Indkaldelse med dagsorden og bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse med dagsorden og bilag"

Transkript

1 Bestyrelsen Indkaldelse med dagsorden og bilag 29. møde tirsdag den 7. april 2015 kl Mødet afholdes i Cphbusiness Søerne (lokale CS-421), Nansensgade 19, 1366 København K. Eventuelle afbud venligst til / Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent Greve Jes Damsted Torben Schwabe Annette Larsen Jan-Christian Haxthausen Sophie Hoffmann Christian Munch IMF NMI KIS SØR RBW LBO BGR JDA TSC ALA JCH SH CM Tilforordnede Ole Gram-Olesen Rektor, Sekretær OGR Gregers Christensen Uddannelsesdirektør GC Jacob Jersild Ressourcedirektør JJER Side 1 af 18

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af sidste møde 3. Orientering ved formanden 4. Orientering ved rektor (bilag 4.1) 5. Årsrapport 2014 (bilag 5.1) 6. Rektors resultatlønskontrakt 2014 (bilag 6.1) 7. Økonomi 2015 (bilag 7.1) 8. Eventuelt BILAG 4.1 Orientering ved rektor 5.1 Årsrapport Rektors resultatlønskontrakt Økonomi 2015 På vegne af formanden Ole Gram-Olesen Rektor Side 2 af 18

3 Bilag 4.1 Orientering ved rektor Ministeriet og sektoren Fælles om uddannelse ministerens oplæg I fortsættelse af kvalitetsudvalgets (Søndergaard-udvalgets) to delrapporter og afsluttende opsummering har ministeren afholdt en række dialogmøder med bl.a. den videregående uddannelsessektors bestyrelsesformænd, rektorkollegier, undervisere og studerende. Cphbusiness har deltaget i disse fora. Ministeriet arbejder nu på et oplæg Fælles om uddannelse til mulige indsatsområder for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, som aktuelt drøftes med interessenterne. Danske Erhvervsakademiers bestyrelse drøftede således det foreliggende udkast på bestyrelsesmødet 10. marts, og det har også været til høring i rektorkollegiet. Sidste udkast til oplægget er medsendt denne indkaldelse som et særskilt dokument Fælles om uddannelse, det er fortsat fortroligt. Ministerens oplæg til nye initiativer er overvejende adresseret til universiteterne, men der er også initiativer, som tager sigte på kvaliteten i alle de videregående uddannelser. Der er en fin sammenhæng mellem oplægget og den tilgang, Cphbusiness har til kvalitetsopgaven, og for hele erhvervsakademisektoren aktualiseres oplægget af de kommende institutionsakkrediteringer. På bestyrelsesmødet den 24. juni vil hovedtemaet være kvalitet, og på dette tidspunkt skulle ministerens oplæg foreligge i sin endelige form, ligesom den første interne kvalitetsrapport fra Cphbusiness nye ledelsesinformationssystem er udarbejdet. Strategien for Danske Erhvervsakademier I Danske Erhvervsakademiers strategiske arbejdsgrundlag er der indkredset fire Must Win Battles i sektorens udvikling de kommende år: Internationalisering, tilgang til forskning og udvikling, øget indsats for efter- og videreuddannelse, koordinering af udbud og øget kendskab til sektoren. Et akademi er tovholder på hvert indsatsområde, og Cphbusiness er selv tovholder på indsatsen for øget kendskab. Danske Erhvervsakademier har kick off-seminar på strategien den marts, og strategien og indsatsområderne har også været drøftet i Udviklingsrådet den 2. marts. Udviklingskontrakt Den nye udviklingskontrakt blev efter de sidste justeringer underskrevet af ministeren og formanden ved et møde i januar. Kontrakten blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, og det underskrevne eksemplar rundsendt den 23. januar. Kontrakten ligger også på Intranettet/bestyrelsen. Dimensionering Cphbusiness forslag til udmøntning af dimensioneringen på laborant-, multimediedesigner- og datamatikeruddannelsen blev af ministeriet endelig godkendt i december Det betyder, at optaget frem til 2018 planlægges således: Side 3 af 18

4 Vi vil de kommende semestre følge udviklingen i dimittendernes beskæftigelsesgrad tæt og sammen med de relevante uddannelsesudvalg vurdere konsekvenserne af dimensioneringen med det formål at få den justeret, såfremt der kan dokumenteres uhensigtsmæssige konsekvenser. Digital eksamensadministration Alle erhvervsakademier implementerer henover foråret digitaliserede eksamensflows herunder administration af censorer, opgaver og karakterer. På Cphbusiness er der udvalgt ca. 20 eksaminer, hvor der ved sommerens eksamener vil blive foretaget pilottest af systemet. Inden da vil systemet blive præsenteret for de berørte medarbejdere på workshops i april. Systemet tages ifølge planen i brug på hele Cphbusiness efter 1. august 2015, såfremt pilottestene forløber tilfredsstillende. Overgang til nyt studieadministrativt system Det er af ministeriet besluttet, at erhvervsakademierne i løbet af det kommende år skal udskifte det studieadministrative system EASY, der drives af Undervisningsministeriet, med SIS, der drives af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Systemet anvendes i dag på professionshøjskolerne. Der er samtidig igangsat et projekt med videreudvikling af SIS, således at det bedre kan understøtte de studieadministrative processer. Det kan herudover blive nødvenligt at tilkøbe ekstra systemer, da SIS umiddelbart dækker færre processer end EASY. Erhvervsakademierne (og erhvervsskolerne) har igennem den seneste tid oplevet store vanskeligheder med driften af EASY efter en opgradering. Dette har belastet studieadministrationen betydeligt, da en række processer måtte gennemføres manuelt. Der har været afholdt en række møder mellem erhvervsakademierne, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet m.h.p. at få løst problemerne. Der er fortsat problemer med driften af EASY. Bestyrelseshonorar Ministeriet har tidligere adviseret nye retningslinjer for bestyrelseshonorar. Disse afventes fortsat. Ministeriet og Cphbusiness Udbud på Bornholm Cphbusiness er nu prækvalificeret til udbud af serviceøkonomuddannelsen på Bornholm, og ministeren har dispenseret for, at dette udbud skal akkrediteres. Cphbusiness forventer at starte det første hold serviceøkonomer på Bornholm i efteråret. Uddannelsen vil blive leveret i en blended learning-model og i samarbejde med Metropol og UCC, som også har udbud samme sted. Ministeriet yder et særligt tilskud med henblik på at sikre udbuddets økonomiske bæredygtighed. Færøerne Handelsskolen på Færøerne starter til sommer markedsføringsøkonomuddannelsen, og Cphbusiness har indledt et samarbejde med henblik på merit til vore overbygningsuddannelser. Det betyder, at vi på konsulentbasis har undervisere, som er med til at kvalitetssikre deres uddannelsesforløb. Cphbusiness Fuldtidsuddannelserne Antallet af fuldtidsstuderende i forårssemestret modsvarer budgettet. Den 15. marts var der ansøgningsfrist til kvote 2 i den koordinerede tilmelding, og vi har blandt de danske ansøgere igen en mindre fremgang i forhold til året før, mens vi blandt udenlandske ansøgere har begrænset søgningen gennem lokale agenter, således at den samlede søgning er uændret. Kvote 2 er Side 4 af 18

5 kun en indikator på sommerens samlede søgning, idet vi typisk får væsentlig flere ansøgere under kvote 1. Cphbusiness har netop afholdt Åbent Hus-arrangementer i København, Lyngby og Hillerød. De var velbesøgte, og i vore indlæg var vi mere skarpe på, hvad vi forventer af vore kommende studerende, hvor nøgleordene er tempo, teamwork og et studieliv, hvor andre aktiviteter må vige i de få år, uddannelsen tager. Ligeledes var vi mere skarpe på, at et erhvervsakademi ikke er en genvej til en universitetsuddannelse. Vi er alternativet, der uddanner direkte til det første job i karrieren. Den årlige ENNOVA-undersøgelse af de studerendes oplevelse af kvalitet forelå i starten af året og er nu ved at blive gennemarbejdet med henblik på at indkredse de konkrete tiltag i hvert programområde, som kan højne kvaliteten. Undersøgelsens hovedresultater samt den samlede indsatsplan forelægges på bestyrelsesmødet den 24. juni. Deltidsuddannelserne På deltidsuddannelserne forventes forårets aktivitet på åbne hold at ligge 5-10 % under budgettet, mens aktiviteten på firmahold forventes at ligge på budgettet. Den vigende tilgang til de åbne hold afspejler billedet på landsplan, og vi har igangsat udarbejdelsen af en ny vækststrategi, som retter sig mod uddannelsernes profiler, målgrupper og kommunikationskanaler samt leveranceformer, hvor nye kombinationer af tilstedeværelse og digital læring forventes afprøvet i efteråret. Som følge af VEU-milliarden, som Folketinget har øremærket til efter- og videreuddannelse, er der på visse tekniske deltidsuddannelser givet øget tilskud, mod at deltagerbetalingen nedsættes tilsvarende. Dette er i Cphbusiness aktuelt på akademiuddannelserne i informationsteknologi, transport og logistik samt innovation, produkt og produktion. Deltidsuddannelserne deltog også i den årlige ENNOVA-undersøgelse og indgår i kvalitetsarbejdet på samme måde som anført under Fuldtidsuddannelserne. På det finansielle område har FA ønsket at overdrage den faglige udvikling og vedligeholdelse af akademiuddannelsen i finansiel rådgivning til de udbydende erhvervsakademier selv. Det er aftalt, at Cphbusiness og Erhvervsakademi Kolding (IBA) i fællesskab løfter denne opgave, som vil blive overdraget successivt frem til årsskiftet Forskning og udvikling (FoU) FoU-indsatsen følger temaerne i det vedtagne udviklingsprogram Under temaet Samskabende læring, hvor der udvikles ny viden i samspil mellem virksomheder, studerende og undervisere, videreføres projekterne NICE (turisme) og REACH (miljøledelse) fra 2014, mens centerprojektet i Lyngby udfoldes til fremtidens detailhandel generelt. Desuden er der på initiativ af OKfonden ved at blive designet et projekt inden for velfærdsteknologi og digitalisering sammen med Professionshøjskolen Metropol, og på initiativ af HK et projekt indenfor cirkulær økonomi, som skal udmønte sig i videreuddannelse på HK-området. Under temaet Fremtidens læring, som retter sig indad mod vore uddannelser, videreføres projekterne fra 2014 med sigte på, at de målsatte nye uddannelsesmodeller og tilgange til læring kan implementeres i fuld skala i løbet af 2015 og I sammenhæng hermed implementeres den nye teambaserede organisering af programområdernes undervisere, ligesom udarbejdelsen af en strategi for digitaliseret læring nu påbegyndes med afsæt i de nye uddannelsesmodeller. Med hensyn til digitaliseret læring drøftes mulighederne i at gå sammen med andre erhvervsakademier aktuelt i SmartLearning-samarbejdet. I efteråret påbegyndes udarbejdelsen af et talentprogram i sammenhæng med en ny indsats for øget social mobilitet. Under de øvrige temaer videreføres projekter og indsats fra 2014 som en integreret del af driften, hvor de væsentligste er en ny vækststrategi for deltidsuddannelserne, øget internationalisering, samt ny hjemmeside og intranet, der forventes at være klar primo oktober. Institutionsakkreditering Vi følger nøje akkrediteringsforløbene på de øvrige videregående institutioner. Sidst har KEA fået en betinget positiv akkreditering, hvilket betyder, at der er enkelte dele af kvalitetssikringen, som akkrediteringsinstitutionen vil evaluere igen om 1-2 år. I KEAs tilfælde handler det om koblingen fra vidensproduk- Side 5 af 18

6 tion til vidensomsætning, hvor der skal være en dokumenteret systematik på alle uddannelser. Vi har selv opmærksomhed på dette punkt, som indgår under akkrediteringskriteriet Kvalitetssikring af uddannelsernes vidensgrundlag. Aktuelt arbejdes der på implementering af systematisk ledelsesinformation og dokumentation for, at information, der relaterer sig til kvalitet, bliver vurderet, prioriteret og omsat til handling ude i de relevante dele af organisationen. Ledelsesinformationen følger et årshjul med rapporteringer hhv. månedsvis, semestervis og årligt. Dette årshjul er koblet til årshjulet for bestyrelsens arbejde, hvor det årlige junimøde fast vil have kvalitet som tema. I den sammenhæng har vi implementeret en ny fælles form for undervisningsevaluering, en standardiseret klagehåndtering samt et nyt fælles set-up for kvalitetsstatus på den enkelte uddannelse. Desuden er Cphbusiness samlede kvalitetspolitik og -strategi under udarbejdelse. Den dokumenterer kvalitetsarbejdets afsæt i Strategi 2020 Gør viden til værdi og den løbende udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Strategien udmøntes i en kvalitetspolitik inddelt i otte temaer, som knytter sig til Cphbusiness kvalitetsindsats før (vejledning og optag), under (uddannelsens indhold, niveau og vidensgrundlag) og efter et uddannelsesforløb (uddannelses relevans og beskæftigelse) samt til det organisatoriske beredskab som helhed (kompetenceudvikling m.v.). Under hvert tema defineres kvalitetsmål og -standarder samt de systematiske målinger året igennem. Den samlede kvalitetspolitik og - strategi forelægges bestyrelsen på mødet 24. juni. Akkrediteringsrådet har netop skærpet kravene til kvalitetssikringen af de enkelte uddannelses vidensgrundlag. Vi er pt. ved at vurdere disse skærpede krav nøjere. I det forberedende arbejde frem til december, hvor selve akkrediteringen er planlagt påbegyndt, arbejdes der efter en milepælsplan, som kan læses på Intranettet/bestyrelsen. Der er aktuelt forsinkelser i forhold til planen på tilvejebringelse af det nødvendige datagrundlag for kvalitetssystemets ledelsesinformation. Dette er begrundet i en række teknisk/administrative forhold, der pt. arbejdes på. Uddannelsesakkreditering datamatiker og handelsøkonom Indtil Cphbusiness er institutionsakkrediteret, har vi fortsat turnusakkreditering af de enkelte uddannelsesudbud. Vi har netop haft turnusakkreditering af Cphbusiness udbud af datamatikeruddannelsen og handelsøkonomuddannelsen. Datamatikeruddannelsen er indstillet til ubetinget positiv akkreditering, mens handelsøkonomuddannelsen er indstillet til betinget positiv akkreditering. Den betingede akkreditering er begrundet i uddannelses vidensgrundlag og svigtende tilgang af praktikpladser, som indikerer problemer med uddannelsens relevans. Uddannelsen har en ni måneders lønnet praktik og gennemføres kun to steder i landet. Erhvervsakademi Dania, som er den anden udbyder, har fået samme indstilling, og vi vil nu drøfte videre tiltag med dem og de relevante interessenter, samtidig med at vi afgiver et høringssvar på indstillingen. I efteråret skal vore udbud af finansbacheloruddannelsen og multimediedesigneruddannelsen turnusakkrediteres. Organisationen Gør teams til værdi Implementeringen af den teambaserede organisation følger planen. I fire af organisationens syv programområder forestås undervisningsopgaverne nu af selvbærende teams med direkte kobling til et antal hold, hvis læring, teamet er ansvarlig for i det pågældende semester. Samme struktur er implementeret på de øvrige tre programområder fra efterårssemestret På lokationen i Lyngby, der med sine mange små udbud af danske og internationale forløb er Cphbusiness eksperimentarium, afprøves der i dette undervisningsår en ny uddannelsesmodel på tværs af fem erhvervsakademiuddannelser, hvor det enkelte underviserteam tilrettelægger læringsforløbene tematiseret uden fag med klare kompetencemål for det enkelte forløb og hurtig feedback på udbyttet. De første evalueringer indikerer, at de studerendes motivation og studieintensitet på disse hold ligger over gennemsnittet på Cphbusiness. Side 6 af 18

7 Gør ledelse til værdi I sammenhæng med implementeringen af den nye teambaserede organisation kører der i 2015 et lederudviklingsforløb for hele organisationens ledelsesniveau. Forløbet skal understøtte de nye eller ændrede lederfunktioner og -roller, som dels afspejler organisationens nye opgaver i forhold til den samskabende læring med erhvervslivet, kvalitetsopgaven samt ledelse af selvbærende teams og samspillet i en matrixorganisation. Forløbet faciliteres af Søren Barlebo Rasmussen, tidligere formand for Akkrediteringsrådet, ledelsesforsker på CBS og forfatter til bogen Potentialeledelse, strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer. Forløbet er bygget op over 4 seminarer, som sætter fokus på uddannelses- og vidensledelse i de syv programområder, kvalitetsledelse, anvendelse af organisationens tværgående centre og funktioner samt strategisk koordination. Lektorbedømmelsesprogrammet Lektorbedømmelsesprogrammet følger planen og har mødt stor interesse blandt underviserne, hvor 148 nu deltager i forløbet, mens 14 har afsluttet og er bestået. Programmet omfatter såvel kurser som deltagelse i forskning og udvikling, relationsarbejde med erhvervslivet og internationale aktiviteter, og det retter sig mod de kompetenceprofiler, som er defineret i Cphbusiness strategiske kompetenceudvikling. Studieadministrationen I januar orienterede vi bestyrelsen om to hændelser i afviklingen af vintereksamen, som førte til omprøver og negativ omtale i BT. Vi har på den baggrund gennemført en evaluering af hele det studieadministrative set-up, som har givet anledning til en række ændringer, der kan imødegå gentagelser. Studieadministrationen var indtil sommeren 2014 decentral og afspejlede de tidligere fire erhvervsskolers ofte forskellige tilgange til de administrative opgaver. I efteråret 2014 blev en ny samordnet administration implementeret med nye snit mellem front office funktioner på lokationerne og centrale back office funktioner. Det nye set-up skal sikre ensartethed i de administrative processer og en højere kvalitet i det datagrundlag, som ligger til grund for blandt andet akkrediteringen. Desuden skal det nye set-up frigøre programområdernes faglige miljøer for en række administrative opgaver, således at deres fokus kan fastholdes på vidensarbejdet. Cphbusiness Students Ved årsskiftet er der valgt ny præsident og vicepræsident i studenterorganisationen, idet Arnar Þór Viðarsson og Casper Wiklund Jørgensen er dimitteret som professionsbachelorer. Andrei Kurtuy og Christian Munch er nyvalgte i studenterorganisationens bestyrelse, der har valgt Sophie Hoffmann som ny præsident. Den nye studenterbestyrelse har allerede holdt flere møder, og de har aktiviteter både af social og faglig karakter på tegnebrættet, ligesom de inddrages aktivt i den kommende midtvejskonference for alle medarbejdere. Sophie Hoffmann og Christian Munch vil fremover være studenterrepræsentanter i Cphbusiness bestyrelse, som vi har skrevet ud om d. 20. februar. Sophie Hoffmann læser til professionsbachelor i Innovation og Entreprenørskab, og Christian Munch læser til markedsføringsøkonom. Cphbusiness i medierne Siden sidste bestyrelsesmøde har Cphbusiness haft en god eksponering i medierne, hvor iblandt kan nævnes: November: TV2 i programmet Pengerådgiverne, underviser Poul Stubkjær optræder som boligrådgiver i ekspertpanelet: November: Frederiksborg Amts Avis har kæmpe tema om kemikalielovgivningen REACH, Charlotte Hald Pratt, underviser på Cphbusiness Laboratorie og Miljø, optræder som ekspert. December: DR KONTANT bruger underviser Peter Kirring som ekspert, hvor han i et længere indslag gennemgår salgspsykologi i sammenhæng med elselskabernes telefonsalg: Side 7 af 18

8 Januar: Cphbusiness producerer national undersøgelse om unges syn på karriere og familieliv, kaldet Drømmepanelet. Offentliggørelsen af første delresultat blev bragt på fem store nyhedssider og i ni regionale dagblade. Januar: Case-konkurrence med Lyngby Storcenter som hovedperson, og over 200 deltagende studerende fik omtale i Det Grønne Område med flere: Eksponeringer lægges løbende på Cphbusiness hjemmeside og intranet. Til april forventes Cphbusiness kåring af bedste business-praktikvirksomhed at give en god omtale. Side 8 af 18

9 COVERNOTE Bilag 5.1 Årsrapport 2014 Indstilling Årsrapport 2014 for Copenhagen Business Academy indstilles til bestyrelsens godkendelse. Endvidere indstilles revisionsprotokollat for 2014 til bestyrelsens efterretning. Baggrund Årsrapporten er udarbejdet i henhold til ministeriets paradigme og indeholder de informationer og den form, som er fastlagt i dette. Årsrapporten vil efterfølgende danne grundlag for udarbejdelsen af Cphbusiness årsberetning til ekstern brug. Årsrapporten er vedhæftet indkaldelsen særskilt. Revisionsprotokollat eftersendes, når det foreligger fra revisoren. Side 9 af 18

10 COVERNOTE Bilag 6.1 Rektors resultatlønskontrakt 2014 Indstilling Følgende rapportering af målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt for 2014 indstilles til bestyrelsens godkendelse. Samtidig bemyndiges formanden til at indgå rektors resultatlønskontrakt for Baggrund Resultatlønskontraktens målopfyldelse er vurderet af formanden efter indstilling fra direktionen. Side 10 af 18

11 RESULTATLØNSKONTRAKT REKTOR Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen Periode: 1. januar 2014 til 31. december 2014 Maximum pr. år: Kr eller 25 % af rektors grundløn inkl. personligt tillæg. Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012 samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. april Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse af Årsrapport 2014 samt rapportering til FIVU på måltal for 2014 i udviklingskontrakten mellem FIVU og Cphbusiness. Målopfyldelsen er vurderet til 81 %, svarende til Side 11 af 18

12 Resultatlønskontraktens indsatsområder og indikatorer 1. Målopfyldelse på udviklingskontrakten med UFM = 50 % Udviklingskontrakten mellem Cphbusiness og UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) afspejler akademiets vision, mission og strategi i sammenhæng med de politiske målsætninger. I kontrakten er der opstillet en række indikatorer, som er målsat for 2013 og Følgende indikatorer med måltal for 2014 indgår i resultatlønskontrakten: 2014 Resultat 2013 Indikator Måltal Resultat Opfyldelse% Resultat Opfyldelse% De studerendes studieglæde (0-100) De studerendes udbytte (1-100) De studerendes oplevelse af undervisningens kvalitet (1-100) Andel studerende, som gennemfører uddannelsen Antal årselever på deltidsuddannelser Andel studerende i inkubationsmiljøer eller på PBA i innovation og entrepreneurskab Andel studerende i virksomheds- eller iværksætterpraktik (%) Antal virksomheder, der samarbejdes med Antal strategiske udviklingssamarbejder Andel faste undervisere, der underviser på deltidsuddannelser (%) Andel af faste undervisere, der gennemfører et studie- eller praktikophold (%) Andel af faste undervisere, der er involveret i Forsknings- og udviklingsaktiviteter (%) Omfang af ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter (mio. kr.) 3 3, , Andel af studerende på internationale forløb (%) Andel af studerende, som gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet (%) Indikator: Rapportering til UFM efter Målopfyldelse Udviklingskontraktens målopfyldelse er ud fra en samlet vurdering sat til 80 % svarende til 40 point. Målopfyldelsen er nærmere uddybet i årsrapporten for Side 12 af 18

13 2. Videreudvikling af Cphbusiness = 50 % En kvalitativ vurdering af indsats og resultater i den videre udvikling af Cphbusiness. I vurderingen indgår følgende indsatsområder: Internt = 20 % 2.1 Implementering af Strategi 2020 herunder fremdriften i de større projekter, som er defineret i Udviklingsprogram Implementering af den nye organisation samt ny stillingsstruktur, lektorforløb og OK Implementering af nyt integreret kvalitetssystem samt udarbejdelse af selvevaluering med henblik på institutionsakkrediteringen i Etablering af ny afdeling i Nansensgade. 2.5 Fastholdelse og udvikling af medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. 2.6 Fastholdelse og udvikling af de studerendes motivation og arbejdsglæde. Målopfyldelse 2.1 Strategien implementeres successivt. De større udviklingsprojekter har dog haft en langsommere start i forhold til forventet, hvilket tilskrives at organisationen først var fuldt udbygget ved udgangen af Den nye organisation var fuldt udbygget ved udgangen af Den nye stillingsstruktur er implementeret, og ca. 160 af 200 undervisere har tilmeldt sig et lektorbedømmelsesforløb. Der er sat et højt ambitionsniveau for lektorforløbene, som er målrettet Cphbusiness strategi og nye funktioner. OK 13 i øvrigt er vel implementeret og i en god og konstruktiv dialog med medarbejderne. 2.3 Institutionsakkrediteringen er udsat til I 2014 var fokus på forankring af kvalitetsopgaven i den nye organisation samt etablering af datagrundlag for den ledelsesinformation, som skal indgå i kvalitetssikringen. 2.4 Den nye afdeling er etableret, og der er stor tilfredshed blandt studerende og medarbejderne med de nye rammer. 2.5 Cphbusiness som arbejdsplads er kendetegnet af engagement, høj motivation og en positiv tilgang til opgaverne. Sygefraværet er lavt og opsigelserne få. Den løbende effektivisering og nye tilgange til jobfunktionerne har dog også betydet, at der i perioder er løbet rigtig stærkt, og der vil nok gå 1-2 år endnu, inden transformationen er helt inde under huden på alle. 2.6 Årets Ennova-undersøgelse viste samlet stort set et uændret billede af de studerende studieglæde samt oplevelse og udbytte af kvalitet i undervisningen. Udviklingsprojekterne under Fremtidens læring viser samtidig, at læringsudbytte og studieintensitet fremmes gennem nytænkning af uddannelsesmodeller og pædagogik. Efter en samlet vurdering sættes målopfyldelsen til 80 % svarende til 16 point. Indikator: Årsrapport 2014 og herunder ledelsesberetning med resultater fra de årlige trivselsundersøgelser blandt studerende og medarbejdere samt årsregnskab. Side 13 af 18

14 Eksternt = 20 % 2.8 Opbygning af Cphbusiness profil i erhvervs- og uddannelsesbilledet. 2.9 Etablering af strategiske udviklingssamarbejder med udvalgte erhverv og universiteter i indog udland Implementering af nyt ambassadør-koncept blandt studerende, dimittender og aftagere Videreudvikling af digital kommunikation. Indikator: Rapportering på udviklingskontrakt med UFM samt Årsrapport Målopfyldelse 2.8 Cphbusiness får en stadig mere fremtrædende plads i uddannelsesbilledet og er i erhvervslivet kendt gennem blandt andet de ca studerende, som årligt er i praktik, og hvor virksomhedernes tilfredshed er meget høj. Der er dog stadig et stykke vej, inden Cphbusiness og de øvrige akademier samlet tegner en klar profil som det agile og praksisnære alternativ til de fagligt beslægtede universiteter. Cphbusiness blev flere gange i 2014 eksponeret positivt i medierne og fik i december en fremtrædende ekspertrolle i en af DRs Kontant-udsendelser. 2.9 Der er et stadig tættere udviklingssamarbejde med arbejdsmarkedets parter og brancheorganisationer, herunder Dansk Erhverv, HK, FA, Horesta, 3F, Lederne, hvor de nye praksisbaserede forskningsaktiviteter skaber et interessant samarbejdsfelt. Samarbejdet med danske og udenlandske universiteter har fortsat overvejende udveksling og merit som det primære. Der er dog et forskningssamarbejde med RUC inden for oplevelsesøkonomi, og med KU er der i fællesskab etableret den nye cand.soc.jur. som overbygningsuddannelse for Cphbusiness professionsbachelorer Der er etableret Cphbusiness Club, som primært retter sig mod aftagersiden, og i samarbejde med Cphbusiness Students arbejdes der nu på etablering af Alumni En stadig større del af den eksterne kommunikation sker gennem de sociale medier, hvor Cphbusiness er stærkt profileret på Facebook, LinkedIn, Twitter m.fl., ligesom egentlige kampagner er digitale. En ny hjemmeside og intranet er under etablering, og al undervisning og vidensdeling kan understøttes af LMS-platformen Fronter. Målopfyldelsen sætter efter en samlet vurdering til 75 % svarende til 15 point. Side 14 af 18

15 Økonomi = 10 % 2.12 Effektivisering af organisationen med sigte på en fortsat god sammenhæng i Cphbusiness økonomi og samlede anvendelse af ressourcer herunder overholdelse af økonomiske mål. Indikator: Årsrapport 2014 med revisionsprotokollat samt løbende økonomirapporteringer. Målopfyldelse 2.12 Økonomien i Cphbusiness ordinære drift i 2014 har udviklet sig bedre end budgetteret, hvilket især kan tilskrives en bedre fastholdelse af studerende. Der er sket en løbende effektivisering samtidig med, at kvaliteten er fastholdt, og der er sikret en god sammenhæng mellem indtægter og omkostninger med en god sikkerhedsmargen i forhold til ændringer i søgning eller tilskudsgrundlag. Generelt udviser organisationen en høj ansvarlighed for institutionens økonomi. Målopfyldelsen sættes efter en samlet vurdering til 100 % svarende til 10 point. Målopfyldelse i alt Maksimum Opfyldelse Udviklingskontrakt med ministeriet 50 point 40 point Videreudvikling af Cphbusness - internt 20 point 16 point Videreudvikling af Cphbusiness - eksternt 20 point 15 point Videreudvikling af Cphbusiness - økonomi 10 point 10 point I alt 100 point 81 point = 81 % Dato: Ing-Marie Frithiof formand Ole Gram-Olesen rektor Side 15 af 18

16 COVERNOTE Bilag 7.1 Økonomi 2015 Indstilling Følgende status på institutionens økonomi 2015 indstilles til bestyrelsens efterretning. Baggrund Akademiets indtægtsgrundlag for 1. halvår kendes med stor sikkerhed. Aktivitetsniveauet på såvel fuldtids- som deltidsuddannelserne er meget tæt på det budgetterede. Indtægtssiden i 1. halvår giver ikke anledning til at ændre forventningerne til det økonomiske resultat for Side 16 af 18

17 Økonomi 2015 status medio marts. Der foretages ikke periodiseret regnskabsopfølgning før efter 1. kvartal. Udviklingen i indtægtsgrundlaget følges imidlertid månedsvis, ligesom der er opmærksomhed på eventuelle ændrede forudsætninger på omkostningssiden. Fuldtidsuddannelserne Som følge af STÅ-princippet er stort set hele årets indtægtsgrundlag på fuldtidsuddannelserne i hus. I 1. kvartal er der indrapporteret ordinære STÅ mod budgetteret På studerende i praktik er der indrapporteret 246 STÅ mod budgetteret 305. Den sidste afvigelse skyldes et opgørelsesprincip, hvor praktik først medtælles i det efterfølgende mester. Denne ændring forventes at udskyde ½ mio. i indtægter fra 2015 til 2016, hvilket til dels opvejes af de flere ordinære STÅ. Der er fortsat en usikkerhedsfaktor i forhold til fastholdelse og dumpere ved afslutningen af hvert semester. STÅ-opgørelse, Fuldtid, 1. kvartal 2015 Realiseret Budget Afvigelse Type: Uddannelse Prak. UV Prak. UV Prak. UV EAK Datamatiker Finansøkonom Handelsøkonom Laborant Logistikøkonom Markedsføringsøkonom Multimediedesigner Serviceøkonom Financial Controller Miljøteknolog PBA Innovation & Entreprenørskab Internatinal Hospitality Management International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i finans Softwareudvikling Sportmanagement Webudvikling I alt Side 17 af 18

18 Deltidsuddannelserne Deltidsuddannelserne indtægtsgrundlag udløses tidstro (Årselever). Aktuelt er der registeret fagdeltagere mod budgetteret for hele 1. halvår. Samlet forventer vi at realisere ca. 200 fagdeltagere færre end budgetteret i 1. halvår, da der løbende etableres nye forløb. Denne afvigelse kan henføres til de åbne hold, hvor hele sektoren oplever afmatning. I årselever udgør afvigelsen ca. 30 med en tilsvarende reduktion af de direkte omkostninger. Antal fagdeltagere 1. halvår 2015 pr 24. marts Tilmeldte Budget Afvigelse Lukkede hold Akademiuddannelse Diplomuddannelse Lukkede i alt Åbne hold Akademiuddannelse Diplomuddannelse Åbne i alt SmartLearning Akademiuddannelse Diplomuddannelse SmartLearning i alt Cphbusiness i alt Omkostninger Der er ikke iagttaget forhold som væsentlig ændrer omkostninger i forhold til budgettet. Side 18 af 18

Cphbusiness bestyrelse

Cphbusiness bestyrelse Cphbusiness bestyrelse 29. møde i bestyrelsen tirsdag den 7. april 2015 REFERAT Bestyrelsen: Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Cphbusiness bestyrelsen

Cphbusiness bestyrelsen Cphbusiness bestyrelsen 33. møde i bestyrelsen torsdag den 26. november 2015 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde

Læs mere

Cphbusiness bestyrelse

Cphbusiness bestyrelse Cphbusiness bestyrelse 30. møde i bestyrelsen onsdag den 24. juni 2015 REFERAT Bestyrelsen: Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent

Læs mere

Cphbusiness bestyrelsen

Cphbusiness bestyrelsen Cphbusiness bestyrelsen 39. møde 20. juni 2017 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Jes Damsted Torben Schwabe Annemette

Læs mere

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

07.04.2013/DSC. 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT. Bestyrelsen: 07.04.2013/DSC 20. møde i bestyrelsen torsdag den 4. april 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Ernst Lykke Nielsen, ELN Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette Kreiner

Læs mere

(30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

(30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT. Bestyrelsen: (30.08.2013 / DSC) 22. møde i bestyrelsen tirsdag den 27. august 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Jannik Schack Linneman JSL Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette

Læs mere

Juni 2013/DSC. 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT. Bestyrelsen:

Juni 2013/DSC. 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT. Bestyrelsen: Juni 2013/DSC 21. møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand BG Jannik Schack Linneman JSL Jes Damsted JDA Else-Marie Dupont EMD Anders Jensen AJ Annette Kreiner

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Side 1 af møde 14. september 2017 REFERAT. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde. Side 1 af møde 14. september 2017 REFERAT. Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 40. møde 14. september 2017 REFERAT Bestyrelsen Charlotte Lundblad, formand Pia Aarestrup Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Jes Damsted Torben Schwabe Annemette

Læs mere

23.11.2012 / DSC. 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT. Bestyrelsen:

23.11.2012 / DSC. 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT. Bestyrelsen: 23.11.2012 / DSC 19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand Ernst Lykke Nielsen Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

U d v i k l i n g s p r o g r a m

U d v i k l i n g s p r o g r a m U d v i k l i n g s p r o g r a m 2 0 1 5 Om udviklingsprogrammet Udviklingsprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag 2015 sammen med årets uddannelsesprogram og budget. Udviklingsprogrammet præsenterer

Læs mere

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen:

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen: 03.09.2012/DSC 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand Ernst Lykke Nielsen, Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Bestyrelsesmøde og strategiseminar

Bestyrelsesmøde og strategiseminar Bestyrelsesmøde og strategiseminar onsdag den 31. august 2011 kl. 12.00 20.00 Sophienberg Slot Rungsted Strandvej 219-2960 Rungsted Program 12.00 Frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 15.00 Strategiseminar 18.30

Læs mere

Distributionslister oversigt

Distributionslister oversigt Distributionslister oversigt Direktorat CPH-DIREKTORAT ADM Studieadministration, Alle CPH-ADM-ALLE* ADM Studieadministration, Ledere CPH-ADM-LED ADM Studieadministration, Backoffice 1 Søerne CPH-ADM-BO1-CS

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Velkommen! 4. August 2014

Velkommen! 4. August 2014 Velkommen! 4. August 2014 Sektoren Uddannelserne Udviklingsprogrammet Organisationen Økonomien Akkreditering Kendskab Strategi 2020 Udviklingskontrakt 2015-2017 Den videregående sektor Uddannelses- og

Læs mere

Cphbusiness HSU. 5. november 2014. Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket

Cphbusiness HSU. 5. november 2014. Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket 5. november 2014 Cphbusiness HSU Referat af 15. møde 5. november 2014 kl. 13.00 15.00 på Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER

Læs mere

17. bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni og genoptaget fredag den 15. juni 2012

17. bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni og genoptaget fredag den 15. juni 2012 Copenhagen Business Academy 18.06.2012/DSC 17. bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni og genoptaget fredag den 15. juni 2012 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen, formand (afgående) Bent Greve, næstformand/formand

Læs mere

Administrationschef på Niels Brock, Morten S. Petersen (MSP), deltog i stedet for Anya Eskildsen.

Administrationschef på Niels Brock, Morten S. Petersen (MSP), deltog i stedet for Anya Eskildsen. Copenhagen Business Academy 18.03.2012/DSC 16. bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2012 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9

Resultatlønskontrakt. efter bemyndigelse fra VIAs bestyrelse. Aftaleperiode: Før tanken ud i livet VIA University College 1/9 Før tanken ud i livet VIA University College Dato: 8. januar 2015 Journalnr.: U0003-7-03-19-14 Resultatlønskontrakt Kontraktholder: Rektor Harald E. Mikkelsen Aftalepart: Formand Peter Sørensen efter bemyndigelse

Læs mere

7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010. Bestyrelsen:

7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010. Bestyrelsen: Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010 7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog:

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog: 27. juni 2012 CphBusiness HSU Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild Ressourcedirektør

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

UCN Kvalitetspolitik og -strategi

UCN Kvalitetspolitik og -strategi Styringsdokument UCN Kvalitetspolitik og -strategi UCN Kvalitetspolitik og -strategi 1/13 Dokumentdato: 01-04-2014 Revision: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Fra kvalitetspolitik og -strategi til handling...

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Indkaldelse med dagsorden og bilag

Indkaldelse med dagsorden og bilag Bestyrelsen Indkaldelse med dagsorden og bilag 30. møde onsdag den 24. juni 2015 kl. 15.00 18.00. Mødet afholdes i Cphbusiness City (5. sal, mødelokale Status), Landemærket 11, 1119 København K. Eventuelle

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

2. møde i den midlertidige bestyrelse mandag den 1. december 2008.

2. møde i den midlertidige bestyrelse mandag den 1. december 2008. Erhvervsakademi Hovedstaden B Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen Handelsskolen København Nord Niels Brock 08.12.2008 2. møde i den midlertidige bestyrelse mandag den 1. december 2008.

Læs mere

Referat af 16. møde 21. januar 2015 kl. 13.00 15.00 i Cphbusiness City

Referat af 16. møde 21. januar 2015 kl. 13.00 15.00 i Cphbusiness City 21. januar 2015 Cphbusiness HSU Referat af 16. møde 21. januar 2015 kl. 13.00 15.00 i Cphbusiness City I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

KVALITET PÅ KEA 2015

KVALITET PÅ KEA 2015 KVALITET PÅ KEA 2015 1 KVALITET PÅ KEA På KEA er målet om kvalitet og relevans i uddannelserne den grundlæggende præmis for det samlede arbejde. KEAs uddannelser skal skabe værdi for samfundet og for den

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

13. bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy 11.07.2011. Bestyrelsen:

13. bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy 11.07.2011. Bestyrelsen: Copenhagen Business Academy 11.07.2011 13. bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2011 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen Jes Damsted

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Cphbusiness - HSU. Referat af 6. møde 6. maj 2013 kl Cphbusiness, Landemærket. 30. maj I mødet deltog:

Cphbusiness - HSU. Referat af 6. møde 6. maj 2013 kl Cphbusiness, Landemærket. 30. maj I mødet deltog: 30. maj 2013 Cphbusiness - HSU Referat af 6. møde 6. maj 2013 kl. 15.00 17.00 Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JOCA John Callisen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

11. bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy (CBA) 11. februar 2011. Bestyrelsen:

11. bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2011 REFERAT. Copenhagen Business Academy (CBA) 11. februar 2011. Bestyrelsen: Copenhagen Business Academy (CBA) 11. februar 2011 11. bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2011 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Strategi STRATEGI for FOR DANSKE Danske ERHVERVSAKADEMIER Erhvervsakademier 2015-2017 2015-2017 1 Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Erhvervsakademierne er med deres etablering i 2009 og frem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS Senest opdateret 7. marts 2017 I henhold til 20 i lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser nr. 1614 af 26/12/2013 samt

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Søren Samuelsen Udviklingsdirektør Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 142.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014

STRATEGI FOR KVALITET. 2013 Revideret 2014 STRATEGI FOR KVALITET 2013 Revideret 2014 Strategi for KVALITET 2 KVALITET PÅ KEA 3 MÅL FOR KEAS KVALITETSARBEJDE 3 KVALITETSKULTUR 4 OVERORDNEDE KVALITETSSTANDARDER PÅ KEA 5 ANSVAR OG ORGANISERING AF

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Referat af 11. møde, 22. januar 2014 kl. 15.00 17.00 på Cphbusiness, Landemærket

Referat af 11. møde, 22. januar 2014 kl. 15.00 17.00 på Cphbusiness, Landemærket 22. januar 2014 Cphbusiness HSU Referat af 11. møde, 22. januar 2014 kl. 15.00 17.00 på Cphbusiness, Landemærket I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER

Læs mere

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER Copenhagen Business Academy Bestyrelsesmøde og strategiseminar Torsdag den 16. september 2010 REFERATER 1 PROGRAM 12.00 Ankomst og frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 14.15 Pause Særskilt indkaldelse med dagsorden

Læs mere

6. bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2009 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 29.11.2009. Bestyrelsen:

6. bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2009 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 29.11.2009. Bestyrelsen: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 29.11.2009 6. bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2009 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere