Hvad måler Campbell Collaboration?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad måler Campbell Collaboration?"

Transkript

1 Hvad måler Campbell Collaboration? En kritisk kommentar til rapporten: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization Af Inge Henningsen, Helle Rabøl Hansen og Dorte Marie Søndergaard Campbell Collaboration har gennemført et omfattende arbejde med at indsamle data til en forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er meget information at hente i de 44 programmer, som rapporten inkluderer, og hvis hovedelementer er beskrevet i rapportens indledning. Campbells analyser har imidlertid så væsentlige begrænsninger, at centrale dele af rapportens konklusioner ikke kan siges at være holdbare. Vi har i det følgende eksemplificeret en række af vore indvendinger, og det er på den baggrund vores klare opfattelse, at rapporten ikke leverer den robuste og generaliserbare viden, der kræves, for at man kan tale om evidens i forhold til interventionsprogrammer. I det lys er det næppe hensigtsmæssigt, når rapporten konkluderer, at tiden er moden til at udvikle et certificeringssystem (for antimobbeprogrammer) baseret på netop de fremgangsmåder, som rapporten har udpeget som virkningsfulde. Tilsvarende finder vi det betænkeligt, hvis rapportens konklusioner f.eks. i nationale publikationer om rapportens resultater fremstilles som fastslåede kendsgerninger som et mindstemål må der refereres til de problematiseringer, som Campbell rapporten selv indeholder. Det følgende er således ikke et direkte svar på de spørgsmål, som SFI Campbell har stillet, men en review kommentarer der knytter sig til rapportens grundlæggende metodiske og indholdsmæssige præmisser. Udvælgelsesmetode Campbell Collaboration har gennemgået 622 artikler/rapporter, der beskæftiger sig med antimobbeprogrammer. Af disse indgår 44 (7.2 %) i analysen, idet man kun har inkluderet undersøgelser, der indeholder sammenligning af en interventionsgruppe med en kontrolgruppe. De inkluderede programmer er således alene udvalgt på grundlag af deres interne evalueringskriterier. Campbell Collaborations koncept forpligter på den måde de forskere, der skriver forskningsoversigten, til at fravælge ganske omfattende mængder af forskningskundskab om det emne, de har i fokus og fravælgelsen sker ikke på grundlag af kundskabens relevans endsige kvalitet, men alene på grundlag af de evalueringsmetoder, der har været knyttet til interventionsprogrammet. Ambitionen med at udvikle metaanalyser hviler på en antagelse om, at en samlet analyse vil kunne bidrage til at skabe mere sikker viden end den, man kan få fra de enkelte undersøgelser. Metaanalyserne tænkes at kunne finde sammenhænge på tværs af undersøgelser og at bidrage til at gardere mod resultater, der kun beror på tilfældigheder. Campbell Collaboration har gjort et omfattende arbejde i forbindelse med udvælgelse og klassifikation af undersøgelser. Deres analyser har dog som nævnt 1

2 så væsentlige begrænsninger, at visse af rapportens konklusioner ikke kan siges at være holdbare. Studiedesignet påvirker effektstørrelsen Campbell rapporten baserer sig på 44 programmer med et meget varierende deltagerantal. Programmerne indeholder forskellige interventionselementer (Figur 2 og 3 i Farrington & Ttofi, 2009), de har forskelligt studiedesign, og der er brugt forskellige metoder til effektevaluering. Udvælgelseskriteriet har været, at programmerne (i generaliseret form) indeholder før og efter målinger for interventionsgruppen og for en kontrol/sammenligningsgruppe, som ikke har modtaget nogen form for intervention. I analysen vurderes virkningerne af interventionen ved at sammenligne effekterne i interventions- og sammenligningsgruppen. Resultaterne fra de enkelte programmer er omregnet til et fælles effektmål (odds-ratio (OR), se Farrington & Ttofi p ) for reduktion af mobning (både blandt mobbere og mobbeofre). Programmerne er klassificeret i fire grupper afhængigt af det studiedesign, der danner baggrund for effektevalueringen (Se tabel 1): Tabel 1. Gennemsnitlige estimerede effektstørrelser for mobning. Samlet og opdelt efter studiedesign Studiedesign Effektstørrelse (OR) Mobbere Mobbeofre Randomiserede, kontrollerede forsøg Studier med før- og efter målinger 1.60 **) 1.20 *) Andre studier med interventions- og kontrolgruppe 1.20 *) 1.41 **) Alder-kohorte studier 1.51 **) 1.44 **) Alle 1.37 **) 1.29 **) Kilde: Farrington & Ttofi (2009) tabel 8 og 9 *) signifikant p<0.05 **) signifikant p<0.001 Man kan i tabel 1 konstatere, at programmernes (estimerede) effekter ser ud til at afhænge af hvilket studiedesign, der er blevet anvendt. I de programmer, hvor man har foretaget en tilfældig udvælgelse af kontrolgrupper (randomisering), har programmerne ingen signifikant effekt hverken for mobbere eller for mobbeofre. I modsætning hertil viser programmer målt ved alder-kohorte studier i gennemsnit stærkt signifikante effekter i begge grupper. En sammenligning af de estimerede effektstørrelser for de fire typer af studiedesign viser da også, at de er signifikant forskellige ( we can conclude that effect sizes varied significantly across research designs (ibid, p. 60)). Studiernes målte effekt har altså sammenhæng med, hvordan resultatevalueringen rent teknisk er tilrettelagt. Der kan tænkes forskellige forklaringer på forskellene mellem de fire grupper: De kan skyldes statistiske tilfældigheder (usandsynligt i så stort materiale); de kan skyldes, at de fire evalueringsmetoder måler forskelligt; at de bedste programelementer er knyttet til nogle bestemte evalueringsdesign; eller at bestemte design fortrinsvis er 1 OR=1 svarer til at der ikke har været nogen effekt, mens OR > 1 svarer til en positiv og OR < 1 svarer til en negativ effekt 2

3 brugt under særligt gunstige/ugunstige eksterne omstændigheder. Man kan også forestille sig, at der er tale om en kombination af disse forhold. Det er imidlertid afgørende for konklusionernes validitet, at programmernes effekt ikke bare er et artefakt fremkommet som konsekvens af mindre stringente studiedesign. Campbell Collaborations rapport beskæftiger sig kort med fordele og ulemper ved de fire inkluderede studiedesign. Overall, we conclude that these are the best four designs that have been used to evaluate the effects of anti-bullying programs, and we give credence to results obtained in all of them. Farrington & Ttofi 2009:61 Er dette mon udtryk for, at man mener, at de fire studiedesign alle er lige troværdige, således at de fundne forskelle kan siges at repræsentere egentlige substantielle fund? Om det er rigtigt eller forkert er vanskeligt at afgøre, fordi metaanalysen indeholder en meget lang række af mulige kilder til inhomogenitet, der spiller sammen på komplicerede måder (studiedesign, geografisk område, programelementer, hvad er brugt som mobbedefinition, hvordan mobning er målt, etc.). I en evidenssammenhæng er det første krav imidlertid, at man sammenligner lige med lige, altså at de grupper, man betragter, er sammenlignelige i alle andre henseender end den, man er i gang med at undersøge. Vi skal i det følgende gå i detaljer med dele af metaanalysen og vise eksempler på, at dette ikke ser ud til at være tilfældet. Virkningsfulde programmer I rapporten udpeges 19 programmer, der ser ud til at være ( appeared to be ) effektive (Farrington & Ttofi, 2009: p. 58), når det gælder om at reducere mobning. Grundlaget her er en statistisk vurdering af effektstørrelserne i de enkelte studier og ikke metaanalysen. Disse programmer har ifølge målingerne meget varierende effekter, og de enkelte programmer kan indenfor målingerne vise sig at have meget forskellig effekt, når det gælder at reducere hhv. antal mobbere og antal mobbeofre. Her giver metaanalysens systematiseringer anledning til nogle interessante spørgsmål. Der er f.eks. kun et ud af ni randomiserede studier, som viser en signifikant effekt på mobning, mens 7 ud af 9 interventionsprogrammer med alder-kohorte design gav signifikant positive resultater. Er dette udtryk for faktiske effekter, eller er det sådan, at nogle af disse programmer blot fremstår som effektive, fordi det benyttede studiedesign (alders-horte designet) har lav validitet? Om programmerne reelt reducerer mobning, eller om det bare ser sådan ud, fordi der ikke er kontrolleret effektivt for konfunderende effekter, er afgørende for vurderingen og brugen af Campbells analyse. Man kunne have forventet en nærmere undersøgelse af dette forhold. Nedenfor er samspillet mellem effekt og studiedesign elaboreret. Samspil mellem lokalitet og studiedesign I det følgende betragtes de tre lokaliteter Norge (7), Europa (uden Norge) (17), US/Canada/Australien/New Zealand (16) med antal programmer i parentes 2. (Se 2 En lille undersøgelse fra Sydafrika er udeladt af analysen, fordi den ikke rigtigt hører til nogen steder. 3

4 Farrington & Ttofi, 2009, figur 3). I tabel 2 er effektstørrelser for mobbere og mobbede for de tre lokaliteter beregnet. Tabel 2 Effektstørrelser for mobbere og mobbede opdelt efter lokalitet. Lokalitet OR (Bullying) OR (Victimization) Europa (uden Norge) US/Canada etc Norge Der er signifikant forskel på effektstørrelser mellem lokaliteter. Dette er ikke overraskende, da mobbeintervention må formodes at være kontekstafhængig, således at det ikke er de samme programmer, der virker alle steder. I de inkluderede programmer er der således en kompliceret sammenhæng mellem studiedesign og lokalitet, idet alle studiedesign ikke er brugt lige meget alle steder (US/Canada har mange randomiserede undersøgelser, Norge har fortrinsvis alder-kohorte design.) Nedenstående figurer viser, hvad der sker med OR for hhv. mobbere og mobbede, når man kontrollerer for både land og studiedesign. Figur 1. OR for bullying and victimizaon opdelt efter lokalitet og studiedesign Bullying Victimization Europa US Norge Europa US Norge Det fremgår klart af disse figurer, at studiedesignet uanset lokaliteten påvirker den estimerede effektstørrelse, og at interventionseffekten særligt for mobbede ser ud til at afhænge af lokaliteten. Men man ser også, at de norske undersøgelser er specielle (ikke bare er effekten højere, men virkning af studiedesign er byttet om i forhold til undersøgelser på andre lokaliteter). Det er vores opfattelse, at man må have afklaret det inhomogene forhold mellem lokalitet og studiedesign, før resultaterne fra metaanalysen generaliseres. Virkningsfulde design- og programelementer Campbell Collaboration har suppleret den samlede analyse med analyser af en række design- og programelementer, hvis effektivitet man ønsker at identificere særskilt (Farrington & Ttofi 2009, fig. 2 og 3). Dette er gjort gennem en række separate test (marginale analyser), hvor man for hvert element har sammenlignet de gennemsnitlige effektstørrelser i programmer med og uden det pågældende element (Farrington & Ttofi 2009, tabel 12 og 13). På den måde identificeres visse design- og programelementer som virkningsfulde på grundlag af statistisk signifikans. 4

5 Denne undersøgelse af enkeltstående design- og programelementer har imidlertid nogle betydelige svagheder. Da elementerne optræder sammen i programmerne (i vekslende kombinationer), har man i de udførte statistiske analyser ikke kontrolleret for indflydelse fra andre programelementer. Variables that might help to explain differential treatment effects in meta-analysis (e.g. elements of the intervention) cannot be assumed to be statistically independent. Researchers should try to disentangle the relationships among them and identify those that truly have significant independent relationships with effect sizes 3. Multivariate techniques can be used to solve this problem in meta-analysis Farrington & Ttofi 2009:67 Og videre It should be borne in mind, however, that we have discovered the program elements that are most highly correlated with effectiveness. This does not prove that they cause effectiveness [ ] Farrington & Ttofi 2009:69 Campbell Collaboration er således ganske klar på, at man ikke kan vide, om man har fundet de programelementer, der virker. Imidlertid spiller disse begrænsninger/ advarsler en ringe rolle andre steder i Campbell-rapporten, hvor resultaterne fra de enkeltstående analyser tværtimod behandles, som om deres holdbarhed er dokumenteret. Det er således også disse resultater, der uden nogen form for forbehold refereres som fund i udkastet til den danske artikel fra SFI Campbell. Vil man påstå robust viden om enkeltelementers virkning, er det imidlertid afgørende, at man rent faktisk finder de elementer, der virker, ikke bare dem der i et udvalg af interventionsprogrammer har optrådt sammen med dem, der virkede. Vi skal i det følgende afsnit argumentere for, at der i Campbell Collaborations rapport i høj grad må antages at være tale om sådan spurious correlation. Ovenfor viste vi, at effekten af interventionsprogrammerne varierede med lokalitet, selv når man kontrollerede for effekten af studiedesign, og forfatterne konstaterer da også, at Norge spiller en helt speciel rolle. Programs implemented in Norway seem to work best and this could be related to the long tradition of bullying research in Scandinavian countries. Other factors are that Scandinavian schools are of high quality, with small classes and well-trained teachers, and there is a Scandinavian tradition of state intervention in matters of social welfare. Farrington & Ttofi 2009:73 Hvis det imidlertid er sådan, at der er i Norge er særligt gunstige forhold for mobbeintervention, så vil programelementer, der fortrinsvis er med i de norske undersøgelser komme til at fremtræde som virkningsfulde uanset om de er det eller ej fordi de afprøves under mere gunstige omstændigheder end programelementer, der anvendes i andre lande 4. 3 Det anføres, at multivariate analyser kan afhjælpe disse problemer, og der udføres faktisk multivariate analyser, hvor kun et begrænset antal af de udpegede elementer viser sig at have en virkning, men disse fund spiller ingen væsentlig rolle i de senere konklusioner. 4 Når Norge kan få mærkbar indflydelse skyldes det, at metaanalyser indeholder en del meget store norske undersøgelser. 5

6 For at undersøge dette, har vi gentaget Campbell Collaborations analyse af programog designelementer uden de 7 norske programmer. Hvis de signifikante effekter faktisk var udtryk for generaliserbare sammenhænge, skulle man forvente at finde samme signifikante effekter i den nye analyse. Tabel 3, der bygger på Farrington & Ttofi 2009, tabel 12, 13 og 14 og egne beregninger, viser hvilke program- og designelementer, der er fundet signifikante i Campbell rapportens marginale analyser. Tabellen viser yderligere, hvilke elementer der ville være signifikante, hvis de norske interventionsundersøgelser ikke var inkluderet; og hvilke der i rapporten er fundet signifikante ved den multivariate analyse. Som man ser, finder Campbells marginale analyser langt flere signifikante programelementer, end man finder, når Norge er udeladt, eller når der er kontrolleret for samvariation gennem en multivariat analyse. Dette kan kun tages som et tegn på, at en lang række af de signifikante program- og designelementer, som Campbell Collaboration har fundet, ikke er virkningsfulde i sig selv, men kun gennem deres association med andre virkningsfulde elementer (spurious correlation). Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at visse programelementer (Disciplinary methods og Based on Olweus) ligefrem skifter fortegn og går fra at have ingen eller signifikant positiv effekt til at have en negativ effekt, når de norske undersøgelser udelades. Tabel 4 Signifikante program- og designelementer i tre analyser Alle programmer (Marginal) Uden Norge (Marginal) Alle programmer (Regression) Mobbere. Mobbeofre. Mobbere. Mobbeofre. Mobbere. Mobbeofre. Program Elements Parent training/meetings Playground supervision Intensity for children Intensity for teachers Duration for children Disciplinary methods Duration for teachers + Classroom management Teacher training Classroom rules Whole-school policy School conferences Information for parents Cooperative group work Work with peers Videos Design Features Age of children Outcome measure + Publication date + Based on Olweus Total elements In Norway Not in US and Canada Sample size + Design 6

7 Kilde: Farrington & Ttofi 2009, tabel 12, 13 og 14 og egne beregninger. p < 0.05, + p< 0.10, p< 0.05 (negativt fortegn) Ovenstående overvejelser peger på, at resultaterne af metaanalysen meget langt fra er entydige, og at de ikke giver baggrund for håndfaste konklusioner. Vi vil ikke påstå, at de resultater, vi har fundet, når vi f.eks. udelader de norske resultater, er sandere end resultaterne fra den fulde analyse, men de er anderledes, og det burde de ikke være, hvis resultaterne fra Farrington & Ttofi var robuste og generaliserbare. Disciplinary methods Disciplinary methods var et af de programelementer, der skiftede fortegn alt efter hvilke andre programelementer, de blev associeret med. I den samlede analyse havde de programmer, der indeholder elementet Disciplinary methods, signifikant bedre resultater end de programmer, der ikke indeholdt elementet. (Den gennemsnitlige effekt estimeredes til OR=1.44 mod OR=1.21 for dem, der ikke indeholdt elementet). Når de 7 norske programmer fjernes, giver de programmer, der indeholder elementet Disciplinary methods, signifikant dårligere resultater end de programmer, der ikke indeholder elementet. (Her estimeres den gennemsnitlige effekt til OR=1.00 mod OR=1.28 for dem, der ikke indeholder elementet). I tabel 5 er programmer, der indeholder programelementet Disciplinary methods opdelt efter geografisk område. Tabel 5 Programmer, der indeholder programelementet Disciplinary methods opdelt efter geografsk område. Effekt for mobbeofre Program OR for mobbeofre Europa Sprober et al. (2006) 1.15 (uden Norge) Fekkes et al. (2006) 1.25 Rican et al. (1996) 2.46 Alle 1.26 Kaiser-Ulrey (2003) 0.65 Rosenbluth et al. (2004) 0.70 US/Canada Pagliocca et al. (2007) 0.92 Pepler et al. (2004) 0.94 Melton et al. (1998) 1.06 Alle 0.95 Olweus/Bergen Olweus/Oslo Norge Olweus/New National 1.59 Olweus/Oslo Olweus/Bergen 2.89 Alle 1.62 De europæiske programmer har en effekt, der ligger helt på linje med de programmer, der ikke indeholder elementet (OR=1.26 mod OR=1.21). Derimod ligger programmerne fra US/Canada markant under og programmerne fra Norge markant over de øvrige programmer. Disse resultater kalder på en nøjere analyse af, hvordan og hvorfor resultaterne på denne måde hænger sammen med geografisk område, og det burde være oplagt, at metaanalysen i sin nuværende form ikke giver baggrund for 7

8 at udtale sig om virkningen af programelementet Disciplinary methods i forhold til at reducere antal mobbeofre. En anden vinkel I de foregående analyser har vi holdt os inden for metaanalysens forståelsesramme, hvor man nok taler om samvariation, men ikke om synergi. Man kunne imidlertid anlægge en helt anden vinkel på problematikken. Måske er det netop ikke særlig hensigtsmæssigt at adskille og måle effekt af disse elementer enkeltvis. Måske er det den samtidige tilstedeværelse af mange elementer det at problematikken mødes på mange niveauer, fra mange vinkler, gennem mange forskellige kræfter og kanaler der afstedkommer effekt? Frem for at søge enkeltelementers effekt og måle den som isoleret fænomen, burde man måske tænke i evalueringsmetoder, som netop havde fokus på sammenhænge mellem forskellige spektre af elementer og effekter skabt gennem netop sådanne strategisk tilrettelagte flervinklede indsatser. Rapportens mobbebegreb Campbell rapportens definition og afgræsning af mobbebegrebet er hentet fra det, man kan kalde for mobbeforskningens første paradigme, hvor mobning forstås som gentagende aggressive handlinger fra en eller flere personer over tid i et asymmetrisk magtforhold, og hvor fokus primært rettes mod individuelle egenskaber hos hhv. mobber og mobbet. Grundlæggeren og den førende teoretiker indenfor dette paradigme er svensk/norske professor Dan Olweus. I rapportens afsnit om mobbedefinition citeres dog flere mobbeforskere. En del af disse forskere bl.a. Roland (1989) og Samivalli (2002) har delaspekter med i deres mobbeafgræsning, som indikerer, at mobning her forstås som et fænomen, der udover individuelle egenskaber også indeholder visse sociale dynamikker. Samtlige nævnte referencer i rapporten er, trods henvisningen til forskere der også inkluderer disse delaspekter i deres definitionspraksis, alle hentet fra mobbeforskningens første paradigme, hvis fællesnævner og udgangspunkt er en forståelse af mobning som et møde mellem personer med svage og stærke personegenskaber. Fra årtusindeskiftet suppleredes imidlertid det første paradigme med andre grundlæggende forståelser af mobning. Eriksson et al. (2002) påpeger, at mobning er et kontekstsensitivt fænomen. I Danmark har de børneretlige miljøer (Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet) igennem de sidste 10 år kritiseret den individorienterede tilgang til mobbeproblematikken og fremhævet eksempler på, at en sådan forståelse kan føre til eksklusion af enkeltelever fra lokale skolemiljøer. I exbus arbejder vi med en tilgang, der sætter fokus på mobning som resultatet af et samspil mellem mange (sociale, kulturelle, historiske, individuelle og materielle) kræfter i og omkring skoleklasser. Den socialdynamiske mobbeforståelse i NGO-miljøerne og blandt et stigende antal forskere anser mobning som et gruppefænomen, der opstår og bliver til i sociale sammenhænge som f.eks. en skoleklasse, hvor børn er henvist til at fungere sammen qua formaliserede rammer. I Campbell-rapporten er det socialdynamiske paradigme (andet paradigme) kun repræsenteret i minimal grad, og når det sker, da i forbindelse med mindre eller 8

9 sekundære dele af de evaluerede programmer. Cambell-rapporten kan i den forstand ikke anses for at levere en bred og gennemgribende undersøgelse af antimobbeprogrammer i almindelighed, men i højere grad ses som en undersøgelse af første-paradigme programmer. Disse programmer er de ældste i feltet og har derfor en længere implementeringshistorie bag sig. Samtidig er der qua definitionstypen og altså det første paradigmes mere statiske problem- og personforståelse, tale om en type programmer, der har langt nemmere ved at korrespondere med en så enkel evidensforståelse som den, der ligger til grund for Campbell-rapportens arbejde. En fænomenforståelse, der fordrer større sensitivitet overfor et fænomens sociale kompleksitet, sådan som tilfældet er i det andet paradigme, ville selvsagt kræve evidensbasering foretaget gennem måleredskaber, som var i stand til at adressere og fange kompleksitet og det er der ikke tale om med de metoder, som Campbell rapporten gør brug af. Det kan være en af årsagerne til, at det netop er disse 44 programmer, der er udtaget til evidensanalyser. Konklusioner Campbell Collaboration har udarbejdet en omfattende forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er, som vi nævnte indledningsvis, meget information at hente i de 44 programmer, som er inkluderet i metaanalysen, og hvis hovedelementer er beskrevet kort i rapportens indledning. Så meget desto mere kan det undre, at rapporten grundet sin bundethed til et ganske bestemt udvælgelseskoncept med baggrund i en særlig form for evalueringsstandarder, men uden begrundelse i programmernes indhold, kommer til at negligere så stor en del af de indsatser og de kundskaber om mobning og antimobbepraksisser, som det her bliver tilfældet. I alt 578 af de identificerede programmer er således frasorteret i rapportens oversigt. Udvælgelsesstrategien kommer på den måde til at fungere direkte kontraindikativt i forhold til en ambition om at generere stadig mere omfattende kundskab om mobning som fænomen. Givet det metaanalytiske arbejdes begrænsninger kunne man have ønsket sig en mere forsigtig formulering af rapportens konklusioner. Efterspørgslen efter ny viden og nye handlemuligheder er meget stærk på dette felt. I det lys er det uheldigt, hvis rapporter af denne art snarere kommer til at bremse end at bidrage støttende til kundskabsudviklingen. I Campbell-rapporten bliver det første tilfældet, når det konkluderes, at der nu er genereret tilstrækkelig meget og tilstrækkelig robust kundskab til, at der kan udvikles et system for certificering baseret på netop de fremgangsmåder, som rapporten har udpeget som virkningsfulde. Som indledningsvis nævnt mener vi netop ikke, at rapporten giver den robuste og generaliserbare viden, der kræves for at kunne tale om evidens i forhold til interventionsprogrammer, langt mindre giver baggrund for at iværksætte et akkrediteringsprogram som foreslået af Campbell Collaboration. Reference: Farrington, David P. & Maria M.Ttofi (2009) School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Systematic Reviews 2009:6. Open access article: 9

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Fællesskabende didaktikker (Et undervisningsvi mod eksklusionsmønstre)

Fællesskabende didaktikker (Et undervisningsvi mod eksklusionsmønstre) Fællesskabende didaktikker (Et undervisningsvi mod eksklusionsmønstre) v/ Helle Rabøl Hansen, adjunkt, Phd. Århus Universitet / IUP (DPU) Her fik jeg noget, jeg søgte efter. Jeg fik kærlighed (17 årig

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

RANDOMISEREDE FORSØG:

RANDOMISEREDE FORSØG: RANDOMISEREDE FORSØG: HVAD, HVORFOR & HVORDAN? HELLE HANSEN METTE DEDING PROGRAM 13.00-13.45 Velkomst Hvad er randomiserede kontrollerede forsøg? Randomiserede forsøg historisk set Hvorfor gennemføre RCT-studier?

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet 2 Udvikling i danske kommunernes Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

2 Forældrepositioner i elevmobning afmagtsproduktion i skole/hjem-samarbejdet 59

2 Forældrepositioner i elevmobning afmagtsproduktion i skole/hjem-samarbejdet 59 Indhold Indledning... 7 1 Mobning og social eksklusionsangst 21 Dorte Marie Søndergaard 2 Forældrepositioner i elevmobning afmagtsproduktion i skole/hjem-samarbejdet 59 Nina Hein 3 Genkendelser af digital

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere