Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]"

Transkript

1 Afrapportering på udviklingskontrakt for [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] 5 ud af 11 målsætninger opfyldes totalt 8 ud af 11 målsætninger opfyldes i gennemsnit 3 ud af 11 målsætninger er meget tæt på opfyldelse Derfor kan konkluderes at KEA opfylder kontraktens målsætninger, idet KEA ud fra en gennemsnits betragtning opfylder kravene. Kun i 2 delelementer har KEA røde tal. Det drejer sig om fastholdelse af de to it-tunge uddannelser, datamatiker og it-teknologuddannelserne, men kun ved 1 optag ud af to. Omstændigheder for opfyldelsen af målsætningerne [Her angives en kort beskrivelse af væsentlige omstændigheder, der har haft betydning for opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger] KEA har haft store vanskeligheder med at indhente data på tidligere studerende. Skæringsdatoen blev opfattet som punktum for adgang til data på studerende. KEA har forsøgt sig med en dimittendundersøgelse, men datagrundlaget har været særdeles spinkelt. Vi har derfor valgt udelukkende at tage udgangspunkt i tal fra UNI-C med hensyn til dimittendtal. På det internationale område har KEA stor fokus. Fra er der tilknyttet en international koordinator for koncern KEA, hvilket har betydet en stærk stigning i aktivitetsniveauet. Den internationale koordinator ansættes på fuldtid i Det vil være hendes opgave at koordinere arbejdet med samarbejdsaftaler med de enkelte uddannelsesenheder. Det er tydeligt, at på de enheder, hvor man har mange samarbejdsaftaler, er der ligeledes stor andel af studerende, der vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. En målrettet indsats her vil derfor være en god indsats. Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle 1. Høj faglig kvalitet i uddannelserne

2 Resultatkrav Her angives det enkelte resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Erhvervsrelevante uddan-nelser Indikator Her angives den eller de tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Andelen af dimittender, der 0-1 år efter fuldførelse er i beskæftigelse eller er startet på en overbygningsuddannelse på professions-bachelorniveau Milepæle Her angives den eller de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) 80% af alle dimittender er i relevant beskæftigelse 1 år efter uddannelsens afslutning 10% af alle dimittender på teknolog-niveau er under videre uddannelse 1 år efter uddannelsens afslutning Ult imo 09 Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende indikator er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og ikkeopfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator Uddannelse Vid.udd. grad UNI- C e-des. / 67% Designtekn. 17% 82% Ædel / / Bygn.kon. 6% 91% Prod. 17% 91% Inst. / 94% MMD / 65% DAT 21% 78% It-tek / 64% Gennemsnit af alle uddannelser er 79% med hensyn til beskæftigelse og 13% i forhold til videreuddannelse. Bemærkninger til mål-opfyldelsen For delvist og ikkeopfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende målopfyldelse. I gennemsnit er krav om videreuddannelse opfyldt. Krav om beskæftigelse er meget tæt på at være opfyldt i gennemsnit. 4 uddannelser har nået de ambitiøse mål for beskæftigelse. 4 uddannelser er tæt på målopfyldelse i forhold til beskæftigelse. Tal for videreuddannelse er over 10% for de to akademiuddannelser. Bygningskonstruktøruddannelsen er en PBA og det er derfor ikke så

3 Erhvervsrelevante uddannelser Erhvervsrelevante uddannelser Andelen af afsluttende eksamensprojekter, der er udarbejdet i samarbejde med en virksomhed Aftagervirksomhedernes tilfredshed med nyligt dimitterede medarbejdere 90 % af alle afgangsprojekter/afsluttende opgaver er forankret i konkrete projekter hos virksomheder Juli 09 80% af aftagervirksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med nyligt dimitterede medarbejdere Juli 09 overraskende, at ønsket om videreuddannelse ikke er så stort på den uddannelse. Ca. 60% af de studerende på denne uddannelse har en håndværksmæssig baggrund og ønsket om videreuddannelse kan derfor være lavere end på de øvrige uddannelser. 67% Tallene er stærkt varierende fra uddannelse til uddannelse. 6 af uddannelserne har en andel på over 90%. MMD: virksomheder er blevet kontaktet besvarelser Svarprocent på 52%. 3. MMD: 78,3 % Bygn. Kon virksomheder er blevet kontaktet Desværre har den største uddannelse (byningskonst.) også den laveste andel (33%), hvilket trækker gennemsnittet ned. KEA har valgt at kontakte aftagere, der er kendt af studievejledere som aftagere. De virksomheder, KEA har kontaktet, er aftage-

4 2. 14 besvarelser Svarprocent på 58 %. 3. Bygn. Kon.): 98,6 % Gennemsnit af de to uddannelser overstiger 80% re af studerende fra de to største uddannelser, multimediedesigneruddannen og bygningskonstruktøruddannelsen. Som det ses opfyldes succeskriteriet på den største uddannelse med over 98%.. Erhvervsrelevante uddannelser 75% af de studerende, der har været i praktik, er tilfredse eller meget tilfredse med deres praktikperiode Juli 09 Uddannelse De studerendes tilfredshed med forløbet af deres praktik og dens samspil med resten af uddannelsen. Modtaget Besvaret e-designer % Designteknolog PBA design og business % Tilfredshed med praktik Rapporter fra de 2 undersøgelser vedlægges indberetningen. KEA opfylder succeskriterium KEA har indsendt mailadresser til UVM, men endnu ikke modtaget resultater fra denne undersøgelse. 2. Uddannelse til flere Rapporter fra de sidste undersøgelser vedlægges. Resultatkrav Her angives det enkel- Indikator Her angives den eller de Milepæle Her angives den eller Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende Bemærkninger til mål-opfyldelsen

5 te resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Vækst tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Andel af nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved udgangen af første studieår. de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) 80 % af de studerende, som er indskrevet den 1. oktober 2008 er fortsat indskrevet på uddannelsen 1. juli 2009 indikator er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og ikkeopfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator Uddannelse Fastholdelse 1. juli 2009 Fasholdelse e-des. 73% - Designtekn. 94% - Ædel 88% - Optometrist 83% - Bygn.kon. 78% 90% Kort 100% - Prod 88% 68% El-inst. 89% - VVS-inst. 80% 81% MMD 80% 71% DAT 55% 80% It-tek 49% 93% For delvist og ikkeopfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende målopfyldelse. Fastholdelsestallene ser generelt pæne ud, især for sommeroptag. e-designer uddannelsen er en uddannelse med lille volumen, hvorfor procentuelle udsving bliver meget store. De to it-tunge uddannelser har traditionen tro de laveste fastholdelsestal i ét semester.. Gennemsnit af fastholdelse på alle uddannelser er 80% Vækst Antal nyoptagne studerende Optaget af studerende på K-EA s fuldtidsuddannelser er forøget med 5% sept 09 Uddannelse Optag 1. oktober Vækst i % 2009 e-des % Designtekn % Ædel 10 - KEA har vækst i 7 ud af 9 uddannelser. Væksten er langt over succeskriteriet samlet set.

6 Optometrist 62-13% - Bygn.kon % 137 Kort Prod 32 33% 22 El-inst. 66 6% 34 VVS-inst. MMD % 150 DAT 70-13% 22 It-tek 88 19% 24 Vækst er 15% i gennemsnit af alle uddannelser. Vækst Omfang af efter- og videreuddannelses-aktiviteter. Antal optagne studerende pr. 1. september er forøget med 10% Antallet af modulstuderende målt som årsaktivitet er steget med 5% Udd. niveau Antal fagdeltagere 2008 Antal fagdeltagere Vækst i % 2009 Diplomudd VVU % Andet KEA opfylder succeskriterier Uddann ni- Aktivitet i Aktivitet i Vækst i veau % Diplomudd VVU % Andet Udviklingsorienterede institutioner

7 Resultatkrav Her angives det enkelte resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Lærerudvikling Indikator Her angives den eller de tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Andelen af undervisere, som er involve-ret i udviklingsaktiviteter inden for er-hvervsakademiet Milepæle Her angives den eller de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Mindst 50% af lærerne har været involveret i systematiske interne ud-viklingsaktiviteter omkring udvikling af uddannelser eller fag. Målt juli 09 Udviklingsaktiviteterne har haft et omfang svarende til 2 årsværk. Målt juli 09 Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende indikator er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og ikkeopfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator Andel af undervisere i årsværk som er involveret i udviklingsaktiviteter inden for erhvervsakademiet Antal årsværk af undervisere som er involveret involveret i udviklingsaktiviteter inden for erhvervsakademiet Andel af undervisere, der er involveret i udviklingsaktiviteter ud af det samlede antal undervisere 9% 15,2 94% Bemærkninger til mål-opfyldelsen For delvist og ikkeopfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende målopfyldelse. KEA opfylder succeskriterier på alle parametre. Institutionsudvikling Samarbejde med professionshøjskoler om udvikling af overbygningsuddannelser og diplomuddannelser Udarbejdelse af udviklingsplan i sam-arbejde med professionshøjskolerne i Hovedstadsregionen Der er indgået partnerskabsaftaler med: Professionshøjskole UCC Professionshøjskole Metropol. Aftalernes hovedformål er at tilvejebringe grundlag for udbudsgodkendelse KEA opfylder alle mål.

8 Juli 09 af uddannelser, der er omfattet af partnerskabet, udvikle nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddanneler og tilhørende eftervidereuddannelser indenfor de fagområder som institutionerne retter sig imod, sikre en hensigtsmæssig organisering af videncenterfunktioner i tilknytning til de uddannelsesaktiviteter, som partnerskabsaftalen omfatter. Der er konkret aftale om følgende fælles projekter/events: Konkrete tiltag Workshop med partnerskabsgruppen, (den samme som på Frederikkevej), hvor bl.a. notatet her diskuteres. Og hvor der i øvrigt lægges planer for det fremtidige arbejde Mega stand på den næste uddannelsesmesse Bustur for kommende studerende til de forskellige uddannelsessteder Event i øksnehallen med en eller to dages oplevelsestur, hvor alle professionerne/praktikkerne viser Københavnerne hvad de laver og hvor man selv kan få lov at prøve og smage osv. Konkurrence for alle studerende a la Young Enterprise f.eks. inden for innovation og iværksætteri Faglige dage fælles for undervisere f.eks. med emner som didaktik og innovation Moderne ledelse f.eks. vedr. arbejdstidsaftaler Kortlægning af Bologna-implementeringen i partnerskaberne Brobygningsprojekt

9 Ressourceforbrug: Møder i ledelserne omkring udarbejdelse af indhold af partnerskabsaftale (se ovenfor). Samarbejde omkring udvikling af følgende uddannelser: PBA i Design og Business Diplom i ledelse PBA i produktudvikling og teknisk integration PBA i webudvikling PBA i e-konceptudvikling PBA i softwareudvikling Desuden har KEA samarbejdet med Metropol omkring udvikling af akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis (VVU). Internationalisering Uddannelsesinstitutionens grad af internationalisering målt 1) som andel af årets dimittender, der har gennemført ud-landsophold af mindst 14 dages varighed som del af deres uddannelse 2) antallet af udvekslingsaftaler med udenlandske insti-tutioner 1) 10% af dimittenderne har gennem-ført udlandsophold af mindst 14 dages varighed som en del af deres uddannelse. 2) Antallet af samarbejdsaftaler er februar 09 på 35. Dette tal er forøget med 4 juli 09. Juli 09 9% af dimittender har gennemført udlandsophold Der er indgået 35 samarbejdsaftaler Antal af studerende, der har gennemført udlandsophold er stærkt varierende fra uddannelse til uddannelse, ligesom tallet for indgåede samarbejdsaftaler varierer for de enkelte uddannelsesenheder. Tallene er sammenhængende på den måde at forstå, at enheder med mange samarbejdsaftaler også har en stor andel af studerende, der gennemfører udlandsophold.

10 4. Effektiv institutionsdrift Resultatkrav Her angives det enkelte resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Fælles kvalitetssystem er grundlag for de præcise mål angivet i aftaler om udlagt undervisning Indikator Her angives den eller de tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Dokumenteret fælles udarbejdet strategi for stan-darder for uddannelsernes kvalitet inden for er-hvervsakademiet. Omfang og indhold af udlægningsaftaler og opfyldelse af kvalitetsstandarder. Milepæle Her angives den eller de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) K-Eas kvalitetsstandarder/kvalitetsstystem er indskrevet og integreret i udlægningsaftalerne senest sept. 09 Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende indikator er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og ikkeopfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator KEA har udarbejdet et sammenhængende kvalitetssystem, der vedlægges. Ifølge udlægningsaftale med SOSU C om sundhedsakademiuddannelse indgår kvalitetsarbejdet i aftalen. Bemærkninger til mål-opfyldelsen For delvist og ikkeopfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende målopfyldelse. KEA opfylder succeskriterium. Kvalitetskoncept og udlægningsaftale vedlægges.

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD

11/07/13. Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC. Udarbejdet af DAMVAD 11/07/13 Udenlandske dimittenders værdiskabelse, VIA UC Udarbejdet af DAMVAD 2 UDENLANDSKE DIMITTENDERS VÆRDISKABELSE, VIA UC DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behovsanalyse - Vestegnen August 2010: Akademiuddannelserne finans-, markedsførings- og serviceøkonom

Behovsanalyse - Vestegnen August 2010: Akademiuddannelserne finans-, markedsførings- og serviceøkonom Behovsanalyse - Vestegnen August 2010: Akademiuddannelserne finans-, markedsførings- og serviceøkonom Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Beskrivelse af Vestegnen... 3 2.1 Befolkning... 4 2.2 Erhvervsstruktur...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har vurderet, at UCL ikke i tilstrækkelig grad opfylder de fem kriterier i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1.

Akkrediteringsrådet har vurderet, at UCL ikke i tilstrækkelig grad opfylder de fem kriterier i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1. University College Lillebælt Rektor Erik Knudsen Ulrich Storgaard Andersen Sendt pr. e mail: erkn@ucl.dk, ucl@ucl.dk, ulsa@ucl.dk Afgørelse om afslag på institutionsakkreditering af University College

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR HANDEL (HANDELSØKONOM AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, KBH.

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR HANDEL (HANDELSØKONOM AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, KBH. Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR HANDEL (HANDELSØKONOM AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, KBH. Erhvervsakademiuddannelse inden for handel

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI.DK Årsrapport 214 INSTITUTIONSOPLYSNINGER INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Guldbergsgade 29 N 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVRNR: 31 65 62 6 Institutionskode:

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere