NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl Mødested: Administrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen"

Transkript

1 NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning. Lukket møde: 2.2 Anmodning om aktindsigt

2 NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr Status på udskillelse af Nyborg Elnet A/S Alt er forløbet planmæssigt og i godt samarbejde med Energi Fyn. Tilbage udestår slutafregning af elkunder samt afregning af debitorer../. Økonomiudvalget har den 7. februar 2011 godkendt vedlagte hensigtserklæring. Orientering til efterretning. 2.4 Oversigt over lån i NFS koncernen./. Oversigt over lån pr vedlagt. Til efterretning 3.0 Hvordan kommer NFS videre efter salget af Nyborg Elnet A/S Byrådsbeslutningen: Nyborg Byråd besluttede den 27. september 2011 at sælge Nyborg Elnet A/S til Energi Fyn. Salget er gennemført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Salget blev afsluttet ved closing den 1. december Salgsprocessen er forløbet planmæssigt, og der har ikke været nogen uforudsete hændelser eller konflikter i forhold til køber eller andre Konsekvenser for NFS A/S. Elforsyningen udgjorde % af NFS A/S forretningsvolumen. Alle driftsmidler, der hovedsagelig anvendtes til Elforsyningen, er solgt med i handlen. På medarbejdersiden udgjorde Elforsyningen 17 mandår. Heraf 11 personer, som var beskæftiget mere end 50 % med elforsyningsopgaver. De resterende 6 mandår repræsenterer bl.a det synergitab, der sker ved frasalget. Af indstillingen til byrådet fremgår: Mistede synergier på øvrige forsyningsområder vil kunne begrænses inden for en periode på 3-5 år. De eksterne rådgivere har tidligere vurderet, at synergitabet på kort sigt svarer til en stigning i taksterne på de tilbageværende fire forsyningsområder på ca. 2%, men at det vil være muligt for ledelsen i NFS A/S at indgå samarbejdsaftaler eller effektiviseringer inden for en periode på 3-5 år, der indebærer, at indvirkningen på taksterne på de fire forsyningsområder begrænses, jf. orientering til Byrådet den 28. juni 2010.

3 NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 3 Tabte synergier kan naturligvis ikke genvindes ved besparelser (effektiviseringer), som ligger ud over, hvad der alligevel skulle og kunne realiseres. Det er imidlertid vurderingen, at der ved ikke mindst samarbejder og nye synergier i forbindelse med nyeopgaver, udliciteringer og hjemtagning af opgaver kan genvindes en væsentlig del af de tabte synergier På det strategiske niveau skal der tages stilling til, hvorledes samarbejder udadtil skal realiseres. Der foreligger en række muligheder: 1 Fortsætte opsplitningen i sektorer Set fra kundernes side kan de synergier, som mistes, ved at samdriften mellem alle forsyningsarter i væsentlig grad genfindes som stordriftsfordele ved fortsat at sammenlægge de enkelte forsyningsarter med større monoforsyninger, som geografisk og størrelsesmæssigt må formodes at have sådanne fordele. Der kan være tale om at sammenlægge vand- og spildevand med Vandcenter Syd, Fjernvarmeforsyningen med Fjernvarme Fyn og renovationen med Odense Renovationsselskab. For så vidt angår Vandcenter Syd og Fjernvarme Fyn har der været mange tilkendegivelser af, at en sådan sammenlægning ønskes Der er i givet fald tale om en ejerbeslutning. Set fra NFS A/S side indebærer denne løsning en nedlæggelse af selskabet. 2 Fusioner med ligestillede Der vil ligeledes kunne opnås synergier ved sammenlægning med andre multiforsyningsselskaber. Det vurderes, at der kan opnås væsentlige synergier ved fusion med andre kommunalt ejede multiforsyninger. Specielt vil der være en fælles virksomhedskultur, som jf. erfaringer fra fusioner, gør det væsentligt sikrere, at de påregnede synergier ved en fusion også kan realiseres. De umiddelbare kandidater til en sådan fusion er Kerteminde Forsyning, Svendborg Vand og Affald A/S, Faaborg Energi og Miljø A/S og SK Forsyning A/S (Slagelse Korsør). Der er for alle selskaber en positiv indstilling på direktionsniveau til at undersøge disse muligheder nærmere. Der er naturligvis også her tale om en ejerbeslutning. Det er vurderingen, at potentialet for synergier i sådanne fusioner er større end i opsplitningen i sektorer. Det skyldes, at der her både kan realiseres synergier ved samdrift af forsyningsarterne og stordriftsfordele. Forudsat at stordriftsfordelene er proportionale med selskabets størrelse, vil en sammenlægning af alle ovennævnte selskaber give den største fordel. Det vil imidlertid også være den mest krævende model at opnå enighed om.

4 NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 4 Den mest nærliggende mulighed vil være en sammenlægning med Kerteminde Forsyning A/S. Nyborg kommune har allerede en lang række fællesfunktioner med Kerteminde som f. eks bibliotekssamarbejde, museumssamarbejde m.m.. 3 Samarbejder Der vil være mulighed for at realisere en del af de ovenstående synergier og rationaliseringer ved formaliserede samarbejder med de ovennævnte selskaber. Ulempen ved sådanne samarbejder er, at en del af gevinsten ved samarbejdet går tabt i administration af samarbejdet i form af møder procedurer og aftaler. Fordelen ved samarbejde uden fusion er naturligvis, at selvstændigheden bevares. Nye synergier De synergier, som er mistet ved salget af Elforsyningen, kan genfindes, hvis der kan etableres nye samarbejder, som udnytter de kompetencer og ressourcer, som findes i NFS på samme måde, som det var tilfældet for Elforsyningen. Som eksempler herpå kan nævnes a. GIS og LER, det vil sige registrering af forsyningsledninger og ledningsoplysninger. Dette varetages f. eks for Aunslev Vandværk. b. Vagtordninger: NFS skal af hensyn til egen forsyningssikkerhed have vagtordninger på såvel varmeforsyning som vandforsyning. Disse vagtordninger kunne varetage vagt ordning for andre. f. eks varetages slusevagt for Nyborg kommune. Det kunne udvi des til antenneforeninger og andre forsyningsselskaber. c. Administration af forsyninger. NFS varetager allerede forskellige administrationsopgaver for mindre vandforsyninger og administration af havneleje for Nyborg kommune. Arbejdet med realisering af disse potentialer er allerede gået i gang og vil blive fortsat i de kommende år, således at det ovennævnte synergitab i videst muligt omfang genfindes inden for de næste 3-5 år. Følgende tiltag er p.t. iværksat: 1 Vandforsyningens værksteder er flyttet til Elforsyningens tidligere lokaler. Bygningen er nu klar til udlejning eller frasalg. Der har været drøftelser med Nyborg kommune om indretning af vaskeri i bygningerne, men da Nyborg kommune ikke vandt denne opgave selv, blev det ikke til noget. Muligheden for salg af bygningen vil nu blive undersøgt.

5 NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 5 2 I kundeservice er arbejdsgangene omlagt således, at en fuldtidsstilling kan nedlægges. Dette sker 1. marts ved naturlig afgang. Tilsvarende er en fuldtidsstilling ændret til deltid. Dette har ligeledes kunnet løses på frivillig basis. 3 Der vil blive gennemført forenklinger i administrationen herunder afskaffelse af særafregning for udlejningsejendomme med forskudt regnskabsår. Desuden afskaffes gratis måleraflæsning ved flytning. Borgerne skal fremover selv aflæse målere ved flytning. Dette arbejde vil naturligvis blive fortsat med henblik på den optimale drift af NFS Der vil på mødet blive lagt op til en drøftelse af ovenstående strategiske muligheder og nærmere redegjort for fordele og ulemper ved de enkelte modeller Til drøftelse. Mulighederne for at påtage sig opgaverne for Nyborg kommune med hjælpemidler undersøges. Punktet tages op på et senere bestyrelsesmøde. 4.0 Valg af forbrugerrepræsentanter Danva s arbejde fremlægges - forventes færdig 10. februar Det indstilles, at der udarbejdes forslag til de nødvendige vedtægtsændringer til bestyrelsesmøde i april måned, således valg kan gennemføres inden 1. juli 2011 Indstilling og materiale eftersendes. Såfremt materialet ikke kan være fremme inden weekenden indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når materialet foreligger. Drøftet. Punktet genoptages på næste møde. 5.0 Studietur Det forslås, at studieturen går til Hannover med henblik på at se løsninger på lokal regnvandsafledning Godkendt. Turen foregår i bus.

6 NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr Forretningsorden for bestyrelse./. Vedlagt forretningsorden gennemgås. Der nedsættes en arbejdsgruppe der gennemgår forretningsordenen. Arbejdsgruppen er Peter Sejersen, Søren Svendsen og Jan Christensen. 7.0 Information 7.1 Intern information 7.2 Ekstern information 7.3 Mødeplan Tirsdag den 19. april Studietur den juni Tirsdag den 6. september Tirsdag den 25. oktober Torsdag den 15. december kl Alle dage undtagen 15. december kl på Gasværksvej Eventuelt

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere