På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

2 visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36 Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer. Skylleboringer. Tørboringer. Snegleboringer. Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer. Montering eller renovering af råvandspumper. Nye råvandsstationer. Vandværks..drift: Renovering/nybygning af vandværker. Hovedentreprise eller delentreprise. Filteranlæg. Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer. Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere, kompressorer, blæsere og affugtere. Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning. Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan. Serviceaftale Energioptimering. Fremtidssikring. Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser. Grundvandssænkning. Kontakt til offentlige myndigheder. regenerering af boringer Hydropuls Som den første i Danmark har Søren Pedersen Brøndboring AS taget denne nye teknik i brug. Nøgleordene er: Højere effektivitet Enklere teknik Miljøvenlig Ingen kemikalier Den enkelte borings ydelse falder med tiden. Dette skyldes som regel tiltagende udfældning af jern- og manganforbindelser samt af finkornet materiale (silt og finsand) der blokerer porehalse i filtersandet eller i den nære formation nedsætter gradvist effektiviteten af indvindingsboringer. De hidtil traditionelle løsninger af dette problem har været enten kemisk eller mekanisk. Hydropuls-metoden hører til den mekaniske metode, men i forhold til de traditionelle metoder er virkemekanismen grundlæggende anderledes. Metoden virker i korte træk ved en trykpuls fra komprimeret nitrogen skaber en trykbølge i filter og filtersætning efterfulgt af kollops af trykboblen, som derved skaber et vacuum og en sugebølge. Dette sker med en hastighed på ca m/s denne vekslen mellem tryk og vaccum løsner belægninger, udfældninger og fastsiddende finkornet materiale (finsand og silt) som kan pumpes bort fra boringen. Fordelene er bl.a.: Effekten af regenereringen er uafhængig af eksisterende strømningsveje, da forplantningen af tryk sker via kornskellet. Det betyder, at effekten bliver meget fuldstændig og samtidig rækker langt ud i formationen. En væsentlig fordel er, at der ikke tilføres magasinet aktive stoffer eller vand med afvigende kemi som kan medføre utilsigtede negative effekter. Endelig er den arbejdsmæssige fordel ved brug af Hydropuls i forhold til kemiske regenereringsmetoder meget stor. Hydropuls-metoden kan anvendes til langt de fleste typer boringer, såsom drikkevandsboringer, injiceringsboringer, råstofboringer samt miljøboringer. Kontakt os, vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om denne epokegørende og miljøvenlige arbejdsmetode. Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Fax Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Fax Hammel

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg. Redaktionen: Steen Sørensen, Tine Lehmann, Niels Toftegaard, Mette Kingod Redaktion afsluttet: 31. oktober Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2013: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2013 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDF-format. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljørigtige vegetabilske farver. leder 5 Indsatsplaner og vandråd praktisk 6 Kontingent 7 Noter forsikring 8 Sæt lås på varmepumpen foreningsnyt 10 To gode dage i Fredericia 12 Samarbejde mellem FVD og SKI 14 Den decentrale vandforsyning Civil ulydighed er ikke vejen frem meter-zonen i ord og billeder 19 Rettelse 21 Få mere information på mail fra udstillingen 21 Vandværker skal selv indberette status for boringer til Jupiter 23 Hygiejnekursus: FVD s bestseller 25 Nyt kursus: Drift af vandforsyning er nu en realitet ny lovgivning 27 Ledelsessystemer til sikring af drikkevandets kvalitet nyt fra sagsbehandlerne 28 Krisen kradser 30 Refusionsopgørelse og flytteafregning 32 Spildevandsforsyninger nægter at betale for måleroplysninger 34 Gode råd når du sælger målerdata 35 Konkurrencestyrelsen og FVD post til Vandposten 36 Våbenhvile eller sovet i timen? 39 Ole Wiils svar på Våbenhvile eller sovet i timen? 40 Svær start for 25 meter-zonen artikler 42 Temamøde i Region Øst: Se kommunerne som medspillere 44 Kan drikkevand fra Greve Vandværk gøres blødere...? 46 Ultralydspåvirkning af hårdt dansk grundvand 48 Få styr på tilbagestrømningssikring 51 VTU-fondens projekter 52 Nu kommer BNBO erne 54 Få besøg af BNBO-rejsehold 57 Har du ret til optegnelserne af dit ledningsnet? 58 Vandværker forholder sig afventende til gasprojekt 61 Tidslinje for skifergasprojektet 63 5 spørgsmål til Total månedens vandværk 65 Helsinge fremtidssikrer drikkevand Forsidefoto: Total

4 VandVarsling sikrer hurtig information til kunderne via sms Informer tusindvis af kunder direkte via sms inden for få minutter Varsling i forbindelse med bakterier i drikkevandet er en af de mange situationer, hvor vandværker kan få stor gavn af VandVarsling fra Inmobile. Nemt at bruge VandVarsling er et system, der betjenes fra en computer eller tablet, blot der er adgang til internettet. Det er et effektivt kommunikationsværktøj, der sender relevant information til kunder i et udvalgt område. VandVarsling kan med stor fordel benyttes til: - Kommunikation ved akutte driftsforstyrrelser - Påmindelser til den enkelte kunde - Generel information til kunderne Bestil en gratis demo på eller ring på Inmobile ApS Tlf.: Ballekjær Tarm Web:

5 indsatsplaner leder Indsatsplaner og vandråd Af Ole Wiil, Landsformand, FVD Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning skal danne grundlag for en målrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen for fortsat at kunne opretholde, at det danske drikkevand baseres på simpel vandbehandling. Denne målrettede beskyttelse er baseret på statens udpegning af de områder, hvor en ekstraordinær indsats er nødvendig. Kortlægningen, som er forudsætningen for kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner, skal være afsluttet i Derfor ser vi allerede nu en række indsatsplaner fra kommunernes hånd. Det er vigtigt her at have for øje, at vandrådene har en vigtig opgave i at optræde som vandværkernes tillidsfolk og tage del i kommunens udarbejdelse af indsatsplanerne lige fra den spæde begyndelse i kommunens koordinationsforum og efterfølgende igennem hele processen. Sæt jer rundt om bordet sammen med embedsmændene og tag en fornuftig snak om hvilke tiltag, der er hensigtsmæssige, og som I kan acceptere. Hjælper det ikke, må det politiske niveau i kommunen inddrages i dialogen. I sidste nummer af Vandposten opfordrede vi kraftigt til, at vandværkerne, inden der indgås bindende aftaler om rådighedsindskrænkninger eller opkøb af jord, retter henvendelse til FVD, som vil råde vandværkerne om, i hvilken udstrækning det er tilrådeligt at få en ekstern rådgiver på banen. Mange vandværker, især de mindre, har næppe den fornødne økonomi til at hyre rådgivere. Her skal det være min anbefaling, at vandværkerne står sammen og spytter i kassen hver især til fællesskabet. Sådan en fælles pulje kunne jo også være gavnlig i andre sammenhænge, for eksempel sløjfning af ubenyttede boringer og brønde. Vi ser rigtig mange gode og velgennemarbejdede indsatsplaner, men konstaterer da også, at nogle kommuner i misforståede miljøhensyn vil pålægge vandværkerne restriktioner, som rækker langt hinsides sund fornuft. Det være sig aftaler med landmændene om at stoppe brug af godkendte bekæmpelsesmidler, nedsættelse af gødningsforbrug eller sågar opkøb af jord. Det kunne naturligvis være sund fornuft og helt i vandværkernes interesse, såfremt kommunen dokumenterede, at der var en overhængende og konkret forureningsfare til stede. Jeg tror ikke, at hverken landmænd eller vandværker vil modsætte sig fornuftige og velbegrundede tiltag til beskyttelse af vores vigtige grundvand. Vi ønsker alle at styrke og bevare den decentrale vandforsyning. Men når vandværkerne kan dokumentere, at alle vandanalyser vedvarende og på trods af landmandens aktiviteter overholder kravene til vandkvalitet, ja så må vi melde fra. Jeg tror ikke, at hverken landmænd eller vandværker vil modsætte sig fornuftige og velbegrundede tiltag til beskyttelse af vores vigtige grundvand. 5

6 praktisk kontingent 2013 Abonnement på Vandposten Et abonnement på Vandposten koster 230 kr. ekskl. moms om året, og der kommer fem blade om året. Ønsker du at tegne abonnement, skal du kontakte FVD på Du bliver orienteret - hvis du tilmelder dig! På kan du tilmelde dig til vores elektroniske nyhedsbrev og jævnligt modtage aktuelle informationer om alt inden for vandsektoren. Skriv til Vandposten Har du forslag til emner, der skal tages op i Vandposten, eller ønsker du at blive månedens vandværk, så hører vi meget gerne fra dig. Ring til sekretariatet på tlf eller send en mail til Vi vil meget gerne have billeder til alle artikler. Julelys i vinduerne vidner om, at det nye år venter I januar 2013 udsender FVD opkrævninger for kontingenter, forsikringer og vandpostabonnementer. Se de nye kontingentpriser her. FORBRUGERE KONTINGENT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Vær opmærksom på, at FVD opkræver gebyr på kr. 49,- for indbetaling med check. Hvad kan jeg gøre for at undgå forkert opkrævning? Jeg har meddelt FVD, at kassereren er flyttet. Jeg har meddelt FVD, at vandværket skal fusionere med et andet vandværk. Jeg har meddelt FVD, hvis vandværket skal udmeldes. Jeg har tjekket, at vi får det rigtige antal af Vandposten. Ellers skal vi afeller tilmelde nogle. Grundtakst Variabel takst kr kr. Passivt medlemsskab Vandpostabonnement kr. 230 kr. Alle priser er ekskl. moms. 6

7 noter praktisk Kurser i foråret 2013 Bliv klædt på til at tage hånd om moderne vandværksdrift. FVD tilbyder et bredt udbud af kurser, der kommer hele vejen rundt: Bestyrelsesarbejde Vandrådenes arbejde med forsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Budget og regnskab Vandanalyser Tilstandsrapport og handlingsplan Vandværksdrift Hygiejne Se mere på - tilmelding foregår samme sted. Vandværker Holmegaard Vandværk Passive medlemmer Kalundborg El & Automatik Inmobile ApS Alfred Priess A/S AquaCon Aps Agrolab v/al-north Indekstal ,15 Vækst på 0,82 % Velkommen til nye medlemmer Siden sidste år har FVD baseret indekstallet på tal fra Danmarks Statistik. Indekstallet anvendes til forsynings- og stikledningsbidrag. Indekstallet var i 2011 på 102,3. Nyhed: Flot glaskunst med FVD-logo. Bestil på 7

8 forsikring tyveri Sæt lås på varmepumpen Ordruplund Vandværk må undvære sin varmepumpe lige for tiden. Den blev stjålet i løbet af sommeren, men forsikringen dækker kun tyveri af løsøre, hvis det er låst inde i eksempelvis et skur. Af niels toftegaard, FVD Selvom det er sommer, kan en dansk juni-aften alligevel være en smule kølig. Det mente bestyrelsen i Ordruplund Vandværk i hvert fald, da den holdt møde i vandværkets bygning for et halvt års tid siden. Vi skulle alligevel have lidt varme på, syntes vi, så jeg gik hen til vores varmepumpe for at sætte den i gang. Der skete bare ikke så meget, da jeg tændte for den, fortæller vandværkets formand Axel Laursen. Det var der en god grund til: En flok banditter var nemlig stukket af med den udvendige del af varmepumpen. De har savet kobberrørene over og kappet ledningerne, der går ind i huset, og så er de stukket af sted med maskineriet. Det havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, fortæller Axel Laursen. Forsikring vil ikke dække Men da bestyrelsen forsøgte at få vandværkets forsikring til at dække tyveriet, blev den slemt skuffet. Hvis vi skal dække løsøre på matriklen, så skal det være låst inde på en eller anden måde. Ellers betragter vi det som simpelt tyveri, siger Severin Finderup fra Tryg. Han er ansvarlig for de forsikringer, vandværkerne kan tegne gennem FVD. En luft-til-luft-varmepumpe som den, Ordruplund Vandværk havde installeret, består af en del indenfor og en udenfor bygningen. De to dele er forbundet med nogle rør og ledninger. Så selvom den udvendige del ikke umiddelbart sidder løs, vil ethvert forsikringsselskab alligevel betragte den som løsøre. Bliver den stjålet, er det simpelt tyveri som altså ikke er dækket. Hvis den var pakket ind i en aflåst kasse eller et skur, så ville vandværket stå meget stærkere. Løsøre skal befinde sig inde i noget, der kan sidestilles med en bygning, forklarer Severin Finderup, som anderkender, at tyveri af varmepumper kan gå hen og blive et stort problem. Vi har ikke nogen forsikringsløsning på det endnu, men vi undersøger det. Det ender nok med, at vi kommer med Ordruplund Vandværks grund er ikke hegnet ind, men det betyder ikke så meget for forsikringen. Et hegn om matriklen er ikke nødvendigt, hvis der er forsvarligt aflåste bygninger, siger Severin Finderup fra Tryg. Foto: Axel Laursen 8

9 tyveri forsikring Foto: Axel Laursen Før og efter tyveriet af Ordruplund Vandværks varmepumpe. Nu overvejer bestyrelsen om en eventuel ny pumpe skal låses inde i et skur. Undgå tyveri Sæt tingene godt fast, så de er svære at stikke af med. nogle forskrifter for, hvad vandværkerne skal gøre, for at forsikringen dækker. Kamera, lys og skur Axel Laursen og resten af vandværkets bestyrelse ærgrer sig over, at forsikringen ikke dækker, men vil nu overveje, hvordan en eventuel ny varmepumpe kan sikres. Vi har talt om at sætte bevægelsesstyret lys på bygningen og et kamera, som vi kan tjekke på internettet. Men det er lige pludselig en større udskrivning, når vi også skal have en ny varmepumpe og eventuelt et skur også. Eller om hele grunden skal indhegnes, fordi vi ligger lidt afsides, fortæller han. Man skal i hvert fald passe på med at have maskiner stående udenfor på sin grund, hvis den ikke er indhegnet. Også selvom maskinen er forbundet til huset, siger Axel Laursen. Byg eventuelt et skur med lås på, og stil løsøre herind. Her vil forsikringen typisk også dække et eventuelt tyveri. Varmepumper er typisk forbundet til hovedbygningen med rør af kobber et metal, som er i meget høj kurs. Undersøg, om der findes modeller med rør af et andet materiale. Men husk, at hvis du bygger et aflåst skur, et metalbur eller en kasse omkring din varmepumpe, skal du sørge for, at pumpens indsugning stadig kan få luft. Få gode kort på hånden og på skærmen Vi leverer aktuelle kortdata for Jylland, Sjælland og Bornholm Vi leverer til hele ledningsejerbranchen herunder 400 vandværker Vi leverer i alle gængse dataformater og koordinatsystemer Vi leverer digitale luftfotos og højdedata Vi ajourfører i byer hvert tredje år og på landet hvert sjette år. KortCenter.dk A/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg

10 To gode dage i Fredericia Der var travlhed hos de 60 udstillere, da omkring 300 besøgende vandværksfolk lagde vejen forbi vandværksudstillingen i Fredericia Messecenter i midten af oktober. af niels toftegaard og mette kingod, fvd Endnu engang har FVD s vandværksudstilling i Fredericia været med til at bygge bro mellem leverandører til vandværksbranchen og vandværkernes bestyrelsesmedlemmer og driftspersonale. Som noget helt nyt foregik udstillingen over to dage nemlig fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Det gav udstillingsgæsterne ekstra tid til til at tale om alt fra forsikringer, termografering, ledningsregistrering, it-værktøjer til vandforsyninger, boringseftersyn- og renovering, vandanalyser, pumpeovervågning, rådgivning og projektering og meget andet. Udstillingerne i Aars og Roskilde i 2013 vil også foregå over to dage, hvorefter konceptet skal evalueres. << Har du det varmt? Flere termograferingsfirmaer var til stede i Fredericia blandt andre Kemp & Lauritzen, der her demonstrerer firmaets varmefølsomme kamera. Derfor er vi med på udstillingen... Frede Clausen, Sønder Hygum Vandværk, benyttede lejligheden til at få rådgivning om takstblade hos en af FVD s jurister. Hans Jørgen Bech, formand, og Tage Langholm, bestyrelsesmedlem, Svenstrup Vandværk. Vi har talt med forskellige leverandører blandt andet om ledningsregistrering, som vi er i gang med. Vi synes, det er godt at komme her på udstillingen på en fredag. Poul Erik Gejel, formand, og Flemming Bøgelund, kasserer, Vissenbjerg-Bred Vandværk. Vi er med her i dag for at tale med leverandørerne af de nye målere, som vi skifter til fra 1. november. Vi synes, det er spændende, at komme og se, hvad der sker i branchen. 10

11 << << Lidt over 300 vandværksfolk var forbi Fredericiamessen, hvor udstillerne fortalte om de nyeste løsninger indenfor vandværksdrift. Her viser rensnings- og desinfektionsfirmaet Aquatex sine produkter frem. Foto: Niels Toftegaard og Mette Kingod << Grundfos opfordrede til motion: Pumpegiganten havde koblet en cykel til en af virksomhedens vandpumper, så gæsterne ved egen kraft kunne drive et helt lille springvand. Cirka 60 udstillere var på plads. Ved standene blev der nok diskuteret vand, men ikke nødvendigvis drukket vand. Silhorko havde blandt andet medbragt en miniversion af et trykfilteranlæg dog med noget lidt mere drikkeligt indhold << På FVD s egen stand kunne vandværkerne i løbet af udstillingen få juridisk vejledning ansigt til ansigt med Steen Sørensen, der var med som repræsentant for FVD s rådgivere. 11

12 foreningsnyt ski-samarbejde Samarbejde mellem FVD og SKI Drag fordel af gode priser via SKI-aftalen, hvor vandværker kan købe produkter og ydelser til fordelagtige priser. Af Thomas gorr, ski FVD og dermed mange danske vandværker har i længere tid været medlem af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service). Det betyder, at vandværkerne kan købe ind på SKI s forskellige aftaler. Mange benytter sig af dette tilbud og opnår gode besparelser og får samtidig tilgodeset en eventuel udbudspligt. Et eksempel på, hvordan vandværker med fordel kan opnå fordelagtige priser er ved at købe telefoni via en SKI-aftale. Hvad er fordelene ved SKI? Spar penge SKI indgår aftaler på vegne af alle offentlige indkøbere, og kan derfor garantere leverandørerne store mængder med gode rabatter. For eksempel kan der spares op til 65 pct. på telefoni i forhold til leverandørernes listepriser. Overhold udbudspligten udbuddet er gennemført Det er ressourcekrævende at gennemføre et EU-udbud eller tilsvarende udvælgelsesprocesser. Uanset om man er tvunget til et EU-udbud på grund af leverancens størrelse eller skal konkurrenceudsættes af andre grunde, så har SKI afholdt disse omkostninger og taget besværet (eksempelvis risiko for klager). Uanset opgavens størrelse, kan kunderne derfor vælge en SKI-leverandør. SKI s aftaler er juridisk holdbare Udbudspligten er overholdt og alle aftaler er blevet til i samarbejde med Kammeradvokaten. SKI tilbyder en bred vifte af gratis support i brug af aftalerne Nogle brugere synes, at det kan være tungt at finde rundt i kontrakter, kravspecifikationer osv. På findes alle vejledninger og hjælpeværktøjer. Man er også velkommen til at kontakte SKI for råd og vejledning. Det bliver lettere at bruge SKI FVD og SKI har styrket samarbejdet til fordel for medlemmerne, hvilket betyder, at det bliver lettere at bruge SKI. FVD får et foreningsabonnement hos SKI fra og med 1. januar Foreningsabonnementet dækker alle medlemmer, og det betyder, at: De enkelte vandværker ikke skal længere betale et selvstændigt abonnement hos SKI. Populære aftaler Selv om ordningen formelt træder i kraft 1. januar 2013, kan alle medlemmer af FVD benytte den nye abonnentsordning med det samme. Hvis et vandværk fortsat ønsker eget abonnement, er det stadig muligt. Kontakt da SKI. Kommunikationen mellem FVD og SKI sættes i system med dedikerede kontaktpersoner hos begge parter. Hos SKI er kontaktpersonen Thomas Gorr, mail: og hos FVD kan du kontakte Susanne Witten på mail: SKI afholder miniworkshops, hvor indkøb på konkrete aftaler bliver gennemgået. Kontakt SKI for nærmere information. Vandværker kan få information direkte fra SKI via relevante nyhedsbreve. Tilmelding foregår på SKI s hjemmeside: > Aktuelt. Mange vandværker benytter allerede en række aftaler. Måske er de også interessante for dit vandværk: Bygge- og el-materialer: aftale Elektricitet: aftale Bygherrerådgivning: aftale Rådgivende ingeniørydelser: aftale Tele- og datakommunikation: aftale Computere: aftale Biler: aftale Brændstof:

13 ski-samarbejde foreningsnyt Få mere viden om SKI s aftaler Alle SKI s aftaler (undtagen de forpligtende) er tilgængelige, og informationer om disse findes på hjemmesiderne: (kræver login følg proceduren og kontakt SKI hvis man ikke har login). På disse hjemmesider findes leverandørernes kataloger, hjælpeværktøjer i brug af aftalerne og leverandørernes kontaktoplysninger. En oversigt over alle SKI s aftaler kan hentes på: under punktet Aktuelt Vejledninger og andre publikationer SKI s vejviser. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) er en indkøbscentral, der blev grundlagt som offentligt ejet aktieselskab i SKI bidrager til at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb i Danmark, blandt andet ved at indgå rammeaftaler, der er med til at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor. Se mere om SKI på MULTICAL 21 Intelligente vandmålere Den MA I Længere UD PA LAnDeT MeD... ja! Fjernaflæsning fra servicebilen er også en kæmpe fordel langt ude på landet Det er ikke alle, der i første omgang tror på, at vores intelligente vandmåler MULTICAL 21 ikke har mekaniske dele, der skal serviceres, og at den kører i 16 år på ét batteri. Ring til os og hør mere på Besøg også multical21.dk FjernAFLæsnIng Længe Leve! 13

14 foreningsnyt decentral vandforsyning Den decentrale vandforsyning... Af Palle Christensen, regionsformand, region Fyn Vi går jo formentlig alle ind for tanken om den decentrale vandforsyning, hvor vandværker af alle størrelser sørger for at levere rent og godt drikkevand til vore forbrugere. Det, at der er mange om at sørge for levering af vandet, gør at leveringssikkerheden er stor. Sagt på en anden måde, hvis uheldet er ude, er det ikke flere millioner mennesker, der bliver berørt af et midlertidigt leveringsstop. Imidlertid må vi konstatere, at mange af de helt små vandforsyninger går en fremtid med mange udfordringer i møde. Fremtiden vil uden tvivl bringe krav, der skal honoreres for at leve op til myndighedernes krav. Nye udfordringer for bestyrelserne Krav om uddannelse, om styring og ledelse er krav, der er på vej. Men også andre ting, som endnu ikke politisk er blevet rejst i vandforsyningsområdet, kan komme på tale. Disse ting er ikke de tungeste økonomiske byrder, men de kræver en bestyrelsessammensætning, der kan leve op til de nye krav. Samarbejde om teknisk fornyelse Et andet og økonomisk belastende område er fornyelser i de tekniske og administrative områder, for eksempel fornyelser af forsyningsledninger, teknisk udstyr og renovering af bygninger og meget andet. Det økonomiske fundament er ikke alle steder så godt, som det kunne ønskes. Det forlyder, at politikerne på borgen har sat en grænse for, hvad der kendetegner virkelige små vandværker. Med en omsætning på max m 3 /år er der tale om et lille vandværk. Dem er der mere end 500 af i FVD s medlemsskare. Det siger næsten sig selv, at det er og vil blive meget svært at skabe den fornødne kapitaldannelse med den (og måske mindre) omsætning samt et lavt antal forbrugere. Mulighederne for at mindske omkostninger og dermed tjene flere penge ligger i at samarbejde med andre vandværker i lokalområdet! Et godt samarbejde kræver Der er mange ting, der skal bringes i orden, inden et formelt samarbejde kan etableres. Eksempelvis åbenhed ( vi er os selv nok-holdningen skal afskaffes) og nøje vurderinger af, hvor de største potentielle besparelser findes. Ligeledes en gennemgang af alle de faldgruber, der måtte kunne findes. Det er slet ikke let - det er helt sikkert en lang og måske endda indviklet proces. Erfaringsudveksling og vejledning er vejen frem Her på Fyn havde vi sidste år stor succes med at holde fire områdemøder geografisk spredt på øen. Det vil vi gentage i år, og et af emnerne bliver helt sikkert samarbejdende vandværker. Bemærk, at der ikke på noget tidspunkt har været nævnt sammenlægninger. Sammenlægninger er jo en ganske anden sag, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her. På et nyligt afholdt repræsentantskabsseminar præsenterede jeg et notat på vegne af en lille arbejdsgruppe. I notatet slog vi til lyd for, at de mindre vandforsyninger samarbejder og får hjælp til at komme i gang. Der blev blandt andet peget på behovet for erfaringsudveksling og teknisk hjælp. Det kan ske med regionerne som fødselshjælpere ved at nedsætte en lille gruppe mennesker i hver region eller decentralt i vandrådene. Grupper, der vil stille sig til rådighed med at vejlede og råde medlemsværker, der akut har behov for at få hjælp til løsning af et problem. Hvordan, de enkelte regioner vil løse spørgsmålet, er helt op til dem, men på Fyn vil vi i regionsbestyrelsen tage fat på sagen og gå i gang med at etablere et løsningsforslag. Den decentrale vandforsyning fortjener det. Fremtiden vil uden tvivl bringe krav, der skal honoreres for at leve op til myndighedernes krav 14

15 MagFlux er markedets mest fleksible flowmåler med en flad og logisk menustruktur. MagFlux har danske menuer, som sikrer nem betjening. MagFlux leveres med eller uden displayenhed, da én displayenhed kan betjene op til 4 MagFlux målere eller andre MJK målere. Flere MagFlux enheder forbindes meget enkelt med et 2-leder signalkabel mellem flowmåler og displayenhed eller en PLC. Afstand mellem flowmåler og displayenhed kan være op til 1000 m, idet kommunikationen foregår med en seriel RS 485 forbindelse, hvor der kan benyttes et almindeligt, skærmet kabel. MagFlux konverteren kan monteres direkte på flowmåleren, på væg eller i tavle. ISO C E RT I F I E D MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf.: Fax: MagFlux har en nøjagtighed på ± 0,25% og måler med fuld nøjagtighed ned til 0,2 m/sek. MagFlux har en indbygget 2 MB datalogger, som kan logge op til hændelser med dato- og tidsstempling. Data kan vises grafisk og kan eksporteres til en PC via USB porten på display enheden. MagFlux leveres som standard med Modbus, men kan også leveres med Profibus DP interface. SUSIX OXIX MAGFLUX MAGFLUX TU RBIDITET OG TØ RSTO F OPLØST ILT FLOW FI RE EN H ED ER M ED ET FÆLLES D I S PL AY 15

16 foreningsnyt 25 meter-zonen Civil ulydighed er ikke vejen frem FVD erfarer, at nogle vandværker vil udbetale godtgørelse til alle lodsejere inden for 25 meter-beskyttelseszonen. FVD fraråder på det kraftigste denne praksis. Det er ulovligt ifølge vandforsyningsloven, og bestyrelserne kan risikere at ifalde bestyrelsesansvar. Af tine tue lehmann, FVD FVD har gang på gang udtrykt sin kritik over indførelsen af 25 meter-beskyttelseszonen. FVD har også gentagne gange argumenteret for, at fastsættelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal ske på et eksakt og faktisk grundlag, præcis som det står skrevet sort på hvidt i styrelsens vejledning herom. Derfor kan man ikke, som nogle vandværker har valgt at gøre, indgå særlige aftaler med landmændene om at udbetale erstatning til alle de berørte inden for 25 meter-zonen. Vandværkernes bestyrelser har ikke kompetence til at træffe sådanne aftaler jf. vandforsyningslovens bestemmelse om, hvad vandforsyningerne må bruge deres penge på. vandværket kan yde tilskud hertil. Et vandværk kan heller ikke lave differentierede priser, så for eksempel pensionister får gratis vand, fordi de er dårligt stillet økonomisk. FVD opfordrer til, at alle vandværker retter sig efter lovens bogstav, selv om vi er uenige. 25 meter-zonen mangler faglig begrundelse For det første mener FVD, at indførelsen af 25 meter-zonen strider mod al viden på dette område i forhold til eksisterende geologiske undersøgelser i forbindelse med fastsættelse af tragteffekten omkring boringer. Det er senest kommet til udtryk i rapporten om 300 meter-zonen. I denne rapport fremgår det tydeligt, at det er uhensigtsmæssigt at indføre faste grænser omkring vandboringerne. I stedet for bør man fokusere på at oprette beskyttelsesområder i henhold til de faktiske forhold. For det andet er reglerne om håndhævelse af beskyttelsesområderne besynderligt nok henlagt til Natur- Erhvervsstyrelsen, som i øvrigt slet ikke har noget med vandværksdrift at gøre. Udbetal kun godtgørelse til berettigede lodsejere Når alt dette er sagt, er det sådan, at vi skal følge den givne lov i Danmark. Bestemmelsen findes i vandforsyningslovens 52a. Det betyder, at sådanne aftaler er ulovlige. Bestyrelsesansvar kan bringes i spil Det er vigtigt at skele til bestyrelsens ansvar og rolle. Hvis en bestyrelse i sin gavmildhed deler penge ud til højre og venstre, kan bestyrelsesmedlemmerne risikere at ifalde bestyrelsesansvar. Derfor kan man ikke, som nogle vandværker har valgt at gøre, indgå særlige aftaler med landmændene om at udbetale erstatning til alle de berørte inden for 25 meter-zonen Bestyrelsesmedlemmerne, som pålægger vandværket sådanne ekstra udgifter, kan blive stillet personligt til ansvar eventuelt ved dom, uden at 16

17 25 meter-zonen foreningsnyt 25 meter-zonen Se i ord, billeder og video hvordan, du skal behandle en ansøgning om godtgørelse i forbindelse med 25 meter-zonen. Af niels toftegaard, FVD Eksempel 1 Her er det landmanden med den store mark som skal have godtgørelse. Han har også det største areal inden for zonen. Eksempel 2: Landmanden med den gule mark skal have godtgørelse, fordi boringen ligger på hans grund også selvom den anden landmand har mest areal indenfor cirklen. Eksempel 3: I det her tilfælde har vandværket købt et areal omkring boringen svarende til den hidtidige beskyttelseszone på 10 meter. Men størstedelen af 25meter-zonen ligger på grunden til venstre, som derfor til næste år skal have en godtgørelse. Eksempel 4: Her ligger boringen på vandværkets egen grund nær to villaer. Vandværket skal ikke betale godtgørelse til nogen, fordi der ikke her sker erhvervsmæssig dyrkning. Video om 25 meter-zonen På FVD s hjemmeside kan du se et videoindslag om 25 meter-zonen. Her giver FVD s jurist Tine Tue Lehmann svar på de mest almindelige spørgsmål om den udvidede beskyttelseszone. Video om 25 meter-zonen på FVD s hjemmeside: > Om FVD > Aktuelt> 17

18 Korrekt måling og nøjagtig afregning med fjernaflæsning via GSM/GPRS teknologi SITRANS F M MAG 8000 Korrekt og pålidelig afregning er vital for en knap ressource som vand. Løsning: SITRANS F M MAG 8000 elektronisk vandmåler, der sætter ny standard for ydeevne, nøjagtighed og enkel vedligeholdelse. MAG 8000 er batteridrevet, typegodkendt for afregning og derfor ideel for drikkevandsindustrien. Ingen bevægelige dele garanterer ydeevnen selv under barske betingelser. En dokumenteret batteri levetid på op til 10 år sikrer uafhængighed af fast installation. SITRANS F M MAG 8000 tilbyder korrekt måling og nøjagtig afregning. År efter år. IP68 kapsling giver optimal beskyttelse af investering Pålidelig og nøjagtig måling iht. OIML R49 klasse 1-2 og MI-001 klasse 2 Flere kommunikationsmuligheder, også GSM/GPRS teknologi med åben opsætning og enkel systemintegration

19 rettelse foreningsnyt Rettelse kom ud af røret og bliv klogere på svejsning af plastrør I sidste nummer af Vandposten fik vi beklageligvis bragt forkerte oplysninger i artiklen Ny forhøjet vandafgift: Sådan gør du på side 25. Fejlen kom til udtryk i faktaboksen med overskriften Eksempel på mulighed 2 for at angive og betale. I faktaboksen nedenfor kan du se den korrekte nye sats på 5,46. EKSEMPEL PÅ MULIGHED 2 Hvis man har solgt 100 kubikmeter vand, og afgiften var 5,23 kr., skal man afregne 523 kr. til SKAT. De 523 kr. dividerer vi med den nye sats på 5,46: 523/5,46 = 95,78 m 3 Det nye kubikmetertal skal angives i tast-selv-systemet. LæS mere om Safetech-kurSerne på wavin.dk Man omregner altså totalbeløbet og angiver det antal kubikmeter, der passer til den nye sats. Har du brug for viden om svejsning af plastrør til vand- og spildevandsforsyning? Så tilmeld dig et Safetech basis eller udvidet kursus og få vandtæt viden om svejsemetoder og håndtering af drikkevand, så du reducerer driftsproblemer og forlænger systemets levetid. I artiklen Kan vandværket udnytte solens energi? på side bragte vi en forkert faktaboks. Faktaboksen skal se sådan ud: Alle kurser foregår i vores moderne Wavin Solution Center, hvor teori og praksis går hånd i hånd i den store træningshal med installationsgrave og interne pumpesystemer. Scan koden, læs mere om kurserne og tilmeld dig på wavin.dk. SÅDAN KAN VANDVÆRKET BLIVE GRØNT Solceller Vindmøller Rensning og genbrug af skyllevand Varmepumpeanlæg, der tager 3-4 grader ud af vandet og omdanner forskellen til varmen i en spritveksler Udskiftning af gamle pumper, skyllepumper og kapselblæsere. Solutions for Essentials Vi beklager fejlene! 19

20 Med Vand på nettet får du: Stor fleksibilitet og datasikkerhed uafhængig af tid og sted Et system med en simpel brugerflade og sammenkædning af data Support og rådgivning af konsulenter med brancheerfaring Effektiv og præcis GPS-opmåling Digitale ledningsdata på nettet døgnet rundt Daglig drift af ledningsanlæg på nettet uden programomkostninger Kontakt os på tlf Kontakt os på tlf Få en præcis måler med integreret radio HYDRUS ultralydsvandmåler er en af de mest præcise målere på markedet med referencer over hele verden. Med sit gennemtænkte design kan den kobles til selv under besværlige forhold. Samtidig lever den op til de strengeste krav, der skåner klima og miljø. Hvis du også ønsker et integreret system til fjernaflæsning af forbrug, har DIEHL også løsningen til dig. Med vores IZAR netværksløsninger kan du både foretage regelmæssige målinger og opdage lækager, hurtigere end før. Kontakt os idag for mere information. Glentevej Esbjerg Ø. Tlf Fax

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere