Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk (procedure) side 8 Akut forurening på kildeplads (procedure) side 9 Bilag 1: Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger side 10 2: Logbog side 11 3: Særlig følsomme forbrugere side 12 4: Pressemeddelelse paradigme side : Forbrugerinformation paradigme side : Forbrugerinformation paradigme side 15 6: Afblæsning af forurening side 16 7: Evalueringsskema paradigme side 17 8: Rensning og desinfektion side 18, 19 og 20 9: Myndigheder, adresser og vagttelefon side 21 10: Aktører ved forurening side 22 11: Presse side 23 12: Materiel til brug ved nødvandsforsyning side 24 13: Eget materiel side 25 Revideret

2 Indledning en er Nr. LyngbyVandværks plan for indsatsen i forbindelse med en bakteriologisk eller kemisk forurening af drikkevandet, truet forsyning i forbindelse med uheld og terror samt ved forsyningssvigt eller lignende, hvor borgerne ikke umiddelbart kan anvende drikkevandet. en indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. Planen omhandler indsats ved forurening af kildeplads, ledningsnet, rentvandsbeholdere og vandværket samt indsats ved større ledningsbrud eller nedbrud af vandværk samt ved terror. Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Miljøstyrelsens vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyninger samt Vandforsyningsloven. en for drikkevand er et supplement til Hjørring Kommunes overordnede. Planen er godkendt af Hjørring Kommune, den Revision: Planen revideres løbende. Planen tages altid op til revision: Når der har været en beredskabssituation Hvis der har været afholdt en beredskabsøvelse Ved opdateringer kontrolleres: Mangler i beredskabsplanen Forældede oplysninger Alle kontaktpersoners, adresser og telefonnumre Kan der med fordel laves nyt informationsmateriale Revideret

3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner Kontakt Dag & Nat Mobil Tlf. Formand Ole T. Jensen Næstformand Allan Larsen Sekretær Helmer Nielsen Bestyrelsesmedlem Kurt Pedersen Bestyrelsesmedlem Karl K Nørgård Administrator Anita Mortensen Vandværkspasser Erik Rasmussen Smed Erik Elektriker Rasmussen Ingolf L.Ledet & Tom Freltoft / / Entreprenør Jan Mejlholm Brøndborer Lars & Jens Hadsund Nabovandværker Løkken tlf Vittrup Tlf Rubjerg tlf Hundelev tlf Elselskab Env Laboratorium Analytec Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljøvagt Revideret

4 Organisering Inden for normal arbejdstid vil henvendelser almindeligvis blive rettet til vandværket eller kommunen. Udenfor normal arbejdstid kan henvendelse alt efter arten være rettet til formanden, øvrige bestyrelsesmedlemmer, alarmcentralen eller kommunens Miljøvagt. Unormal forsyningssituation: Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer nedsættes en Koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen afgør om Hjørring Kommunes beredskabsplan for drikkevand skal iværksættes. Koordinationsgruppen kan / vil blive inddraget i følgende tilfælde: * Forbruger klager over vandkvaliteten (her kan koordinationsgruppen inddrages) * Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen * Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed * Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom * Terror mod vandforsyningen * Trafikuheld med udslip af kemikalier i nærhed af vandindvinding * Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening * Brud på større ledninger, der kan medføre forurening af ledningsnet eller længere varende svigt i vandforsyningen En unormal forsyningssituation kan være store ledningsbrud, forureninger af boringer, vandværk, rentvandsbeholdere eller ledningsnet med f.eks. E. coli, kemikalier eller lignende og ved krisesituationer som f.eks. hærværk og terror. Endvidere kan en unormal vandforsyning være længere varende strømsvigt eller nedbrud af vandværk. Det er beredskabschefen / Miljø og Naturkontoret der træffer afgørelse om nedsættelse af koordinationsgruppen, hvorefter Hjørring Kommunes beredskabsplan for drikkevand iværksættes. Husk også i tvivlstilfælde at kontakte myndigheden, der er Hjørring Kommune. Hjørring Kommune træffer på baggrund af henvendelsen afgørelse om øvrige myndigheder f.eks. embedslægen skal inddrages. Revideret

5 Alarmeringsplan Alarmeringsplanen, beskriver hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning, for høje analyseresultater eller sygdomstilfælde håndteres, og hvordan der reageres på henvendelsen. Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning / laboratorieresultater / sygdom Dagstimer Aften / nat / weekends Vandværk / formand Vagttelefon / formand / 112 / Miljøvagt Almindelig driftsforstyrrels Større driftsforstyrrels Truet forsyningssituat Krisesituation Dag: Team Vand / Affald kontaktes. Aften: Miljøvagt kontaktes. Hjørring Kommunes for drikkevand iværksættes. Hjørring Kommunes for drikkevand iværksættes. Vandværket tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes Eksempler: Driftsalarm. Ledningsbrud. Misfarvning af vand i mindre grad. Måler- og installationsproblemer. I samarbejde tilkaldes fornødent mandskab og skaden afhjælpes Eksempler: Analyser. Ledningsbrud på vitale ledninger. Misfarvning af vand i større områder. Forsynings-svigt. Koordinationsgruppen koordinerer indsatsen. Eksempler: Forurening af vandværk / ledningsnet der giver generel dårlig lugt og smag. E. coli Kemiske stoffer Koordinationsgruppen koordinerer indsatsen. Eksempler: Alarm for truende ydre påvirkning. Forurening med erkendte sygdomstilfælde og/eller epedimi. Revideret

6 Håndtering af akut forurening Fase 1. Indsats Forureningens art og oprindelse Hvornår er forureningen konstateret Anmelder Udbredelse / afgrænsning af forureningen Er der melding / mistanke om vandbåren sygdom eller forgiftning Hurtig information af særlig følsomme forbrugergrupper og information af berørte forbrugere. Geografisk afgrænsning af forureningens udstrækning. Sørge for af forureningen begrænses mest muligt. Identifikation af forurening, årsag og opspore en eventuel forurener. Fremskaffe kortmateriale over vandværkets boringer, behandlingsanlæg, evt. beholdere, evt. trykforøgerstationer og ledningsnet inkl. afspærrings- og udskylningsmuligheder. Er der mistanke om forurening med spildevand eller anden smitte / sundhedsfarligt materiale. Er der mistanke om terror eller lignende (biologisk/kemisk). Er der mistanke om alvorlig kemisk forurening. Husk at notere alle oplysninger i logbogen Afgørelsen om udstedelse af kogeanvisning og forbud med at bruge vandet udstedes af Hjørring kommune. Fase 2. Analyseprogram / Nødforsyning I samarbejde med koordinationsgruppen fastlægges af analyseprogrammer. Afklaring af behov for nødforsyning. Nødforsyning kan ske fra uforurenet del af ledningsnettet, fra andre vandværker, fra tankvogne, fra beholdere, dunke eller drikkevandsflasker. Et meget vigtigt element i jeres beredskabsplan er en fortegnelse over mulighederne for nødforsyning, hvor vandværket ikke er i stand til at opretholde en normal vandforsyning. Har I en aftale med jeres nabovandværker f.eks. FVD standard nr. 220 Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning Revideret

7 Fase 3. Forureningen standset / rensning Rensning og eventuel desinfektion af boringer, behandlingsanlæg, beholdere, trykforøgerstationer og ledningsnet afhængig af hvor og hvad, der er årsag til forureningen. Systematisk udskylning af ledningsnet. Herefter orientering af forbrugerne om gennemskylning af jordledning på egen grund og det interne ledningsnet ved at åbne for samtlige vandhaner i husene / ejendommene. Husk varmtvandsinstallationen. Systematisk analyseprogram der sikrer at vandet i det / de ramte områder opfylder kvalitetskravene til drikkevand. Fase 4. Normal forsynings situation genoprettet Analyserne viser tilfredsstillende resultater. Forbrugerne og pressen orienteres om at vandet opfylder kvalitetskravene og vandforsyningen er normaliseret. Fase 5. Evaluering Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet. Revideret

8 Forurening på ledningsnettet / vandværk Procedure Forureningen vil som hovedregel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten på ledningsnettet eller vandværket, men kan også konstateres ved afsmag i vandet eller i værste tilfælde ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm modtaget: Modtaget fra laboratorium eller forbruger. Noter tidspunkt og hvad der er konstateret. Ved mindre overskridelser f.eks. få coliforme bakterier samt mindre overskridelser af kimtal og pesticidindhold kontaktes Miljøog Naturkontoret, der i samråd med vandværket, træffer afgørelse om behovet for en øjeblikkelig indsats. Varsling: Forureningen anmeldes til Alarmcentralen 112 (Beredskab / Politi) Miljø- og Naturkontoret / vagt Vandværkets beredskab Kommunens beredskabsplan iværksættes Handling: Information: Opsporing: Begræns forureningens udbredelse. Stands eventuel udpumpningen. Særlig følsomme forbrugere, andre berørte forbrugere og virksomheder informeres efter samråd med Miljø- og Naturkontoret og Embedslægen. Informationen kan ske ved løbesedler, lokalradio / TV, landsdækkende radio / TV eller med Politiet højtalervogne. Konsekvensen af forureningen undersøges i samarbejde med Miljø- og Naturkontoret og Embedslægen. Stammer forureningen fra Opfølgning: Afslutning: Evaluering: Forbrugerne informeres om at situationen er normaliseret og vandkvaliteten er tilfredsstillende. Handlingsforløbet beskrives nøje. Af hensyn til erstatningskrav er det vigtigt at alle udgifter kan dokumenteres. Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet. Revideret

9 Akut forurening af kildeplads Procedure En akut forurening eller risiko for forurening af kildepladsen er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandværkets indvindingsområde. Det kan være en væltet marksprøjte, væltet tankvogn, væltet gyllevogn, udslip fra gylletank eller udslip fra en virksomhed. Alarm modtaget: Noter tidspunkt, navn på anmelder, telefonnummer samt hvad er observeret og hvad er forureningskilden. Varsling: Forureningen anmeldes til Alarmcentralen 112 (Beredskab / Politi) Miljø- og Naturkontoret / vagt Vandværkets beredskab Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt samarbejdet med andre myndigheder. Kommunens beredskabsplan iværksættes Handling: Information: Udbedring: Opfølgning: Afslutning: Evaluering: Stop truede boringer. Luk afgangsventilerne. Eventuelt skal udpumpning stoppes. Særlig følsomme forbrugere, andre berørte forbrugere og virksomheder informeres efter samråd med Miljø- og Naturkontoret og Embedslægen. Informationen kan ske ved løbesedler, lokalradio / TV, landsdækkende radio / TV eller med Politiet højtalervogne. Oprydning startes hurtigst muligt. Det opsamlede materiale / stof skal bortskaffes miljømæssigt korrekt efter aftale med Miljø- og Naturkontoret. Modtagestationen råder over udstyr til opsugning / opsamling af olie og kemikalier. Når forureningen er fjernet udtages analyser fra de berørte boringer. Der sammensættes et analyseprogram der sikrer at en eventuel restforurening opdages denne når grundvandet. Forbrugerne informeres om at situationen er normaliseret og vandkvaliteten er tilfredsstillende. Handlingsforløbet beskrives nøje. Af hensyn til erstatningskrav er det vigtigt at alle udgifter kan dokumenteres. Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet. Revideret

10 Bilag 1: Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger Beredskabsloven Vandforsyningsloven Bekendtgørelse om Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen Akutte drikkevandsforureninger - en praktisk guide Vejledning om Planlægning af beredskab for vandforsyninger. Vejledning om Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. Vejledning om Boringskontrol på vandværker. Vejledning om Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet. Vejledning om Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevandet. Revideret

11 Bilag 2: Logbog Hændelse / handling Udført Initialer Dato Klokken Revideret

12 Bilag 3: Særlig følsomme forbrugere Vuggestuer Dagplejere Børnehaver Skoler Handicapinstitutioner Plejehjem / ældrecentre Hjemmeplejen (ældre borgere) Link på Hjørring Kommunes på kommunens hjemmeside Levnedsmiddelproducerende virksomheder. Husk samtidig at informere Fødevareregionen Restauranter, feriecentre, kantiner og campingpladser Praktiserende læger, tandlæger Kontakt Dag & Nat Mobil Tlf. Landmand 1. Carsten R. Smith Landmand 2. Per Rubæk Landmand 3. Landmand 4. Poul Raunsmed Landmand 5. Niels F. Nielsen Landmand 6. Bjarne Terkelsen Niels Terkelsen Landmand 7. Gerhardus Kroes Cafeteria og lign. Hotel Lyngby Mølle Fishermans rest Fun Farm Rubjerg lejren v/poul Pedersen Rubjerg Hus Nordjysk ferie.com Købmand Camping Gl. Klitgård Kallmayer Revideret

13 Bilag 4: Pressemeddelelse paradigme Pressemeddelelse Overskrift (f.eks.: Drikkevandsforurening på Nr. Lyngby Vandværk) Indledning med opsummering af hovedbudskab F.eks.: Der er (dato og klokkeslæt) konstateret forurening af det drikkevand, der leveres fra Nr. Lyngby Vandværk. Problemerne har medført, at der er indført forbud mod brug af vandet til drikkevandsformål / madlavning. Tekst. Forklar i enkle vendinger hvad der er sket og konsekvenserne heraf eventuelt med påkrævede forholdsregler. Hvor. Beskriv det/de berørte områder nøjagtigt eventuelt suppleret med kort, som viser det/de berørte områder. Hvis relevant. Uddyb og forklar hvordan forureningen er sket, hvordan den er konstateret, hvorfor forureningen er sket og hvornår forureningen er sket. Hvis relevant. I samråd med embedslægen kan der oplyses om symptomer på sygdom og forholdsregler / anbefalinger i forbindelse med mistanke om sygdom. Hvis relevant. Oplys om hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Hvilke medier anvendes. Hvis relevant / muligt. Oplysninger om hvor det er muligt at afhente drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Dunke kan i begrænset mængde udleveres hos - - -, men forbrugerne opfordres til selv at medbringe dunk. Hvis muligt. Oplyses det hvor længe forureningen forventes at fortsætte. Anfør eventuelt: Til frigivelse (dato og klokkeslæt). Yderligere oplysninger med eventuel kontaktperson (navn, titel, telefonnummer og e- mail). Revideret

14 Bilag 5.1: Forbrugerinformation paradigme Til beboere og virksomheder på:?gade /?vej nr.???gade /?vej nr.?? osv. Overskrift (eksempelvis: Drikkevandsforurening ved?) Indledning/summering af budskab: (Opsummering af hovedbudskabet) Eksempelvis: Der er den (dato) konstateret forurening af det drikkevand, der leveres fra (vandværk og/eller ledningsnet). Problemerne kan have betydning for forbrugerne i (forsyningsområdet eller de gader, der er nævnt ovenfor). Vandværket arbejder på at indkredse forureningen og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Brødtekst: Forklar i enkle vendinger konsekvenserne forbundet hermed (evt. påkrævede forholdsregler hvad må man ikke). Eksempelvis: Indtil videre frarådes det at bruge vandet til drikkevandsformål, madlavning og udvortes brug. Nødvandsforsyning: Hvis relevant forklar hvordan der etableres nødvandsforsyning. Eksempelvis: Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed (nævn steder), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Dunke udleveres, men forbrugerne opfordres til selv at medbringe dunk. Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan forureningen er sket og konstateret, hvorfor forureningen er sket og hvornår forureningen er sket. Hvis muligt oplys hvor længe forureningen forventes at fortsætte. Yderligere information. Beskriv hvordan og hvornår der gives yderligere information. Eksempelvis: Så snart forholdene igen er normale eller der sker ændringer i situationen af betydning for forbrugerne, vil der blive givet besked herom. Yderligere oplysninger / kontaktperson: (navn, titel, telefonnummer og ). Revideret

15 Bilag 5.2: Forbrugerinformation paradigme Nr. Lyngby VANDVÆRK Information til beboere og virksomheder Til beboerne og virksomheder på følgende gader: x x x x Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet. Der er den (dato) klokken (tid) konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra Nr. Lyngby Vandværk. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i ovennævnte gader. Vandværket arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det frarådes at drikke vandet samt bruge det til madlavning og udvortes brug. Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på (vejnavn) udfor nr. (husnummer), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Nr. Lyngby Vandværk Revideret

16 Bilag 6: Afblæsning af forurening Vandet kan nu igen drikkes! Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Hyppigt gentagne analyser har vist, at drikkevandet i dit forsyningsområde igen er rent. Lad vandet løbe i 10 minutter. Før du begynder at bruge vandet, skal alle hanerne med koldt vand i huset åbnes, både dem inde i huset, og eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer. Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forureningen i vandet i den enkelte husstands installation. Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Misfarvningen skyldes, at når der bliver brugt store mængder drikkevand inden for et kort tidsrum, kan aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare. Fortsat kontrol og analyser. Nr. Lyngby Vandværk og Hjørring Kommune vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten meget tæt. Yderligere information Har du spørgsmål, kan du kontakte Nr. Lyngby Vandværk eller Hjørring Kommune på tlf.nr eller på x. Få yderligere information på Hjørring Kommunes hjemmeside på adresse Vi beklager meget de ulemper, forureningen har påført forbrugerne i området. Revideret

17 Bilag 7: Evalueringsskema paradigme Handlingsforløb: Information / medier: Antal syge: Antal berørte forbrugere: Omkostninger: Hvad har vi lært? Hvad skal ændres? Dato / tilstede / udfyldt af / ansvarlig for opfølgning Revideret

18 Bilag 8: Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg Generelt Når vandet i et vandforsyningsanlæg får for højt indhold af bakterier, skyldes det næsten altid en påvirkning udefra. Inden man går i gang med at rense og eventuelt desinficere anlægget bør man finde årsagen til forureningen og få foretaget de nødvendige ændringer og reparationer. Når forureningskilden er stoppet, vil det i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at foretage en kraftig gennemskylning af hele anlægget, og kun hvis dette ikke fjerner bakterierne, eller i det mindste giver en tilstrækkelig reduktion af bakterieindholdet (kimtallet) i vandet kan man overveje at desinficere anlægget. Valg af desinfektionsmiddel Ved desinfektion af vandforsyningsanlæg (boringer, brønde, hydroforer, beholdere, filtre og ledningsnet) anbefales det at anvende natriumhypoklorit. Som udgangspunkt bruges en 15 % opløsning (koncentreret kloressens), men man kan også anvende Klorin eller et andet let tilgængeligt klorholdigt produkt. Som hovedregel kan man regne med, at disse varer indeholder ca. 5 % natriumhypoklorit. Da der ved de følgende koncentrationsangivelser i alle tilfælde er regnet med 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens), skal der, hvis der bruges Klorin anvendes den tredobbelte mængde. Rengøring af overflader Før desinfektion bør der, så vidt det er muligt, foretages en effektiv mekanisk rengøring af overfladerne. Dette gælder specielt brøndsider, samt indvendigt i hydroforer og beholdere af enhver art. Overfladen vaskes grundigt (evt. anvendes højtryksspuler), hvorefter slam og andre urenheder fjernes. Brønde Der pumpes til så lav vandstand som muligt (brønden skal helst pumpes tør). Siderne vaskes grundigt, og alt slam fjernes fra bunden. Herefter vaskes siderne i en kloropløsning, der fremstillet ved at hælde ca. 3,5 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) i ca. 100 liter vand. Efter afvaskningen hældes der erfaringsmæssigt 10 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) i brønden. Alle haner åbnes på skift, og vandet skal løbe, indtil der tydeligt kan lugtes klor. Herefter lukkes de enkelte haner. Systemet skal stå urørt i ca. 24 timer, hvorefter der åbnes for alle haner. Vandet skal løbe indtil der ikke kan lugtes klor længere. Det tilrådes at fortsætte gennemskylningen af systemet ved at lade en enkelt hane løbe ca. ¼ åben yderligere 4-5 dage. Revideret

19 Boringer Ca. 3,5 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) hældes i ca. 100 liter. I boringen føres et rør (1/2«eller 3/4«) ned til bunden, og gennem dette rør hældes 25 liter af opløsningen. Røret trækkes 1/3 op, og der hældes yderligere 25 liter kloropløsning ned. Det samme gøres 2/3 oppe. Til sidst fjernes røret, og de sidste 25 liter hældes i fra oven, idet man sørger for, at hele overfladen indvendig i forerøret bliver skyllet i kloropløsningen. Efter tilsætningen af kloropløsningen sættes pumpen på sin plads, og der pumpes til der kommer tydelig klorlugt ved pumpeafgangen. Pumpen standses, og det hele står urørt i timer, hvorefter der pumpes, til klorlugten er væk. Hydroforer, iltningsanlæg, filterbakker, rentvands- og højdebeholdere Før desinfektion bør der, så vidt det er muligt, foretages en effektiv mekanisk rengøring af overfladerne. Dernæst afvaskes alle overflader, der er i kontakt med vandet, med en kloropløsning fremstillet ved til 10 liter vand at tilsætte 1 dl 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens). Filtre Er filtermassen fjernet, er fremgangsmåden som ved almindelige vandbeholdere. Er filtermassen ikke fjernet startes med en manuel rengøring af alle tilgængelige flader. Derefter foretages en returskylning for at fjerne så meget slam som muligt. Der tilsættes 1 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) pr. m 3 og etableres en mulighed for recirkulation af vandet. Dette kan eventuelt ske med en pumpe i skyllerenden. Hele systemet står med cirkulerende klorvand i ca. 24 timer, hvorefter klorvandet lukkes ud, og der skylles grundigt med rent vand. Ledningsnet Hydroforer og tanke fyldes med vand tilsat 2 dl 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) pr. m 3. Dernæst åbnes for så mange haner på systemet som muligt, til der er tydelig klorlugt. Klorvandet skal herefter stå i rørsystemet i mindst 3 timer. Efter dette tidsrum tømmes hydroforer og tanke, hvorefter der fyldes med rent vand. Rørene skylles med dette rene vand, til der ikke længere er klorlugt eller smag i vandet. Fællesanlæg skal, forinden ledningsnettet desinficeres, sørge for, at alle forbrugere har fået meddelelse om, at vandet ikke må anvendes til drikkevandsformål, mens det indeholder klor. Revideret

20 Kloring af brugsvandet Mens de forannævnte desinfektionsmetoder alle er lagt an på en ret høj klorkoncentration med en kortere eller længere tid til at virke, efterfulgt af en fuldstændig fjernelse af kloren, er der her tale om en desinfektion af det vand, der når ud til forbrugeren. Da der således vil være klor i drikkevandet, er det meget vigtigt, at man overholder korrekt dosering, idet man ellers kan risikere, at vandet bliver sundhedsfarligt for både mennesker og dyr. Kloring af brugsvandet skal betragtes som en absolut nødløsning og må kun iværksættes efter aftale med kommunen og embedslægen, ligesom et vandværk aldrig må klore vandet uden at have konsulteret en specialist eller specialfirma på dette felt. Sikkerhedsregler Aktivt klor er meget giftigt. Derfor er der stor risiko for personskade, hvis ikke de foreskrevne sikkerhedsregler overholdes. Man må aldrig arbejde alene, når man desinficerer med klor, og arbejdet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i arbejdets udførelse, stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De krav, der fremgår af midlernes brugsanvisninger, skal nøje følges. Brug beskyttelsesbriller men helst helmaske med korrekt filter, skridsikre støvler, gummihandsker og forklæde eller beskyttelsesdragt af f.eks. Teflon eller PVC. Ved arbejde i brønde og lignende skal man sikre sig, at der ilt nok, samt at der ikke er eksplosive gasser. Derudover skal man bruge helmaske med korrekt filter samt H-sele, line og hejs. Arbejd aldrig alene og gå ikke ned i brønden uden åndedrætsværn og line. Miljøet På grund af klorets giftige egenskaber må det ikke udledes i større mængde i naturen eller til kloak. Man skal derfor sikre sig de nødvendige tilladelser til en sådan udledning. Under alle omstændigheder vil det være tilrådeligt at neutralisere kloret inden udledning. Dette kan gøres med natriunthiosulfat også kaldet Antiklor, som blandes i det klorholdige vand. For at kontrollere effekten bør man under tilsætningen jævnligt kontrollere indholdet af klor. Man kan købe nogle teststrips / udstyr til dette formål. Disse / dette strips / udstyr kan i øvrigt også bruges til at måle om man har fået skyllet kloren ud af ledningsnet m.m. Herudover bør man måle ph i vandet og foretage en justering, hvis ph er meget uden for normalområdet (6,5-8,5). Litteratur Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg. DANVA. Vejledning nr DVF vejledning, nr Revideret

21 Nr. Lyngby Vandværk Bilag 9: Myndigheder Adresse Kontaktperson Telefon Vagttelefon Mail Hjørring Kommune, Miljø- og Naturkontoret Viggo Larsen Miljøvagt / Beredskabet Hjørring Kommune Vagttelefon Beredskabschef Knud Børge Møller / / Embedslæge / Sundhedsstyrelsen Politi Fødevareregion Nord Miljøministeriet By - og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53 Dyrlæge Lise Lotte Nielsen I kontortid Udenfor kontortid 2100 København Ø Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrsvej Aalborg Øst Ingen Revideret

22 Nr. Lyngby Vandværk Bilag 10: Aktører ved forurening Adresse Kontaktperson Telefon Vagttelefon Mail Beredskabscenter Nordjylland, Simons Bakke Thisted Hjørring Kommunes Materielgård Tonny Pedersen / Falck ENV (Nødstrømsanlæg) HF Transport (Transport af vand) ARLA Foods (Tankvogne) Transportchef Peter Sørensen Arla Hjørring Arla Hirtshals / / Revideret

23 Nr. Lyngby Vandværk Bilag 11: Presse Adresse Telefon Vagttelefon Mail / hjemmeside DR Nordjylland, Aalborg (5.00 til 24.00) Fax: Radioavisen DR Nyheder TV2 Nord, Aabybro Hele døgnet Fax: Nordjyske Medier Jourhavende Kl Fax: Dagens redaktør Kl Ritzaus Bureau Fax: ANR HIT FM / ANR GULD FM Fax: Revideret

24 Nr. Lyngby Vandværk Bilag 12: Materiel til brug ved nødvandsforsyning Adresse Kontaktperson Telefon Vagttelefon Materiel Hjørring Kommunes Beredskab Brandslanger, mindre antal dunke og ikke desinficerede tankvogne Beredskabscenter Nordjylland, Simons Bakke Thisted Brandslanger, og ikke desinficerede tankvogne ENV (Nødstrømsanlæg) Store nødstrømsanlæg. ENV forbeholder sig retten til at prioritere HF Transport (Transport af vand) Kan transportere vand, men kan ikke garantere fuld drikkevandskvalitet ARLA Foods (Tankvogne) Kan sandsynligvis kun bruges i nødstilfælde, hvor beredskabschefen kan påbyde ARLA at køre Transportchef Peter Sørensen Arla Hjørring Arla Hirtshals / Rene og desinficerede tankvogne. Kan transportere vand af drikkevandskvalitet Horsens Emballage, Sandøvej 19, 8700 Horsens Dunke, palletanke og tanke i stål og plast GRATHWOL A/S, Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde Dunke, spunshaner m.m. Revideret

25 Nr.Lyngby Vandværk Bilag 13: Eget materiel Materiel Antal Placering Pumpemateriel Brandslanger Nødgenerator o.s.v. Revideret

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND

Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Skanderborg Kommune BEREDSKABSPLAN DRIKKEVAND Natur og Miljø Marts 2007 1. RETTELSESBLAD...1 2. FORDELINGSLISTE...2 3. INDLEDNING...3 4. ALARMERING...4 5. ORGANISERING...5 6. HÅNDTERING AF AKUT FORURENING...6

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Haarby Vandværk

Beredskabsplan. Haarby Vandværk Beredskabsplan for Haarby Vandværk Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Haarby vandværk Jonsgaardsvej 21 5683 Haarby Informationerne er udarbejdet d. 26/03-2009 og sidst revideret juni

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Udarbejdet af: Poul Petersen Godkendt 21.09.2015 Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde...

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Andst Vandværk Beredskabsplan

Andst Vandværk Beredskabsplan Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere