Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup"

Transkript

1 Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1

2 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt udbygget i løbet af forår og sommer 211. OP teamet blev etableret som en udbygning af et allerede eksisterende ambulatorium og udslusningsteam med 3 medarbejdere. Teamet har i satspuljeprojektet fået tilført 4,5 stilling og består således nu af 7,5 årsværk fordelt på: 1 teamleder (sygeplejerske) 1 overlæge 4 sygeplejersker 1 socialrådgiver ½ sekretær OP teamet er et af to retspsykiatriske team i RHP, teamet dækker et optageområde svarende til det tidligere Københavns amt (og i begrænset omfang det gamle Frederiksborg amt), mens det andet OP team dækker det tidligere H:S. Det tidligere Frederiksborg amt er endnu ikke dækket med et retspsykiatrisk OP team. OP teamet har i løbet af 211 behandlet 36 patienter. Fordelt på 33 mænd og 3 kvinder, i alderen 22 til 65 år og med en gennemsnitsalder på 38,5 år. Henvisninger Henvisningerne til teamet kommer alle internt fra Region Hovedstadens Psykiatri, og fordeler sig mellem almenpsykiatriens hovedfunktion og den regionaliserede retspsykiatri som følger: Almen psykiatrien 21 Retspsykiatrien 15 Af de 36 henviste patienter kommer de 19 fra Psykiatrisk Center Glostrup, mens de 17 kommer fra de øvrige Psykiatriske Centre i RHP. De 19 patienter fra Psykiatrisk Center Glostrup 1 er henvist fra følgende enheder: Afd. J senge (retspsykiatri) 1 Afd. P senge (almen) 4 Afd. P amb. (almen) 5 De 17 patienter fra øvrige Centre i Region Hovedstadens Psykiatri er henvist fra følgende Centre PC Ballerup 6 PC Sct. Hans 6 PC Gentofte 2 PC Amager 1 PC Hvidovre 1 PC Nordsjælland 1 1 En del af disse patienter er overtaget fra Retspsykiatrisk ambulatorium / udslusningsteam, som allerede i et vist omfang har haft regionsfunktion. I praksis er en del af disse patienter derfor hjemmehørende i andre optageområder end PC Glostrup 2

3 Retspsykiatrisk OP team har primo 211 været på orienteringsrunde til alle samarbejdspartnere i RHP mhp. at sikre kendskab til OP teamets eksistens og tilbud, samt skabe klarhed om målgruppe og henvisningsmåde. OP teamet har i det første år overtaget en del patienter fra tidligere retspsykiatriske funktioner på PC Glostrup. Det forventes derfor at henvisninger fremover i højere grad end 211 vil komme fra de øvrige Centre i RHP. Diagnoser Patienterne er med en enkelt undtagelse henvist med psykiatriske diagnoser fra skizofrenispektret, og helt overvejende med paranoid skizofreni. Diagnoserne fordeler sig på følgende måde: Diagnose Antal patienter F.7.: Organisk personlighedsforstyrrelse 1 F.2.: Paranoid skizofreni 25 F.2.1: Hebefren skizofreni 2 F.2.2: Kataton skizofreni 1 F.2.3: Udifferentieret skizofreni 3 F.22.8 og 9: Paranoid psykose 2 F.28 og 29: Anden ikke organisk psykose 2 Patientgruppen er i stor udstrækning præget af misbrug. Bidiagnoserne befinder sig da også med to undtagelser indenfor misbrugs spektret. Det er specielt blandingsmisbrug, samt alkohol- og hashmisbrug der er dominerende. Det drejer sig om følgende misbrugsdiagnoser: Bidiagnose Antal patienter F.1.1 Skadeligt brug af alkohol 1 F.1.2 Alkohol afhængighed 1 F.1.23 Afholdende i antabusbehandling 2 F.1.25 Kontinuerligt alkoholbrug 1 F Substitutionsbehandling for opioider 2 F.12.1 Skadeligt brug af hash 3 F.12.2 Hash afhængighed 1 F Episodisk hash misbrug 2 F.14.2 Afholdende Kokain 1 F.15.1 Skadeligt brug af Khat 1 F.19.2 Afhængighed af flere psykoaktive stoffer 12 F Afholdende i beskyttet miljø 1 F Afholdende under aversiv behandling 1 F.9. Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed 2 3

4 Tidligere kriminalitet og retslig foranstaltning Af de 36 patienter har i alt 24 tidligere haft en eller flere retslige foranstaltninger. Af de 24 patienter har de 5 i en periode været placeret på Sikringsanstalten på farlighedsdekret. De tidligere retslige foranstaltninger fordeler sig som følger: Dom til Anbringelse 3 Dom til behandling 21 De tidligere retslige foranstaltninger er udløst af følgende domme: Ikke personfarlig kriminalitet. Berigelseskriminalitet, samt overtrædelse af bekendtgørelse vedrørende euforiserende stoffer 3 Personfarlig kriminalitet. Patienterne med en tidligere retslig foranstaltning er væsentligst dømt for personfarlig kriminalitet, og herunder i særlig grad vold af særlig farlig karakter. Tidligere personfarlig kriminalitet : Vold mod embedsmand 8 181: Brandstiftelse 6 237:Drab :Vold, og vold af særlig farlig karakter : Trusler, vold og overtrædelse af tilhold 288: Røveri Aktuel kriminalitet og retslig foranstaltning Af de 36 patienter har 3 tidligere anbringelsesdømte fået videreført dommen til en behandlingsdom i ambulant regi. Endvidere har alle 5 tidligere Sikringsanbragte fået videreført dommen i ambulant regi. De retslige foranstaltninger er udløst af følgende domme: Ikke personfarlig kriminalitet. Overtrædelse af våbenloven 2 Berigelseskriminalitet, samt overtrædelse af 3 bekendtgørelse vedrørende euforiserende stoffer 4

5 Personfarlig kriminalitet. Den aktuelle kriminalitet er som ved de tidligere foranstaltninger væsentligst personfarlig kriminalitet, og herunder særlig vold af særlig farlig karakter, men også røveri og vold mod embedsmand. Aktuel personfarlig kriminalitet : Vold mod embedsmand 1 181: Brandstiftelse 8 237:Drab :Vold, og vold af særlig farlig karakter : Trusler, vold og overtrædelse af tilhold I 211 har 4 patienter af 36 fået tiltalefrafald i forbindelse med fornyet kriminalitet. En patient har fået dom for ny personfarlig kriminalitet. Den fornyede kriminalitet ser ud som følger: Tiltalefrafald, ikke personfarlig kriminalitet Berigelseskriminalitet samt overtrædelse af bekendtgørelse vedrørende euforiserende stoffer 2 Tiltalefrafald, personfarlig kriminalitet 266Trusler 2 Ny dom, personfarlig kriminalitet 266 Trusler 1 I lyset af den meget belastede patientgruppe må den fornyede kriminalitet i 211 derfor anses for at være meget beskeden. 5

6 Henvisningsårsager Ved henvisningen af patienten er den henvisende enhed blevet bedt om at angive en eller flere af nedenstående muligheder til henvisningen. Ultimo 211 har OP teamet set på i hvilket omfang disse henvisningsårsager fortsat er en væsentlig problemstilling i behandlingsarbejdet. Som det fremgår nedenfor fordeler henvisningsårsagerne sig blandt alle muligheder, men med en overvægt omkring aggressiv adfærd/ trusler og manglende medicin effekt og compliance problemer. Den enkelte patient har i gennemsnit tre forskellige henvisning årsager, hvilket illustrerer den komplekse patientgruppe der henvises. Den oplevede belastning fra henvisning til den nuværende situation tyder på at OP teamet er i stand til at rumme sværere og mere komplekse patienter i et behandlingsforløb. Særlig aggressiv og truende adfærd er faldet markant fra 63 % af samtlige patienter ved henvisning til 17% ultimo 211. Når manglende effekt af medicinsk behandling er faldet fra 69 % til 33 % skyldes det formentlig en mangelfuld og ustabil medicinering forud for start i OP teamet Ved henvisning Nuværende 5 Aggressiv adfærd / trusler Misbrug Compliance problemer Medicin manglende effekt Ustabilt fremmøde 6

7 Medicin Medicinanvendelsen afspejler patienternes alvorlige psykiske lidelser, idet 34 af 36 patienter får antipsykotika, og to ud af tre patienter får det i depotform. Hovedparten af patienterne har en langvarig psykiatrisk anamnese, og er i den sammenhæng forsøgt medicineret med forskellige antipsykotika. Enkelte får på den baggrund flere antipsykotiske præparater hvor en kombination af flere præparater har vist sig virksom. Godt 1/3 af patienterne får desuden benzodiazepiner. To patienter får ingen psykofarmakologisk behandling Antipsykotisk depot injektion Antipsykotisk peroralt Antipsykotisk Leponex Antipsykotisk i alt Benzodiazepiner inkl. Rivotril (ikke hypnotica) Ingen medicinsk behandling Antal patienter Substitutionsbehandling På baggrund af det markante misbrug i patientgruppen er det bemærkelsesværdigt at kun et mindretal af patienterne er i substitutionsbehandling. Antal patienter i substitutionsbehandling Substitution Antal patienter Metadon 5 Antabus 4 Suboxone 2 7

8 Psykiatriske symptomer og socialt funktionsniveau Patienternes funktionsniveau, og evne til at mestre og fungere med en række psykiatriske symptomer (GAF-S), samt klare sig i almindelige daglige hverdagssituationer(gaf F), er opgjort ved hjælp af GAF (Global Assessment of Functioning). Opgørelsen viser at OP teamets patienter har omfattende problemer såvel med psykiatriske symptomer, som med det sociale funktionsniveau, ca. 2/3 af patienterne har en GAF score på under 5. Langt størstedelen af patientgruppen placerer sig, såvel på symptomer, som på socialt funktionsniveau, i intervallet mellem 31-4, svarende til svære og alvorlige psykosenære symptomer, og alvorlige og større funktionssvigt på adskillige områder som arbejde, skole og familieforhold. En lille gruppe patienter i OP teamet har en GAF (F) score på mellem 5 8. Det skyldes formentlig at OP teamet har overtaget en række patienter fra det tidligere ambulatorium / udslusningsteam som umiddelbart er mere velfungerende end den beskrevne målgruppe for OP teams. GAF scoren fordeler sig som følger: GAF S Ej registreret 2 Antal patienter GAF-F Ej registreret 2 Antal patienter 8

9 Etnicitet Patienterne i OP teamet er fortrinsvis etnisk danske, de ikke etnisk danske patienter kommer fra en række forskellige lande, fortrinsvis med arabisk og afrikansk baggrund. En del af disse er født og opvokset i Danmark som 2. og 3. generations indvandrere. Etniciteten i patientgruppen fordeler sig som følger: Danmark 19 Tyrkiet 4 Indien 2 Somalia 2 Iran 2 Pakistan 1 Marokko 1 Serbien 1 England 1 Uruguay 1 Tunis 1 Rwanda 1 Bolig Langt hovedparten af patienterne bor i egen bolig. Den tilsyneladende store stabilitet i patienternes bolig situation dækker dog over en del turbulente forløb hvor den enkelte patients boligsituationen har været i spil. Endvidere har flere patienter i løbet af året skiftet boform, skifterne har dog i praksis udlignet hinanden, hvorfor patienternes boform fremstår mere stabil end den reelt er. Boligsituationen ser ud som følger: Bo form Ved henvisning Nuværende Selvstændig bolig Bosted 5 5 Bor hos familie 6 5 Hjemløs 1 2 Forsørgelsesgrundlag 9 % af patienterne i OP teamet er på overførselsindkomst. Det drejer sig væsentligt om pension, hvilket kan være en indikation om at patientgruppen dels er meget belastet, dels har været længe i systemet, og derfor har fået afklaret arbejdsevne og jobmuligheder forud for en pensionsbevilling. Enkelte patienter har fastholdt et lønnet job på almindelige vilkår. Forsørgelsesgrundlag ser ud som følger: Forsørgelsesgrundlag Ved henvisning Nuværende Pension Kontanthjælp 7 5 Løn 2 3 Civilstand 95 % af patienterne er enlige, i oversigten er det patientens konkrete situation der er lagt til grund. Enkelte patienter er gift men reelt enlige, andre patienter har i løbet af året bevæget sig ind og ud af parforhold, disse er rubriceret ift. den mest dominerende civilstand i løbet af året. Enlig 34 Samboende 2 9

10 Indlæggelser i 211 Samlet sengedagsforbrug De tilknyttede 36 patienter har samlet brugt 1653 sengedage svarende til et gennemsnitligt senge dagsforbrug på 45 pr. patient. Af det samlede sengedagsforbrug er der brugt 981 dage i retspsykiatrien, svarende til 59 % af det samlede sengedagsforbrug. I almenpsykiatrien er der brug 672 dage svarende til 41 %. Samlet sengedagsforbrug fordelt på almenpsykiatri og retspsykiatri Indlæggelsesdage i alt Indlæggelsedage i almen psyk. Indlæggelsesdage i retspsyk. Samlet sengedagsforbrug fordelt på patienter Af de 36 patienter har kun 19 været indlagt i 211, de har i gennemsnit været indlagt i 87 dage. Ser man på fordelingen af indlæggelsesdage viser det sig at alene 4 af de 19 patienter tegner sig for mere end ½ delen af sengedagsforbruget. De 4 længst indlagte patienter bruger således tilsammen 95 sengedage svarende til 58 % af det retslige OP teams sengedagsforbrug. Hovedparten af de 19 patienter har været indlagt i almenpsykiatrien, idet 17 patienter har været indlagt i almenpsykiatrien, mens kun 7 har været indlagt i retspsykiatrien. 5 patienter har været indlagt i både almen- og retspsykiatrien i løbet af 211. Sengedagsforbruget ser ud som følger: Indlæggelsesdage fordelt på de 19 patienter, der har været indlagt i

11 Sengedagsforbrug fordelt på 17 patienter indlagt i almenpsykiatrien Indlæggelserne i almenpsykiatrien har været markant kortere end i retspsykiatrien. De 17 patienter i almenpsykiatrien har i gennemsnit været indlagt i 4 dage, mens det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage for de 7 patienter i retspsykiatrien er på 14 dage. Som det fremgår af nedenstående oversigt er sengedagsforbruget for de 17 patienter indlagt i almenpsykiatrien meget uens, fra ganske få dage til flere måneder. Således bruger de 5 mindst forbrugende patienter tilsammen kun 3 % (svarende til 19 dage) af sengedagene, mens de 5 mest forbrugende patienter tilsammen bruger 69 % (svarende til 463 dage) af sengedagene. Indlæggelsesdage fordelt på de 17 patienter, der har været indlagt i almenpsyk. i Sengedagsforbrug fordelt på 7 patienter indlagt i retspsykiatrien Forbruget af retspsykiatriske sengedage fordeler sig på færre patienter, som dog tilsammen bruger flere sengedage end almenpsykiatrien. Her ses ikke den samme spredning idet alle 7 patienter er indlagt to eller flere måneder. De tre mindst forbrugende patienter bruger 25 % (svarende til 248 sengedage) mens de tre mest forbrugende patienter bruger 65% (svarende til 634 sengedage) af det samlede antal sengedag i retspsykiatrien. Indlæggelsesdage fordelt på de 7 patienter, der har været indlagt i retspsyk. i

12 Sammenfatning og konklusion Det retspsykiatriske OP teams har fået den rette målgruppe idet: Langt den overvejende del af patientgruppen har en svær psykiatrisk lidelse, helt overvejende paranoid skizofreni og er derfor i antipsykotisk medicinsk behandling Patienterne har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. Den pådømte retslige foranstaltning er for 89 % vedkommende på baggrund af personfarlig kriminalitet. For 2/3 af patienternes vedkommende har de også tidligere domme for personfarlig kriminalitet. Patienterne har mange komplekse og alvorlige problemstillinger, med omfattende adfærdsog misbrugsproblemer som vanskeliggør behandlingen Patienterne har et meget kompromitteret funktionsniveau med en lav GAF score. De skal derfor have omfattende hjælp og støtte for at klare symptompres og almindelige sociale situationer Patienterne er helt overvejende enlige mænd, som bor i egen bolig og er på overførselsindkomst. De er ligeligt fordelt mellem etniske danskere og andre, og med en gennemsnitalder på 38 år Patienterne har som en naturlig del af behandlingen brug for at være indlagt, og mere end ½ delen af patienterne har været indlagt i 211. Patientgruppen er dog meget uhomogen, og 5 patienter har alene brugt 69 % af OP teamets samlede sengedagsforbrug. Det retspsykiatriske team har i 211 opnået følgende resultater: En af 36 patienter har i løbet af året begået og er blevet dømt for fornyet kriminalitet. Hver patient er i gennemsnit blevet behandlet 32 dage i ambulant regi, og har brugt 45 sengedage, svarende til indlæggelse i 12 % af tiden. Alle patienter har kunnet rummes og fastholdes i ambulant regi. Teamet har formået at fastholde og udbygge en terapeutisk relation, og sikre en antipsykotisk behandling, på trods af omfattende adfærds- og misbrugsproblemer som vanskeliggør behandlingen. 12

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH 01:2010 NOTAT HENNING BJERREGÅRD BACH MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION NOTAT MÅLINGER

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

Misbrugsplan (høringsudkast)

Misbrugsplan (høringsudkast) Misbrugsplan (høringsudkast) Københavns Kommune, 2011-2014 Indhold s. 3 Pejlemærker s. 5 Fokusområder s. 5 1. Tidlig indsats s. 7 2. Unge s. 8 3. Borgere med langvarigt misbrug og afhængighed s. 9 4. Familier

Læs mere

Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling

Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling Etniske Forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling Et registerbaseret studie Karin Helweg-Larsen, Marianne Kastrup Armando Baez, Esben M Flachs Videnscenter for Transkulturel Psykiatri i samarbejde

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Lægeforeningen september 2012 Rapport udarbejdet for Lægeforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved: Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen Stine Kloster, Janne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere