Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk (procedure) side 9 Akut forurening på kildeplads (procedure) side 10 Bilag 1: Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger side 11 2: Logbog side 12 3: Særlig følsomme forbrugere side 13 4: Pressemeddelelse paradigme side : Forbrugerinformation paradigme side : Forbrugerinformation paradigme side 16 6: Afblæsning af forurening side 17 7: Evalueringsskema paradigme side 18 8: Rensning og desinfektion side 19, 20 og 21 9: Myndigheder, adresser og vagttelefon side 22 10: Aktører ved forurening side 23 11: Presse side 24 12: Materiel til brug ved nødvandsforsyning side 25 13: Eget materiel side 26 Revideret september

3 Indledning en er Sønderskov Vandværks plan for indsatsen i forbindelse med en bakteriologisk eller kemisk forurening af drikkevandet, truet forsyning i forbindelse med uheld og terror samt ved forsyningssvigt eller lignende, hvor borgerne ikke umiddelbart kan anvende drikkevandet. en indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. Planen omhandler indsats ved forurening af kildeplads, ledningsnet, rentvandsbeholdere og vandværket samt indsats ved større ledningsbrud eller nedbrud af vandværk samt ved terror. Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Miljøstyrelsens vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyninger samt Vandforsyningsloven. en for drikkevand er et supplement til Hjørring Kommunes overordnede. Planen er godkendt af Hjørring Kommune, den Revision: Planen revideres løbende. Planen tages altid op til revision: Når der har været en beredskabssituation Hvis der har været afholdt en beredskabsøvelse Ved opdateringer kontrolleres: Mangler i beredskabsplanen Forældede oplysninger Alle kontaktpersoners, adresser og telefonnumre Kan der med fordel laves nyt informationsmateriale Revideret september

4 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner Kontakt Dag Aften Mobil E. mail Formand Næstformand Kasserer aut. omst. Bestyrelsesmedlem aut. omst. Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Vandværkspasser Smed Thomas Michael VVS installatør Se smed El. installatør El. montør Entreprenør Entreprenør Brøndborer Rådgiver Nabovandværker Sindal driftsleder Lørslev Lendum Tårs Hjørring Elselskab Nordenergi Laboratorium Analy Teck Hjørring Kommune Miljøvagten, Hjørring Kommune Danfoss udpumpning Se manual i reol Regulering af råvand Se manual i reol Nordjyllands radio Revideret september

5 Organisering Inden for normal arbejdstid vil henvendelser almindeligvis blive rettet til vandværket eller kommunen. Udenfor normal arbejdstid kan henvendelse alt efter arten være rettet til formanden, øvrige bestyrelsesmedlemmer, alarmcentralen eller kommunens Miljøvagt. Unormal forsyningssituation: Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer nedsættes en Koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen afgør om Hjørring Kommunes beredskabsplan for drikkevand skal iværksættes. Koordinationsgruppen kan / vil blive inddraget i følgende tilfælde: * Forbruger klager over vandkvaliteten (her kan koordinationsgruppen inddrages) * Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen * Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed * Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom * Terror mod vandforsyningen * Trafikuheld med udslip af kemikalier i nærhed af vandindvinding * Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening * Brud på større ledninger, der kan medføre forurening af ledningsnet eller længere varende svigt i vandforsyningen En unormal forsyningssituation kan være store ledningsbrud, forureninger af boringer, vandværk, rentvandsbeholdere eller ledningsnet med f.eks. E. coli, kemikalier eller lignende og ved krisesituationer som f.eks. hærværk og terror. Endvidere kan en unormal vandforsyning være længere varende strømsvigt eller nedbrud af vandværk. Det er Hjørring Kommunes Beredskabschef, Miljøchefen eller Team Vand og Jord, der træffer afgørelse om koordinationsgruppen skal nedsættes. Nedsættes koordinationsgruppen iværksættes Hjørring Kommunes beredskabsplan for drikkevand. Husk også i tvivlstilfælde at kontakte myndigheden, der er Hjørring Kommune. Hjørring Kommune træffer på baggrund af henvendelsen afgørelse om øvrige myndigheder f.eks. embedslægen skal inddrages. Revideret september

6 Alarmeringsplan Alarmeringsplanen, beskriver hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning, for høje analyseresultater eller sygdomstilfælde håndteres, og hvordan der reageres på henvendelsen. Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning / laboratorieresultater / sygdom Dagstimer Aften / nat / weekends Vandværk / formand Vagttelefon / formand / 112 / Miljøvagt Almindelig driftsforstyrrels e Større driftsforstyrrels e Truet forsyningssituat ion Krisesituation Dag: Team Vand / Affald kontaktes. Aften: Miljøvagt kontaktes. Hjørring Kommunes for drikkevand iværksættes. Hjørring Kommunes for drikkevand iværksættes. Vandværket tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes I samarbejde tilkaldes fornødent mandskab og skaden afhjælpes Eksempler: Analyser. Ledningsbrud på vitale ledninger. Misfarvning af vand i større områder. Eksempler: Driftsalarm. Ledningsbrud. Misfarvning af vand i mindre grad. Måler- og installationsproblemer. Forsyningssvigt. Koordinationsgruppen koordinerer indsatsen. Eksempler: Forurening af vandværk / ledningsnet der giver generel dårlig lugt og smag. E. coli Kemiske stoffer Koordinationsgruppen koordinerer indsatsen. Eksempler: Alarm for truende ydre påvirkning. Forurening med erkendte sygdomstilfælde og/eller epedimi. Revideret september

7 Håndtering af akut forurening Fase 1. Indsats Forureningens art og oprindelse Hvornår er forureningen konstateret Anmelder Udbredelse / afgrænsning af forureningen Er der melding / mistanke om vandbåren sygdom eller forgiftning Hurtig information af særlig følsomme forbrugergrupper og information af berørte forbrugere. Geografisk afgrænsning af forureningens udstrækning. Sørge for af forureningen begrænses mest muligt. Identifikation af forurening, årsag og opspore en eventuel forurener. Fremskaffe kortmateriale over vandværkets boringer, behandlingsanlæg, evt. beholdere, evt. trykforøgerstationer og ledningsnet inkl. afspærrings- og udskylningsmuligheder. Er der mistanke om forurening med spildevand eller anden smitte / sundhedsfarligt materiale. Er der mistanke om terror eller lignende (biologisk/kemisk). Er der mistanke om alvorlig kemisk forurening. Husk at notere alle oplysninger i logbogen Afgørelsen om udstedelse af kogeanvisning og forbud med at bruge vandet udstedes af Hjørring kommune. Fase 2. Analyseprogram / Nødforsyning I samarbejde med koordinationsgruppen fastlægges af analyseprogrammer. Afklaring af behov for nødforsyning. Nødforsyning kan ske fra uforurenet del af ledningsnettet, fra andre vandværker, fra tankvogne, fra beholdere, dunke eller drikkevandsflasker. Et meget vigtigt element i jeres beredskabsplan er en fortegnelse over mulighederne for nødforsyning, hvor vandværket ikke er i stand til at opretholde en normal vandforsyning. Har I en aftale med jeres nabovandværker f.eks. FVD standard nr. 220 Aftale om etablering og benyttelse af nødforsyningsledning Revideret september

8 Fase 3. Forureningen standset / rensning Rensning og eventuel desinfektion af boringer, behandlingsanlæg, beholdere, trykforøgerstationer og ledningsnet afhængig af hvor og hvad, der er årsag til forureningen. Systematisk udskylning af ledningsnet. Herefter orientering af forbrugerne om gennemskylning af jordledning på egen grund og det interne ledningsnet ved at åbne for samtlige vandhaner i husene / ejendommene. Husk varmtvandsinstallationen. Systematisk analyseprogram der sikrer at vandet i det / de ramte områder opfylder kvalitetskravene til drikkevand. Fase 4. Normal forsynings situation genoprettet Analyserne viser tilfredsstillende resultater. Forbrugerne og pressen orienteres om at vandet opfylder kvalitetskravene og vandforsyningen er normaliseret. Fase 5. Evaluering Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet. Revideret september

9 Forurening på ledningsnettet / vandværk Procedure Forureningen vil som hovedregel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten på ledningsnettet eller vandværket, men kan også konstateres ved afsmag i vandet eller i værste tilfælde ved sygdom blandt forbrugerne. Alarm modtaget: Modtaget fra laboratorium eller forbruger. Noter tidspunkt og hvad der er konstateret. Ved mindre overskridelser f.eks. få coliforme bakterier samt mindre overskridelser af kimtal og pesticidindhold kontaktes Team Vand og Jord, der i samråd med vandværket, træffer afgørelse om behovet for en øjeblikkelig indsats. Varsling: Forureningen anmeldes til Alarmcentralen 112 (Beredskab / Politi) Team Vand og Jord / (indenfor kontortid) Miljøvagten (udenfor kontortid) Vandværkets eget beredskab Kommunens beredskabsplan iværksættes Handling: Information: Opsporing: Opfølgning: Afslutning: Evaluering: Begræns forureningens udbredelse. Stands eventuel udpumpningen. Særlig følsomme forbrugere, andre berørte forbrugere og virksomheder informeres efter samråd med Team Vand og Jord og Embedslægen. Informationen kan ske ved løbesedler, lokalradio / TV, landsdækkende radio / TV eller med Politiet højtalervogne. Konsekvensen af forureningen undersøges i samarbejde med Team Vand og Jord og Embedslægen. Der opstilles et analyseprogram til indkredsning og til at fastslå niveauet af forureningen. Analyseresultaterne vurderes løbende. Afværge foranstaltning, udbedringer, desinfektion, udskylning m.m. iværksættes for at normalisere vandforsyningen og løse forureningssituationen. Forbrugerne informeres om at situationen er normaliseret og vandkvaliteten er tilfredsstillende. Handlingsforløbet beskrives nøje. Af hensyn til erstatningskrav er det vigtigt at alle udgifter kan dokumenteres. Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet. Revideret september

10 Akut forurening af kildeplads Procedure En akut forurening eller risiko for forurening af kildepladsen er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandværkets indvindingsområde. Det kan være en væltet marksprøjte, væltet tankvogn, væltet gyllevogn, udslip fra gylletank eller udslip fra en virksomhed. Alarm modtaget: Varsling: Noter tidspunkt, navn på anmelder, telefonnummer samt hvad er opserveret og hvad er forureningskilden. Forureningen anmeldes til Alarmcentralen 112 (Beredskab / Politi) Team Vand og Jord Miljøvagten Vandværkets eget beredskab Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt samarbejdet med andre myndigheder. Kommunens beredskabsplan iværksættes Handling: Information: Udbedring: Opfølgning: Afslutning: Evaluering: Stop truede boringer. Luk afgangsventilerne. Eventuelt skal udpumpning stoppes. Særlig følsomme forbrugere, andre berørte forbrugere og virksomheder informeres efter samråd med Miljø- og Naturkontoret og Embedslægen. Informationen kan ske ved løbesedler, lokalradio / TV, landsdækkende radio / TV eller med Politiet højtalervogne. Oprydning startes hurtigst muligt. Det opsamlede materiale / stof skal bortskaffes miljømæssigt korrekt efter aftale med Team Vand og Jord. Modtagestationen råder over udstyr til opsugning / opsamling af olie og kemikalier. Når forureningen er fjernet udtages analyser fra de berørte boringer. Der sammensættes et analyseprogram, der sikrer at en eventuel restforurening opdages inden denne når grundvandet, f.eks. ved etablering af en eller flere overvågningsboringer. Forbrugerne informeres om at situationen er normaliseret og vandkvaliteten er tilfredsstillende. Handlingsforløbet beskrives nøje. Af hensyn til erstatningskrav er det vigtigt at alle udgifter kan dokumenteres. Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet. Revideret september

11 Bilag 1: Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger Beredskabsloven. Link til retsinformation.dk Vandforsyningsloven. Link til retsinformation.dk Bekendtgørelse om Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Link til retsinformation.dk Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Beredskabsstyrelsen Akutte drikkevandsforureninger - en praktisk guide Link til beredskabsstyrelsen.dk Vejledning om Planlægning af beredskab for vandforsyninger. Link til retsinformation.dk Vejledning om Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Link til retsinformation.dk Vejledning om Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. Link til retsinformation.dk Vejledning om Boringskontrol på vandværker.. Link til retsinformation.dk Vejledning om Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet. Link til retsinformation.dk Vejledning om Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevandet. Link til retsinformation.dk Revideret september

12 Bilag 2: Logbog Hændelse / handling Udført Initialer Dato Klokken Revideret september

13 Bilag 3: Særlig følsomme forbrugere Vuggestuer Dagplejere Børnehaver Skoler Handicapinstitutioner Plejehjem / ældrecentre Hjemmeplejen (ældre borgere) Link på Hjørring Kommunes på kommunens hjemmeside Levnedsmiddelproducerende virksomheder. Husk samtidig at informere Fødevareregionen Restauranter, feriecentre, kantiner og campingpladser Praktiserende læger, tandlæger Kontakt Art. Aften Mobil E. mail S. Andersen Dagplejer Appetit Industri Fødevarer Palle Andersen Landmand (grise) Lars Bo Larsen Landmand (kør) Per Østergård Landmand (kør) Brødrene. Christiansen Landmand (grise) Børge Skovbo Landmand (kør) Forsamlingshus Formand Køkken m.v Revideret september

14 Bilag 4: Pressemeddelelse paradigme Pressemeddelelse Overskrift (f.eks.: Drikkevandsforurening på Sønderskov Vandværk) Indledning med opsummering af hovedbudskab F.eks.: Der er (dato og klokkeslæt) konstateret forurening af det drikkevand, der leveres fra Sønderskov Vandværk. Problemerne har medført, at der er indført forbud mod brug af vandet til drikkevandsformål / madlavning. Tekst. Forklar i enkle vendinger hvad der er sket og konsekvenserne heraf eventuelt med påkrævede forholdsregler. Hvor. Beskriv det/de berørte områder nøjagtigt eventuelt suppleret med kort, som viser det/de berørte områder. Hvis relevant. Uddyb og forklar hvordan forureningen er sket, hvordan den er konstateret, hvorfor forureningen er sket og hvornår forureningen er sket. Hvis relevant. I samråd med embedslægen kan der oplyses om symptomer på sygdom og forholdsregler / anbefalinger i forbindelse med mistanke om sygdom. Hvis relevant. Oplys om hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Hvilke medier anvendes. Hvis relevant / muligt. Oplysninger om hvor det er muligt at afhente drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Dunke kan i begrænset mængde udleveres hos - - -, men forbrugerne opfordres til selv at medbringe dunk. Hvis muligt. Oplyses det hvor længe forureningen forventes at fortsætte. Anfør eventuelt: Til frigivelse (dato og klokkeslæt). Yderligere oplysninger med eventuel kontaktperson Bjarne Pedersen tlf / e mail Revideret september

15 Bilag 5.1: Forbrugerinformation paradigme Til beboere og virksomheder på:?gade /?vej nr.???gade /?vej nr.?? osv. Overskrift (eksempelvis: Drikkevandsforurening ved?) Indledning/summering af budskab: (Opsummering af hovedbudskabet) Eksempelvis: Der er den (dato) konstateret forurening af det drikkevand, der leveres fra (vandværk og/eller ledningsnet). Problemerne kan have betydning for forbrugerne i (forsyningsområdet eller de gader, der er nævnt ovenfor). Vandværket arbejder på at indkredse forureningen og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Brødtekst: Forklar i enkle vendinger konsekvenserne forbundet hermed (evt. påkrævede forholdsregler hvad må man ikke). Eksempelvis: Indtil videre frarådes det at bruge vandet til drikkevandsformål, madlavning og udvortes brug. Nødvandsforsyning: Hvis relevant forklar hvordan der etableres nødvandsforsyning. Eksempelvis: Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed (nævn steder), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Dunke udleveres, men forbrugerne opfordres til selv at medbringe dunk. Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan forureningen er sket og konstateret, hvorfor forureningen er sket og hvornår forureningen er sket. Hvis muligt oplys hvor længe forureningen forventes at fortsætte. Yderligere information. Beskriv hvordan og hvornår der gives yderligere information. Eksempelvis: Så snart forholdene igen er normale eller der sker ændringer i situationen af betydning for forbrugerne, vil der blive givet besked herom. Yderligere oplysninger / kontaktperson: Bjarne Pedersen tlf / eller e mail Revideret september

16 Bilag 5.2: Forbrugerinformation paradigme SØNDERSKOV VANDVÆRK Information til beboere og virksomheder Til beboerne og virksomheder på følgende gader: x x x x Problemer med vandkvaliteten/forurening af ledningsnettet. Der er den (dato) klokken (tid) konstateret problemer med kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra Sønderskov Vandværk. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i ovennævnte gader. Vandværket arbejder på at indkredse forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet. Indtil videre må det frarådes at drikke vandet samt bruge det til madlavning og udvortes brug. Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på (vejnavn) udfor nr. (husnummer), hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom. Med venlig hilsen Sønderskov Vandværk Revideret september

17 Bilag 6: Afblæsning af forurening Vandet kan nu igen drikkes! Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Hyppigt gentagne analyser har vist, at drikkevandet i dit forsyningsområde igen er rent. Lad vandet løbe i 10 minutter. Før du begynder at bruge vandet, skal alle hanerne med koldt vand i huset åbnes, både dem inde i huset, og eventuelle udvendige vandhaner. Vandet skal løbe kraftigt i 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer. Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forureningen i vandet i den enkelte husstands installation. Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Misfarvningen skyldes, at når der bliver brugt store mængder drikkevand inden for et kort tidsrum, kan aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare. Fortsat kontrol og analyser. Sønderskov Vandværk og Hjørring Kommune vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten meget tæt. Yderligere information Har du spørgsmål, kan du kontakte Sønderskov Vandværk eller Hjørring Kommune på tlf eller på mobil Få yderligere information på Hjørring Kommunes hjemmeside på adresse Vi beklager meget de ulemper, forureningen har påført forbrugerne i området. Revideret september

18 Bilag 7: Evalueringsskema paradigme Handlingsforløb: Information / medier: Antal syge: Antal berørte forbrugere: Omkostninger: Hvad har vi lært? Hvad skal ændres? Dato / tilstede / udfyldt af / ansvarlig for opfølgning Revideret september

19 Bilag 8: Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg Generelt Når vandet i et vandforsyningsanlæg får for højt indhold af bakterier, skyldes det næsten altid en påvirkning udefra. Inden man går i gang med at rense og eventuelt desinficere anlægget bør man finde årsagen til forureningen og få foretaget de nødvendige ændringer og reparationer. Når forureningskilden er stoppet, vil det i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at foretage en kraftig gennemskylning af hele anlægget, og kun hvis dette ikke fjerner bakterierne, eller i det mindste giver en tilstrækkelig reduktion af bakterieindholdet (kimtallet) i vandet kan man overveje at desinficere anlægget. Valg af desinfektionsmiddel Ved desinfektion af vandforsyningsanlæg (boringer, brønde, hydroforer, beholdere, filtre og ledningsnet) anbefales det at anvende natriumhypoklorit. Som udgangspunkt bruges en 15 % opløsning (koncentreret kloressens), men man kan også anvende Klorin eller et andet let tilgængeligt klorholdigt produkt. Som hovedregel kan man regne med, at disse varer indeholder ca. 5 % natriumhypoklorit. Da der ved de følgende koncentrationsangivelser i alle tilfælde er regnet med 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens), skal der, hvis der bruges Klorin anvendes den tredobbelte mængde. Rengøring af overflader Før desinfektion bør der, så vidt det er muligt, foretages en effektiv mekanisk rengøring af overfladerne. Dette gælder specielt brøndsider, samt indvendigt i hydroforer og beholdere af enhver art. Overfladen vaskes grundigt (evt. anvendes højtryksspuler), hvorefter slam og andre urenheder fjernes. Brønde Der pumpes til så lav vandstand som muligt (brønden skal helst pumpes tør). Siderne vaskes grundigt, og alt slam fjernes fra bunden. Herefter vaskes siderne i en kloropløsning, der fremstillet ved at hælde ca. 3,5 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) i ca. 100 liter vand. Efter afvaskningen hældes der erfaringsmæssigt 10 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) i brønden. Alle haner åbnes på skift, og vandet skal løbe, indtil der tydeligt kan lugtes klor. Herefter lukkes de enkelte haner. Systemet skal stå urørt i ca. 24 timer, hvorefter der åbnes for alle haner. Vandet skal løbe indtil der ikke kan lugtes klor længere. Det tilrådes at fortsætte gennemskylningen af systemet ved at lade en enkelt hane løbe ca. ¼ åben yderligere 4-5 dage. Revideret september

20 Boringer Ca. 3,5 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) hældes i ca. 100 liter. I boringen føres et rør (1/2«eller 3/4«) ned til bunden, og gennem dette rør hældes 25 liter af opløsningen. Røret trækkes 1/3 op, og der hældes yderligere 25 liter kloropløsning ned. Det samme gøres 2/3 oppe. Til sidst fjernes røret, og de sidste 25 liter hældes i fra oven, idet man sørger for, at hele overfladen indvendig i forerøret bliver skyllet i kloropløsningen. Efter tilsætningen af kloropløsningen sættes pumpen på sin plads, og der pumpes til der kommer tydelig klorlugt ved pumpeafgangen. Pumpen standses, og det hele står urørt i timer, hvorefter der pumpes, til klorlugten er væk. Hydroforer, iltningsanlæg, filterbakker, rentvands- og højdebeholdere Før desinfektion bør der, så vidt det er muligt, foretages en effektiv mekanisk rengøring af overfladerne. Dernæst afvaskes alle overflader, der er i kontakt med vandet, med en kloropløsning fremstillet ved til 10 liter vand at tilsætte 1 dl 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens). Filtre Er filtermassen fjernet, er fremgangsmåden som ved almindelige vandbeholdere. Er filtermassen ikke fjernet startes med en manuel rengøring af alle tilgængelige flader. Derefter foretages en returskylning for at fjerne så meget slam som muligt. Der tilsættes 1 l 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) pr. m 3 og etableres en mulighed for recirkulation af vandet. Dette kan eventuelt ske med en pumpe i skyllerenden. Hele systemet står med cirkulerende klorvand i ca. 24 timer, hvorefter klorvandet lukkes ud, og der skylles grundigt med rent vand. Ledningsnet Hydroforer og tanke fyldes med vand tilsat 2 dl 15 % natriumhypoklorit (koncentreret kloressens) pr. m 3. Dernæst åbnes for så mange haner på systemet som muligt, til der er tydelig klorlugt. Klorvandet skal herefter stå i rørsystemet i mindst 3 timer. Efter dette tidsrum tømmes hydroforer og tanke, hvorefter der fyldes med rent vand. Rørene skylles med dette rene vand, til der ikke længere er klorlugt eller smag i vandet. Fællesanlæg skal, forinden ledningsnettet desinficeres, sørge for, at alle forbrugere har fået meddelelse om, at vandet ikke må anvendes til drikkevandsformål, mens det indeholder klor. Revideret september

21 Kloring af brugsvandet Mens de forannævnte desinfektionsmetoder alle er lagt an på en ret høj klorkoncentration med en kortere eller længere tid til at virke, efterfulgt af en fuldstændig fjernelse af kloren, er der her tale om en desinfektion af det vand, der når ud til forbrugeren. Da der således vil være klor i drikkevandet, er det meget vigtigt, at man overholder korrekt dosering, idet man ellers kan risikere, at vandet bliver sundhedsfarligt for både mennesker og dyr. Kloring af brugsvandet skal betragtes som en absolut nødløsning og må kun iværksættes efter aftale med kommunen og embedslægen, ligesom et vandværk aldrig må klore vandet uden at have konsulteret en specialist eller specialfirma på dette felt. Sikkerhedsregler Aktivt klor er meget giftigt. Derfor er der stor risiko for personskade, hvis ikke de foreskrevne sikkerhedsregler overholdes. Man må aldrig arbejde alene, når man desinficerer med klor, og arbejdet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i arbejdets udførelse, stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De krav, der fremgår af midlernes brugsanvisninger, skal nøje følges. Brug beskyttelsesbriller men helst helmaske med korrekt filter, skridsikre støvler, gummihandsker og forklæde eller beskyttelsesdragt af f.eks. Teflon eller PVC. Ved arbejde i brønde og lignende skal man sikre sig, at der ilt nok, samt at der ikke er eksplosive gasser. Derudover skal man bruge helmaske med korrekt filter samt H-sele, line og hejs. Arbejd aldrig alene og gå ikke ned i brønden uden åndedrætsværn og line. Miljøet På grund af klorets giftige egenskaber må det ikke udledes i større mængde i naturen eller til kloak. Man skal derfor sikre sig de nødvendige tilladelser til en sådan udledning. Under alle omstændigheder vil det være tilrådeligt at neutralisere kloret inden udledning. Dette kan gøres med natriunthiosulfat også kaldet Antiklor, som blandes i det klorholdige vand. For at kontrollere effekten bør man under tilsætningen jævnligt kontrollere indholdet af klor. Man kan købe nogle teststrips / udstyr til dette formål. Disse / dette strips / udstyr kan i øvrigt også bruges til at måle om man har fået skyllet kloren ud af ledningsnet m.m. Herudover bør man måle ph i vandet og foretage en justering, hvis ph er meget uden for normalområdet (6,5-8,5). Litteratur Rensning og desinfektion af vandforsyningsanlæg. DANVA. Vejledning nr DVF vejledning, nr Revideret september

22 Bilag 9: Myndigheder Adresse Kontaktperson Telefon Vagttelefon Mail Team Vand og Jord, Hjørring Kommune Helle Lundholm Nielsen Miljøvagt / Beredskabet Hjørring Kommune Vagttelefon Beredskabschef Knud Børge Møller Embedslæge / Sundhedsstyrelsen Politi Fødevareregion Nord Miljøministeriet By - og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade København Ø Dyrlæge Lise Lotte Nielsen I kontortid Udenfor kontortid Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrsvej Aalborg Øst Ingen Revideret september

23 Bilag 10: Aktører ved forurening Adresse Kontaktperson Telefon Vagttelefon Mail Beredskabscenter Nordjylland, Simons Bakke Thisted Hjørring Kommunes Materielgård Tonny Pedersen Falck ENV (Nødstrømsanlæg) HF Transport (Transport af vand) ARLA Food (Tankvogne) Transportchef Peter Sørensen Arla Hjørring Arla Hirtshals / Revideret september

24 Bilag 11: Presse Adresse Telefon Vagttelefon Mail / hjemmeside DR Nordjylland, Aalborg (5.00 til 24.00) Fax: Radioavisen DR Nyheder TV2 Nord, Aabybro Hele døgnet Fax: Nordjyske Medier Jourhavende Kl Fax: Dagens redaktør Kl Ritzaus Bureau Fax: ANR HIT FM / ANR GULD FM Fax: Revideret september

25 Bilag 12: Materiel til brug ved nødvandsforsyning Adresse Kontaktperson Telefon Vagttelefon Materiel Hjørring Kommunes Beredskab Brandslanger, mindre antal dunke og ikke desinficerede tankvogne Beredskabscenter Nordjylland, Simons Bakke Thisted Brandslanger, og ikke desinficerede tankvogne ENV (Nødstrømsanlæg) Store nødstrømsanlæg. ENV forbeholder sig retten til at prioritere HF Transport (Transport af vand) Kan transportere vand, men kan ikke garantere fuld drikkevandskvalitet ARLA Foods (Tankvogne) Kan sandsynligvis kun bruges i nødstilfælde, hvor beredskabschefen kan påbyde ARLA at køre Transportchef Peter Sørensen Arla Hjørring Arla Hirtshals Rene og desinficerede tankvogne. Kan transportere vand af drikkevandskvalitet Horsens Emballage, Sandøvej 19, 8700 Horsens Dunke, palletanke og tanke i GRATHWOL A/S, Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde stål og plast Dunke, spunshaner m.m. Revideret september

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Torrild Vandværk. Beredskabsplan

Torrild Vandværk. Beredskabsplan Torrild Vandværk 2014 Rettelsesblad Alarmeringsliste Telefonlister E F Handlingsplan for klordesinfi cering Handlingsplan ved lækager Handlingsplan ved kemikalielækager Handlingsplan ved brand og eksplosion

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere