BUDGETFORLIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORLIG 2015-2018"

Transkript

1 BUDGETFORLIG Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget : - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1

2 1. INDLEDNING Et flertal af Byrådets medlemmer anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt. Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter, hvorfor budget indeholder både større sparekrav til især årene samt en skatteforhøjelse i 2015, som dog forventes fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i Skatteforhøjelsen i 2015 er under forudsætning af, at forhøjelsen kan holdes indenfor de af Regeringen fastsatte rammer til skatteforhøjelser i Den aktuelle skattestigning er alene indregnet for TABEL 1: DRIFTSÆNDRINGER (mio. kr.) Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 69,0 80,0 90,0 Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 12,0 40,0 50,0 Skatteforøgelse/tilskud til nedsættelse 30,0 22,5 15,0 15,0 Driftsudvidelser -1,3-2,0-0,8-0,6 Forbedringer af driftsresulatet ift. Budget ,7 101,5 134,2 154,4 Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning af merbesparelserne i 2016 forud for budgetlægningen for Forslagene bedes også omfatte tværgående effektiviseringsforslag og forslag til besparende strukturændringer. Endvidere undersøges mulighederne for at udvide samarbejdet med nabokommunerne. Det er byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedre sig væsentlig ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 3 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter. 2. DRIFTSBUDGET Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet og som har likviditetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet : Den allerede indarbejdede besparelse i budget 2015 og fremefter på 41 mio. kr. udmøntes i henhold til konsekvensbeskrivelserne og på følgende politikområder: TABEL 2: BUDGETREDUKTIONER I 2015 OG FREMEFTER (1.000 kr.) 2015 Skolerne, jvf skolereform mv Arbejdsmarkedsområdet

3 Demografimodeller på ældreområdet samt handicap/psykiatri Administrationen Øvrige områder,ekskl. politikområdet "Børn 0-5 år", med 1% - dog 2% på voksenpsykiatri- og handicap I alt Et flertal i Byrådet har endvidere fundet plads til udvidelser af driften jf. tabel 3. TABEL 3: DRIFTSUDVIDELSER Driftsudvidelser Profil- og talentskole (1) Transportpulje Entreprenørskabsskolen PC'er i folkeskolen (2) Vuggestuer, 10 pladser i Vibereden Engesvang friluftsbad (3) Homestart Frivillighedscenteret Øgede byggesagsgebyrer (4) Kollektiv trafik (5) Handelsforeninger i Ikast og Brande (6) Turistforeningen, ekstra tilskud Vedligeholdelse naturstier Parterapi (7) Harrild Hede (8) I alt Note 1) Nordre Skole udvikles til en idrætsprofilskole i samarbejde med foreninger m.fl. Dette indebærer at børnene i klasse tilbydes mere og anden idrætsundervisning end på andre skoler. Derudover etableres idrætstalentklasser i klasse. Det er hensigten at idrætsprofilskolen startes fra 1. august Der afsættes 1,7 mio. kr. over 2 år til idrætstalentklasser og profilskoler, idet der arbejdes for at idrætstalentklasserne er udgiftsneutrale på sigt. Det forventes at færre elever søger tilbud i andre kommuner, hvorved der spares ca kr. pr. elev som vil indgå i finansieringen heraf. Den nuværende udgift til elever i andre kommuners idrætstalentklasser er ca. 1,6 mio. kr. Det forventes at eksisterende budget til udvikling inden for folkeskoleområdet kan bidrage til finansieringen af udviklingen af idrætsprofilskolen. Byrådet er - i overensstemmelse med Strategi åben over for at andre skoler udvikles til profilskoler inden for andre områder. Note 2) PC erne forudsættes finansieret indenfor udvalgets egen drifts- og anlægsrammer samt via Byrådets pulje jf. finansieringsforslaget i notat af 28/ Note 3) Der ydes driftstilskud på kr. netto svarende til kr. udbetalt til Engesvang friluftsbad. Forskellen mellem tilskudsstørrelserne til Engesvang og Bording friluftsbade skyldes 3

4 forskelle i friluftsbadenes tekniske installationer og omfanget af disse. Note 4) Byggesagsgebyrerne hæves til omkostningsbestemt timeløn svarende til merindtægt på 900 tkr. Note 5) Udfordringen finansieres via reduktion af kommunens andel af de 350 mio. kr. til udviklingen i opgaverne i det nære sundhedsvæsen med 1 mio. kr. Herved er de nye midler til opgaveudviklingen på dette område fastsat til ca. 1,5 mio. kr. Såfremt alle midlerne (1 mio. kr.) ikke er nødvendige til håndtering af udfordringerne på den kollektive trafik forøges usikkerhedspuljen med restbeløbet. Note 6) Tilskuddet kan maksimalt udgøre 20% af foreningens egne kontingent indtægter eller lignende. Tilskudsmodellen skal være ensgældende for både Ikast og Brande. Midlerne kan bruges til både anlæg og drift. Der kan årligt maksimalt udbetales kr. til Ikast og kr. til Brande i maksimalt 3 år. Note 7) Der afsættes kr. til en indsats der sigter mod at hjælpe par (med mindreårige børn), som er i risiko for at skulle skilles/gå fra hinanden eller er blevet skilt/gået fra hinanden. Note 8) Udvidelsen af Naturcenter Harrild Hede sker over en 4 årig forsøgsperiode, hvorefter det vurderes om tilskuddet skal fastholdes. Det er yderligere en forudsætning, at midlerne anvendes til at søge Harrild Hede godkendt som Naturpark. 2.1 Øvrige bemærkninger til driften: Bibliotekerne Byrådet ønsker en belysning af biblioteksområdet i Ikast-Brande kommune, med henblik på fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau. Analyse forelægges til politisk behandling 2. kvartal Rullende skolestart Rullende skolestart evalueres i december 2014 med henblik på vurdering af om initiativet skal fortsætte og eventuelt udvides. Administrationsbygningen i Nr. Snede Nedlægges fra 31/ og bliver en del af løsningen med at finde besparelserne på administrationsområdet i 2017 og fremefter. Der afsættes anlægsbeløb til bygningsmæssige forandringer på andre lokaliteter. 3. ANLÆGSBUDGETTET I budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: TABEL 4 ANLÆGSBUDGET

5 Anlægsprojekter som forventes overført fra 2014 til forbrug i 2015 eller senere: It-Strategi i daginstitutioner Masterplaner Børnehaverne Nr. Snede Skole (60 mio. kr. i alt) Nr. Snede Skole - betontag Klubhuse renovering Engparken (servicearealer og 13 boliger) (1) Sikring af servicearealer inde på Engparken Bøgildvej (48 plejeboliger og servicearealer) (1) Vision Vestergade Byrådets anlægspulje IT-Projekter Familierådgivning IT Vandløb/klima Klimasikring Brande Energibesparende foranstaltninger Jorderhvervelse Engparken Byudvikling Bording fase Byudvikling Ikast Udskiftning af gadelys Bro 19 Ejstrupholm Renovering af toiletter på P-pladser Øvrige anlægsprojekter I alt overført fra tidligere år Øvrige anlægsprojekter som forventes gennemført i Forlængelse af Ndr. Hestlundvej og rundkørsel i Tulstrup(2) Bording Børnehave Vuggestuepladser ombygninger Kongevejens børnehave, tag Klosterlund museum, tag BIF kunststofbane (netto, anlægstilskud) Bording hallen P-pladser/projekt Bording (3) Brandlundparken, tag og varmeinstallation Ventilation Brande adm.byg Tagdækning Brande adm.byg Renovering af Svømmecenter Ikast Ikast Hovedgade restfinansiering (4) BMX bane Gavlmalerierne

6 Thorlund Friskole (5) Filmskolen (6) Bygningsforandring ved fra 3 til 2 adm.byg Frisenborg, ombygning? Salg? Cykelsti Thorlund-Nr. Snede BYR/ØU pulje (7) TMU pulje BUU pulje SOU pulje KFU pulje (8) Øvrige anlægsprojekter i alt ANLÆG I ALT Renovation, herunder nedgravning af containere i Brande Note 1: Byrådet har igangsat planlægning af plejeboligbyggerier ved Engparken i Brande og på Bøgildvej i Ikast. Baggrunden er kort beskrevet den forventede udvikling i befolkningen over 80 år, arbejdsmiljømæssige problemer på nuværende Frisenborgparken i Ikast, og mangel på servicearealer og samlingsmuligheder i Engparken. Hen over foråret 2014 er der opstået en situation med et betydeligt antal ledige plejeboliger i den nuværende kapacitet. Vurderingen er, at der mere end blot midlertidigt vil være et antal ledige boliger på omkring En del af forklaringen skal formentlig findes i den udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen, der finder sted generelt. På den baggrund finder Byrådet det ikke økonomisk forsvarligt at iværksætte byggeri af nye boliger på nuværende tidspunkt. Samtidig er forventningen fortsat, at befolkningsudviklingen på et tidspunkt vil betyde behov for udvidelse af antallet af plejeboliger. Derfor vil Byrådet sikre beredskab for byggeri af 48 boliger og servicearealer på Bøgildvej i Ikast og byggeri af 13 boliger og servicearealer ved Engparken i Brande. Der afsættes således de fornødne rådighedsbeløb til byggerierne i anlægsbudgetterne for 2016 og Beslutningen indebærer, at planlægningen af byggerierne udsættes et år til budgetlægningen i Der fremlægges sag i Byrådet i november 2014 vedrørende forhold, der afledes af udsættelsen af byggerierne. Note 2: Indgår i Ikast Nord. Planarbejdet vedr. Ikast Nord igangsættes efter sommerferien Der laves en midlertidig løsning vedr. rundkørslen i Tulstrup. Note 3: Indgår som en del af Projekt Bording. Note 4: Der står i forvejen 0,7 mio. kr. i budgettet til renovering af hovedgade i Ikast. Med bevilling af yderligere 1 mio. kr. er der således i alt 1,7 mio. kr. til renovering. Note 5: Der ydes lånegaranti Note 6: Der ydes anlægstilskud på brutto kr. under forudsætning af, at Filmskolen dokumenterer, at de har restfinansieringen og under forudsætning af, at Filmskolen kan sandsynliggøre, at de har det fornødne antal elever til at sikre skolens drift. 6

7 Note 7: Der skal findes en løsning på STU-lokalerne, herunder evt. opdeling af aktiviteterne. Opgaveløsningen finansieres af ØU s pulje i Eventuelle udgifter til nedrivning af administrationsbygningen i Nr. Snede finansieres via ØU s pulje. Note 8: Heraf afsættes tkr. til udbedring af kloakskader ved selvejende haller samt 300 tkr. til anlægsinvesteringen Å-huset ved Harrild Hede 4. FINANSIERING Foruden skatteforøgelsen i 2015 agter Ikast-Brande Kommune at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der i budgetoverslagsårene kalkuleres med optagelse af lån til anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger og renovation. I budgetåret 2015 budgetlægges med optagelse af lån for 11,5 mio. kr. i henhold til særlig tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 4,0 mio. kr. til renovation og 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, herunder gadelysudskiftning. 5. RESULTATBUDGET Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: TABEL 5: RESULTATBUDGET Resultatopgørelse (1.000 kr.) Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Skattestigning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Yderligere besparelser Driftsudvidelser Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv

8 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Anlægsudgifter Pris- og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) Såfremt der intet puljeforbrug bliver og finansieringstilskuddet fastholdes uændret i forhold til 2015 fordelingen fås følgende best-case-scenarie TABEL 6 BEST CASE SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) Såfremt intet puljeforbrug og forlænget finansieringstilskud Best case resultat Bilag: Bruttoanlægsoversigt 8

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere