Anlæg økonomistyres ud fra separate bevillinger og med krav om særskilt regnskabsaflæggelse. (Se anlægsbevilling )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg økonomistyres ud fra separate bevillinger og med krav om særskilt regnskabsaflæggelse. (Se anlægsbevilling )"

Transkript

1 Håndbog i økonomi 1

2 Indholdsfortegnelse ANLÆG... 3 ANLÆGSBEVILLING... 3 ANVISNING... 3 BESKATNINGSGRUNDLAG... 3 BEVILLINGER/BEVILLINGSREGLER... 3 BLOKTILSKUD... 3 BUDGET... 3 BUDGETGARANTI... 4 BUDGETKONTROL... 4 DEPONERING... 4 DIALOGBASERET AFTALESTYRING... 4 DUT-PRINCIPPET... 4 DÆKNINGSAFGIFT... 4 FINANSPOLITIK... 5 GRUNDSKYLD... 5 INDKØBSPOLITIK... 5 KASSEBEHOLDNING (BANKINDESTÅENDE)... 5 KONTANTBEHOLDNINGER... 5 KASSEKREDITREGLEN... 5 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV... 6 KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 6 LEASING... 6 LIKVIDE AKTIVER... 6 LÅNEBEKENDTGØRELSE... 6 LÅNERAMME... 6 MÅLSTYRING... 6 OVERFØRSELSADGANG... 6 OVERSLAGSÅR... 6 RAMMESTYRING... 6 REFUSION... 7 REGNSKAB... 7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT... 7 REVISION... 7 REVISIONSBERETNINGER... 7 SELSKABSSKAT... 7 SERVICERAMME... 7 SERVICEUDGIFTER... 7 SKATTEFINANSIERET VIRKSOMHED... 7 STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG... 8 STATSTILSKUD... 8 STRUKTUREL BALANCE... 8 TILLÆGSBEVILLINGER... 8 TJENESTEYDELSER... 8 TÆRSKELVÆRDI... 8 UDBUD... 8 UDLICITERING... 8 UDLIGNINGSORDNINGER... 8 UDSKRIVNINGSGRUNDLAG... 9 UNDER ADMINISTRATION... 9 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE... 9 ØKONOMIAFTALEN... 9 ØKONOMISK POLITIK... 9 ØKONOMISKE PROCEDURER... 9 ÅRSBERETNING... 9 ÅRSREGNSKAB

3 Anlæg Udgifter/indtægter, der medfører en væsentlig ændring i forhold til institutionens/afdelingens sædvanlige netto-udgiftsniveau - Nybyggeri samt køb og salg af ejendomme er altid anlæg - Større investeringer, der optages i kommunens anlægskartotek er i hovedreglen anlæg Anlæg økonomistyres ud fra separate bevillinger og med krav om særskilt regnskabsaflæggelse. (Se anlægsbevilling ) Anlægsbevilling Iværksættelse af et anlægsarbejde kræver, at der foreligger en anlægsbevilling. En anlægsbevilling kan være et- eller flerårig afhængig af anlægsarbejdets tidsmæssige udstrækning, men omfatter hele projektets samlede netto-anlægssum (Udgifter minus indtægter). En forudsætning for udnyttelsen af en anlægsbevilling er, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb (finansieringskilde). Anvisning Ifølge styrelsesloven skal borgmesteren sørge for, at der ikke afholdes udgifter uden, at der er givet en bevilling. Det sker ved, at borgmesteren via delegation giver ledere og medarbejdere bemyndigelse til at anvise. Den, der anviser, skal sikre, at - der ligger en bevilling til grund for alle udgifter og indtægter - bevillingens forudsætninger er opfyldt - ind- og udbetalinger er i orden, herunder at bilag er attesteret. Beskatningsgrundlag (Se punktet Udskrivningsgrundlag ) Bevillinger/bevillingsregler En bevilling er en tilladelse fra byrådet - som bevillingsmyndighed - til at afholde de udgifter, der skal til for at udføre opgaver med et bestemt formål. Der findes både bevillinger for drift og anlæg. Alt, der medfører en indtægt eller en udgift, kræver en bevilling. For driftsudgifternes vedkommende er bevillingsafgivelsen knyttet til vedtagelsen af budgettet. For anlægsudgifternes vedkommende sker bevillingsafgivelsen derimod ved vedtagelsen af en anlægsbevilling for det enkelte anlægsprojekt. Som udgangspunkt må en bevilling ikke overskrides. Hvis det alligevel sker, skal der søges om en tillægsbevilling. Bevillingsreglerne fremgår af kasse- og regnskabsregulativet, og kommunens budget. Bevillingsregler fremgår af Kommunens kasse- og regnskabsregulativ og er anført i det vedtagne budget under generelle bemærkninger. (Se punktet Tillægsbevilling ) Bloktilskud Staten finansierer en del af kommunens udgifter via bloktilskud. Bloktilskuddets størrelse og fordeling fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni måned. (Se punktet Budgetgaranti og Økonomiaftalen ) Budget Et kommunalt budget er et overslag over udgifter og indtægter for en bestemt periode. Budgettet er opdelt i bevillinger til drift, anlæg og finansiering. Økonomiudvalget skal ifølge den kommunale styrelseslov udarbejde budgetforslag for det kommende år samt budgetoverslag over de tre følgende år. Budgetforslaget fremsendes til byrådet senest den 15. september. Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst tre ugers mellemrum, og skal godkendes af byrådet senest den 15. oktober. Økonomiudvalget godkender hvert år en tidsplan for budgetlægningen for det kommende år. (Se punktet Bevilling ) 3

4 Budgetgaranti Staten kompenserer kommunen for en række udgifter til bl.a. førtidspension, kontanthjælp, revalidering og aktivering. Størrelsen af kompensationen afgøres i forhold til udgifterne for kommunerne i hele landet set under ét, og afspejler således konjunkturerne på landsplan. Det kaldes budgetgaranti. Det samlede kommunale bloktilskud reguleres årligt i forhold til ændringen i de budgetgaranterede udgifter på landsplan. Budgetkontrol De budgetansvarlige har ansvaret for, at der løbende foretages opfølgning på det økonomiske forbrug i forhold til det afsatte budget. Retningslinjer fastsættes i forbindelse med de økonomiske procedurer der besluttes af økonomiudvalget. I forbindelse med budgetkontrollerne har byrådet mulighed for at vedtage bevillingsmæssige korrektioner. Budgetlov Indeholde regler for udgiftsstyringssystemet for den offentlige sektor, herunder udgiftslofter for kommunerne samt økonomiske sanktionsbestemmelser, der skal understøtte overholdelse af udgiftslofterne. Udgiftslofterne fastlægges på serviceudgifter og anlægsudgifter og fastsættes i økonomiaftalen. (Se punktet Økonomiaftale ) Deponering Kommunen kan vælge enten at eje, leje eller lease bygninger. Ved leje og leasing er hovedreglen, at det opfattes som lån, når disse leje-/leasingaftaler erstatter anskaffelse af en kommunal bygning. Derfor skal kommunen deponere et beløb svarende til enten omkostningen ved opførelse af bygningerne eller til bygningens offentlige vurdering. Hvis kommunen har en uudnyttet låneadgang, kan låneadgangen erstatte deponeringen. Deponerede beløb er likvide midler, som ikke må tælle med i den daglige kassebeholdning, og skal derfor såvel regnskabsmæssigt som i pengeinstituttet placeres på særskilte konti. (Se punkterne Lånebekendtgørelse og Låneramme ) Dialogbaseret aftalestyring Byrådet kan fastlægge nogle retningslinjer for den økonomiske styring i kommunen, og hvilke rammer der gælder for decentrale beslutningstagere. I Aabenraa Kommune benævnes dette som dialogbaseret aftalestyring. DUT-princippet DUT står for Det Udvidede Totalbalanceprincip og betyder, at staten kompenserer kommunens udgifter for opgaver, som overtages af kommunen. Tilsvarende afgives der midler i tilfælde af færre opgaver. Beløbene beregnes for kommunerne under ét, og fordeles mellem kommunerne efter indbyggertallet. Dækningsafgift Der sondres mellem følgende 3 afgiftstyper 1. Dækningsafgiftspromille af private forretningsejendomme. 2. Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi. 3. Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes forskelsværdi. Ad 1: Kommunerne kan fastsætte dækningsafgift af visse private forretningsejendomme. Afgiften svares af selve bygningsværdien af de ejendomme, der ligger på grundene ('forskelsværdien'). Denne dækningsafgift pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lign. Ejendomme, der er fritaget for grundskyld, kan ikke pålignes afgiften. Promillen fastsættes af byrådet, dog højst 10 promille. I Aabenraa Kommune opkræves der ikke dækningsafgift for private forretningsejendomme. 4

5 Ad 2: Ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift af ejendommenes grundværdi efter lov om kommunal ejendomsskat. Byrådet bestemmer selv, om den vil opkræve denne afgift, men promillen kan ikke fastsættes frit. Promillen fastsættes til halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille. Ad. 3: Ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift af selve bygningsværdien af de ejendomme, der ligger på grundene ('forskelsværdien'). Kommunalbestyrelsen fastsætter satsen, dog højst 8,75 promille. Finanspolitik Byrådet har vedtaget en finanspolitik, som fastlægger rammerne for en aktiv styring af kommunens finanser. Politikken indeholder kommunens strategi for hhv. likviditet (anbringelse af likviditet) samt finansiering (låneoptagelse, gældspleje, risikomodel m.v.). Grundskyld Kommunen opkræver grundskyld af grundejere, der betales til den kommune, ejendommen er beliggende i. Til beregning af ejendomsskat anvendes den afgiftspligtige grundværdi eller grundskatteloftsværdien. Begge værdier ansættes af SKAT. Den laveste af disse anvendes sammen med en grundskyldspromille. Byrådet fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34 promille. Af ejendomme, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille, dog max. 7,2 promille. Indkøbspolitik Indkøbspolitikken danner rammen for varetagelse af kommunens indkøb og omfatter alle varekøb og tjenesteydelser. (Se punktet Udbud ) Kassebeholdning (Bankindestående) I budgettet vises konsekvenserne for kommunens samlede likvide beholdning som ændringer i kassebeholdningen. I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres kommunens bogførte kassebeholdning ultimo året. Denne er dog ikke til disposition, idet en andel heraf er reserveret til kommende betalinger på igangværende anlægsprojekter, samt til de decentrale driftsenheders (institutioner m.v) overførte opsparinger (mindreforbrug), som de har mulighed for at bruge året efter. Kontantbeholdninger Der forefindes som udgangspunkt ingen kontantkasse, idet ind og udbetalinger foretages ved bankoverførsler eller tilsvarende. Borgerservice har dog en mindre kontant udlægskasse. Der er også etableret forskudskasser eller personlige udlæg til de institutioner, der måtte ønske det. Kasse- og regnskabsregulativet indeholder regler for brug og opbevaring af kontanter. Kassekreditreglen For at kunne klare de løbende likviditetsudsving, er det nødvendigt med en kassebeholdning af en vis størrelse. Kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdning set over de seneste 365 dage. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal denne være positiv. Det indebærer, at trækket på kassekreditten i gennemsnit over de sidste 12 måneder ikke må overstige det gennemsnitlige indestående, kommunen råder over. På kortere sigt er der ikke egentlige regler for størrelsen af kommunens likviditet det beror på et skøn i det konkrete tilfælde. 5

6 Aabenraa Kommune har fastsat en målsætning i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige likviditet svare til 3 % af bruttoomsætningen svarende til et måltal på 135 mio. kr. Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativet er kommunens overordnede regelsæt for økonomistyring. Den kommunale styrelseslov 42 siger, at byrådet skal lave et regulativ for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, hvori der blandt andet er forskrifter vedrørende forretningsgange, og at revisionen skal holde øje med, at kommunens kontrolforanstaltninger i praksis er betryggende. Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inde for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse har til formål at sikre, at offentlige opgaver bliver løst bedst og billigst ud fra forud fastlagte og vægtede vurderingskriterier, ved at flere leverandører får mulighed for at afgive tilbud på opgaveløsningen, ud fra et udbudsmateriale. Der kan vælges at kommunens udførende enhed afgiver et eget bud (kontrolbud) på opgaven, og dette bud indgår i tilbudsvurderingen på lige vilkår med eksterne tilbud. Vinder af opgaven er det tilbud, der opfylder de vægtede kriterier bedst. (Se punktet Udbud ) Leasing Leasing er en finansieringsform, som kommunen kan anvende. Det er en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer har ejendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager har brugsretten. Regler for leasing findes i kasse- og regnskabsregulativet. (Se punktet Kasse- og regnskabsregulativ ) Likvide aktiver (Se punktet Kassebeholdning ) Lånebekendtgørelse Lånebekendtgørelsen er en bekendtgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som bl.a. fastlægger kommunernes mulighed for at optage lån, indgå lejeaftaler, stille garantier mv. samt angiver, hvilke løbetider og lånetyper, der er gældende for kommunerne. Låneramme Lånerammen er en opgørelse over den tilladte låneadgang for kommunerne i kroner. Målstyring Af budgettet fremgår en række fastsatte mål på de enkelte politikområder. Direktionen skal opfylde disse mål samtidig med, at den økonomiske ramme skal overholdes. (Se punktet Rammestyring ) Overførselsadgang Institutioner og administrative enheder har ved udgangen af regnskabsåret mulighed for at overføre et mer- eller mindreforbrug i forhold til den godkendte bevilling, jf. retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring. Overførslerne skal godkendes af byrådet. Overslagsår Budgetterne udarbejdes for fire år ad gangen, således at de 3 sidste år er overslagsårene. Rammestyring Rammestyring er en metode til ledelse af offentlige virksomheder og institutioner. Ved rammestyring fastlægges de samlede udgifter for den pågældende institution, som derefter må tilrettelægge sit arbejde i henhold til den givne budgetramme. Hertil har institutionen forholdsvis udstrakte frihedsgrader indenfor kommunens fastlagte politikker og retningslinjer. 6

7 Rammestyring ledsages typisk af målstyring, hvor det er fastsat, hvilke mål de enkelte virksomheder og institutioner skal leve op til inden for den økonomiske ramme. (Se punktet Dialogbaseret aftalestyring og Målstyring) Refusion Refusioner betyder, at staten refunderer kommunerne en vis procentdel af deres faktiske udgifter til bestemte foranstaltninger såsom: Overførselsindkomster, integration og flygtninge. Regnskab Hvert år aflægges der årsregnskab, som er en økonomisk beskrivelse af handlingsforløbet i det foregående år. Regnskabet opgøres i tal og tekst (opfølgning af mål). Økonomiudvalget skal fremlægge regnskabet for byrådet og senest 1. juni skal regnskabet oversendes til revisionen. Senest 15. august skal revisionen afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til byrådet og senest 1. oktober skal byrådet sende det reviderede regnskab til tilsynsmyndigheden samt diverse ministerier m.m. sammen med de beslutninger, som byrådet evt. har truffet på grundlag af revisionens bemærkning. Der udarbejdes hvert år en politisk og administrativ tidsplan for regnskabsaflæggelsen. Denne tidsplan tilsigter, at regnskabet godkendes til oversendelse til kommunens eksterne revision inden udgangen af marts måned, året efter regnskabsårets udløb. (Se punktet Årsberetning ) Resultat af ordinær drift Ordinær drift er et udtryk for kommunens samlede indtægter minus kommunens driftsudgifter og renter. Resultatet af den ordinære drift skal være positiv og kunne finansiere udgifter til anlæg og netto afdrag på lån. Der er i Aabenraa fastsat et måltal for størrelsen af resultatet på den ordinære drift. Måltallet fremgår af den økonomiske politik. Revision Styrelsesloven foreskriver, at kommunen skal antage en sagkyndig revision til revision af kommunens regnskaber. Kommunens revision skal godkendes af Statsforvaltningen. Revisionen varetager forskellige opgaver såsom revisionsbesøg, stikprøvekontroller, revision af årsregnskabet og afgivelse af revisionsberetning til kommunalbestyrelsen samt rådgivning og sparring vedr. den økonomiske administration. Revisionsberetninger Kommunens revision afgiver beretninger om den økonomiske administration. Disse beretninger udsendes til byrådets medlemmer senest syv dage efter, at de er modtaget fra revisionen. Efterfølgende sker der en politisk behandling af rapporterne. Selskabsskat Kommunerne er berettiget til en del af den selskabsskat, der beregnes efter selskabsskatteloven. Den kommunale del af selskabsskatten tilfalder den eller de kommuner, hvori selskabet driver virksomhed. Serviceramme En serviceramme indikerer, hvor meget kommunens samlede serviceudgifter må udgøre. Rammen fastsættes hvert år i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Serviceudgifter Udgifterne til service dækker over kommunernes udgifter til fx daginstitutioner, folkeskole, sociale udsatte grupper, ældre, kultur og fritid, veje og miljø samt administration. Skattefinansieret virksomhed Hele den kommunale virksomhed finansieres af skatter og tilskud samt takster for brugerbetaling. 7

8 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Hvert år udmelder staten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for det kommende budgetår. Statsgarantien giver kommunen budgetsikkerhed for indtægtssiden, og er et tilbud, som den enkelte kommune fra år til år kan vælge at benytte. Kommunen beregner eget udskrivningsgrundlag på baggrund af skattedata og befolkningsudvikling mv. Ved selvbudgettering bærer kommunen den økonomiske risiko, hvis forudsætningerne ikke holder. Ved budgetvedtagelsen tages stilling til, om kommunen vælger statsgarantien eller budgetlægger med eget udskrivningsgrundlag. Statstilskud (Se punktet Bloktilskud ) Strukturel balance Der er tale om strukturel balance, når forholdet mellem kommunens skattefinansierede indtægter og udgifter rummer mulighed for at oppebære et nødvendigt anlægsinvesteringsniveau og giver mulighed for at afdrage gæld. Tillægsbevillinger Hvis et fagudvalg ikke kan overholde budgetrammen, der er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen i byrådet, og ikke kan angive kompenserende besparelser for forventede budgetoverskridelser, kan fagudvalget søge byrådet om en tillægsbevilling. Byrådet har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger til såvel drifts- som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb. Enhver tillægsbevilling vedrørende driftsbevillinger eller rådighedsbeløb skal rumme en angivelse af, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres. (Se punktet Økonomisk politik ) Tjenesteydelser En tjenesteydelse er en ydelse der direkte leveres fra omverdenen. Tjenesteydelser kan f.eks. være: pasning af grønne arealer, drift og vedligehold af bygninger og køb af konsulentydelser. (Se punktet Udbud ) Tærskelværdi (Se punktet Udbud ) Udbud EU har fastsat regler om udbud af offentlige opgaver (indkøb af varer, tjenesteydelser og anlæg). Formålet er at sikre en fair og gennemsigtig konkurrence mellem de mulige tilbudsgivere. Der er forskellige regler for, hvordan opgaver skal udbydes afhængig af hvilken type opgave samt afhængig af opgavens beløbsmæssige omfang (tærskelværdi) målt over udbudsperioden. (Se punktet Indkøbspolitik ) Udlicitering Der er tale om udlicitering, når en offentlig institution vælger at have en anden virksomhed til at varetage en eller flere bestemte opgaver. (Se punktet Udbud samt Konkurrenceudsættelse ) Udligningsordninger Der er stor forskel på, hvor meget borgerne gennemsnitlig tjener i kommunerne og dermed hvor meget, de betaler i skat. Det betyder, at kommunernes beskatningsgrundlag er forskelligt. Der er også stor forskel i kommunernes udgiftsbehov. Disse uligheder i kommunernes økonomiske vilkår og behov udjævnes delvis gennem udligningsordninger, hvor de rige kommuner populært sagt betaler til de fattige kommuner således, at det er muligt for kommunerne med samme skatteprocent at holde et nogenlunde ens serviceniveau. (Se punktet Bloktilskud ) 8

9 Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget omfatter en hel række af skattekomponenter, som tilsammen udgør grundlaget for beregning af kommunens personskatteindtægter. Det er summen af borgernes skattepligtige indtægter fratrukket deres skattemæssige fradrag, som indgår i beregning af kommunens skatteindtægter. Under administration Når en kommune i folkemunde bliver sat under administration, betyder det, at kommunen har fået dispensation fra kassekreditreglen. Kommunen indgår en aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvordan kommunen skal administreres for at komme på fode igen i løbet af nogle år. (Se punktet Kassekreditregel ) Virksomhedsoverdragelse Hvis en opgave, der tidligere har været varetaget af kommunale medarbejdere, udliciteres, følger medarbejderne med opgaven, og bliver dermed overdraget til den virksomhed, der fremadrettet varetager opgaveløsningen. Der gælder en række tids- og indholdsmæssige vilkår for virksomhedsoverdragelse. (Se punktet Udlicitering ) Økonomiaftalen Økonomiaftalen, som indgås i juni måned mellem regeringen og KL, udgør rammen for de samlede kommunale budgetter. Økonomisk politik Økonomisk politik fastlægger de overordnede målsætninger for drift og udvikling, som kommunen vil lægge til grund for de kommende års budgetlægning - bl.a. mål for resultatet af den ordinære drift, niveauet for anlægsudgifter, kassebeholdning og gældsudvikling samt mål for tillægsbevilling, effektiviseringer og serviceniveautilpasninger. Økonomiske procedurer Økonomiudvalget fastlægger årligt tidsplanen for de økonomiske procedurer, der vedrører budgetkontroller og budgetprocedure. Årsberetning En årsberetning er en afrapportering af årets faglige og økonomiske resultater. Årsberetningen er regnskabsorienteret og tæt koblet til den administrative mål- og rammestyring. (Se punktet Regnskab ) Årsregnskab (Se punktet Regnskab samt Årsberetning ) 9

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 Principper for god økonomistyring Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 FORORD Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere