1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)"

Transkript

1 Borgere med misbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lis Tjørnelund, Århus social- og sundhedsskole; tlf til skolen Solveig Dam Jensen, tidl. Sosu Syd 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder FKB: FBK 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap Botilbud til psykisk syge: Bocentre Bo steder Bofællesskaber Solistboliger Dag- og aktivitetscentre til psykisk syge Derudover tilknyttet: FBK 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Botilbud til primært ældre: Ældre- og plejeboliger Skærmede enheder Plejecentre Dag- og aktivitetscentre til ældre Borgerens eget hjem: Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Arbejdsfunktioner Emnet er relevant for alle, der varetager plejen hos personer i hjemmeplejen og socialpsykiatrien, idet man inden for begge områder, som medarbejder, vil møde personer, der har problemer med misbrug. Misbrug er ofte belagt med tabu. Som social- og sundhedsmedarbejder vil det kunne opleves, at der forudsættes særlige kompetencer omkring dannelsen af relationer til borgeren med misbrug for at medarbejderen kan udføre aftalte ydelser i samarbejde med borgeren. Ligeledes vil der være brug for viden omkring problemstillingerne ved borgerens misbrug, som optimerer muligheden for observation, dokumentation og videregivelse af oplysninger til relevante samarbejdspartnere. 1

2 Deltagerforudsætninger Der kræves ikke særlige deltagerforudsætninger, men der kan være overvejelser om, hvor vidt det kan være hensigtsmæssigt at udbyde kurserne målrettet forskellige faggrupper, fx faglært og ufaglærte. Det er ikke en forudsætning, da såvel faglærte som ufaglærte kan have et behov for viden om misbrugsproblematikker for at kunne tolke tegn og signaler på misbrug. Uddannelsen kan tages uden at deltage i uddannelser i AMU i øvrigt. Kan evt. kombineres med andre uddannelser jvf. ovenfor i forbindelse med efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt pædagogisk personale. Relevante uddannelser at kombinere med Uddannelsen er relevant at kombinere med flere af de eksisterende AMU-uddannelser: Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Angst og depression hos ældre Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser 2. Ideer til tilrettelæggelse Inden uddannelsesstart bør underviseren undersøge, hvilke ansættelsessteder, deltagerne kommer fra og hvilke borgergrupper, deltagerne varetager pleje og omsorg for, således at uddannelsen kan gøres så praksisnær og relevant som muligt. Uddannelsen kan udbydes med alle 5 dage i træk eller som split med en splitopgave. Det kan være en ide at inddrage en ædru alkoholiker som gæsteunderviser, således at deltagerne får et indblik i, hvordan tankegangen hos en person med misbrug er og hvordan dette påvirker dennes adfærd. Det er relevant at begynde uddannelsen med overvejelser om myter og fordomme om misbrug. Det kan være en god ide at tage afsæt i cases udarbejdet af deltagerne dag 1 med henblik på at inddrage disse i undervisningen i løbet af uddannelsen. Viden om skaderne ved misbrug samt teori om misbrug kan med fordel ligge først i kurset. Det kan være relevant at inddrage TV udsendelser om misbrug. 3. Temaer 2

3 Temaoversigt: 1. Hvad er misbrug? Fordomme, myter og holdninger til misbrug? 2. Teorier om misbrug. 3. Hvilke tegn og signaler ses hos borgere med misbrugsproblemer? 4. De fysiske og psykiske problematikker i forhold til misbrug. 5. Sociale problematikker i forhold til misbrug. 6. Etik, empati og respekt i arbejdet med den misbrugende borger og dennes netværk. 7. Forståelse og håndtering af problemskabende og aggressiv adfærd 8. Gældende lovgivning - hvordan kan man pba forståelse for egen rolle vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere og videregive relevante observationer? Temaerne er sat op således: Myter og holdninger. Temaer om problematikkerne fysisk, psykisk og socialt i forhold til misbrug. Temaer om adfærdsmæssige problemer relateret til misbrug og håndtering af disse. Lovgivning relateret til borgeren med alkohol-, stof- eller medicinmisbrug Temaoversigt Tema 1: Hvad er misbrug? Fordomme, myter og holdninger til misbrug? Tema 2: Teorier om misbrug Tema 3: Hvilke tegn og signaler ses hos borgere med misbrugsproblemer? Tema 4: De fysiske og psykiske problematikker i forhold til misbrug Tema 5: 3

4 Sociale problematikker i forhold til misbrug Tema 6: Etik, empati og respekt i arbejdet med den misbrugende borger og dennes netværk Tema 7: Forståelse og håndtering af problemskabende og aggressiv adfærd Tema 8: Gældende lovgivning Hvordan kan man pba forståelse for egen rolle vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere og videregive relevante observationer? Tema 1 til 5 skal vægtes mest. Tema 6 til 7 kan fylde 1 1½ dag Tema 8 skal være der, men bør ikke fylde mere end max ½ dag. Tema 1: Hvad er misbrug? Fordomme, myter og holdninger til misbrug? 1.1. Myter og fordomme. Hensigten med temaet er, at deltageren får kendskab til definitionen på misbrug og diskuterer de fordomme og myter, man støder på i arbejdet. Det er et felt, der er mange fordomme omkring. Det kan derfor være vigtigt, at man i undervisningen arbejder grundigt med det, så deltagerne bliver bevidst om eventuelle fordomme og myter, de selv måtte sidde inde med Projekter på andres vegne. Temaet skal belyse den tendens, man ofte kan have til gerne at ville hjælpe den misbrugende borger. Midt i dette ville man ofte have en tendens til at overføre sine egne normer for, hvad der er et godt liv. Det kan medføre, at man overser, hvad der er borgerens egne ønsker Definitioner: WHOs definition på misbrug, Sundhedsstyrelsens definition på misbrug/overforbrug. Temaet skal give deltagerne kendskab til hvordan man definerer misbrug, hhv. i WHO og i Sundhedsstyrelsen og give deltageren en bevidsthed om forskellen på storforbrug og misbrug og grundene til de forskellige definitioner Gennemgang af typer af misbrug: alkohol, medicin, stoffer 4

5 Hensigten med temaet er at give deltageren kendskab til de forskellige stoffer, alkohol og medicin, således at man er bekendt dermed, når man møder dem i sit arbejde og at give deltageren en forståelse for de vanskeligheder, der ligger i at have et misbrug og i at ophøre med misbrug Etiske dilemmaer og hvor går grænsen. Hensigten med dette tema er at belyse nogle af de etiske dilemmaer, man kan komme til at stå i, når man arbejde med misbrugende borgere. Temaet skal give deltageren en oplevelse af, hvor grænsen går rent etisk for, hvad man kan gøre. Det anbefales, at emnerne behandles i den opstillede rækkefølge. Der er flere måder at behandle tema 3.1 på. En ide kan være at indlede kurset med at se filmen Bænken af Per Fly. Tema 2: Teorier om misbrug Der skal gives en indføring i den mest gængse og evidensbaserede teori om misbrug. Ligeledes skal det gøres tydeligt for deltagerne, at fx alkoholisme er en sygdom. Dette skal understøtte en holdningsbearbejdning hos medarbejderen og øge medarbejderens forståelse og respekt for den misbrugende borger. Forslag til disposition: 1.1. Marlatts teori om misbrug Temaet skal give deltagerne kendskab til Marlatt, så de får en teoretisk baggrund for misbrug Lazarus. Temaet skal give deltageren en teoretisk baggrund i forhold til, hvad der kan igangsætte og vedligeholde misbrug stress etc Antonovsky. Temaet skal gøre deltagerne bekendte med Antonovskys teori om mening og håndterbarhed Jellinek I dette tema belyses Jellineks teori om alkoholmisbrug med henblik på at give deltageren en viden om udviklingen i misbrug Kognitiv metode Dette tema belyses kort for at give deltageren en fornemmelse af en af de mest brugte behandlingsmetoder, der anvendes i dag. Dette for at deltageren kender sprogbrugen og tænkningen bag kognitiv metode, når hun møder den i arbejdet med borgeren. Det kan være relevant at introducere Sundhedsstyrelsens hjemmeside i forhold til teori og behandling. Dette tema kan med fordel kombineres med et besøg på et behandlingssted. 5

6 Tema 3: Hvilke tegn og signaler ses hos borgere med misbrugsproblemer. Hensigten er, at deltagerne kan genkende tegn og signaler på misbrug hos borgeren, når de støder på dem. I behandlingen af, hvordan tegn og signaler ses hos borgere med misbrugsproblemer, er det relevant at inddrage deltagernes egne erfaringer evt. med afsæt i de medbragte cases fra deltagerne. Der skal fokuseres på de borgere, deltagerne plejer, og der bør undervises i, hvordan de forskellige former for misbrug kan ses. Dette kan dels være lærerstyret og dels en opgave, hvor eleverne orienterer sig på diverse hjemmesider. Det anbefales at gennemgå det i en rækkefølge (som underviseren naturligvis kan planlægge selv), men det er relevant at gennemgå tegnene på alkoholstorforbrug for sig, medicinmisbrug for sig og stoffer for sig. Tema 4: De psykiske og fysiske problematikker i forhold til misbrug. Hensigten er, at deltageren bliver bekendt med de fysiske og psykiske problematikker, der er ved misbrug, således at han/hun bliver i stand til at gøre relevante observationer og kan formidle disse videre til samarbejdspartnere. Deltageren skal pba sin viden om problematikkerne agere fagligt korrekt i forhold til den misbrugende borger Temaet skal give deltageren en viden om de psykiske problematikker, der er i forhold til misbrug. Psykiske forandringer ved længere tids misbrug Benægten Temaet skal give deltageren en viden om de fysiske problematikker i forhold til misbrug, således at deltageren kan være opmærksom på dem i sit daglige arbejde. Der bør laves en gennemgang af mulige fysiske problematikker. Tema 5: De sociale problematikker i forhold til misbrug Hensigten er at give deltagerne et kendskab til de sociale problematikker, der kan være en følge af misbrug, således at hun kan genkende dem, når hun møder dem i arbejdet og på baggrund af sin viden om problematikkerne kan agere fagligt korrekt i forhold til den misbrugende borger. Det kan her være en ide at invitere en tidligere misbruger ind for at fortælle om sine erfaringer. 6

7 Det kan være en ide at arbejde med cases. Tema 6: Etik, empati og respekt i arbejdet med den misbrugende borger. Deltageren skal blive bevidst om etikken i arbejdet og skal pba en bevidsthed om egne holdninger kunne agere empatisk og respektfuldt i arbejdet med den misbrugende borger og dennes netværk. Temaet skal give deltagerne forståelse for, at misbrug er en familiesygdom og ikke kun en enkelt persons problematik. Temaet skal skabe fokus også på de pårørende og sikre, at plejepersonalet forholder sig til hele familien og ikke kun den misbrugende borger. Tema 7: Forståelse og håndtering af problemskabende og aggressiv adfærd. Hensigten er, at deltageren pba viden om problematikkerne i forhold til misbrug skal kunne forebygge problemer, der måtte opstå i samarbejdet med den misbrugende borger, også hvad angår adfærd, der er aggressiv og skaber problemer. Temaet skal også give deltagerne en opmærksomhed på egen andel i en konflikt mhp at kunne dæmpe konflikter. Der kan evt. indledningsvis laves et lille oplæg om Bowlby og tilknytningsadfærd, mestringsstrategier og anerkendelse samt en kort indføring i konfliktteori med særligt henblik på, hvad der er sag og hvad der er relation. Tema 7.1 Bowlby og tilknytningsadfærd, mestringsstrategier. Tema 7.2 I dette tema belyses ens egen andel i kommunikation. Anerkendelse. Assertiv tilgang. Tema 7.3 Kort indføring i konfliktteori med den hensigt, at øge deltagerens opmærksomhed på, hvad der er sag og hvad der er relation. Tema 8: Gældende lovgivning. Hvordan kan man pba forståelse for egen rolle vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere og videregive relevante observationer? 7

8 Hensigten er, at deltageren skal blive bevidst om egen rolle i samarbejdet. Deltageren skal kende lovgivningen, og behovet for at holde sig ajour med lovændringer. Deltageren skal vide, hvornår man skal inddrage relevante samarbejdspartnere og hvornår man skal videregive relevante observationer. Den gældende lovgivning gennemgås og relateres til de udviklede cases. 2. Opgaver og undervisningsmaterialer Tema 1. Hvad er misbrug? Fordomme, myter og holdninger til misbrug? Opgave 1 skal give deltagerne en bevidsthed om myter og fordomme. Opgave 1: Alle deltagere får en gul blok og skriver deres myter og fordomme ned på de gule sedler. De gule sedler sættes op på en planche, således at dubletter sidder ovenpå hinanden. Herefter diskuteres de en for en for at øge bevidstheden hos deltageren om, hvilke fordomme, man kan sidde med. Dette kan sekundere en drøftelse af filmen Bænken. Opgave 2 Skal øge deltagenes fokus på emnet: Projekter på andres vegne. Endvidere kan den bruges til at blive klar over vigtigheden af at blive ovre på egen banehalvdel. Projekter på andres vegne: Nedenstående spørgsmål er relevante at bruge i et gruppearbejde for at skærpe deltagernes bevidsthed om vigtigheden af ikke at have projekter på andres vegne. Spørgsmålene kan også bruges til at diskutere, hvor grænsen går rent etisk for, hvad man skal gå ind i. Diskuter følgende: Som medarbejder vil du givetvis være opfyldt af et ønske om at hjælpe bedst muligt. Hvordan undgår du, at resultatet bliver det modsatte således at du i stedet kommer til at overtage styringen og bestemme, hvad der er godt for brugeren uden respekt for vedkommendes egne ønsker? Hvilke årsager kan der være til, at man nemt får projekter på andres vegne? Hvordan kan problemet ytre sig i praksis? Er der forskel på kvinders og mænds reaktioner? Har kvinder blandt andet med udgangspunkt i traditionsbundne roller i familien lettere ved at få projekter på andres vegne? Hvordan undgår du, at det er din og ikke brugerens forestilling om livskvalitet, der er afgørende? Hvad kan du gøre for, at de fælles projekter faktisk er fælles? Opgave 3: 8

9 Det kan til tema 1.3. være en ide med et lærerstyret oplæg. Derudover kan det være gavnligt, at deltagerne orienterer sig på internettet. Opgave 4: Det er oplagt at give et lærerstyret oplæg om de forskellige former for misbrug. Derudover er det oplagt at give deltagerne mulighed for at orientere sig på hjemmesider om emnet. Opgave 5. Etiske dilemmaer. Der kan dels tages afsæt i deltagernes egne cases. Case nr. 1( kan også danne baggrunde for mange etiske drøftelser.) Ib, 45 år og på førtidspension pga. parkinsonisme. Ib ligger ofte i sengen. Du skal vaske tøj og støvsuge og tilbyde et bad, hvis Ib har det dårligt. Du har lagt mærke til, at han nogle gange sover tungt, så du ikke kan vække ham. Du ved, at Ib tidligere har røget en del hash. Han bor sammen med tre hunde, der sviner en del. Hans 12-årige søn er nogle gange på besøg. Sønnen virker glad for sin far, men du er i tvivl om, hvordan det foregår med mad etc. Endvidere er du kommet en onsdag, hvor sønnen ikke var i skole. Du har set en del uåbnede rudekuverter ligge i en stak. Deriblandt et brev fra boligforeningen og et fra en advokat. Hvad skal du gøre? Hvad skal du ikke gøre? Hvem kan hjælpe dig? Drøft disse spørgsmål i gruppen. Hvilke etiske dilemmaer er der og hvor går grænsen? Tema 2. Teorier om misbrug. Det er en ide, at teorierne introduceres ved et læreroplæg for at give deltagerne et fagligt fundament at stå på. Opgave 1. Det kan være relevant at introducere sundhedsstyrelsens hjemmeside i forhold til teori og behandling; deltagerne kan med fordel i grupper orientere sig på hjemmesiden, så de lærer at finde rundt og se, hvor man kan finde viden. Opgave 2. Dette tema kan med fordel kombineres med et besøg på et behandlingssted. Det kan være en ide, at deltagerne forud for besøger udvikler spørgsmål, de måtte have til behandlingsstedet. 9

10 Opgave 3. Der kan evt. gives små opgaver, hvor deltagerene bliver bekendt med den kognitive metoder, så de har prøvet den på egen krop. (Det er dog vigtigt at understrege, at deltagerne ikke skal ud at behandle, hensigten er alene at kende til metoden). Tema 3: Hvilke tegn og signaler ses hos borgere med misbrugsproblemer? Opgave 1. Deltagerne medbringer anonymiserede cases fra deres egen hverdag eller udarbejder disse på uddannelsen. Man inddeles i grupper og arbejder med de andre gruppers cases for at få et andet blik på den enkelte case. Derved kan den enkelte deltager få nye vinkler på sine egne cases. Dette kan bruges som repetition, når der er undervist i tegn og signaler hos borgeren med misbrugsproblemer. Opgave 2 (case) Hr. Jensen, 64 år, bor alene i et stort hus med have. Han har tidligere været en velanset herreekviperingshandler i byen. Hans kone døde for 3 år siden. Parret havde ingen fælles børn men hustruen havde 4 voksne børn, der boede langt væk. I begyndelsen efter konens død besøgte børnene ham, men de sidste par år har de trukket sig fuldstændigt. Hr. Jensen er blevet nusset og snavset at se på. Hans tøj er blankslidt. Han har daggammelt skæg og ses ofte med pletter på tøjet. Han får mad fra kommunen. Han får bragt øl og snaps fra købmanden. Han går rigtig dårligt. Han formår dog alligevel at gå til døgnkiosken i ny og næ når han mangler alkohol. Jensen falder ind imellem og slår sig og har jævnligt sår på benene. Han får hjemmehjælp 1 time hver tredje uge til rengøring og tilbud om hjælp til bad en gang om ugen, hvilket han jævnligt afslår, siger han selv har badet. Hjemmesygeplejersken har forsøgt at drøfte alkohol med ham, men han er totalt benægtende herom. 1. Diskuter, hvilke tegn der er på misbrug. 2. Drøft, hvilke muligheder, der er for at nå ind til hr. Jensen og få en dialog. Opgave 3. Bente Sørensen, 48 år er kontanthjælpsmodtager og får hjælp til at ordne vasketøj, da hun har en dårlig ryg. Du har lagt mærke til, at hun ofte dufter af lakrids, når du er der. Hjemmet er overordentligt nydeligt, der er altid nypudsede vinduer og meget sirligt. Sølvtøjet er nypudset. Kobbertøjet ligeså. Der ses aldrig flasker eller gamle aviser. Skraldespanden er altid tom. Nogle gange er Bente meget tavs, andre gange snakker hun rigtig meget og atter andre gange er hun vredladen. Bentes børn kommer ofte i perioder, andre gange er de meget fraværende. Hendes ven, Johnny, er der nogle gange. Du er nogle gange utryg ved ham, da han har en aggressiv attitude og bl.a. har kaldt dig en snushane. Bente virker ind imellem som om hun er bange for ham. Drøft i gruppen, om der er tegn på misbrug? Hvad kan man evt. gøre for at hjælpe Bente? 10

11 Hvilken tilgang vil det kunne være gavnligt at anvende? Tema 4: De psykiske og fysiske problematikker i forhold til misbrug. Opgave 1: Skal give deltageren anledning til at reflektere over, hvordan det håndteres, når borgeren er benægtende om sit misbrug. Kan med fordel bearbejdes i gruppearbejde. Søren har ved indflytning på plejehjemmet opgivet, at han drikker vin til middagen og en drink sidst på eftermiddagen. Tæller man forbruget sammen det daglige plus det ekstra i weekenden, bliver det til ca. 35 genstande om ugen altså ifølge Sundhedsstyrelsen et storforbrug. Når man ser på Sørens BT og levertal, tyder meget på, at han har et skadeligt forbrug. Drøft, hvordan I tackler det ved indflytningssamtalen! Opgave 2: Fru Lund skal i bad. Det vil hun ikke. Hun brokker sig højlydt over at skulle i bad, fordi det passer personalet. Hun er småberuset og tjatter ud efter personalet. Hvad siger du til hende? Prøv at spille spillet igennem to gange. Opgave 3: Jensen er en ældre alkoholiseret herre med en grænseoverskridende adfærd. Han kommer med sjofle kommentarer til dig. Han taber ofte ting på gulvet, som du må ned at samle op, så han kan sidde og lure lidt på dig. Hvis han kan se sit snit til det vil han gerne tage lidt på dig eller berøre dig. Hvad gør du? Hvordan formulerer du dig? Hvordan sætter du grænser? Hvor går din grænse? Alt afhængig af, hvor beruset han er, fortæller han, at han slet ikke ville kunne klare livet uden dig. Han bliver lidt klistret og vil gerne holde i hånd. Hvad gør du og hvordan? Opgave 4: Jens Peter er ofte fuld. Når han er fuld, bliver han jævnligt ondskabsfuld. Det er især slemt, når han har besøg af sin kammerat eller af flere kammerater og de sidder og drikker. Det er et stort arbejde overhovedet at få lov at komme ind og gøre rent. Jens Peter og hans gæster er ikke meget for at flytte sig, så du kan komme til at gøre rent. De kommenterer konstant, hvad du gør. Mens du er der, skal du også vaske tøj og købe ind. Du vil rigtig gerne drøfte med Jens Peter, om ikke han kunne sørge for, at der ikke var gæster, når du er der og skal passe dit arbejde. Hvordan gør du? 11

12 (Jens Peter er ofte skrap i replikken og har ofte truet med at klage over dig og siger, det jo er den nemmeste sag i verden at få dig skiftet ud med en anden hjælper.) Tema 5: De sociale problematikker i forhold til misbrug. Tanken med opgaven er at gøre deltagerne opmærksomme på nogle sociale problematikker. Opgave 1. John er 52 år, han er førtidspensionist og har ofte sin kæreste på besøg. Du kommer for at hjælpe med rengøring og vask af tøj. John er som oftest flink og rar. Men i den senere tid har du lagt mærke til, at han kan blive meget opfarende, og det kommer uden varsel. Du har set hans kæreste på et sted i byen, hvor mennesker med stofmisbrug ofte opholder sig, og hvor du ved, der handles med stoffer. Hun kendte helt tydeligt de andre. Endvidere har du set remedier i lejligheden, der kunne tyde på stofmisbrug. Når John farer op, som han har gjort på det sidste, bliver du noget utryg. Hvad gør du? Opgave 2 Case 1 fra tema ind kan igen belyses her, nu med den vinkling, at se på de sociale problematikker. Tema 6: Etik, empati og respekt i arbejdet med den misbrugende borger. Hensigten er, at deltagerne skal reflektere over mulige situationer med særligt fokus på den etiske vinkel, på empatien og på at bevare respekten for borgeren og dennes netværk. Opgave 1: Spørgsmål til diskussion om holdninger til den misbrugende borger og dennes netværk: Disse spørgsmål kan evt. behandles først i grupper og der kan samles op i plenum. En mulighed er også at lade deltagerne tage en walk-and-talk og behandle diskutere forskellige emner og bringe dem op i plenum til fælles debat. Drøft, hvad I vil stille op, når den pårørende er benægtende om borgerens misbrug (det være sig forælderen på plejehjemmet eller den misbrugende ægtefælle i hjemmet)- hvordan når I ind til den pårørende? Hvad gør I i situationen, hvor en misbrugende borger er flyttet ind på plejehjemmet og I bliver mødt at bebrejdende børn med ordene: I må da få min mor til at holde op med at drikke! Prøve at drøfte det dilemma, I kan komme til at stå i, når de pårørende er uenige om holdninger til deres pårørende på plejehjemmet i forhold til misbrug og hvad man gør. 12

13 En pårørende kommer med alkohol eller piller til deres pårørende, der bor på det plejehjem, hvor du er ansat. Hvordan vil I gribe det an? Drøft mulige løsninger. Pårørende kan reagere på mange måder. Nogle er flove over situationen. Nogle trækker sig fra samvær med den gamle. Andre bliver overbeskyttende. Andre igen nægter at samarbejde og/eller tage et medansvar i forhold til deres misbrugende pårørende og har på ingen måde lydhørhed over for personalets faglighed. Nogle pårørende mangler forståelsen for, at deres pårørende har fået et dårligere helbred og ikke længere tåler så meget alkohol eller ikke tåler piller. Hvordan vil I gribe det an? Nogle pårørende kan blive meget ubehagelige og true med at gå til pressen, når de ikke synes, det kører som det skal i forhold til deres gamle far. Drøft hvordan I vil håndtere en sådan situation på en etisk korrekt og fagligt forsvarlig måde. Opgave 2: Med afsæt i situationer fra deltagernes hverdag og evt. med afsæt i ovenstående spørgsmål, kan det være en mulighed at lave forum teater for at sætte forskellige dilemmaer i spil. Opgave 3: Holdet deles op i tre. Man sidder ved tre borde. Ved hvert bord sidder en formand. Formanden præsenterer nogle dilemmaer og disse drøftes et kvarter. Efter hvert kvarter går deltagerne videre til næste bord, således at man skifter bord hvert kvarter og ender igen hjemme ved sit eget bord. Der præsenterer formanden de nye input, de øvrige deltagere har budt ind med. Til sidst præsenteres mulige løsninger på plenum til en kort drøftelse. Dilemma 1: Du skal gøre rent hos fru Hansen, der er 86 år og lettere dement. Fru Hansen har kun sin pension og lever meget ydmygt. Hun har ofte besøg af sin nabo, som kommer og får et par øl. Fru Hansen virker glad for samværet. Du har ind imellem en fornemmelse af, at naboen udnytter hende. Du ved, hun ofte låner penge af fru Hansen, men du er meget i tvivl om, om hun leverer pengene tilbage. Naboen drikker meget alkohol og er kendt i kvarteret herfor. Sidst på måneden er det meget vanskeligt at få pengene til at strække, når fru Hansen mangler små fornødenheder. Dilemma 2: Helle, 54 år, er førtidspensionist pga. alkoholskader og tilbagevendende depressioner, som dog længe har været velbehandlet. Du vasker tøj og gør rent hos Helle. Ind imellem hjælper hun selv til. Der er ofte skiftende herrebesøg hos Helle. Du har en fornemmelse af, at Helle tjener penge på at betjene herrer. Hun går meget dyrt klædt og har mange dyre jakker, tasker, sko osv. Hvordan vil du forholde dig til det? Dilemma 3: 13

14 Søren, 32 år, har en behandlingsdom for vold. Han har været misbrugende i mange år. Han mangler det ene ben efter en motorcykelulykke, du skal hjælpe ham med bad og med at få protesen på. Søren og hans kammerater ses ofte på de adresser i byen, hvor der handles med stoffer. Flere unge mennesker har deres gang hos Søren, men de forsvinder altid hurtigt, når du kommer. Du har en fornemmelse af, at han handler med stoffer, men har intet konkret at sætte fingeren på. Du er nogle gange utryg ved Søren og kammeraterne og er derfor ikke vild med at komme i konflikt med dem. Hvad vil du gøre? Er der noget, du skal gøre? Dilemma 4: Anette, 58 år har i over 20 år fået piller sovepiller og beroligende medicin af lægen efter at hendes mand døde, og hun ikke rigtig kunne komme over sorgen. Du undrer dig over, at der ikke iværksættes nogen aftrapningsplan, som du ved, lægen skal..du har flere gange prøvet at drøfte det med Anette. Men hun synes ikke, det skal være lige nu. Du ved, hun supplerer med en del alkohol. Hun har fortalt dig, at hun kun kan sove, når hun har taget to guldøl, to snaps og to sovepiller. Hun er på førtidspension du er lidt usikker på hvorfor. Du har en fornemmelse af, at hun blokker sin 80 årige mor for piller også moderen bor i samme opgang. Hvad kan man gøre? Hvad bør man gøre? Hvad skal man ikke gøre? Opgave 4: Holdet inddeles i grupper, der udvikler spørgsmål, de gerne vil stille en pårørende. Deltagerne skal være opmærksomme på at tænke meget etisk i disse spørgsmål. Der inviteres en pårørende ind, som fortæller om vanskelighederne ved at være pårørende, og hvordan de har brug for at blive mødt af det professionelle netværk. De udviklede spørgsmål præsenteres for den pårørende. Tema 7: Forståelse og håndtering af problemskabende og aggressiv adfærd. Tema 7.1. Det anbefales, at der bliver et oplæg fra underviser om Bowlby og tilknytningsteori. Tema 7.2. Det anbefales, at der laves et oplæg om anerkendende tilgang og assertion, som kan skærpe deltagerens opmærksomhed på egen andel i kommunikation. Opgave 1: 14

15 Der kan laves øvelser om anerkendende tilgang til borgeren med evt. med afsæt i deltagernes cases, således at deltagerene får nye input med hjem til løsning af de dilemmaer, de måtte stå i 7.3. Det anbefales, at der laves et kort oplæg om konfliktteori så deltageren er bekendt med sag og relation og optrappende samt nedtrappende sprog. Opgave 1: Forum teater: Med afsæt i deltagernes cases afprøves forumteater. Man spiller stykkerne igennem flere gange for at opøve opmærksomheden på, hvad der virker i samspillet med borgeren og hvordan der er forskel på optrappende og nedtrappende sprog. Tema 8. Gældende lovgivning. Hvordan kan man pba forståelse for egen rolle vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere og videregive relevante observationer? Temaet skal give deltagerne kendskab til, hvilke love der er tilknyttet og hvad de siger. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at love hurtigt kan ændres og at man derfor som plejepersonale ikke kan være sikker på, at det, man lærer i dag også gælder i morgen. Det er derfor vigtigt, at deltagerne kan finde frem til de sider på nette, hvor man kan finde en gældende lovgivning. Opgave 1: Deltagerne inddeles i grupper. Underviseren stiller spørgsmål ind i de love, der er aktuelle og deltagerne skal finde svaret via lovene. I det fornødne omfang udleveres lovene i kopi. Opgave 2: Der stilles opgaver om kompetencer, således at deltagernes bliver får en klar fornemmelse af, hvornår de skal videregive observationer og hvornår der er behov for at inddrage samarbejdspartnere og hvilke. Der tages gerne afsæt i deltagernes egne cases. Litteraturliste mv. 15

16 Søgaard, Annette: Alkoholbehandling i praksis, Hans Reitzel, 2008 Gads Rusmiddelleksikon, 2. udg, Gads Forlag, 2003 Lazarus, Richard S.: Stress og følelser, Gyldendals Bogklubber efter overenskomst med Akademisk forlag, 2007.: s Antonovsky, Aaron: Helbredets mysterium, Hans Reitzel, Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan man bl.a. orientere sig om Marlatts teori Sundhedsloven Serviceloven DR 1 har udgivet nogle udsendelser om stofmisbrug.!00 dage uden stoffer, med speciallæge i psykiatri, Henrik Rindom, der giver en god belysning af stofmisbrug. Disse kan med fordel inddrages i underviseroplæg om stoffer. 16

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 47259 Udviklet af: Lis Tjørnelund lt@adm.sosuaarhus.dk Århus Social- og Sundhedsskole

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 47261 Udviklet af: Gitte Grønborg Kirkegaard ggk@sosu-syd.dk, tlf. 40 48 23 70 Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa og Solveig Dam Jensen, tidl.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2. Brugeren bor allerede på plejehjem.

Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2. Brugeren bor allerede på plejehjem. Plejepakke A2 Plejepakke A2 At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2 Brugeren bor allerede på plejehjem. Brugerens funktionsniveau er bedret efter indflytningen på plejehjemmet.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 ** -henvisning sker til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen Overordnet værdighedspolitik. Indledning

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2. Brugeren bor allerede på plejehjem.

Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2. Brugeren bor allerede på plejehjem. Plejepakke A2 plejepakken Plejepakke A2 Servicelove 86 Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2 Brugeren bor allerede på plejehjem. Brugerens funktionsniveau

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN Hvordan ville jeg reagere, hvis... Denne øvelse er i høj grad en refleksionsøvelse, hvor hensigten er, at eleverne

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog og instruks for beboere og personale Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2-4, 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon:

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden KURSER, UDDANNELSER, WORKSHOPS OG TEMADAGE: Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden En human og moderne arbejdsmetodik Nænsom Nødværge med Durewall-metoden er en human,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Værtskab og sociale rammer for ældres måltider 42935 Udviklet af: Birgitte Højlund Social & SundhedsSkolen, Herning Hanne Friberg SOSU uddannelser, Greve November

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere