Psykiatrisk Fysioterapi Set i lyset af MentaliseringsBaseretTerapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Fysioterapi Set i lyset af MentaliseringsBaseretTerapi"

Transkript

1 Psykiatrisk Fysioterapi Set i lyset af MentaliseringsBaseretTerapi Undervisning af Fysioterapeuter Seminar på psykiatrisk afdeling Middelfart den 14.maj 2013 Kl

2 Foreløbig resuméaf artiklen Der præsenteres en fælles tværfaglig forståelse af, hvordan psykiatrisk fysioterapi kan gøre en forskel i behandlingen af psykisk lidelse. Dette illustreres ved to cases. MentaliseringsBaseretTerapi beskrives Niveauer af Emotionel og Følelsesmæssig Bevidsthed beskrives.

3 Kroppen og narrativ identitet Oprindeligt i menneskets udvikling er mentalisering en kropslig udtryksform. Fes. mimik, gestikulation, uartikulerede lyde osv. (implicit mentalisering) Men efterhånden får sproget større og større betydning. (Eksplicit mentalisering

4 Kroppen og narrativ identitet II Overordnet handler MBT om at bedre patientens evne til at lære sine affekter at kende; at tolerere og udholde sine affekter; at reflektere over og se sine affekter i en meningsfuld sammenhæng; at sætte ord påsine affekter. Dvs. at mentalisere.

5 Case 1 KirsaI Marts 2011 fortæller pt. at hun sammen med moderen og søsteren fejrede den afdøde brors fødselsdag. Nogle dage senere tager hun overdosis af stoffer og kommer i respirator. Der tolkes pådette at hun gør ligesom broderen Og at vi nu måvære opmærksom på broderens ulykkesdag og dødsdag i maj.

6 Case 1 KirsaII Pt. fortæller at bedsteforældrene henvendte sig til hende i dagene efter broderens fødselsdag, fordi de kunne se hun havde det dårligt. Hun siger at hun nu vil være opmærksom på at hun i disse perioder ikke selv kan se hvor svært hun har det.

7 Case 1 KirsaIII Først i maj er pt. træt. Terapeut: Kan det have sammenhæng med broderens dødstidspunkt senere på mdr. Pt. er ikke afvisende herfor. Fortæller at når hun tænder lys foran broderens billede om aftenen er det som om har er i lokalet.

8 Udvikling af følelsesbevidsthed A) Affektbevidsthed (Kende) B) Affekttolerance (holde ud) C) Affektforståelse (tænke sig om) D) Affektudtryk (sætte ord på følelser)

9 Kroppen og narrativ identitet III Dermed gøres kroppen til en del af dem selv i form af selv-konstans og selv-bestandighed For at håndtere dette i praksis er det nødvendigt at forståkroppen som affekt regulator. Eller som Freud beskrev det: At det mentale liv er somatisk funderet. At kroppen er roden til mening.

10 Hegel ca Mennesket stræber efter selvtilblivelse. Mennesket er ikke i udgangspunktet et selv. Selvet er noget som bliver til. Og det bliver ikke til igennem sig selv, men i kraft af kropsligheden, som implicerer mennesket engagement gennem sansning og handling i verden.

11 Daniel Stern Selvudviklingsmodel I. Det gryende selvfornemmelse: 0 2 mdr. II. Oplevelsen af et kerneselv: 2 6 mdr. A) Selvhandling; Selv-sammenhæng; Selv-affektivitet; Selv-historie. I. Oplevelsen af et subjektivt selv: 7 15 mdr. A) Affektiv afstemning IV. Oplevelsen af et verbalt selv: mdr.

12 Kroppen og narrativ identitet IV Kroppen er også selvets skabende afbildning Sprogligt: Eks. Hun har en giftig tunge

13 Kroppen og narrativ identitet V I kunst : Ballet, Dans, skulptur, billedkunst Eks. Edward Munch & Michael Kvium s Fools

14

15 Psykiatriske diagnoser med især kropslig manifestation F40-41 Angst F44 Dissociative tilstande F45.0 Somatiseringstilstand F45.2 Hypokonder tilstand F45.4 Vedvarende somatoform smertetilstand F50 Spiseforstyrrelser F52 Ikke org. seksuelle funktionsforstyrrelser

16 Niveauer af emotionel bevidsthed Richard D. Lane V) Mentaliseringpåhøjt niveau. Beskrivelse af komplekse og differentierede tilstande og følelser IV) Konkret mentalisering. Kan rumme mindst to følelser III) Præmentalisering Overordnet følelse (besidder kun en enkelt følelse fes. vrede) II) Handleemotioner I) Kropsemotioner

17 Femte niveau: Mentaliseringpåhøjt niveau Tilsynekomsten af følelser sker gennem oplevelse, erkendelse og beskrivelse af komplekse og differentierede tilstande og følelser. Man kan ogsåopleve og adskille sociale følelser;såsom foragt (en blanding af vrede og afsky), jalousi, misundelse, skam, skyld og medfølelse.

18 Sociale følelser Forlegenhed (genert) Skam Skyld (dårlig samvittighed) Grådighed Foragt = (Vrede +afsky) Misundelse/jalousi Arrogance /hovmod Omsorg / medfølelse/barmhjertelighed

19 Femte niveau: Mentaliseringpåhøjt niveau II Ved højt niveau af mentaliseringkræves endvidere, at man opretholder refleksions-og mentaliseringsevnenunder følelsesmæssige pressede omstændigheder. Fes. vrede. Dvs. at man kan holde fokus påbolden og ikke gå efter manden. Dvs. en tilnærmelse til følgende ideal af Aristoteles: At udtrykke følelserne pådet rette tidspunkt; påen afstemt måde; overfor det rette menneske.

20 Mentalisering Mentaliseringsigter imod patientens mentale tilstand ikke hans adfærd At have sindet påsinde -ikke adfærden. Mentaliseringvil sige at gøre patienten bevidst om sine affekter, samtidig med at han forbliver i den pågældende emotionelle tilstand og forstår den som meningsfuld. (vrede/afmagt;) Eks. Kvinden som vi ikke kunne hjælpe?

21 Mentalisering Terapeutisk fremgangsmåde Understøttende/empatisk Mest involverende Afklarende, uddybende, udfordrende. Mentalisering af affekt fokus Fortolkende mentalisering Mentaliseringaf overføring Mindst involverende

22 Hyperaktiveringaftilknytningeni BPD Vi formoder at tilknytnngssystemet er hypersensitiv BPD ( Udløses meget let og hurtigt) Terapeuten må være opmærksom på øjeblik til øjebliks forandringer hos pt s sindstilstand. Intensivering af tilknytningen til terapeuten aktiverer tilknytningssystemet og styrker mentaliseringen når det bliver omhyggeligt håndteret.

23 At blive misforstået Skønt fremragende til at aflæse andres sindstilstand er det vigtigt at kende ens egen begrænsning Handling påfalsk antagelse medfører forvirring hos andre At blive misforstået udløser kraftige følelser som kan resulterer i tvang, isolation, fjendtlighed, overbeskyttelse og afvisning

24 Patienter /pårørende Vanskelig balance: Det at vi gør noget godt for andre. Er ikke det samme som: At de andre oplever det som godt.

25 Fjerde niveau: Konkret mentalisering Kan rumme mindst to følelser. Tilsynekomsten af følelser sker gennem oplevelse, erkendelse og italesættelseaf blandede følelser. Eks. Læren i kirkegårdspraktik Der bliver mere sammenhæng i den følelsesmæssige erfaring.

26 Fjerde niveau: Konkret mentaliseringii Man kan skelne mellem og modulere de forskellige kategorialfølelser. F.eks. differentiere mellem raseri, vrede og irritation. Men man mister ofte denne evne under affekt, når man kommer op i det røde felt.

27 kategorialfølelser Vrede Frygt Væmmelse Overraskelse Glæde Tristhed. (sorg) accept

28 Mentaliseringer I) En evne til at forståegne og andres adfærd, som udtryk for mentale tilstande. Eks på manglende mentalisering: Min far var alkoholiker. Eks på mentalisering på fjerde niveau: Jeg tror,at min fader tit havde det svært. Såsagde han ikke noget gennem nogle dage. Såviste jeg godt at nu kom han snart fuld hjem. Jeg kan endnu mærke ubehaget, når min mand er tavs, selvom han ikke drikker. Jeg blev vækket af en råben og skrigen. Min mor gik, såjeg måtte slæbe ham i seng og tørre op efter ham. Undskyld jeg græder, men det gør såondt at fortælle om det.

29 Tredje niveau: Præmentalisering Overordnet følelse (besidder kun en enkelt følelses) Tilsynekomsten af følelser sker gennem oplevelse af enkelte gennemtrængende følelser. F.eks. er man enten lykkelig eller ogsåer man sur. Følelser; såsom nærmere differentiering af kategorialfølelser er begrænsede. Surhed dækker således både tristhed og vrede.

30 Tredjeniveau: Præmentalisering II Pådette niveau er følelsesmæssig kommunikation med omverdenen temmelig sparsom. Man vurderer fremdeles andre ud fra højde, race, køn og alder snarere end ud fra karaktertræk, holdninger og meninger. Eks. Manden -der blot var træt

31 Interventionsprincipper Stands op! Spol tilbage! Undersøg konteksten

32 Lyst /ulyst Lyst (leg, nysgerrighed, spise, kæle, sex osv.) Lystfølelsen er tilknyttet sanserne. (Sensuel nydelse) Lystfølelsen er ogsåen sjælelig nydelse (fornøjelse) Lystfølelsen indeholder to følelser: a) At please andre. b) At lade andre pleasemig.

33 Refleksion & Mentaliseringi praksis Eksempel: Vil du passe mine hunde i Weekenden? Automatisk svar: Ja! Ny indlæring af automatisk svar: Det vil jeg lige tænke over. Efter et stykke tids overvejelse svares: ja eller nej!

34 Mentalisering At forsone sig med virkeligheden er svært F.eks. Sygdom og døden Humor, kunst og religion er de voksnes leg med virkeligheden. Eks. Holbergs Den politiske kandestøber.

35 Andet niveau: Handleemotioner Tilsynekomsten af handleemotioner sker gennem kropshandlinger. Det kan være i form af overaktivitet, betydelig inaktivitet, actingout og/eller selvdestruktivitet. Emotionerne håndteres ubevidst gennem sensomotorisk aktivitet med involvering af tværstribet muskulatur.

36 Regulering af affekter I) Mentaliseringer afgørende for regulering af emotionelle tilstande. II) Hvis man er hæmmet i at sætte ord på følelserne, III) Sker der en indskrænkning af evnen til at identificere, modulere og udtrykke følelser. A) Kroppen kan i såfald blive affekt regulator.

37 Andet niveau: Handleemotioner II Stres og andre følelsesmæssige belastninger mærkes som ubehag. Motion eller anden form for aktivitet reducerer ubehaget og kan endog give velvære. Handlinger udspringer af en overordnet ubevidst fornemmelser af velvære/ubehag. Formålet er at maximerevelvære og minimere ubehag, såsom i undgåelsesadfærd.

38 Oplevelse af emotionernes handletendenser Følelse Handletendens Tristhed Gåind i sig selv Vrede Angribe, slå og sparke Afsky Vende sig væk, undgå Frygt Løbe væk, stikke af Glæde Gøre det samme igen Accept Vende sig hen imod, opsøge

39 Handleemotioner Påflugt fra sig selv. Kropslig kontekst: psykiatrisk fysioterapi Anamnese Patientens oplevelse af sammenbrud Behandlingssession

40 Andre personer som affekt regulator Negativt: Udageringmed krænkelser, mobning, chikane, fysisk og psykisk vold.

41 Hvad er personlighedsforstyrrelse? Vores natur er åbenhed og tillid. Når forholdet til én selv er forstyrret. Fra åbenhed til lukkethed. Når forholdet til andre er forstyrret. Fra tillid til mistillid. Såkompenserer man med symptomer og overudviklede karaktertræk.

42 Hvilken rolle spiller vi?

43 Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (Impulsiv type) Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt Afektlabilitet og eksplosivitet Manglende udholdenhed Impulsivitet ved frustration

44 Impulsivitet Mentaliseringsevne Ikke mentaliserende måder at tænke på Kamp/flugt Arousal (øget affekt) affekt storm

45 Affekt storm

46 Første niveau: Kropsemotioner. Tilsynekomsten af kropsemotionerne sker gennem kropslige sensationer/ symptomer. Andre mere upræcise ord for dette er hypokondri, funktionelle lidelser og somatisering. Emotionerne håndteres af det autonome nervesystem gennem sensomotoriske reflekser med involvering af glat muskulatur. Ligeledes aktiveres det neuro-endokrinesystem.

47 Første niveau: Kropsemotioner. II Stres og andre følelsesmæssige belastninger mærkes kun som kropslige fornemmelser og udtryk, hovedsagelig kropslige symptomer.

48 Følelser er oplevelser Emotioner er somatiske oplevelser for ubevidste følelser Følelse Kropslige udtryk Tristhed. Klump i halsen, tung, træt Vrede Anspændthed, hjertebanken Afsky Kvalme, opkastninger Frygt Hjertebanken, uro i maven Glæde Lethed Accept Rolig, veltilpas

49 Kropsemotioner eksempel Kropslig kontekst: psykiatrisk fysioterapi Anamnese Patientens oplevelse af sammenbrud Behandlingssession

50 Kroppen som affekt regulator Positivt: At græde Negativt: Sæde for mange symptomer og dissociationer. Sæde for selvdestruktive handlinger: cutting, spiseforstyrrelser osv.

51 Den sociale biofeedback-model Barnets 2. ordens repræsentation af selvtilstand Internalisering af objekt-billede Symbolsk binding af indre tilstand Barnets 1. Ordens konstitutionelt selv I en aktiveringstilstand Affektspejling Sinal Omsorgsperson (Mor) Markeret udtryk Refleksion resonance

52 Andre personer som affekt regulator Markering: Fes. ændre toneleje og mimik. A) Sensibilitet: Lokaliserer barnets primærfølelse B) Affektiv afstemning: Blive i følelsen og modulerer den.

53 41)Den sociale biofeedback-model Patientens 2. ordens repræsentation af selvtilstand Internalisering af objekt-billede Symbolsk binding af indre tilstand Patientens 1. Ordens konstitutionelt selv I en aktiveringstilstand Mistillid Sinal Affektspejling Terapeuten Markeret udtryk Refleksion resonance

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis

Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis Hanne Bloch Gregersen oversatte og lettere bearbejdede uddrag fra: Elliott,R.; Watson,J.C.; Goldman, R.N. & Greenberg, L.S.: Learning Emotion-Focused Therapy. The Process-Experiential Approach to Change.

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Alder. Af Elene Fleischer

Alder. Af Elene Fleischer modelfotos: bam/scanpix Alder Af Elene Fleischer De gamle døden og ensomhedens eksistens er nogle af de emner, fagpersoner ofte oplever som en stor udfordring og sjældent har let ved at tale om, når de

Læs mere