Beretning Side 1. Idrætsrådets beretning Version januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012"

Transkript

1 Beretning 2011 Version januar 2012 Side 1

2 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte sine spor i medlemsforeningerne. Det har betydet at foreningerne i større grad måtte tilpasse sig til en verden, hvor foreningerne i større udstrækning skal klare sig uden direkte økonomisk hjælp fra det offentlige, hvor sponsorindtægterne svinder ind og man må klare sig med kontingentet og brugerbetaling. Idrætten har lagt ryg til nye besparelser for de unge ved at reducere i aktivitetstilskuddet, for at tilgodese at de voksne kan dyrke idræt uden at skulle betale gebyr for benyttelse af haller og sale. Det er et meget uheldigt signal at sende til foreningerne, der nu to år i træk har måttet se aktivitetstilskuddene blive reduceret. Det er svært for foreningerne at manøvrerer i sådan et farvand, da mange foreninger langtidsplanlægger ud i fremtiden. Foruden kampen for at skaffe kvalificerede ledere og trænere, er der også en økonomi der skal hænge sammen. Men der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år skal forsøge at få en politisk snak med beslutningstagerne, om hvordan pengene fremover skal anvendes. Jeg fornemmer, at der er en politisk interesse i, at der fremover vil blive stillet krav til at få offentlige økonomiske ressourcer. Vi har hidtil modtaget aktivitetstilskuddet mere eller mindre på automatik. Udviklingen går hen i mod, at der meget snart vil komme et egentlig krav til en modydelse til fx udvikling af foreningen. Den nye Folkeoplysningslov sætter faktisk nogle krav udvikling af foreningen. Det bliver spændende at følge det idrætspolitiske billede den kommende tid. Målsætninger For to år siden godkendte vi vores Vision Målsætning Værdier. Vi har forsøgt efter bedste evne at efterleve målsætningerne men vi skal erkende, at vi lever i en verden der hele tiden ændre sig, hvilket har betydet, at vi har været nød til at foretage visse korrektioner. Idrætsrådet har i sin vision en række overordnede pegemærker, herunder idrætspolitisk handlekraft, fremstå som et serviceorgan og være en del af udviklingen af idrætten i Silkeborg. Politisk forsøger vi fortsat at udvikle samarbejdet med det politiske led i kommunen ud fra en filosofi om at vi hellere vil løse udfordringerne direkte dialog, frem for gennem fx medierne det tror vi giver det bedste resultat. Vi er tæt på at få afsluttet processen omkring en ny idrætspolitik, hvor det bliver spændende at se, hvordan idrætspolitikken bliver efterlevet. Vores dialog med forvaltningen er vi meget tilfredse med, og det ser ud til at politikerne er ved at have rystet de værste økonomiske udfordringer af sig, så de får rum for at kunne deltage i et egentligt kommunalt idrætspolitisk arbejde. Dialog fremmer udviklingen. Vi har efterlyst en mere anerkendende holdning til Idrætsrådet fra kommunen, så vi bliver respekteret som en samarbejdspartner man skal regne med. Vi har haft et ønske om at få etableret et kontor med ansatte for at styrke kontakten til medlemsforeningerne vi kan her noterer os, at vi i 2011 fik permanent mødelokale og kontor i Side 2

3 Silkeborg Sportscenter, der i første omgang ikke vil være permanent bemandet. Vi er fortsat i gang med at søge et grundlag for at kunne bemande det helt eller delvist. Vi har fortsat vores naturlige kommunikation med medlemsforeningerne, kommunen og de tre landsdækkende idrætsorganisationer, hvorimod vi ikke har kunnet forsyne presse med stof nok lidt igen at filosofien om, at vi primært klarer tingene på de indre linjer. Men det er klart, at omverdenen skal have et mere klar billede af Idrætsrådet i Silkeborg, hvor pressen kan hjælpe os. Vi havde også en målsætning om at få synliggjort idrætten ved uddelingen af pokaler og priser, og vi havde i 2011 sammen med kommunen lavet en ny model. Vi har i 2011 brugt megen energi på at få etableret et samarbejde op med Kultur- og Fritidsudvalget. Det er nok gået lidt ud over nogle af de andre målsætninger. Så alt i alt kan vi vist være nogenlunde tilfredse med de resultater vi har nået i 2011, og så må vi se, hvor meget af det vi når af målsætningerne det kommende år. Vi vil nu gennemgå de enkelte områder lidt mere specifikt. Idrætspolitik Ændringer i Folkeoplysningsloven I forbindelse med udmøntning af den ændrede Folkeoplysningslov, har Kultur- og Fritidsudvalget ønsket at inddrage brugerne i processen. Idrætsrådet har på et tidligt tidspunkt gjort opmærksom på en række forhold som vi måtte sætte minimumskrav hvis vi skulle være en aktiv i part i processen. Det væsentligste punkt var, at politikerne skulle tage et aktivt og deltagende ansvar i de fortsættende arbejde. Siden Folkeoplysningsudvalget i Silkeborg Kommune blev nedlagt i forbindelse med det seneste kommunevalg, har den direkte kontakt mellem Idrætsrådet og politikerne været meget tæt på ikke eksisterende. Idrætsrådet har forsøgt at få dialogen i gang i forbindelse med nogle politiske sager (fx afskaffelse af gebyrordningen) uden at vi kom i en egentlig dialog. Vi har på et møde i december 2011 mellem hele Kultur- og Fritidsudvalget og Idrætsrådet kommet frem til en model til udmøntning af Folkeoplysningslovens krav om nedsættelse af udvalg. Denne model skal nu politisk behandles, og vi vil herefter præsenterer løsningen i et nyhedsbrev. Vi har endvidere påpeget nødvendigheden af, at den ny Idræts- og Fritidspolitik og bestemmelserne i Folkeoplysningsloven ses som et samlet værk. Dette krav skal bl.a. ses i relation til lovens 34, hvor kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Her mener vi, at der er en betydelig sammenhæng mellem disse politikker og politikkerne i Idræts- og Fritidspolitikken. Politikerne har ikke afvist vores krav om at de såkaldte 34 politikker i Folkeoplysningsloven bliver en integreret del at den kommunale Idræts- og Fritidspolitik. Idrætsrådet har endvidere påpeget nødvendigheden af at vi bliver en naturlig høringspart til sager med idrætsmæssigt indhold. Vi har efterlyst hjælp til nemmere at kunne scanne de mange oplysninger der findes i fx kommunale dagsordner, ligesom vi har påpeget nødvendigheden i at de Side 3

4 kommunale afdelinger i større grad tænker ud af boksen og arbejder mere på tværs. Idrætsrådet har påpeget, at udviklingen i samfundet gør, at vi som idrætsorganisation er nød til at følge med i hvad fx sundhedssektoren arbejder med, da den afdeling tilbyder mange idrætsrelaterede aktiviteter. Samtidig har Idrætsrådet konstateret, at der er opstået mange professionelle/lønnede interesseorganisationer, der primært arbejder i dagtimerne, meden de frivillige og ulønnede først træder ind på banen om aftenen. Disse udfordringer har udvalget og forvaltningen lovet at se positivt på. Da politikerne har vist en positiv tilgang til en fortsat samarbejde, valgte Idrætsrådet at indgå i det fortsatte samarbejde med de øvrige paraplyorganisationer for at få udmøntet ændringerne i Folkeoplysningsloven. Arbejdet vil gå i gang når Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget et kommissorium for arbejdsgruppens sammensætning. Arbejdet vil primært koncentrere sig om udarbejdelse af oplæg til lokal folkeoplysningspolitik, samt komme med oplæg til sammensætning af udvalg. Idræts- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i slutningen af 2010 at der skulle udarbejdes en ny kommunal Idræts- og Fritidspolitik. Processen er blevet styret i samarbejde med DGIs proceskonsulenter, som vi godt vil anerkende for et godt arbejde. Der blev i foråret 2011 afholdt otte temamøder rundt i kommunen. Der var en pæn tilslutning til møderne nogle emner dækkede større områder og var derfor velbesøgte. Da møderne var gennemført kom der et første udkast til en ny Idræts- og Fritidspolitik, der blev sendt i en offentlig høring. Denne høring gav en del nye ideer og vi i Idrætsrådet afholdte en workshop for alle medforeningerne, hvor de kunne komme med deres input. Det betød også, at Idrætsrådet havde et længere høringssvar, hvor vi blandt andet efterlyste en breddeidrætspolitik, en egentlig handlingsplan til politikkerne samt en større sammenhængskraft mellem Folkeoplysningsloven og kommunens Idræts- og Fritidspolitik. Det var fra starten af processen en klar forventning blandt de tre paraplyorganisationer om, at en ny Idræts- og Fritidspolitik indeholdt en handlingsplan. Under vejs i processen, måtte vi konstatere, at det politiske beslutningsled gik hen og fik lidt kolde fødder, idet det blev meldt ud, at processen skulle munde ud i en politik uden en handlingsplan. Idrætsrådet meldte meget klart ud overfor beslutningstagerne i Kultur- og Fritidsudvalget, at vi først kan samles om en ny politik, hvis der udarbejdes en tilhørende handlingsplan og at der kom et særskilt afsnit om breddeidrætten. Det lyttede udvalget til og besluttede at udskyde den oprindelige tidsplan med et kvartal. For at få inspiration og ideer til en handlingsplan har Kultur- og Fritidsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de tre paraplyorganisationer der dækker Idræts- og Fritidsområdet. Idrætsrådet er repræsenteret med tre repræsentanter. Herudover er Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd og Aftenskolernes Samvirke med i arbejdet. Side 4

5 Udvalget skal udarbejde et konkret handlekatalog med baggrund i de konkrete forslag til handlinger, der kom frem som en del af processen mod en ny idræts- og fritidspolitik i foråret 2011, samt forslag til handlinger i høringssvar fra sommeren Dette handlekatalog vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer på en workshop i januar Det er herefter tanken at Kultur- og Fritidsudvalget indgår i en direkte dialog med paraplyorganisationerne omkring forslaget. Der arbejdes mod, at den ny Idræts- og Fritidspolitik kan vedtages i slutning af 1. kvartal Silkeborg Kommune det politiske landskab Det politiske samspil Idrætsrådet har i 2011 efterlyst en tættere dialog med Silkeborg Kommune specielt med den politiske del af Kultur- og Fritidsområdet. Med nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget, havde vi en forventning til at den løbende dialog med politikerne ville fortsætte. Vi har imidlertid måttet konstatere, at forventningerne ikke er blevet opfyldt. Idrætsrådet har ved forskellige initiativer forsøgt at skabe dialogen, men uden nævneværdige konkrete resultater. Senest i forbindelse med udmøntningen af ændringerne i Folkeoplysningsloven, måttet vi konstaterer, at de ønsker som idræts- og fritidsdelen havde til det fremtidige samarbejde ikke blev tilgodeset. Idrætsrådet har bl.a. påpeget, at vi har manglet kommunikation med de folkevalgte politikere i Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om fx Idrætspolitik generelt Opfølgning på kommunens Idræts- og fritidspolitik Kommunale driftsbudgetter på idrætsområdet Kommunale anlægsbudgetter på idrætsområdet Udveksling af holdninger Idrætsrådet har endvidere påpeget, at Vi ikke er blevet inddraget som en naturlig høringspart på idrætsmæssige områder. Der foregår i dag aktiviteter/møder på tidspunkter (dagtimer mellem kl.8-16), hvor Idrætsrådet ikke kan være repræsenteret af fx formand til arrangementer med et idrætspolitisk indhold, eller af administrativ karakter til møder med andre interesseorganisationer, kommunen mv.. Der anvendes megen tid på søgning i offentlige kommunale databaser (fx referater, lokalplaner, postlister) for at finde information der vedrører vores foreninger og idrætten generelt i kommunen. Med baggrund heri havde Idrætsrådet inviteret repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget til møde med Idrætsrådets bestyrelse i december 2011 med et håb om, at vi kunne få samarbejdet på Side 5

6 rette vej igen. Vi havde en konstruktiv dialog med hele udvalget, og der blev aftalt en række initiativer både politisk og administrativt. Idrætsrådets rolle Med baggrund i den udvikling og de ændringer der sker i samfundet og i det idrætspolitiske billede, bliver vi som Idrætsråd også nød til at kigge ind på os selv. Hvilken rolle skal vi indtage fremover? Vi er valg af langt hovedparten af idrætsforeningerne i Silkeborg kommune til at varetage deres interesser specielt overfor den kommunale administration og det politiske led. Det er meget sundt en gang i mellem at kigge i en forenings vedtægter. Det fremgår af Idrætsrådets formålsparagraf, at Idrætsrådet skal varetage de under rådets stående foreningers interesse til opnåelse af bedre vilkår for idrætten i Silkeborg Kommune, samt repræsenterer foreninger overfor offentlige myndigheder og institutioner i øvrigt, Idrætsrådet skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå i dennes idrætspolitiske arbejde Idrætsrådet skal påvirke og stimulere den lokale politiske beslutningsproces gennem et aktivt og informativt arbejde og virke som høringsmyndighed i Idrætspolitiske spørgsmål for Silkeborg Kommune Det fremgår med al tydelighed, at Idrætsrådets væsentligste samarbejdspartner er kommunen og især det politiske led. Hele bestyrelsen forsøger at efterleve denne formålsparagraf. Men er vores samarbejdspartner indstillet på at spille med på nogenlunde de samme tangenter? Eller skal vi have tilpasset vores rolle? En anden vinkel kunne være, at formålet er helt OK, men de vilkår vi som frivillig arbejder under i forhold til vores interessenter er ændret så meget, at der er ved at opstå et daghold og et aftenhold forstået på den måde at der i mange interesseorganisationer og i kommunen er opstået et korps af professionelle og lønnede konsulenter der primært arbejder mellem kl. 8 og 16, og når de er gået hjem, tager de frivillige i idrætsforeningerne over indbefattet Idrætsrådet der udelukkende består af frivillige kræfter. Hvis idrætsverdenen fremover skal bestå af en sådan todeling mellem lederne og konsulenterne på dagholdet, og ledere og trænere på aftenholdet, vil det kræve at de kan optræde på mere lige vilkår ikke bare tidsmæssigt, men også set med et økonomisk aspekt. Vi kan ikke bare stille se på, at der flere og flere steder kommer offentlige støttede idrætsprojekter, der drives på helt ulige vilkår i forhold til de frivillige idrætsforeninger. Vi bliver nød til at forlange, at idrætsforeningerne får en større del af de ressourcer der stille til rådighed i offentlige projekter det er trods alt i idrætsforeningerne ekspertisen ligger, og det er her man har fingeren på pulsen. Når vi nu er inde på denne drejning der sker i samfundet, kan jeg ikke lade være med at være noget skuffet over, at Idrætsrådets formand får en række invitationer fra forskellige interesseorganisationer (inklusiv DGI, DIF) til interessante konferencer, men som alle er placeret på hverdage mellem kl. 8 og 16. Sågar er Idrætsrådets formand blevet inviteret til det komme med Side 6

7 indlæg på enkelte af disse arrangementer. Men som frivillig har man et civilt job, der skal passes før man træder ind i de frivilliges rækker. Det er en meget uheldig udvikling. Idrætspakken 2012 I forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger for 2012 og fremover, valgte Idrætsrådet at fremsætte en række ønsker hvormed at rammerne for frivilligheden i kommunen kunne forbedres. Vi valgte at kalde den Idrætspakken Indholdet af pakken gik på kommunens forsøg med indførelse af Gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller for udøvere over 18 år evalueres og samtidig udfases kommunens arbejde med at skabe fleksible rammer for foreningerne under folkeoplysningsloven herunder fjernelse af voksendiskriminationsbestemmelsen i den kommunale støtteordning kommunens arbejde med IT modernisering på idrætsområdet, herunder at gøre det lettere for foreningerne at rapportere deres medlems- og regnskabstal online, samt administration af haller og sale moderniseres kommunen sikrer ens vilkår for benyttelse af haller og sale, idet vi kan konstaterer standarden herunder rengøringen er meget forskellig om det er en skolehal eller hal under Kultur- og Fritidsafdelingen. kommunens arbejde med at skabe rum for, at de frivillige ledere kan koncentrere sig som at udvikle idrætsinitiativer for borgerne frem for at blive gode til administration Vi kom aldrig ind i nogen dialog med beslutningstagerne vi har konstateret at der fra 2012 er sket en omlægning af administrationen af haller og sale, samt at gebyr ordningen fra 2012 er afskaffet. Måden gebyr ordningen blev fjernet på, vil vi godt lige give et ord med på vejen. Gebyr på anvendelse af haller og sale Idrætsrådet har ved flere lejligheder udtrykt ønske om at få afviklet gebyr på benyttelse af haller og sale. Men vi har heller ikke kunnet anvise besparelser der kunne finansierer en afvikling af ordningen. Derfor så Idrætsrådet ordningen bevaret en periode, indtil ordningen kunne indgå i en samlet omlægning af de økonomiske midler der er inden for idrætsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget havde også et ønske om at få ordningen afskaffet. Men udvalget valgte at finansiere afskaffelsen af ordningen, ved at reducerer i aktivitetstilskuddet fra Idrætsrådet har på det kraftigste taget afstand til udvalgets finansieringsmodel ved at reducere foreningernes aktivitetstilskud for de unge under 18 år lidt populært sagt har man taget fra de fattige og givet til de rige. Kommunens eneste argument har været, at ordningen ha været for dyr at administrerer. Idrætsrådet har givet udtryk for, at det var meget uheldigt at skære yderlig i aktivitetstilskuddene, idet Side 7

8 der med beslutningen flyttes penge fra unge under 18 år til voksenidræt områder der ikke tidligere har bidraget til gebyrordningen (fx udendørs aktiviteter) kommer til at bidrage foreningerne har i år måttet øge egenfinansieringen ved at forhøje deres kontingenter som følge af nedskæringer på aktivitetstilskuddene vi syntes det er et dårligt signal at sende, at foreningerne må pålægge især de unge aktivitetsudøvere øget egen finansiering (kontingent) på bekostning af de voksne udøvere det rammer særligt hårdt foreninger med udpræget ungdomsaktiviteter Idrætsrådet finder det dårligt timet, at vi midt i en proces omkring en ny Idræts- og Fritidspolitik begynder at tage elementer fra denne, før planen er endelig vedtaget, og der foreligger en handlingsplan. Idrætsrådet har under hele budgetfasen opfordret udvalget/byrådet at trække forslaget tilbage, således at den nuværende ordning om gebyr på haller og sale fortsætter uændret i Vi håber ikke at vi på et senere tidspunkt igen kommer til at opleve en sådan proces, hvor vi stort set var sat uden for indflydelse. Det fremmer i hver til fælde ikke et samarbejde. Silkeborg kommune samarbejdet med administrationen Dialogmøder med forvaltning og udvalg Vi har i det forgangne år haft faste kvartalsvise møder med den kommunale administration, som vi er godt tilfredse med. Vi har her fået afklaret en række praktiske forhold i dagligdagen mellem medlemsforeningerne og kommunen. Idrætspriser Vi valgte i 2011 at ændre på konceptet med overrækkelse af idrætspriserne i kommunen. Tidligere var det spredt over flere arrangementer nu har Silkeborg kommune og Idrætsrådet gået sammen om en idrætsprisuddeling. Det har betydet at kommunen årlig hyldest af danske mestre, blev indført en lederpris af Silkeborg Kommune. Det nye set-up fik sin debut i Silkeborg Hallerne i marts 2011, hvor der ud over hyldest og uddeling af priser, var underholdning og en efterfølgende reception. Arrangementet blev godt modtaget, selvom der var ønsker om nogle mindre ændringer, som vil blive forsøgt tilgodeset ved 2012 arrangementet. Kriterier for fordeling af haller og sale Idrætsrådet har det seneste års tid arbejdet med en tilpasning og modernisering af de gældende regler for fordeling af haller og sale i Silkeborg Kommune. Der har fra flere klubber været et ønske om en mere fleksibel og brugernær fordelingspraksis. Vi ved fra vores medlemsforeninger, at der i Side 8

9 dag er en meget differentieret praksis hvad angår de forskellige haller og sale. Det har vi forsøgt at få gjort mere ens og vi har bestræbt os på at finde frem til best practice. Et andet hjørne som vi har forsøgt at gøre op med, er princippet om at eliten skal have øget timetal. Vi har måttet konstatere, at mange idrætter har skabt en inflation af forskellige nuancer af begrebet elite, med det resultat at især mange ungdomshold i dag er indbefattet af begrebet elite. Derfor har vi foreslået at begrebet ikke længere er en del af fordelingsprincipperne. Idrætsrådet er meget opmærksom på, at de største forandringer vil primært være at mærke for brugerne af haller og sale i Silkeborg Midtby, da mange foreninger her er spredt på flere lokationer end i den øvrige del af kommunen, hvor de fleste foreninger er tilknyttet de haller og sale der ligger i lokalområdet. Selve processen har indbefattet en høringsrunde for samtlige medlemsforeninger. Der har været en dialog med de største brugere, og en prøvelse af proceduren i udvalgte haller og sale i Silkeborg Midtby. Nogle foreninger er kommet med ændringsforslag, og nogle af disse forslag er forsøgt indarbejdet i Idrætsrådets forslag, der ved udgangen af 2011 er indleveret til politisk behandling i kommunen. Et nyt tiltag fra kommunens side omkring administrationen af haller og sale, er det besluttet fra 2012 at have en fælles ejendomsdrift. Idrætsrådet har ved flere lejligheder påpeget det uheldige i, at hallerne og salene var under forskellige kommunale afdelinger. Det medførte bl.a. standarden på fx rengøring og vedligeholdelse var forskellig om det fx var en skolehal eller kultur- og fritidshal. Nu bliver det Kultur- og Fritidsafdelingen der skal administrerer alle kommunens haller vi har nu en fælles indgang til de haller og sale som foreningerne anvender. Analyse omkring Idrætshaller og deres benyttelse Kultur- og Fritidsafdelingen har fået udarbejdet et notat Idrætshaller i Silkeborg Kommune. Notatet omfatter bl.a. udnyttelsen af de eksisterende haller, ligesom den forventede befolkningsudvikling i lokalområderne. Notatet skal primært anvendes som bilag til den politiske diskussion om den fremtidige udbygning af nye faciliteter. Det er nok lidt farligt at drage nogle egentlige konklusioner af notatet, men der er et eller andet der tyder på, at vi i hele kommunen har totalt set er godt forsynet med Idrætshaller, men deres placeringer i forhold til nærområderne er ikke alle steder lige hensigtsmæssige. Der er indikationer af, at Silkeborg Midtby er underforsynet med ledig kapacitet, medens oplandet har en vis overkapacitet. Idrætsrådet har opfordret Kultur- og Fritidsudvalget til at indgå en dialog om den fremtidige udbygning af idrætsfaciliteter i kommunen med baggrund i notatet. Side 9

10 Idrætsrådet Lov om hold af heste Lov om hold af heste har været gældende siden 1. januar Loven indeholder skærpede krav til dyrevelfærd i forhold til system og management i dagligdagen, staldfaciliteter, foldfaciliteter samt øget bevågenhed fra EU, fagforbund, miljøforbud mv. I forbindelse med at loven trådte i kraft januar 2008 skulle rideklubberne opfylde en række krav som daglig motion af hesten, øget krav til foder, vand og tilsyn, krav til oplæring, træning og uddannelse, krav til beskæring og mærkning samt krav til isolering af syge heste. Fra 2011 er der forbud mod spiltove, samt nye sikkerhedskrav og ventilationsregler. Fra januar 2016 er der krav til gulve og øget krav til foldarealer. Den sidste del af loven implementeres fra januar 2020, hvor der vil være krav til lysindfald, krav til boksareal og højde samt arealkrav til løsdrift og folingsbokse. Vi har her i kommunen eksempler på at foreninger kommer i klemme med de skærpede regler. Viljen til at løse udfordringerne er til stede i foreningerne, men når det gælder hjælp fra kommunen om øgede lokaletilskud stopper et væsentlig incitament for at gennemføre projektet. Idrætsrådet har ved flere lejligheder opfordret kommunen til at kigge på hele ridesporten. Vi har eksempler på, at nogle foreninger står overfor nødvendige renoveringer af en betydelig økonomisk karakter, men også at udgiften pr. medlem i rideklubberne er meget forskellig. Det bliver nødvendigt at give sporten nogle forholdsvise ens vilkår, så de har mulighed for at planlægge langsigtet. Vådområderne Svømmesporten i Silkeborg Kommune er sat under yderligt et pres, efter at kommunen ikke længere en økonomi der kan række til benyttelse af Højskolens svømmefaciliteter, i forhold til hvad Højskolen forlanger. Det betyder at mulighederne for at lære at svømme i en vandby som Silkeborg bliver yderlig reduceret. Skolernes tilbud om svømmeundervisning er nærmest ikke eksisterende der kan vil i praksis kun tilbydes tør svømning, og svømmeklubbernes tilbud er jo begrænset af de givne begrænsede svømmefaciliteter i Silkeborg Kommune. Vi kan godt forstå, at mange ansvarlige forældre ryster fortvivlet på hovedet over denne udvikling, der gør at de ikke kan lære deres børn at svømme fordi udbuddet og efterspørgslen på svømning slet ikke passer sammen. Som folkevalgt politiker må man sidde med en mærkelig smag i munden det er bare ikke godt nok. Vi må også prøve at kigge fremad. Ved Nordvestbadet har vi en af landet få udendørs 50 m svømmeanlæg uden vand! Skal vi nu ikke sammen foreningerne, Idrætsrådet og kommunen - få skabt et visionært og sammenhængende svømmecenter, så vi kan tilbyde kommunens indbyggere et sted, hvor de har mulighed for at lære at svømme, og hvor vores dygtige svømmere kan udvikle sig? Når de kommunale politikere lige pludselig kan finde midler til at udvide Silkeborg Hallerne, så må der og kunne findes vilje at give svømmesporten nogle blot rimelige rammer. Side 10

11 Silkeborg Sportscenter Idrætsrådet er vedtægtsmæssigt repræsenteret i Silkeborg Sportscenter, hvor vi har to pladser i bestyrelsen. Vi er repræsenteret af Bent Pedersen som formand og Stig Bock som næstformand. Det er en glæde at kunne konstaterer, at centret har fået så meget styr på økonomien, at der ikke været behov for at for at finde ny kapital. En enkelt forening har valgt at afbryde samarbejdet med centret, men det er lykkedes at få det meste af den ledige kapacitet genudlejet. Centret er udvidet med et større motionscenter, og der er flere nye kommercielle lejere der er med til at styrke grundlaget for hele idrætscentret. Idrætsrådet er flyttet til egne lokaler i centret, og vi har opnået tilskud fra kommunen til lejen vi kan samtidig konstaterer at vi har opnået et af vore mål i vores handlingsplan. Nyt æresmedlem af Idrætsrådet I forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts 2010, udnævnte bestyrelsen Idrætsrådets mangeårige formand Bent Pedersen til nyt æresmedlem. Bent har gjort et stort arbejde for idrætten i kommunen, og var bl.a. den primære drivkraft da de fire gamle kommuner skulle have dannet et ny samlet Idrætsråd. Idrætsrådet har i dag to æres medlemmer ud over Bent er Ib Hjort medlem af denne eksklusive klub. Seniorsamvirket Seniorsamvirket er en forening som ikke ret mange af vores medlemsforeninger kender. Den består primært af tidligere bestyrelsesmedlemmer af Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, og hvis primære formål er at gennemføre en række sociale arrangementer for dets medlemmer. Som formand for Idrætsrådet har jeg et par gange haft den fornøjelse, at deltage i samvirkets årsmøde. Kommunikation Det er i enhver organisation vigtigt, at foreningen er synlige overfor sine medlemmer, over for sine interessenter og over for omverdenen. Vi syntes selv, at vi har haft en fornuftig rytme med månedlige nyhedsbreve og en hjemmeside der har en god blanding af nyheder og fakta oplysninger til medlemsforeningerne. Vi optræder ikke ret tit i medierne. Det er en svær balance, når vi forståeligt får tilbagemeldinger om, at de ikke hører ret meget til Idrætsrådet, men omvendt skal vi også have en historie der vedkommer den brede befolkning. Vi har hidtil haft den strategi, at vi nok er bedst til at skabe resultater på de indre linjer, og løse de opgaver som vores medlemmer giver os, frem for at dele vores udfordringer med omverdenen. Men vi skal indrømme, at vores frustration omkring Kultur- og Fritidsudvalget håndtering af gebyrordningen på, gjorde at vi måtte involverer pressen og befolkningen. Side 11

12 Dybest set skal vi måles på resultater, og ikke så meget på hvor tit vi optræder i medierne. Medlemsudvikling Medlemstallet af Idrætsrådet har de senere år været meget konstant. Den økonomiske krise er også nået til en del af vores medlemmer, og nogle har valgt at spare medlemskontingentet til Idrætsrådet og meldt sig ud. Vi har i dag godt 120 medlemsforeninger, der har omkring medlemmer tilknyttet. Til at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og Idrætsrådet, har vi tidligere foreslået, at i lighed med andre kommuner, så er alle idrætsforeninger automatisk medlems af Idrætsrådet, og at kommunen betaler deres kontingent gennem et driftstilskud. Projekter / tiltag Idrætsrådets udvalg Ønskelisten Udvalget holder sig orienteret om anlægsprojekter i kommunen, og kan give rådgivning om specielt nye projekter. Vi opfordre alle foreninger der går med planer om nye anlæg at orientere udvalget, således vi altid er opdateret, når vi foretager en afstemning med den kommunale forvaltning. Udvalget ajourfører løbende en uprioriteret anlægsliste der findes på hjemmesiden. Efter at Virklund Idræts- og Fritidscenter nu er taget i brug, må vi konstatere at der Ikke er fysisk gang i nye projekter. De anlægsønsker der ligger nærmest er aktivitetshaller i Grauballe, Kragelund og Gjessø. Disse anlæg er taget med i kommunens anlægsbudget for med kr. 7 mil hver år. Selvom beløbene ikke dækker en ny hal, så kan vi kun opfordre de foreninger der er tilknyttet de omtalte byer, at finde sammen med andre interessenter i lokalområdet, få projekterne gjort mere konkrete, og ikke mindst komme med en finansieringsmodel. Det er vigtigt at blive konkrete, idet det ikke bliver kommunen der bliver den udfarende part. Den samme opfordring til at blive konkrete kan vi give andre foreninger, der tumler med nye projekter. Det er foreningen der skal være en udfarende part det har vi set med al tydelig mange andre steder. Idrætsrådet efterlyser en mere officiel stillingtagen til om kommunen vil foretrække kommunale eller selvejende institutioner fremover. Side 12

13 Halfordelingsudvalget Idrætsrådets repræsentanter i det politisk valgte halfordelingsudvalg udgør samtidig Idrætsrådets eget halfordelingsudvalg. Udvalget har de seneste år arbejdet med en revision af de nuværende kriterier for forening af haller og sale i kommunen. Dette arbejde er nu afsluttet og vi vil nu anmode om at få det politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget. Se i øvrigt tidligere afsnit Kriterier for fordeling af haller og sale Foreningsmøder Vi har tidligere afviklet formandsmøder en eller to gange årligt. Vi har bl.a. vurderet at vi gerne ville udvide interessen for det politiske idrætsarbejde. Da der har været en del usikkerhed om, hvor Idrætsrådet i grunden var placeret i det idrætspolitiske billede i kommunen, har der kun været afholdt et møde. Det handlede om den ny Idræts- og Fritidspolitik, hvor foreningerne kunne give deres besyv med til det høringssvar som Idrætsrådet ville indsende. Der var en livlig debat om de enkelte indsatsområder. I samarbejde med Silkeborg Kommune og DGI Midtjylland afholdte vi i september en frivillighedens dag. Foreningerne i kommunen var inviteret til et par hyggelige timer, hvor der blev lagt op til at etablere netværk på tværs. Repræsentanter fra mange foreninger i kommunen var mødt op, og fik en god oplevelse. Der er ingen tvivl om, at vi fremover skal være mere synlige i de kommende år. Det vil vi sætte fokus på. Synlighed Et af de indsatsområder som Idrætsrådet ville arbejde med i 2011, var at skabe en større synlighed. Vi vil gerne skabe lidt opmærksomhed om vores arbejde i foreningerne. Det var faktisk planlagt at vi ville have besøgt mange vore medlemsforeninger i efteråret Vi har for så vidt klar, men blev stoppet af kommunen, idet der blev stillet tvivl om vores rettigheder til at anvende kommunens byvåben i den nuværende udformning. Vi vil noget forbavset over udmeldingen, da vi lige så længe vi kan huske har anvendt kommunen byvåben i vores logo. Sagen har nu været behandlet hos juristerne i kommunen siden sommerferien vi syntes, at det har været en lidt langstrakt sagsbehandling. Der er meget jura i dette tilsat noget med ophavsrettigheder, og så har vi anført, at andre foreninger i kommunen har byvåbnet i deres klubemblemer (fx SIF Fodbold, Silkeborg Svømmeklub). Vi har nu anmodet kommunen om at komme med et forslag til Idrætsrådets fremtidige logo, hvilket de har lovet vil ske først i det nye år. Vi håber, at vi så kan komme ud og besøge jer. Side 13

14 Andre projekter Udbygning af Silkeborg Hallerne hal A I forbindelse med debatten om udvidelse af Silkeborg Hallerne Hal A til en egentlig Arena, har Idrætsrådets bestyrelse haft en debat om, hvordan vi skal stille os til projektet. Der er ingen tvivl om, at Silkeborg Kommune har brug for en arena som det er skitseret i debatten. Idrætsrådet har i den forbindelse peget på en række områder, som man burde have afklaret inden projektet blev sat i gang. Idrætsrådet er af den opfattelse, at der bør tages stilling til om den kommercielle og/eller selskabsdrevet idræt fortsat bør være en del af Kultur- og Fritidsudvalget. Vi er bl.a. betænkelig ved, at den professionelle/kommercielle idræt i kraft af en mere slagkraftig organisation, vil kunne sætte de frivillige foreninger i baggrunden. Det mener vi er sket i den her sag, idet udvidelsen af Silkeborg Hallerne lige pludselig tilsidesætter andre og måske mere påtrængende anlægsønsker, og sprænger det hidtidige anlægsbudget på Kultur- og Fritidsområdet. Tænk på, hvad man ikke kunne have fået for det tilsvarende beløb til gavn for langt flere af kommunen borgere. For at stille hele den kommercielle del af idrætsudbuddet på lige fod, mener Idrætsrådet, at denne del af idrætten bør indgå aftaler med kommunen på lige vilkår med al anden erhvervsvirksomhed. Idrætsrådet har en forventning til, at de nuværende brugere af hallen ikke vil blive stillet ringere end de er i dag med hensyn til brugen af Silkeborg Hallerne. I samme forbindelse ønsker Idrætsrådet at få strammet op omkring reservation af den nye Arena, således hallen i perioder ikke står ubenyttet hen, på bekostning af andre foreninger der sagtens kunne have anvendt den til større arrangementer. Idrætsrådet er ligeledes betænkelig ved, at en enkelt forenings sponsor skal have lov til at bestemme navnet på arenaen. Hvis der i stedet indgås en aftale mellem kommunen og en sponsor mener vi, at sagen står helt anderledes. Vi kunne sagtens forstille os, at lokale foreninger med en privat sponsor i ryggen, herefter vil have deres lokale hal opkaldt efter deres sponsor, hvis den skitserede model for arenaen skulle blive til virkelighed. Idrætsrådet har med en del forundring måttet konstaterer, at kommunen har lånt 9,5 millioner kroner i lån fra den statslige pulje til kvalitetsfondsprojekter, der er søgt med den begrundelse at halvdelen af projektet kan henføres til breddeidræt og børn og unge at gøre. Vi må sige, at der er tale om en vild overdrivelse, idet langt hovedparten af ændringerne sker for primært at tilgodese BSV kommercielle aktiviteter. Dybest set er der ikke nogen foreninger med børn og unge, der ønsker at der sker en udvidelse, idet foreningerne har været særdeles tilfredse med de rammer der eksisterer i dag. Fremadrettet syntes vi det vil være på sin plads at kalde tingene ved sit rette navn, og ikke tage foreninger og Idrætsråd som begrundelse for at kunne låne nogle penge. Kunstgræsbane II (&III) Et af de områder, hvor kommunen ikke er helt på højde med de kommuner man sammenligner sig med, er kunstgræsbaner. I øjeblikket har vi en bane ved Søholt, der har levet en meget omtumlet Side 14

15 tilværelse når Kong Vinter er til stede, har banen i perioder ikke virket helt efter hensigten. Senest er den blevet renoveret så den bedre vil kunne klare frostgrader. Men kun en bane er for lidt med det aktivitetsniveau der er for vintertræning. Kultur- og Fritidsudvalget har markeret i deres anlægsbudget, at der skal være plads til endnu en med afsættelse af 1 mil kr. Dette beløb rækker ikke til en ny bane, så der er behov for en medfinansiering. Vi ved at der er flere bejlere til den næste bane, idet både Kjellerup og en sammenslutning af en række fodboldklubber i Silkeborg by ihærdigt arbejder på modeller. Det bliver spændende at se, hvor den næste kunstgræsbane opstår. Men der er behov for yderlig 1-2 kunstgræsbaner de kommende år. Søsportens Hus Nu kan søsportens klubber i Silkeborg godt gå i gang med at danne den selvejende institution, der skal danne grundlaget for realiseringen af Søsportens Hus. Byrådet har i 2011 enstemmigt vedtaget den nye lokalplan for området, der siden den blev sendt i høring er ændret på en del punkter for at imødekomme indsigelser fra naboer. Indsigelserne har bl.a. gået på skyggende træer og sportshusets højde. DGI Huse & Haller En af kommunens ældste idrætsbygninger Vestergade Hallen har længe trængt til en renovering. For at få afdækket mulighederne, har kommunen anmodet DGI Huse & Haller om at få udarbejdet et projekt, hvor Lunden skulle integreres. DGI Huse & Haller kom med en rapport på et spændende projekt, der ville moderniserer hele området og bl.a. skabe en integration til udendørs aktiviteter i skov og på søen. For at kunne gennemføre projektet skulle der tilføres nye kommunale kroner og ikke helt overraskende har Kultur- og Fritidsudvalget valgt at udskyde projektet, da det i øjeblikket ikke er muligt at skaffe det økonomiske grundlag. Motorvejsbyggeri Vi kan rundt om Silkeborg se de første, men også gennemgribende ændringer i naturen, som et motorvejsbyggeri medfører. Idrætsrådet har med interesse fulgt med i hvor byggeriet vil påvirke idrætsforeningerne. Vi slipper forholds billigt, men vi kan ikke lade være med at bemærke, at motorvejbyggeriet får nogle konsekvenser for Silkeborg Bordklub og Silkeborg Tennisklub, idet noget af Søholt anlægget må afgive arealer til byggeriet. Der er fundet erstatningsarealer, men der er ingen tvivl om, at medens arbejdet står på, vil foreningerne skulle tilpasse deres aktiviteter til de muligheder der er under anlægsperioden. Side 15

16 Samarbejdspartnere Idrætsrådet er repræsenteret i forskellige forum, udvalg, bestyrelser m.v. en stor del af det daglige arbejde foregår her. Dialogforum med kommunen her afholdes der møder minimum hvert kvartal og i øvrigt efter behov. Der har primært været møder med Kultur og Fritidsafdelingen, medens mødeaktiviteter med politikerne har været af yderst begrænset karakter. Halfordelingsudvalget - politisk nedsat udvalg der skal administrere de til en hver tid gældende retningslinjer. Idrætsrådet er her repræsenteret med tre personer. Silkeborg Sportscenter Idrætsrådet er repræsenteret i bestyrelsen (formand og næstformand). Søsportens Hus Etablering af søsportscenter hvor Idrætsrådet er repræsenteret i styregruppen Integration til Kultur og Fritid Repræsenteret i Styregruppen Ungdomsskolens bestyrelse Repræsenteret i bestyrelsen Danmarks Idrætsforbund (DIF) Der findes et regionalt forum med repræsentanter fra regionens Idrætsråd /-samvirker. De fleste kommuner er repræsenteret, hvor der sker erfaringsudveksling og der er etableret en række netværksgrupper. Dette forum vælger en repræsentant til DIFs repræsentantskab. Idrætsrådet er på de regionale møder repræsenteret med indtil 3 personer. Idræt om Dagen - Repræsenteret i styregruppen Afslutning Til slut skal der lyde en tak til alle interessenter som vi har et samarbejde med. Vi er sikre på, at der stadig er en fremtid for idrætten i Silkeborg Kommune, og dermed også brug for et stærkt Idrætsråd som sparringspartner til kommunens forvaltning og det politiske system Side 16

Beretning 2012. Side 1. Idrætsrådets beretning 2012. Version 1.0 31. januar 2013

Beretning 2012. Side 1. Idrætsrådets beretning 2012. Version 1.0 31. januar 2013 Beretning 2012 Version 1.0 31. januar 2013 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2012 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2012 været præget af, at den økonomiske krise i samfundet fortsat sætter

Læs mere

Beslutninger med kursiv: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referater Bestyrelsesmøde den 6/6 Godkendt

Beslutninger med kursiv: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referater Bestyrelsesmøde den 6/6 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 8. august 2011 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Bestyrelseslokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere: John Fuglsang,

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.15 19.00 inkl. spisning Sted: Mødelokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Rammer og vilkår for det frivillige arbejde i foreningerne *** Hvad betyder den nye folkeoplysningslov for idrætsforeningerne? v/ Kai Raun, Kultur-

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde nr. 2

Repræsentantskabsmøde nr. 2 H I R Haderslev Idrætsråd Repræsentantskabsmøde nr. 2 Torsdag den 27. marts 2008 Vojens Fritidscenter Bestyrelsens beretning for 2007 Indledning: Det er Haderslev Idrætsråd s (HIR) 2. ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen,

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus

Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af medlemsforeninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar Notat Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte Side 1 af 6 Resume af høringssvar I forbindelse med revision af reglerne for aktivitetsstøtte har foreningerne haft mulighed for at afgive et høringssvar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Idrætssamvirket Brønderslev. Beretning for 2011

Idrætssamvirket Brønderslev. Beretning for 2011 Idrætssamvirket Brønderslev Beretning for 2011 Indledning I slutningen af 2011 modtog ISB underretning om Egon Jensens pludselig død. Han var igennem mange år medlem af bestyrelsen i ISB. Til sin død fungerede

Læs mere

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Kære forening Der sker løbende mange spændende ting på fritidsområdet, som vi gerne vil informere jer om. Derfor vil vi et par gange om året sende

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere