BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR"

Transkript

1 Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST

2 INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe mere viden omkring omfanget af psykiatriske indlæggelser blandt borgere bosiddende på socialpsykiatriske bosteder og i opgangsfællesskaber. Behovet for mere viden om psykiatriske indlæggelser blandt beboere på botilbud er blevet formuleret i dialoger omkring udvikling af det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet. Det tværsektorielle samarbejde består her af den fælles tværsektorielle udviklingsenhed (SPIR), repræsentanter fra Slagelse Kommune samt Psykiatrien Vest. Undersøgelsen ser på omfanget for indlæggelser og senge i perioden samt indlæggelsesmønster henover uge og år. Den omfatter bosteder og opgangsfællesskaber i de seks kommuner i regionens vestlige del (Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted). I denne rapport præsenterer vi undersøgelsens resultater. Det er hensigten, at rapporten skal indgå i den videre dialog omkring udvikling af det tværsektorielle samarbejde omkring borgere, som bor på bosteder og i opgangsfællesskaber. SPIR / maj 215 Opsummering og perspektivering... 4 Baggrund... 7 Formål... 7 Metode... 8 Målgruppe... 8 Datagrundlag... 8 Resultater... 9 Datamaterialet... 9 Diagnoser ved indlæggelser... 1 Indlæggelser og indlæggelses ml. 211 og Indlæggelser fordelt på kommuner Indlæggelses Antallet af indlæggelses fordelt på botilbud Beboere med lange indlæggelser Indlæggelser for beboere med behandlingsdom Indlæggelses- og udskrivningsmønster på uge Udskrivninger Indlæggelses- og udskrivningsmønster på uge fordelt på bostedstype Indlæggelsesmønster fordelt over måneder APPENDIX Tabel Oversigt over bosteder og opgangsfællesskaber (anonymiseret)... 17

3 OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING Vi har ikke kendskab til, at der tidligere har været lavet undersøgelser af psykiatriske indlæggelser blandt beboere på socialpsykiatriske bosteder. Samarbejdet om borgeren med psykiatriske lidelser, der bor på socialpsykiatrisk botilbud, har været beskrevet i andre undersøgelser. Det er blandt andet beskrevet, at borgere med længerevarende psykiatriske sygdomsforløb oplever en manglende sammenhæng og koordination på tværs af sektorer. Endvidere har tidligere undersøgelser vist, at ledere og medarbejdere oplever manglende forståelse for hinandens arbejdsprocedurer på tværs af sektorer samt manglende kommuniation og respekt på tværs af faggrænser og sektorer. Formålet med denne undersøgelse var at afdække omfanget af psykiatriske indlæggelser blandt borgerne, som bor på socialpsykiatriske bosteder og opgangsfællesskaber i de seks kommuner, der udgør optageområde for Psykiatrien Vest i Region Sjælland. Undersøgelsen har udover omfanget af psykiatriske indlæggelser også analyseret, om der er forskelle i antal indlæggelser og indlæggelses på tværs af alder, køn, kommune, bosted/opgangsfællesskab og afhængigt af om bostedet er privat eller kommunalt. Endvidere er det undersøgt, hvorvidt der er forskelle i mønsteret for indlæggelser på tværs af uge og hen over kalenderåret. Målgruppen for undersøgelsen er indlagte beboere på kortere eller længerevarende socialpsykiatriske botilbud under Servicelovens 17 og 18 samt Almenboligloven 15. Datagrundlaget for undersøgelsen er tilvejebragt ved at koble adresser på bosteder med data for psykiatriske indlæggelser i perioden 1. januar 211 til 15. september 214. Undersøgelsen har fundet frem til 49 bosteder og 1 opgangsfællesskaber i de seks kommuner. Der er stor variation i antallet af pladser på de enkelte bosteder og opgangsfællesskaber varierende fra 4 til 56 pladser. I alt udgør det samlede antal pladser i følge vores undersøgelse 746 pladser i de seks kommuner. Heraf er 414 pladser på private bosteder, 255 pladser er på kommunale bosteder og 77 pladser er på opgangsfællesskaber i de seks kommuner. Der er ikke taget højde for udskiftning i beboerne på de enkelte bosteder i løbet af de fire år. Beboerne er talt med i det bosted, hvor de bor ved periodens start, også selvom de evt. er flyttet undervejs. Ud fra datagrundlaget vurderer vi, at det er en mindre gruppe af beboerne, som har skiftet bopælsadresse i perioden, og at det ikke har den store betydning for analysens resultat. I alt har 233 beboere fra 49 bosteder og ti opgangsfællesskaber været indlagt på psykiatrisk afdeling i løbet af undersøgelsesperiodens knap fire år. Ifølge vores undersøgelse har der ikke været indlagte beboere fra syv ud af de 49 bosteder samt et opgangsfællesskab. 55% af alle indlagte var mænd, og vi fandt forskelle i alderssammensætningen på tværs af bosted. Beboere, der var indlagt fra de private bosteder, var yngre end indlagte fra kommunale bosteder samt opgangsfællesskaber. I halvdelen af tilfældene havde indlæggelserne skizofreni som aktionsdiagnose. 23 (9,8%) af de indlagte beboere havde en dom til behandling, og 83 (36%) af beboerne var indlagt med en misbrugsdiagnose. Da undersøgelsen tager udgangspunkt i de beboere, der har været indlagt på psykiatrisk afdeling i perioden, er det ikke muligt at vurdere, om diagnose, køn, alder og andre karakteristika for beboerne, der ikke har været indlagt i perioden, adskiller sig fra de beboere, som har været indlagt. Det er også vanskeligt at afgøre, om der er generelle forskelle på beboere, som bor på privat og kommunalt bosted. Vores undersøgelse tyder dog på, at beboere på kommunale bosteder er ældre, og at en højere andel af beboerne lider af skizofreni, mens målgruppen for private bosteder gennemsnitligt er yngre personer og med en højere andel af personer med personlighedsforstyrrelser. Samlet set var der 117 indlæggelser fra bosteder og opgangsfællesskaber i de seks kommuner. Det svarer til et gennemsnit på 298 indlæggelser pr. år. 214 er ikke medregnet her, da vi kun har datagrundlag til og med september. Hovedparten af indlæggelserne var beboere fra bosteder. 44% af de indlagte var beboere fra private bosteder, og 5% af indlæggelserne var beboere fra kommunale bosteder. Kun 6% var indlæggelser af beboere fra opgangsfællesskaber. Det gennemsnitlige antal indlæggelses over den fireårige periode var 46 ; varierende mellem en og 426. Der var i gennemsnit færre indlæggelses blandt beboere fra private botilbud. Således var 31% af beboerne fra private tilbud indlagt under fem, mens det samme gælder for 21 % af beboere i kommunalt botilbud. Omvendt var 37% af beboerne fra de kommunale botilbud indlagt mere end 55, mens det kun gjaldt for 19% af beboerne fra private tilbud og 2% fra opgangsfællesskaberne. Vi har set nærmere på de beboere, der har haft mange indlæggelses over hele perioden og det seneste år. 34 af de 233 beboere har været indlagt mere end 1 de fire år. Både beboere fra private og kommunale tilbud har haft meget lange indlæggelsesforløb. Desuden er der blandt personer med behandlingsdom samt med en misbrugsdiagnose meget lange indlæggelsesforløb. Indlæggelses- og udskrivningsmønstre fordelt på uge viste at være ret konstant over tid, og vi fandt ikke væsentlige forskelle mellem typer af botilbud. Der sker flest indlæggelser og udskrivninger på hver. Hyppigste indlæggelsesdag har været tirsdag, mens den hyppigste udskrivningsdag har været fredag. Der er kun få indlæggelser og udskrivninger i weekenden. Undersøgelsen kan derfor ikke bekræfte vores hypotese om, at der skulle være flere indlæggelser på psykiatrisk afdeling op til weekenden end på de øvrige uge. Side 4 Side 5

4 BAGGRUND FORMÅL Det er ikke muligt ud fra denne undersøgelse at forklare variationen i indlæggelsesfrekvensen mellem de enkelte bosteder samt hvorfor nogle bosteder ikke har haft indlagte beboere i perioden, mens andre har. Godt 3% af beboerne på bostederne har været indlagt i perioden, mens 38% af beboerne fra opgangsfællesskaberne har været indlagt. Vores forventning var, at der ville være færre beboere fra opgangsfællesskaberne, som ville have behov for indlæggelse, da tilbudet er mindre intensivt end en plads på et bosted, hvilket kunne forventes afspejlet i målgruppen. Alligevel har 38% af beboerne fra opgangsfællesskaberne været indlagt i perioden. Det er i denne undersøgelse ikke muligt at vurdere, om det skyldes tilfældigheder, at der er bosteder, som helt har undgået indlæggelser af deres beboere i perioden eller om der er særlige forhold, som gør, at ingen af beboerne har haft indlæggelser de seneste fire år. Rapporten har bidraget med mere viden om antallet af private og kommunale bosteder samt fra opgangsfællesskaber samt omfanget af indlæggelser af beboerne på psykiatrisk afdeling. Samtidigt rejser rapportens resultater rejser en række nye spørgsmål. Undersøgelsen har afdækket forskel i indlæggelsesfrekvens blandt private og kommunale tilbud samt at der er flere indlæggelses blandt ældre beboere. Det er dog ikke muligt at forklare årsagen til variationerne i indlæggelsesfrekvensen, men undersøgelsen giver en indikation af at ældre beboere samt beboere med komplekse problemstillinger som misbrug og dom fører til flere indlæggelser. Tidligere undersøgelser har beskrevet udskrivelsesproblematikker, herunder mangelfuld kommunikation om borgerens medicin som en væsentlig problemstilling, hvor botilbuddene oplever at de ikke bliver informeret tilstrækkeligt om beboerens medicinske behandling 1. Endvidere er der tidligere identificeret problemstillinger i forhold til udskrivning med kort varsel, hvor det i nogle tilfælde er borgeren der udskriver sig selv. En anden tidligere identificeret problemstilling er, at personalet på bosteder ikke har den faglige kompetence og viden til at administrere medicin samt observere for effekter og bivirkninger. Med udgangspunkt i rapportens resultater samt tidligere undersøgelsers erfaringer på bostedsområdet foreslår SPIR, at det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, psykiatrien og de enkelte bosteder går nærmere ind i problemstillinger omkring organiseringen af samarbejdet mellem de enkelte bosteder og psykiatrien, herunder personalesammensætningen og kompetencer på bostederne. Der kan ses på tilknytningen af fast psykiater til botilbudet samt den konkrete beboersammensætning, herunder sværhedsgraden af den psykiske lidelse og omfang af misbrug. 1 Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud. Den tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Region Sjælland Februar 2145 Borgere, som er bosiddende på socialpsykiatriske bosteder, er den gruppe af borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager det mest omfattende behandlings- og støttetilbud. Baggrunden for at iværksætte undersøgelsen var et ønske om at opnå større viden om omfanget af psykiatriske indlæggelser af borgere, som er bosiddende på socialpsykiatriske bosteder og opgangsfællesskaber. Behovet for mere viden er blevet formuleret i dialoger, som den tværsektorielle udviklingsenhed, SPIR, har haft med repræsentanter fra Slagelse kommune og Psykiatrien Vest. Dialogerne har handlet om at udvikle det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet. Der var desuden et ønske om at få mere viden om, hvordan indlæggelser- og udskrivninger af borgere på bosteder/opgangsfællesskaber fordeler sig på uge samt henover året. Undersøgelsens resultater skal indgå som baggrundsmateriale for den videre dialog mellem Slagelse kommune og Psykiatrien Vest om samarbejdet om borgere, der er bosiddende på socialpsykiatriske bosteder. Undersøgelsens formål er at kortlægge omfanget af indlæggelser for borgere bosiddende på socialpsykiatriske bosteder og opgangsfællesskaber i kommuner i Psykiatrien Vests optageområde. Psykiatrien Vests optageområde dækker over de seks kommuner: Slagelse, Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted og Sorø. Det undersøges, om der er forskel i indlæggelser på tværs af alder, køn, kommune, bosted/opgangsfællesskab samt om bostedet er privat eller kommunalt. Desuden undersøges det, om der er forskel i indlæggelsesog udskrivningesmønsteret på tværs af uge. Dette gøres for at afprøve en hypotese om, at der er en tilbøjelighed til, at beboere på bosteder indlægges på psykiatrisk afdeling op til weekenden, hvor bemandingen er lavere på bostederne. Det undersøges endvidere, om indlæggelsesmønsteret på psykiatrisk afdeling varierer henover året. Side 6 Side 7

5 METODE RESULTATER Herefter kontaktede vi de seks kommuner for at få oplys- Alder ninger om kommunale og private bosteder, som den enkel- Gennemsnitsalderen blandt de 233 beboere, som var ind- te kommunen fører tilsyn med. På baggrund af kommuner- lagt mellem , var 36 år. Den yngste var 13 år og den MÅLGRUPPE nes og tilbudsportalens oplysninger udarbejdede vi en liste over bosteder. DATAMATERIALET ældste var 84 år. 75 (32 %) af de indlagte var under 25 år, mens 79 (34%) var mellem 26 og 45 år, og 79 (34%) var over Målgruppen for undersøgelsen er borgere i de seks kommuner, der bor på kortere eller længerevarende socialpsykiatriske botilbud under Servicelovens 17 og 18, samt Almenboliglovens 15. Desuden indgår beboere i opgangsfællesskaber i de seks kommuner i målgruppen. DATAGRUNDLAG Dataindsamlingen foregik over to omgange. Ved første indsamling af data kontaktede vi bostederne via mail for at fortælle om undersøgelsen og for at bede om cpr. oplysninger på beboerne. De indsamlede cpr-numrene blev koblet med oplysninger om psykiatriske indlæggelser for 211 og 212. Ved anden dataindsamling blev datagrundlaget udvidet med beboere i opgangsfællesskaber samt psykiatriske ind- Antal bosteder og opgangsfællesskaber Der er i alt fundet 49 bosteder og 1 opgangsfællesskaber i de seks kommuner. I alt udgør det 746 pladser, hvor 414 af pladserne er på privat bosted, 255 er på kommunalt bosted og 77 pladser i opgangsfællesskab. I Appendix ses en oversigt fordelt efter kommune og type af bosted og med angivelse af, om der er fundet indlæggelser i undersøgelsesperioden. 45 år. Der er en statistisk signifikant forskel i aldersfordelingen mellem de indlagte beboere på tværs af bostedstyper (privat/kommunal) og opgangsfællesskaber (figur 1). De indlagte fra private bosteder er yngre end indlagte fra kommunale bosteder. 5% af indlagte fra private bosteder er under 26 år, mens det samme kun gælder for 9% af beboerne fra kommunale bosteder. Gruppen af indlagte patienter, som bor på bosteder/opgangsfællesskaber, kan ikke umiddelbart afgrænses via registre. Det har derfor været nødvendigt at identificere gruppen på anden vis. læggelser for 213 og frem til september 214. Patientgrundlaget blev tilvejebragt ved at indsamle og koble adresser på bosteder og opgangsfællesskaber med data om psykiatriske indlæggelser i årene Antal beboere Ialt har 233 beboere på bosted/opgangsfællesskab i de seks kommuner har været indlagt på en psykiatrisk afdeling i perioden fra 211- september 214. Figur 1: Procentvis fordeling af aldersgrupper for indlagte beboere på bosteder/opgangsfællesskaber. Jan211-sep214 Det har ikke været muligt at fremskaffe en samlet oversigt over socialpsykiatriske bosteder. Vi forsøgte i første omgang at identificere bostederne vha. Tilbudsportalen 2, men oplevede, at det var vanskeligt at få et overblik over det samlede antal bosteder, som var relevante for denne undersøgelse. Rapporten indeholder resultater, som er fundet på baggrund af anden dataindsamling og omhandler således den gruppe af beboere på bosteder/opgangsfællesskaber, som har haft en psykiatrisk indlæggelse i den fire-årige undersøgelsesperioden. Enkelte beboere har skiftet bopæl undervejs i perioden. I analysen indgår det bosted, hvor beboeren havde adresse ved undersøgelsesperiodens start. 78 (33%) af de 233 beboere har bopæl på et kommunalt bosted, 125 (54 %) har bopæl på et privat bosted, mens 3 (13 %) af beboerne bor i opgangsfællesskab. Køn 16 (45 %) af de beboere, som har været indlagt, var kvinder, mens 127 (55 %) var mænd Kommunalt bosted Privat bosted Opgang Data af beboernes indlæggelser er analyseret og offentlig- < 26 år år 45 år > 2 gjort i anonymiseret form. Projektet er anmeldt til og godkendt af Datatilsynet via Region Sjællands paraplyanmeldelse. Side 8 Side 9

6 DIAGNOSER VED INDLÆGGELSER Tabel 1: Fordeling af de 233 beboere på diagnose og bo- INDLÆGGELSER OG INDLÆGGELSESDAGE INDLÆGGELSER FORDELT PÅ KOMMUNER stedstype ML. 211 OG 214 Typer af diagnoser I hele perioden har 31% af indlæggelser været beboere fra Den hyppigste aktionsdiagnose 3 ved indlæggelse blandt de 233 beboere har i perioden været en skizofreni-diagnose (F2-F29). Ca. 5 % af indlæggelser skete med en F2-diagnose som aktionsdiagnose i den knap fire-årige periode. Den næsthyppigste diagnose var borderline personlighedsforstyrrelse (F6.3), som optrådte som aktionsdiagnose ved 12% af indlæggelserne. I tabel 1 ses fordeling af beboerne på diagnosegruppe og bostedstype. Hvis en beboer har flere diagnoser, er diag- Kommunalt Privat Opgangsfællesskab I alt F (5%) 1 (%) 1 (3%) 7 (3%) F (68%) 69 (55%) 16 (55%) 138 (59%) F (6%) 9 (7%) 3 (1%) 17 (7%) F (5%) 11 (9%) 3 (1%) 2 (8%) F6-F69 1 (1%) 14 (11%) 2 (7%) 17 (7%) Andet 7 (9%) 21 (17%) 5 (17%) 33 (14%) Total Indlæggelser Antallet af indlæggelser af borgere fra bosteder og opgangsfællesskaber har i perioden i gennemsnit været 298 indlæggelser pr. år. Samlet set over de fire år har der været 117 indlæggelser. Halvdelen af alle indlæggelser har været borgere, som er bosiddende på kommunale bosteder, mens 44% af indlæggelserne har været borgere fra private bosteder. 6% af indlæggelserne har været beboere fra opgangsfællesskaber. Odsherred kommune, mens hhv. 25 % af alle indlæggelser har været beboere fra Sorø og 24% har været fra Slagelse kommune. Der har været færrest indlæggelser blandt beboere fra Kalundborg (1%), Holbæk (9%) samt Ringsted kommuner (Tabel 2). I Odsherred kommune, hvor der er et stort antal private bosteder, er 254 (71%) ud af 357 indlæggelser fra de private bosteder. 63 af indlæggelserne er beboere fra det private bosted Egebo, mens 7 af indlæggelserne er fra det kommunale bosted Grønnehaven. nosen med laveste nummer i diagnosehierakiet valgt. Det ses, at der er en lidt større andel af beboere med skizofreni- Tabel 2: Udvikling i antal indlæggelser i perioden I Sorø er halvdelen af samtlige 291 indlæggelser beboere fra diagnose (F2-29) på de kommunale bosteder, mens der er Jan211-sep214 det kommunale bosted Allehuset/Sneppevej, mens knap en højere andel med personlighedsforstyrrelse (F6-69) på Dom til behandling 18% af indlæggelserne er beboere fra det private bosted de private bosteder. 3 Sundhedsstyrelsens definition på aktionsdiagnose: Den diagnose, der ved udskrivning eller ved afslutning af patientkontakten bedst angiver den tilstand, der har ført til indlæg- 23 (9.9%) af de 233 beboere, som var indlagt i perioden, havde en behandlingsdom (DZ4.61). Misbrug 83 (36 %) af beboerne har været indlagt med en misbrugsdiagnose enten som aktions- eller bidiagnose. 24 (1%) har været indlagt med misbrug som aktionsdiagnose, mens 59 (25%) har været indlagt med misbrug som bidiagnose. År Kommunalt bosted Privat bosted Opgangsfællesskab I alt Total 581 (5 %) 512 (44 %) 74 (6 %) 117 Lundbo. I Slagelse er det beboere fra de kommunale bosteder Århusvej og Østergården, som har haft ca. 84% af de i alt 283 indlæggelser, mens beboere fra det private Florenhus har haft 15% af indlæggelserne. I Kalundborg har det kommunale bosted Munkesøens beboere haft 38% af de 118 indlæggelser i alt. gelse, plejebehov eller ambulant besøg/forløb og som er den væsentligste årsag til det gennemførte undersøgelse- og behandlingsforløb. I Holbæk er det det private bosted Atriumhus beboere, der har været mest indlagt, svarende til 56 ud af 112 indlæggelser i alt (5%). Side 1 Side 11

7 Figur 2: Udviklingen i antallet af indlæggelser januar211- september214 fordelt på kommuner ANTALLET AF INDLÆGGELSESDAGE FORDELT PÅ BOTILBUD BEBOERE MED LANGE INDLÆGGELSER Der er stor spredning i indlæggelseslængden. 34 af de 233 INDLÆGGELSER FOR BEBOERE MED BEHANDLINGS- DOM 1 8 Holbæk 6 Kalundborg Odsherred 4 Ringsted 2 Slagelse Sorø INDLÆGGELSESDAGE Det gennemsnitlige antal indlæggelses over den fireårige periode har være 46 senge pr. indlagte beboer fra bosted/opgangsfællesskab. Undersøgelsen viste, at de indlagte fra private bosteder samlet set har været indlagt færre senge end beboerne fra kommunale bosteder og opgangsfællesskaber (figur 3). Således har 31% af beboerne fra private bosteder været indlagt under fem senge. Det samme gør sig gældende for 21% af beboerne, som har været indlagt fra de kommunale bosteder samt 33% af beboerne fra opgangsfællesskaber. Til gengæld har 37% af beboerne fra de kommunale bosteder været indlagt mere end 55 i den fire årige periode, mens kun 19% af beboerne fra private bosteder har været indlagt mere end 55. Figur 3: Procentvis fordeling af indlæggelser efter indlæggelseslængde for private og kommunale bosteder samt opgangsfællesskaber personer i undersøgelsen har været indlagt i mere end 1 senge i den fire-årige periode (figur 4). 13 personer bor i et privat bosted, 15 bor på kommunalt bosted, mens syv af beboerne med mange indlæggelses bor i opgangsfællesskaber. Figur 4: Antal beboere med over 1 indlæggelses over fire år fordelt på bostedstype og kommune 12 1 Opgang 8 6 Privat bo 4 2 Kom.bo 23 af de 233 indlagte beboere har en behandlingsdom. Af disse bor 13 på et kommunalt bosted, mens 1 bor på et privat bosted. 13 ud af alle indlagte med behandlingsdom har haft mere end 55 senge i løbet af de fire år, der er blevet undersøgt. Fem af disse beboere bor på et kommunalt bosted og otte bor på et privat bosted. Vi fandt en statistisk signifikant sammenhæng mellem et højt sengedagsforbrug, og at beboeren har en behandlingsdom. Desuden fandt vi en sammenhæng, der viste, at beboere med behandlingsdom oftere havde været indlagt med en bidiagnose med misbrug sammenholdt med øvrige beboere. Figur 5: Fordeling af beboere med behandlingsdom efter indlæggelseslængde for private og kommunale bosteder Der er en stor spredning i antallet af indlæggelses, som svinger mellem en og 426 indlæggelses på fire år. Vi fandt ingen forskel mellem mænd og kvinder i antallet af indlæggelses. Der var en sammenhæng mellem alder og antal indlæggelses, således at de ældste beboere har flere indlæggelses end de yngste Kommunalt Privat Opgang Holbæk Kalundborg Odsherred Slagelse Sorø Kommunalt Privat Side 12 Side 13

8 INDLÆGGELSES- OG UDSKRIVNINGSMØNSTER PÅ UGEDAGE Mønsteret for indlæggelser og udskrivninger henover uge har været relativt ens i årene De fleste indlæggelser sker på hver og særligt fra tirsdag til torsdag. Samlet set over de fire år har den hyppigste indlæggelsesdag været en tirsdag. Der er færrest indlæggelser i weekenden. Figur 6: Antal indlæggelser fordelt på uge sep UDSKRIVNINGER Hovedparten af alle udskrivninger (86%) har fundet sted på hver. Den hyppigste udskrivningsdag var fredag, hvor 19 % af alle udskrivninger har fundet sted. Figur 7: Fordeling af indlæggelser og udskrivninger på uge Indlæg 1 Udskriv 5 ManTirsOns Tors Fre Lør Søn INDLÆGGELSES- OG UDSKRIVNINGSMØNSTER PÅ UGEDAGE FORDELT PÅ BOSTEDSTYPE Vi fandt ingen variation i indlæggelsesmønsteret fordelt på uge afhængig af, om borgeren bor i hhv. kommunalt eller privat bosted eller opgangsfællesskab. Figur 8: Procentvis fordeling af indlæggelser på uge efter bosted 2 15 kom.bo 1 priv.bo 5 bofælle Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Figur 9: Procentvis fordeling af udskrivninger på uge for bosteder og opgangsfællesskaber kom.bo 1 priv.bo 5 opgang ManTirs Ons Tors Fre Lør Søn Man TirsOns Tors Fre Lør Søn Vi fandt heller ingen væsentlig variation i mønsteret for udskrivninger på uge afhængig af, om borgeren var bosiddende på kommunalt eller privat bosted hhv. opgangsfællesskab. På hver var der lidt flere udskrivninger tirsdag til torsdag for beboere på opgangsfællesskab end på bostederne, hvor den hyppigste udskrivningsdag var fredag. Side 14 Side 15

9 APPENDIX INDLÆGGELSESMØNSTER FORDELT OVER MÅNEDER Der har ikke været et entydigt mønster i indlæggelser henover året udover, at der for beboere på både kommunale og private bosteder har været færrest indlæggelser i december måned samt juni og efterårsmånederne. For de kommunale bosteder har hyppigste indlæggelsesmåneder været marts, maj, juli og august, mens det blandt beboere i private bosteder har været januar og august. APPENDIX Tabel Oversigt over bosteder og opgangsfællesskaber TABEL OVERSIGT OVER BOSTEDER OG OPGANGSFÆLLESSKABER 4 Blandt beboere i opgangsfællesskaber er de hyppigste indlæggelsesmåneder januar, marts samt august-oktober. Figur 1: Procentvis fordeling af indlæggelser over året for bosteder og opgangsfællesskaber kom.bo priv.bo opgang Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 16 4 Serviceloven 17/ 18 eller Almenboligloven 15

10 APPENDIX 4 Serviceloven 17/ 18 eller Almenboligloven 15 Side 21 Side 18

11 Slagelse Kommune Udviklingsenheden SPIR Redaktion: Udviklingsenheden SPIR Design: Medieshoppen, VASAC Slagelse, Slagelse Kommune Tryk: Medieshoppen, VASAC Slagelse, Slagelse Kommune

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

HoNOS Årsrapport for 2006

HoNOS Årsrapport for 2006 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

SPIR. Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker Lene Halling Hastrup, Psykiatrien Region Sjælland

SPIR. Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker Lene Halling Hastrup, Psykiatrien Region Sjælland SPIR Et 3-årigt udviklingssamarbejde mellem Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland om psykosocial rehabilitering af borgere med psykiske problemer Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Symposium for den ældre medicinske patient

Symposium for den ældre medicinske patient Symposium for den ældre medicinske patient Indlæggelse Afdelingssygeplejerske Dorte Müller Afsnitsansvarlig Overlæge Peter Vedtofte M4ava medicinsk afdeling, Køge sygehus Den ældre medicinske patient set

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL

SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL ADFÆRD & VELFÆRD SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL - PÅ TVÆRS AF ÅRSTIDER MARIANNE BONDE, UDVIKLINGSCENTER FOR HUSDYR PÅ FRILAND FINANSIERET AF FONDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG, FRILAND A/S OG FORENINGEN

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 21. november 2014 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældredokumentationsprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

September 2001. CAN-undersøgelse i Odder kommune. for evaluering

September 2001. CAN-undersøgelse i Odder kommune. for evaluering September 21 CAN-undersøgelse i Odder kommune for evaluering Forord Hermed foreligger CAN-undersøgelsen af Odder Kommunes population af registrerede sindslidende, der ikke er boende på amtslige institutioner.

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri RDP 3 årigt projekt financeret 2007 2010 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet via psykiatriaftalepuljen Baggrund:

Læs mere

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Forebyggelige diagnoser og kendte borgere. Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS. AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Forebyggelige diagnoser og kendte borgere Analyse af lokalområder i Aarhus Kommune vha. KØS Forebyggelige diagnoser Forebyggelige diagnoser er et område der kommer mere og mere i fokus: Økonomiaftalen

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Forældre er vigtige for unge med psykisk sygdom

Forældre er vigtige for unge med psykisk sygdom Forældre er vigtige for unge med psykisk sygdom Mere end ni ud af ti unge, som har eller har haft en psykisk sygdom, har fortalt det til deres forældre. Mange unge synes dog, at det er svært at åbne op

Læs mere

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015 Ledelsesinformation for 1. halvår 2015 Udarbejdet den 3. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE 4 HANDLEPLANER PÅ

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne?

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0029087 Kære Jakob Næsager Dokumentnr. 2014-0029087-6 Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har i e-mail

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Den koordinerede ungeindsats

Den koordinerede ungeindsats Den koordinerede ungeindsats Den optimerede indsats og Den opsøgende indsats Status den 3.2.2016 Den optimerede indsats - et samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger Samarbejdsformen bliver mere

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere