På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

2 visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36 Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer. Skylleboringer. Tørboringer. Snegleboringer. Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer. Montering eller renovering af råvandspumper. Nye råvandsstationer. Vandværks..drift: Renovering/nybygning af vandværker. Hovedentreprise eller delentreprise. Filteranlæg. Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer. Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere, kompressorer, blæsere og affugtere. Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning. Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan. Serviceaftale Energioptimering. Fremtidssikring. Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser. Grundvandssænkning. Kontakt til offentlige myndigheder. regenerering af boringer Hydropuls Som den første i Danmark har Søren Pedersen Brøndboring AS taget denne nye teknik i brug. Nøgleordene er: Højere effektivitet Enklere teknik Miljøvenlig Ingen kemikalier Den enkelte borings ydelse falder med tiden. Dette skyldes som regel tiltagende udfældning af jern- og manganforbindelser samt af finkornet materiale (silt og finsand) der blokerer porehalse i filtersandet eller i den nære formation nedsætter gradvist effektiviteten af indvindingsboringer. De hidtil traditionelle løsninger af dette problem har været enten kemisk eller mekanisk. Hydropuls-metoden hører til den mekaniske metode, men i forhold til de traditionelle metoder er virkemekanismen grundlæggende anderledes. Metoden virker i korte træk ved en trykpuls fra komprimeret nitrogen skaber en trykbølge i filter og filtersætning efterfulgt af kollops af trykboblen, som derved skaber et vacuum og en sugebølge. Dette sker med en hastighed på ca m/s denne vekslen mellem tryk og vaccum løsner belægninger, udfældninger og fastsiddende finkornet materiale (finsand og silt) som kan pumpes bort fra boringen. Fordelene er bl.a.: Effekten af regenereringen er uafhængig af eksisterende strømningsveje, da forplantningen af tryk sker via kornskellet. Det betyder, at effekten bliver meget fuldstændig og samtidig rækker langt ud i formationen. En væsentlig fordel er, at der ikke tilføres magasinet aktive stoffer eller vand med afvigende kemi som kan medføre utilsigtede negative effekter. Endelig er den arbejdsmæssige fordel ved brug af Hydropuls i forhold til kemiske regenereringsmetoder meget stor. Hydropuls-metoden kan anvendes til langt de fleste typer boringer, såsom drikkevandsboringer, injiceringsboringer, råstofboringer samt miljøboringer. Kontakt os, vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om denne epokegørende og miljøvenlige arbejdsmetode. Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Fax Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Fax Hammel

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg. Redaktionen: Steen Sørensen, Tine Lehmann, Niels Toftegaard, Mette Kingod Redaktion afsluttet: 31. oktober Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2013: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2013 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDF-format. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljørigtige vegetabilske farver. leder 5 Indsatsplaner og vandråd praktisk 6 Kontingent 7 Noter forsikring 8 Sæt lås på varmepumpen foreningsnyt 10 To gode dage i Fredericia 12 Samarbejde mellem FVD og SKI 14 Den decentrale vandforsyning Civil ulydighed er ikke vejen frem meter-zonen i ord og billeder 19 Rettelse 21 Få mere information på mail fra udstillingen 21 Vandværker skal selv indberette status for boringer til Jupiter 23 Hygiejnekursus: FVD s bestseller 25 Nyt kursus: Drift af vandforsyning er nu en realitet ny lovgivning 27 Ledelsessystemer til sikring af drikkevandets kvalitet nyt fra sagsbehandlerne 28 Krisen kradser 30 Refusionsopgørelse og flytteafregning 32 Spildevandsforsyninger nægter at betale for måleroplysninger 34 Gode råd når du sælger målerdata 35 Konkurrencestyrelsen og FVD post til Vandposten 36 Våbenhvile eller sovet i timen? 39 Ole Wiils svar på Våbenhvile eller sovet i timen? 40 Svær start for 25 meter-zonen artikler 42 Temamøde i Region Øst: Se kommunerne som medspillere 44 Kan drikkevand fra Greve Vandværk gøres blødere...? 46 Ultralydspåvirkning af hårdt dansk grundvand 48 Få styr på tilbagestrømningssikring 51 VTU-fondens projekter 52 Nu kommer BNBO erne 54 Få besøg af BNBO-rejsehold 57 Har du ret til optegnelserne af dit ledningsnet? 58 Vandværker forholder sig afventende til gasprojekt 61 Tidslinje for skifergasprojektet 63 5 spørgsmål til Total månedens vandværk 65 Helsinge fremtidssikrer drikkevand Forsidefoto: Total

4 VandVarsling sikrer hurtig information til kunderne via sms Informer tusindvis af kunder direkte via sms inden for få minutter Varsling i forbindelse med bakterier i drikkevandet er en af de mange situationer, hvor vandværker kan få stor gavn af VandVarsling fra Inmobile. Nemt at bruge VandVarsling er et system, der betjenes fra en computer eller tablet, blot der er adgang til internettet. Det er et effektivt kommunikationsværktøj, der sender relevant information til kunder i et udvalgt område. VandVarsling kan med stor fordel benyttes til: - Kommunikation ved akutte driftsforstyrrelser - Påmindelser til den enkelte kunde - Generel information til kunderne Bestil en gratis demo på eller ring på Inmobile ApS Tlf.: Ballekjær Tarm Web:

5 indsatsplaner leder Indsatsplaner og vandråd Af Ole Wiil, Landsformand, FVD Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning skal danne grundlag for en målrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen for fortsat at kunne opretholde, at det danske drikkevand baseres på simpel vandbehandling. Denne målrettede beskyttelse er baseret på statens udpegning af de områder, hvor en ekstraordinær indsats er nødvendig. Kortlægningen, som er forudsætningen for kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner, skal være afsluttet i Derfor ser vi allerede nu en række indsatsplaner fra kommunernes hånd. Det er vigtigt her at have for øje, at vandrådene har en vigtig opgave i at optræde som vandværkernes tillidsfolk og tage del i kommunens udarbejdelse af indsatsplanerne lige fra den spæde begyndelse i kommunens koordinationsforum og efterfølgende igennem hele processen. Sæt jer rundt om bordet sammen med embedsmændene og tag en fornuftig snak om hvilke tiltag, der er hensigtsmæssige, og som I kan acceptere. Hjælper det ikke, må det politiske niveau i kommunen inddrages i dialogen. I sidste nummer af Vandposten opfordrede vi kraftigt til, at vandværkerne, inden der indgås bindende aftaler om rådighedsindskrænkninger eller opkøb af jord, retter henvendelse til FVD, som vil råde vandværkerne om, i hvilken udstrækning det er tilrådeligt at få en ekstern rådgiver på banen. Mange vandværker, især de mindre, har næppe den fornødne økonomi til at hyre rådgivere. Her skal det være min anbefaling, at vandværkerne står sammen og spytter i kassen hver især til fællesskabet. Sådan en fælles pulje kunne jo også være gavnlig i andre sammenhænge, for eksempel sløjfning af ubenyttede boringer og brønde. Vi ser rigtig mange gode og velgennemarbejdede indsatsplaner, men konstaterer da også, at nogle kommuner i misforståede miljøhensyn vil pålægge vandværkerne restriktioner, som rækker langt hinsides sund fornuft. Det være sig aftaler med landmændene om at stoppe brug af godkendte bekæmpelsesmidler, nedsættelse af gødningsforbrug eller sågar opkøb af jord. Det kunne naturligvis være sund fornuft og helt i vandværkernes interesse, såfremt kommunen dokumenterede, at der var en overhængende og konkret forureningsfare til stede. Jeg tror ikke, at hverken landmænd eller vandværker vil modsætte sig fornuftige og velbegrundede tiltag til beskyttelse af vores vigtige grundvand. Vi ønsker alle at styrke og bevare den decentrale vandforsyning. Men når vandværkerne kan dokumentere, at alle vandanalyser vedvarende og på trods af landmandens aktiviteter overholder kravene til vandkvalitet, ja så må vi melde fra. Jeg tror ikke, at hverken landmænd eller vandværker vil modsætte sig fornuftige og velbegrundede tiltag til beskyttelse af vores vigtige grundvand. 5

6 praktisk kontingent 2013 Abonnement på Vandposten Et abonnement på Vandposten koster 230 kr. ekskl. moms om året, og der kommer fem blade om året. Ønsker du at tegne abonnement, skal du kontakte FVD på Du bliver orienteret - hvis du tilmelder dig! På kan du tilmelde dig til vores elektroniske nyhedsbrev og jævnligt modtage aktuelle informationer om alt inden for vandsektoren. Skriv til Vandposten Har du forslag til emner, der skal tages op i Vandposten, eller ønsker du at blive månedens vandværk, så hører vi meget gerne fra dig. Ring til sekretariatet på tlf eller send en mail til Vi vil meget gerne have billeder til alle artikler. Julelys i vinduerne vidner om, at det nye år venter I januar 2013 udsender FVD opkrævninger for kontingenter, forsikringer og vandpostabonnementer. Se de nye kontingentpriser her. FORBRUGERE KONTINGENT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Vær opmærksom på, at FVD opkræver gebyr på kr. 49,- for indbetaling med check. Hvad kan jeg gøre for at undgå forkert opkrævning? Jeg har meddelt FVD, at kassereren er flyttet. Jeg har meddelt FVD, at vandværket skal fusionere med et andet vandværk. Jeg har meddelt FVD, hvis vandværket skal udmeldes. Jeg har tjekket, at vi får det rigtige antal af Vandposten. Ellers skal vi afeller tilmelde nogle. Grundtakst Variabel takst kr kr. Passivt medlemsskab Vandpostabonnement kr. 230 kr. Alle priser er ekskl. moms. 6

7 noter praktisk Kurser i foråret 2013 Bliv klædt på til at tage hånd om moderne vandværksdrift. FVD tilbyder et bredt udbud af kurser, der kommer hele vejen rundt: Bestyrelsesarbejde Vandrådenes arbejde med forsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Budget og regnskab Vandanalyser Tilstandsrapport og handlingsplan Vandværksdrift Hygiejne Se mere på - tilmelding foregår samme sted. Vandværker Holmegaard Vandværk Passive medlemmer Kalundborg El & Automatik Inmobile ApS Alfred Priess A/S AquaCon Aps Agrolab v/al-north Indekstal ,15 Vækst på 0,82 % Velkommen til nye medlemmer Siden sidste år har FVD baseret indekstallet på tal fra Danmarks Statistik. Indekstallet anvendes til forsynings- og stikledningsbidrag. Indekstallet var i 2011 på 102,3. Nyhed: Flot glaskunst med FVD-logo. Bestil på 7

8 forsikring tyveri Sæt lås på varmepumpen Ordruplund Vandværk må undvære sin varmepumpe lige for tiden. Den blev stjålet i løbet af sommeren, men forsikringen dækker kun tyveri af løsøre, hvis det er låst inde i eksempelvis et skur. Af niels toftegaard, FVD Selvom det er sommer, kan en dansk juni-aften alligevel være en smule kølig. Det mente bestyrelsen i Ordruplund Vandværk i hvert fald, da den holdt møde i vandværkets bygning for et halvt års tid siden. Vi skulle alligevel have lidt varme på, syntes vi, så jeg gik hen til vores varmepumpe for at sætte den i gang. Der skete bare ikke så meget, da jeg tændte for den, fortæller vandværkets formand Axel Laursen. Det var der en god grund til: En flok banditter var nemlig stukket af med den udvendige del af varmepumpen. De har savet kobberrørene over og kappet ledningerne, der går ind i huset, og så er de stukket af sted med maskineriet. Det havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, fortæller Axel Laursen. Forsikring vil ikke dække Men da bestyrelsen forsøgte at få vandværkets forsikring til at dække tyveriet, blev den slemt skuffet. Hvis vi skal dække løsøre på matriklen, så skal det være låst inde på en eller anden måde. Ellers betragter vi det som simpelt tyveri, siger Severin Finderup fra Tryg. Han er ansvarlig for de forsikringer, vandværkerne kan tegne gennem FVD. En luft-til-luft-varmepumpe som den, Ordruplund Vandværk havde installeret, består af en del indenfor og en udenfor bygningen. De to dele er forbundet med nogle rør og ledninger. Så selvom den udvendige del ikke umiddelbart sidder løs, vil ethvert forsikringsselskab alligevel betragte den som løsøre. Bliver den stjålet, er det simpelt tyveri som altså ikke er dækket. Hvis den var pakket ind i en aflåst kasse eller et skur, så ville vandværket stå meget stærkere. Løsøre skal befinde sig inde i noget, der kan sidestilles med en bygning, forklarer Severin Finderup, som anderkender, at tyveri af varmepumper kan gå hen og blive et stort problem. Vi har ikke nogen forsikringsløsning på det endnu, men vi undersøger det. Det ender nok med, at vi kommer med Ordruplund Vandværks grund er ikke hegnet ind, men det betyder ikke så meget for forsikringen. Et hegn om matriklen er ikke nødvendigt, hvis der er forsvarligt aflåste bygninger, siger Severin Finderup fra Tryg. Foto: Axel Laursen 8

9 tyveri forsikring Foto: Axel Laursen Før og efter tyveriet af Ordruplund Vandværks varmepumpe. Nu overvejer bestyrelsen om en eventuel ny pumpe skal låses inde i et skur. Undgå tyveri Sæt tingene godt fast, så de er svære at stikke af med. nogle forskrifter for, hvad vandværkerne skal gøre, for at forsikringen dækker. Kamera, lys og skur Axel Laursen og resten af vandværkets bestyrelse ærgrer sig over, at forsikringen ikke dækker, men vil nu overveje, hvordan en eventuel ny varmepumpe kan sikres. Vi har talt om at sætte bevægelsesstyret lys på bygningen og et kamera, som vi kan tjekke på internettet. Men det er lige pludselig en større udskrivning, når vi også skal have en ny varmepumpe og eventuelt et skur også. Eller om hele grunden skal indhegnes, fordi vi ligger lidt afsides, fortæller han. Man skal i hvert fald passe på med at have maskiner stående udenfor på sin grund, hvis den ikke er indhegnet. Også selvom maskinen er forbundet til huset, siger Axel Laursen. Byg eventuelt et skur med lås på, og stil løsøre herind. Her vil forsikringen typisk også dække et eventuelt tyveri. Varmepumper er typisk forbundet til hovedbygningen med rør af kobber et metal, som er i meget høj kurs. Undersøg, om der findes modeller med rør af et andet materiale. Men husk, at hvis du bygger et aflåst skur, et metalbur eller en kasse omkring din varmepumpe, skal du sørge for, at pumpens indsugning stadig kan få luft. Få gode kort på hånden og på skærmen Vi leverer aktuelle kortdata for Jylland, Sjælland og Bornholm Vi leverer til hele ledningsejerbranchen herunder 400 vandværker Vi leverer i alle gængse dataformater og koordinatsystemer Vi leverer digitale luftfotos og højdedata Vi ajourfører i byer hvert tredje år og på landet hvert sjette år. KortCenter.dk A/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg

10 To gode dage i Fredericia Der var travlhed hos de 60 udstillere, da omkring 300 besøgende vandværksfolk lagde vejen forbi vandværksudstillingen i Fredericia Messecenter i midten af oktober. af niels toftegaard og mette kingod, fvd Endnu engang har FVD s vandværksudstilling i Fredericia været med til at bygge bro mellem leverandører til vandværksbranchen og vandværkernes bestyrelsesmedlemmer og driftspersonale. Som noget helt nyt foregik udstillingen over to dage nemlig fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Det gav udstillingsgæsterne ekstra tid til til at tale om alt fra forsikringer, termografering, ledningsregistrering, it-værktøjer til vandforsyninger, boringseftersyn- og renovering, vandanalyser, pumpeovervågning, rådgivning og projektering og meget andet. Udstillingerne i Aars og Roskilde i 2013 vil også foregå over to dage, hvorefter konceptet skal evalueres. << Har du det varmt? Flere termograferingsfirmaer var til stede i Fredericia blandt andre Kemp & Lauritzen, der her demonstrerer firmaets varmefølsomme kamera. Derfor er vi med på udstillingen... Frede Clausen, Sønder Hygum Vandværk, benyttede lejligheden til at få rådgivning om takstblade hos en af FVD s jurister. Hans Jørgen Bech, formand, og Tage Langholm, bestyrelsesmedlem, Svenstrup Vandværk. Vi har talt med forskellige leverandører blandt andet om ledningsregistrering, som vi er i gang med. Vi synes, det er godt at komme her på udstillingen på en fredag. Poul Erik Gejel, formand, og Flemming Bøgelund, kasserer, Vissenbjerg-Bred Vandværk. Vi er med her i dag for at tale med leverandørerne af de nye målere, som vi skifter til fra 1. november. Vi synes, det er spændende, at komme og se, hvad der sker i branchen. 10

11 << << Lidt over 300 vandværksfolk var forbi Fredericiamessen, hvor udstillerne fortalte om de nyeste løsninger indenfor vandværksdrift. Her viser rensnings- og desinfektionsfirmaet Aquatex sine produkter frem. Foto: Niels Toftegaard og Mette Kingod << Grundfos opfordrede til motion: Pumpegiganten havde koblet en cykel til en af virksomhedens vandpumper, så gæsterne ved egen kraft kunne drive et helt lille springvand. Cirka 60 udstillere var på plads. Ved standene blev der nok diskuteret vand, men ikke nødvendigvis drukket vand. Silhorko havde blandt andet medbragt en miniversion af et trykfilteranlæg dog med noget lidt mere drikkeligt indhold << På FVD s egen stand kunne vandværkerne i løbet af udstillingen få juridisk vejledning ansigt til ansigt med Steen Sørensen, der var med som repræsentant for FVD s rådgivere. 11

12 foreningsnyt ski-samarbejde Samarbejde mellem FVD og SKI Drag fordel af gode priser via SKI-aftalen, hvor vandværker kan købe produkter og ydelser til fordelagtige priser. Af Thomas gorr, ski FVD og dermed mange danske vandværker har i længere tid været medlem af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service). Det betyder, at vandværkerne kan købe ind på SKI s forskellige aftaler. Mange benytter sig af dette tilbud og opnår gode besparelser og får samtidig tilgodeset en eventuel udbudspligt. Et eksempel på, hvordan vandværker med fordel kan opnå fordelagtige priser er ved at købe telefoni via en SKI-aftale. Hvad er fordelene ved SKI? Spar penge SKI indgår aftaler på vegne af alle offentlige indkøbere, og kan derfor garantere leverandørerne store mængder med gode rabatter. For eksempel kan der spares op til 65 pct. på telefoni i forhold til leverandørernes listepriser. Overhold udbudspligten udbuddet er gennemført Det er ressourcekrævende at gennemføre et EU-udbud eller tilsvarende udvælgelsesprocesser. Uanset om man er tvunget til et EU-udbud på grund af leverancens størrelse eller skal konkurrenceudsættes af andre grunde, så har SKI afholdt disse omkostninger og taget besværet (eksempelvis risiko for klager). Uanset opgavens størrelse, kan kunderne derfor vælge en SKI-leverandør. SKI s aftaler er juridisk holdbare Udbudspligten er overholdt og alle aftaler er blevet til i samarbejde med Kammeradvokaten. SKI tilbyder en bred vifte af gratis support i brug af aftalerne Nogle brugere synes, at det kan være tungt at finde rundt i kontrakter, kravspecifikationer osv. På findes alle vejledninger og hjælpeværktøjer. Man er også velkommen til at kontakte SKI for råd og vejledning. Det bliver lettere at bruge SKI FVD og SKI har styrket samarbejdet til fordel for medlemmerne, hvilket betyder, at det bliver lettere at bruge SKI. FVD får et foreningsabonnement hos SKI fra og med 1. januar Foreningsabonnementet dækker alle medlemmer, og det betyder, at: De enkelte vandværker ikke skal længere betale et selvstændigt abonnement hos SKI. Populære aftaler Selv om ordningen formelt træder i kraft 1. januar 2013, kan alle medlemmer af FVD benytte den nye abonnentsordning med det samme. Hvis et vandværk fortsat ønsker eget abonnement, er det stadig muligt. Kontakt da SKI. Kommunikationen mellem FVD og SKI sættes i system med dedikerede kontaktpersoner hos begge parter. Hos SKI er kontaktpersonen Thomas Gorr, mail: og hos FVD kan du kontakte Susanne Witten på mail: SKI afholder miniworkshops, hvor indkøb på konkrete aftaler bliver gennemgået. Kontakt SKI for nærmere information. Vandværker kan få information direkte fra SKI via relevante nyhedsbreve. Tilmelding foregår på SKI s hjemmeside: > Aktuelt. Mange vandværker benytter allerede en række aftaler. Måske er de også interessante for dit vandværk: Bygge- og el-materialer: aftale Elektricitet: aftale Bygherrerådgivning: aftale Rådgivende ingeniørydelser: aftale Tele- og datakommunikation: aftale Computere: aftale Biler: aftale Brændstof:

13 ski-samarbejde foreningsnyt Få mere viden om SKI s aftaler Alle SKI s aftaler (undtagen de forpligtende) er tilgængelige, og informationer om disse findes på hjemmesiderne: (kræver login følg proceduren og kontakt SKI hvis man ikke har login). På disse hjemmesider findes leverandørernes kataloger, hjælpeværktøjer i brug af aftalerne og leverandørernes kontaktoplysninger. En oversigt over alle SKI s aftaler kan hentes på: under punktet Aktuelt Vejledninger og andre publikationer SKI s vejviser. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) er en indkøbscentral, der blev grundlagt som offentligt ejet aktieselskab i SKI bidrager til at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb i Danmark, blandt andet ved at indgå rammeaftaler, der er med til at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor. Se mere om SKI på MULTICAL 21 Intelligente vandmålere Den MA I Længere UD PA LAnDeT MeD... ja! Fjernaflæsning fra servicebilen er også en kæmpe fordel langt ude på landet Det er ikke alle, der i første omgang tror på, at vores intelligente vandmåler MULTICAL 21 ikke har mekaniske dele, der skal serviceres, og at den kører i 16 år på ét batteri. Ring til os og hør mere på Besøg også multical21.dk FjernAFLæsnIng Længe Leve! 13

14 foreningsnyt decentral vandforsyning Den decentrale vandforsyning... Af Palle Christensen, regionsformand, region Fyn Vi går jo formentlig alle ind for tanken om den decentrale vandforsyning, hvor vandværker af alle størrelser sørger for at levere rent og godt drikkevand til vore forbrugere. Det, at der er mange om at sørge for levering af vandet, gør at leveringssikkerheden er stor. Sagt på en anden måde, hvis uheldet er ude, er det ikke flere millioner mennesker, der bliver berørt af et midlertidigt leveringsstop. Imidlertid må vi konstatere, at mange af de helt små vandforsyninger går en fremtid med mange udfordringer i møde. Fremtiden vil uden tvivl bringe krav, der skal honoreres for at leve op til myndighedernes krav. Nye udfordringer for bestyrelserne Krav om uddannelse, om styring og ledelse er krav, der er på vej. Men også andre ting, som endnu ikke politisk er blevet rejst i vandforsyningsområdet, kan komme på tale. Disse ting er ikke de tungeste økonomiske byrder, men de kræver en bestyrelsessammensætning, der kan leve op til de nye krav. Samarbejde om teknisk fornyelse Et andet og økonomisk belastende område er fornyelser i de tekniske og administrative områder, for eksempel fornyelser af forsyningsledninger, teknisk udstyr og renovering af bygninger og meget andet. Det økonomiske fundament er ikke alle steder så godt, som det kunne ønskes. Det forlyder, at politikerne på borgen har sat en grænse for, hvad der kendetegner virkelige små vandværker. Med en omsætning på max m 3 /år er der tale om et lille vandværk. Dem er der mere end 500 af i FVD s medlemsskare. Det siger næsten sig selv, at det er og vil blive meget svært at skabe den fornødne kapitaldannelse med den (og måske mindre) omsætning samt et lavt antal forbrugere. Mulighederne for at mindske omkostninger og dermed tjene flere penge ligger i at samarbejde med andre vandværker i lokalområdet! Et godt samarbejde kræver Der er mange ting, der skal bringes i orden, inden et formelt samarbejde kan etableres. Eksempelvis åbenhed ( vi er os selv nok-holdningen skal afskaffes) og nøje vurderinger af, hvor de største potentielle besparelser findes. Ligeledes en gennemgang af alle de faldgruber, der måtte kunne findes. Det er slet ikke let - det er helt sikkert en lang og måske endda indviklet proces. Erfaringsudveksling og vejledning er vejen frem Her på Fyn havde vi sidste år stor succes med at holde fire områdemøder geografisk spredt på øen. Det vil vi gentage i år, og et af emnerne bliver helt sikkert samarbejdende vandværker. Bemærk, at der ikke på noget tidspunkt har været nævnt sammenlægninger. Sammenlægninger er jo en ganske anden sag, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her. På et nyligt afholdt repræsentantskabsseminar præsenterede jeg et notat på vegne af en lille arbejdsgruppe. I notatet slog vi til lyd for, at de mindre vandforsyninger samarbejder og får hjælp til at komme i gang. Der blev blandt andet peget på behovet for erfaringsudveksling og teknisk hjælp. Det kan ske med regionerne som fødselshjælpere ved at nedsætte en lille gruppe mennesker i hver region eller decentralt i vandrådene. Grupper, der vil stille sig til rådighed med at vejlede og råde medlemsværker, der akut har behov for at få hjælp til løsning af et problem. Hvordan, de enkelte regioner vil løse spørgsmålet, er helt op til dem, men på Fyn vil vi i regionsbestyrelsen tage fat på sagen og gå i gang med at etablere et løsningsforslag. Den decentrale vandforsyning fortjener det. Fremtiden vil uden tvivl bringe krav, der skal honoreres for at leve op til myndighedernes krav 14

15 MagFlux er markedets mest fleksible flowmåler med en flad og logisk menustruktur. MagFlux har danske menuer, som sikrer nem betjening. MagFlux leveres med eller uden displayenhed, da én displayenhed kan betjene op til 4 MagFlux målere eller andre MJK målere. Flere MagFlux enheder forbindes meget enkelt med et 2-leder signalkabel mellem flowmåler og displayenhed eller en PLC. Afstand mellem flowmåler og displayenhed kan være op til 1000 m, idet kommunikationen foregår med en seriel RS 485 forbindelse, hvor der kan benyttes et almindeligt, skærmet kabel. MagFlux konverteren kan monteres direkte på flowmåleren, på væg eller i tavle. ISO C E RT I F I E D MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf.: Fax: MagFlux har en nøjagtighed på ± 0,25% og måler med fuld nøjagtighed ned til 0,2 m/sek. MagFlux har en indbygget 2 MB datalogger, som kan logge op til hændelser med dato- og tidsstempling. Data kan vises grafisk og kan eksporteres til en PC via USB porten på display enheden. MagFlux leveres som standard med Modbus, men kan også leveres med Profibus DP interface. SUSIX OXIX MAGFLUX MAGFLUX TU RBIDITET OG TØ RSTO F OPLØST ILT FLOW FI RE EN H ED ER M ED ET FÆLLES D I S PL AY 15

16 foreningsnyt 25 meter-zonen Civil ulydighed er ikke vejen frem FVD erfarer, at nogle vandværker vil udbetale godtgørelse til alle lodsejere inden for 25 meter-beskyttelseszonen. FVD fraråder på det kraftigste denne praksis. Det er ulovligt ifølge vandforsyningsloven, og bestyrelserne kan risikere at ifalde bestyrelsesansvar. Af tine tue lehmann, FVD FVD har gang på gang udtrykt sin kritik over indførelsen af 25 meter-beskyttelseszonen. FVD har også gentagne gange argumenteret for, at fastsættelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal ske på et eksakt og faktisk grundlag, præcis som det står skrevet sort på hvidt i styrelsens vejledning herom. Derfor kan man ikke, som nogle vandværker har valgt at gøre, indgå særlige aftaler med landmændene om at udbetale erstatning til alle de berørte inden for 25 meter-zonen. Vandværkernes bestyrelser har ikke kompetence til at træffe sådanne aftaler jf. vandforsyningslovens bestemmelse om, hvad vandforsyningerne må bruge deres penge på. vandværket kan yde tilskud hertil. Et vandværk kan heller ikke lave differentierede priser, så for eksempel pensionister får gratis vand, fordi de er dårligt stillet økonomisk. FVD opfordrer til, at alle vandværker retter sig efter lovens bogstav, selv om vi er uenige. 25 meter-zonen mangler faglig begrundelse For det første mener FVD, at indførelsen af 25 meter-zonen strider mod al viden på dette område i forhold til eksisterende geologiske undersøgelser i forbindelse med fastsættelse af tragteffekten omkring boringer. Det er senest kommet til udtryk i rapporten om 300 meter-zonen. I denne rapport fremgår det tydeligt, at det er uhensigtsmæssigt at indføre faste grænser omkring vandboringerne. I stedet for bør man fokusere på at oprette beskyttelsesområder i henhold til de faktiske forhold. For det andet er reglerne om håndhævelse af beskyttelsesområderne besynderligt nok henlagt til Natur- Erhvervsstyrelsen, som i øvrigt slet ikke har noget med vandværksdrift at gøre. Udbetal kun godtgørelse til berettigede lodsejere Når alt dette er sagt, er det sådan, at vi skal følge den givne lov i Danmark. Bestemmelsen findes i vandforsyningslovens 52a. Det betyder, at sådanne aftaler er ulovlige. Bestyrelsesansvar kan bringes i spil Det er vigtigt at skele til bestyrelsens ansvar og rolle. Hvis en bestyrelse i sin gavmildhed deler penge ud til højre og venstre, kan bestyrelsesmedlemmerne risikere at ifalde bestyrelsesansvar. Derfor kan man ikke, som nogle vandværker har valgt at gøre, indgå særlige aftaler med landmændene om at udbetale erstatning til alle de berørte inden for 25 meter-zonen Bestyrelsesmedlemmerne, som pålægger vandværket sådanne ekstra udgifter, kan blive stillet personligt til ansvar eventuelt ved dom, uden at 16

17 25 meter-zonen foreningsnyt 25 meter-zonen Se i ord, billeder og video hvordan, du skal behandle en ansøgning om godtgørelse i forbindelse med 25 meter-zonen. Af niels toftegaard, FVD Eksempel 1 Her er det landmanden med den store mark som skal have godtgørelse. Han har også det største areal inden for zonen. Eksempel 2: Landmanden med den gule mark skal have godtgørelse, fordi boringen ligger på hans grund også selvom den anden landmand har mest areal indenfor cirklen. Eksempel 3: I det her tilfælde har vandværket købt et areal omkring boringen svarende til den hidtidige beskyttelseszone på 10 meter. Men størstedelen af 25meter-zonen ligger på grunden til venstre, som derfor til næste år skal have en godtgørelse. Eksempel 4: Her ligger boringen på vandværkets egen grund nær to villaer. Vandværket skal ikke betale godtgørelse til nogen, fordi der ikke her sker erhvervsmæssig dyrkning. Video om 25 meter-zonen På FVD s hjemmeside kan du se et videoindslag om 25 meter-zonen. Her giver FVD s jurist Tine Tue Lehmann svar på de mest almindelige spørgsmål om den udvidede beskyttelseszone. Video om 25 meter-zonen på FVD s hjemmeside: > Om FVD > Aktuelt> 17

18 Korrekt måling og nøjagtig afregning med fjernaflæsning via GSM/GPRS teknologi SITRANS F M MAG 8000 Korrekt og pålidelig afregning er vital for en knap ressource som vand. Løsning: SITRANS F M MAG 8000 elektronisk vandmåler, der sætter ny standard for ydeevne, nøjagtighed og enkel vedligeholdelse. MAG 8000 er batteridrevet, typegodkendt for afregning og derfor ideel for drikkevandsindustrien. Ingen bevægelige dele garanterer ydeevnen selv under barske betingelser. En dokumenteret batteri levetid på op til 10 år sikrer uafhængighed af fast installation. SITRANS F M MAG 8000 tilbyder korrekt måling og nøjagtig afregning. År efter år. IP68 kapsling giver optimal beskyttelse af investering Pålidelig og nøjagtig måling iht. OIML R49 klasse 1-2 og MI-001 klasse 2 Flere kommunikationsmuligheder, også GSM/GPRS teknologi med åben opsætning og enkel systemintegration

19 rettelse foreningsnyt Rettelse kom ud af røret og bliv klogere på svejsning af plastrør I sidste nummer af Vandposten fik vi beklageligvis bragt forkerte oplysninger i artiklen Ny forhøjet vandafgift: Sådan gør du på side 25. Fejlen kom til udtryk i faktaboksen med overskriften Eksempel på mulighed 2 for at angive og betale. I faktaboksen nedenfor kan du se den korrekte nye sats på 5,46. EKSEMPEL PÅ MULIGHED 2 Hvis man har solgt 100 kubikmeter vand, og afgiften var 5,23 kr., skal man afregne 523 kr. til SKAT. De 523 kr. dividerer vi med den nye sats på 5,46: 523/5,46 = 95,78 m 3 Det nye kubikmetertal skal angives i tast-selv-systemet. LæS mere om Safetech-kurSerne på wavin.dk Man omregner altså totalbeløbet og angiver det antal kubikmeter, der passer til den nye sats. Har du brug for viden om svejsning af plastrør til vand- og spildevandsforsyning? Så tilmeld dig et Safetech basis eller udvidet kursus og få vandtæt viden om svejsemetoder og håndtering af drikkevand, så du reducerer driftsproblemer og forlænger systemets levetid. I artiklen Kan vandværket udnytte solens energi? på side bragte vi en forkert faktaboks. Faktaboksen skal se sådan ud: Alle kurser foregår i vores moderne Wavin Solution Center, hvor teori og praksis går hånd i hånd i den store træningshal med installationsgrave og interne pumpesystemer. Scan koden, læs mere om kurserne og tilmeld dig på wavin.dk. SÅDAN KAN VANDVÆRKET BLIVE GRØNT Solceller Vindmøller Rensning og genbrug af skyllevand Varmepumpeanlæg, der tager 3-4 grader ud af vandet og omdanner forskellen til varmen i en spritveksler Udskiftning af gamle pumper, skyllepumper og kapselblæsere. Solutions for Essentials Vi beklager fejlene! 19

20 Med Vand på nettet får du: Stor fleksibilitet og datasikkerhed uafhængig af tid og sted Et system med en simpel brugerflade og sammenkædning af data Support og rådgivning af konsulenter med brancheerfaring Effektiv og præcis GPS-opmåling Digitale ledningsdata på nettet døgnet rundt Daglig drift af ledningsanlæg på nettet uden programomkostninger Kontakt os på tlf Kontakt os på tlf Få en præcis måler med integreret radio HYDRUS ultralydsvandmåler er en af de mest præcise målere på markedet med referencer over hele verden. Med sit gennemtænkte design kan den kobles til selv under besværlige forhold. Samtidig lever den op til de strengeste krav, der skåner klima og miljø. Hvis du også ønsker et integreret system til fjernaflæsning af forbrug, har DIEHL også løsningen til dig. Med vores IZAR netværksløsninger kan du både foretage regelmæssige målinger og opdage lækager, hurtigere end før. Kontakt os idag for mere information. Glentevej Esbjerg Ø. Tlf Fax

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars 21. marts 2014 Vandværksudstilling Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark.

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark. Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars, 20. marts 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling Fredag 20. marts 2015 Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars UV i beredskabsplanen?

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NFS VAND A/S Tirsdag, den 24. februar 2015 Blad nr. kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Formanden bød Per Høegh velkommen i bestyrelsen. Søren Svendsen orienterede bestyrelsen om svar på læserbrev. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Læs mere

Erfaringer fra udvidelse af jernbanen. VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå. Jubilæum. Ø-vand i 100 år

Erfaringer fra udvidelse af jernbanen. VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå. Jubilæum. Ø-vand i 100 år vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 185 2012 Jubilæum Ø-vand i 100 år Erfaringer fra udvidelse af jernbanen VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå Hvad er forskellen

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 foreningen af vandværker i danmark Vandværks Udstilling roskilde 24. januar 2014 Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Husk at opdatere LER-oplysninger. FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling. Månedens vandværk: En renovering kan også være administrativ

Husk at opdatere LER-oplysninger. FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling. Månedens vandværk: En renovering kan også være administrativ vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 189 2013 FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling Tethys: FVD s ledelsessystem Prøv gratis i 30 dage (inkl. support) Månedens

Læs mere

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank Vandværk s.m.b.a. Sorø, d. 10. februar 2015 Vej 9999 Danmark Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11 Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark posten juni nr. 184 2012 vandtilstandsrapporter Sikker vandforsyning Registrering af vandværkernes ledningsnet Store heddinge Vandværk 100 år Xergi a

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM Til Langeskov Vandværk Dokumenttype Overvågningsprogram Dato April 2013 LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Revision 04 Dato 2013-04-23 Udarbejdet af JNJ leret

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere