Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet"

Transkript

1 Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur, i december Rapporten er udarbejdet af CILT, Storbritanniens nationale center for sprog, i samarbejde med et internationalt forskerhold. Formålet med rapporten er at forsyne Europa- Kommissionen og beslutningstagere i medlemslandene med praktisk information og analyser af brugen af sprogkompetencer i små og mellemstore virksomheder og virkningen heraf på disse virksomheders forretningsresultater. Resumé af rapporten Europæiske virksomheder går glip af forretninger på grund af manglende rådighed over sprogkompetencer. Op til 11 procent af de eksporterende små- og mellemstore virksomheder i Europa ( virksomheder) går muligvis glip af forretninger på grund af identificerbare kommunikationsbarrierer. Undersøgelsesresultaterne viser en klar sammenhæng mellem sprog og succes på eksportmarkederne. Fire elementer i hvad der kan betegnes som sprogmanagement er især forbundet med en succesfuld eksportindsats: Eksistensen af en sprogstrategi, medarbejdere eller samarbejdspartnere med det relevante sprog som modersmål, ansættelse af medarbejdere med sprogkompetencer samt anvendelse af tolke og oversættere. Der er et betydeligt økonomisk potentiale i hele Den europæiske Union hvis alle eksporterende små og mellemstore virksomheder ville tage disse fire elementer i anvendelse. Engelsk er et nøglesprog for at få adgang til eksportmarkeder. Men undersøgelsen viser også at billedet er langt mere komplekst end det ofte gentagne synspunkt, at engelsk er verdenssproget. Russisk anvendes i stort omfang i Østeuropa som lingua franca (sammen med tysk og polsk). Fransk anvendes som handelssprog i områder af Afrika, og spansk anvendes på tilsvarende vis i Latinamerika. Længerevarende forretningsrelationer er afhængige af relationsbygning og relationmanagement. For at kunne dette er kulturel og sproglig viden om mållandet helt central. Anvendt metodik i undersøgelsen I undersøgelsen indgår fem større komponenter: Opsummering af tidligere analyser af sammenhængen mellem sprogkompetencer, kulturkompetencer og eksportaktiviteter. Analyse af næsten 2000 eksporterende små- og mellemstore virksomheder i 29 europæiske lande (EU, det europæiske økonomiske område samt kandidatlandene) med det formål at indsamle data om virksomhedernes holdninger til anvendelsen af sproglige kompetencer, interkulturelle kompetencer, bevidsthed om sprogstrategier, mistede forretninger på grund af mangel på sproglige 1

2 kompetencer, beskrivelse af fremtidige eksportstrategier og herunder evt. planlægning af fremtidig inddragelse af sproglige kompetencer. For hvert land er der foretaget en opsummering af fem væsentlige vilkår i hvert enkelt lands erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og politiske institutioner, med det formål at udkrystallisere anbefalinger til indsatsområder på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau. En analyse af 30 multinationale virksomheder med det formål at fastlægge forskelle i perspektivering mellem de multinationale virksomheder og de små- og mellemstore virksomheder for så vidt angår anvendelse af sprog- og interkulturelle kompetencer i forretningsstrategierne. Der er endvidere foretaget en makroøkonomisk analyse af data fra de små- og mellemstore virksomheder for at kunne foretage vurderinger af de økonomiske virkninger af investeringer i sprogkompetencer for eksportvirksomhederne og for den europæiske økonomi som sådan. Udover indsamling at statistiske data er der indsamlet en række eksempler på god praksis, der kan illustrere værdien af sprogkompetencer og anvendelsen heraf over brede industrisektorer og i de europæiske stater. Makroøkonomisk grundlag Forskningsresultater viser at eksporterende små- og mellemstore virksomheder er mere produktive end ikke-eksporterende virksomheder og at der ofte er tale om en skjult bonus for eksportvirksomheder på grund af deres møde med større teknisk knowhow, markedsbevidsthed og omkostnings- eller effektivitetsgevinster. De små og mellemstore virksomheder beskæftiger mere en 50 procent af arbejdsstyrken i Den europæiske Union. Hvis et større antal små- og mellemstore virksomheder blev succesfulde eksportvirksomheder, og hvis de virksomheder der allerede eksporterer kunne udvide deres marked, ville der således blive tale om en væsentlig indvirkning på den europæiske økonomi, samtidig med at der kunne realiseres væsentlige ekstra fordele såsom større innovation og markedsbevidsthed, som så igen kunne smitte af på produktiviteten i de nationale økonomier. Tabte forretningsmuligheder på grund af sprog- og kulturbarrierer Analysen af de små- og mellemstore virksomheder viser at et væsentligt antal forretningsmuligheder går tabt på grund af manglende sprogkompetencer. Ud af næsten 2000 undersøgte virksomheder har 11 procent af besvarelserne (195 SMV er) mistet en kontrakt på grund af manglende sproglige kompetencer. Ud af disse havde 37 virksomheder mistet konkrete kontrakter, der sammenlagt beløb sig til mellem 8 og 13,5 millioner euro. Yderligere 54 virksomheder havde mistet mulige kontrakter til en værdi mellem 16,5 og 25,3 millioner euro i alt. Mindst 10 virksomheder havde hver især mistet kontrakter til en værdi af over én million euro. Det gennemsnitlige tab pr. virksomhed udgør på dette grundlag og over en treårig periode euro. Undersøgelsen identificerede naturligvis kun de situationer hvor virksomhederne var bevidste om de tabte forretninger eller forretningsmuligheder, og det faktiske tal kan være meget større. De små og mellemstore virksomheder oplever både interkulturelle og sproglige barrierer når de opererer på tværs af grænser. I næste alle lande var mere end 10 procent af respondenterne stødt på vanskeligheder af interkulturel karakter. 2

3 Aktuelle holdninger til sprogmanagement I 15 ud af 29 lande sagde mindst 50 procent af respondenterne at de havde en sprogstrategi (defineret som en planlagt anvendelse af en række teknikker der har til formål at fremme effektiv kommunikation med kunder og leverandører i udlandet.) Anvendelse af personer der har det pågældende sprog som modersmål på et kvalificeret niveau synes at være en vidt udbredt sprogmanagement-teknik. 22 procent af virksomhederne anvender denne metode. Tilpasning af hjemmesider er udbredt. Mere end 50 procent af virksomhederne i 22 lande har hjemmesider på andre sprog end det nationale. Anvendelsen af tolke og oversættere varierede fra mellem 4 og 84 procent af virksomhederne fordelt på land. Anvendelse af lokale agenter gav det mest ensartede svarmønster, da flertallet af lande lagde sig mellem procent. Dette er tilsyneladende en ressource der anvendes af mindre virksomheder uden økonomisk kapacitet til at ansætte yderligere medarbejdere til at honorere de krav virksomheden møder på et nyt marked. En stor andel af virksomhederne (48 procent af hele populationen) sagde at de tilbød sproguddannelse til deres medarbejdere, med 15 lande over 50 procent, og kun ét land under 20 procent. Både små og store virksomheder siger imidlertid at de foretrækker at ansætte personale der allerede har sprogkompetencer, frem for at skulle investere i uddannelse. Fremtidige eksportintentioner 46 procent af alle virksomhederne over hele Europa planlægger at gå ind på nye eksportmarkeder inden for de næste tre år. Behovet for sprogkompetencer vil øges i fremtiden. I 13 ud af de 29 analyserede lande var mindst 50 procent af respondenterne af den opfattelse at de ville have behov for yderligere sprogkompetencer inden for de næste tre år. Også interkulturelle kompetencer vil blive efterspurgt, dog ikke på samme niveau. De nationale rådgiveres holdning Fortolkningen af data fra de nationale undersøgelser blev af de nationale rådgivere vurderet som værende i det store og hele præcise. De nationale rådgivere blev endvidere spurgt om de var bekendte med nationale initiativer eller politikker der havde til formål at øge omfanget af sprogkompetencer, der er til rådighed for virksomhederne. Kun 50 procent var bekendte hermed, og ingen mente at initiativerne var effektive. Der var stærke holdninger der påpegede behovet for medarbejdere i virksomhederne for at opnå arbejdserfaring i andre lande, ikke blot for at forbedre sprogkompetencerne, men også for at øge bevidstheden om forskellige forretningskulturer. De store virksomheder Analyseresultaterne fra undersøgelsen af de store virksomheder bekræftede mange af de indsamlede oplysninger fra hovedundersøgelsen: Rekruttering af medarbejdere med sprogkompetencer er almindeligt (73 procent af respondenterne havde faste procedurer i forbindelse med ansættelse af medarbejdere med 3

4 sproglige kompetencer, mens yderligere 20 procent sagde at det var almindelig praksis). Engelsk er mere udbredt som kommunikationssprog end tilfældet er det med SMVvirksomheder. Det afspejler formentlig brugen af engelsk som virksomhedssprog i mange multinationale virksomheder. Alligevel er behovet for kompetencer i andre sprog end engelsk større end behovet for engelsk. Spansk og andre globale sprog har en markant højere fremtidig prioritet end tilfældet er det for SMV-virksomhederne. Brugen af engelsk blev ofte stimuleret eller anvendt som koncernsprog med det formål at forøge effektiviteten, selv i lande hvor et internationalt sprog er modersmålet, eksempelvis Frankrig. Det er imidlertid ikke klart i hvilket omfang den aktuelle sprogbrug i organisationen følger disse politikker. Der sker samtidigt en opmuntring til at indgå i uformelle netværksrelationer hvilket, sammen med fladere ledelsesstrukturer, tenderer mod at favorisere et flersprogligt miljø. Den makroøkonomiske dimension: sprogkompetencer og eksportsucces Oplysninger om virksomhedernes resultater (omsætning, indtjening, værdien af mistede kontrakter) var begrænsede af konkurrencehensyn. Alligevel foreligger der tilstrækkelige data til at opstille scenarier om rådighed eller ej over sproglige kompetencer. Resultatet viser de konkrete muligheder for at måle effekten af sproglige kompetencer på virksomhedernes resultater. Det kan dokumenteres at fire elementer i sprogmanagement kan relateres til en succesfuld eksportindsats: Eksistensen af en sprogstrategi, samarbejde med modersmålstalende, ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer, samt anvendelse af oversættere og tolke. En virksomhed, der investerer i disse fire elementer, vil opnå et eksportsalg der er 44,5 procent højere end en virksomhed, der ikke gør det. Endvidere er det sandsynligt at der ville ske en afsmitning på virksomhedens interne økonomi fra den øgede produktivitet på eksportaktiviteterne. Den totale faktorproduktivitet (TFP) for eksportører kan være helt op til 3,7 procent større end industrigennemsnittet, og en afsmittende effekt på 3,7 procent fra eksportaktiviteterne kan betyde en væsentlig økonomisk styrkelse hidrørende fra disse investeringer i sprogkompetencer. Opsummering af anbefalingerne 1. Analyseresultaterne i denne rapport skal udbredes til politikere på europæisk, nationalt og regionalt niveau. 2. Spørgsmål om sprogkompetencer skal inkluderes i EU's innovationsundersøgelse (EC s Community Innovation Survey) med det formål at analysere i hvilket omfang et forbedret udbud af og en forbedret efterspørgsel på sprogkompetencer bidrager til unionens økonomi. 3. Erhverv-uddannelsesrelationerne skal forbedres på sprogområdet. Best practice -modeller for et succesrigt samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne skal identificeres og videreformidles, blandt andet med det formål at fremme sproglige 4

5 kompetencer. 4. Mulighederne for tilpasning af eksisterende mobilitetsprogrammer skal undersøges. Er det muligt at skabe arbejdsophold af kortere varighed ( stages ) i andre lande for ansatte i små og mellemstore virksomheder. 5. Understøt programmer for videnspredning om vigtigheden af sprogkompetencer og især eksisterende støttesystemer. 6. Fokusér på regionerne som de centrale instanser til udbygning af støtteordninger om sprogkompetencer i virksomhederne og identificér de rigtige platforme i og på tværs af regionerne. 7. Udbyg sammenkædningen mellem europæiske, nationale, regionale og lokale sprogpolitikker og virksomhedernes behov. 8. Understøt virksomhedernes bestræbelser for at blive bedre til at styre sproglige kompetencer og til at anvende de fire elementer i sprogmanagement, der er relateret til en forbedret eksportindsats. 9. Virksomhederne skal opmuntres til, om nødvendigt gennem støtteordninger, at: - registrere, anvende og udvikle de sprogkompetencer, der findes i deres virksomhed - sørge for efteruddannelse af deres ansatte gennem samarbejde med lokale udbydere - tilbyde muligheder for arbejdsophold for udenlandske studerende eller ansatte - engagere sig i internationale business-to-business udvekslinger - anvende de sprogressourcer, der er til rådighed, herunder hos migrerende arbejdskraft - støtte uddannelses- og efteruddannelsesprogrammer i erhvervs- og uddannelsessamarbejder 10. Styrke fremmedsprogsuddannelser inden for uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer. 11. Forbedre matchning med arbejdsgivernes behov gennem at: - udvide antallet af fremmedsprog, der tilbydes undervisning i, især inden for tertiær- og erhvervsrettet uddannelse - forbedre sammenhængen mellem sprogkurser og sprogkompetencer og en virksomhedskontekst - udvikle udenlandske arbejdsophold med eksplicitte muligheder for at anvende målsproget, og udvikle kurser der kombinerer sprog med andre fagområder der er relevante for virksomhederne - forbedre fleksibiliteten for bedre at imødekomme foranderlige arbejdsgiverbehov 12. Styrke udbuddet af tolke og oversættere i mindre udbredte sprog (less commonly-taught languages) såsom kinesisk, arabisk, russisk (i Vesteuropa) og japansk 13. Skabe forventninger hos alle studerende i videregående uddannelse om et ophold i et andet europæisk land 5

6 14. Bygge på eksisterende sprogkompetencer ved at støtte udviklingen af de sprog, der tales af børnene til migrerende arbejdere, parallelt med det nationale sprog i værtslandene. 15. Styrke forskningen i de økonomiske virkninger af sprogkompetencer både i eksporthandelen og inden for andre områder af økonomien såsom turisme, indenlandske investeringer og servicevirksomhed. Danmark er engelsk tilstrækkeligt? Tuborgfondet har bevilget 1 million kr. til et forskningsprojekt i form af et postdoc-stipendium på Handelshøjskolen i København: Virksomhedens sprog i en internationaliseret verden. En undersøgelse af danske virksomheders håndtering af fremmedsprog i deres forretning med udlandet, specielt i Europa. Små og mellemstore virksomheder Projektet tager i første række sigte på andre europæiske fremmedsprog end engelsk. Man ved at engelsk er absolut dominerende i mange store, danske virksomheder. Situationen i de små og mellemstore virksomheder er ikke lige så godt kortlagt, men da små og mellemstore virksomheder udgør størstedelen af dansk erhvervsliv, ligger projektets fokus dér. Projektet skal afklare, hvilke behov der er for andre fremmedsprog end engelsk, og om en mangel på ekspertise i disse sprog har negativ virkning på handelen med udlandet. Der er derfor behov for en helt konkret undersøgelse af danske små og mellemstore virksomheder: Hvilke lande eksporterer de til, og hvilke sprog benytter de? Går tendensen i retning af at engelsk erstatter de øvrige sprog? Men det er ikke nok at tilvejebringe disse data: Hvordan opgør man værdien af, at en virksomheds medarbejdere er sprogligt kompetente, eller har erhvervet sig faglig og kulturel viden i aftagerlandet? Er engelsk nok? Der er en aktuel tendens til at opprioritere engelsk på bekostning af andre store fremmedsprog i det danske samfund. Denne udvikling afspejles i f.eks. Globaliseringsrådets anbefalinger, i den seneste gymnasiereform og i økonomiprofessor Christian Hjorth-Andersens rapport fra 2004, hvor han anbefalede en afskaffelse af anden fremmedsprogsundervisning end engelsk og tysk, da næsten al dansk eksport går til disse sprogområder. Kan samhandelen med f.eks. de romansktalende lande styrkes, hvis vi opruster sprogkundskaberne i de relevante sprog? Er en ensidig satsning på engelsk og tysk ikke et udtryk for en statisk opfattelse af verdensøkonomien? Hvad med vækstmarkederne kan vi på et tidspunkt ikke gå hen og få brug for mere kinesisk? Svarene skulle gerne belyses i forskningsprojektet. Norden og det baltiske område hvilke fremmedsprogs- og interkulturelle kompetencer er der brug for? Landene i Norden og i det baltiske område er små lande i Europa, og alle landene har mindre udbredte sprog (less widely used and taught languages) som deres officielle sprog. Der er derfor et stort behov for fremmedsproglige og interkulturelle kompetencer for at landene kan fortsætte som aktive spillere i det internationale samfund, og for at de kan bevare deres konkurrenceevne på et globalt marked. Med globaliseringen er vellykket kommunikation på tværs af sproglige og 6

7 kulturelle barrierer vigtigere end nogensinde. Der er brug for fremmedsproglige og interkulturelle kompetencer for at kunne kommunikere i erhvervssammenhæng, i uddannelsessammenhæng og i fritiden. Globalisering en udfordring for lederne Ledernes Hovedorganisations Videncenter og Lyngby Uddannelsescenter har udarbejdet en undersøgelse Globalisering en udfordring for lederne i AMU-målgruppen. Resultatet viser, at morgendagens ledere bør have bedre styr på de engelske gloser og bøjningsformer. Ifølge cheferne selv er fremmedsprog en afgørende kompetence i lederjobbet. To ud af tre ledere mener, at det i nogen grad eller i høj grad er vigtigt for deres arbejde, at de behersker andre sprog end dansk. Omvendt tillægger kun hver tredie sprogfærdighederne ringe betydning for ledelsesindsatsen. Ledernes Hovedorganisation ser ledernes behov for at kommunikere på især engelsk som et udtryk for, at mange virksomheder er i gang med at blive mere globaliserede og har flere internationale relationer i hverdagen: - Med et lille sprog som dansk er det selvsagt vigtigt at beherske fremmedsprog, hvis man skal interagere med omverdenen i forretningsøjemed. Samtidig kommer der flere og flere nydanskere på arbejdsmarkedet. Også i den forbindelse kan det være nyttigt, at chefen taler andet end dansk. Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog. København, april Kilder: ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise. December Executive Summary. Bearbejdning af ELAN-rapporten fra engelsk til dansk af Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog. København, april Projektkoordinator Stig W. Jørgensen, CBS: edsbreve/nyhedsbreve/skk_nyhedsbrev_februar_2007/hoejreboks/er_engelsk_nok The Thematic Network Project in the Area of Languages III ( ), TNP3-D, Handelshøjskolen i Århus, maj 2007 Dan Bjerring: Ledere har behov for fremmedsprog, 26. april

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER Executive Summary Dansk økonomi skal sørge for at få foden ind på de fjerne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv Lisbeth Verstraete-Hansen Udgivet af Institut for Internationale Kulturog Kommunikationsstudier

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Spild af sprogundervisning

Spild af sprogundervisning Spild af sprogundervisning De sidste mange års sprogpolitik har satset på de forkerte sprog og svigtet de virkeligt nødvendige, viser en analyse fra en professor i kulturøkonomi Chr. Hjorth-Andersen fra

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Anbefalinger til Arbejdsgruppen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd National

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Fastholdelse af udenlandske studerende

Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere