Hvad måler Campbell Collaboration?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad måler Campbell Collaboration?"

Transkript

1 Hvad måler Campbell Collaboration? En kritisk kommentar til rapporten: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization Af Inge Henningsen, Helle Rabøl Hansen og Dorte Marie Søndergaard Campbell Collaboration har gennemført et omfattende arbejde med at indsamle data til en forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er meget information at hente i de 44 programmer, som rapporten inkluderer, og hvis hovedelementer er beskrevet i rapportens indledning. Campbells analyser har imidlertid så væsentlige begrænsninger, at centrale dele af rapportens konklusioner ikke kan siges at være holdbare. Vi har i det følgende eksemplificeret en række af vore indvendinger, og det er på den baggrund vores klare opfattelse, at rapporten ikke leverer den robuste og generaliserbare viden, der kræves, for at man kan tale om evidens i forhold til interventionsprogrammer. I det lys er det næppe hensigtsmæssigt, når rapporten konkluderer, at tiden er moden til at udvikle et certificeringssystem (for antimobbeprogrammer) baseret på netop de fremgangsmåder, som rapporten har udpeget som virkningsfulde. Tilsvarende finder vi det betænkeligt, hvis rapportens konklusioner f.eks. i nationale publikationer om rapportens resultater fremstilles som fastslåede kendsgerninger som et mindstemål må der refereres til de problematiseringer, som Campbell rapporten selv indeholder. Det følgende er således ikke et direkte svar på de spørgsmål, som SFI Campbell har stillet, men en review kommentarer der knytter sig til rapportens grundlæggende metodiske og indholdsmæssige præmisser. Udvælgelsesmetode Campbell Collaboration har gennemgået 622 artikler/rapporter, der beskæftiger sig med antimobbeprogrammer. Af disse indgår 44 (7.2 %) i analysen, idet man kun har inkluderet undersøgelser, der indeholder sammenligning af en interventionsgruppe med en kontrolgruppe. De inkluderede programmer er således alene udvalgt på grundlag af deres interne evalueringskriterier. Campbell Collaborations koncept forpligter på den måde de forskere, der skriver forskningsoversigten, til at fravælge ganske omfattende mængder af forskningskundskab om det emne, de har i fokus og fravælgelsen sker ikke på grundlag af kundskabens relevans endsige kvalitet, men alene på grundlag af de evalueringsmetoder, der har været knyttet til interventionsprogrammet. Ambitionen med at udvikle metaanalyser hviler på en antagelse om, at en samlet analyse vil kunne bidrage til at skabe mere sikker viden end den, man kan få fra de enkelte undersøgelser. Metaanalyserne tænkes at kunne finde sammenhænge på tværs af undersøgelser og at bidrage til at gardere mod resultater, der kun beror på tilfældigheder. Campbell Collaboration har gjort et omfattende arbejde i forbindelse med udvælgelse og klassifikation af undersøgelser. Deres analyser har dog som nævnt 1

2 så væsentlige begrænsninger, at visse af rapportens konklusioner ikke kan siges at være holdbare. Studiedesignet påvirker effektstørrelsen Campbell rapporten baserer sig på 44 programmer med et meget varierende deltagerantal. Programmerne indeholder forskellige interventionselementer (Figur 2 og 3 i Farrington & Ttofi, 2009), de har forskelligt studiedesign, og der er brugt forskellige metoder til effektevaluering. Udvælgelseskriteriet har været, at programmerne (i generaliseret form) indeholder før og efter målinger for interventionsgruppen og for en kontrol/sammenligningsgruppe, som ikke har modtaget nogen form for intervention. I analysen vurderes virkningerne af interventionen ved at sammenligne effekterne i interventions- og sammenligningsgruppen. Resultaterne fra de enkelte programmer er omregnet til et fælles effektmål (odds-ratio (OR), se Farrington & Ttofi p ) for reduktion af mobning (både blandt mobbere og mobbeofre). Programmerne er klassificeret i fire grupper afhængigt af det studiedesign, der danner baggrund for effektevalueringen (Se tabel 1): Tabel 1. Gennemsnitlige estimerede effektstørrelser for mobning. Samlet og opdelt efter studiedesign Studiedesign Effektstørrelse (OR) Mobbere Mobbeofre Randomiserede, kontrollerede forsøg Studier med før- og efter målinger 1.60 **) 1.20 *) Andre studier med interventions- og kontrolgruppe 1.20 *) 1.41 **) Alder-kohorte studier 1.51 **) 1.44 **) Alle 1.37 **) 1.29 **) Kilde: Farrington & Ttofi (2009) tabel 8 og 9 *) signifikant p<0.05 **) signifikant p<0.001 Man kan i tabel 1 konstatere, at programmernes (estimerede) effekter ser ud til at afhænge af hvilket studiedesign, der er blevet anvendt. I de programmer, hvor man har foretaget en tilfældig udvælgelse af kontrolgrupper (randomisering), har programmerne ingen signifikant effekt hverken for mobbere eller for mobbeofre. I modsætning hertil viser programmer målt ved alder-kohorte studier i gennemsnit stærkt signifikante effekter i begge grupper. En sammenligning af de estimerede effektstørrelser for de fire typer af studiedesign viser da også, at de er signifikant forskellige ( we can conclude that effect sizes varied significantly across research designs (ibid, p. 60)). Studiernes målte effekt har altså sammenhæng med, hvordan resultatevalueringen rent teknisk er tilrettelagt. Der kan tænkes forskellige forklaringer på forskellene mellem de fire grupper: De kan skyldes statistiske tilfældigheder (usandsynligt i så stort materiale); de kan skyldes, at de fire evalueringsmetoder måler forskelligt; at de bedste programelementer er knyttet til nogle bestemte evalueringsdesign; eller at bestemte design fortrinsvis er 1 OR=1 svarer til at der ikke har været nogen effekt, mens OR > 1 svarer til en positiv og OR < 1 svarer til en negativ effekt 2

3 brugt under særligt gunstige/ugunstige eksterne omstændigheder. Man kan også forestille sig, at der er tale om en kombination af disse forhold. Det er imidlertid afgørende for konklusionernes validitet, at programmernes effekt ikke bare er et artefakt fremkommet som konsekvens af mindre stringente studiedesign. Campbell Collaborations rapport beskæftiger sig kort med fordele og ulemper ved de fire inkluderede studiedesign. Overall, we conclude that these are the best four designs that have been used to evaluate the effects of anti-bullying programs, and we give credence to results obtained in all of them. Farrington & Ttofi 2009:61 Er dette mon udtryk for, at man mener, at de fire studiedesign alle er lige troværdige, således at de fundne forskelle kan siges at repræsentere egentlige substantielle fund? Om det er rigtigt eller forkert er vanskeligt at afgøre, fordi metaanalysen indeholder en meget lang række af mulige kilder til inhomogenitet, der spiller sammen på komplicerede måder (studiedesign, geografisk område, programelementer, hvad er brugt som mobbedefinition, hvordan mobning er målt, etc.). I en evidenssammenhæng er det første krav imidlertid, at man sammenligner lige med lige, altså at de grupper, man betragter, er sammenlignelige i alle andre henseender end den, man er i gang med at undersøge. Vi skal i det følgende gå i detaljer med dele af metaanalysen og vise eksempler på, at dette ikke ser ud til at være tilfældet. Virkningsfulde programmer I rapporten udpeges 19 programmer, der ser ud til at være ( appeared to be ) effektive (Farrington & Ttofi, 2009: p. 58), når det gælder om at reducere mobning. Grundlaget her er en statistisk vurdering af effektstørrelserne i de enkelte studier og ikke metaanalysen. Disse programmer har ifølge målingerne meget varierende effekter, og de enkelte programmer kan indenfor målingerne vise sig at have meget forskellig effekt, når det gælder at reducere hhv. antal mobbere og antal mobbeofre. Her giver metaanalysens systematiseringer anledning til nogle interessante spørgsmål. Der er f.eks. kun et ud af ni randomiserede studier, som viser en signifikant effekt på mobning, mens 7 ud af 9 interventionsprogrammer med alder-kohorte design gav signifikant positive resultater. Er dette udtryk for faktiske effekter, eller er det sådan, at nogle af disse programmer blot fremstår som effektive, fordi det benyttede studiedesign (alders-horte designet) har lav validitet? Om programmerne reelt reducerer mobning, eller om det bare ser sådan ud, fordi der ikke er kontrolleret effektivt for konfunderende effekter, er afgørende for vurderingen og brugen af Campbells analyse. Man kunne have forventet en nærmere undersøgelse af dette forhold. Nedenfor er samspillet mellem effekt og studiedesign elaboreret. Samspil mellem lokalitet og studiedesign I det følgende betragtes de tre lokaliteter Norge (7), Europa (uden Norge) (17), US/Canada/Australien/New Zealand (16) med antal programmer i parentes 2. (Se 2 En lille undersøgelse fra Sydafrika er udeladt af analysen, fordi den ikke rigtigt hører til nogen steder. 3

4 Farrington & Ttofi, 2009, figur 3). I tabel 2 er effektstørrelser for mobbere og mobbede for de tre lokaliteter beregnet. Tabel 2 Effektstørrelser for mobbere og mobbede opdelt efter lokalitet. Lokalitet OR (Bullying) OR (Victimization) Europa (uden Norge) US/Canada etc Norge Der er signifikant forskel på effektstørrelser mellem lokaliteter. Dette er ikke overraskende, da mobbeintervention må formodes at være kontekstafhængig, således at det ikke er de samme programmer, der virker alle steder. I de inkluderede programmer er der således en kompliceret sammenhæng mellem studiedesign og lokalitet, idet alle studiedesign ikke er brugt lige meget alle steder (US/Canada har mange randomiserede undersøgelser, Norge har fortrinsvis alder-kohorte design.) Nedenstående figurer viser, hvad der sker med OR for hhv. mobbere og mobbede, når man kontrollerer for både land og studiedesign. Figur 1. OR for bullying and victimizaon opdelt efter lokalitet og studiedesign Bullying Victimization Europa US Norge Europa US Norge Det fremgår klart af disse figurer, at studiedesignet uanset lokaliteten påvirker den estimerede effektstørrelse, og at interventionseffekten særligt for mobbede ser ud til at afhænge af lokaliteten. Men man ser også, at de norske undersøgelser er specielle (ikke bare er effekten højere, men virkning af studiedesign er byttet om i forhold til undersøgelser på andre lokaliteter). Det er vores opfattelse, at man må have afklaret det inhomogene forhold mellem lokalitet og studiedesign, før resultaterne fra metaanalysen generaliseres. Virkningsfulde design- og programelementer Campbell Collaboration har suppleret den samlede analyse med analyser af en række design- og programelementer, hvis effektivitet man ønsker at identificere særskilt (Farrington & Ttofi 2009, fig. 2 og 3). Dette er gjort gennem en række separate test (marginale analyser), hvor man for hvert element har sammenlignet de gennemsnitlige effektstørrelser i programmer med og uden det pågældende element (Farrington & Ttofi 2009, tabel 12 og 13). På den måde identificeres visse design- og programelementer som virkningsfulde på grundlag af statistisk signifikans. 4

5 Denne undersøgelse af enkeltstående design- og programelementer har imidlertid nogle betydelige svagheder. Da elementerne optræder sammen i programmerne (i vekslende kombinationer), har man i de udførte statistiske analyser ikke kontrolleret for indflydelse fra andre programelementer. Variables that might help to explain differential treatment effects in meta-analysis (e.g. elements of the intervention) cannot be assumed to be statistically independent. Researchers should try to disentangle the relationships among them and identify those that truly have significant independent relationships with effect sizes 3. Multivariate techniques can be used to solve this problem in meta-analysis Farrington & Ttofi 2009:67 Og videre It should be borne in mind, however, that we have discovered the program elements that are most highly correlated with effectiveness. This does not prove that they cause effectiveness [ ] Farrington & Ttofi 2009:69 Campbell Collaboration er således ganske klar på, at man ikke kan vide, om man har fundet de programelementer, der virker. Imidlertid spiller disse begrænsninger/ advarsler en ringe rolle andre steder i Campbell-rapporten, hvor resultaterne fra de enkeltstående analyser tværtimod behandles, som om deres holdbarhed er dokumenteret. Det er således også disse resultater, der uden nogen form for forbehold refereres som fund i udkastet til den danske artikel fra SFI Campbell. Vil man påstå robust viden om enkeltelementers virkning, er det imidlertid afgørende, at man rent faktisk finder de elementer, der virker, ikke bare dem der i et udvalg af interventionsprogrammer har optrådt sammen med dem, der virkede. Vi skal i det følgende afsnit argumentere for, at der i Campbell Collaborations rapport i høj grad må antages at være tale om sådan spurious correlation. Ovenfor viste vi, at effekten af interventionsprogrammerne varierede med lokalitet, selv når man kontrollerede for effekten af studiedesign, og forfatterne konstaterer da også, at Norge spiller en helt speciel rolle. Programs implemented in Norway seem to work best and this could be related to the long tradition of bullying research in Scandinavian countries. Other factors are that Scandinavian schools are of high quality, with small classes and well-trained teachers, and there is a Scandinavian tradition of state intervention in matters of social welfare. Farrington & Ttofi 2009:73 Hvis det imidlertid er sådan, at der er i Norge er særligt gunstige forhold for mobbeintervention, så vil programelementer, der fortrinsvis er med i de norske undersøgelser komme til at fremtræde som virkningsfulde uanset om de er det eller ej fordi de afprøves under mere gunstige omstændigheder end programelementer, der anvendes i andre lande 4. 3 Det anføres, at multivariate analyser kan afhjælpe disse problemer, og der udføres faktisk multivariate analyser, hvor kun et begrænset antal af de udpegede elementer viser sig at have en virkning, men disse fund spiller ingen væsentlig rolle i de senere konklusioner. 4 Når Norge kan få mærkbar indflydelse skyldes det, at metaanalyser indeholder en del meget store norske undersøgelser. 5

6 For at undersøge dette, har vi gentaget Campbell Collaborations analyse af programog designelementer uden de 7 norske programmer. Hvis de signifikante effekter faktisk var udtryk for generaliserbare sammenhænge, skulle man forvente at finde samme signifikante effekter i den nye analyse. Tabel 3, der bygger på Farrington & Ttofi 2009, tabel 12, 13 og 14 og egne beregninger, viser hvilke program- og designelementer, der er fundet signifikante i Campbell rapportens marginale analyser. Tabellen viser yderligere, hvilke elementer der ville være signifikante, hvis de norske interventionsundersøgelser ikke var inkluderet; og hvilke der i rapporten er fundet signifikante ved den multivariate analyse. Som man ser, finder Campbells marginale analyser langt flere signifikante programelementer, end man finder, når Norge er udeladt, eller når der er kontrolleret for samvariation gennem en multivariat analyse. Dette kan kun tages som et tegn på, at en lang række af de signifikante program- og designelementer, som Campbell Collaboration har fundet, ikke er virkningsfulde i sig selv, men kun gennem deres association med andre virkningsfulde elementer (spurious correlation). Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at visse programelementer (Disciplinary methods og Based on Olweus) ligefrem skifter fortegn og går fra at have ingen eller signifikant positiv effekt til at have en negativ effekt, når de norske undersøgelser udelades. Tabel 4 Signifikante program- og designelementer i tre analyser Alle programmer (Marginal) Uden Norge (Marginal) Alle programmer (Regression) Mobbere. Mobbeofre. Mobbere. Mobbeofre. Mobbere. Mobbeofre. Program Elements Parent training/meetings Playground supervision Intensity for children Intensity for teachers Duration for children Disciplinary methods Duration for teachers + Classroom management Teacher training Classroom rules Whole-school policy School conferences Information for parents Cooperative group work Work with peers Videos Design Features Age of children Outcome measure + Publication date + Based on Olweus Total elements In Norway Not in US and Canada Sample size + Design 6

7 Kilde: Farrington & Ttofi 2009, tabel 12, 13 og 14 og egne beregninger. p < 0.05, + p< 0.10, p< 0.05 (negativt fortegn) Ovenstående overvejelser peger på, at resultaterne af metaanalysen meget langt fra er entydige, og at de ikke giver baggrund for håndfaste konklusioner. Vi vil ikke påstå, at de resultater, vi har fundet, når vi f.eks. udelader de norske resultater, er sandere end resultaterne fra den fulde analyse, men de er anderledes, og det burde de ikke være, hvis resultaterne fra Farrington & Ttofi var robuste og generaliserbare. Disciplinary methods Disciplinary methods var et af de programelementer, der skiftede fortegn alt efter hvilke andre programelementer, de blev associeret med. I den samlede analyse havde de programmer, der indeholder elementet Disciplinary methods, signifikant bedre resultater end de programmer, der ikke indeholdt elementet. (Den gennemsnitlige effekt estimeredes til OR=1.44 mod OR=1.21 for dem, der ikke indeholdt elementet). Når de 7 norske programmer fjernes, giver de programmer, der indeholder elementet Disciplinary methods, signifikant dårligere resultater end de programmer, der ikke indeholder elementet. (Her estimeres den gennemsnitlige effekt til OR=1.00 mod OR=1.28 for dem, der ikke indeholder elementet). I tabel 5 er programmer, der indeholder programelementet Disciplinary methods opdelt efter geografisk område. Tabel 5 Programmer, der indeholder programelementet Disciplinary methods opdelt efter geografsk område. Effekt for mobbeofre Program OR for mobbeofre Europa Sprober et al. (2006) 1.15 (uden Norge) Fekkes et al. (2006) 1.25 Rican et al. (1996) 2.46 Alle 1.26 Kaiser-Ulrey (2003) 0.65 Rosenbluth et al. (2004) 0.70 US/Canada Pagliocca et al. (2007) 0.92 Pepler et al. (2004) 0.94 Melton et al. (1998) 1.06 Alle 0.95 Olweus/Bergen Olweus/Oslo Norge Olweus/New National 1.59 Olweus/Oslo Olweus/Bergen 2.89 Alle 1.62 De europæiske programmer har en effekt, der ligger helt på linje med de programmer, der ikke indeholder elementet (OR=1.26 mod OR=1.21). Derimod ligger programmerne fra US/Canada markant under og programmerne fra Norge markant over de øvrige programmer. Disse resultater kalder på en nøjere analyse af, hvordan og hvorfor resultaterne på denne måde hænger sammen med geografisk område, og det burde være oplagt, at metaanalysen i sin nuværende form ikke giver baggrund for 7

8 at udtale sig om virkningen af programelementet Disciplinary methods i forhold til at reducere antal mobbeofre. En anden vinkel I de foregående analyser har vi holdt os inden for metaanalysens forståelsesramme, hvor man nok taler om samvariation, men ikke om synergi. Man kunne imidlertid anlægge en helt anden vinkel på problematikken. Måske er det netop ikke særlig hensigtsmæssigt at adskille og måle effekt af disse elementer enkeltvis. Måske er det den samtidige tilstedeværelse af mange elementer det at problematikken mødes på mange niveauer, fra mange vinkler, gennem mange forskellige kræfter og kanaler der afstedkommer effekt? Frem for at søge enkeltelementers effekt og måle den som isoleret fænomen, burde man måske tænke i evalueringsmetoder, som netop havde fokus på sammenhænge mellem forskellige spektre af elementer og effekter skabt gennem netop sådanne strategisk tilrettelagte flervinklede indsatser. Rapportens mobbebegreb Campbell rapportens definition og afgræsning af mobbebegrebet er hentet fra det, man kan kalde for mobbeforskningens første paradigme, hvor mobning forstås som gentagende aggressive handlinger fra en eller flere personer over tid i et asymmetrisk magtforhold, og hvor fokus primært rettes mod individuelle egenskaber hos hhv. mobber og mobbet. Grundlæggeren og den førende teoretiker indenfor dette paradigme er svensk/norske professor Dan Olweus. I rapportens afsnit om mobbedefinition citeres dog flere mobbeforskere. En del af disse forskere bl.a. Roland (1989) og Samivalli (2002) har delaspekter med i deres mobbeafgræsning, som indikerer, at mobning her forstås som et fænomen, der udover individuelle egenskaber også indeholder visse sociale dynamikker. Samtlige nævnte referencer i rapporten er, trods henvisningen til forskere der også inkluderer disse delaspekter i deres definitionspraksis, alle hentet fra mobbeforskningens første paradigme, hvis fællesnævner og udgangspunkt er en forståelse af mobning som et møde mellem personer med svage og stærke personegenskaber. Fra årtusindeskiftet suppleredes imidlertid det første paradigme med andre grundlæggende forståelser af mobning. Eriksson et al. (2002) påpeger, at mobning er et kontekstsensitivt fænomen. I Danmark har de børneretlige miljøer (Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet) igennem de sidste 10 år kritiseret den individorienterede tilgang til mobbeproblematikken og fremhævet eksempler på, at en sådan forståelse kan føre til eksklusion af enkeltelever fra lokale skolemiljøer. I exbus arbejder vi med en tilgang, der sætter fokus på mobning som resultatet af et samspil mellem mange (sociale, kulturelle, historiske, individuelle og materielle) kræfter i og omkring skoleklasser. Den socialdynamiske mobbeforståelse i NGO-miljøerne og blandt et stigende antal forskere anser mobning som et gruppefænomen, der opstår og bliver til i sociale sammenhænge som f.eks. en skoleklasse, hvor børn er henvist til at fungere sammen qua formaliserede rammer. I Campbell-rapporten er det socialdynamiske paradigme (andet paradigme) kun repræsenteret i minimal grad, og når det sker, da i forbindelse med mindre eller 8

9 sekundære dele af de evaluerede programmer. Cambell-rapporten kan i den forstand ikke anses for at levere en bred og gennemgribende undersøgelse af antimobbeprogrammer i almindelighed, men i højere grad ses som en undersøgelse af første-paradigme programmer. Disse programmer er de ældste i feltet og har derfor en længere implementeringshistorie bag sig. Samtidig er der qua definitionstypen og altså det første paradigmes mere statiske problem- og personforståelse, tale om en type programmer, der har langt nemmere ved at korrespondere med en så enkel evidensforståelse som den, der ligger til grund for Campbell-rapportens arbejde. En fænomenforståelse, der fordrer større sensitivitet overfor et fænomens sociale kompleksitet, sådan som tilfældet er i det andet paradigme, ville selvsagt kræve evidensbasering foretaget gennem måleredskaber, som var i stand til at adressere og fange kompleksitet og det er der ikke tale om med de metoder, som Campbell rapporten gør brug af. Det kan være en af årsagerne til, at det netop er disse 44 programmer, der er udtaget til evidensanalyser. Konklusioner Campbell Collaboration har udarbejdet en omfattende forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er, som vi nævnte indledningsvis, meget information at hente i de 44 programmer, som er inkluderet i metaanalysen, og hvis hovedelementer er beskrevet kort i rapportens indledning. Så meget desto mere kan det undre, at rapporten grundet sin bundethed til et ganske bestemt udvælgelseskoncept med baggrund i en særlig form for evalueringsstandarder, men uden begrundelse i programmernes indhold, kommer til at negligere så stor en del af de indsatser og de kundskaber om mobning og antimobbepraksisser, som det her bliver tilfældet. I alt 578 af de identificerede programmer er således frasorteret i rapportens oversigt. Udvælgelsesstrategien kommer på den måde til at fungere direkte kontraindikativt i forhold til en ambition om at generere stadig mere omfattende kundskab om mobning som fænomen. Givet det metaanalytiske arbejdes begrænsninger kunne man have ønsket sig en mere forsigtig formulering af rapportens konklusioner. Efterspørgslen efter ny viden og nye handlemuligheder er meget stærk på dette felt. I det lys er det uheldigt, hvis rapporter af denne art snarere kommer til at bremse end at bidrage støttende til kundskabsudviklingen. I Campbell-rapporten bliver det første tilfældet, når det konkluderes, at der nu er genereret tilstrækkelig meget og tilstrækkelig robust kundskab til, at der kan udvikles et system for certificering baseret på netop de fremgangsmåder, som rapporten har udpeget som virkningsfulde. Som indledningsvis nævnt mener vi netop ikke, at rapporten giver den robuste og generaliserbare viden, der kræves for at kunne tale om evidens i forhold til interventionsprogrammer, langt mindre giver baggrund for at iværksætte et akkrediteringsprogram som foreslået af Campbell Collaboration. Reference: Farrington, David P. & Maria M.Ttofi (2009) School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Systematic Reviews 2009:6. Open access article: 9

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2011 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Farrington D P, Ttofi M M: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Collaboration,

Læs mere

INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL

INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL DISPOSITION Evidensbaseret viden, politik og praksis Campbell systematiske forskningsoversigter Campbell forskningsoversigt

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL PRIMÆR VS. SEKUNDÆR EFFEKTFORSKNING Primær effektforskning Studium af grunddata. Undersøgelsesdesign afhænger af problemstilling og datamuligheder.

Læs mere

EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL

EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGT: Regina M. Oliver, Joseph H. Wehby, Daniel J. Reschly Teacher classroom

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Effektevaluering hvorfor og hvordan? Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Siden november 2010 ansat på projekt Trivsel,

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET 2 SFI RCT S PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET:

Læs mere

HVAD VIRKER I SOCIAL FOREBYGGELSE? METTE DEDING, SFI CAMPBELL

HVAD VIRKER I SOCIAL FOREBYGGELSE? METTE DEDING, SFI CAMPBELL HVAD VIRKER I SOCIAL FOREBYGGELSE? METTE DEDING, SFI CAMPBELL DISPOSITION 1. INTRODUKTION 2. EFFEKTMÅLING RANDOMISEREDE KONTROLLEREDE FORSØG 3. VIDEN FRA DANMARK OG SKANDINAVIEN 4. EFFEKTMÅLING I TIDEN

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Ordbog om effektma ling

Ordbog om effektma ling Ordbog om effektma ling Indhold Allokering... 2 Andre forskningsdesign med kontrolgruppe... 2 Andre forskningsdesign uden kontrolgruppe... 2 Campbell-samarbejdet... 3 Dokumentation... 3 Effektmåling...

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Evaluering af komplekse teknologier

Evaluering af komplekse teknologier Evaluering af komplekse teknologier Finn Diderichsen Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet Dias 1 De tre videnstyper (Grøn m.fl. DSI 2012): Teoretisk viden om årsager til sygdom og sygdomskonsekvenser

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 DKJUP 09-07/2013 By Henrik Adam AGENDA 1. Sikkerhedsklima/Formål 2. Deltagelse/Feedback 3. Vurdering 4. Resultater 5. Konklusion NOSACQ-50 Formål Formål Et diagnostik og interventions-værktøj

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret)

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret) KOMMENTARSKABELON Dato Dokument 02-02-2014 Høring af CCS Klassifikation af ressourcer Udfyldt af: E-mail: Arkidata v. Peter Hauch hauch@arkidata.dk Navn på person der kommer med kommenta rer Henvisni ng

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet? Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?) Professor Dorte Gyrd-Hansen Leder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning

Læs mere

HVAD ER EN EFFEKTMÅLING? Mette Deding

HVAD ER EN EFFEKTMÅLING? Mette Deding HVAD ER EN EFFEKTMÅLING? Mette Deding TILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG EFTERMÅLINGER 90% af dem, der modtog behandlingen var tilfredse eller meget tilfredse men det siger ikke noget om effekten 75% af dem,

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program

Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program Søren Holm, PhD Thesis Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program Summary Background: Cannabis use in adolescent is a public health concern associated with high

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Unge og mobning. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og mobning. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 4 Unge og mobning Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 49 1. Indledning I dette kapitel fortsætter vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

RANDOMISEREDE FORSØG:

RANDOMISEREDE FORSØG: RANDOMISEREDE FORSØG: HVAD, HVORFOR & HVORDAN? MAIKEN PONTOPPIDAN Ph.d. studerende, Public Health SFI og KU Børn og Familie EFFEKTSTIGEN 2 HVORFOR RCT? Det bedste design til effektmåling Pga. den tilfældige

Læs mere

For grundydelser gælder der ikke samme regel. Her optræder to ens behandlinger fra samme yder til samme patient i samme uge, som to linjer i data.

For grundydelser gælder der ikke samme regel. Her optræder to ens behandlinger fra samme yder til samme patient i samme uge, som to linjer i data. Antal ydelser Vi beskriver her variablen v_antydel Optræder i sygesikringsregisteret i perioden fra 1990 til nu. Har ingen missing værdier. Har værdisættet -99 til 99. Variablen v_antydel har to betydninger:

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Til Københavns Kommune Dokumenttype Guide til vidensbank Dato Maj 2013 KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Mangler billede INDHOLD 1. Introduktion til vidensbanken 2 2. Hvilken viden indeholder

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SOCIALE INDSATSER

EFFEKTMÅLING AF SOCIALE INDSATSER EFFEKTMÅLING AF SOCIALE INDSATSER MAIKEN PONTOPPIDAN SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD MEGET BRUGTE ORD Effekt Evidens Dokumentation Krav om effekt og dokumentation fylder meget i kommuner,

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Logistisk Regression - fortsat

Logistisk Regression - fortsat Logistisk Regression - fortsat Likelihood Ratio test Generel hypotese test Modelanalyse Indtil nu har vi set på to slags modeller: 1) Generelle Lineære Modeller Kvantitav afhængig variabel. Kvantitative

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESULTATER FRA EFFEKTEVALUERINGEN AF PROGRAMMET 2017 Udarbejdet af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet INDHOLD BAGGRUND SIDE 1 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet?

Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Belønnes studieophold i udlandet på arbejdsmarkedet? Emil Regin Brodersen 1. oktober 2017 Indledning Formålet med dette notat er, at undersøge om nyuddannede akademikere belønnes på arbejdsmarkedet for,

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Stratificerede analyser

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Stratificerede analyser Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Stratificerede analyser Dødsstraf-eksempel Betyder morderens farve noget for risikoen for dødsstraf? 1 Dødsstraf-eksempel: data Variable: Dødsstraf

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Marts 2014 BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN BILAG 2 METODE OG FORSKNINGSDESIGN INDHOLD 1. Design- og metodebilag 1 1.1 Forskningsdesign 1 1.2 Analysemetoder

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser?

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent,

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

tilsynsgebyrfaktorer

tilsynsgebyrfaktorer Instruktion i at udfylde formularerne "Aktiver i alt" og "Samlet risikoeksponering" til indsamling af tilsynsgebyrfaktorer April 2016 1 Overordnet information vedrørende begge formularer 1 "Navn", "MFI-kode"

Læs mere

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 11.04.08 Susanne Graversen Conny Sønderby Karin Fosdal Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Baggrund for valg af emne. Problemformulering. Begrebsafklaring. Metode. Analyse. Konklusion.

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Under hvilke betingelser bliver indsatserne trivselsfremmende?

Under hvilke betingelser bliver indsatserne trivselsfremmende? Børnerådet: 2013 Under hvilke betingelser bliver indsatserne trivselsfremmende? Tilhørsforhold, blive set, forpligtende bånd mellem mennesker Læringsfællesskaber der fremmer trivsel.. Vi vil gerne Fremhæve

Læs mere

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Anna Amilon Materiel vurdering Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed i forhold

Læs mere

RANDOMISERING AF RØD STUE HVORDAN SIKRES SUCCESFULD IMPLEMENTERING AF ET RANDOMISERET STUDIE?

RANDOMISERING AF RØD STUE HVORDAN SIKRES SUCCESFULD IMPLEMENTERING AF ET RANDOMISERET STUDIE? RANDOMISERING AF RØD STUE HVORDAN SIKRES SUCCESFULD IMPLEMENTERING AF ET RANDOMISERET STUDIE? KAREN KRAG SEHESTED, RAMBØLL HANNE NIELSEN, RAMBØLL HVAD ER VI OPTAGET AF? Kan RCT flyttes ud af en kontrolleret

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere