Budget samt overslagsårene Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1"

Transkript

1 Budget samt overslagsårene Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1

2

3 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget , hviler på et solidt politisk grundlag. Jeg glæder mig over, at 22 ud af byrådets 23 medlemmer er med i forliget. Det er vigtigt med en bred opbakning, når man ser på den økonomiske situation, som kommunen står i. Det, der udfordrer os er, at indtægterne svigter vi får ikke de penge ind, som vi havde forventet. Til gengæld har vi godt styr på vores omkostninger. Men konsekvensen er, at vi er nødt til at tilpasse omkostningerne til det indtægtsniveau, vi får og reducere budgetterne de kommende år. Budgettet for 2015 har vi været nødt til at reducere med ca. 41 mio. kr. Det er et beløb, som vi har udmøntet i konkrete besparelser. I skal vi reducere budgetterne med yderligere ca. 100 mio. kr. Vi arbejder på at finde ud, hvordan vi konkret finder besparelserne, frem til budgetlægningen for Den alvorlige situation taget i betragtning, har byrådet samtidig fundet det nødvendigt at hæve skatten i 2015 med 30 mio. kr. En nyskabelse er, at vi vil udvikle Nordre Skole i Ikast til en idrætsprofilskole i samarbejde med foreninger mfl. Børnene i klasse får mere og anderledes idrætsundervisning, og samtidig opretter vi idrætstalentklasser for elever i kl. Vi forventer, at idrætsprofilskolen åbner med skoleåret 1. august Det er glædeligt, at byrådet med budgettet ikke er gået på kompromis med, at vi fortsat er nødt til at have et anlægsbudget af en vis størrelse for at bevare en rimelig standard på vores ældrecentre, skoler, daginstitutioner, veje, fortove osv. Nogle af de større projekter, som er på vej, er en omfattende renovering og nybyggeri af Nørre Snede Skole. Vi er klar til at bygge ældrecentre i Ikast og Brande. Men det har vist sig, at behovet for nye ældreboliger er knap så stort, som vi forventede. Her tøver vi derfor lige en kende med at starte selve byggeriet. I årene der kommer, sætter vi også gang i det ambitiøse projekt Vision Vestergade i Ikast. Det bliver et kraftcenter med et levende og inspirerende miljø for borgere, foreninger og besøgende, der også skal være omdrejningspunkt for innovation af den private og kommunale indsats for at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Byrådet og jeg glæder os meget over, at nok er kommunen udfordret på økonomien, og alligevel kan vi mobilisere kræfter til at udvikle og nytænke vores måde at løse velfærdsopgaverne. En solid kassebeholdning og det, at vi har styr på omkostningerne, giver organisationen den nødvendige ro til at kunne tænke nyt i samspil med borgerne. Tak til byrådet og kommunens organisation for det konstruktive samarbejde om budget Venlig hilsen Carsten Kissmeyer borgmester

4

5 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til budget Budgetforlig 32 Aftale om kommunernes økonomi for Befolkningsprognose 67 Tværgående artsoversigt 69 Investeringsoversigt 70 Takster 72 Autoriserede oversigter: Bevillingsoversigt 88 Hovedoversigt 89 Sammendrag 90 Budgetspecifikation 94 Børne- og Undervisningsudvalget 94 Kultur- og Fritidsudvalget 130 Arbejdsmarkedsudvalget 137 Sundheds- og Omsorgsudvalget 152 Erhvervskontaktudvalget 204 Økonomi- og Planudvalget 205 Beredskabskommission 231 Teknik- og Miljøudvalget 233

6

7 Generelle bemærkninger til budget Indhold 1. Indledning 2. Budgetgrundlag 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger 2.2 Befolkningsforhold 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for Sammenfatning af budgettet 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning 3.2 Udviklingen i overførselsområdet 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2014 til Budgetforlig 3.5 Oversigten over resultatopgørelse Driftsbudget 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne 4.2 Driftsbevillinger 4.3 Betingede bevillinger 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding 4.5 Centrale puljer i kommunen 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring 5. Anlæg 6. Forsyningsvirksomheder 7. Finansiering 7.1 Skatteindtægter 7.2 Tilskud og udligning 8. Kassebeholdning og balanceforskydning side 7

8 1. Indledning Nærværende generelle bemærkninger beskriver vedtaget budget for Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er som anført nedenfor. Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2015 Kommunal indkomstskat 25,6 % Kommunal grundskyld 20,35 Dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdi 10,175 Dækningsafgift for offentlige ejendommes forskelsværdi 5,00 Kirkeskat 1,00 % I henhold til budgetforliget, som er indgået af et flertal af byrådet, hæves indkomstskatteprocenten med 0,5 procentpoint i 2015 i forhold til Det betyder at skatteprocenten for 2015 er 25,6%. Skatteforhøjelsen forventes fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016, hvor det forventes at kommunen kan få tilskud til finansiering af skattelettelsen over en 3-årig periode. side 8

9 2. Budgetgrundlag Udgangspunktet for Ikast-Brande Kommunes budget er vedtaget budget 2014 tillagt nedenstående ændringer, som til sammen danner basisbudget for Budgettet udarbejdes på grundlag af en række forudsætninger: Stigninger i priser og lønninger. Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for år Øvrige aftaler mellem regeringen, KL og andre parter med hensyn til, for eksempel genopretningsplan, effektivisering, digitalisering og moderniseringsaftale. Nye beslutninger i byrådet efter vedtagelsen af budget Ny lovgivning, som kompenseres via DUT-midler. Mængde og kapacitetsregulering som følge af forventet befolkningstal og alderssammensætning i Ikast-Brande kommune afsat i efterspørgsels- og demografipuljer. Regulering af efterspørgslen på vanskeligt styrbare områder. I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast- Brande Kommunes basisbudget for Budgettering af løn- og prisstigninger For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2015-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for er specificeret på udgiftsarter i tabel 2. Ikast-Brande Kommune indførte lønsumsstyring i Baggrunden for valg af lønsumsstyring i Ikast- Brande Kommune er flersidet, men kan primært henføres til følgende: - Lønsumsbudgettering og -styring understøtter kommunens dialogbaserede aftalesystem. - Lønsumsstyring angiver et entydigt ansvar for styring og overholdelse af aftaleenhedernes budgetter. Indførelsen af lønsumsstyring er udgiftsneutral for kommunen. Således at der ikke er fremkommet hverken besparelser eller udgiftsopdrivende elementer i overgangen til lønsumsstyring. Der har som overgangsordning i tidligere år været nedsat en pulje til imødegåelse anciennitetsstigninger og uhensigtsmæssige store bidrag til udligningsordningen. Da overgangsordningen er udløbet er denne pulje nulstillet fra og med budget side 9

10 Tabel 2. Anvendte skøn for løn- og prisudvikling specificeret på arter (drift) Art Lønninger *) 2,00 2,00 2,00 2,00 2 Varekøb 1,61 1,61 1,61 1, Fødevarer 2,20 1,61 1,61 1, Brændsel og drivmidler 3,00 1,61 1,61 1, Køb af jord og bygninger 2,50 1,61 1,61 1, Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,90 1,61 1,61 1,61 4 Tjenesteydelser mv. 1,92 1,92 1,92 1, Tjenesteydelser uden moms 2,10 2,10 2,10 2, Entreprenør og håndv.ydelser 0,90 0,90 0,90 0, Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser 2,10 2,10 2,10 2,10 5 Tilskud og overførsler 1,57 1,57 1,57 1, Tjenestemandspensioner mv. 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2, Finansudgifter 1,50 1,50 1,50 1,50 7 Indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Refusioner 1,50 1,50 1,50 1,50 *) Dog er lønningerne på skoleområdet fremskrevet med yderligere 0,51% fra 2014 til 2015 til kompensation for afskaffelse af 60-års reglen. KL s pris og lønskøn pr. 18. juni 2014 er anvendt. side 10

11 2. 2 Befolkningsforhold Befolkningssammensætning har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose i Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer. Den i prognosen estimerede udvikling i befolkningen er vist i tabel 3 - opdelt på de mest planlægningsrelevante aldersgrupper. Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2014 til 2018 Aldersgruppe år år år år år år år år år år år år år I alt Kilde: Data i kolonnen vedr er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2014 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne er baseret på Ikast-Brande Kommunes befolkningsprognose. Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden. Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk. Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 65 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer år). Forsørgerbrøk = antal personer under 17 år + antal personer på 65 år og derover antal personer fra 17 til 64 år I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-64 år), og en stigende tendens for befolkningen udenfor den arbejdsdygtige alder. Dermed forventes et stigende demografisk betinget udgiftspres. Der bliver forholdsvis færre til at finansiere udgifterne på de store serviceområder indenfor børne- og ældreområdet. Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk Art Forsørgerbrøk 0,666 0,672 0,681 0,688 0,694 side 11

12 Det er de ældre borgere der forventes at stige, hvorimod antallet af børn og under under 17 år forventes at være nogenlunde stabilt over perioden. Derfor er det særligt indenfor ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover, men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældreog træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som Byrådet vedtog i I 2014 blev modellen revideret og tager herefter højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige. Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 6,6 mio. kr. i 2015 med fordelingen vist i tabel 5. Tabel 5. Fordeling på demografiske puljer /efterspørgselsregulering på områder (1.000 kr.) Dagtilbud 0-2 år Dagtilbud 3-5 år Folkeskoler Efterskoler Visitaions- og myndighedsområdet Ældre Kommunal træning Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap I alt Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for Med aftalen videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service på nogenlunde samme niveau som i Anlægsniveauet kan også fortsætte på et højt niveau i forhold til 2014 er anlægsudgifterne reduceret med 0,5 mia. kr. til 17,5 mia. kr. for kommunerne under ét. Bindingerne på investeringerne indenfor kvalitetsfondsmidlerne er ophævet, således at kommunerne gives mulighed for at prioritere ud fra lokale behov. Centrale elementer iøvrigt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015: Skatten skal stadig holdes i ro i kommunerne under ét. Staten giver et tilskud på op til 150 mio. kr. til skattelettelser. Kommunernes opgaver indenfor det nære sundhedsvæsen løftes med 350 mio. kr. Fem mindre opgaver flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark: Internationale opgaver, fleksydelse, begravelseshjælp, delpension og efterlevelseshjælp. Fem andre væsentligt større opgaver er blevet analyseret og fastholdes i kommunerne, herunder kontanthjælp og sygedagpenge. De nuværende 87 kommunale enheder på beredskabsområdet skal pr. 1. januar 2016 samles i højest 20 nye kommunale beredskabsenheder. Det er aftalt at der skal ses på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven, som en række kommuner oplever som en vækstbarriere. Der skal gennemføres en kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen. side 12

13 Regeringen skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at effektivisere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod Kommunernes økonomi for 2015 Kommunernes serviceudgifter udgør 234,6 mia. kr. hertil kommer reguleringer i medfør af DUT princippet. I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2015 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under ét. Nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2015 indenfor en ramme på 150 mio. kr. Forudsætningen herfor er at andre kommuner nedsætter skatten. Staten finansierer en tilskudsordning til de kommuner der nedsætter skatten. Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunernes investeringer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet i Kommunerne frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. side 13

14 3. Sammenfatning af budgettet 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning I budget er der en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen: Der er usikkerhed om udviklingen i overførselsindkomster (sygedagpenge, kontanthjælp mm.) Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som Byrådet vedtog i I 2014 blev modellen revideret og tager herefter højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af forventet tilgang af 18-årige. Der er usikkerhed om i hvor stort et omfang kommunens aftaleholdere vil anvende deres opsparede midler fra tidligere år i Udviklingen på overførselsområdet Tabel 6. Udviklingen på overførselsområdet (i 1000 kr.) R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Kontanthjælp - passiv + aktiv Ledighedsydelse Førtidspensioner Revalidering EGU Integrationsområdet Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Den særlige uddannelsesordning Områder, omfattet af budgetgaranti i alt Forsikrede ledige Områder, omfattet af beskæftigelsestilskud i alt Sygedagpenge Personlige tillæg Boligydelser Fleksjob Mentorordning side 14

15 Øvrige overførsler Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti eller beskæftigelsestilskud i alt Overførsler i alt Anm. Alle beløb er i 2015 pris/lønniveau. Overordnede bemærkninger til overførselsudgifterne: Der forventes 91 flere fuldtidspersoner på kontanthjælp, og der forventes en aktiveringsgrad på 40% i Der forventes 22 flere fuldtidspersoner omfattet af integrationsloven. Der forventes et fald på 18 fuldtidspersoner på revalidering. Der forventes flere fleksjobsager svarende til 33 personer. Der forventes 10 færre fuldtidspersoner med ledighedsydelse. Der forventes 99 færre fuldtidspersoner på førtidspension, hvilket skal ses i sammenhæng med ressourceforløb. Der forventes 45 flere fuldtidspersoner omfattet af ressourceforløb. Der forventes et fald i antal sygedagpengesager på 55 fuldtidspersoner. Der forventes 48 fuldtidspersoner på det nye jobafklaringsforløb. En række af ovennævnte områder er omfattet af budgetgarantien på landsplan (Kontanthjælp, aktivering, ledighedsydelse, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationsloven, driftsudgifter ifm. Beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger, der sikrer at kommunens bloktilskud forøges/reduceres i takt med landsudviklingen på de budget-garanterede områder. Området er budgetlagt på forudsætning om, at den gennemsnitlige ledighed hen over året vil svare til, at 532 fuldtidspersoner modtager arbejdsløshedsdagpenge og 80 fuldtidspersoner modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der forventes 34 fuldtidspersoner ansat i seniorjob. Derudover er afsat en betinget risikopulje på 6 mio. kr. under forsikrede ledige. 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2014 til 2015 Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner fra driftsbudget 2014 til basisbudget 2015 Udvalgte driftsudgiftsstigninger og reduktioner kr. Ændring af demografipulje for 0-2 årige Ændring af demografipulje for 3-5 årige Forældrebetaling daginstitutioner inkl. søskenderabat og fripladser, foreløbig beregning Ændring af demografipulje på skoler og sfo Dyrere rengøring på skolerne 995 Mindreforbrug vedr. overførsler Mindreforbrug vedr. forsikrede ledige Ændring af demografipulje på ældreområdet Merforbrug på diabetes og stomi Styrkelse af patientrettet forebyggelse iht. regeringsaftale for Merforbrug vederlagsfri fysioterapi 800 Mindreforbrug aktivitetsbestemt medfinansiering (iht. udmeldt midtvejsregulering af bloktilskud) side 15

16 Ændring af efterspørgselspulje handicap/psykiatri området Afledte effekter af foreløbig takstberegninger indenfor handicap/psykiatri Byrådets ændring af beslutning vedr. reducering af antal fagudvalg og nedlæggelse af valgsteder Pulje til virkeliggørelse af vision 2016 nulstilles Udløb af åremålsansættelse Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler reduceret iht. overslagsår 2015 i vedtaget budget Udvalgte tekniske korrektioner i alt Øvrige korrektioner Tekniske korrektioner i alt = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter 3.4 Budgetforlig Den 25. september indgik Venstre, Socialdemokraterne, Fælleslisten og Dansk Folkeparti aftale om budget Der er indarbejdet udgiftsreduktioner på 41 mio. kr. i 2015 og overslagsår som følge af budgetforliget for I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget har byrådet taget stilling til den konkrete udmøntning af reduktionerne på baggrund af administrationens konsekvensbeskrivelser af forslag til reduktioner. Tabel 8. Ændringer for driftsudgifter og finansiering for (mio. kr.) Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 69,0 80,0 90,0 Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 12,0 40,0 50,0 Skatteforøgelse/tilskud til nedsættelse 30,0 22,5 15,0 15,0 Driftsudvidelser -1,3-2,0-0,8-0,6 Forbedringer af driftsresultatet ift. Budget ,7 101,5 134,2 154,4 Udgiftsreduktionerne udover 41 mio. er i overslagsårene placeret på en central pulje på politikområde Borgerservice og administration. Både puljen fra budget og budget bliver fordelt i forbindelse med budgetforhandlingerne for Oversigten over resultatopgørelse Det vedtagne budgets hovedtal (netto) fremgår af omstående oversigt, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Tabel 10. Resultatopgørelse (i kr.) A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) side 16

17 Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Byrådet Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) - = indtægt, + = udgift Oversigten viser, at resultatet af skattefinansieret virksomhed med en skatteprocent på 25,6 og en grundskyldspromille 20,35 giver et underskud på det skattefinansierede område på 36,8 mio. kr. i Forsyningsvirksomhed har i 2015 et forventet overskud på 1,8 mio.kr. Der er indregnet låneoptagelse på 18 mio. kr. i 2015, og 3 mio. i hvert af årene 2016, 2017 og side 17

18 4. Driftsbudget 4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder Udgiftsområde (1.000 kr.) R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 11. Borgerservice, administration og politisk administration Redningsberedskab Miljø og natur Byer og landsbyer * Infrastruktur og kollektiv trafik I alt ekskl. forsyning* Forsyning I alt Anm. Alle beløb er i 2015 pris/lønniveau. *) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning. Det fremgår af tabellen at nettodriftsudgifterne forventes at falde med 2,4 % fra budget 2014 til Samlet over hele budgetperioden fra 2014 til 2018 budgetteres nettodriftsudgifterne at falde med 6,0 %. I dette fald er indregnet de ikke udmøntede udgiftsreduktioner fra budgetforlig 2015.

19 De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2015, og dermed korrigeret for ændringer over årene). Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Serviceudgifter Overførsler Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Driftsudgifter ældreboliger Skattefin. driftsudgifter i alt Anm. Alle beløb er i 2015 pris/lønniveau. Tabel 13. Procentvis ændring i de skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier Nettodriftsudgifter Serviceudgifter -1,9% -2,0% -2,2% -0,9% -6,9% Overførsler -1,1% 0,0% 0,0% 0,0% -1,1% Forsikrede ledige -13,1% 0,0% 0,0% 0,0% -15,1% Den centrale refusionsordning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Aktivitetsbestemt medfinansiering -2,8% 0,0% 0,0% 0,0% -2,8% Driftsudgifter ældreboliger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Skattefin. driftsudgifter i alt -2,4% -1,4% -1,5% -0,7% -6,0% Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden. Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at falde med næsten 7% fra 2014 til Driftsbevillinger Driftsbevillinger er etårige og gives til driftsudgifter og driftsindtægter samt statsrefusioner på hovedkontiene 0 til 6, renteudgifter og renteindtægter, tilskud og udligning, skatter og udligning af moms på konto 7 og optagelse af lån på hovedkonto Betingede bevillinger En driftsbevilling kan være betinget, således at bevillingen kun kan anvendes til helt konkrete projekter/indkøb eller først kan disponeres efter ansøgningen fra byrådet. I basisbudgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer er indregnet som betingede bevillinger. Ligeledes er puljen til nedbringelse af aftaleholdernes opsparing og puljer til imødegåelse af usikkerheder betingede pujler. Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i basisbudget 2015: side 19

20 Tabel 14. Betingede midler i 2015 (i kr.) Betingede midler (1.000 kr.) Ændringer iht. lovændringer Demografi- og efterspørgselspuljer Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder (generelle reserver under politikområde Borgerservice og administration) Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder (forsikrede ledige under politikområde Overførselsindkomster) Total Bevillingsniveau og bevillingsbinding Bevillingsniveauet fastsættes som en nettodriftsbevillig pr. politikområde. Udvalgene kan frit omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor politikområdet, dog kan en reduktion indenfor en bevillingsramme ikke bruges til ny løbende drift. Ny drift må ikke iværksættes indenfor budgetprioriteringen. For så vidt budgetbemærkningerne nærmere konkretiserer budgettets anvendelse, kan disse forudsætninger ikke ændres af udvalgene. Såfremt det i aftalerne er anført, at der i årets løb frit må overføres beløb mellem de forskellige udgifter/indtægter, der er angivet under de overførselsberettigede udgifter og indtægter, gælder det dog, at opsparede driftsoverskud fra tidligere år ikke kan anvendes før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling. De, i aftalerne anførte, tilkendegivelser om overførselsadgang mellem årene har, med andre ord, ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for byrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret ansøgning om tillægsbevilling for overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område. 4.5 Centrale puljer i kommunen Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i basisbudgettet. Centrale puljer (1.000 kr.) Kommunens centrale barselsudligningsordning, konto Pulje til langtidsfravær fravær efter 30 dage, konto Pulje krisehjælp 345 Lønpulje 551 Tjenestemandspensioner Pulje til skadesudbedring og erstatninger Energibesparende foranstaltninger 327 Indkøb Pulje - lederuddannelse Pulje MED, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling 703 Pulje til fordeling 904 Pulje - rengøring 953 side 20

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere