Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet"

Transkript

1 Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur, i december Rapporten er udarbejdet af CILT, Storbritanniens nationale center for sprog, i samarbejde med et internationalt forskerhold. Formålet med rapporten er at forsyne Europa- Kommissionen og beslutningstagere i medlemslandene med praktisk information og analyser af brugen af sprogkompetencer i små og mellemstore virksomheder og virkningen heraf på disse virksomheders forretningsresultater. Resumé af rapporten Europæiske virksomheder går glip af forretninger på grund af manglende rådighed over sprogkompetencer. Op til 11 procent af de eksporterende små- og mellemstore virksomheder i Europa ( virksomheder) går muligvis glip af forretninger på grund af identificerbare kommunikationsbarrierer. Undersøgelsesresultaterne viser en klar sammenhæng mellem sprog og succes på eksportmarkederne. Fire elementer i hvad der kan betegnes som sprogmanagement er især forbundet med en succesfuld eksportindsats: Eksistensen af en sprogstrategi, medarbejdere eller samarbejdspartnere med det relevante sprog som modersmål, ansættelse af medarbejdere med sprogkompetencer samt anvendelse af tolke og oversættere. Der er et betydeligt økonomisk potentiale i hele Den europæiske Union hvis alle eksporterende små og mellemstore virksomheder ville tage disse fire elementer i anvendelse. Engelsk er et nøglesprog for at få adgang til eksportmarkeder. Men undersøgelsen viser også at billedet er langt mere komplekst end det ofte gentagne synspunkt, at engelsk er verdenssproget. Russisk anvendes i stort omfang i Østeuropa som lingua franca (sammen med tysk og polsk). Fransk anvendes som handelssprog i områder af Afrika, og spansk anvendes på tilsvarende vis i Latinamerika. Længerevarende forretningsrelationer er afhængige af relationsbygning og relationmanagement. For at kunne dette er kulturel og sproglig viden om mållandet helt central. Anvendt metodik i undersøgelsen I undersøgelsen indgår fem større komponenter: Opsummering af tidligere analyser af sammenhængen mellem sprogkompetencer, kulturkompetencer og eksportaktiviteter. Analyse af næsten 2000 eksporterende små- og mellemstore virksomheder i 29 europæiske lande (EU, det europæiske økonomiske område samt kandidatlandene) med det formål at indsamle data om virksomhedernes holdninger til anvendelsen af sproglige kompetencer, interkulturelle kompetencer, bevidsthed om sprogstrategier, mistede forretninger på grund af mangel på sproglige 1

2 kompetencer, beskrivelse af fremtidige eksportstrategier og herunder evt. planlægning af fremtidig inddragelse af sproglige kompetencer. For hvert land er der foretaget en opsummering af fem væsentlige vilkår i hvert enkelt lands erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og politiske institutioner, med det formål at udkrystallisere anbefalinger til indsatsområder på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau. En analyse af 30 multinationale virksomheder med det formål at fastlægge forskelle i perspektivering mellem de multinationale virksomheder og de små- og mellemstore virksomheder for så vidt angår anvendelse af sprog- og interkulturelle kompetencer i forretningsstrategierne. Der er endvidere foretaget en makroøkonomisk analyse af data fra de små- og mellemstore virksomheder for at kunne foretage vurderinger af de økonomiske virkninger af investeringer i sprogkompetencer for eksportvirksomhederne og for den europæiske økonomi som sådan. Udover indsamling at statistiske data er der indsamlet en række eksempler på god praksis, der kan illustrere værdien af sprogkompetencer og anvendelsen heraf over brede industrisektorer og i de europæiske stater. Makroøkonomisk grundlag Forskningsresultater viser at eksporterende små- og mellemstore virksomheder er mere produktive end ikke-eksporterende virksomheder og at der ofte er tale om en skjult bonus for eksportvirksomheder på grund af deres møde med større teknisk knowhow, markedsbevidsthed og omkostnings- eller effektivitetsgevinster. De små og mellemstore virksomheder beskæftiger mere en 50 procent af arbejdsstyrken i Den europæiske Union. Hvis et større antal små- og mellemstore virksomheder blev succesfulde eksportvirksomheder, og hvis de virksomheder der allerede eksporterer kunne udvide deres marked, ville der således blive tale om en væsentlig indvirkning på den europæiske økonomi, samtidig med at der kunne realiseres væsentlige ekstra fordele såsom større innovation og markedsbevidsthed, som så igen kunne smitte af på produktiviteten i de nationale økonomier. Tabte forretningsmuligheder på grund af sprog- og kulturbarrierer Analysen af de små- og mellemstore virksomheder viser at et væsentligt antal forretningsmuligheder går tabt på grund af manglende sprogkompetencer. Ud af næsten 2000 undersøgte virksomheder har 11 procent af besvarelserne (195 SMV er) mistet en kontrakt på grund af manglende sproglige kompetencer. Ud af disse havde 37 virksomheder mistet konkrete kontrakter, der sammenlagt beløb sig til mellem 8 og 13,5 millioner euro. Yderligere 54 virksomheder havde mistet mulige kontrakter til en værdi mellem 16,5 og 25,3 millioner euro i alt. Mindst 10 virksomheder havde hver især mistet kontrakter til en værdi af over én million euro. Det gennemsnitlige tab pr. virksomhed udgør på dette grundlag og over en treårig periode euro. Undersøgelsen identificerede naturligvis kun de situationer hvor virksomhederne var bevidste om de tabte forretninger eller forretningsmuligheder, og det faktiske tal kan være meget større. De små og mellemstore virksomheder oplever både interkulturelle og sproglige barrierer når de opererer på tværs af grænser. I næste alle lande var mere end 10 procent af respondenterne stødt på vanskeligheder af interkulturel karakter. 2

3 Aktuelle holdninger til sprogmanagement I 15 ud af 29 lande sagde mindst 50 procent af respondenterne at de havde en sprogstrategi (defineret som en planlagt anvendelse af en række teknikker der har til formål at fremme effektiv kommunikation med kunder og leverandører i udlandet.) Anvendelse af personer der har det pågældende sprog som modersmål på et kvalificeret niveau synes at være en vidt udbredt sprogmanagement-teknik. 22 procent af virksomhederne anvender denne metode. Tilpasning af hjemmesider er udbredt. Mere end 50 procent af virksomhederne i 22 lande har hjemmesider på andre sprog end det nationale. Anvendelsen af tolke og oversættere varierede fra mellem 4 og 84 procent af virksomhederne fordelt på land. Anvendelse af lokale agenter gav det mest ensartede svarmønster, da flertallet af lande lagde sig mellem procent. Dette er tilsyneladende en ressource der anvendes af mindre virksomheder uden økonomisk kapacitet til at ansætte yderligere medarbejdere til at honorere de krav virksomheden møder på et nyt marked. En stor andel af virksomhederne (48 procent af hele populationen) sagde at de tilbød sproguddannelse til deres medarbejdere, med 15 lande over 50 procent, og kun ét land under 20 procent. Både små og store virksomheder siger imidlertid at de foretrækker at ansætte personale der allerede har sprogkompetencer, frem for at skulle investere i uddannelse. Fremtidige eksportintentioner 46 procent af alle virksomhederne over hele Europa planlægger at gå ind på nye eksportmarkeder inden for de næste tre år. Behovet for sprogkompetencer vil øges i fremtiden. I 13 ud af de 29 analyserede lande var mindst 50 procent af respondenterne af den opfattelse at de ville have behov for yderligere sprogkompetencer inden for de næste tre år. Også interkulturelle kompetencer vil blive efterspurgt, dog ikke på samme niveau. De nationale rådgiveres holdning Fortolkningen af data fra de nationale undersøgelser blev af de nationale rådgivere vurderet som værende i det store og hele præcise. De nationale rådgivere blev endvidere spurgt om de var bekendte med nationale initiativer eller politikker der havde til formål at øge omfanget af sprogkompetencer, der er til rådighed for virksomhederne. Kun 50 procent var bekendte hermed, og ingen mente at initiativerne var effektive. Der var stærke holdninger der påpegede behovet for medarbejdere i virksomhederne for at opnå arbejdserfaring i andre lande, ikke blot for at forbedre sprogkompetencerne, men også for at øge bevidstheden om forskellige forretningskulturer. De store virksomheder Analyseresultaterne fra undersøgelsen af de store virksomheder bekræftede mange af de indsamlede oplysninger fra hovedundersøgelsen: Rekruttering af medarbejdere med sprogkompetencer er almindeligt (73 procent af respondenterne havde faste procedurer i forbindelse med ansættelse af medarbejdere med 3

4 sproglige kompetencer, mens yderligere 20 procent sagde at det var almindelig praksis). Engelsk er mere udbredt som kommunikationssprog end tilfældet er det med SMVvirksomheder. Det afspejler formentlig brugen af engelsk som virksomhedssprog i mange multinationale virksomheder. Alligevel er behovet for kompetencer i andre sprog end engelsk større end behovet for engelsk. Spansk og andre globale sprog har en markant højere fremtidig prioritet end tilfældet er det for SMV-virksomhederne. Brugen af engelsk blev ofte stimuleret eller anvendt som koncernsprog med det formål at forøge effektiviteten, selv i lande hvor et internationalt sprog er modersmålet, eksempelvis Frankrig. Det er imidlertid ikke klart i hvilket omfang den aktuelle sprogbrug i organisationen følger disse politikker. Der sker samtidigt en opmuntring til at indgå i uformelle netværksrelationer hvilket, sammen med fladere ledelsesstrukturer, tenderer mod at favorisere et flersprogligt miljø. Den makroøkonomiske dimension: sprogkompetencer og eksportsucces Oplysninger om virksomhedernes resultater (omsætning, indtjening, værdien af mistede kontrakter) var begrænsede af konkurrencehensyn. Alligevel foreligger der tilstrækkelige data til at opstille scenarier om rådighed eller ej over sproglige kompetencer. Resultatet viser de konkrete muligheder for at måle effekten af sproglige kompetencer på virksomhedernes resultater. Det kan dokumenteres at fire elementer i sprogmanagement kan relateres til en succesfuld eksportindsats: Eksistensen af en sprogstrategi, samarbejde med modersmålstalende, ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer, samt anvendelse af oversættere og tolke. En virksomhed, der investerer i disse fire elementer, vil opnå et eksportsalg der er 44,5 procent højere end en virksomhed, der ikke gør det. Endvidere er det sandsynligt at der ville ske en afsmitning på virksomhedens interne økonomi fra den øgede produktivitet på eksportaktiviteterne. Den totale faktorproduktivitet (TFP) for eksportører kan være helt op til 3,7 procent større end industrigennemsnittet, og en afsmittende effekt på 3,7 procent fra eksportaktiviteterne kan betyde en væsentlig økonomisk styrkelse hidrørende fra disse investeringer i sprogkompetencer. Opsummering af anbefalingerne 1. Analyseresultaterne i denne rapport skal udbredes til politikere på europæisk, nationalt og regionalt niveau. 2. Spørgsmål om sprogkompetencer skal inkluderes i EU's innovationsundersøgelse (EC s Community Innovation Survey) med det formål at analysere i hvilket omfang et forbedret udbud af og en forbedret efterspørgsel på sprogkompetencer bidrager til unionens økonomi. 3. Erhverv-uddannelsesrelationerne skal forbedres på sprogområdet. Best practice -modeller for et succesrigt samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne skal identificeres og videreformidles, blandt andet med det formål at fremme sproglige 4

5 kompetencer. 4. Mulighederne for tilpasning af eksisterende mobilitetsprogrammer skal undersøges. Er det muligt at skabe arbejdsophold af kortere varighed ( stages ) i andre lande for ansatte i små og mellemstore virksomheder. 5. Understøt programmer for videnspredning om vigtigheden af sprogkompetencer og især eksisterende støttesystemer. 6. Fokusér på regionerne som de centrale instanser til udbygning af støtteordninger om sprogkompetencer i virksomhederne og identificér de rigtige platforme i og på tværs af regionerne. 7. Udbyg sammenkædningen mellem europæiske, nationale, regionale og lokale sprogpolitikker og virksomhedernes behov. 8. Understøt virksomhedernes bestræbelser for at blive bedre til at styre sproglige kompetencer og til at anvende de fire elementer i sprogmanagement, der er relateret til en forbedret eksportindsats. 9. Virksomhederne skal opmuntres til, om nødvendigt gennem støtteordninger, at: - registrere, anvende og udvikle de sprogkompetencer, der findes i deres virksomhed - sørge for efteruddannelse af deres ansatte gennem samarbejde med lokale udbydere - tilbyde muligheder for arbejdsophold for udenlandske studerende eller ansatte - engagere sig i internationale business-to-business udvekslinger - anvende de sprogressourcer, der er til rådighed, herunder hos migrerende arbejdskraft - støtte uddannelses- og efteruddannelsesprogrammer i erhvervs- og uddannelsessamarbejder 10. Styrke fremmedsprogsuddannelser inden for uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer. 11. Forbedre matchning med arbejdsgivernes behov gennem at: - udvide antallet af fremmedsprog, der tilbydes undervisning i, især inden for tertiær- og erhvervsrettet uddannelse - forbedre sammenhængen mellem sprogkurser og sprogkompetencer og en virksomhedskontekst - udvikle udenlandske arbejdsophold med eksplicitte muligheder for at anvende målsproget, og udvikle kurser der kombinerer sprog med andre fagområder der er relevante for virksomhederne - forbedre fleksibiliteten for bedre at imødekomme foranderlige arbejdsgiverbehov 12. Styrke udbuddet af tolke og oversættere i mindre udbredte sprog (less commonly-taught languages) såsom kinesisk, arabisk, russisk (i Vesteuropa) og japansk 13. Skabe forventninger hos alle studerende i videregående uddannelse om et ophold i et andet europæisk land 5

6 14. Bygge på eksisterende sprogkompetencer ved at støtte udviklingen af de sprog, der tales af børnene til migrerende arbejdere, parallelt med det nationale sprog i værtslandene. 15. Styrke forskningen i de økonomiske virkninger af sprogkompetencer både i eksporthandelen og inden for andre områder af økonomien såsom turisme, indenlandske investeringer og servicevirksomhed. Danmark er engelsk tilstrækkeligt? Tuborgfondet har bevilget 1 million kr. til et forskningsprojekt i form af et postdoc-stipendium på Handelshøjskolen i København: Virksomhedens sprog i en internationaliseret verden. En undersøgelse af danske virksomheders håndtering af fremmedsprog i deres forretning med udlandet, specielt i Europa. Små og mellemstore virksomheder Projektet tager i første række sigte på andre europæiske fremmedsprog end engelsk. Man ved at engelsk er absolut dominerende i mange store, danske virksomheder. Situationen i de små og mellemstore virksomheder er ikke lige så godt kortlagt, men da små og mellemstore virksomheder udgør størstedelen af dansk erhvervsliv, ligger projektets fokus dér. Projektet skal afklare, hvilke behov der er for andre fremmedsprog end engelsk, og om en mangel på ekspertise i disse sprog har negativ virkning på handelen med udlandet. Der er derfor behov for en helt konkret undersøgelse af danske små og mellemstore virksomheder: Hvilke lande eksporterer de til, og hvilke sprog benytter de? Går tendensen i retning af at engelsk erstatter de øvrige sprog? Men det er ikke nok at tilvejebringe disse data: Hvordan opgør man værdien af, at en virksomheds medarbejdere er sprogligt kompetente, eller har erhvervet sig faglig og kulturel viden i aftagerlandet? Er engelsk nok? Der er en aktuel tendens til at opprioritere engelsk på bekostning af andre store fremmedsprog i det danske samfund. Denne udvikling afspejles i f.eks. Globaliseringsrådets anbefalinger, i den seneste gymnasiereform og i økonomiprofessor Christian Hjorth-Andersens rapport fra 2004, hvor han anbefalede en afskaffelse af anden fremmedsprogsundervisning end engelsk og tysk, da næsten al dansk eksport går til disse sprogområder. Kan samhandelen med f.eks. de romansktalende lande styrkes, hvis vi opruster sprogkundskaberne i de relevante sprog? Er en ensidig satsning på engelsk og tysk ikke et udtryk for en statisk opfattelse af verdensøkonomien? Hvad med vækstmarkederne kan vi på et tidspunkt ikke gå hen og få brug for mere kinesisk? Svarene skulle gerne belyses i forskningsprojektet. Norden og det baltiske område hvilke fremmedsprogs- og interkulturelle kompetencer er der brug for? Landene i Norden og i det baltiske område er små lande i Europa, og alle landene har mindre udbredte sprog (less widely used and taught languages) som deres officielle sprog. Der er derfor et stort behov for fremmedsproglige og interkulturelle kompetencer for at landene kan fortsætte som aktive spillere i det internationale samfund, og for at de kan bevare deres konkurrenceevne på et globalt marked. Med globaliseringen er vellykket kommunikation på tværs af sproglige og 6

7 kulturelle barrierer vigtigere end nogensinde. Der er brug for fremmedsproglige og interkulturelle kompetencer for at kunne kommunikere i erhvervssammenhæng, i uddannelsessammenhæng og i fritiden. Globalisering en udfordring for lederne Ledernes Hovedorganisations Videncenter og Lyngby Uddannelsescenter har udarbejdet en undersøgelse Globalisering en udfordring for lederne i AMU-målgruppen. Resultatet viser, at morgendagens ledere bør have bedre styr på de engelske gloser og bøjningsformer. Ifølge cheferne selv er fremmedsprog en afgørende kompetence i lederjobbet. To ud af tre ledere mener, at det i nogen grad eller i høj grad er vigtigt for deres arbejde, at de behersker andre sprog end dansk. Omvendt tillægger kun hver tredie sprogfærdighederne ringe betydning for ledelsesindsatsen. Ledernes Hovedorganisation ser ledernes behov for at kommunikere på især engelsk som et udtryk for, at mange virksomheder er i gang med at blive mere globaliserede og har flere internationale relationer i hverdagen: - Med et lille sprog som dansk er det selvsagt vigtigt at beherske fremmedsprog, hvis man skal interagere med omverdenen i forretningsøjemed. Samtidig kommer der flere og flere nydanskere på arbejdsmarkedet. Også i den forbindelse kan det være nyttigt, at chefen taler andet end dansk. Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog. København, april Kilder: ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise. December Executive Summary. Bearbejdning af ELAN-rapporten fra engelsk til dansk af Jørgen Christian Wind Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog. København, april Projektkoordinator Stig W. Jørgensen, CBS: edsbreve/nyhedsbreve/skk_nyhedsbrev_februar_2007/hoejreboks/er_engelsk_nok The Thematic Network Project in the Area of Languages III ( ), TNP3-D, Handelshøjskolen i Århus, maj 2007 Dan Bjerring: Ledere har behov for fremmedsprog, 26. april

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

RAPPORT OM SPROGHÅNDTERINGSSTRATEGIER OG BEDSTE PRAKSIS I EUROPÆISKE SMVER: PIMLICO-PROJEKTET

RAPPORT OM SPROGHÅNDTERINGSSTRATEGIER OG BEDSTE PRAKSIS I EUROPÆISKE SMVER: PIMLICO-PROJEKTET RAPPORT OM SPROGHÅNDTERINGSSTRATEGIER OG BEDSTE PRAKSIS I EUROPÆISKE SMVER: PIMLICO-PROJEKTET LEDELSENS BERETNING OG ANBEFALINGER Generaldirektoratet for uddannelse og kultur søsætter en oplysningskampagne

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER

EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER EKSPORTJOB 2013 INTERNATIONALE EKSPORTTALENTER EN UNDERSØGELSE AF FOREKOMST OG VÆRDI AF NYDANSKERE I DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER Executive Summary Dansk økonomi skal sørge for at få foden ind på de fjerne

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops.

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. WORKSHOP 1 I 27. maj 2014 Eksportparathed Vi ser på, hvad det helt konkret er der sker, når virksomheder går på eksportmarkedet, og hvorfor så

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING Juli 2017 BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Interkulturelle kompetencer - Vejen til succes. Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering

Interkulturelle kompetencer - Vejen til succes. Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering Interkulturelle kompetencer - Vejen til succes Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering Hanne Larsen, Lektor og Helle Svendsen, Lektor 3. juni 2013 Interkulturelle kompetencer vejen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere