Hvidbog. se hele kommuneplanen på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk"

Transkript

1 Hvidbog se hele kommuneplanen på November 2009

2 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige behandling og vedtagelse af kommuneplanen. Hvis du har spørgsmål til noget i hvidbogen, kan du kontakte: Natur og Miljø, Team Byplan Morsø kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Kommuneplanen kan ses på Indholdsfortegnelse Referat af Kommunalbestyrelsens beslutning den 16. november 2009 Notat med tekstændringer (Natur og Miljøs forslag) Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 (miljøvurderingsloven) Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil Bemærkninger til planforslaget indkommet i høringsperioden (kopi af bemærkninger)

3 Morsø Kommune Økonomiudvalget 4. november Kommuneplan endelig vedtagelse Sagsnr.: J.nr.: 01 Åbent Direktionen (19. oktober 2009) Anbefales Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2009) Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget (4. november 2009) Tiltlrådt Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling Kommunalbestyrelsen (16. november 2009) Godkendt. Indstilling Natur og Miljø anbefaler, at Kommuneplan godkendes med de ændringsforslag, der fremgår af notaterne Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil og Notat med tekstændringer Den sammenfattende redegørelse efter 9 i miljøvurderingsloven vedtages. Videre behandling Udvalget for teknik og miljø ( ) Økonomiudvalget ( ) Kommunalbestyrelsen ( ) Sagsresumé Forslag til Morsø Kommuneplan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den og har været i offentlig høring i perioden Der er modtaget 21 bemærkninger i høringsperioden fra myndigheder, borgere, foreninger m.fl. Der er afholdt en borgercafé på Musikværket den 17. august og de bemærkninger, der blev fremført i denne forbindelse, er samlet i et notat, som indgår som ét samlet høringssvar. Natur og Miljø har gennemgået bemærkningerne og stiller på den baggrund forslag om konkrete ændringer/tilføjelser. Ud over de foreslåede ændringer indsættes et nyt forord på planens forside, hvor der tegnes en linje i ord fra planstrategien til kommuneplanen, bl.a. med henvisning til planstategiens 6 tema Den attraktive arbejdsplads bl.a. indsættes link til kommunens hjemmeside. Sagsbeskrivelse Digital plan Kommuneplanen er for første gang kun udkommet i en digital udgave (hjemmeside). Generelt er den digitale plan blev godt modtaget. Natur og Miljø mener, at kommuneplanen bliver/er et godt arbejdsredskab og en umiddelbar fordel er, at planen opdateres løbende. 1

4 Morsø Kommune Økonomiudvalget 4. november 2009 Natur og Miljøs bemærkninger Bilaget Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil er bemærkningerne gennemgået systematisk, så de er knyttet til den retningslinje eller ramme, de vedrører. Det vil sige, det er muligt at sammeligne evt. flere høringssvar til den samme retningslinje, som f.eks. RL25.6 Udpegning af økologiske forbindelseslinjer, hvor der er kommet et høringssvar fra hhv. Landbrugsorganisationerne og Danmarks Naturfredningsforening. I notatet har Natur og Miljø kommenteret bemærkningerne og lavet en indstilling til evt. ændring af retningelinje eller ramme. Miljøministeriet Miljøcenter Århus I forbindelse med høringsfasen er der afholdt flere møder med Miljøcenter Århus. De aftaler, der er lavet med Miljøcentret forudsættes indarbejdet i planen, hvorefter Miljøcentret ingen indvendinger (indsigelser) har imod kommuneplanforslaget. Miljøcentret er indstillet på at ophæve de regionplanretningelinjer fra Regionplan 2005 (Landsplandirektiv), der ikke bortfalder ved ikrafttrædelsen af vandplanen (Statens) eller råstofplanen (er vedtaget - Region Nordjylland). Ud over bemærkninger, der medfører tilføjelser og ændringer i planen, har Miljøcentret givet udtryk for, at kommunens arbejde med retningslinjerne for det åbne land er forbilledligt (Plan09 projektet). Ændringer i planen De fleste ændringer i planen drejer sig om supplering eller uddybning af teksten. De største ændringer vedrører: Byudvikling Kommuneplanramme nr. 17.B.10 Nykøbing, Rolstrup I forslaget indgik en udvidelse af et boligområde på den gamle golfbane syd for Rolstrupparken. Området overgår (igen) til offentlige formål pga. drikkevandsboringer. Når det bliver aktuelt at nedlægge drikkevandsboringerne (ny kildeplads til Nykøbing vandforsyning), kan området evt. inddrages til boligformål. Arealreservationer ferieformål Feriehotel ved Ejerslev molergrav Der indsættes en uddybende begrundelse for placering af anlægget i kystnærhedszonen, og rammeområdet indskrænkes for den dels vedkommende, der ligger tættest på molergraven (skrænt udtages). Udvidelse af feriehotel ved Jesperhus Resort Arealreservationen opretholdes, men arealet, hvor der kan foregå bebyggelse, indskrænkes til området nærmest Legindvej pga. drikkevandsinteresser, hvilket indføres i rammebestemmelserne. Derudover optages der bestemmelser om krav om bevaring af eksisterende hegn og diger, om beplantning mod nabobebyggelse mod øst samt, at det skal sikres, at bebyggelsen tilpasses eksisterende terræn. Badeområder Udpegningen af badeområder præciseres i retningslinjen til de steder, hvor der laves kontrolmålinger af badevandskvaliteten i alt 15 steder rundt langs kysten. Sammenfattende redegørelse (miljøvurdering) 2

5 Morsø Kommune Økonomiudvalget 4. november 2009 Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og Miljø vurderer på den baggrund, at de foreslåede ændringer, ikke er af en sådan karakter, at det kræver yderligere/ny miljøvurdering. Retsgrundlag Lov om Planlægning ( 11). Lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 9). Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. Høring og kommunikation I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, skal Morsø Kommune anmode Staten (Miljøcenter Århus) om at ophæve de retningelinjer fra Regionplanen som bliver erstattet med Kommuneplanen. Efter vedtagelse af Kommuneplanen bliver den bekendtgjort i henhold til Planloven. Der udsendes svar til de borgere, foreninger m.fl., som har indsendt bemærkninger og forslag til planforslaget, jf. Kommunalbestyrelsens endelige beslutning. Bilag Bemærkninger samlet Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse Notat med tekstændringer Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil

6 KOMMUNEPLAN Notat med tekstændringer NOTAT Natur og Miljø Byplan Dato: Sagsnr: Init: MG Forslag til ændringer af Kommuneplan På baggrund af notat Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil har Natur og Miljø udarbejdet dette notat med konkrete forslag til ændringer i kommuneplanen. Notat er bygget op med samme struktur som kommuneplanen. Der er en henvisning til hvilket høringssvar ændringen henviser til og ændringer i tekst er angivet med kursiv. Mindre redaktionelle ændringer, samt diverse konsekvensrettelser i teksten i forbindelse med at forslaget bliver endeligt vedtaget, indgår ikke i notatet. Hovedstruktur og retningslinjer Agenda 21 og sundhed Energi og klima (høringssvar 16) Den første målsætning suppleres med: længere perioder uden nedbør bl.a. ved udarbejdelse af en klimatilpasningsplan Byer og bebyggelse Landområdet (høringssvar 11) Hvis en bolig (i landzone) ikke tilføjes: Dette gælder ikke boligen på en landbrugsejendom. I henhold til landbrugslovens 9, er man dog pligtig til at holde boligen på en landbrugsejendom forsvarligt ved lige. (høringssvar 21) Under Landbrugsbyggeri i redegørelsen slettes sætningen: Kan byggeriet ikke godkendes, udløser det krav om Miljøgodkendelse.

7 Trafik Veje og stier (høringssvar 2 og 11) RL12.5 tilføjes Der kan ikke etableres nye vejtilslutninger til Rute 26. (høringssvar 2) I afsnittet Det overordnede vejnet tilføjes Der er reserveret areal til udbygning af rute 26 langs hele strækninger over Mors. På grund af vejens trafikale status kan der ikke etableres nye vejtilslutninger. Nye byudviklingsområder, nye tekniske og enkeltanlæg m.m. skal alene vejbetjenes fra det kommunale vejnet Parkering (høringssvar 16) Retningslinje 15.4 suppleres med flg. tekst: Ved etablering af parkeringsarealer, skal mulighederne for reducering af mængderne af overfladevand, der afledes til spildevandssystemet, tages med i betragtning Kultur og fritid Turisme og ferieliv (høringssvar 11) I først afsnit i redegørelsen indsættes efter aktiv for borgerne: Turisme herunder fjordturisme er umiddelbart det største potentiale med hensyn til muligheder for udvikling og vækst. (høringssvar 11) I afsnittet Arealreservationer tilføjes: I forbindelse med kommuneplantillæg inden for kystnærhedszonen, skal redegøres for den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse (der sættes link ind til Retningslinje Kystnærhedszone) (høringssvar 11) Der indsættes nyt afsnit: Særligt om feriehotelreservation ved Ejerslev molergrav Moleret er helt unikt og findes kun på Mors og Fur. Molerprofilerne med deres lag af vulkans aske har international forskningsmæssig betydning. Udnyttelsen af moleret til industrielt brug tog sin start i begyndelse af 1900-tallet og moleret er bl.a. blevet brugt til isoleringsmateriale. Ved Ejerslev lå en stor fabrik med egen havn til udskibning af moleret.

8 Luftfoto fra ca (Morslands Historiske Museum) I perioden blev der udskibet ca tons rå ler svarende til ca. 80 coastere om året. I marts 1971 stoppede udskibningen af rå ler. På luftfoto fra 1974 ses stadig en del af fabriksanlægget, samt, at råstofindvindingen i høj grad har sat sine spor i området. Råstofgravning var indtil begyndelsen af 1970 erne uden krav om efterbehandling, hvilket også gjaldt Ejerslev molergrav. I 1985 blev rapporten Molerindvinding på Mors udgivet i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, Viborg Amtsråd, Morsø kommune og Skamol A/S. Rapporten indeholder bl.a. et afsnit om Grave- og efterbehandlingsplaner, hvor der er tænkt i områdets rekreative værdi kombineret med rumdannelserne omkring de monumentale lodrette molervægge, der fortjener en effektfuld præsentation. Man begyndte at se mulighederne for at kombinere de udnyttede molergrave rekreativt. Planens hovedidé var at etablere inderhavn i molergraven (lagune), og terrænet mod vest og syd skulle modelleres til bløde bakker med overskudsjorden fra gravningen. Området kunne indrettes til et varieret fritidsområde Illustration fra bogen Molerindvinding på Mors, der viser lagunen.

9 Reservation til feriehotel ved molergraven og havnen indgik i regionplanerne helt frem til , men udgik i Reservationen til indretning af lystbådehavn er opretholdt og videreføres i denne kommuneplan. Området levede en stille tilværelse i en årrække, men i 2005 overtog Morsø kommune havnen og i et samarbejde med havneforeningen er havnen nu sat i stand og tiltrækker dagligt mange besøgende. Selve molergraven er færdigbehandlet og er nu klar til at blive taget i brug som rekreativt område. Lagunen er stadig adskilt fra fjorden med en vold, men ved gennemgravning af denne vil den have direkte forbindelse med havnen og det giver mulighed for at kajakker og andre små både kan sejle ind og ligge til og gå på opdagelse i området. Muligheden for at bo i umiddelbar nærhed af molergravene vil være en unik oplevelse for de fleste og en spændende måde at formidle den kulturarv råstofudgravningen udgør, kombineret med muligheder for at studere de blottede geologiske profiler. I forlængelse af det rekreative miljø omkring havnen, som en støtte for kystfriluftslivet og de tema der er defineret af VisitDanmark i ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder og Aktiv natur, er idéen om udlæg af et område til feriehotel ved Ejerslev havn igen aktuelt. (Indsættes link til Retningslinje Friluftsliv). Ejerslev har en god beliggenhed i forhold til fjordturismen centralt i Limfjorden. (høringssvar 11) Der indsættes et nyt afsnit Særligt om reservation til udvidelse af Jesperhus Feriecenter Jesperhus Feriecenter er den største attraktion på Mors. Blomsterparken har siden 1966 haft stor tiltrækningskraft for lokale såvel som turister og er et af de steder, hvor der er mangel på overnatningskapacitet hen over sommeren. Arealet til udvidelse af Jesperhus Feriecenter ligger delvis inden for indvindingsopland til drikkevandsboring. Bebyggelse i området skal derfor placeres på det areal, der ligger nærmest det eksisterende feriecenter ved Legindvej jf. ramme nr. 50.LF.09. Se kort over området med indvindingsoplandet (link) Friluftsliv (høringssvar 11) Kortet med badeområder opdateres og teksten i RL18.4 suppleres med flg.: Der udpeges de på kortet viste særlige badeområder. Badeområderne skal leve op til kravene for tilfredsstillende badevandskvalitet fastsat nationalt og internationalt. Spildevandsudledninger og andre

10 aktiviteter må ikke være til hinder for at badevandskvaliteten er klassificeret som værende tilfredsstillende. Sport og idræt (høringssvar 1) I RL 19,3 indsættes bilag med indflyvningsplanen for Morsø Flyveplads som supplement Kyst Kystnærhedszonen (Høringssvar 11) Retningslinjen affattes sådan: 1. Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred zone, som dækker alle kommunens kystlandskaber og omfatter de arealer, der er vist på kortet. 2. Kystlandskaberne skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, der ikke planlægningsmæssigt eller funktionelt er afhængigt af en kystnær beliggenhed. 3. Kystlandskaberne opdeles i 4 områdetyper - strandzonen, beskyttelseszonen, planlægningszonen og kystbaglandet - som vist på kortet. Strandzonen er en forbudszone, mens de øvrige samlet udgør planlægningszonen i overensstemmelse med planloven. Strandzonen skal friholdes (høringssvar 11) I redegørelsen under Strandzone udtages flg. afsnit: Det overordnede forbud mod byggeri og anlæg i strandzonen er ikke til hinder for opførelse af visse tekniske anlæg og byggeri, som er afhængigt af en kystnær lokalisering og en forudsætning for udnyttelse af allerede foretagne samfundsmæssige investeringer. Dette kan dog kun ske helt undtagelsesvist, og større indgreb inden for strandzonen vil altid forudsætte en lokalplanlægning, hvorved der bl.a. skal tages stilling til, om strandbeskyttelseslinjen eventuelt kan flyttes. (høringssvar 11) Der indsættes et oversigtskort, der viser den fremtidige anvendelse af kystzonen. (høringssvar 11) Der indsættes en Retningslinje 24.4 med flg. formulering: 4. Ved opførsel af nybyggeri/erstatningsbyggeri i kystzonen, skal byggeriets placering vurderes i forhold til risikoen for oversvømmelse eller erosion fra fjorden. Natur og landskab Landskab (høringssvar 21) I RL 27.2 indsættes flg.: Ændret arealanvendelse i det åbne land, såsom skovrejsning, byggeri o. lign., samt udvikling af områderne kan kun finde sted Skove Nye skove (høringssvar 10) Under målsætning indsættes:

11 at der i planperioden udarbejdes et kommuneplantillæg i dialog med lodsejere, foreninger m.fl. for at udpege nye arealer til skovrejsning. Jordbrug Landbrug (høringssvar 11) RL30 erstattes i redegørelsen første afsnit i: De primære jordbrugsområder De primære jordbrugsområder er de særligt værdifulde landbrugsområder og permanent anvendelse af disse arealer til andre formål skal begrænses mest muligt. Afgrænsningen af områderne er uændret i forhold til Regionplan 2005 for Viborg Amt. Statsforvaltningerne har udarbejdet jordbrugsanalysen 2009 som kan ses på Jordbrugsanalyserne er udarbejdet på baggrund af data fra postdistrikter, hvilket for Mors vedkommende gør analysen lidt skæv pga. forskellen i størrelsen på postdistrikter se kort (link). Analyserne viser bl.a. ejendomsstørrelser, fordeling af jordbrugsarealet, afgrødesammensætning, husdyrhold osv. Den viser også, at udviklingen går i retning af færre og større bedrifter. (høringssvar 18) Listen under konkrete arealreservationer suppleres med; Regionplantillæg nr. 8 til Teknik Vindmøller (høringssvar 2 og 11) I skemaet indsættes i sidste punkt: Derudover dokumentation for, at trafikanter på hovedlandevejen (A26) ikke distraheres pga. visuelle gener (høringssvar 8) Definitionen af minivindmølle under RL 35,4 ændres til at rotordiameteren ikke overstiger 2,5 m, svarende til rotorareal på under 5 m 2 og med en Energiforsyning I afsnittet Vedvarende energi erstatter kul, olie og naturgas ændres og i 2011 skal den vedvarende energi udgøre 20 pct. af bruttoenergiforbruget og i 2020, 30 pct. af det endelige energiforbrug

12 Rammer Kommuneplanramme nr. 09.B.01 Sundby, boligområde (Høringssvar 13) Under Særlige bestemmelser for Sundby, boligområde indsættes Beplantning og beplantningshøjden på de ubebyggede arealer langs sydsiden af Sundbyvej på strækningen fra Over Bakken (Sundbyvej) ned mod broen skal så vidt muligt begrænses af hensyn til den visuelle kontakt med fjorden. Kommuneplanramme nr. 17.B.10 Nykøbing, Rolstrup (Høringssvar 11) Indskrænkes så et foreslåede boligområde på den gamle golfbane syd for Rolstrupparken tages ud pga. drikkevandsboringerne det røde område vist på kortet. Området sammenlægges (igen) med ramme 17.O.15 gl. golfbane.

13 Kommuneplanramme nr. 50.LF.04 Landzone Ferie/fritid, Ejerslev Havn (høringssvar 11) Bebyggelses art og anvendelse ændres til: Lystbådehavn. På havnen kan der alene etableres anlæg til havnerelaterede formål. Kommuneplanramme nr. 50.LF.08 Landzone Ferie/fritid, feriehotel Ejerslev molergrav (høringssvar 11) Rammeafgræsningen ændres så skrænten ned mod molergraven (med rød skravering) udgår. Kommuneplanramme nr. 50.LF.09 Landzone Ferie/fritid, Jesperhus Resort (udvidelse Feriecenter) (høringssvar 11) Under punktet Bebyggelsesforhold tilføjes: Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terræn. Nye punkter tilføjes Miljøforhold Området, der er beliggende indenfor vandborings indvindingsopland, skal friholdes for bebyggelse se retningslinje 16 Turisme og ferieliv. Opholdsarealer Eksisterende beskyttet dige skal bevares. Eksisterende hegn skal bevares og der etableres afskærmende beplantning mod nabobebyggelse mod øst i en bredde af mindst 5 meter.

14 Miljøvurdering af kommuneplan Sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sammenfattende redegørelse Forslag til Kommuneplan for Morsø Kommune er miljøvurderet og miljørapport samt ikke teknisk resumé er offentliggjort sammen med forslaget. Miljøvurderingen behandler ændringer i forhold til gældende planer. Morsø Kommune er ikke en sammenlagt kommune, og har derfor heller ikke haft udfordringen med sammenskrivning af flere kommuneplaner. Morsø Kommune har også kun skullet forholde sig til én regionplan. De emner, der er behandlet i miljøvurderingen er Byer og bebyggelse; udlæg af byvækstområder, udpegning af bevaringsværdige bygninger, masterplan for Nykøbing. Kultur og fritid; udlæg af områder til ferie og fritidsanlæg, udpegning af sommerhusområde (landsplandirektiv), arealudlæg ved lystbådehavne. Kulturhistorie; udpegning af værdifulde kulturmiljøer. Kyst; ændringen i afgrænsning af zoner. Natur og landskab; udpegning af naturområder, udpegning af nye lavbundsarealer, udpegning af værdifulde landskabsområder og udpegning af geologiske interesseområder udpegninger, der erstatter de særlige beskyttelsesområder i Regionplan 2005 for Viborg Amt. Skove; ændringer i udpegning af arealer, hvor skovtilplantning er uønsket. Teknik; ændringer og tilføjelser i prioritering af højspændingsledninger (luftledninger), der ønskes jordlagt. Ovennævnte knytter sig primært til retningslinjer. De få ændringer, der er foretaget i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, relaterer sig alle til retningslinjer og er derfor ikke behandlet særskilt. Når kommuneplanforslaget er miljøvurderet, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse ved den endelig vedtagelse af forslaget. Der skal redegøres for Hvordan miljøhensyn er integreret i planen Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning Hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse

15 Integrering af miljøhensyn Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelse af kommuneplanen, og det har været muligt at ændre/fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel påvirkning af miljøet. Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger. Miljøhensynet er derfor en integreret del af planen. Kommuneplan danner de overordnede rammebetingelser for fremtidige projekter og arealanvendelse i Morsø kommune. Miljørapporten peger på hvilke parametre, der som minimum skal indgå, hvis det ved detailplanlægning typisk lokalplanlægning - vurderes, at der skal foretages en miljøvurdering for at undgå uacceptable miljøpåvirkninger. Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen Forslag til Kommuneplan for Morsø kommune har været i offentlig høring fra den 19. juni 11. september Natur og Miljø har modtaget bemærkninger fra Miljøministeriet (Miljøcenter Århus) og fra 20 borgere, foreninger, organisationer m.fl. Ingen af bemærkningerne vedrører særligt miljørapporten. På baggrund af bemærkningerne har Natur og Miljø foreslået en række ændringer/tilføjelser til kommuneplanforslaget, som fremgår af notatet Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil samt Notat med tekstændringer. Det vurderes, at ændringerne ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering. I forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelsen af planforslaget har miljørapporten afdækket relevante problemstillinger i forhold til de skønnede miljøpåvirkninger. De ændringer, der er foretaget og som kunne have en mulig miljøpåvirkning, er flg.: Byudvikling Kommuneplanramme nr. 17.B.10 Nykøbing, Rolstrup I forslaget indgik en udvidelse af et boligområde på den gamle golfbane syd for Rolstrupparken. Området overgår (igen) til offentlige formål pga. drikkevandsboringer. Når det bliver aktuelt at nedlægge drikkevandsboringerne (ny kildeplads til Nykøbing vandforsyning), kan området evt. inddrages som boligområde. Arealreservationer ferieformål Feriehotel ved Ejerslev molergrav Der indsættes en uddybende begrundelse for placering af anlægget i kystnærhedszonen, og rammeområdet indskrænkes for den dels vedkommende, der ligger tættest på molergraven (skrænt udtages). Udvidelse af feriehotel ved Jesperhus Resort Arealreservationen opretholdes, men arealet, hvor der kan foregå bebyggelse, indskrænkes til området nærmest Legindvej pga. drikkevandsinteresser, hvilket indføres i rammebestemmelserne. Derudover optages der bestemmelser om krav om bevaring af eksisterende hegn og diger, om beplantning mod nabobebyggelse mod øst samt at det skal sikres, at bebyggelsen tilpasses eksisterende terræn. Badeområder

16 Udpegningen af badeområder præciseres i retningslinjen til de steder, hvor der laves kontrolmålinger af badevandskvaliteten i alt 15 steder rundt langs kysten. Hvorfor er planen valgt 0-alternativet er Kommuneplan med tilhørende tillæg, samt Viborg Amts Regionplan 2005 med regionplantillæg. Da Morsø kommune ønsker udvikling på bl.a. bosætning, natur, ferie- og turismeområdet, giver det ingen mening at definere et 0- alternativ, hvor denne udvikling ikke kan finde sted. Det er kun ændringer i forhold til de allerede gældende planer, der indgår i miljøvurderingen. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelse af kommuneplanforslaget, og planløsninger med uacceptabel påvirkning af miljøet er valgt fra, så der er derfor taget vidtgående miljømæssige hensyn i kommuneplanforslaget. Der er derfor kun fremlagt et alternativ, og på det grundlag er planen valgt. Overvågning Der opstilles ikke særskilte overvågningsprogrammer som følge af miljøvurderingen. Udgangspunktet er, at der skal tages så meget højde for at undgå miljøpåvirkning, at overvågning kan gøres overflødig. Overvejelser over miljøpåvirkning og mulig overvågning skal ske i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige detaillokalplaner og i forbindelse med administration af disse planer samt sektorplaner og lovgivning i øvrigt. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner bliver der som minimum foretaget en screening for miljøvurdering og med en evt. flg. miljøvurdering. Ved ansøgninger af visse anlæg, der er udpeget i VVM-loven, vil der blive foretaget en VVM-screening med evt. efterfølgende VVM-vurdering.

17 Kommuneplan oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil Der henvises i øvrigt til Notat om tekstændringer Høringssvar fra Dokument nr. 1. Statens Luftfartsvæsen Vejdirektoratet Aalborg Stift Jens Nielsen, Limfjordsvej Notat fra borgercaféen Erling Knudsen Odgaard Karin og Poul Rasmussen Energistyrelsen Ejler Mouritsen, Dragstrupvej HedeDanmark Miljøministeriet (Miljøcenter Århus) (samling af statslige myndigheders bemærk.) Sundby borgerforening Sundby borgerforening/ Æ Suen-bak Inger Bøgh Bisgaard, Kjeldgårdsvej Region Nordjylland Danmarks Naturfredningsforening Skamol Morsø Venstre Venstres kommunalbestyrelsesgruppe Helge Seerup, Legindvej LandboThy, Mors-Thy familielandbrug og LandboLimfjord

18 Bemærkninger RL/Ramme/navn Indsender Bemærkninger i høringssvar Natur og Miljøs bemærkninger Indstilling Energi og klima 16. Danmarks Naturfredningsforening RL3 Byudvikling, (og Masterplan for Nykøbing) RL3 Byudvikling, udpegning af perspektivområder Masterplan for Nykøbing RL5.2 Erhverv og beskæftigelse, Lokalisering af erhvervsområder RL 6 Landområdet (redegørelsen) 21. LandboThy, Mors-Thy familielandbrug og LandboLimfjord 4. Jens Nielsen, Limfjordsvej Miljøministeriet 5. Notat fra borgercaféen 19. Venstres kommunalbestyrelsesgruppe 11. Miljøministeriet Foreslår vedtagelse af en klimatilpasningspolitik, herunder en kortlægning af arealer, der vil blive oversvømmet og udpegning af, hvor der skal bygges diger Giver god mening. Målsætningen på Energi og klimaområdet foreslås suppleret med udarbejdelse af en klimatilpasningsplan Mener ikke at biogassen er omtalt Ikke nævnt under jordbrug, men under klima og energi. Link indsættes Forslag om bebyggelse på Strandparken ml. Limfjordsvej og Markedsgade Miljøcentret tager forbehold for en senere planlægning for de perspektivarealer, der er udlagt i forbindelse med den nye golfbane. Generelt mange gode bemærkninger til udnyttelse af havneområdet, stiplanlægning, udnyttelse af området ved den gl. golfbane og den nye, trafik, forskønnelse af indfaldsveje m.v. Foreslår udvidelse af byer med erhvervspotentiale bl.a. Sundby, Sejerslev og Midtmors (Outrup/ Mollerup/Frøslev) Direktoratet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri påpeger at formulering vedr. tab af ret- Forslaget ligger i en del af den grønne kile og måske arkæologisk interesse. Der er udlagt ramme til boligbebyggelse umiddelbart nord for Limfjordsvej. Området er derudover en del af pumpelag. Der indsættes målsætning om udarbejdelse af klimatilpasningsplan Link indsættes Retningslinje og ramme fastholdes Bemærkningerne kan indgå i den kommende planlægning, men giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i teksten. Bymosaikken er ikke udelukkende, dvs. at der godt kan være potentialer/udvikling andre steder. Der er dog ingen erhvervsarealer i Sundby og i Sejerslev er der ikke solgt en eneste grund i over 10 år. De nævnte virksomheder på Midtmors er alle gode, men ikke nødvendigvis placeret godt, f.eks. Mollerup Mølle og Ingemann Larsen, som ikke har en særlig hensigtsmæssig infrastruktur. Teksten foreslås suppleret med Dette gælder ikke boligen på en landbrugsejendom. I henhold Bemærkningen tages til efterretning. Retningslinjens redegørelse fastholdes Tekst fastholdes Retningslinjen fastholdes Redegørelsen suppleres 2

19 Bemærkninger RL/Ramme/navn Indsender Bemærkninger i høringssvar Natur og Miljøs bemærkninger Indstilling ten til anvendelse af helårsboliger i landzone RL 6 Landområdet Landbrugsbyggeri (redegørelsen) 21. LandboThy, Mors-Thy familielandbrug og LandboLimfjord (3 års reglen), ikke gælder stuehuse til landbrug. Stiller spørgsmålstegn ved, om der er hjemmel til at kræve miljøgodkendelse af landbrug uden dyrehold for manglende tilpasning i landskabet til landbrugslovens 9, er man dog pligtig til at holde boligen på en landbrugsejendom forsvarligt ved lige. Fra redegørelsen for RL6: Landbrugsbyggeri Landbrugsbyggeri, der ikke kræver miljøgodkendelse, skal placeres og udformes under hensyntagen til respekten for områdets karakter og de landskabelige værdier. Forhold som udformning, farvevalg, belysning og skærmende beplantning skal være inddraget i planlægningen af byggeriet. Kan byggeriet ikke godkendes, udløser det krav om Miljøgodkendelse. Flg. sætning slettes: Kan byggeriet ikke godkendes, udløser det krav om Miljøgodkendelse. RL12.5 Veje og stier, arealreservation A26 RL13 Trafiksikkerhed RL15.4 Parkering, Parkeringspladser 2. Vejdirektoratet 12. Sundby borgerforening 16. Danmarks Naturfrednings- Påpegning af, at der ikke kan tilsluttes flere vejadgange til A26 Ansøgning om fortov og fartdæmpende foranstaltninger Foreslår en mere bevist stillingtagen til brug af grønne områder i byen til bl.a. vand og Afsnittet er korrekt for så vidt angår tilladelse til opførelse af maskinhaller, siloer m.m. ( 19-sager) på husdyrbrug, men den tekstdel, der er fremhævet, foreslås taget ud, da det findes i den gældende lovgivning og sætningen skaber unødig forvirring/uklarhed. Præcisering foreslås indsat i retningslinjen Der kan ikke etableres nye vejtilslutninger til Rute 26. og redegørelsen suppleres med tekst jf. Notat om tekstændringer Den nuværende lokalplan er ikke til hinder for disse anlæg. Ansøgningen overdrages til vejsektionen og kan indgå i trafiksikkerhedsplan Retningslinjen foreslås suppleret med flg. Ved etablering af parkeringsarealer, skal mulig- Retningslinjen og redegørelse suppleres Retningslinjens tekst fastholdes, men bemærkningerne indgår i trafiksikkerhedsplan- lægningen Retningslinjen suppleres 3

20 Bemærkninger RL/Ramme/navn Indsender Bemærkninger i høringssvar Natur og Miljøs bemærkninger Indstilling udseende forening begrønning af befæstede arealer hederne for reducering af mængderne af overfladevand, der afledes til spildevandssystemet, tages RL16. Turisme og ferieliv RL16.2 Turisme og ferieliv Arealreservationer - Ejerslev RL16.2 Turisme og ferieliv Arealreservationer - udvidelse Jesperhus 11. Miljøministeriet 11. Miljøministeriet Miljøcentret påpeger at det bør fremgå, at der i forbindelse med kommuneplantillæg indenfor kystnærhedszonen, skal redegøres for den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse Miljøcentret mener ikke der er formuleret en tilstrækkelig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for udlæg af areal til feriehotel og derudover skal rammeområdet tilrettes jf. forhandlingen se derudover bemærkning til ramme 50.LF Skamol Ønsker hele området ved Ejerslev molergrav inddraget til ferieformål 11. Miljøministeriet Danmarks Naturfredningsforening En del af det areal, der er udlagt til udvidelse af feriehotel ved Jesperhus Resort indgår i et indvindingsopland til vandforsyning. Det skal tydeliggøres at de ikke må ske byggeri indenfor indvindingsoplandet og kun på arealet nærmest den eksisterende campingplads og hotel se derudover bemærkning til ramme 50.LF.09 Foreslår ombytning af arealer ved Jesperhus. Mener ikke at tiltrækning af kapital og turister må være et argument for at ødelægge naturen med i betragtning Redegørelsen foreslås suppeleret med flg. under Arealreservationer : I forbindelse med kommuneplantillæg inden for kystnærhedszonen, skal redegøres for den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse (der sættes link ind til Retningslinje Kystnærhedszone) Redegørelsen foreslås suppleret med et afsnit; Særligt om feriehotelreservation ved Ejerslev molergrav jf. Notat med tekstændringer. Det meste af arealet er omfattet af strandbeskyttelsesbestemmelserne. Området kan gøres til genstand for yderligere planlægning, hvis der på sigt viser sig muligheder f.eks. ved lovændring. Der foreslås indsat et afsnit; Særligt om reservation til udvidelse af Jesperhus Feriecenter jf. Notat med tekstændringer. Umiddelbart vurderes at den bedste løsning er at holde feriebebyggelsen så samlet som muligt og ikke sprede den over det langstrakte areal, som Jesperhus råder over pt. Der er tale om landbrugs- Retningslinjens redegørelse suppleres Retningslinjens redegørelse suppleres Retningslinjen ændres ikke på dette grundlag. Retningslinjens redegørelse suppleres Retningslinjen fastholdes 4

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen

Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen Indledning Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering af en plan, hvis det vurderes, at den kan have en

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Sammenfattende Redegørelse - 9

Sammenfattende Redegørelse - 9 Vedtaget af Byrådet den 27.3.2017 Sammenfattende Redegørelse - 9 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune 06-03-2017 Dok.id.: 727-2017-10500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn...

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund DEBAT R e g i o n p l a n 2001-2012 TILLÆG 20 Udvidelse af golfbane mellem Tårnborg- parken og Høneklint i Korsør Kommune Projektet og dets baggrund Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i

Læs mere

Nedenfor findes en række konkrete bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Nedenfor findes en række konkrete bemærkninger til kommuneplanforslaget. Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Mrk. KP13 ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 5. november

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune.

Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune. Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune. Baggrund I forbindelse med høringen af Forslag til Råstofplan 2012 for Region Nordjylland,

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Oktober 2017 Forslag til kommuneplantillæg Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

2. Ændringsnotat til Forslag til Kommuneplan 2013

2. Ændringsnotat til Forslag til Kommuneplan 2013 Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.03-P15-11448-11 Ref.: Joan Bak Korsholm Dato: 24-05-2013 2. Ændringsnotat til Forslag til Kommuneplan 2013 Med udgangspunkt i Notat om indsigelser har Forvaltningen

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 2 for Kommuneplan 2013-2015 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Forslag - Juli 2014 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg?

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

så der ikke længere er krav om sammenhæng mellem husdyr hold og jordtilliggende. Samtidig opstår en bred vifte af specialbrug,

så der ikke længere er krav om sammenhæng mellem husdyr hold og jordtilliggende. Samtidig opstår en bred vifte af specialbrug, Mål landbruget skal sikres mulighed for en bæredygtig udvikling under hensyntagen til naturen, miljøet og omkringboende. Hvorfor skal vi planlægge for landbruget? Den kommunale planlægning skal være med

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere