Beretning Side 1. Idrætsrådets beretning Version januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012"

Transkript

1 Beretning 2011 Version januar 2012 Side 1

2 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte sine spor i medlemsforeningerne. Det har betydet at foreningerne i større grad måtte tilpasse sig til en verden, hvor foreningerne i større udstrækning skal klare sig uden direkte økonomisk hjælp fra det offentlige, hvor sponsorindtægterne svinder ind og man må klare sig med kontingentet og brugerbetaling. Idrætten har lagt ryg til nye besparelser for de unge ved at reducere i aktivitetstilskuddet, for at tilgodese at de voksne kan dyrke idræt uden at skulle betale gebyr for benyttelse af haller og sale. Det er et meget uheldigt signal at sende til foreningerne, der nu to år i træk har måttet se aktivitetstilskuddene blive reduceret. Det er svært for foreningerne at manøvrerer i sådan et farvand, da mange foreninger langtidsplanlægger ud i fremtiden. Foruden kampen for at skaffe kvalificerede ledere og trænere, er der også en økonomi der skal hænge sammen. Men der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år skal forsøge at få en politisk snak med beslutningstagerne, om hvordan pengene fremover skal anvendes. Jeg fornemmer, at der er en politisk interesse i, at der fremover vil blive stillet krav til at få offentlige økonomiske ressourcer. Vi har hidtil modtaget aktivitetstilskuddet mere eller mindre på automatik. Udviklingen går hen i mod, at der meget snart vil komme et egentlig krav til en modydelse til fx udvikling af foreningen. Den nye Folkeoplysningslov sætter faktisk nogle krav udvikling af foreningen. Det bliver spændende at følge det idrætspolitiske billede den kommende tid. Målsætninger For to år siden godkendte vi vores Vision Målsætning Værdier. Vi har forsøgt efter bedste evne at efterleve målsætningerne men vi skal erkende, at vi lever i en verden der hele tiden ændre sig, hvilket har betydet, at vi har været nød til at foretage visse korrektioner. Idrætsrådet har i sin vision en række overordnede pegemærker, herunder idrætspolitisk handlekraft, fremstå som et serviceorgan og være en del af udviklingen af idrætten i Silkeborg. Politisk forsøger vi fortsat at udvikle samarbejdet med det politiske led i kommunen ud fra en filosofi om at vi hellere vil løse udfordringerne direkte dialog, frem for gennem fx medierne det tror vi giver det bedste resultat. Vi er tæt på at få afsluttet processen omkring en ny idrætspolitik, hvor det bliver spændende at se, hvordan idrætspolitikken bliver efterlevet. Vores dialog med forvaltningen er vi meget tilfredse med, og det ser ud til at politikerne er ved at have rystet de værste økonomiske udfordringer af sig, så de får rum for at kunne deltage i et egentligt kommunalt idrætspolitisk arbejde. Dialog fremmer udviklingen. Vi har efterlyst en mere anerkendende holdning til Idrætsrådet fra kommunen, så vi bliver respekteret som en samarbejdspartner man skal regne med. Vi har haft et ønske om at få etableret et kontor med ansatte for at styrke kontakten til medlemsforeningerne vi kan her noterer os, at vi i 2011 fik permanent mødelokale og kontor i Side 2

3 Silkeborg Sportscenter, der i første omgang ikke vil være permanent bemandet. Vi er fortsat i gang med at søge et grundlag for at kunne bemande det helt eller delvist. Vi har fortsat vores naturlige kommunikation med medlemsforeningerne, kommunen og de tre landsdækkende idrætsorganisationer, hvorimod vi ikke har kunnet forsyne presse med stof nok lidt igen at filosofien om, at vi primært klarer tingene på de indre linjer. Men det er klart, at omverdenen skal have et mere klar billede af Idrætsrådet i Silkeborg, hvor pressen kan hjælpe os. Vi havde også en målsætning om at få synliggjort idrætten ved uddelingen af pokaler og priser, og vi havde i 2011 sammen med kommunen lavet en ny model. Vi har i 2011 brugt megen energi på at få etableret et samarbejde op med Kultur- og Fritidsudvalget. Det er nok gået lidt ud over nogle af de andre målsætninger. Så alt i alt kan vi vist være nogenlunde tilfredse med de resultater vi har nået i 2011, og så må vi se, hvor meget af det vi når af målsætningerne det kommende år. Vi vil nu gennemgå de enkelte områder lidt mere specifikt. Idrætspolitik Ændringer i Folkeoplysningsloven I forbindelse med udmøntning af den ændrede Folkeoplysningslov, har Kultur- og Fritidsudvalget ønsket at inddrage brugerne i processen. Idrætsrådet har på et tidligt tidspunkt gjort opmærksom på en række forhold som vi måtte sætte minimumskrav hvis vi skulle være en aktiv i part i processen. Det væsentligste punkt var, at politikerne skulle tage et aktivt og deltagende ansvar i de fortsættende arbejde. Siden Folkeoplysningsudvalget i Silkeborg Kommune blev nedlagt i forbindelse med det seneste kommunevalg, har den direkte kontakt mellem Idrætsrådet og politikerne været meget tæt på ikke eksisterende. Idrætsrådet har forsøgt at få dialogen i gang i forbindelse med nogle politiske sager (fx afskaffelse af gebyrordningen) uden at vi kom i en egentlig dialog. Vi har på et møde i december 2011 mellem hele Kultur- og Fritidsudvalget og Idrætsrådet kommet frem til en model til udmøntning af Folkeoplysningslovens krav om nedsættelse af udvalg. Denne model skal nu politisk behandles, og vi vil herefter præsenterer løsningen i et nyhedsbrev. Vi har endvidere påpeget nødvendigheden af, at den ny Idræts- og Fritidspolitik og bestemmelserne i Folkeoplysningsloven ses som et samlet værk. Dette krav skal bl.a. ses i relation til lovens 34, hvor kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Her mener vi, at der er en betydelig sammenhæng mellem disse politikker og politikkerne i Idræts- og Fritidspolitikken. Politikerne har ikke afvist vores krav om at de såkaldte 34 politikker i Folkeoplysningsloven bliver en integreret del at den kommunale Idræts- og Fritidspolitik. Idrætsrådet har endvidere påpeget nødvendigheden af at vi bliver en naturlig høringspart til sager med idrætsmæssigt indhold. Vi har efterlyst hjælp til nemmere at kunne scanne de mange oplysninger der findes i fx kommunale dagsordner, ligesom vi har påpeget nødvendigheden i at de Side 3

4 kommunale afdelinger i større grad tænker ud af boksen og arbejder mere på tværs. Idrætsrådet har påpeget, at udviklingen i samfundet gør, at vi som idrætsorganisation er nød til at følge med i hvad fx sundhedssektoren arbejder med, da den afdeling tilbyder mange idrætsrelaterede aktiviteter. Samtidig har Idrætsrådet konstateret, at der er opstået mange professionelle/lønnede interesseorganisationer, der primært arbejder i dagtimerne, meden de frivillige og ulønnede først træder ind på banen om aftenen. Disse udfordringer har udvalget og forvaltningen lovet at se positivt på. Da politikerne har vist en positiv tilgang til en fortsat samarbejde, valgte Idrætsrådet at indgå i det fortsatte samarbejde med de øvrige paraplyorganisationer for at få udmøntet ændringerne i Folkeoplysningsloven. Arbejdet vil gå i gang når Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget et kommissorium for arbejdsgruppens sammensætning. Arbejdet vil primært koncentrere sig om udarbejdelse af oplæg til lokal folkeoplysningspolitik, samt komme med oplæg til sammensætning af udvalg. Idræts- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i slutningen af 2010 at der skulle udarbejdes en ny kommunal Idræts- og Fritidspolitik. Processen er blevet styret i samarbejde med DGIs proceskonsulenter, som vi godt vil anerkende for et godt arbejde. Der blev i foråret 2011 afholdt otte temamøder rundt i kommunen. Der var en pæn tilslutning til møderne nogle emner dækkede større områder og var derfor velbesøgte. Da møderne var gennemført kom der et første udkast til en ny Idræts- og Fritidspolitik, der blev sendt i en offentlig høring. Denne høring gav en del nye ideer og vi i Idrætsrådet afholdte en workshop for alle medforeningerne, hvor de kunne komme med deres input. Det betød også, at Idrætsrådet havde et længere høringssvar, hvor vi blandt andet efterlyste en breddeidrætspolitik, en egentlig handlingsplan til politikkerne samt en større sammenhængskraft mellem Folkeoplysningsloven og kommunens Idræts- og Fritidspolitik. Det var fra starten af processen en klar forventning blandt de tre paraplyorganisationer om, at en ny Idræts- og Fritidspolitik indeholdt en handlingsplan. Under vejs i processen, måtte vi konstatere, at det politiske beslutningsled gik hen og fik lidt kolde fødder, idet det blev meldt ud, at processen skulle munde ud i en politik uden en handlingsplan. Idrætsrådet meldte meget klart ud overfor beslutningstagerne i Kultur- og Fritidsudvalget, at vi først kan samles om en ny politik, hvis der udarbejdes en tilhørende handlingsplan og at der kom et særskilt afsnit om breddeidrætten. Det lyttede udvalget til og besluttede at udskyde den oprindelige tidsplan med et kvartal. For at få inspiration og ideer til en handlingsplan har Kultur- og Fritidsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de tre paraplyorganisationer der dækker Idræts- og Fritidsområdet. Idrætsrådet er repræsenteret med tre repræsentanter. Herudover er Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd og Aftenskolernes Samvirke med i arbejdet. Side 4

5 Udvalget skal udarbejde et konkret handlekatalog med baggrund i de konkrete forslag til handlinger, der kom frem som en del af processen mod en ny idræts- og fritidspolitik i foråret 2011, samt forslag til handlinger i høringssvar fra sommeren Dette handlekatalog vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer på en workshop i januar Det er herefter tanken at Kultur- og Fritidsudvalget indgår i en direkte dialog med paraplyorganisationerne omkring forslaget. Der arbejdes mod, at den ny Idræts- og Fritidspolitik kan vedtages i slutning af 1. kvartal Silkeborg Kommune det politiske landskab Det politiske samspil Idrætsrådet har i 2011 efterlyst en tættere dialog med Silkeborg Kommune specielt med den politiske del af Kultur- og Fritidsområdet. Med nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget, havde vi en forventning til at den løbende dialog med politikerne ville fortsætte. Vi har imidlertid måttet konstatere, at forventningerne ikke er blevet opfyldt. Idrætsrådet har ved forskellige initiativer forsøgt at skabe dialogen, men uden nævneværdige konkrete resultater. Senest i forbindelse med udmøntningen af ændringerne i Folkeoplysningsloven, måttet vi konstaterer, at de ønsker som idræts- og fritidsdelen havde til det fremtidige samarbejde ikke blev tilgodeset. Idrætsrådet har bl.a. påpeget, at vi har manglet kommunikation med de folkevalgte politikere i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om fx Idrætspolitik generelt Opfølgning på kommunens Idræts- og fritidspolitik Kommunale driftsbudgetter på idrætsområdet Kommunale anlægsbudgetter på idrætsområdet Udveksling af holdninger Idrætsrådet har endvidere påpeget, at Vi ikke er blevet inddraget som en naturlig høringspart på idrætsmæssige områder. Der foregår i dag aktiviteter/møder på tidspunkter (dagtimer mellem kl.8-16), hvor Idrætsrådet ikke kan være repræsenteret af fx formand til arrangementer med et idrætspolitisk indhold, eller af administrativ karakter til møder med andre interesseorganisationer, kommunen mv.. Der anvendes megen tid på søgning i offentlige kommunale databaser (fx referater, lokalplaner, postlister) for at finde information der vedrører vores foreninger og idrætten generelt i kommunen. Med baggrund heri havde Idrætsrådet inviteret repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget til møde med Idrætsrådets bestyrelse i december 2011 med et håb om, at vi kunne få samarbejdet på Side 5

6 rette vej igen. Vi havde en konstruktiv dialog med hele udvalget, og der blev aftalt en række initiativer både politisk og administrativt. Idrætsrådets rolle Med baggrund i den udvikling og de ændringer der sker i samfundet og i det idrætspolitiske billede, bliver vi som Idrætsråd også nød til at kigge ind på os selv. Hvilken rolle skal vi indtage fremover? Vi er valg af langt hovedparten af idrætsforeningerne i Silkeborg kommune til at varetage deres interesser specielt overfor den kommunale administration og det politiske led. Det er meget sundt en gang i mellem at kigge i en forenings vedtægter. Det fremgår af Idrætsrådets formålsparagraf, at Idrætsrådet skal varetage de under rådets stående foreningers interesse til opnåelse af bedre vilkår for idrætten i Silkeborg Kommune, samt repræsenterer foreninger overfor offentlige myndigheder og institutioner i øvrigt, Idrætsrådet skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå i dennes idrætspolitiske arbejde Idrætsrådet skal påvirke og stimulere den lokale politiske beslutningsproces gennem et aktivt og informativt arbejde og virke som høringsmyndighed i Idrætspolitiske spørgsmål for Silkeborg Kommune Det fremgår med al tydelighed, at Idrætsrådets væsentligste samarbejdspartner er kommunen og især det politiske led. Hele bestyrelsen forsøger at efterleve denne formålsparagraf. Men er vores samarbejdspartner indstillet på at spille med på nogenlunde de samme tangenter? Eller skal vi have tilpasset vores rolle? En anden vinkel kunne være, at formålet er helt OK, men de vilkår vi som frivillig arbejder under i forhold til vores interessenter er ændret så meget, at der er ved at opstå et daghold og et aftenhold forstået på den måde at der i mange interesseorganisationer og i kommunen er opstået et korps af professionelle og lønnede konsulenter der primært arbejder mellem kl. 8 og 16, og når de er gået hjem, tager de frivillige i idrætsforeningerne over indbefattet Idrætsrådet der udelukkende består af frivillige kræfter. Hvis idrætsverdenen fremover skal bestå af en sådan todeling mellem lederne og konsulenterne på dagholdet, og ledere og trænere på aftenholdet, vil det kræve at de kan optræde på mere lige vilkår ikke bare tidsmæssigt, men også set med et økonomisk aspekt. Vi kan ikke bare stille se på, at der flere og flere steder kommer offentlige støttede idrætsprojekter, der drives på helt ulige vilkår i forhold til de frivillige idrætsforeninger. Vi bliver nød til at forlange, at idrætsforeningerne får en større del af de ressourcer der stille til rådighed i offentlige projekter det er trods alt i idrætsforeningerne ekspertisen ligger, og det er her man har fingeren på pulsen. Når vi nu er inde på denne drejning der sker i samfundet, kan jeg ikke lade være med at være noget skuffet over, at Idrætsrådets formand får en række invitationer fra forskellige interesseorganisationer (inklusiv DGI, DIF) til interessante konferencer, men som alle er placeret på hverdage mellem kl. 8 og 16. Sågar er Idrætsrådets formand blevet inviteret til det komme med Side 6

7 indlæg på enkelte af disse arrangementer. Men som frivillig har man et civilt job, der skal passes før man træder ind i de frivilliges rækker. Det er en meget uheldig udvikling. Idrætspakken 2012 I forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger for 2012 og fremover, valgte Idrætsrådet at fremsætte en række ønsker hvormed at rammerne for frivilligheden i kommunen kunne forbedres. Vi valgte at kalde den Idrætspakken Indholdet af pakken gik på kommunens forsøg med indførelse af Gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller for udøvere over 18 år evalueres og samtidig udfases kommunens arbejde med at skabe fleksible rammer for foreningerne under folkeoplysningsloven herunder fjernelse af voksendiskriminationsbestemmelsen i den kommunale støtteordning kommunens arbejde med IT modernisering på idrætsområdet, herunder at gøre det lettere for foreningerne at rapportere deres medlems- og regnskabstal online, samt administration af haller og sale moderniseres kommunen sikrer ens vilkår for benyttelse af haller og sale, idet vi kan konstaterer standarden herunder rengøringen er meget forskellig om det er en skolehal eller hal under Kultur- og Fritidsafdelingen. kommunens arbejde med at skabe rum for, at de frivillige ledere kan koncentrere sig som at udvikle idrætsinitiativer for borgerne frem for at blive gode til administration Vi kom aldrig ind i nogen dialog med beslutningstagerne vi har konstateret at der fra 2012 er sket en omlægning af administrationen af haller og sale, samt at gebyr ordningen fra 2012 er afskaffet. Måden gebyr ordningen blev fjernet på, vil vi godt lige give et ord med på vejen. Gebyr på anvendelse af haller og sale Idrætsrådet har ved flere lejligheder udtrykt ønske om at få afviklet gebyr på benyttelse af haller og sale. Men vi har heller ikke kunnet anvise besparelser der kunne finansierer en afvikling af ordningen. Derfor så Idrætsrådet ordningen bevaret en periode, indtil ordningen kunne indgå i en samlet omlægning af de økonomiske midler der er inden for idrætsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget havde også et ønske om at få ordningen afskaffet. Men udvalget valgte at finansiere afskaffelsen af ordningen, ved at reducerer i aktivitetstilskuddet fra Idrætsrådet har på det kraftigste taget afstand til udvalgets finansieringsmodel ved at reducere foreningernes aktivitetstilskud for de unge under 18 år lidt populært sagt har man taget fra de fattige og givet til de rige. Kommunens eneste argument har været, at ordningen ha været for dyr at administrerer. Idrætsrådet har givet udtryk for, at det var meget uheldigt at skære yderlig i aktivitetstilskuddene, idet Side 7

8 der med beslutningen flyttes penge fra unge under 18 år til voksenidræt områder der ikke tidligere har bidraget til gebyrordningen (fx udendørs aktiviteter) kommer til at bidrage foreningerne har i år måttet øge egenfinansieringen ved at forhøje deres kontingenter som følge af nedskæringer på aktivitetstilskuddene vi syntes det er et dårligt signal at sende, at foreningerne må pålægge især de unge aktivitetsudøvere øget egen finansiering (kontingent) på bekostning af de voksne udøvere det rammer særligt hårdt foreninger med udpræget ungdomsaktiviteter Idrætsrådet finder det dårligt timet, at vi midt i en proces omkring en ny Idræts- og Fritidspolitik begynder at tage elementer fra denne, før planen er endelig vedtaget, og der foreligger en handlingsplan. Idrætsrådet har under hele budgetfasen opfordret udvalget/byrådet at trække forslaget tilbage, således at den nuværende ordning om gebyr på haller og sale fortsætter uændret i Vi håber ikke at vi på et senere tidspunkt igen kommer til at opleve en sådan proces, hvor vi stort set var sat uden for indflydelse. Det fremmer i hver til fælde ikke et samarbejde. Silkeborg kommune samarbejdet med administrationen Dialogmøder med forvaltning og udvalg Vi har i det forgangne år haft faste kvartalsvise møder med den kommunale administration, som vi er godt tilfredse med. Vi har her fået afklaret en række praktiske forhold i dagligdagen mellem medlemsforeningerne og kommunen. Idrætspriser Vi valgte i 2011 at ændre på konceptet med overrækkelse af idrætspriserne i kommunen. Tidligere var det spredt over flere arrangementer nu har Silkeborg kommune og Idrætsrådet gået sammen om en idrætsprisuddeling. Det har betydet at kommunen årlig hyldest af danske mestre, blev indført en lederpris af Silkeborg Kommune. Det nye set-up fik sin debut i Silkeborg Hallerne i marts 2011, hvor der ud over hyldest og uddeling af priser, var underholdning og en efterfølgende reception. Arrangementet blev godt modtaget, selvom der var ønsker om nogle mindre ændringer, som vil blive forsøgt tilgodeset ved 2012 arrangementet. Kriterier for fordeling af haller og sale Idrætsrådet har det seneste års tid arbejdet med en tilpasning og modernisering af de gældende regler for fordeling af haller og sale i Silkeborg Kommune. Der har fra flere klubber været et ønske om en mere fleksibel og brugernær fordelingspraksis. Vi ved fra vores medlemsforeninger, at der i Side 8

9 dag er en meget differentieret praksis hvad angår de forskellige haller og sale. Det har vi forsøgt at få gjort mere ens og vi har bestræbt os på at finde frem til best practice. Et andet hjørne som vi har forsøgt at gøre op med, er princippet om at eliten skal have øget timetal. Vi har måttet konstatere, at mange idrætter har skabt en inflation af forskellige nuancer af begrebet elite, med det resultat at især mange ungdomshold i dag er indbefattet af begrebet elite. Derfor har vi foreslået at begrebet ikke længere er en del af fordelingsprincipperne. Idrætsrådet er meget opmærksom på, at de største forandringer vil primært være at mærke for brugerne af haller og sale i Silkeborg Midtby, da mange foreninger her er spredt på flere lokationer end i den øvrige del af kommunen, hvor de fleste foreninger er tilknyttet de haller og sale der ligger i lokalområdet. Selve processen har indbefattet en høringsrunde for samtlige medlemsforeninger. Der har været en dialog med de største brugere, og en prøvelse af proceduren i udvalgte haller og sale i Silkeborg Midtby. Nogle foreninger er kommet med ændringsforslag, og nogle af disse forslag er forsøgt indarbejdet i Idrætsrådets forslag, der ved udgangen af 2011 er indleveret til politisk behandling i kommunen. Et nyt tiltag fra kommunens side omkring administrationen af haller og sale, er det besluttet fra 2012 at have en fælles ejendomsdrift. Idrætsrådet har ved flere lejligheder påpeget det uheldige i, at hallerne og salene var under forskellige kommunale afdelinger. Det medførte bl.a. standarden på fx rengøring og vedligeholdelse var forskellig om det fx var en skolehal eller kultur- og fritidshal. Nu bliver det Kultur- og Fritidsafdelingen der skal administrerer alle kommunens haller vi har nu en fælles indgang til de haller og sale som foreningerne anvender. Analyse omkring Idrætshaller og deres benyttelse Kultur- og Fritidsafdelingen har fået udarbejdet et notat Idrætshaller i Silkeborg Kommune. Notatet omfatter bl.a. udnyttelsen af de eksisterende haller, ligesom den forventede befolkningsudvikling i lokalområderne. Notatet skal primært anvendes som bilag til den politiske diskussion om den fremtidige udbygning af nye faciliteter. Det er nok lidt farligt at drage nogle egentlige konklusioner af notatet, men der er et eller andet der tyder på, at vi i hele kommunen har totalt set er godt forsynet med Idrætshaller, men deres placeringer i forhold til nærområderne er ikke alle steder lige hensigtsmæssige. Der er indikationer af, at Silkeborg Midtby er underforsynet med ledig kapacitet, medens oplandet har en vis overkapacitet. Idrætsrådet har opfordret Kultur- og Fritidsudvalget til at indgå en dialog om den fremtidige udbygning af idrætsfaciliteter i kommunen med baggrund i notatet. Side 9

10 Idrætsrådet Lov om hold af heste Lov om hold af heste har været gældende siden 1. januar Loven indeholder skærpede krav til dyrevelfærd i forhold til system og management i dagligdagen, staldfaciliteter, foldfaciliteter samt øget bevågenhed fra EU, fagforbund, miljøforbud mv. I forbindelse med at loven trådte i kraft januar 2008 skulle rideklubberne opfylde en række krav som daglig motion af hesten, øget krav til foder, vand og tilsyn, krav til oplæring, træning og uddannelse, krav til beskæring og mærkning samt krav til isolering af syge heste. Fra 2011 er der forbud mod spiltove, samt nye sikkerhedskrav og ventilationsregler. Fra januar 2016 er der krav til gulve og øget krav til foldarealer. Den sidste del af loven implementeres fra januar 2020, hvor der vil være krav til lysindfald, krav til boksareal og højde samt arealkrav til løsdrift og folingsbokse. Vi har her i kommunen eksempler på at foreninger kommer i klemme med de skærpede regler. Viljen til at løse udfordringerne er til stede i foreningerne, men når det gælder hjælp fra kommunen om øgede lokaletilskud stopper et væsentlig incitament for at gennemføre projektet. Idrætsrådet har ved flere lejligheder opfordret kommunen til at kigge på hele ridesporten. Vi har eksempler på, at nogle foreninger står overfor nødvendige renoveringer af en betydelig økonomisk karakter, men også at udgiften pr. medlem i rideklubberne er meget forskellig. Det bliver nødvendigt at give sporten nogle forholdsvise ens vilkår, så de har mulighed for at planlægge langsigtet. Vådområderne Svømmesporten i Silkeborg Kommune er sat under yderligt et pres, efter at kommunen ikke længere en økonomi der kan række til benyttelse af Højskolens svømmefaciliteter, i forhold til hvad Højskolen forlanger. Det betyder at mulighederne for at lære at svømme i en vandby som Silkeborg bliver yderlig reduceret. Skolernes tilbud om svømmeundervisning er nærmest ikke eksisterende der kan vil i praksis kun tilbydes tør svømning, og svømmeklubbernes tilbud er jo begrænset af de givne begrænsede svømmefaciliteter i Silkeborg Kommune. Vi kan godt forstå, at mange ansvarlige forældre ryster fortvivlet på hovedet over denne udvikling, der gør at de ikke kan lære deres børn at svømme fordi udbuddet og efterspørgslen på svømning slet ikke passer sammen. Som folkevalgt politiker må man sidde med en mærkelig smag i munden det er bare ikke godt nok. Vi må også prøve at kigge fremad. Ved Nordvestbadet har vi en af landet få udendørs 50 m svømmeanlæg uden vand! Skal vi nu ikke sammen foreningerne, Idrætsrådet og kommunen - få skabt et visionært og sammenhængende svømmecenter, så vi kan tilbyde kommunens indbyggere et sted, hvor de har mulighed for at lære at svømme, og hvor vores dygtige svømmere kan udvikle sig? Når de kommunale politikere lige pludselig kan finde midler til at udvide Silkeborg Hallerne, så må der og kunne findes vilje at give svømmesporten nogle blot rimelige rammer. Side 10

11 Silkeborg Sportscenter Idrætsrådet er vedtægtsmæssigt repræsenteret i Silkeborg Sportscenter, hvor vi har to pladser i bestyrelsen. Vi er repræsenteret af Bent Pedersen som formand og Stig Bock som næstformand. Det er en glæde at kunne konstaterer, at centret har fået så meget styr på økonomien, at der ikke været behov for at for at finde ny kapital. En enkelt forening har valgt at afbryde samarbejdet med centret, men det er lykkedes at få det meste af den ledige kapacitet genudlejet. Centret er udvidet med et større motionscenter, og der er flere nye kommercielle lejere der er med til at styrke grundlaget for hele idrætscentret. Idrætsrådet er flyttet til egne lokaler i centret, og vi har opnået tilskud fra kommunen til lejen vi kan samtidig konstaterer at vi har opnået et af vore mål i vores handlingsplan. Nyt æresmedlem af Idrætsrådet I forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts 2010, udnævnte bestyrelsen Idrætsrådets mangeårige formand Bent Pedersen til nyt æresmedlem. Bent har gjort et stort arbejde for idrætten i kommunen, og var bl.a. den primære drivkraft da de fire gamle kommuner skulle have dannet et ny samlet Idrætsråd. Idrætsrådet har i dag to æres medlemmer ud over Bent er Ib Hjort medlem af denne eksklusive klub. Seniorsamvirket Seniorsamvirket er en forening som ikke ret mange af vores medlemsforeninger kender. Den består primært af tidligere bestyrelsesmedlemmer af Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, og hvis primære formål er at gennemføre en række sociale arrangementer for dets medlemmer. Som formand for Idrætsrådet har jeg et par gange haft den fornøjelse, at deltage i samvirkets årsmøde. Kommunikation Det er i enhver organisation vigtigt, at foreningen er synlige overfor sine medlemmer, over for sine interessenter og over for omverdenen. Vi syntes selv, at vi har haft en fornuftig rytme med månedlige nyhedsbreve og en hjemmeside der har en god blanding af nyheder og fakta oplysninger til medlemsforeningerne. Vi optræder ikke ret tit i medierne. Det er en svær balance, når vi forståeligt får tilbagemeldinger om, at de ikke hører ret meget til Idrætsrådet, men omvendt skal vi også have en historie der vedkommer den brede befolkning. Vi har hidtil haft den strategi, at vi nok er bedst til at skabe resultater på de indre linjer, og løse de opgaver som vores medlemmer giver os, frem for at dele vores udfordringer med omverdenen. Men vi skal indrømme, at vores frustration omkring Kultur- og Fritidsudvalget håndtering af gebyrordningen på, gjorde at vi måtte involverer pressen og befolkningen. Side 11

12 Dybest set skal vi måles på resultater, og ikke så meget på hvor tit vi optræder i medierne. Medlemsudvikling Medlemstallet af Idrætsrådet har de senere år været meget konstant. Den økonomiske krise er også nået til en del af vores medlemmer, og nogle har valgt at spare medlemskontingentet til Idrætsrådet og meldt sig ud. Vi har i dag godt 120 medlemsforeninger, der har omkring medlemmer tilknyttet. Til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Idrætsrådet, har vi tidligere foreslået, at i lighed med andre kommuner, så er alle idrætsforeninger automatisk medlems af Idrætsrådet, og at kommunen betaler deres kontingent gennem et driftstilskud. Projekter / tiltag Idrætsrådets udvalg Ønskelisten Udvalget holder sig orienteret om anlægsprojekter i kommunen, og kan give rådgivning om specielt nye projekter. Vi opfordre alle foreninger der går med planer om nye anlæg at orientere udvalget, således vi altid er opdateret, når vi foretager en afstemning med den kommunale forvaltning. Udvalget ajourfører løbende en uprioriteret anlægsliste der findes på hjemmesiden. Efter at Virklund Idræts- og Fritidscenter nu er taget i brug, må vi konstatere at der Ikke er fysisk gang i nye projekter. De anlægsønsker der ligger nærmest er aktivitetshaller i Grauballe, Kragelund og Gjessø. Disse anlæg er taget med i kommunens anlægsbudget for med kr. 7 mil hver år. Selvom beløbene ikke dækker en ny hal, så kan vi kun opfordre de foreninger der er tilknyttet de omtalte byer, at finde sammen med andre interessenter i lokalområdet, få projekterne gjort mere konkrete, og ikke mindst komme med en finansieringsmodel. Det er vigtigt at blive konkrete, idet det ikke bliver kommunen der bliver den udfarende part. Den samme opfordring til at blive konkrete kan vi give andre foreninger, der tumler med nye projekter. Det er foreningen der skal være en udfarende part det har vi set med al tydelig mange andre steder. Idrætsrådet efterlyser en mere officiel stillingtagen til om kommunen vil foretrække kommunale eller selvejende institutioner fremover. Side 12

13 Halfordelingsudvalget Idrætsrådets repræsentanter i det politisk valgte halfordelingsudvalg udgør samtidig Idrætsrådets eget halfordelingsudvalg. Udvalget har de seneste år arbejdet med en revision af de nuværende kriterier for forening af haller og sale i kommunen. Dette arbejde er nu afsluttet og vi vil nu anmode om at få det politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget. Se i øvrigt tidligere afsnit Kriterier for fordeling af haller og sale Foreningsmøder Vi har tidligere afviklet formandsmøder en eller to gange årligt. Vi har bl.a. vurderet at vi gerne ville udvide interessen for det politiske idrætsarbejde. Da der har været en del usikkerhed om, hvor Idrætsrådet i grunden var placeret i det idrætspolitiske billede i kommunen, har der kun været afholdt et møde. Det handlede om den ny Idræts- og Fritidspolitik, hvor foreningerne kunne give deres besyv med til det høringssvar som Idrætsrådet ville indsende. Der var en livlig debat om de enkelte indsatsområder. I samarbejde med Silkeborg Kommune og DGI Midtjylland afholdte vi i september en frivillighedens dag. Foreningerne i kommunen var inviteret til et par hyggelige timer, hvor der blev lagt op til at etablere netværk på tværs. Repræsentanter fra mange foreninger i kommunen var mødt op, og fik en god oplevelse. Der er ingen tvivl om, at vi fremover skal være mere synlige i de kommende år. Det vil vi sætte fokus på. Synlighed Et af de indsatsområder som Idrætsrådet ville arbejde med i 2011, var at skabe en større synlighed. Vi vil gerne skabe lidt opmærksomhed om vores arbejde i foreningerne. Det var faktisk planlagt at vi ville have besøgt mange vore medlemsforeninger i efteråret Vi har for så vidt klar, men blev stoppet af kommunen, idet der blev stillet tvivl om vores rettigheder til at anvende kommunens byvåben i den nuværende udformning. Vi vil noget forbavset over udmeldingen, da vi lige så længe vi kan huske har anvendt kommunen byvåben i vores logo. Sagen har nu været behandlet hos juristerne i kommunen siden sommerferien vi syntes, at det har været en lidt langstrakt sagsbehandling. Der er meget jura i dette tilsat noget med ophavsrettigheder, og så har vi anført, at andre foreninger i kommunen har byvåbnet i deres klubemblemer (fx SIF Fodbold, Silkeborg Svømmeklub). Vi har nu anmodet kommunen om at komme med et forslag til Idrætsrådets fremtidige logo, hvilket de har lovet vil ske først i det nye år. Vi håber, at vi så kan komme ud og besøge jer. Side 13

14 Andre projekter Udbygning af Silkeborg Hallerne hal A I forbindelse med debatten om udvidelse af Silkeborg Hallerne Hal A til en egentlig Arena, har Idrætsrådets bestyrelse haft en debat om, hvordan vi skal stille os til projektet. Der er ingen tvivl om, at Silkeborg Kommune har brug for en arena som det er skitseret i debatten. Idrætsrådet har i den forbindelse peget på en række områder, som man burde have afklaret inden projektet blev sat i gang. Idrætsrådet er af den opfattelse, at der bør tages stilling til om den kommercielle og/eller selskabsdrevet idræt fortsat bør være en del af Kultur- og Fritidsudvalget. Vi er bl.a. betænkelig ved, at den professionelle/kommercielle idræt i kraft af en mere slagkraftig organisation, vil kunne sætte de frivillige foreninger i baggrunden. Det mener vi er sket i den her sag, idet udvidelsen af Silkeborg Hallerne lige pludselig tilsidesætter andre og måske mere påtrængende anlægsønsker, og sprænger det hidtidige anlægsbudget på Kultur- og Fritidsområdet. Tænk på, hvad man ikke kunne have fået for det tilsvarende beløb til gavn for langt flere af kommunen borgere. For at stille hele den kommercielle del af idrætsudbuddet på lige fod, mener Idrætsrådet, at denne del af idrætten bør indgå aftaler med kommunen på lige vilkår med al anden erhvervsvirksomhed. Idrætsrådet har en forventning til, at de nuværende brugere af hallen ikke vil blive stillet ringere end de er i dag med hensyn til brugen af Silkeborg Hallerne. I samme forbindelse ønsker Idrætsrådet at få strammet op omkring reservation af den nye Arena, således hallen i perioder ikke står ubenyttet hen, på bekostning af andre foreninger der sagtens kunne have anvendt den til større arrangementer. Idrætsrådet er ligeledes betænkelig ved, at en enkelt forenings sponsor skal have lov til at bestemme navnet på arenaen. Hvis der i stedet indgås en aftale mellem kommunen og en sponsor mener vi, at sagen står helt anderledes. Vi kunne sagtens forstille os, at lokale foreninger med en privat sponsor i ryggen, herefter vil have deres lokale hal opkaldt efter deres sponsor, hvis den skitserede model for arenaen skulle blive til virkelighed. Idrætsrådet har med en del forundring måttet konstaterer, at kommunen har lånt 9,5 millioner kroner i lån fra den statslige pulje til kvalitetsfondsprojekter, der er søgt med den begrundelse at halvdelen af projektet kan henføres til breddeidræt og børn og unge at gøre. Vi må sige, at der er tale om en vild overdrivelse, idet langt hovedparten af ændringerne sker for primært at tilgodese BSV kommercielle aktiviteter. Dybest set er der ikke nogen foreninger med børn og unge, der ønsker at der sker en udvidelse, idet foreningerne har været særdeles tilfredse med de rammer der eksisterer i dag. Fremadrettet syntes vi det vil være på sin plads at kalde tingene ved sit rette navn, og ikke tage foreninger og Idrætsråd som begrundelse for at kunne låne nogle penge. Kunstgræsbane II (&III) Et af de områder, hvor kommunen ikke er helt på højde med de kommuner man sammenligner sig med, er kunstgræsbaner. I øjeblikket har vi en bane ved Søholt, der har levet en meget omtumlet Side 14

15 tilværelse når Kong Vinter er til stede, har banen i perioder ikke virket helt efter hensigten. Senest er den blevet renoveret så den bedre vil kunne klare frostgrader. Men kun en bane er for lidt med det aktivitetsniveau der er for vintertræning. Kultur- og Fritidsudvalget har markeret i deres anlægsbudget, at der skal være plads til endnu en med afsættelse af 1 mil kr. Dette beløb rækker ikke til en ny bane, så der er behov for en medfinansiering. Vi ved at der er flere bejlere til den næste bane, idet både Kjellerup og en sammenslutning af en række fodboldklubber i Silkeborg by ihærdigt arbejder på modeller. Det bliver spændende at se, hvor den næste kunstgræsbane opstår. Men der er behov for yderlig 1-2 kunstgræsbaner de kommende år. Søsportens Hus Nu kan søsportens klubber i Silkeborg godt gå i gang med at danne den selvejende institution, der skal danne grundlaget for realiseringen af Søsportens Hus. Byrådet har i 2011 enstemmigt vedtaget den nye lokalplan for området, der siden den blev sendt i høring er ændret på en del punkter for at imødekomme indsigelser fra naboer. Indsigelserne har bl.a. gået på skyggende træer og sportshusets højde. DGI Huse & Haller En af kommunens ældste idrætsbygninger Vestergade Hallen har længe trængt til en renovering. For at få afdækket mulighederne, har kommunen anmodet DGI Huse & Haller om at få udarbejdet et projekt, hvor Lunden skulle integreres. DGI Huse & Haller kom med en rapport på et spændende projekt, der ville moderniserer hele området og bl.a. skabe en integration til udendørs aktiviteter i skov og på søen. For at kunne gennemføre projektet skulle der tilføres nye kommunale kroner og ikke helt overraskende har Kultur- og Fritidsudvalget valgt at udskyde projektet, da det i øjeblikket ikke er muligt at skaffe det økonomiske grundlag. Motorvejsbyggeri Vi kan rundt om Silkeborg se de første, men også gennemgribende ændringer i naturen, som et motorvejsbyggeri medfører. Idrætsrådet har med interesse fulgt med i hvor byggeriet vil påvirke idrætsforeningerne. Vi slipper forholds billigt, men vi kan ikke lade være med at bemærke, at motorvejbyggeriet får nogle konsekvenser for Silkeborg Bordklub og Silkeborg Tennisklub, idet noget af Søholt anlægget må afgive arealer til byggeriet. Der er fundet erstatningsarealer, men der er ingen tvivl om, at medens arbejdet står på, vil foreningerne skulle tilpasse deres aktiviteter til de muligheder der er under anlægsperioden. Side 15

16 Samarbejdspartnere Idrætsrådet er repræsenteret i forskellige forum, udvalg, bestyrelser m.v. en stor del af det daglige arbejde foregår her. Dialogforum med kommunen her afholdes der møder minimum hvert kvartal og i øvrigt efter behov. Der har primært været møder med Kultur og Fritidsafdelingen, medens mødeaktiviteter med politikerne har været af yderst begrænset karakter. Halfordelingsudvalget - politisk nedsat udvalg der skal administrere de til en hver tid gældende retningslinjer. Idrætsrådet er her repræsenteret med tre personer. Silkeborg Sportscenter Idrætsrådet er repræsenteret i bestyrelsen (formand og næstformand). Søsportens Hus Etablering af søsportscenter hvor Idrætsrådet er repræsenteret i styregruppen Integration til Kultur og Fritid Repræsenteret i Styregruppen Ungdomsskolens bestyrelse Repræsenteret i bestyrelsen Danmarks Idrætsforbund (DIF) Der findes et regionalt forum med repræsentanter fra regionens Idrætsråd /-samvirker. De fleste kommuner er repræsenteret, hvor der sker erfaringsudveksling og der er etableret en række netværksgrupper. Dette forum vælger en repræsentant til DIFs repræsentantskab. Idrætsrådet er på de regionale møder repræsenteret med indtil 3 personer. Idræt om Dagen - Repræsenteret i styregruppen Afslutning Til slut skal der lyde en tak til alle interessenter som vi har et samarbejde med. Vi er sikre på, at der stadig er en fremtid for idrætten i Silkeborg Kommune, og dermed også brug for et stærkt Idrætsråd som sparringspartner til kommunens forvaltning og det politiske system Side 16

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC

Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC Deltagere: Jørgen Nielsen (FU/formand), Sanne Søgaard Nielsen og Lotte Kok (Greve Gynmastik og Trampolin), Steen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Kommunale tilskud til fodboldklubberne

Kommunale tilskud til fodboldklubberne Kommunale til fodboldklubberne En kortlægning af de kommunale sordninger til fodboldklubberne i Jylland. Udgivet af Jydsk Boldspil-Union november 2007. 2. udgave, februar 2008 Kommunale til fodboldklubberne

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere