Beretning Side 1. Idrætsrådets beretning Version /01/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014"

Transkript

1 Beretning 2013 Version /01/2014 Side 1

2 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp fra det offentlige, hvor sponsorindtægterne svinder ind og man må klare sig med kontingentet, brugerbetaling og for en række foreninger en række aktiviteter der giver et økonomisk overskud. Det er for mange foreninger en svær omstilling at skulle manøvrerer i et farvand, hvor de politiske signaler og beslutninger ændre sig hurtigere end der kan ageres - mange foreninger er nød til at langtidsplanlægge ud i fremtiden. Foruden kampen for at skaffe kvalificerede ledere og trænere, er der også en økonomi der skal hænge sammen. Silkeborg Kommune arbejder fortsat i siloer vi har tidligere påpeget, at denne tankegang skader udviklingen i kommunen. Når en forening henvender sig til kommunen med et problem, der har fx har med det sociale område at gøre, bliver den henvist til kultur- og fritidsafdelingen for det er jo der foreningen hører til! Selvom idrætslivets arbejde har berøring med andre silo områder, har vi meget svært ved at trænge igennem på disse områder. Vi må konstatere, at der er ekstrem få økonomiske midler til udvikling og nye initiativer på kultur- og fritidsområdet, men at midlerne findes i andre siloer i kommunen. Idrætsrådet har selv kontaktet skoleafdelingen i forbindelse med den skolereformen, for at få skabt en kontakt mellem skolerne og foreningerne. Når vi først er kommet inden for ser de os som en værdig samarbejdspartner men når vi beder om et samarbejde mellem afdelingerne, så opstår der en eller anden form for mur der ikke kan flyttes! Som vi tidligere år har omtalt, så er frivilligheden inden for idrætten under pres af kommunen, og da den professionelle idræt kommer til at fylde mere i det kommunale landskab, er det med til at sætte den traditionelle frivillige foreningsidræt noget i baggrunden. Vi har flere gange i årets løb, måtte råbe op for at vi ikke bliver inddraget i den frivillighed, som langt de fleste politikere og embedsmænd tolker som frivillighed. Idrætsrådet kan stadig ikke lade være med at tænke på, om politikerne helt forstår hvad der sker inden for den folkelige idræt. Vi har ikke de samme muligheder for at have spindoctorer til at gøde jorden, som den professionelle del af idrætten. Idrætspolitik Idræts- og Fritidspolitik I begyndelsen af 2012 blev processen til en ny Idræts- og Fritidspolitik afsluttet, hvor Kultur- og Fritidsudvalget fremlagde en handlingsplan til politikken. Det er meget småt, hvad der er sket af en egentlig udmøntning af handlingsplanen. Vi har presset meget på i årets løb, men det har knebet gevaldigt med egentlige initiativer det skal dog siges, at der nu er nedsat en styregruppe der skal forsøge at sparke processen i gang. I den forbindelse har kommunen entreret sig med DGI og Idrætsrådet sidder med i styregruppen. Side 2

3 Idrætsrådet mærker helt klart, at der fra politisk side ikke har været den store lyst til at igangsætte nogle af handlingerne i Idræts- og Fritidspolitikken primært vel nok fordi man ikke har haft nogle penge at binde i halen på handlingsplanen. Idrætsrådet så gerne, at det nye Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg i større grad tog deres egen Idrætsog Fritidspolitik meget mere alvorlig og virkelig fik udlevet nogle af de mange hensigter der er omtalt i politikken. Hvis der ikke sker noget mere offensivt nu, så forsvinder de mange gode hensigter blot på en støvet hylde men det er vel et Idrætsudvalg der vil noget! Frivillighed Danmark har fået nyt frivillighedscharter i Det nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er offentliggjort. Det bygger på tillid, gensidighed og et stærkt ønske om at samarbejde. Danmarks nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige indeholder visioner og principper for samspillet anno 2013 og i de kommende år. Det nye frivillighedscharter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret skal danne grobund for nye og blomstrende samspil mellem den frivillige verden og det offentlige lokalt rundt om i Danmark. Det har været vigtigt at sikre, at chartret afspejler den brede og mangfoldige frivillige verden, som vi kender den i Danmark. Det er en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner, der står bag chartret. Idrætsrådet kunne godt tænke sig, at vi sammen med andre lokale frivillighedsorganisationer og kommunen startede en dialog om, hvordan vi lokalt skal udmønte frivillighedschartret. Der er ingen tvivl om, at frivillighedsbegrebet er under pres det er hvad der sker i et samfund der hele tiden forandre sig. Vi har noteret os, at de skiftende regeringer ønsker at inddrage de frivillige i det arbejde der kunne have været udført af ansatte, og i denne debat er der umiddelbart blevet sat lighedstegn ved hvad der forstås ved frivillighed og det er jo ikke rigtig! Selvom idrætten er blevet skrevet ud af kommunens frivillighedsstrategi, ændre det ikke vores syn på det overordnede problem, at der ikke findes en frivillighedspolitik for idrætten i kommunen for, hvordan byrådet ønsker at behandle det meget store frivillige arbejde der sker på mange forskellige fronter i kommunen. Vi vil derfor fortsat opfordre byrådet i stedet fokuserer på, at der blevet taget initiativer til at der udarbejdes en fælles frivillighedspolitik. Foreløbig skulle der være initiativer på vej til at få udarbejdet en frivillighedsstrategi for idrætsområdet. Side 3

4 Fritidsrådet Idrætsrådet har det ikke alt for godt med deres rolle i Fritidsrådet. Det skyldes primært rådets begrænsede kompetence og indflydelse, men også at Idrætsrådet føler, at vi vil være mere fri, ved at stå uden for! Det sidste skyldes, at hvis idrætten i Silkeborg i fremtiden skal have optimal indflydelse, så bliver Idrætsrådet nød til at have en bredere politisk indgang, end bare gennem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget! Med de ændringer der i dag sker i samfundet, så kræver det, at vi søger direkte indflydelse i Børne- og Ungeudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Nærdemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet alle steder hvor idrætten og foreningerne også har relationer. Vil har længe argumenteret for, at der burde ske et bredere samarbejde på tværs af de politiske siloer. Det har vi de seneste måneder måtte konstaterer, at der ikke er tilstrækkelig vilje til blandt politikere og forvaltning. Så må vi ændre vores adfærd, og det betyder også at vores engagement i Fritidsrådet bliver revurderet. Hvis ikke kommissoriet for Fritidsrådet ændres til et mere progressivt og dynamisk råd, overvejer Idrætsrådet seriøst at trække sig fra arbejdet i løbet af Valgår 2013 var et kommunalt valgår politikerne skulle bedømmes for deres præstationer i det forløbne periode. Idrætsrådet indledte den egentlige valgkamp med et idrætspolitisk vælgermøde med de partier der stillede op til byrådet. Rigtig mange med interesse for idrætten var mødt frem. De fik et meget levende møde, hvor specielt det nye stadion kom til at fylde en del. Vi fulgte op i valgkampen med en række læserbreve, hvor vi fokuserende på en række områder som optager foreningerne. Det gav en del respons og debat fra borgere og politikere, så vi må sige, at idrætten kom til at fylde mere end normalt i den lokale valgkamp. Til vores overraskelse, kunne vi ved konstitueringen efter valget, se at vi nu har et Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg. Vi har endnu ikke fået nogen tilkendegivelser om, hvad der ligger bag dette tiltag! Vi tillader os at tolke det derhen, at idrætten nu skal have mere fokus hvis det er tilfældet, glæder vi os over dette! DIF Kommuneundersøgelse Midt i den kommunale valgkamp offentliggjorde Danmarks Idrætsforbund (DIF) en kommuneundersøgelse, hvor den største og mest grundige analyse af sin art sammenligner DIF de danske kommuner med hinanden på idrætsområdet. Kommunerne er blevet målt på 22 forskellige parametre inden for faciliteter, økonomi, frivillighed og idrætspolitik. Side 4

5 Vi var på forhånd orienteret af DIF om undersøgelsen, og var blevet klædt på til at håndterer myndigheder og pressen. Undersøgelsen gav anledning til en række avisartikler og læserbreve under valgkampen, og politikerne søgte med lys og lygte efter nogle argumenter for, hvorfor kommunen fik en relativ dårlig placering. Det gav anledning til, at Idrætsrådet kiggede lidt nærmere på forholdet mellem de objektive og subjektive kriterier i DIFs kommuneundersøgelse for Silkeborg Kommune, da flere efterlyste hvorfor der er så store forskelle på resultatet af de objektive og subjektive kriterier for undersøgelsen. Vi anerkender at de objektive kriterier i undersøgelsen placerer Silkeborg Kommune i den bedre halvdel det vil sige ud fra hvad der bliver investeret i idrætten kan vi godt se os selv i spejlet. Men når foreningerne så ser på investeringerne, så knækker filmen af flere årsager. Idrætsrådet har i flere år påpeget en række forhold, der for manges vedkommende fint svarer til hvad undersøgelsen i foreningerne viser. Det kan godt være, at Idrætsrådet af nogle bliver betragtet som en organisation der kun brokker sig, men vi med undersøgelsens resultater godt kan se os selv i spejlet med rat ryg der har været noget om snakken! Idrætsrådet lytter løbende til hvad deres foreninger melder ind, og generelt kan det sammenfattes således, - Politikeren er for usynlige over for den brede idræt o De interesserer sig mere for den professionelle idræt o Ikke bare snak - der skal vises handling (også selvom det måtte koste penge) - Frivillighedsbegrebet skal tydeliggøres over for idrætsforeningerne - Der mangler gensidig forståelse af begreberne elite idræt og professionel idræt - Politikerne skal lytte noget mere til brugerne (fx Idrætsrådet) inden de træffer deres beslutninger o Svært at skabe forståelse når beslutningerne tages over hovedet på dem der skal leve med det fremover o I et moderne samfund forlanger brugerne indflydelse på beslutningerne - Der skal kommunikeres enkelt og tydeligt - Der er ulige arbejdsvilkår mellem foreningerne / Idrætsrådet, det offentlige og det omliggende samfund - En nødvendig nedbrydning af siloerne i kommunen, da idrætten har berøring med andre områder end kultur- og fritidsområdet - Der skal være en mere tydelig kommunikation mellem foreningerne, Idrætsrådet og kommunen hvad gør vi, hvad vil vi? Det kunne være interessant, at inddrage nogle af vores nabokommuner som har placeret sig i toppen af undersøgelsen, for at tage ved lære af deres tilgang til samarbejdet mellem idrætsforeningerne og kommunen. Hvis vi kigger på de enkelte områder af undersøgelsen har vi givet nogle bud på, hvad der er årsagen til spændet mellem de objektive og subjektive kriterier og nogle bud på hvad der måske skal til, så foreningerne kan få et mere positivt syn på kommunens tilgang til idrætten. Side 5

6 Økonomi Parametre (kommunens placering i parentes) - Foreningernes vurdering af kommunens tilskudsordning (92) - Foreningernes vurdering af idrættens økonomiske prioritering (83) - Foreningernes vurdering af deres økonomiske forhold (76) - Kommunernes udgifter til drift af fritidsområdet pr. indbygger (22) - Kommunernes udgifter til idrætsanlæg pr. indbygger (37) - Kommunernes andel af driftsudgifter til fritidsområdet (11) - Kommunernes andel af anlægsudgifter til idrætsanlæg (6) - Total rangering på de økonomiske parametre (48) Kommentarer og mulige tiltag - Frustrationer over, at foreningerne med forholdsvis små offentlige midler kan udføre et stykke samfundsmæssigt arbejde, men skal bære en forholdsvis stor del ved besparelser - Frustrationer over at der her og nu kan skaffes midler til at forbedre faciliteterne til den professionelle idræt (fx Jysk Arena) og at den brede idræt skal vente mange år for at få deres ønsker opfyldt - De kommunale budgetter for de kommende år viser ikke rigtig vejen for, hvad man vil med idrætten i Silkeborg Kommune - Elite Silkeborg har givet nogen frustration hos den brede idræt hvorfor kun satsning på elite, hvorfor ikke bredden? - Genindføre tilskuds til træner- og lederuddannelse - Aktivitetstilskuddet skal op på det niveau som det var før krisen indtraf o Flere foreninger anvender megen tid på at skabe alternative indtægter (går fra i den tid som burde gå til det primære idrætten!) - Tilskudsmulighederne fra kommunens puljer har været for snævre de skal gøres bredere - Idrættens foreninger skal støttes med en idrætskonsulent, der bl.a. kan støtte op omkring foreningernes arbejde, projekter Idrætsfaciliteter Parametre (kommunens placering i parentes) - Foreningernes vurdering af adgangen til faciliteterne (64) - Foreningernes vurdering af faciliteternes kvalitet (78) - Foreningernes vurdering af kommunens facilitetspolitik (82) - Kommunens facilitetsdækning (65) - Total score på facilitetsparametre (84) Kommentarer og mulige tiltag - Fælles ejendomsdrift har ikke fået den bedste start set med foreningernes øjne (mangel på dialog og kommunikation) o Adgang til faciliteterne er blevet besværlige (fx nøgler) o Tilgangen til at få repareret / udskiftet ting er langsommelig o Der er stor forskel på rengørings og vedligeholdelsesstanden (især de indendørs) - Uanset hvad vi mener om stadionprojektet, er det en torn i øjet for rigtig mange foreninger Side 6

7 - Nye opførelser og moderniseringer sker ud fra stemmemaksimerede adfærd, frem for analyser af det reelle behov - Det er aftalt at der skal gennemføres et helbredstjek af alle kommunens faciliteter det kunne være rart at få denne proces fremmet, så vi hurtigere kunne få det reelle overblik - Der skal etableres en mere enkelt og direkte kommunikation mellem Fælles Ejendomsdrift og idrætsforeningerne - Politisk skal der være mere synlighed på, hvad idrætten kan se frem til af større anlægsinvesteringer fx at vi vil et nyt svømmestadion/hal og hvornår Frivillighed Parametre (kommunens placering i parentes) - Foreningernes vurdering af kommunernes anerkendelse af frivilligheden (93) - Foreningernes evne til at rekruttere frivillige (40) - Antal indbyggere pr. frivillig (20) - Antal medlemmer pr. frivillig i foreningerne (27) - Total score på frivillighedsparametre (45) Kommentarer og mulige tiltag - Manglende direkte anerkendelse sig noget oftere tak (med hjertet) - Kan ikke identificerer sig i kommunens branding af frivillighed o Frivillighedsstrategien omfatter kun de sociale områder o Politikere tager idrætten til indtægt i frivillighedsstrategien o Bedre forståelse for hvordan det frivillige arbejde i idrætsforeningerne praktiseres - Mulighed for tilskud til træner- og lederuddannelse - Øget aktivitetstilskud - Udvide den årlige Idrætsprisfest ved at inviterer en meget bredere kreds af frivillige trænere og ledere - også foreninger der ikke har præsteret mesterskaber - Iværksætte flere synlige afbureaukratiseringstiltag, der kan understøtte foreningslivet. Idrætspolitik Parametre (kommunens placering i parentes) - Foreningernes vurdering af deres trivsel (27) - Foreningernes vurdering af kommunes idrætspolitik (89) - Foreningernes tilfredshed med den kommunale service og samarbejde (66) - Idrætsdeltagelsen som andel af indbyggere (25) - Foreningstallets udvikling i perioden (65) - Medlemstal udviklingen i perioden t.o.m. 18 år (22) - Medlemstal udviklingen i perioden år eller derover (32) - Total score på idrætspolitik parametre (44) Kommentarer og mulige tiltag - Ligger Idrætspolitikken i Silkeborg komme for langt væk fra foreningernes hverdag? Side 7

8 - Er Idrætspolitikken i Silkeborg Kommune relevant eller understøttende for foreningernes virke i hverdagen? - Idrætsrådet oplever en berøringsangst i foreningerne over for Idrætspolitik eller politik i al almindelighed - Idræts- og Fritidspolitikken er kommet alt for langsomt i gang foreningerne efterlyser konkrete initiativer som de kan mærke ude i foreningen - Håndteringen af Folkeoplysningsloven og Fritidsudvalget har ikke skabt mere brugerinddragelse - Det er svært at navigerer (planlægge ud i fremtiden) for foreningerne, når man ikke kender de langsigtede handlingsplaner i Idrætspolitikken. - Anvende teknologien i større omfang til kommunikationen med foreningerne SMS er på vej retur og Facebook, imessage, WhatsApp og andre chat-tjenester vinder mere og mere frem. - Anvende nyhedsbreve fra de kommunale forvaltningsenheder Hvis vi sammen skal have forbedret kommunens image på idrætsområdet, kræver det at parterne sætter sig sammen for at løse denne udfordring. Idrætsrådet er klar men vi savner et klart politisk signal fra politikerne. Kunne det ikke være et mål, at Silkeborg Kommune i den næste undersøgelsen ligger i den bedste ¼- del og at vi kan blive nomineret til årets idrætskommune? Silkeborg Kommune Det politiske samspil Idrætsrådet har også i 2013 efterlyst en tættere dialog med Silkeborg Kommune specielt med den politiske del af Kultur- og Fritidsområdet. Idrætsrådet har ved forskellige initiativer forsøgt at skabe dialogen, men uden nævneværdige konkrete resultater. Vi er især skuffet over den manglende reaktion fra politikerne på vores mange kommentarer, bemærkninger og forslag til udvalgsmøderne. Der er en larmende tavshed hvis vi skal skabe en forståelse blandt vores medlemsforeninger, er det nødvendigt med en direkte dialog. Vi kan kun tolke de beslutninger der sker i udvalget, idet vi ikke kender argumentationen. Udvalget kunne i det mindste give et svar på, at de havde modtaget vores henvendelse. Det er svært at agerer, da vi hele tiden er nød til at støve de kommunale dagsordner igennem der først offentliggøres få dage før møderne. Vi har tidligere anmodet om at blive høringspart i flere sager, hvilke desværre nok er for besværligt for politikerne og administrationen. Vi har faktisk ikke fået en eneste henvendelse i årets løb, hvor vi bliver anmodet om en udtalelse. Der foregår i dag aktiviteter/møder på tidspunkter (dagtimer mellem kl.8-16), hvor Idrætsrådet ikke kan være repræsenteret af fx formand til arrangementer med et idrætspolitisk indhold, eller af administrativ karakter til møder med andre interesseorganisationer, kommunen mv.. Side 8

9 Idrætsrådet har måttet ændre lidt strategi. I stedet for at gå via vores naturlige indgang (Kultur- og Fritid), har vi valgt at rette henvendelse direkte til andre områder i den kommunale forvaltning det vi længe har kaldt siloer! Det har vist sig at selvom politikerne gerne vil nedbryde siloerne og arbejde på tværs, så bliver de af en eller anden årsag fastholdt i deres egen silo, så et naturligt samarbejde aldrig bliver til noget. Vi har i forbindelse med skolereformen, selv kontaktet skoleområdet, og vi er blevet modtaget med åbne arme. Så det er en vej frem! Dialogmøder med forvaltning Vi har i det forgangne år haft faste kvartalsvise møder med den kommunale administration, som vi er godt tilfredse med. Vi har her fået afklaret en række praktiske forhold i dagligdagen mellem medlemsforeningerne og kommunen. Der er etableret en fast indgang til Kultur- og Fritidsafdelingen, idet Alf Christensen har lovet at tage sig af de henvendelser som Idrætsrådet måtte have i hverdagen. 25 års reglen Der har på det seneste været en debat i forskellige medier om 25 års reglen med baggrund i undersøgelsen Kommunernes brug af 25 års-reglen, hvor både foreninger og en del politiker mener, er hæmmende for en sund udvikling af idrætten i alle aldersgrupper. Ulempen ved 25 års-reglen er, at en forening kan få reduceret lokaletilskuddet alene fordi den får flere voksne medlemmer over 25 år, dvs. er ikke et incitament for foreninger, der modtager lokaletilskud til at udbyde aktiviteter for voksne Ifølge folkeoplysningsloven, skal en kommune yde lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år på mindst 65 procent af udgifterne. Kommunen kan reducere tilskuddet når aktiviteten omfatter deltagere over 25 år. Tilskuddet kan reduceres forholdsmæssigt ift. disse deltageres andel af det samlede deltagertal. Reglen har været med til at få foreninger til at tænke kreativt, således at medlemmer over 25 år bliver holdt uden for de indberetninger der sker til kommunen når der søges om specielt lokaletilskud. Ministeren på området, har meddelt at hun ikke har planer om at foretage nogle ændringer af loven, men det er op til kommunen at administrer reglen. Vi har her i Silkeborg Kommune en modereret håndtering af reglen, idet vi for nogle år siden fik afskaffet reglen, således der ikke bliver foretaget reduktion af medlemmer over 25 år. Men ordningen her i Silkeborg administreres dog således, at en række idrætter fortsat bliver straffet for at have medlemmer over 25 år. Det drejer sig om ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, bueskydning, firmasport, fiskeri, golf, linedans. For at forenkle måden at administrerer lokaletilskudsreglerne, og for at alle idrætter bliver ligestillet, vil Idrætsrådet opfordre til, at denne undtagelsesregel snarest bliver afskaffet. Forudsætningerne for at udvælge netop disse idrætter, har ændret sig i takt med befolkningen adfærdsændring. Et af argumenterne var den gang, at det faktisk kun var de voksne der dyrkede disse idrætter men vi kan Side 9

10 se at flere og flere unge dyrker disse idrætter. Lad os nu sammen få set på mulighederne at få fjernet denne undtagelse, så vi her i kommunen kan vise omverdenen, at vi godt kan være en kommunens der vil idrætten. Svømmesituationen Vi har flere gange opfordret kommunen til at se på en handlingsplan for, hvorledes svømmefaciliteterne skal udvikle sig. Der er ingen tvivl om, at de gældende vilkår for leje af Højskolens svømmehal ikke er holdbart på den lange bane, ligesom de nuværende faciliteter specielt omkring Svømmecenter Nordvest er udnyttet til det yderste. Der er en stor efterspørgsel på svømmeundervisning specielt blandt børn og unge, da kommunen fortsat ikke tilbyder svømmeundervisning i skolerne. Presset på svømmeklubberne er stort. Klubberne vil gerne påtage sig det at lære befolkningen at svømme men det kræver også at rammerne er til stede. Idrætsrådet er godt klar over, at det koster forholdsvis mange penge at etablerer våde områder og driften ligger heller ikke i den billige ende. Men når vi tænker på, hvor mange der vil få glæde af en øget kapacitet, så er Idrætsrådet af den opfattelse, at et nyt svømmecenter og badeland vil være et fyrtårn som rigtig mange vil bakke op omkring. Idrætsrådet har noteret sig, at der i anlægsbudgetterne for senere end 2016 er markeret et beløb på tkr til udbygning af svømmecenter Nordvest. Det er da en begyndelse men lad os nu få sat os sammen for at komme i gang med processen. Halfordeling Efter vi de tidligere år har fået tilpasset de gældende kriterier for fordeling af haller og sale, samt for vådområderne, skulle vi i 2013 så se om de var praktisk anvendelige. Vi må nok konstaterer at kapaciteten på haller og sale efter kriterierne efterhånden må siges at være tilstrækkelige, selvom der er lokale forskelle. Specielt i den centrale del af Silkeborg og i vækstområderne er der plads til en øget kapacitet, medens efter etablering af nye haller i Grauballe, Kragelund og Gjessø de kommende år, må vi nok konstaterer at kapaciteten er på et fornuftigt niveau. Kapaciteten på vådområderne er under al kritik. Som omtalt andet sted i beretningen bliver vi nød til meget hurtigt at få taget fat i processen for at få skabt flere vandtimer!! Der er ingen tvivl om, at hvis foreningerne fremover i større grad skal være indstillet på at udnytte tør-hallerne på de skæve timer. Idrætspriser Hvert år afholder Idrætsrådet sammen med Silkeborg Kommunen et arrangement, hvor kommunens Danske -, Europa - og Verdensmestre bliver hyldet. Arrangementet har de senere år gennemgået en Side 10

11 forandring, hvor der ud over hyldest og uddeling af priser, har været underholdning og en efterfølgende reception. Senest har vi fået tilføjet underholdning, hvor Idrætsrådet i 2013 var bidragsyder til at gennemføre et indslag med stand-up komikeren Carsten Bang. Vi har aftalt med kommunen, at det var en engangsforeteelse og at hvis vi skulle forsætte niveauet må det ske med ressourcer fra kommunen. Alle var enige om, at vi med 2013 arrangementet havde fundet det fremtidige niveau. Fælles ejendomsdrift Nu har foreningerne levet med den Fælles Ejendomsdrift et par år. Vi får fortsat negative meldinger ude i foreningerne om, hvordan det fungerer i dagligdagen. Det er administrativt tungt, der går lang tid før anmeldelsen udbedres, selv banale udbedringer (fx udskift af pærer) skal igennem hele møllen. Ligeledes lytter vi til en kritik om tilgangen til at kunne anmelde et problem bør forbedres. Idrætsrådet har flere gange efterlyst en tættere dialog mellem brugerne og kommunens Fælles Ejendomsdrift, for at skabe en fælles forståelse og bedre kommunikation. Budget 2014 I forbindelse med drøftelserne til et kommunalt budget 2014, havde Idrætsrådet fremsat en række ønsker. Omkring driften så Idrætsrådet gerne, at - Aktivitetstilskuddene bliver løftet over de kommende par år, således vi igen kan komme op på et niveau som før krisen for alvor satte sit præg på kommunens finanser - Lokaletilskuddet på de 65% refusion bliver ens for alle foreninger uanset hvilken aktivitet man dyrker - Der sker en aktiv udvikling af breddeidrætten gennem øgede tilskud til udmøntning af de indsatsområder der er nævnt i Idræts- og Fritidspolitikken På anlægssiden ser Idrætsrådet gerne, at - Der sker en fremrykning af etablering af et svømmecenter/badeland vi kan simpelthen ikke være det bekendt at tilbyde den etablerede svømmes Set med idrættens øjne finder vi det naturligvis glædeligt at der er fundet yderligere midler til de 3 planlagte haller i Grauballe, Kragelund og Gjessø 2 mio. kr. til hver! Idrætsrådet mener fortsat, at det er i underkanten af det reelle behov for at kunne bygge en hal. Ligeledes er der afsat 2 mio. kr. i både 2014 og 2015 til Søsportens hus. Derimod er der ikke fundet yderligere midler i driften til fx en forhøjelse af aktivitetstilskuddet og midler til uddannelse af trænere og ledere. Når vi sammenligner os med andre kommuner, så ligger Silkeborg Kommune meget nær bunden. Vi har noteret os, at flere kommuner i Region Midtjylland har fundet flere penge til netop dette område. Side 11

12 Idrætsrådet har i flere år arbejdet for at få tilknyttet en konsulent til idrætten. Vi finder det endnu mere aktuelt, da der er fundet midler til en konsulent til Elite Silkeborg. Der er her sket en åbning, idet kommunen har anmodet Idrætsrådet om at udarbejde en beskrivelse af, hvad en kommunal konsulent skal arbejde med, men henblik på at der tilknyttes en fra Men det løser ikke Idrætsrådets behov for hjælp til eget sekretariat. Nye anlæg Idrætsrådet Ønskelisteudvalg holder sig orienteret om anlægsprojekter i kommunen, og kan give rådgivning om specielt nye projekter. Vi opfordre alle foreninger der går med planer om nye anlæg at orientere udvalget, således vi altid er opdateret, når vi foretager en afstemning med den kommunale forvaltning. Udvalget ajourfører løbende en ikke prioriteret anlægsliste der findes på hjemmesiden. De anlægsønsker der ligger nærmest er aktivitetshaller Grauballe, Kragelund og Gjessø. Disse anlæg er taget med i kommunens anlægsbudget for med kr. 7 mil hver år. Selvom beløbene ikke dækker en ny hal, så kan vi kun opfordre de foreninger der er tilknyttet de omtalte byer, at finde sammen med andre interessenter i lokalområdet, få projekterne gjort mere konkrete, og ikke mindst komme med en finansieringsmodel. Det er vigtigt at blive konkrete, idet det ikke bliver kommunen der bliver den udfarende part. I erkendelse af presset på anlægsmidler i de kommende byrådsperioder ikke åbner mulighed for Søsportens Hus, har byrådet afsat 2 mio. kr. i 2014, og 2 mio. kr. i 2015 til offentlig tilgængelige lette omklædningsfaciliteter, samt faciliteter til søsport. Idrætsrådet efterlyser fortsat en mere officiel stillingtagen til om kommunen vil foretrække kommunale eller selvejende institutioner fremover. Idrætsrådet savner et mere etableret samspil med kommunen om de fremtidige anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Tidligere har vi været i dialog med kommunen om de fremtidige anlæg, men det er ligesom om vi bliver glemt i høringsfasen. Det har været småt med nye anlæg i Flere fodboldklubber efterlyser flere kunstgræsbaner. Der ikke budgetmæssigt været afsat midler til nye baner i 2013, men alligevel kunne der findes kommunale midler til et join-venture projekt med kommunen og ØBG, således kommunen tredje kunstgræsbane kunne indvies i november. Idrætsrådet har noteret sig kommunen strategi om, at hvis foreningen selv kan skaffe midler til et projekt, så ser kommunen med interesse på projektet. Det er et vigtigt noterer sig, at foreningerne fremover skal agerer på en anden måde end hidtil, hvor kommunen var af den opfattelse, at nye anlæg alene var en kommunal opgave. Side 12

13 Jysk Arena Idrætsrådet har tidligere på vegne af en række foreninger der arrangerer koncerter og andre arrangementer, påpeget en række uheldige betingelser for at leje af Jysk Arena. Den hidtidige lejekontrakt mellem Silkeborg Kommune og Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold A/S (BSV), der var gældende for sæson 2012/13, og som vedrører leje af 6 skybokse i JYSK Arena forlænges for sæson 2013/14 en række ændringer. Lejer/fremlejer af skyboksene betaler entré til alle arrangementer hos arrangør, hvor dette hidtil har været omfattet af kontrakten. Lejer/fremlejer disponerer fortsat over de til skyboksene tilhørende sæder til alle arrangementer, hvor der ikke er tale om salg af nummererede pladser. Den årlige leje er reduceret i forhold til ændringen af princippet for entrébetaling. Idrætsrådet har med tilfredshed noteret sig ændringerne, og har besluttet sig for, ikke at foretage sig mere i denne sag. Stadionprojekt Byrådet har besluttet at der skal opføres et nyt stadion på Søholt under forudsætning af, at en række betingelser bliver opfyldt. Idrætsrådet har tidligere påpeget, at vi kunne have fået noget andet for det beløb som kommunen vil investerer i et nyt stadion fx få renoveret den eksisterende masse af idrætsanlæg eller få etableret et nyt svømmestadion til glæde for den brede befolkning. Vi ønsker ikke at være bagstræberiske vi respekterer den beslutning som byrådet har taget (det er trods alt det vi har valgt dem til). Nu vil vi se fremad og få det bedste ud af investeringen til glæde for så mange som muligt. Vi er naturligvis opmærksomme på, at der er en række foreninger der har deres aktiviteter enten ved det nuværende stadion eller der hvor det er tanken det nye stadion skal placeres, vil opleve nogle forandringer. Elite Silkeborg Idrætsrådet har bemærket, at Silkeborg Kommune helt uden om Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, ønsker at etablerer Elite Silkeborg. Tilsvarende ordninger er etableret i andre kommuner, hvor Idrætsrådet har været en naturlig part i etableringen og det videre forløb. Vi har en række foreninger der er meget forundret over, ikke er blevet inddraget og foreningerne er forundret over at Idrætsrådet helt er glemt. I andre kommuner hvor en lignende ordning er etableret, har Idrætsrådet været en hel naturlig del af etableringen og med i de besluttende organer! Intentionerne er sikkert gode men hvorfor skal det her nødvendigvis tromles igennem uden at høre alle de implicerede parter og ikke kun en snæver inviteret kreds? Side 13

14 Vi syntes det er mærkeligt, at kommunen fx ikke klart har defineret, hvad der er under begrebet elite. Vi er af den opfattelse, at vi bør skele til om der er tale om professionel elite / underholdningsindustri, eller den elite der eksisterer i det etablerede foreningsliv. Idrætsrådet er af den klare opfattelse, at eliten i Silkeborg kommune er væsentlig bredere end den kreds der er inviteret. Det er samtidig fantastisk, at kommunen nu lige pludselig kan finde midler til etablerer en elite organisation med en tilknyttet konsulent, på trods af at Idrætsrådet i snart 10 år har efterlyst en tilsvarende ordning for breddeidrætten. Hvis der skal været et fremtidigt fornuftigt og konstruktivt samarbejde med idrætten, bliver kommunen nød til at lytte til de implicerede parter, i stedet for blot at køre et sololøb på helt egen hånd. Idrætsrådet sidder trods alt inde med en stor portion viden om, hvad der sker i idrætten i Silkeborg Kommune. Skolereform Idrætsrådet har fået en række henvendelser, specielt fra foreninger der har deres aktiviteter ved en skole. Disse foreninger er bekymret over den udvikling der sker med den nye skolereform, idet de ikke har hørt om hvilken rolle de i fremtiden vil få, og at der endnu ikke har været nogen reelle henvendelser. Idrætten i kommunen har savnet mere information om, hvilken rolle man har tænkt sig, at de mange idrætsforeninger skal have i fremtiden. Idrætsrådet har forsøgt at komme med i nogle arbejdsgrupper, men har måttet sige pænt nej tak, da de er gennemført på tidspunkter af dagen hvor de frivillige normalt skal passe sit arbejde. Politisk har vi haft en dialog med formanden for Børne- og Ungeudvalget, der har vist en meget positiv tilgang til et samarbejde med idrætsforeningerne. Vi har sammen med Skoleafdelingen haft et sonderende møde, og der har været afholdt et informationsmøde, hvor et par dusin fra forskellige foreninger var mødt op. Der er ingen tvivl om, at der vil være muligheder for foreningerne, men det kræver at både skole og forening er klar til at tage udfordringen op. Idrætsrådet aktiviteter Samarbejdsaftale med DGI-Midtjylland Idrætsrådet har gennem et par år søgt at finde et naturligt ståsted i forhold til vores medlemmers forventninger og krav og den omverden vi skal agerer sammen med, ud fra de muligheder som vi har af ressourcer og økonomi. Vi har kigget på vores formålsparagraf i vedtægterne, defineret vores primære arbejdsområder, talt med en række foreninger og forsøgt at få stillet specielt flere økonomiske ressourcer til rådighed. Resultatet af disse sonderinger har vist, at vi har været nød til at finde en samarbejdspartner der Side 14

15 kunne varetage en række opgaver, så vi i større udstrækning kunne koncentrerer os om det idrætspolitiske arbejde i kommunen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er meget misundelige på en række af vores nabokommuner, hvor kommunen er gået mere helhjertet ind i at støtte op omkring de lokale Idrætsråd. Flere Idrætsråd har fået etableret et kontor med helt eller delvist økonomisk støtte fra kommunen, og hvor der nogle steder er indgået en egentlig samarbejdsaftale med kommunen om udførelse af en række ydelser. For at give foreninger i Silkeborg Kommune bedre rammer, vilkår og tilbud om rådgivning, har DGI Midtjylland og Idrætsrådet i Silkeborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der skal styrke idræts- og foreningslivet. Aftalen betyder i praksis, at Idrætsrådet i Silkeborg Kommune får mulighed for at anvise medlemsforeninger til DGI Midtjylland, hvor foreningerne kan få rådgivning om blandt andet skat, moms, forsikring, jura og vedtægter. Derudover kan foreningerne få hjælp til opstart af nye foreninger eller aktiviteter, rådgivning om tilskud, kontrakter og ansættelser, bedre udnyttelse af faciliteter, fundraising og kommunikation. Aftalen skal sikre, at foreningerne i Silkeborg Kommune får mulighed for at udvikle sig til gavn for både frivillige og medlemmer. Foreningerne får gennem aftalen tilbud om konsulentbesøg fra DGI Midtjylland, mulighed for lokale workshops eller kurser til udvikling af den enkelte forening, tværfaglige kurser for trænere og instruktører, samt kortere og længerevarende lederuddannelsesforløb for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Idrætsrådet ser det som en naturlig udvikling af idrætten i Silkeborg Kommune, at der skal samarbejdes på tværs af interessesfære og organisatoriske enheder. Det vil styrke det samlede idrætsbillede i kommunen. Samarbejdsaftalen har vakt en vis interesse i andre kommuner og hos andre af vores naturlige samarbejdspartnere, hvor flere har givet udtryk for en ny måde at tænke strategisk på, som andre har udtrykt ønske om at kopiere! Silkeborg Sportscenter Idrætsrådet er vedtægtsmæssigt repræsenteret i Silkeborg Sportscenter, hvor vi har to pladser i bestyrelsen. Vi er repræsenteret af Stig Bock som formand og Lars Bundgaard som næstformand. Sportscentret bliver udnyttet i rigtig mange timer alle ugens dage. Der er i 2013 ansat en ny centerchef - Arne Jepsson! Det er en glæde at kunne konstaterer, at centret har fået så meget styr på økonomien, at der ikke været behov for at for at finde ny kapital. Side 15

16 Projekt synlighed Et af de indsatsområder som Idrætsrådet har arbejdet med i 2013, var at skabe en større synlighed. Vi vil gerne skabe lidt opmærksomhed om vores arbejde i foreningerne. Vi har henvendt os til en række foreningen om vi måtte komme på besøg ved et af deres bestyrelsesmøder. Vi er generelt blevet taget pænt imod. Vi har mødt mange foreninger, hvor vi må konstaterer, at de har lidt kendskab til Idrætsrådet, men de forstår vores betydning! Vi har også noteret os, at en række foreninger har et begrænset kendskab til deres egen politiske og organisatoriske situation, idet der for rigtig mange foreningers bestyrelser kun gælder om at holde foreningens aktiviteter i gang. Arbejdet med kommunen og andre interessenter kan for mange foreninger ligge på et meget lille sted det tager Idrætsrådet sig jo af! Vi oplever foreninger lever på en bestyrelse der er aktiv 3-5 år, hvor der så sker en udskiftning. Vi oplever ligeledes, at de fleste er brændt ud efter få år og ikke har det naturlige overskud at fortsætte sin karriere inden for idrætsverdenens organer der ligger uden for det lokale måske også fordi de ikke kender denne verden end fra medierne. Der er fortsat et behov for at skabe netværk på tværs af foreningerne. Bestyrelsens arbejde I forbindelse med etablering af et Idrætsråd for Silkeborg Kommune ved den seneste kommunesammenlægning, blev det besluttet, at etablerer en bestyrelse på op til 9 medlemmer bl.a. for at opnå en optimal geografisk repræsentation. Tiden har vist sig, at geografien i dag spiller en mindre rolle, ligesom det har voldt store udfordringer de seneste år med at kunne samle en fuldtallig bestyrelse. Idrætsrådets bestyrelse stiller derfor et forslag på repræsentantskabsmødet om, at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer reduceret fra 9 til 7 medlemmer. Efter sidste års repræsentantskabsmøde er det ikke lykkes bestyrelsen at finde medlemmer til de vakante poster. Vi har i årets løb måttet sige farvel til Mads Hjortsnæs fra Silkeborg IF, der måtte trække sig på grund af sygdom Niels Jørgen Rasmussen fra HA85 blev indkald som suppleant. På repræsentantskabsmødet har en række medlemmer valgt at træde ud af bestyrelsen. Stig Bock fra Silkeborg Svømmeklub har ønsket at koncentrer sig om sit formandskab i klubben og som formand for Silkeborg Sportscenter. Jørgen Nielsen fra Ans IF, John Fuglsang fra Kjellerup IF samt Niels Jørgen Rasmussen fra HA85 har valgt at stoppe arbejdet i Idrætsrådets bestyrelse. Vi siger dem mange tak for deres respektive indsatser. Idrætsrådet bestyrelse er sammensat af primært en efterhånden række modne personer Idrætsrådets bestyrelse ser gerne at der indledes en foryngelses kur og at vi de kommende år får nogle yngre kræfter ind i arbejdet. Motorvejsbyggeri Vi kan rundt om Silkeborg se de gennemgribende ændringer af naturen, som et motorvejsbyggeri medfører. Idrætsrådet har fra starten med interesse fulgt med i hvor byggeriet vil påvirke idrætsforeningerne. Idrætten er sluppet forholds billigt, selvom det har fået nogle konsekvenser for Silkeborg Side 16

17 Bordklub og Silkeborg Tennisklub, idet noget af Søholt anlægget må afgive arealer til byggeriet. Silkeborg Tennisklub har allerede fået reetableret de baner og arealer som der måtte afgives til motorvejsbyggeriet. Vi vil godt kvittere for kommunens hurtige reetableret af tennisbanerne, således klubbens aktiviteter blev minimalt påvirket. Seniorsamvirket Seniorsamvirket er en forening som ikke ret mange af vores medlemsforeninger kender. Den består primært af tidligere bestyrelsesmedlemmer af Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, og hvis primære formål er at gennemføre en række sociale arrangementer for dets medlemmer. Som formand for Idrætsrådet har jeg et par gange haft den fornøjelse, at deltage i samvirkets årsmøde. Medlemsudvikling Medlemstallet af Idrætsrådet har de senere år været meget konstant. Den økonomiske krise er også nået til en del af vores medlemmer, og nogle har valgt at spare medlemskontingentet til Idrætsrådet og meldt sig ud. Vi har i dag godt 120 medlemsforeninger, der har omkring medlemmer tilknyttet. Til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Idrætsrådet, har vi tidligere foreslået, at i lighed med andre kommuner, så er alle idrætsforeninger automatisk medlems af Idrætsrådet, og at kommunen betaler deres kontingent gennem et driftstilskud. Idrætsrådets fremtid Idrætsrådets rolle Med baggrund i den udvikling og de ændringer der sker i samfundet og i det idrætspolitiske billede, er vi som Idrætsråd også nød til at kigge ind på os selv. og specielt hvilken rolle skal vi indtage fremover? Vi er valg af langt hovedparten af idrætsforeningerne i Silkeborg kommune til at varetage deres interesser specielt over for den kommunale administration og det politiske led. Det fremgår af Idrætsrådes vedtægter, at vores væsentligste samarbejdspartner er kommunen og især det politiske led. Men de vilkår vi som frivillig arbejder under i forhold til vores interessenter er ændret så meget, at der er opstået et daghold og et aftenhold forstået på den måde, at der i mange interesseorganisationer og i kommunen er opstået et korps af professionelle og lønnede konsulenter der primært arbejder mellem kl. 8 og 16, og når de er gået hjem, tager de frivillige i idrætsforeningerne over indbefattet Idrætsrådet der udelukkende består af frivillige kræfter. Hvis idrætsverdenen fremover skal bestå af en sådan todeling mellem lederne og konsulenterne på dagholdet, og ledere og trænere på aftenholdet, vil det kræve at de kan optræde på mere lige vilkår ikke bare tidsmæssigt, men også set med et økonomisk aspekt. Side 17

18 Det er derfor nødvendigt, at Idrætsrådet og specielt deres medlemmer forholder sig til, hvordan vi fremadrettet skal agerer på dette område. Hvis vi ikke deltager mister vi megen information, netværket smuldrer og ikke mindst sætter vi os selv uden for indflydelse og i den yderste konsekvens vil Idrætsrådet i Silkeborg Kommune stille og rolig afvikle sig selv! Vision Målsætninger - Værdier Idrætsrådet havde i sin vision en række overordnede pejlemærker, herunder idrætspolitisk handlekraft, fremstå som et serviceorgan og være en del af udviklingen af idrætten i Silkeborg. Bestyrelsen vil også i de kommende år fastholde disse pejlemærker. Politisk forsøger vi fortsat at udvikle samarbejdet med det politiske led i kommunen ud fra en filosofi om at vi hellere vil løse udfordringerne direkte dialog! Men vi har fundet det nødvendigt at tage medierne i brug, når vi ikke får nogen reaktion på vores henvendelser. Vi savner en mere direkte dialog med politikerne. Vi scanner de politiske dagsordner igennem, og forsøger efter bedste evne at kommenterer dagsordenspunkter inden der sker en egentlig beslutning. Det skuffer os derimod meget, at vi meget sjældent får nogen respons på vores henvendelser, og vi kan være i tvivl om vores bemærkninger har været en del af beslutningen. Vi er fortsat af den opfattelse at dialog fremmer udviklingen. Vi har fortsat vores naturlige kommunikation med medlemsforeningerne, kommunen og de tre landsdækkende idrætsorganisationer. Men det er klart, at omverdenen skal have et mere klar billede af Idrætsrådet i Silkeborg. Idrætsrådet har haft svært ved at opfylde vores målsætninger som serviceorgan og udvikling af idrætten med bl.a. kurser og aktiviteter. Vi har derfor som tidligere omtalt indledt et partnerskab med DGI Midtjylland, som en værdig samarbejdspartner, idet deres kerneområder jo netop er service og udvikling. Vi har foreløbig indgået en samarbejdsaftale på et år, hvor vi løbende vil vurderer forløbet og mulighederne. Samarbejdspartnere Idrætsrådet er repræsenteret i forskellige forum, udvalg, bestyrelser m.v. en stor del af det daglige arbejde foregår her. Fritidsrådet der afholdes 4 årlige møder, hvor Idrætsrådet har tre medlemmer. Dialogforum med kommunen her afholdes der møder minimum hvert kvartal og i øvrigt efter behov. Der har primært været møder med Kultur og Fritidsafdelingen, medens mødeaktiviteter med politikerne primært er sket via Fritidsrådet. Halfordelingsudvalget - politisk nedsat udvalg der skal administrere de til en hver tid gældende retningslinjer. Idrætsrådet er her repræsenteret med tre personer. Silkeborg Sportscenter Idrætsrådet er repræsenteret i bestyrelsen (formand og næstformand). Side 18

19 Idræts- og Fritidspolitik repræsenteret i styregruppe Ungdomsskolens bestyrelse Repræsenteret i bestyrelsen. Der afholdes møder i hvert kvartal. DGI Midtjylland repræsenteret i den fælles styregruppe Danmarks Idrætsforbund (DIF) Der findes et regionalt forum med repræsentanter fra regionens Idrætsråd /-samvirker. De fleste kommuner er repræsenteret, hvor der sker erfaringsudveksling og der er etableret en række netværksgrupper. Dette forum vælger en repræsentant til DIFs repræsentantskab. Idrætsrådet er på de regionale møder repræsenteret med indtil 3 personer og der afholdes 2-3 årlige møder. Idræt om Dagen - Repræsenteret i styregruppen Afslutning Idrætsrådet vil gerne sige en tak til alle interessenter som vi har et samarbejde med. Formanden for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune meddelte allerede ved sidste års repræsentantskabsmøde, at han ikke modtager genvalg til Idrætsrådets bestyrelse i Der er i det senere år sket mange forandringer således det er bl.a. blevet sværere at kombinerer et civilt job med de krav der stilles fra vores omverden om at agerer i dagtimerne, ligesom det er nødvendigt, at der er større administrativt set up som støtte for bestyrelsens aktiviteter end der findes i dag, hvis vi skal leve op til de forventninger som omverdenen stiller. Vi kan ikke være andet en smule misundelige på en række af vores nabokommuner, hvor Idrætsrådene får en væsentlig større opbakning kommunal opbakning. Hvis Idrætsrådet de kommende år skal overleve, bliver vi enten nød til at skrue ambitionsniveauet ned, eller vi får vilkår, som andre kommuner allerede har skabt for Idrætsrådene. Idrætsrådet er sikre på, at der stadig er en fremtid for idrætten i Silkeborg Kommune, og dermed også brug for et stærkt Idrætsråd som sparringspartner til kommunens forvaltning og det politiske system. Side 19

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem.

Lise Steenberg Olsen: HIR har gør et godt stykke arbejde men HIR skal gå hårdere til politikkerne der mangler resultater fra dem. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev marts 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde 2015 Valg af dirigent og referent Dirigent: Teis Melcher Referent: Kurt Nielsen Bestyrelsens beretning: Se vedhæftede beretning.

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Tirsdag den 17. marts 2013 kl. 19:30 i klubhuset, Hillerød stadion 6. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Bleki Stojkovic (BS), Janna Rasmussen (JR), Lillian Dale

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere