Hvidbog. se hele kommuneplanen på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk"

Transkript

1 Hvidbog se hele kommuneplanen på November 2009

2 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige behandling og vedtagelse af kommuneplanen. Hvis du har spørgsmål til noget i hvidbogen, kan du kontakte: Natur og Miljø, Team Byplan Morsø kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Kommuneplanen kan ses på Indholdsfortegnelse Referat af Kommunalbestyrelsens beslutning den 16. november 2009 Notat med tekstændringer (Natur og Miljøs forslag) Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 (miljøvurderingsloven) Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil Bemærkninger til planforslaget indkommet i høringsperioden (kopi af bemærkninger)

3 Morsø Kommune Økonomiudvalget 4. november Kommuneplan endelig vedtagelse Sagsnr.: J.nr.: 01 Åbent Direktionen (19. oktober 2009) Anbefales Udvalget for Teknik og Miljø (21. oktober 2009) Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget (4. november 2009) Tiltlrådt Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling Kommunalbestyrelsen (16. november 2009) Godkendt. Indstilling Natur og Miljø anbefaler, at Kommuneplan godkendes med de ændringsforslag, der fremgår af notaterne Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil og Notat med tekstændringer Den sammenfattende redegørelse efter 9 i miljøvurderingsloven vedtages. Videre behandling Udvalget for teknik og miljø ( ) Økonomiudvalget ( ) Kommunalbestyrelsen ( ) Sagsresumé Forslag til Morsø Kommuneplan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den og har været i offentlig høring i perioden Der er modtaget 21 bemærkninger i høringsperioden fra myndigheder, borgere, foreninger m.fl. Der er afholdt en borgercafé på Musikværket den 17. august og de bemærkninger, der blev fremført i denne forbindelse, er samlet i et notat, som indgår som ét samlet høringssvar. Natur og Miljø har gennemgået bemærkningerne og stiller på den baggrund forslag om konkrete ændringer/tilføjelser. Ud over de foreslåede ændringer indsættes et nyt forord på planens forside, hvor der tegnes en linje i ord fra planstrategien til kommuneplanen, bl.a. med henvisning til planstategiens 6 tema Den attraktive arbejdsplads bl.a. indsættes link til kommunens hjemmeside. Sagsbeskrivelse Digital plan Kommuneplanen er for første gang kun udkommet i en digital udgave (hjemmeside). Generelt er den digitale plan blev godt modtaget. Natur og Miljø mener, at kommuneplanen bliver/er et godt arbejdsredskab og en umiddelbar fordel er, at planen opdateres løbende. 1

4 Morsø Kommune Økonomiudvalget 4. november 2009 Natur og Miljøs bemærkninger Bilaget Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil er bemærkningerne gennemgået systematisk, så de er knyttet til den retningslinje eller ramme, de vedrører. Det vil sige, det er muligt at sammeligne evt. flere høringssvar til den samme retningslinje, som f.eks. RL25.6 Udpegning af økologiske forbindelseslinjer, hvor der er kommet et høringssvar fra hhv. Landbrugsorganisationerne og Danmarks Naturfredningsforening. I notatet har Natur og Miljø kommenteret bemærkningerne og lavet en indstilling til evt. ændring af retningelinje eller ramme. Miljøministeriet Miljøcenter Århus I forbindelse med høringsfasen er der afholdt flere møder med Miljøcenter Århus. De aftaler, der er lavet med Miljøcentret forudsættes indarbejdet i planen, hvorefter Miljøcentret ingen indvendinger (indsigelser) har imod kommuneplanforslaget. Miljøcentret er indstillet på at ophæve de regionplanretningelinjer fra Regionplan 2005 (Landsplandirektiv), der ikke bortfalder ved ikrafttrædelsen af vandplanen (Statens) eller råstofplanen (er vedtaget - Region Nordjylland). Ud over bemærkninger, der medfører tilføjelser og ændringer i planen, har Miljøcentret givet udtryk for, at kommunens arbejde med retningslinjerne for det åbne land er forbilledligt (Plan09 projektet). Ændringer i planen De fleste ændringer i planen drejer sig om supplering eller uddybning af teksten. De største ændringer vedrører: Byudvikling Kommuneplanramme nr. 17.B.10 Nykøbing, Rolstrup I forslaget indgik en udvidelse af et boligområde på den gamle golfbane syd for Rolstrupparken. Området overgår (igen) til offentlige formål pga. drikkevandsboringer. Når det bliver aktuelt at nedlægge drikkevandsboringerne (ny kildeplads til Nykøbing vandforsyning), kan området evt. inddrages til boligformål. Arealreservationer ferieformål Feriehotel ved Ejerslev molergrav Der indsættes en uddybende begrundelse for placering af anlægget i kystnærhedszonen, og rammeområdet indskrænkes for den dels vedkommende, der ligger tættest på molergraven (skrænt udtages). Udvidelse af feriehotel ved Jesperhus Resort Arealreservationen opretholdes, men arealet, hvor der kan foregå bebyggelse, indskrænkes til området nærmest Legindvej pga. drikkevandsinteresser, hvilket indføres i rammebestemmelserne. Derudover optages der bestemmelser om krav om bevaring af eksisterende hegn og diger, om beplantning mod nabobebyggelse mod øst samt, at det skal sikres, at bebyggelsen tilpasses eksisterende terræn. Badeområder Udpegningen af badeområder præciseres i retningslinjen til de steder, hvor der laves kontrolmålinger af badevandskvaliteten i alt 15 steder rundt langs kysten. Sammenfattende redegørelse (miljøvurdering) 2

5 Morsø Kommune Økonomiudvalget 4. november 2009 Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og Miljø vurderer på den baggrund, at de foreslåede ændringer, ikke er af en sådan karakter, at det kræver yderligere/ny miljøvurdering. Retsgrundlag Lov om Planlægning ( 11). Lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 9). Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. Høring og kommunikation I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, skal Morsø Kommune anmode Staten (Miljøcenter Århus) om at ophæve de retningelinjer fra Regionplanen som bliver erstattet med Kommuneplanen. Efter vedtagelse af Kommuneplanen bliver den bekendtgjort i henhold til Planloven. Der udsendes svar til de borgere, foreninger m.fl., som har indsendt bemærkninger og forslag til planforslaget, jf. Kommunalbestyrelsens endelige beslutning. Bilag Bemærkninger samlet Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse Notat med tekstændringer Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil

6 KOMMUNEPLAN Notat med tekstændringer NOTAT Natur og Miljø Byplan Dato: Sagsnr: Init: MG Forslag til ændringer af Kommuneplan På baggrund af notat Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil har Natur og Miljø udarbejdet dette notat med konkrete forslag til ændringer i kommuneplanen. Notat er bygget op med samme struktur som kommuneplanen. Der er en henvisning til hvilket høringssvar ændringen henviser til og ændringer i tekst er angivet med kursiv. Mindre redaktionelle ændringer, samt diverse konsekvensrettelser i teksten i forbindelse med at forslaget bliver endeligt vedtaget, indgår ikke i notatet. Hovedstruktur og retningslinjer Agenda 21 og sundhed Energi og klima (høringssvar 16) Den første målsætning suppleres med: længere perioder uden nedbør bl.a. ved udarbejdelse af en klimatilpasningsplan Byer og bebyggelse Landområdet (høringssvar 11) Hvis en bolig (i landzone) ikke tilføjes: Dette gælder ikke boligen på en landbrugsejendom. I henhold til landbrugslovens 9, er man dog pligtig til at holde boligen på en landbrugsejendom forsvarligt ved lige. (høringssvar 21) Under Landbrugsbyggeri i redegørelsen slettes sætningen: Kan byggeriet ikke godkendes, udløser det krav om Miljøgodkendelse.

7 Trafik Veje og stier (høringssvar 2 og 11) RL12.5 tilføjes Der kan ikke etableres nye vejtilslutninger til Rute 26. (høringssvar 2) I afsnittet Det overordnede vejnet tilføjes Der er reserveret areal til udbygning af rute 26 langs hele strækninger over Mors. På grund af vejens trafikale status kan der ikke etableres nye vejtilslutninger. Nye byudviklingsområder, nye tekniske og enkeltanlæg m.m. skal alene vejbetjenes fra det kommunale vejnet Parkering (høringssvar 16) Retningslinje 15.4 suppleres med flg. tekst: Ved etablering af parkeringsarealer, skal mulighederne for reducering af mængderne af overfladevand, der afledes til spildevandssystemet, tages med i betragtning Kultur og fritid Turisme og ferieliv (høringssvar 11) I først afsnit i redegørelsen indsættes efter aktiv for borgerne: Turisme herunder fjordturisme er umiddelbart det største potentiale med hensyn til muligheder for udvikling og vækst. (høringssvar 11) I afsnittet Arealreservationer tilføjes: I forbindelse med kommuneplantillæg inden for kystnærhedszonen, skal redegøres for den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse (der sættes link ind til Retningslinje Kystnærhedszone) (høringssvar 11) Der indsættes nyt afsnit: Særligt om feriehotelreservation ved Ejerslev molergrav Moleret er helt unikt og findes kun på Mors og Fur. Molerprofilerne med deres lag af vulkans aske har international forskningsmæssig betydning. Udnyttelsen af moleret til industrielt brug tog sin start i begyndelse af 1900-tallet og moleret er bl.a. blevet brugt til isoleringsmateriale. Ved Ejerslev lå en stor fabrik med egen havn til udskibning af moleret.

8 Luftfoto fra ca (Morslands Historiske Museum) I perioden blev der udskibet ca tons rå ler svarende til ca. 80 coastere om året. I marts 1971 stoppede udskibningen af rå ler. På luftfoto fra 1974 ses stadig en del af fabriksanlægget, samt, at råstofindvindingen i høj grad har sat sine spor i området. Råstofgravning var indtil begyndelsen af 1970 erne uden krav om efterbehandling, hvilket også gjaldt Ejerslev molergrav. I 1985 blev rapporten Molerindvinding på Mors udgivet i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, Viborg Amtsråd, Morsø kommune og Skamol A/S. Rapporten indeholder bl.a. et afsnit om Grave- og efterbehandlingsplaner, hvor der er tænkt i områdets rekreative værdi kombineret med rumdannelserne omkring de monumentale lodrette molervægge, der fortjener en effektfuld præsentation. Man begyndte at se mulighederne for at kombinere de udnyttede molergrave rekreativt. Planens hovedidé var at etablere inderhavn i molergraven (lagune), og terrænet mod vest og syd skulle modelleres til bløde bakker med overskudsjorden fra gravningen. Området kunne indrettes til et varieret fritidsområde Illustration fra bogen Molerindvinding på Mors, der viser lagunen.

9 Reservation til feriehotel ved molergraven og havnen indgik i regionplanerne helt frem til , men udgik i Reservationen til indretning af lystbådehavn er opretholdt og videreføres i denne kommuneplan. Området levede en stille tilværelse i en årrække, men i 2005 overtog Morsø kommune havnen og i et samarbejde med havneforeningen er havnen nu sat i stand og tiltrækker dagligt mange besøgende. Selve molergraven er færdigbehandlet og er nu klar til at blive taget i brug som rekreativt område. Lagunen er stadig adskilt fra fjorden med en vold, men ved gennemgravning af denne vil den have direkte forbindelse med havnen og det giver mulighed for at kajakker og andre små både kan sejle ind og ligge til og gå på opdagelse i området. Muligheden for at bo i umiddelbar nærhed af molergravene vil være en unik oplevelse for de fleste og en spændende måde at formidle den kulturarv råstofudgravningen udgør, kombineret med muligheder for at studere de blottede geologiske profiler. I forlængelse af det rekreative miljø omkring havnen, som en støtte for kystfriluftslivet og de tema der er defineret af VisitDanmark i ro og mag ved vandet, Naturens gratis glæder og Aktiv natur, er idéen om udlæg af et område til feriehotel ved Ejerslev havn igen aktuelt. (Indsættes link til Retningslinje Friluftsliv). Ejerslev har en god beliggenhed i forhold til fjordturismen centralt i Limfjorden. (høringssvar 11) Der indsættes et nyt afsnit Særligt om reservation til udvidelse af Jesperhus Feriecenter Jesperhus Feriecenter er den største attraktion på Mors. Blomsterparken har siden 1966 haft stor tiltrækningskraft for lokale såvel som turister og er et af de steder, hvor der er mangel på overnatningskapacitet hen over sommeren. Arealet til udvidelse af Jesperhus Feriecenter ligger delvis inden for indvindingsopland til drikkevandsboring. Bebyggelse i området skal derfor placeres på det areal, der ligger nærmest det eksisterende feriecenter ved Legindvej jf. ramme nr. 50.LF.09. Se kort over området med indvindingsoplandet (link) Friluftsliv (høringssvar 11) Kortet med badeområder opdateres og teksten i RL18.4 suppleres med flg.: Der udpeges de på kortet viste særlige badeområder. Badeområderne skal leve op til kravene for tilfredsstillende badevandskvalitet fastsat nationalt og internationalt. Spildevandsudledninger og andre

10 aktiviteter må ikke være til hinder for at badevandskvaliteten er klassificeret som værende tilfredsstillende. Sport og idræt (høringssvar 1) I RL 19,3 indsættes bilag med indflyvningsplanen for Morsø Flyveplads som supplement Kyst Kystnærhedszonen (Høringssvar 11) Retningslinjen affattes sådan: 1. Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred zone, som dækker alle kommunens kystlandskaber og omfatter de arealer, der er vist på kortet. 2. Kystlandskaberne skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, der ikke planlægningsmæssigt eller funktionelt er afhængigt af en kystnær beliggenhed. 3. Kystlandskaberne opdeles i 4 områdetyper - strandzonen, beskyttelseszonen, planlægningszonen og kystbaglandet - som vist på kortet. Strandzonen er en forbudszone, mens de øvrige samlet udgør planlægningszonen i overensstemmelse med planloven. Strandzonen skal friholdes (høringssvar 11) I redegørelsen under Strandzone udtages flg. afsnit: Det overordnede forbud mod byggeri og anlæg i strandzonen er ikke til hinder for opførelse af visse tekniske anlæg og byggeri, som er afhængigt af en kystnær lokalisering og en forudsætning for udnyttelse af allerede foretagne samfundsmæssige investeringer. Dette kan dog kun ske helt undtagelsesvist, og større indgreb inden for strandzonen vil altid forudsætte en lokalplanlægning, hvorved der bl.a. skal tages stilling til, om strandbeskyttelseslinjen eventuelt kan flyttes. (høringssvar 11) Der indsættes et oversigtskort, der viser den fremtidige anvendelse af kystzonen. (høringssvar 11) Der indsættes en Retningslinje 24.4 med flg. formulering: 4. Ved opførsel af nybyggeri/erstatningsbyggeri i kystzonen, skal byggeriets placering vurderes i forhold til risikoen for oversvømmelse eller erosion fra fjorden. Natur og landskab Landskab (høringssvar 21) I RL 27.2 indsættes flg.: Ændret arealanvendelse i det åbne land, såsom skovrejsning, byggeri o. lign., samt udvikling af områderne kan kun finde sted Skove Nye skove (høringssvar 10) Under målsætning indsættes:

11 at der i planperioden udarbejdes et kommuneplantillæg i dialog med lodsejere, foreninger m.fl. for at udpege nye arealer til skovrejsning. Jordbrug Landbrug (høringssvar 11) RL30 erstattes i redegørelsen første afsnit i: De primære jordbrugsområder De primære jordbrugsområder er de særligt værdifulde landbrugsområder og permanent anvendelse af disse arealer til andre formål skal begrænses mest muligt. Afgrænsningen af områderne er uændret i forhold til Regionplan 2005 for Viborg Amt. Statsforvaltningerne har udarbejdet jordbrugsanalysen 2009 som kan ses på Jordbrugsanalyserne er udarbejdet på baggrund af data fra postdistrikter, hvilket for Mors vedkommende gør analysen lidt skæv pga. forskellen i størrelsen på postdistrikter se kort (link). Analyserne viser bl.a. ejendomsstørrelser, fordeling af jordbrugsarealet, afgrødesammensætning, husdyrhold osv. Den viser også, at udviklingen går i retning af færre og større bedrifter. (høringssvar 18) Listen under konkrete arealreservationer suppleres med; Regionplantillæg nr. 8 til Teknik Vindmøller (høringssvar 2 og 11) I skemaet indsættes i sidste punkt: Derudover dokumentation for, at trafikanter på hovedlandevejen (A26) ikke distraheres pga. visuelle gener (høringssvar 8) Definitionen af minivindmølle under RL 35,4 ændres til at rotordiameteren ikke overstiger 2,5 m, svarende til rotorareal på under 5 m 2 og med en Energiforsyning I afsnittet Vedvarende energi erstatter kul, olie og naturgas ændres og i 2011 skal den vedvarende energi udgøre 20 pct. af bruttoenergiforbruget og i 2020, 30 pct. af det endelige energiforbrug

12 Rammer Kommuneplanramme nr. 09.B.01 Sundby, boligområde (Høringssvar 13) Under Særlige bestemmelser for Sundby, boligområde indsættes Beplantning og beplantningshøjden på de ubebyggede arealer langs sydsiden af Sundbyvej på strækningen fra Over Bakken (Sundbyvej) ned mod broen skal så vidt muligt begrænses af hensyn til den visuelle kontakt med fjorden. Kommuneplanramme nr. 17.B.10 Nykøbing, Rolstrup (Høringssvar 11) Indskrænkes så et foreslåede boligområde på den gamle golfbane syd for Rolstrupparken tages ud pga. drikkevandsboringerne det røde område vist på kortet. Området sammenlægges (igen) med ramme 17.O.15 gl. golfbane.

13 Kommuneplanramme nr. 50.LF.04 Landzone Ferie/fritid, Ejerslev Havn (høringssvar 11) Bebyggelses art og anvendelse ændres til: Lystbådehavn. På havnen kan der alene etableres anlæg til havnerelaterede formål. Kommuneplanramme nr. 50.LF.08 Landzone Ferie/fritid, feriehotel Ejerslev molergrav (høringssvar 11) Rammeafgræsningen ændres så skrænten ned mod molergraven (med rød skravering) udgår. Kommuneplanramme nr. 50.LF.09 Landzone Ferie/fritid, Jesperhus Resort (udvidelse Feriecenter) (høringssvar 11) Under punktet Bebyggelsesforhold tilføjes: Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terræn. Nye punkter tilføjes Miljøforhold Området, der er beliggende indenfor vandborings indvindingsopland, skal friholdes for bebyggelse se retningslinje 16 Turisme og ferieliv. Opholdsarealer Eksisterende beskyttet dige skal bevares. Eksisterende hegn skal bevares og der etableres afskærmende beplantning mod nabobebyggelse mod øst i en bredde af mindst 5 meter.

14 Miljøvurdering af kommuneplan Sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sammenfattende redegørelse Forslag til Kommuneplan for Morsø Kommune er miljøvurderet og miljørapport samt ikke teknisk resumé er offentliggjort sammen med forslaget. Miljøvurderingen behandler ændringer i forhold til gældende planer. Morsø Kommune er ikke en sammenlagt kommune, og har derfor heller ikke haft udfordringen med sammenskrivning af flere kommuneplaner. Morsø Kommune har også kun skullet forholde sig til én regionplan. De emner, der er behandlet i miljøvurderingen er Byer og bebyggelse; udlæg af byvækstområder, udpegning af bevaringsværdige bygninger, masterplan for Nykøbing. Kultur og fritid; udlæg af områder til ferie og fritidsanlæg, udpegning af sommerhusområde (landsplandirektiv), arealudlæg ved lystbådehavne. Kulturhistorie; udpegning af værdifulde kulturmiljøer. Kyst; ændringen i afgrænsning af zoner. Natur og landskab; udpegning af naturområder, udpegning af nye lavbundsarealer, udpegning af værdifulde landskabsområder og udpegning af geologiske interesseområder udpegninger, der erstatter de særlige beskyttelsesområder i Regionplan 2005 for Viborg Amt. Skove; ændringer i udpegning af arealer, hvor skovtilplantning er uønsket. Teknik; ændringer og tilføjelser i prioritering af højspændingsledninger (luftledninger), der ønskes jordlagt. Ovennævnte knytter sig primært til retningslinjer. De få ændringer, der er foretaget i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, relaterer sig alle til retningslinjer og er derfor ikke behandlet særskilt. Når kommuneplanforslaget er miljøvurderet, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse ved den endelig vedtagelse af forslaget. Der skal redegøres for Hvordan miljøhensyn er integreret i planen Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning Hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse

15 Integrering af miljøhensyn Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelse af kommuneplanen, og det har været muligt at ændre/fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel påvirkning af miljøet. Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger. Miljøhensynet er derfor en integreret del af planen. Kommuneplan danner de overordnede rammebetingelser for fremtidige projekter og arealanvendelse i Morsø kommune. Miljørapporten peger på hvilke parametre, der som minimum skal indgå, hvis det ved detailplanlægning typisk lokalplanlægning - vurderes, at der skal foretages en miljøvurdering for at undgå uacceptable miljøpåvirkninger. Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen Forslag til Kommuneplan for Morsø kommune har været i offentlig høring fra den 19. juni 11. september Natur og Miljø har modtaget bemærkninger fra Miljøministeriet (Miljøcenter Århus) og fra 20 borgere, foreninger, organisationer m.fl. Ingen af bemærkningerne vedrører særligt miljørapporten. På baggrund af bemærkningerne har Natur og Miljø foreslået en række ændringer/tilføjelser til kommuneplanforslaget, som fremgår af notatet Oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil samt Notat med tekstændringer. Det vurderes, at ændringerne ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering. I forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelsen af planforslaget har miljørapporten afdækket relevante problemstillinger i forhold til de skønnede miljøpåvirkninger. De ændringer, der er foretaget og som kunne have en mulig miljøpåvirkning, er flg.: Byudvikling Kommuneplanramme nr. 17.B.10 Nykøbing, Rolstrup I forslaget indgik en udvidelse af et boligområde på den gamle golfbane syd for Rolstrupparken. Området overgår (igen) til offentlige formål pga. drikkevandsboringer. Når det bliver aktuelt at nedlægge drikkevandsboringerne (ny kildeplads til Nykøbing vandforsyning), kan området evt. inddrages som boligområde. Arealreservationer ferieformål Feriehotel ved Ejerslev molergrav Der indsættes en uddybende begrundelse for placering af anlægget i kystnærhedszonen, og rammeområdet indskrænkes for den dels vedkommende, der ligger tættest på molergraven (skrænt udtages). Udvidelse af feriehotel ved Jesperhus Resort Arealreservationen opretholdes, men arealet, hvor der kan foregå bebyggelse, indskrænkes til området nærmest Legindvej pga. drikkevandsinteresser, hvilket indføres i rammebestemmelserne. Derudover optages der bestemmelser om krav om bevaring af eksisterende hegn og diger, om beplantning mod nabobebyggelse mod øst samt at det skal sikres, at bebyggelsen tilpasses eksisterende terræn. Badeområder

16 Udpegningen af badeområder præciseres i retningslinjen til de steder, hvor der laves kontrolmålinger af badevandskvaliteten i alt 15 steder rundt langs kysten. Hvorfor er planen valgt 0-alternativet er Kommuneplan med tilhørende tillæg, samt Viborg Amts Regionplan 2005 med regionplantillæg. Da Morsø kommune ønsker udvikling på bl.a. bosætning, natur, ferie- og turismeområdet, giver det ingen mening at definere et 0- alternativ, hvor denne udvikling ikke kan finde sted. Det er kun ændringer i forhold til de allerede gældende planer, der indgår i miljøvurderingen. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelse af kommuneplanforslaget, og planløsninger med uacceptabel påvirkning af miljøet er valgt fra, så der er derfor taget vidtgående miljømæssige hensyn i kommuneplanforslaget. Der er derfor kun fremlagt et alternativ, og på det grundlag er planen valgt. Overvågning Der opstilles ikke særskilte overvågningsprogrammer som følge af miljøvurderingen. Udgangspunktet er, at der skal tages så meget højde for at undgå miljøpåvirkning, at overvågning kan gøres overflødig. Overvejelser over miljøpåvirkning og mulig overvågning skal ske i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige detaillokalplaner og i forbindelse med administration af disse planer samt sektorplaner og lovgivning i øvrigt. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner bliver der som minimum foretaget en screening for miljøvurdering og med en evt. flg. miljøvurdering. Ved ansøgninger af visse anlæg, der er udpeget i VVM-loven, vil der blive foretaget en VVM-screening med evt. efterfølgende VVM-vurdering.

17 Kommuneplan oversigt over høringssvar og bemærkninger hertil Der henvises i øvrigt til Notat om tekstændringer Høringssvar fra Dokument nr. 1. Statens Luftfartsvæsen Vejdirektoratet Aalborg Stift Jens Nielsen, Limfjordsvej Notat fra borgercaféen Erling Knudsen Odgaard Karin og Poul Rasmussen Energistyrelsen Ejler Mouritsen, Dragstrupvej HedeDanmark Miljøministeriet (Miljøcenter Århus) (samling af statslige myndigheders bemærk.) Sundby borgerforening Sundby borgerforening/ Æ Suen-bak Inger Bøgh Bisgaard, Kjeldgårdsvej Region Nordjylland Danmarks Naturfredningsforening Skamol Morsø Venstre Venstres kommunalbestyrelsesgruppe Helge Seerup, Legindvej LandboThy, Mors-Thy familielandbrug og LandboLimfjord

18 Bemærkninger RL/Ramme/navn Indsender Bemærkninger i høringssvar Natur og Miljøs bemærkninger Indstilling Energi og klima 16. Danmarks Naturfredningsforening RL3 Byudvikling, (og Masterplan for Nykøbing) RL3 Byudvikling, udpegning af perspektivområder Masterplan for Nykøbing RL5.2 Erhverv og beskæftigelse, Lokalisering af erhvervsområder RL 6 Landområdet (redegørelsen) 21. LandboThy, Mors-Thy familielandbrug og LandboLimfjord 4. Jens Nielsen, Limfjordsvej Miljøministeriet 5. Notat fra borgercaféen 19. Venstres kommunalbestyrelsesgruppe 11. Miljøministeriet Foreslår vedtagelse af en klimatilpasningspolitik, herunder en kortlægning af arealer, der vil blive oversvømmet og udpegning af, hvor der skal bygges diger Giver god mening. Målsætningen på Energi og klimaområdet foreslås suppleret med udarbejdelse af en klimatilpasningsplan Mener ikke at biogassen er omtalt Ikke nævnt under jordbrug, men under klima og energi. Link indsættes Forslag om bebyggelse på Strandparken ml. Limfjordsvej og Markedsgade Miljøcentret tager forbehold for en senere planlægning for de perspektivarealer, der er udlagt i forbindelse med den nye golfbane. Generelt mange gode bemærkninger til udnyttelse af havneområdet, stiplanlægning, udnyttelse af området ved den gl. golfbane og den nye, trafik, forskønnelse af indfaldsveje m.v. Foreslår udvidelse af byer med erhvervspotentiale bl.a. Sundby, Sejerslev og Midtmors (Outrup/ Mollerup/Frøslev) Direktoratet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri påpeger at formulering vedr. tab af ret- Forslaget ligger i en del af den grønne kile og måske arkæologisk interesse. Der er udlagt ramme til boligbebyggelse umiddelbart nord for Limfjordsvej. Området er derudover en del af pumpelag. Der indsættes målsætning om udarbejdelse af klimatilpasningsplan Link indsættes Retningslinje og ramme fastholdes Bemærkningerne kan indgå i den kommende planlægning, men giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i teksten. Bymosaikken er ikke udelukkende, dvs. at der godt kan være potentialer/udvikling andre steder. Der er dog ingen erhvervsarealer i Sundby og i Sejerslev er der ikke solgt en eneste grund i over 10 år. De nævnte virksomheder på Midtmors er alle gode, men ikke nødvendigvis placeret godt, f.eks. Mollerup Mølle og Ingemann Larsen, som ikke har en særlig hensigtsmæssig infrastruktur. Teksten foreslås suppleret med Dette gælder ikke boligen på en landbrugsejendom. I henhold Bemærkningen tages til efterretning. Retningslinjens redegørelse fastholdes Tekst fastholdes Retningslinjen fastholdes Redegørelsen suppleres 2

19 Bemærkninger RL/Ramme/navn Indsender Bemærkninger i høringssvar Natur og Miljøs bemærkninger Indstilling ten til anvendelse af helårsboliger i landzone RL 6 Landområdet Landbrugsbyggeri (redegørelsen) 21. LandboThy, Mors-Thy familielandbrug og LandboLimfjord (3 års reglen), ikke gælder stuehuse til landbrug. Stiller spørgsmålstegn ved, om der er hjemmel til at kræve miljøgodkendelse af landbrug uden dyrehold for manglende tilpasning i landskabet til landbrugslovens 9, er man dog pligtig til at holde boligen på en landbrugsejendom forsvarligt ved lige. Fra redegørelsen for RL6: Landbrugsbyggeri Landbrugsbyggeri, der ikke kræver miljøgodkendelse, skal placeres og udformes under hensyntagen til respekten for områdets karakter og de landskabelige værdier. Forhold som udformning, farvevalg, belysning og skærmende beplantning skal være inddraget i planlægningen af byggeriet. Kan byggeriet ikke godkendes, udløser det krav om Miljøgodkendelse. Flg. sætning slettes: Kan byggeriet ikke godkendes, udløser det krav om Miljøgodkendelse. RL12.5 Veje og stier, arealreservation A26 RL13 Trafiksikkerhed RL15.4 Parkering, Parkeringspladser 2. Vejdirektoratet 12. Sundby borgerforening 16. Danmarks Naturfrednings- Påpegning af, at der ikke kan tilsluttes flere vejadgange til A26 Ansøgning om fortov og fartdæmpende foranstaltninger Foreslår en mere bevist stillingtagen til brug af grønne områder i byen til bl.a. vand og Afsnittet er korrekt for så vidt angår tilladelse til opførelse af maskinhaller, siloer m.m. ( 19-sager) på husdyrbrug, men den tekstdel, der er fremhævet, foreslås taget ud, da det findes i den gældende lovgivning og sætningen skaber unødig forvirring/uklarhed. Præcisering foreslås indsat i retningslinjen Der kan ikke etableres nye vejtilslutninger til Rute 26. og redegørelsen suppleres med tekst jf. Notat om tekstændringer Den nuværende lokalplan er ikke til hinder for disse anlæg. Ansøgningen overdrages til vejsektionen og kan indgå i trafiksikkerhedsplan Retningslinjen foreslås suppleret med flg. Ved etablering af parkeringsarealer, skal mulig- Retningslinjen og redegørelse suppleres Retningslinjens tekst fastholdes, men bemærkningerne indgår i trafiksikkerhedsplan- lægningen Retningslinjen suppleres 3

20 Bemærkninger RL/Ramme/navn Indsender Bemærkninger i høringssvar Natur og Miljøs bemærkninger Indstilling udseende forening begrønning af befæstede arealer hederne for reducering af mængderne af overfladevand, der afledes til spildevandssystemet, tages RL16. Turisme og ferieliv RL16.2 Turisme og ferieliv Arealreservationer - Ejerslev RL16.2 Turisme og ferieliv Arealreservationer - udvidelse Jesperhus 11. Miljøministeriet 11. Miljøministeriet Miljøcentret påpeger at det bør fremgå, at der i forbindelse med kommuneplantillæg indenfor kystnærhedszonen, skal redegøres for den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse Miljøcentret mener ikke der er formuleret en tilstrækkelig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for udlæg af areal til feriehotel og derudover skal rammeområdet tilrettes jf. forhandlingen se derudover bemærkning til ramme 50.LF Skamol Ønsker hele området ved Ejerslev molergrav inddraget til ferieformål 11. Miljøministeriet Danmarks Naturfredningsforening En del af det areal, der er udlagt til udvidelse af feriehotel ved Jesperhus Resort indgår i et indvindingsopland til vandforsyning. Det skal tydeliggøres at de ikke må ske byggeri indenfor indvindingsoplandet og kun på arealet nærmest den eksisterende campingplads og hotel se derudover bemærkning til ramme 50.LF.09 Foreslår ombytning af arealer ved Jesperhus. Mener ikke at tiltrækning af kapital og turister må være et argument for at ødelægge naturen med i betragtning Redegørelsen foreslås suppeleret med flg. under Arealreservationer : I forbindelse med kommuneplantillæg inden for kystnærhedszonen, skal redegøres for den særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse (der sættes link ind til Retningslinje Kystnærhedszone) Redegørelsen foreslås suppleret med et afsnit; Særligt om feriehotelreservation ved Ejerslev molergrav jf. Notat med tekstændringer. Det meste af arealet er omfattet af strandbeskyttelsesbestemmelserne. Området kan gøres til genstand for yderligere planlægning, hvis der på sigt viser sig muligheder f.eks. ved lovændring. Der foreslås indsat et afsnit; Særligt om reservation til udvidelse af Jesperhus Feriecenter jf. Notat med tekstændringer. Umiddelbart vurderes at den bedste løsning er at holde feriebebyggelsen så samlet som muligt og ikke sprede den over det langstrakte areal, som Jesperhus råder over pt. Der er tale om landbrugs- Retningslinjens redegørelse suppleres Retningslinjens redegørelse suppleres Retningslinjen ændres ikke på dette grundlag. Retningslinjens redegørelse suppleres Retningslinjen fastholdes 4

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere