Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning. og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning. og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole"

Transkript

1 Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole Læseplanen tager udgangspunkt i forslaget fra FKF. 1

2 Indholdsfortegnelse 2: Indholdsfortegnelse 3: Indledning 4: Læreplan Signalement af faget Formål Slutmål Delmål Læseplan 2

3 Indledning Seksualundervisning er i udgangspunkt forældrenes ansvar. Det er op til forældrene at samtale med børnene i hjemmet, f.eks. når de spørger om ting vedrørende seksualitet, samt at være opmærksom på de signaler børnene sender, og ligeledes tage en samtale i relation til ungdomsudsendelser og kærlighedsfilm, hvor emnet bliver berørt. Skolen understøtter gerne dette forældreansvar med en systematisk undervisning, hvilket nærværende lærerplan er et udtryk for. Det er et meget vigtigt område, som de kristne skoler også er forpligtede på at give undervisning i. Mange unge oplever et stort spændingsfelt mellem de normer, de møder i samfundet bl.a. gennem film og internet, og de værdier de møder i hjemmet og på skolen. 3

4 Læreplan Signalement af emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Der undervises i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Sundhed Seksualitet Familieliv De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at delmål og slutmål opfyldes. Undervisningen bygger på overbevisningen om, at Gud har skabt mennesket godt at kroppens seksuelle funktioner er en del af Guds skabelse af mennesket at den bedste ramme for det seksuelle samliv er ægteskabet at seksualiteten både fysisk og psykisk er en Guds gave Desuden tager undervisningen afsæt i erkendelsen af, at mennesket lever i en verden på godt og ondt at mennesket har glæde af og brug for etisk vejledning for at undgå negative konsekvenser af seksuallivet 4

5 Formål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse for seksualitet og rammer for seksualitet samt forståelse for den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed og et godt liv samt af samspillet mellem sundhed og miljø. Stk. 2. Undervisningen baseres på et kristent menneskesyn og knyttes til elevernes egne tanker og relationer for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed og livsglæde. Stk. 4. Undervisningen foregår i et samarbejde med forældrene. 5

6 Slutmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Efter 9./10. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne gennem en fyldestgørende undervisning har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ang. seksualitet kende til og redegøre for biologiske og etiske sider ved menneskets udvikling, kroppen og dens funktioner samt seksualitet, herunder befrugtning, fosterudvikling og fødsel forholde sig til forskellige udtryk for kærlighed: Venskab, forelskelse, komme sammen, forlovelse, ægteskab gøre rede for følelsers betydning og for forholdet mellem seksualitet, kærlighed og ansvar diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås, herunder seksuelt overførte sygdomme kende til problemstillinger angående prævention og abort være bevidst om egne grænser kunne sætte grænser for intimitet og respektere andres grænser ang. sundhed gøre rede for baggrund for og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer analysere og vurdere sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og seksualitet piger skal have kendskab til gynækologisk undersøgelse ang. familieliv gøre rede for den kristen-etiske ramme for familielivet Kommentar: Sætningen kunne fortsættes med at præcisere to hovedemner: i relation til kønsroller og familieplanlægning. forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier gøre rede for følelsers og kærligheds betydning for familieliv gøre rede for betydningen af familien og andre sociale netværk for den enkelte og for fællesskabet samt desuden at kende til historiske, flerkulturelle og internationale perspektiver på sundhed, seksualitet og familieliv fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder 6

7 tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning 7

8 Delmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Efter 3. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ang. seksualitet vide, hvordan et barn bliver til ang. sundhed give eksempler på forhold, der har betydning for deres egen og deres kammeraters sundhed, herunder mad, søvn, boligforhold fortælle om enkle, vigtige regler for sund levevis kende deres krop, kroppens reaktioner og kroppens sprog være bevidst om egne grænser ang. familieliv kende til den kristen-etiske ramme for familielivet have forståelse for familien som en betydningsfuld base for livet kende til forskellige bolig- og familieformer samtale om betydningen af nære sociale relationer samt desuden at udtrykke tanker om og ønsker for dem selv og andre give forslag til, hvordan forhold af betydning for dem selv og andre kan blive bedre fortælle om, hvad der gør børn og voksne glade og kede af det 8

9 Delmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Efter 7. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ang. seksualitet gøre rede for fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten, som hormoner og menstruation kunne sætte grænser for intimitet og respektere andres grænser forstå befrugtning, fosterudvikling og fødsel forholde sig til forskellige følelsesmæssige udtryk som venskab og forelskelse tage hensyn til forskellighed i følelsesmæssige udtryk og modenhed forholde sig til præventionsmidler og seksuelt overførte sygdomme ang. sundhed begrunde valg om forhold, der har betydning for egen og andres sundhed beskrive eksempler på den daglige livsstils betydning for sundheden, herunder kost, alkohol, tobak, motion give eksempler på, hvordan levevilkår kan påvirke sundhed gøre rede for faktorer, der påvirker det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fortælle om drenge- og pigeroller fortælle om forskellige sociale netværk, som børn og voksne kan indgå i ang. familieliv gøre rede for den kristen-etiske ramme for familielivet vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i familieliv samt i sociale netværk samt desuden at aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner sammenligne forskellige former for livsstil, seksualmoral og familieliv formulere og diskutere drømme om det gode liv 9

10 Læseplan Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et timeløst emne, hvilket er en udfordring i forhold til en traditionel opdelt fagplan. Nogle emner er naturlige at placere i biologiundervisningen eller i natur/teknik, mens andre emner er oplagte at behandle i dansk eller evt. i kristendom, og på 9. klassetrin i samfundsfag. På trods af denne udfordring skal et samlet undervisningstilbud i det obligatoriske emne fastholdes, så fx det fysiske ikke adskilles fra det psykiske og etiske. Undervisningen skal ses i et biologisk, et samfundsmæssigt og et kristent-etisk perspektiv. Derfor skal det overvejes, hvordan undervisningen fremstår som et samlet emne, så den fysiologiske side ikke behandles i natur/teknik og biologi, mens etiske dimensioner tages op i dansk og kristendom. Men perspektiverne skal vægtes i forhold til indholdet i de forskellige fag. Denne læseplan fokuserer mest på seksualundervisning. Seksualundervisning er et vanskeligt emne at undervise i, da emnet er af personlig karakter for den enkelte elev. Derfor skal der udvises stor opmærksomhed over for hver enkel elevs nærhedszone og blufærdighed. Desuden skal det overvejes, hvorvidt eleverne skal undervises samlet, eller om enkelte forløb skal gennemføres kønsopdelt, hvor underviseren er af samme køn. Det kan befordre en større åbenhed. Et vigtigt princip i undervisningen er at vise det gode og det skønne før det problematiske og ødelæggende. Altså skal der undervises i graviditet og fødsel, før der undervises i abort, undfangelse før prævention, i seksuallivet før porno, i familien før skilsmissen. Seksuallivet er skabt af Gud og derfor værdifuldt og dyrebart. Det skal fastholdes på trods af, at mennesker ødelægger, perverterer eller misbruger det. Kommentar: Seksualundervisningen skal ikke være et lummert emne, hvor perversioner og pornografi skal udstilles. Men det er vigtigt at debattere seksualmoralen i diverse anerkendte film, som tager afsæt i en moralkodeks, som understøtter holdninger om ikke at lægge bånd på et menneskes frie udfoldelse og ret til at vælge eget seksualliv. Moralen i mange film er ikke kædet sammen med en kristen seksualetik. Det er vigtigt at gøre denne problematik tydelig for eleverne. Sprogbrug skal ofres opmærksomhed, da et fagsprog kan være tungt, mens et rap-påvirket sprog vil virke forfladigende og sjofelt. Derfor kan det være vanskeligt at tage udgangspunkt i enkle elevers sprogbrug. De modige elever skal ikke styre begrebsdannelsen og sprogbrugen. Anvend derfor dagligdags termer så vidt, som det er muligt. Desuden skal det overvejes, om sprogbrugen kan forenkles i de første skoleår, så børnenes sprog ikke bliver sjofelt, fordi de ikke magter begreberne. Læseplanen indeholder forslag til, hvornår et emne bør tages op på baggrund af elevernes udvikling og modenhed. Undervisningen skal naturligvis indrettes efter den enkelte klasses spørgsmål og interesse, så aktuelle overvejelser bliver diskuteret, og mulige anvisninger formidles. Det kan gøre undervisningen vedkommende og aktuel. Der skal desuden tages hensyn til både de elever, som kommer fra hjem med en kristen seksualetik, og de, som ikke gør. Den enkelte lærer må naturligvis bedømme, om særlige forhold kan begrunde, at delemner behandles på et andet klassetrin end det foreslåede. Det er fx vigtigt at forholde sig til emner, som pludselig bliver interessante for en gruppe af elever. Det er dog også en overvejelse værd, om et emne kan tages op for tidligt i forhold til den øvrige elevgruppe, så det vækker latente 10

11 følelser og interesser hos disse elever, før de er modne til det. Bh klasse Undervisningens indhold: Min krop Min familie Stamtræet Et barn bliver til Fødsel Handicappede børn På dette trin tages udgangspunkt i barnet selv og dets familie. Børnene må gerne i en tidlig alder få en forståelse af, hvordan deres krop er sammensat og fungerer. Emnet Min familie skal have god plads, så vi i praksis anerkender familien som et vigtigt fundament for livet. Det er vigtigt også at forholde sig til adoption, skilsmisse og dødsfald, da det er noget, som rammer nogle elever. Det vil være naturligt at tage emnerne op, når børnene selv fortæller om oplevelser i familien, fx fødsel, sygdom eller dødsfald klasse Undervisningens indhold: Min krop er min: Privatzone Intimitet i familien Hygiejne og sundhed Pubertet: De fysiske og psykiske ændringer Menstruation, æg- og sædceller Forandringer Forelskelse venskab og nærhed Familieliv Den kristen-etiske ramme for familielivet Familien og sociale netværk Kommentar: Chat, internet og netetik, som er nævnt i 6. kl., kunne tages op i kl. Der gennemføres præpubertetsundervisning i slutningen af 4. klasse, specielt er undervisning om menstruation nødvendig. Undervisningen kan gennemføres med hele klassen. Klassen kan dog deles op i drenge/piger, hvis dette skønnes at være en bedre løsning. I forbindelse med undervisning om intimitet kan læreren evt. have opmærksomhed på incest og misbrug. Emnet skal ikke gennemgås for at undgå, at der skabes frygt. I 5. klasse tages emnet pubertet og kroppens forandringer op. Nænsomhed er vigtig, da kroppens forandringer kan medføre et negativt selvbillede. Forelskelse og varme følelser for andre bliver vigtig for nogle elever i puberteten, men der skal tages hensyn til forskelligheden. Sundhedsplejersken kan inddrages i 5. klasse. Emnerne aftales på forhånd. 11

12 Materialer: Hæftet At være pige fra Libresse kan udleveres i 4. kl. Hæftet Pige & Dreng fra Libresse kan uddeles i 5. kl. Jack og Angela Wingfield: Du er snart voksen s klasse Undervisningens indhold: Pubertet de fysiske og psykiske ændringer Kvindens kønsorganer, fx æggestokke, æggeledere, livmoder, skede, kønslæber, klitoris' bygning og følsomhed samt jomfruhinden Ægcellen, fx udvikling og ægløsning, størrelse, bygning og vandring Menstruation Hygiejne og almindelig renlighed Mandens kønsorganer, fx pungen med testikler, sædledere, sædblærer og blærehalskirtel, penis' opbygning, fx urinrør, svulmelegemer, rejsning, forhud Sædcellen, fx størrelse, bygning og bevægelse samt sædvæske Pollutioner Chat, internet og netetik Materialer: Jack og Angela Wingfield: Du er snart voksen s klasse Opfølgning af 6. klasses pensum. Eleverne nyder at høre om sig selv, derfor kan puberteten tages op igen som udgangspunkt for fortsættelsen af undervisningen. Undervisningens indhold: Hormoner, fx hypofysens hormoner, mandlige og kvindelige kønshormoner Vækst og sekundære kønskarakterer hos de to køn Psykiske og fysiske symptomer omkring menstruation, normale forløb, afvigelser Befrugtning, fosterudvikling og fødsel, fx æggets fæstelse, menstruationens ophør, graviditetstegn, graviditetsprøve, fosterudvikling, fødsel og tvillinger Abort: Kort introduktion af emnet med spontan og provokeret abort Kommentar: Den grundige behandling af abort kommer senere i forløbet Forelskelse Prævention: Kort oversigtsmæssig omtale af de vigtigste metoder, fx afbrudt samleje, sikre perioder /ovulationsmetoden, kondom, pessar, spiral, p-pille Metodernes sikkerhed og ulemper. Orientering om, hvorledes midlerne erhverves herunder gynækologisk undersøgelse Kønsidentitet og kønsroller 12

13 Kønssygdomme Alkohol og rygning Livsstilssygdomme Sundt selvværd Man kan evt. også komme ind på emner som anoreksi og bulimi, stress og cutting. Dernæst kan undervisningen i følgende emner påbegyndes: Aids Pornografi Onani Mode, medier og seksualitet Materiale: Fostermodelkasse fra Retten til liv : The Miracle of Life, dvd/video af Lennart Larsson om fosterudvikling, klasse Undervisningens indhold: Kønsidentitet og kønsroller Forelskelse: At komme sammen Forlovelse Kærtegn, grænser og ansvar Seksualliv før ægteskab bl.a. den etiske dimension Valg af ægtefælle Ægteskabet: Kærlighed og ægteskabet, fx med afsæt i vielsesritualet Seksuallivets rolle i ægteskabet Troskab i ægteskabet Tidlige og sene ægteskaber Problemer i ægteskabet (hvor kan man få hjælp?) Familien: Familieplanlægning. Det ønskede barn Svangerskab Prævention En opfølgning af undervisningen i 7. kl., men med vægten lagt på anvendelsessammenhængen Barnløshed Adoption Familielivet Rollefordeling Skilsmisse At leve alene Abort Det uønskede barn Fosterundersøgelser, fx fostervandsundersøgelser, moderkagebiopsi, nakkefoldskanning og andre undersøgelser af fostret Andre etiske problemstillinger Forsøg med æg og fostre Genteknologi og menneskelivets ukrænkelighed 13

14 Barnløshed: Reagensglasbørn og etiske problemstillinger ved behandlingsmetoder Aids Sundhedsproblemer forbrug og miljø Følgende punkter bør endvidere dækkes i undervisningen: Pornografi blade, internet, film mm. Prostitution Homoseksualitet Materialer: Det fine, Lohses Forlag,

Signalement af emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Signalement af emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læreplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 1: Signalement af faget 2: Formål 3: Slutmål 4: Delmål 5: Læseplan Undervisningsvejledning betragtninger for faget Klasseundervisning

Læs mere

Læreplan udfærdiget af Foreningen af Kristne Friskoler anvendes

Læreplan udfærdiget af Foreningen af Kristne Friskoler anvendes Læreplan udfærdiget af Foreningen af Kristne Friskoler anvendes Forslag til Læreplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på Side 1 af 24 Aulum d. 12. marts 2008 Nærværende læreplan

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Fagformål for faget s- og seksualundervisning og familiekundskab Eleverne skal i emnet s- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme og. Eleverne skal opnå forståelse for

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Dansk Introduktion og historisk rids 02:19 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark,

Læs mere

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention.

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention Dialogliste 02:00:00 02:35:20 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark, og ikke mindst ændringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

Slutmål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 9. klassetrin

Slutmål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 9. klassetrin FÆLLES MÅL 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING Formål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er,

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til drenge Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvad er morgenrejsning? m Mange fyre har stiv tissemand om morgenen m Stiv tissemand pga seksuel opstemthed m Stiv tissemand med sædafgang 2. Hvad er menstruation?

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2015-16 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Alkohol 4 5 6-7 8 9 10 3 Næstved Kommune

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Seksualpolitik for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Region Midtjylland Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indhold Formål... 2 Definition af seksualitet...

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

FÆLLES MÅL DANSK (EFTER 2. KLASSE) KOMPETENCE- FÆRDIGHEDS- OG KOMPETENCE- OMRÅDE FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDE MÅL VIDENSMÅL DANSK (EFTER 4.

FÆLLES MÅL DANSK (EFTER 2. KLASSE) KOMPETENCE- FÆRDIGHEDS- OG KOMPETENCE- OMRÅDE FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDE MÅL VIDENSMÅL DANSK (EFTER 4. FÆLLES Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, idræt og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (EFTER 2. KLASSE) Eleven

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2013 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Mad og drikke Motion Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Tobak og rygning

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Velkommen til Uge Sex 2009

Velkommen til Uge Sex 2009 INGEN SEXSYGDOMME ØNSKEBØRN SEKSUEL TRIVSEL UNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE OG ELEVER Velkommen til Uge Sex 2009 Målet med Uge Sex er at give eleverne i landets 6.-10. klasser god og vedkommende seksualundervisning

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Læreren kan også blive flov

Læreren kan også blive flov Læreren kan også blive flov Når Sex & Samfund underviser lærere i seksualundervisning handler det bl.a. om at lære dem at sætte grænser i undervisningen. Kræver lærer fyret for at vise porno. Sådan lød

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 Svalereden Kulturelle udtryksformer: Punkt 7 De pædagogiske læringsmål Sammenhæng: Vi har 32 børn i alderen 3-5 år. De er delt på 2 stuer, vi vil

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Kondom er en effektiv præventionsmetode

Kondom er en effektiv præventionsmetode Kondom K L A R B E S K E D Kondom Kondom er en nem præventionsmetode, der kan bruges af alle. Kondomet er lavet af meget tyndt naturgummi og formet som et langt hylster, der rulles på mandens rejste penis

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Biologi C ved rml Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars grund Biologi C Rikke Mørk Lund (rml) geuxland217 Forløbsoversigt (5) Forløb

Læs mere

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme.

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. 2. Kondomsnak Forfatter: Erik Centerwall Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. Så har vi opfordret især de unge mænd. Men unge kvinder forventes

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

Livsstil barbie eller bodybuilder

Livsstil barbie eller bodybuilder Livsstil barbie eller bodybuilder Niveau: 8. klasse Varighed: 10 lektioner Præsentation: Min livsstil, det skal hverken du eller mine forældre blande sig i, vil en teenager måske sige, Det er min og ikke

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til piger Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvor dannes kønshormonerne? m I livmoderen m I æggestokkene m I leveren 2. Hvad er menstruation? m Æg og slim fra skeden m Blod fra blæren m Slimhinde fra

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere