan øge brutaliteten i terrorangreb, herunder risikoen for selvmordsangreb. Selvom IS i et vist omfang har anvendt kemiske våben i Irak/Syrien, vurderer CTA, at der i Danmark fortsat er begrænset kapacitet til at udføre terrorangreb med kemiske stoffer. CTA vurderer, at der er meget begrænset kapacitet til at udføre terrorangreb med biologisk og radioaktivt materiale. CTA vurderer, at der ikke findes kapacitet til at gennemføre terrorangreb med nukleart materiale i Danmark. CTA vurderer, at der i Danmark er kapacitet til at kunne anvende droner til simple angreb, til rekognoscering eller til intimidering, men at militante islamisters kapacitet til alvorlig skadevoldende aktivitet med anvendelse af droner er begrænset. CTA vurderer, at militant islamistiske grupper ikke har kapacitet til at gennemføre målrettede og ødelæggende cyberangreb på IT- og teleinfrastruktur, som kan have samfundsmæssige konsekvenser for Danmark, men at de søger at tilegne sig en så- Side 7 af 10

8 dan kapacitet. CTA vurderer, at militant islamistiske grupper fortsat gennem simpel cyber-chikane og hacking vil søge at give en overdreven opfattelse af deres kapacitet. For de nævnte områder gælder, at kapaciteten til at begå terror kan øges, hvis der kan skaffes særlig viden og adgang gennem rekruttering, f.eks. af en såkaldt insider. Andre terrortrusler CTA vurderer, at de etniske og religiøse dimensioner af konflikterne i Syrien og Irak kan føre til konfrontation mellem personer med tilknytning til de berørte grupper i Danmark, der kan udvikle sig til vold. CTA vurderer, at terrortruslen i Danmark som følge af sådanne konfrontationer er begrænset. Der findes venstre- og højreekstremistiske miljøer i Danmark, som er parate til at anvende vold for at fremme deres dagsorden. CTA vurderer, at der udgår en terrortrussel fra personer i disse miljøer, men at denne trussel er begrænset. Venstreekstremistisk vold kan være rettet mod politiske modstandere samt mod organisationer og virksomheder, som miljøerne tillægger symbolsk værdi. CTA vurderer, at der blandt personer med højreekstremistiske sympatier er øget fokus på flygtningesituationen og at der herfra udspringer en trussel, der kan rette sig mod asylcentre, flygtninge, migranter og religiøse mindretal samt berørte myndigheder. CTA vurderer, at aktioner fra højreekstremister kan føre til modreaktioner fra militante islamister eller fra personer i det venstreekstremistiske miljø i Danmark. Sociale medier anvendes i stigende grad til at fremsætte truende og fjendtlige bemærkninger, herunder overfor offentlige personer, og til at sprede rygter og falske nyheder. Mens hovedparten af disse ytringer ikke fører til konkret angrebsplanlægning, vurderer CTA, at sådanne tilkendegivelser kan påvirke visse psykisk uligevægtige eller meget påvirkelige personer til at begå voldelige handlinger, der har karakter af terror. Terrortruslen mod danskere og danske interesser i udlandet CTA vurderer, at der er en terrortrussel mod danske interesser i udlandet. Det gælder især i lande eller regioner, hvor der er tilstedeværelse af militante islamister med kapacitet, hvor der findes personer og grupper med erklæret loyalitet over for IS eller AQ, eller hvor militante islamister har særlig fokus på Danmark. Et øget antal hjemvendte fremmedkrigere fra konflikten i Syrien/Irak kan øge truslen mod vestlige mål i en række lande i Mellemøsten, Nord- og Vestafrika, Central-, Syd- og Sydøstasien. Side 8 af 10

9 Hertil kommer, at militante islamister i udlandet kan øge deres fokus på at udføre angreb mod vestlige, herunder danske, mål i udlandet, i takt med at det er blevet sværere at komme til Europa. Indflydelsen fra militant islamistiske grupper med tilknytning til IS eller AQ er stigende i en række lande i Asien, herunder Filippinerne, Indonesien og Bangladesh. CTA vurderer, at truslen kan rette sig mod vestlige interesser, såsom diplomatiske repræsentationer og virksomheder, samt mod vestlige turister. Angreb i 2015 og 2016 på hoteller og andre turistmål illustrerer, at turister og lokaliteter, hvor vesterlændinge opholder sig, er af stigende interesse for militante islamister. CTA vurderer, at bortførelsestruslen, der er knyttet til terrortruslen, er størst i områder, hvor militant islamistiske grupper er aktive, herunder i konfliktzoner og i disses nærområder. Bortførelser indgår som en del af militant islamistiske gruppers finansieringsgrundlag og propaganda. CTA vurderer, at militante islamisters måludpegning af bortførelsesofre ofte er pragmatisk og opportunistisk, snarere end drevet af et ønske om at bortføre bestemte nationaliteter. CTA vurderer, at særligt IS meget brutale fremfærd har øget truslen om drab i forbindelse med bortførelse. Danske diplomatiske repræsentationer og anden dansk tilstedeværelse i udlandet, herunder ansatte i danske firmaer, kan opfattes som symbolske mål, der giver mulighed for at ramme Danmark uden at foretage angreb i Danmark. Danske repræsentationer kan tillige blive mål for terrorangreb, fordi de af militante islamister kan opfattes som mindre sikrede end eksempelvis større vestlige landes repræsentationer. Risikoen for, at danskere og danske interesser bliver mål for terrorangreb, øges, såfremt de umiddelbart kan identificeres som danske. Derudover kan man som dansker blive tilfældigt ramt af terror i udlandet, såfremt man opholder sig steder, der kan udgøre lokale terrormål, såsom i store menneskemængder i forbindelse med demonstrationer eller ved myndighedsbygninger. CTA vurderer, at angreb mod danske mål i udlandet kan finde sted under anvendelse af simple og lettilgængelige midler, men at der tillige kan gennemføres større og mere komplekse angreb, herunder bombeangreb, særligt i lande hvor militant islamistiske grupper i forvejen besidder sådan kapacitet. CTA vurderer, at militant islamistiske grupper stadig anser den internationale flytrafik, herunder lufthavne, for at være et særligt attraktivt mål og fortsat tilstræber at ram- Side 9 af 10

10 me denne. CTA vurderer, at militant islamistiske grupper især vil have fokus på lande, hvor sikkerhedskontrollen vurderes at være lav. Man kan holde sig orienteret om særlige landerisici i Udenrigsministeriets rejsevejledninger på Side 10 af 10

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. januar 2018 Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Truslen kommer i første række fra militant islamisme og udgår fra både mænd

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 31. marts 2009 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

2.9. Terrorhandlinger

2.9. Terrorhandlinger 2.9. Terrorhandlinger Karakteristika I den danske straffelov omfatter betegnelsen terrorhandlinger en række alvorlige forbrydelser (f.eks. drab, bombesprængning, brandstiftelse, kidnapning, flykapring

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan

1. Generelt om stormangreb Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er en angrebs-taktik, som består af kombinationsan Terroristers brug af stormangreb 14. april 2012 Sammenfatning Stormangreb eller Mumbai-style -angreb, som det ofte omtales i medierne, er kombinationsangreb, hvor en eller typisk flere personer stormer,

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i et nationalt sikkerhedsperspektiv

Forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i et nationalt sikkerhedsperspektiv Forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i et nationalt sikkerhedsperspektiv Disposition DEFINITIONER AKTUELT TRUSSELSBILLEDE HVAD VED VI? RISIKOFAKTORER OG ADFÆRD Psykiatrien den brændende

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien. Sammenfatning

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien. Sammenfatning 24. november 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 80 personer siden sommeren 2012 er udrejst fra Danmark for at deltage i konflikten i Syrien.

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser) 1 I lov nr. 602

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Indlæg sikkerhedsmæssige aspekter... Tirsdag 13. september 2016

Indlæg sikkerhedsmæssige aspekter... Tirsdag 13. september 2016 Indlæg sikkerhedsmæssige aspekter... Tirsdag 13. september 2016 Sikkerhedsmæssige aspekter ved indsættelse af brand- og redningsmyndigheder ved voldsomme uvarslede hændelser, herunder terror. Præsentation

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011

Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Terrortruslen fra tilrejsende terrorister 31. maj 2011 Sammenfatning I Danmark har man siden 2009 fire gange oplevet, at personer uden særlig tilknytning til Danmark har planlagt at rejse til landet for

Læs mere

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Ann-Sophie Hemmingsen Grundtvigs Højskole 19/9 2016 Program Hvad taler vi om? Gør vi det unødvendigt

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik?

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? De mange veje, som kan ende i vold med reference til ideologi Ann-Sophie Hemmingsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 200 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 200 Folketinget Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. maj 2015 af forsvarsministeren (Nicolai Wammen) Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter

Læs mere

Der findes ingen entydig profil på personer, der radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til terrorisme.

Der findes ingen entydig profil på personer, der radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til terrorisme. Det talte ord gælder Den danske indsats mod terrorisme Danmark og den øvrige vestlige verden har oplevet en stigende terrortrussel i de seneste år, og der vurderes i dag at være en generel terrortrussel

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord PET s strategiske prioriteringer PET s nye døgnbemandede situations- og operationscenter (SIOC)...

Indholdsfortegnelse 1. Forord PET s strategiske prioriteringer PET s nye døgnbemandede situations- og operationscenter (SIOC)... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. PET s strategiske prioriteringer... 5 2.1 PET s nye døgnbemandede situations- og operationscenter (SIOC)... 6 2.2 PET s efterretningsdoktrin... 7 2.3 Samarbejde med

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2014 til og med december 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirataktiviteten ved Afrikas Horn er fortsat på et meget lavt

Læs mere

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre København Demokratikontoret, v. Stine Strohbach 09/10/13 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 2 Oplæggets fem dele: Del 1: Begrebsafklaring Del 2: Ekstremistiske

Læs mere

Cybertruslen mod Danmark

Cybertruslen mod Danmark Cybertruslen mod Danmark Vurderingen redegør for det trusselsbillede, der møder danske myndigheder og private virksomheder på internettet. Vurderingen er skrevet af Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderingsenhed,

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI. Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Kvinder i militant islamisme 21. marts 2012

Kvinder i militant islamisme 21. marts 2012 Kvinder i militant islamisme 21. marts 2012 Sammenfatning Kvindelige militante islamister spiller på globalt plan en væsentlig og formentlig stadig større rolle i forhold til terrorrelaterede aktiviteter

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 28. april 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2016 til og med december 2016 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Unge, vold og politi

Unge, vold og politi Unge, vold og politi Politisk vold i Danmark efter 2. Verdenskrig Fem casestudier om konflikt og vold blandt (unge) i Danmark BZ-bevægelse og Autonome Racistiske og antiracistiske aktioner Vrede unge indvandrere

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering.

dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering Side 1 af 6 Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe har fremsat en 10- dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 30. august 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det Europæiske

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G. w w w. r e t s p o l i t i k. d k HØRINGSSVAR

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G. w w w. r e t s p o l i t i k. d k HØRINGSSVAR R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G w w w. r e t s p o l i t i k. d k HØRINGSSVAR Høring over lovudkast og betænkning om væbnede konflikter i udlandet. UIBM-sagsnummer 2015-730-0840. Høringsbrev af

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af møde nr. 2-2016 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 2. maj 2016 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde 4. maj 2016 Mobil: 61975788 E-mail:

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter Rejsesikkerhed CERTA bistår virksomheder, herunder rejsearrangører, med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster under rejser og ophold i udlandet. CERTA har i den

Læs mere

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015 Efterretningsmæssig Risikovurdering Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 1 2 Efterretningsmæssig Risikovurdering Efterretningsmæssig

Læs mere

Årlig redegørelse Politiets Efterretningstjeneste

Årlig redegørelse Politiets Efterretningstjeneste Årlig redegørelse 2016 Politiets Efterretningstjeneste Årlig redegørelse 2016 Politiets Efterretningstjeneste 3 FORORD 2016 blev endnu et år, hvor terrorangreb desværre ramte Europa flere steder og understregede

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF EKSTREMISME OG RADIKALISERING

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF EKSTREMISME OG RADIKALISERING OKTOBER 2016 FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF EKSTREMISME OG RADIKALISERING NATIONAL HANDLINGSPLAN FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF EKSTREMISME OG RADIKALISERING / 1 Forord Danmark er et af de mest trygge lande

Læs mere

Optimisme kan godt rime på terrorisme

Optimisme kan godt rime på terrorisme Optimisme kan godt rime på terrorisme Af Henning Due, journalist Både videnskabeligt og praktisk er voldelig radikalisering en glat fisk, som er svær at få hånd om, men en af landets førende eksperter

Læs mere

PET s indsats i forhold til politisk ekstremisme

PET s indsats i forhold til politisk ekstremisme Dato: 14-11-2011 Jour. Nr. 2011-20-671 PET s indsats i forhold til politisk ekstremisme 1. Indledning Fredag den 22. juli 2011 gennemførte den 32-årige norske statsborger ABB et terrorangreb i Norge, hvorunder

Læs mere

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt Antiradikalisering s beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

FÆRRE RADIKALISEREDE GENNEM EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING KORT UDGAVE

FÆRRE RADIKALISEREDE GENNEM EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING KORT UDGAVE FÆRRE RADIKALISEREDE GENNEM EN EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE INDSATS ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING KORT UDGAVE Københavns Kommune August 2015 Storbyer i Europa er udfordret

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4-2 0 0 5

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4-2 0 0 5 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4-2 0 0 5 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2004-2005 SIDE 2 FORORD Forord Denne årsberetning dækker perioden 2004 til foråret 2006, men bærer af kronologiske hensyn

Læs mere

Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund

Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund X Dato:6. februar 2015 Jour. Nr. 0212-06-28 Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund 1. Indledning Politiets Efterretningstjeneste har siden efteråret 1992 modtaget underretning fra politikredsene

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere