Fonden Realdanias ledelse. Direktion. Bestyrelse. Flemming Borreskov Adm. direktør. Finn Bartholdy Direktør. Niels Busk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Realdanias ledelse. Direktion. Bestyrelse. Flemming Borreskov Adm. direktør. Finn Bartholdy Direktør. Niels Busk."

Transkript

1 Årsrapport 2002

2 Fonden Realdanias ledelse Direktion Flemming Borreskov Adm. direktør Finn Bartholdy Direktør Bestyrelse Jørgen Nue Møller Formand Poul Christiansen Næstformand Niels Busk Bent Flyvholm André Lublin Jørgen Lund Bent Maribo Jørgen Mejlgård Peder J. Pedersen Majken Schultz

3 Hovedtal Sammendrag i mio. kr Investeringsafkast Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Uddelinger Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Pengestrømme Kontant investeringsafkast Udbetalinger til personale og administration Betalt skat Udbetalte uddelinger Køb og salg af værdipapirer og aktiver Pengestrøm i alt Sektorregnskab 2002 Investering 753,5 Fond -341,1 Forening -23,5 Resultat før skat, værdireguleringer mm. 388,9 Værdireguleringer mm ,2 Resultat før skat ,3 Skat -189,7 Resultat ,0

4 Indhold Forord 2002 i korte træk 1 Beretning 2002 Baggrund og formål 5 Investeringsvirksomheden 9 Fondsvirksomheden 17 Virksomhedsstyringen 59 Regnskab 2002 Regnskabspraksis og forventninger 63 Anvendt regnskabspraksis 64 Resultatopgørelse 67 Balance 68 Pengestrømsopgørelse 69 Noter 70 Ledelsens regnskabspåtegning 77 Revisionspåtegning 78 Ledelseshverv Bestyrelse 79 Direktion 80 Repræsentantskab 81 Forsidebillede Ledreborgs haveanlæg. Realdania har støttet projektet økonomisk.

5 2002 i korte træk 2002 var Fonden Realdanias andet hele arbejdsår. Et år, hvor vi på en række områder endnu befandt os i etableringsfasen, men hvor organisationen på alle væsentlige områder blev fuldt funktionsdygtig. Arbejdet i Realdania er primært koncentreret om to områder: Fondsvirksomhed og investeringsvirksomhed, eller som vi siger i daglig tale: Penge ud og penge ind. Men da vi også er en forening endog en forening med mange medlemmer bruger vi en del ressourcer på at varetage forbindelsen til medlemmerne og offentligheden. Interessen for Realdania har været betydelig. Vi har modtaget 585 ansøgninger om støtte, hvilket er 100 flere end året før. Vi har engageret os aktivt i adskillige store projekter, som i de kommende år vil sætte deres præg på udviklingen lokalt, regionalt og nationalt. Det gælder initiativer som f.eks. etableringen af Bygningskulturelt Råd med Rådvad Centret, bybevaringsprojektet i Christiansfeld, udviklingen af Kolding Bymidte, Fuglsang Kulturcenter på Lolland, Bedre Byrum og Copenhagen X. Alle disse projekter er nærmere omtalt i årsrapporten, hvor vi også beskriver en lang række mindre, men ikke dermed mindre betydningsfulde uddelinger. Alt i alt har Fonden Realdania i 2002 støttet 125 projekter inden for det byggede miljø med samlet 306 mio. kr. Hertil skal lægges erhvervelse af særlige ejerskaber for yderligere 12,5 mio. kr. Særlige ejerskaber drejer sig om ejerskaber, som rummer et element af støtte. Ved siden af disse aktiviteter er der i løbet af 2002 fulgt op på de bevillinger, som blev ydet i Det gælder eksempelvis Københavns ZOO s nye elefanthus, Musikkens Hus i Aalborg og ejendommen Bispebjerg Bakke. Ny identitet Fra midten af august begyndte vi at bruge vores registrerede binavn Fonden Realdania i alle vores udadvendte aktiviteter i stedet for vores hovednavn Foreningen Realdanmark. Formålet var at understrege den realitet, at vi i størstedelen af vores udadvendte aktivitet optræder som en fond. Og at synliggøre, at vi i dag driver en virksomhed, der er adskilt og væsentlig forskellig fra den realkreditvirksomhed, som indtil 2000 var det centrale i vores virke. Med brugen af navnet Fonden Realdania ønsker vi at signalere, at vi har skabt en virksomhed, der tager sig af nye opgaver. Selvom vi på denne måde har fået en ny identitet, har vi stor respekt for de historiske rødder, som går tilbage til Gennem disse mange år blev grundlaget for den formue skabt, som i dag gør det muligt for Realdania at udføre sin virksomhed. Realdania er Fonden for det byggede miljø. Det vil sige Fonden, der er med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø over alt i Danmark. 1

6 Nye vedtægter De nye vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. april Og den 11. juni 2002 godkendte Økonomi- og Erhvervsministeriet de nye vedtægter. Hermed var grundlaget for Realdanias virksomhed på plads, og vi kan fremover virke efter det nye formål: At støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark inden for det byggede miljø. Medlemskab De nye vedtægter fastlagde også ændrede regler for medlemskab. Det automatiske medlemskab, i forbindelse med, at man optog et lån i Realkredit Danmark, ophørte den 23. april Samtidig fik alle fysiske og juridiske personer, der ejer fast ejendom i Danmark, mulighed for at melde sig ind. Inden den 31.december 2002 skulle alle medlemmer bekræfte deres medlemskab. I alt skrev medlemmer tilbage til os og bekræftede medlemskabet. Repræsentantskab De nye vedtægter fastslår, at repræsentantskabet er den øverste myndighed. Dermed er der indført et repræsentativt demokrati, hvor hovedparten af medlemmerne af repræsentantskabet vælges af otte geografiske valggrupper og seks faglige valggrupper. Det er klart defineret, hvem der er stemmeberettigede, og hvem der er valgbare. Det vil kunne give en større kontinuitet i arbejdet, at beslutningerne på det overordnede plan nu træffes af et repræsentantskab, valgt for fire år ad gangen. Virksomhedsstyring Bestyrelsen har drøftet anbefalingerne i Nørby-udvalgets rapport om god virksomhedsstyring og konkluderet, at Realdania i det væsentligste lever op til disse anbefalinger. Bestyrelsen vil i 2003 arbejde videre med virksomhedsstyringen. Fondsstrategi og grundprincipper Fondsstrategi og principperne for de uddelinger, Realdania foretager, har gennem 2002 gennemgået en kvalificering og præcisering. Først og fremmest er det bærende princip at Real dania arbejder proaktivt med initiativer, udvikling og samarbejde inden for det byggede miljø - blevet stadfæstet. Samtidig med dette er fire af de fem fokusområder blevet uddybet og præciseret, så der er konkrete retningslinier for, hvilke projekter og ansøgninger, vi kan støtte. På mange måder fungerer Realdania som en almindelig fond, der foretager uddelinger på grundlag af de ansøgninger, der kommer ind. Men vi er også en anderledes fond, som indgår i et aktivt samspil med bevillingsmodtagerne, og som af egen kraft kan tage projekter op være proaktive. 2

7 I forbindelse med afklaring og udvikling af større potentielt støtteværdige projekter og flagskibe stiller vi krav om nødvendige faglige analyser for at få kvalificeret og afdækket projekternes kvalitet, særpræg og potentiale. Realdania kan også finansiere udarbejdelsen af disse. Flagskibe og større projekter gennemføres om muligt i egentlige partnerskaber, hvor parterne gensidigt forpligter hinanden på aftalte vilkår. Beslutter vi at gå ind i et af disse store projekter, går vi selv aktivt ind i de relevante besluttende organer, eller vi udpeger andre til at repræsentere os ud fra et ønske om at tilføre projektet værdi. Vi tager et medansvar både for processen og for det færdige resultat. Når vi går ind i partnerskaber, understreger det vores ønske om at være med til at fastholde idé, målsætning og resultater frem til driftsfasen. Vi har et meget stærkt ønske om, at de projekter, som Realdania støtter eller investerer penge i, er nyttige, at de kommer en bred kreds af mennesker til gode, og at det i alle betydninger af ordet er sunde projekter, der kan siges at gøre en forskel inden for det byggede miljø. At indgå i samarbejdsrelationer, hvor folk med meninger og holdninger går sammen om at løse store og mange gange komplicerede opgaver, stiller særlige krav til os. Men vi har samtidig erfaret, at det ofte fører til bedre og mere gennemtænkte løsninger, når de skabes i gode, professionelle partnerskaber, der er håndteret rigtigt. Vi ønsker at gennemføre projekterne på den bedst tænkelige måde, og vi har en ambition om at satse på en bred vifte af forskellige typer projekter. Naturligvis under forudsætning af at de lever op til vores målsætninger. Realdania har fået ansvaret for at bestyre en stor formue, at det har taget omkring 150 år at bygge op. Derfor føler vi en dyb forpligtelse til at sørge for, at de midler, vi uddeler til forskellige formål, bliver brugt med omtanke og naturligvis til de formål, hvortil de er søgt og bevilget. Vi føler desuden en forpligtelse til, blandt andet gennem en fornuftig investeringsvirksomhed, at sikre Realdania et langt liv og dermed mulighed for, mange år frem, at yde en betydende indsats for det byggede miljø over hele landet. Det skylder vi både historien, nutiden og fremtiden. 3

8 4

9 1. Baggrund og formål Foreningen Realdanmark og dermed Fonden Realdania - udspringer af Kreditforeningen Danmark, der var en fusion af en række kredit- og hypotekforeninger med rødder tilbage til Indtil 2000 ejede Foreningen realkreditvirksomheden. Helt frem til 1998 som eneejer, men med sammenlægningen af BG Bank og Realkredit Danmark blev Foreningens ejerandel bragt ned til 61% af moderselskabet - Realdanmark A/S. Da dette selskab i oktober 2000 blev fusioneret med Danske Bank, blev forening og realkreditforretning adskilt, og Foreningen fik et helt nyt og anderledes virkefelt. På generalforsamlingen den 30. oktober 2000 blev det besluttet at ændre formålsparagraffen i Foreningens vedtægter. Foreningen havde tidligere h aft til formål at drive virksomhed gennem ejerskab af aktier i Realdanmark A/S og anden finansiel investeringsvirksomhed samt at støtte almennyttige formål. Fremover er hovedopgaven at støtte almennyttige og almenvelgørende formål over hele Danmark især inden for det byggede miljø samt at drive investeringsvirksomhed. Udadtil sker det under navnet Fonden Realdania. Når vi i vores udadvendte virksomhed foretrækker at anvende dette frem for navnet Foreningen Realdanmark, hænger det sammen med, at vi har erfaret, at det er lettere at forklare offentligheden om vores formål, når vi kalder os Fonden Realdania. Der er således ikke tale om, at Foreningen Realdanmark juridisk har skiftet status, men alene om, at vi nu anvender det registrerede binavn, Fonden Realdania. 5

10

11 Vi er en almindelig fond og en anderledes fond Når det gælder de almindelige uddelinger, fungerer Fonden Realdania som de fleste fonde: Alle ansøgninger til Realdania får en faglig og økonomisk vurdering uanset det ansøgte beløbs størrelse. Kendetegnende for Realdania er imidlertid, at vi ved siden af den almindelige fondspraksis også går i aktivt samspil med bevillingsmodtagerne. At vi lægger så stor vægt på det aktive samspil hænger sammen med de fire grundprincipper, som er formuleret i fondsstrategien: 1. Vi vil skabe udvikling og forandring blandt andet gennem flagskibsprojekter 2. Vi vil skabe og formidle ny viden bl.a. ved at støtte forskning, udviklingsprojekter og tværfaglige projekter 3. Vi vil være opsøgende 4. Vi vil skabe partnerskaber, der er forpligtende, formaliserede samarbejder med lokale, regionale og/eller faglige kræfter. Grundprincipperne understreger vores intention om at støtte almennyttige og almenvelgørende formål og derigennem bidrage til livskvaliteten i det byggede miljø. Vi ønsker at sikre bedre kvalitet og større levedygtighed i de projekter, vi støtter. Når der er grundlag for det, organiseres de mere markante projekter, som også går under betegnelsen Flagskibe, i partnerskaber eller særlige ejerskaber.

12 8

13 2. Investeringsvirksomheden Investeringsvirksomheden omfatter: 1. Almindelige investeringer i børsnoterede aktier og obligationer. 2. Strategiske investeringer i virksomheder med tilknytning til det byggede miljø. Fusionen mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S gav Realdania rådighed over den formue på omkring 20 milliarder kr., som investeringsområdet forvalter. Hovedmålet er over tid at sikre det størst mulige afkast af formuen, nemlig et afkast, der er mindst så stort, at det: Sikrer grundkapitalens realværdi. Sikrer fondsvirksomheden en udlodning på mindst 200 millioner kroner hvert år. Dækker udgifterne til skattebetaling. Dækker de omkostninger, der er forbundet med at drive fondsvirksomheden, foreningsvirk somheden og investeringsvirksomheden. Investering 2002 Almindelige investeringer 281,3 Strategiske investeringer 502,9 Porteføljeomkostninger -9,3 Resultat før kapacitetsomkostninger 774,9 Kapacitetsomkostninger -21,4 Resultat 753,5 Udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet Verdens markeder har gennem de seneste år oplevet meget store og overvejende negative udsving, hvilket også kan aflæses i tabel 2.1 og 2.2. Udviklingen understreger behovet for en løbende afvejning af risikoprofilen, og derfor har vi lagt investeringsstrategien til rette, så der er plads til at modstå de svingninger, der måtte komme på markedet. Der er udviklet risikomodeller, hvilket gør det muligt til enhver tid at veje risiko i forhold til afkast. Risikomodellerne anvendes som værktøj af Realdanias ledelse i den løbende styring af investeringsvirksomheden. Tabel 2.1: Indeks over udviklingen på visse aktiemarkeder - afkast målt over henholdsvis 5, 3 og 1 år USA: 5 år 3 år 1 år S & P 500-9,3% -40,1% -23,4% Nasdaq - 15,0% - 67,2% -31,5% Japan: 5 år 3 år 1 år Nikkei - 43,8% - 54,7% -18,6% Danmark: 5 år 3 år 1 år KFX - 5,3% - 22,0% - 26,3% KBX -12,4% -24,5% - 26,0% Kilde: Reuters. Ovenstående indeks er opgjort i lokal valuta. 9

14 Tabel 2.2: Morgan Stanleys verdensindeks Afkast målt over henholdsvis 5, 3 og 1 år MSCI: 5 år 3 år 1 år Verden -9,3% - 44,6% -32,5% Fjernøsten ekskl. Japan 2,4% - 31,8% -21,2% Europa -11,1% - 42,7% -31,3% Kilde: Morgan Stanley. Ovenstående er opgjort inklusiv nettoudbytter. Udviklingen er beregnet i danske kroner. Igen i 2002 oplevede verdens aktiemarkeder kraftige kursfald. Faldene begyndte midt i april og var foranlediget af regnskabsskandaler først og fremmest i USA kombineret med usikkerhed om udviklingen i verden. Investorerne overførte i stedet interessen til obligationsmarkederne, der i 2002 var præget af pæne kursstigninger. De fortsatte kursfald på aktiemarkedet medførte midt i året, at de økonomiske nøgletal i USA begyndte af tegne et mere negativt billede af vækstudsigterne, uanset at forventningerne var positive. Dette førte til stigende frygt for, at det begyndende økonomiske opsving igen ville blive afløst af recession. Hertil kom, at frygten for krig mod Irak førte til stigende oliepriser. De markante kursfald på aktier og rentefaldet på obligationer gav en del institutioner problemer med at overholde deres forpligtelser. Dette var ikke alene et dansk, men et globalt fænomen, som betød at betydelige aktieposter måtte afhændes på ufordelagtige tidspunkter. Kurserne blev yderligere pressede som følge af, at aktiemarkederne ikke kunne absorbere de store frasalg. På obligationsområdet var 2002 et år med store kursstigninger. 1. kvartal 2002 var præget af rentestigninger, mens markedet i 2. kvartal blev præget af markante rentefald. Udviklingen fortsatte sådan igennem 3. og 4. kvartal, kun afbrudt af en kort stigning i oktober. Forløbet var præget af den generelle økonomiske afmatning, herunder også udviklingen på aktiemarkedet. Det hænger sammen med, at investorer sædvanligvis vælger at anbringe deres overskydende likviditet i obligationer, når aktiemarkedet er usikkert. Den 6. november 2002 nedsatte USA den korte rente fra 1,75% til 1,25%. Europa og Danmark fulgte efter den 6. december 2002 med en rentenedsættelse på 0,5%. Diskontoen i Danmark blev herefter 2,75%. Det fik afsmittende effekt på renten på den 5-årige dansk statsobligation, som faldt fra 4,85% pr. 28. december 2001 til 3,86% pr. 30. december Den 1. årige rente faldt tilsvarende fra 3,83% pr. 28. december 2001 til 2,96% pr. 30. december

15 Realdanias almindelige investeringer Målet med de almindelige investeringer er at sikre det størst mulige afkast af den investerede kapital. De almindelige investeringer forvaltes i seks porteføljer, hvoraf fire forvaltes eksternt og to internt. Den eksterne forvaltning af de almindelige investeringer Til at pleje de eksterne porteføljer har vi valgt fire Asset Managers, som forvalter en obligationsportefølje og tre aktieporteføljer. 1 milliard kr. blev investeret i en global obligationsportefølje. Målet for forvalteren af den globale obligationsportefølje er at skabe et afkast, som matcher eller er bedre end det valgte benchmark for globale investeringer. 1 milliard kr. blev investeret i en global aktieportefølje. Aktieporteføljen består af ca. 250 aktier. Målet for forvalteren er at matche afkastet på benchmark MSCI World. 2 milliarder kr. blev delt ligeligt på to globale stockpick aktieporteføljer. De to globale stockpick aktieporteføljer investeres til forskel fra indeksporteføljen i et langt færre antal aktier typisk forskellige. Målet for de Asset Managers, der forvalter de to stockpick-porteføljer, er at de skal matche eller give et højere afkast end benchmark MSCI World. Egen forvaltning af de almindelige investeringer Realdania forvalter selv to porteføljer, en dansk obligationsportefølje og en dansk aktieportefølje. Obligationsporteføljen investerer i børsnoterede danske stats- og realkreditobligationer, hvoraf en del er investeret i obligationer med kort restløbetid, som bedst matcher det tidspunkt, hvor midlerne skal anvendes. Målet for obligationsporteføljen er at matche eller give et højere afkast end det valgte benchmark for danske obligationer. Obligationsporteføljen udgør 3,1 mia. kr. den 31. december Aktieporteføljen er en stockpick portefølje bestående af børsnoterede danske aktier. På grund af Realdanias store investering i Danske Bank bliver der ikke investeret i bankaktier. Målet for aktieporteføljen, der blev etableret i løbet af andet halvår 2002, er at matche eller give et bedre afkast end KBX Indekset minus banker. I alt blev der fra sidste halvdel af juni investeret 1 mia. kr. 11

16 Afkastet af de almindelige investeringer Den globale obligationsportefølje opnåede i 2002 et afkast på 9,4%, hvilket var mere end 1% point dårligere end benchmark, der havde et afkast på 10,7%. Varigheden var ved årets udgang opgjort til 5,0, hvilket giver en renterisiko på 55,1 millioner kr. Realdanias egen forvaltede obligationsportefølje opnåede et afkast på 8,3%, hvilket svarer til afkastet på benchmark for danske obligationer. Varigheden var ved årets udgang opgjort til 2,4, hvilket giver en renterisiko på 76,1 millioner kr. De to globale stockpick aktieporteføljer opnåede negative afkast på henholdsvis 26,9% og 33,9%. Den første aktieportefølje klarede sig en del bedre end sit benchmark, Morgan Stanleys verdensindeks, mens den sidste aktieportefølje klarede sig lidt ringere end benchmark. Tabel 2.3: Beholdning, afkast og performance for de enkelte porteføljer I mio. kr. Aktivklasser Værdi pr. Afkast Afkast Afkast på i mio. kr. i procent benchmark Alfred Berg Globale Obligationer 1.093,8 93,8 9,4% 10,7% Realdania Dansk Obligationer 3.119,2 258,1 8,3% 8,3% Carnegie Globale aktier stockpicking 732,1-266,6-26,9% -32,5% Credit Suisse Globale aktier stockpicking 662,1-336,1-33,9% -32,5% Danske Capital Globale aktier indekstracking 669,2-329,0-33,2% -32,5% Realdania Danske aktier stockpicking 900,9-98,6-13,4% -20,2% DADES Fast ejendom 219,5 23,1 11,1% Andre Private Equity 164,0 3,9 3,3% Danske Bank Finans , ,2-9,5% -28,9% I alt , ,6-9,1% Afkast i procent og afkast på benchmark for Realdanias danske aktier er beregnet fra starttidspunktet den 19. juni Andre består af Dania Capital og Kuben. Generelt for stockpick aktieporteføljer gælder, at performance målingen bedst giver mening, når den foretages over en længere periode typisk over tre til fem år. Det hænger også sammen med, at aktierne er valgt ud fra, at de indeholder et merpotentiale i forhold til den aktuelle markedskurs. Turbulensen på de globale aktiemarkeder har imidlertid betydet, at aktier, som i forvejen var kursfastsat for lavt, er faldet mindst lige så meget som alle andre aktier. Så længe der forekommer tvangssalg og voldsomme udsving på aktiemarkederne, må vi regne med, at også stockpick aktieporteføljerne vil være hårdt ramt. Den globale indeks aktieportefølje opnåede i 2002 et negativt afkast på 33,2%, hvilket var en smule ringere end benchmark, Morgan Stanleys verdensindeks, der havde et negativt afkast på 32,5%. 12

17 Den danske stockpick aktieportefølje, som Realdania selv forvalter, havde ved årets udgang et tab på 98,6 millioner kr., hvilket svarer til et tidsvægtet afkast på -13,4% mod benchmarks afkast på -20,2% (KBX minus banker for perioden 19.6 til ). Også på denne stockpick portefølje skal performance vurderes over en periode på tre til fem år. Benchmark Afkast på benchmark er opgjort før fradrag af handelsog depotomkostninger, mens afkast på porteføljerne er opgjort efter fradrag af alle direkte omkostninger, som kan henføres til de enkelte porteføljer. Afkast i procent er opgjort efter eventuel áconto udbytteskat. Aktier Morgen Stanleys verdensindeks for aktier - MSCI World Free Float - er sammensat af forskellige aktier fra 23 lande. Aktierne vægtes med deres markedsværdi af de aktier, der er frit omsættelige. Udbytte efter skat geninvesteres. Benchmark for de 3 globale aktieporteføljer er Morgan Stanleys verdensindeks MSCI World Free Float. På aktiemarkedet var afkastet på Morgan Stanleys verdensindeks -32,5%, mens afkastet på Morgan Stanleys indeks for europæiske banker var -28,9% i KBX-benchmarkindekset er Københavns Fondsbørs eneste Free Float justerede indeks. Indekset består typisk af mellem selskaber og reguleres to gange årligt. Indekset er inklusiv udbytter. KBX (minus banker) har givet et afkast på -28,2 % i Benchmark for Danske Bank aktien er MSCI Europe Banks. Benchmark for den danske aktieportefølje er KBX minus vægten af de bankaktier, som indgår i KBX indekset. Obligationer Nordea CM5 benchmark: Afkast var 11,8 %. Benchmark, der består af danske realkreditobligationer, justeres hver dag, således at varigheden konstant er 5. J.P. Morgan Bond excl. Japan havde et afkast på 11,2% på benchmark. Det består af statsobligationer fra 12 lande. Varigheden ligger omkring 6. EFFAS > 1: Afkast i 2002 på benchmark var 9,5 %. Indekset består af danske statsobligationer med en restløbetid, som er højere end 1 år. Benchmark for globale obligationer er konstrueret som 40% danske statsobligationer (EFFAS > 1), 30% danske realkreditobligationer (Nordeas CM 5) samt 30% globale obligationer (J.P. Morgans Bond indeks) minus Japan. 13

18 EFFAS 1 til 10: Afkast i 2002 på benchmark var 9,1%. EFFAS 1 til 10 består af danske statsobligationer med en restløbetid på 1 til 10 år. Danske Banks obligationsindeks: Afkast i 2002 på benchmark var 10,8 %.Indekset består af danske realkreditobligationer med en varighed på ca. 4,5. Cibor 1 mdr: Afkast i 2002 på benchmark var 3,6 %. Cibor 1 mdr. er et afkastindeks beregnet på baggrund af den udlånsrente for et lån med en løbetid på 1 måned. Benchmark for danske obligationer er et indeks, som består af 25% af afkastet på Cibor 1 mdr., 37,5% danske realkreditobligationer med en varighed på 4,5 og 37,5% danske statsobligationer med en løbetid på 1 til 10 år. Realdanias strategiske investeringer Målet med de strategiske ejerskaber er at sikre det størst mulige afkast af den investerede kapital et afkast, som svarer til den risiko, der eksisterer på det pågældende investeringsområde. Men samtidig kan vi se en strategisk fordel for Fonden Realdania ved at foretage den pågældende investering. Realdania udøver et aktivt ejerskab. Det kan for eksempel betyde, at vi træder ind i bestyrelsen for den pågældende virksomhed. Almindeligvis vil der være tale om investeringer i virksomheder, der ejer, opfører, køber, sælger, finansierer, driver eller vedligeholder fast ejendom samt virksomheder, som udvikler, producerer, handler eller leverer produkter eller tjenesteydelser til det byggede miljø, eller som i øvrigt udøver aktiviteter inden for det byggede miljø. Men Realdanias aktieportefølje i Danske Bank er også et strategisk ejerskab, der dog har sin egen historiske baggrund.

19 DADES A/S er et af landets ledende ejendomsselskaber med en balance på ca. 6 milliarder kr. Selskabets aktiviteter omfatter ejendomsinvesteringer og ejendomsadministration. Realdania ejer knap 10% af aktiekapitalen, og denne investering er foretaget for at få del i en ejendomsportefølje og desuden opnå et afkast af den investerede kapital, der svarer til markedsafkastet. Realdania påbegyndte i 2002 overvejelser om at investere i små og mellemstore unoterede virksomheder med det formål at optimere afkastet. Dania Capital blev etableret til dette formål som 100% ejet datterselskab med en kapital på 100 mio. kr. Danske Bank cirka 60% af Realdanias formue er placeret i aktier i Danske Bank. Nedenstående graf viser, at Danske Bank aktien har klaret sig en del bedre end MSCI Europe Banks indekset i Kuben A/S-koncernen er landsdækkende i sin virksomhed og har gennem en lang årrække opbygget en ekspertise inden for boligbyggeri med salg for øje, bygherrerådgivning og ejendomsforvaltning, som Realdania efter behov og på normale forretningsmæssige vilkår kan trække på. Ejerandelen af Kuben udgør 50%. 15

20 16

21 3. Fondsvirksomheden Fondsvirksomheden omfatter: 1. Almindelige projekter almennyttige og almenvelgørende projekter inden for det byggede miljø bredt fordelt i Danmark. De almindelige projekter forvaltes hovedsageligt inden for ét af de fem fokusområder. 2. Flagskibsprojekter markante og ofte økonomisk tunge projekter, der gør en synlig forskel i det byggede miljø. De går ofte på tværs af de fem fokusområder og kan være organiserede som partnerskaber eller som særlige ejerskaber. Fond 2002 Almindelige uddelinger -118,1 Flagskibe: Partnerskaber -188,0 Særlige ejerskaber -12,5 Uddelinger i alt -318,6 Kapacitetsomkostninger -22,5 Resultat -341,1 Grundprincipper Fondsstrategien og principperne bag uddelingerne er i 2002 blevet tydeliggjort, og det bærende princip om, at Realdania arbejder proaktivt med initiativer, udvikling og samarbejde inden for det byggede miljø er blevet stadfæstet. Samtidig er fire af de fem fokusområder blevet uddybet og præciseret, så der ligger konkrete retningslinier for, hvilke projekter og ansøgninger, Realdania kan støtte. For ledelse og administration er der tilvejebragt et arbejds- og administrationsgrundlag, der både på de indre linier og i forhold til vores omgivelser har skabt afklaring og forståelse for det rum, Realdanias midler skal arbejde i. På vores hjemmeside oplyser vi om grundprincipper og retningslinier for fondsstøtte. For hvert fokusområde er det beskrevet, hvilke faglige temaer, der kan søges inden for samt hvilke projekter og områder, der ikke kan forvente støtte. I det løbende samarbejde og i kommunikationen med ansøgerne formidler vi disse principper, og gennem 2002 er vi begyndt at afstemme de mange forventninger til Realdania, med de muligheder vi har. Beslutter vi at engagere os i et projekt, sker det også, at vi vælger at gå aktivt ind i de relevante besluttende organer. Vi tager et medansvar både for processen og for det færdige resultat, men kun i ganske særlige tilfælde engagerer vi os i den efterfølgende drift. Den proaktive indsats Realdanias proaktive aktiviteter har udviklet sig, og der er taget mange initiativer bl.a. i form af konkrete projektsamarbejder, partnerskaber, udviklingsfora og netværksdannelser, hvor vi er med til at præge ud viklingen inden for det byggede miljø. Gennem 2002 er vi blevet en aktiv og kendt spiller, som det byggede miljø i stigende grad regner med og bruger aktivt.udviklingsfora og netværksdannelser har været anvendt i projekter, hvor f.eks. afdækning af et tema eller udvikling af et fagligt felt er på dagsordenen. Her har Realdania taget initiativ til at sammensætte parter, der kan kvalificere og afklare behovet for og relevansen af projektidéer. Afhængig af resultaterne kan den skabte viden føre til igangsættelse af konkrete projekter og etablering af netværk og faglige fora. 17

22 Eksempler er boligdebatforum i samarbejde med Mandag Morgen - rundbordssamtale om bæredygtighed inden for byggeriet og det digitale byggeri. En særlige type proaktive projekter er de projekter, hvor vi med afsæt i fondsstrategien på eget initiativ frembringer et projekt og tilknytter relevante rådgivere. Projektudvikling og gennemførelse foregår i et tæt samarbejde med de faglige rådgivere og Realdania er direkte engageret i ledelsen af projektet. Resultaterne kan bestå i videnskabelse, ændring af praksis, konkrete fysiske projekter m.v. De proaktive projekter vil ofte udvikle sig til såkaldte Flagskibsprojekter. Et eksempel fra 2002 er projektet med de kulturhistoriske gårdbygninger, hvor formålet er at redde værdifulde kulturværdier inden for bondegårdsområdet ved at finde nye anvendelsesmuligheder for ejendomme, der har udtjent deres oprindelige formål. Et andet eksempel er programmet Bedre Byrum fra 2001, som skal bidrage til at udvikle levende og inspirerende byrum i forskellige danske kommuner. Konkrete projektsamarbejder Når vi skal afklare og videreudvikle mulige større støtteværdige projekter og flagskibe, stiller vi krav om nødvendige faglige analyser og finansierer eventuelt udarbejdelse af disse. Vores erfaring er, at vi med den metode bedst sikrer og afdækker det enkelte projekts kvaliteter og potentialer. I samarbejde med ansøgere opnår vi en afklaring af projektets styrker, mulige udvikling, værdiskabelse og eventuelle svage punkter. Og på den baggrund får vi tilvejebragt et kvalificeret beslutningsgrundlag for vores stillingtagen, herunder de vilkår, der knyttes til en eventuel bevilling. Typiske eksempler er grundige markedsanalyser, hvor den økonomiske og kulturelle bonitet afdækkes, ligesom faglige vurderinger af miljømæssig bæredygtighed og vejledende udtalelser om f.eks. bygningshistoriske og bygningskulturelle værdier hentes ind. Konkrete eksempler fra dette års aktiviteter er Bybevaringsprojektet Sct. Nicolai i Kolding, Herregården Nørre Wosborg i Vestjylland og Fuglsang Kulturcenter på Lolland. Fokusområder Realdania har udpeget fem områder, hvor vi ønsker at gøre en særlig indsats. Det er: 1. Nye kvaliteter til byerne. 2. Sikring af den historiske arv. 3. Bedre kvalitet og større produktivitet i byggeriet. 4. Nye ejerformer, boligformer og bebyggelsesformer. 5. Større folkeligt kendskab til god arkitektur, godt håndværk og bedre byggeskik. 18

23 Almindelige projekter De almindelige projekter er fordelt på de fem fokusområder, og inden for hvert område har vi identificeret, hvad vi prioriterer at støtte og, hvad vi især vil have fokus på. 1. Nye kvaliteter til byerne Strategi og overordnede retningslinier Gode byer skaber gode liv, og gode byer og bymæssige kvaliteter spænder vidt. Fra den enkelte bolig eller erhvervsenhed over ejendommen, karreen, kvarteret og bydelen til den samlede by. To tredjedele af den danske befolkning bor i de større byer. Derfor har byernes kvaliteter afgørende betydning for vores livsvilkår. Men byernes kvaliteter nedslides på flere områder, og dermed forringes livsbetingelserne for byernes borgere. Udfordringerne er mange, og Realdanias opfattelse af byen som begreb er bred. Byen er bybåndet (det, der binder byen eller byerne sammen), landsdelen, bydelen og kvarteret. Og den er samspillet mellem by og opland. Byen er også kvalitetsbyggerier fra den tidlige modernisme, industribygninger, havnearealer og andre ejendomme, som forfalder, fordi de ikke længere anvendes til deres oprindelige formål. Desuden skaber konkurrencen fra den teknologiske udvikling og moderne produktionsformer nye udfordringer og konkurrence mellem kvarterer og bydele. Vi ønsker at være med til at: Skabe bæredygtige byer: Byer, der socialt og kulturelt er mangfoldige, så vi undgår store etniske og sociale ghettoer. Byer, der giver de bedste muligheder for beskæftigelse til alle. Byer, der miljømæssigt er bæredygtige med et fornuftigt energiforbrug, en hensigtsmæssig trafik etc. Standse negative spiraler ved at støtte: Udvikling af ny viden om metoder og mekanismer i bypolitikken og byfornyelsen, og formidling af denne viden til beslutningstagere, brugere og konkrete projekter. Give gamle værdier nyt liv ved at bidrage til: Ombygning af tidligere industriejendomme og ejendomme på havnearealer til tidssvarende formål. Bevarelse af historiske bygninger og miljøer. At godt håndværk bliver bevaret. Fremme kvaliteterne i de offentlige rum gennem Støtte til projekter, der forbedrer de offentlige rum Støtte forskning i og formidling af disse. 19

24 Realdania prioriterer at støtte: Eksperimenter, demonstrationsprojekter og kon krete initiativer med udgangspunkt i byen. Vi lægger vægt på projekter, som er nyskabende, som vinkler tingene anderledes eller på anden måde positivt bidrager til for eksempel byens liv og udvik ling. Det kan være projekter med fokus på både den fysiske og den bløde dimension (socialt, kulturelt m.m.). Projekterne kan f.eks. have karakter af debat oplæg, konferencer, forsknings-, evaluerings- og udviklingsprojekter, planlægning, byrumsprojekter, sociale projekter. Der vil være fokus på projekter, der anskuer byens liv og udvikling i et bre dere perspektiv, f.eks. projekter, der bygger på sam arbejde og nye partnerskaber: mellem by og land mellem byer mellem bydele og kvarterer og på tværs af traditionelle faggrænser, netværk, organisationer og sekto rer. Realdania vil samtidig støtte projekter, der integrerer erhverv og andre funktioner i byen. Funktioner, som kan støtte byens liv og udvikling, herunder projekter, der udnytter gamle industriområder til nye og nutidige formål. Byens mursten Realdania støtter byens mursten, hvis projektet: har en særlig betydning og gør en forskel for byens sociale og kultu relle liv socialt kan styrke en udvikling i et svagt område er eksperimenterende og nytænkende kan inspirere og give erfaring videre til andre har arkitekturen i højsædet. Realdania støtter kun offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvis projektet har en særlig betydning for byen, er i arkitekto nisk særklasse eller har demonstrationsværdi. Realdania vil bl.a. have fokus på projekter, der: Anviser udviklingsperspektiver og løsninger på typiske problemstillinger i storbyen, forstæderne, købstaden, landsbyen, havnekvarteret, sociale boligområder og multietniske bydele. Favner helheden og ser byens huse, liv og omgivelser (landskaber/bylandskabet) under ét og demonstrerer løsninger, hvor byens uderum/bylandskab er en integreret del af projektet og byens udvikling. Anviser løsninger på byens infrastruktur, hvor også arkitektoniske og æsteti ske værdier er tænkt ind. Har til formål at kvalificere byens mur sten. Vi støtter afholdelse af arkitekt- eller idekonkurrencer, metode- og strategiudvikling eller lignende, som har til formål at opkvalificere et givent projekt. Det kan både være offentlige og private projekter. Bevarer byens historiske spor. Vi støtter bevaringsprojekter for bydele, bygninger, bygningsdele, tårne, spir, baggårde m.m., der har en særlig historie og betydning for byen. Understøtter hovedstadens udvikling som international metropol 20

25 Bevilgede projekter i 2002 KapHandi tilgængelighed for handicappede Realdania støtter projektet KapHandi, som er et projekt, der ønsker at gøre byen mere tilgængelig for handicappede. Med udgangspunkt i den enkeltes handicapprofil vil det være muligt via en service på internettet at skaffe informationer om udvalgte byers tilgængelighed og dermed at planlægge sin færden på turen efter destinationens tilgængelighed og egnethed. Det er ambitionen, at projektet på sigt også skal bidrage til at sætte gang i forbedringer af byernes fysiske tilgængelighed både i og imellem bygninger og byer. Projektet udvikles i samarbejde med Dansk Center for tilgængelighed, De samvirkende Invalideorganisationer og slutbrugere. Det er aftalt, at Ørestad/Metro eller Vestsjællands amt bliver testområde i udviklingsfasen. KapHandi ventes lanceret i sommeren 2003, og over en periode på 2 år er det målet at dække 80 % af byerne i Danmark. Lisbjerg idekonkurrence om byplan for et nyt boligområde Realdania støtter gennemførelsen af en byplankonkurrence i Århus Kommune, hvor man vil bygge en ny by med skole, institutioner, boliger, butikker og erhverv. Via en idékonkurrence vil man frembringe et optimalt plangrundlag for en ny bystruktur i Århus Nord. Udgangspunktet er den sydvendte skråning, Lisbjerg bakke. Et attraktivt landskab i direkte forbindelse med kommunens grønne hovedstruktur og den overordnede trafikstruktur. Det nye byområde skal blandt andet planlægges ud fra en helhedstankegang - spændende fra valg af økologiske byggematerialer og driftsprocesser til håndtering af sociale og kulturelle problemstillinger. Opzoomernes filosofi og værdigrundlag Opzoomerne på dansk har modtaget støtte fra Realdania i Opzoomer-ideen bygger på ideen om, at for at få noget skal man gøre noget. Formålet er at få den enkelte til at være mere aktiv i sin egen gade, uden at det nødvendigvis kræver medlemskab af en bestyrelse. Opzoomerne hjælper borgerne med at stille skarpt på egne ønsker om at forbedre og forskønne gademiljøet. F.eks. ved at skabe stillegader med blomster eller buske, at arrangere Ren Gade-aktion eller at pynte gaden til jul. Initiativerne skal foruden at forskønne gademiljøet være med til at opbygge sociale relationer borgerne imellem. Opzoomerne på dansk har til huse i København, men der holdes forskellige arrangementer og møder rundt om i landet i et forsøg på at skabe lokale gadeteams. Læs mere på: 21

26 Nyt forsamlingshus i Nørholm Da problemerne begyndte at presse sig på, da skolen og købmanden led under et vigende befolkningsunderlag, og borgerforeningen var ved at blive nedlagt, etablerede borgerne i landsbyen Nørholm et fremtidsværksted. Resultatet blev i samarbejde med Aalborg Kommune et program for»nørholm - økologisk landsby«. Det indeholder bl.a. forslag om renovering af det gamle eller nybygning af et forsamlingshus, etablering af en byfælled, forbedring af trafiksikkerheden, sikring af de små veje, en bevarende lokalplan og forslag om at udlægge nye byggegrunde. En teknisk undersøgelse viste efterfølgende, at forsamlingshuset var så nedslidt, at det ikke kunne sættes i stand, og forsamlingshusgruppen er nu i gang med at skabe et arkitektonisk godt multifunktionelt forsamlingshus, som et levende eksempel på, hvordan et nyt forsamlingshus kan passes ind i den eksisterende landsby. Beboerne vil selv deltage aktivt i forbindelse med opførelsen af forsamlingshuset, som vi støtter økonomisk. 2. Sikring af den historiske arv Strategi og overordnede retningslinier I by og på land vil vi være med til at bevare historisk værdifulde kulturmiljøer, herunder enkeltstående bygninger og anlæg samt by- og landskabsmæssige helheder. Målet er, at det skal ske med en nutidig anvendelse for øje og på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Der skal skabes noget, som bliver til gavn og glæde for en større kreds - for folk i nabolaget, i regionen, for besøgende og for kommende generationer. 22

27 Vi ønsker at være med til at: Støtte formidling af viden om og holdninger til bevarelse af den bygningsmæssige arv. Støtte projekter, der viser nutidig anvendelse af gamle bygninger. Fremme det gode håndværk. Medvirke til at fastholde og udvikle attraktive landsbymiljøer og miljøet i småbyer. Opbygge en portefølje af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Vi prioriterer at støtte: Projekter, der ellers ikke bliver løst. Udvalgte projekter og bygninger med hovedvægten lagt på fredede ejendomme. I særlige tilfælde kan også bevaringsværdige bygninger støttes. Vores intentioner er: At virkeliggøre nogle demonstrationsprojekter, der kan inspirere og vise vejen frem, f.eks. ved at støtte herregårdsprojekter, hvor samlede kulturmiljøer bliver bevaret og anvendt, at gå ind i bybevaringsprojekter, hvor den historiske struktur bliver udviklet og gjort synlig gennem en bevidst indsats, at udvikle bondegårdsprojekter, hvor typiske gårde bliver bevaret og anvendt til forskellige nutidige formål, og at afsætte en pulje til enkeltstående, primært fredede bygningsværker. at sætte gang i forskningsprojekter, der kan udvikle og belyse området Den historiske arv. at støtte formidling af viden om emnet i form af litteratur, udstillinger, film og anden oplysning. 23

28 Vi lægger vægt på indhold Inden for dette fokusområde lægger vi vægt på projekter, der hæver sig over almindelig vedligeholdelse. Vi interesserer os for en nutidig anvendelse af gamle bygninger, der har udtjent deres oprindelige formål, og projekterne skal kunne gennemføres på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Normalt giver vi derfor ikke støtte til et projekt, hvis den efterfølgende drift og vedligeholdelse ikke hænger sammen. Projekter, der opnår støtte, skal vise vejen frem og være et forbillede for tilsvarende projekter. Det kan f.eks. være via en ny og anderledes restaureringsteknik, blanding af nyt og gammelt byggeri eller en interessant alternativ anvendelse af en gammel fabrik. Realdania har afsat en pulje til enkeltstående (fortrinsvist fredede) bygningsværker samt sat gang i en række demonstrationsprojekter inden for områderne bybevaring, gårdprojekter og herregårdsanlæg, hvor vi har særligt øje for bevaringsindsatsen og de fremtidige anvendelsesmuligheder. Uanset, om der er tale om en konkret ansøgning eller et demonstrationsprojekt, er grundbetingelserne for støtte, at: Bygningsværket har en særlig historisk værdi. Projektet har et indhold, der vil skabe forandring, har en holdningsændrende afsmittende effekt eller på anden måde viser nye veje. Projektet indeholder nyskabende elementer af særlig interesse, f.eks. en særlig vinkel på arkitektonisk kvalitet, bevaring af helheder, særlige tekniske eller håndværksmæssige løsninger eller andre fremsynede forhold. Projektet viser en nutidig anvendelse af gamle bygninger. Bevilgede projekter i 2002 Demonstrationsprojekter Fælles for demonstrationsprojekterne er, at de skal synliggøre og formidle, hvordan vi bevarer og udvikler historisk værdifulde kulturmiljøer, bygninger, anlæg samt by- og landskabsmæssige helheder med henblik på en nutidige anvendelse. Formålet med et demonstrationsprojekt er - udover at bidrage til bevarelse og sikring af den historiske arv - gennem dynamiske og forbilledlige initiativer at medvirke til en positiv udvikling på et område, hvor der er brug for nytænkning for at forhindre tab af kulturværdier. Herudover vil Realdania medvirke til, at der opbygges og formidles viden inden for både historiske, bygningsmæssige, landskabelige og håndværksmæssige områder. 24

29 Udgangspunktet er, at alene projekter med et perspektiv, der rækker ud over den konkrete sag, kan bidrage til en forandring af den bevarings- og vedligeholdsmæssige status i landet. Kun ved at være med til at påvirke holdningerne hos ejere, politikere, rådgivere m.fl. kan vi bidrage til at sætte gang i en positiv udvikling. I 2002 satte vi følgende demonstrationsprojekter i gang: Ledreborg Realdania har bevilliget et beløb til et projekt, der skal vise, hvordan man kan om- og genskabe et haveanlæg på Ledreborg med stor grad af offentlig adgang. Det er en forudsætning, at den fremtidige drift af herregården, herunder haveanlægget, er sikret via ejerens egne midler. Ledreborg er et af landets mest helstøbte kulturmiljøer, der som helhed er totalfredet og stadig drives som et aktivt landbrug. Hertil kommer, at Ledreborgs indbo som det eneste på en dansk herregård er sikret for eftertiden gennem Ledreborgfonden. Kun det storslåede haveanlæg, der rejser sig på begge sider af Hulemølle Å, er ikke fredet. Der er brug for en restaurering af den terrasserede have, hvis mange stentrapper og græsklædte skråninger er nedslidt af vejr og vind samt af de store slotskoncerter, som haven hvert år danner rammen om. Projektet skal tydeliggøre, hvordan man for så få midler som muligt bevarer og vedligeholder et historisk haveanlæg. Men ud over restaurering og genopretning kan det også belyse mulighederne for at indpasse nye og alternative anvendelsesmuligheder som f.eks. årlige parkkoncerter i en havekunstnerisk sammenhæng. Hestebjerggård Realdania har ydet en bevilling til restaureringen og moderniseringen af det gamle gårdanlæg Hestebjerggård i Gl. Lejre. Projektet skal demonstrere nye anvendelsesformer gennem indretning af et formidlingscenter. Selvom ejendommen ikke er fredet, er Hestebjerggård bygningsmæssigt interessant. Gårdens nuværende længer er fra henholdsvis slutningen af 1700-tallet og midten af 1800-tallet, og gården kan gennem forskellige regnskaber føres tilbage til Den traditionelle firelængede Hestebjerggård blev i 1969 erhvervet af staten, som ønskede at sikre bevaring og formidling af områdets kulturhistorie. I samarbejde med amt, kommune, beboerforening, Forsøgscentret i Lejre og Roskilde Museum vil staten nu oprette Den selvejende institution Hestebjerggård, hvortil gården overdrages. 25

30 Sophienborg Realdania har ydet støtte til gennemførelsen af et demonstrationsprojekt, der skal vise nye anvendelsesformer for et historisk bygningsanlæg, som i kraft af udbygningen af Hillerød vil komme til at ligge placeret midt i et boligområde. Bygningsanlægget Sophienborg planlægges indrettet til et integreret kvartercenter for Hillerød Vestby - en af Hillerøds nye store bydele, der er præget af manglende lokalidentitet. Det gamle gods skal indeholde bl.a. skole, fritids- og værested for børn, unge og voksne. Projektet gennemføres med afprøvning af nye måder at føje nyt til gammelt og støtten går til højnelse af den funktionelle og arkitektoniske kvalitet. Sophienborg ejes af Hillerød Kommune og består af flere bygninger, opført fra omkring 1790 til midten af 1930 erne. Mange af bygningerne står i dag tomme og er præget af manglende vedligeholdelse. Målet er, at Sophienborg Gods skal blive den ideelle ramme om et samspil mellem professionelle institutioner og frivillige beboerstyrede aktiviteter. Vestrup Vestrup Realdania har bevilliget et beløb til et projekt, der skal demonstrere restaurering og modernisering af en bondegård i et landsbymiljø på Djursland. Gården indrettes til 12 almene boliger. Nørhald Kommune og Randersegnens Boligforening har taget initiativ til projektet, der gennemføres med lokal opbakning og forventet indflytning i Den firelængede gård ligger i den lille landsby Vestrup. Den består af et muret stuehus og bindingsværk i de øvrige længer. Stuehuset er kendetegnet ved flere fine bygningsdetaljer, men gården er generelt præget af dårlig vedligeholdelse. Projektet skal vise nye og relativt uprøvede anvendelsesformer for en bondegård, der har udtjent sin oprindelige funktion. Herudover vil projektet i kraft af gårdens placering i et lille landsbymiljø også bidrage til 26

31 en positiv udvikling i en by, der er inde i en negativ spiral. Andre projekter Slotte og herregårde Allerede i 2001 udpegede Fonden Realdania slotte og herregårde som særligt indsatsområde. I løbet af 2002 er der bl.a. bevilliget støtte til konkrete projekter med demonstrationsværdi. Her skal nævnes to områder. Tagudskiftning på Løgismose Tagistandsættelse Herregården Løgismose på Sydfyn, hvis tidligste del dateres til ca. 1495, fik støtte til en såkaldt nænsom bygningsbevaring. Tagomlægningen, hvoraf den første fase er gennemført, sker udelukkende med anvendelse af genbrugstagsten. De gamle håndstrøgne sten fra taget sorteres og renses før genoplægningen og suppleres i fornødent omfang med sten, som kan reddes fra andre tage under nedrivning. Dermed bevares de gamle tagsten, nogle af dem helt tilbage fra 1700-tallet. Efter orkanen i 1999 viste det sig, at den gamle metode med understrygning af tag var ualmindelig stærk sammenlignet med tage, som er forsynet med undertag. Derfor gennemføres Løgismoses tag som et understrøget tag, hvilket er ret usædvanligt. Ved bevarelsen af det understrøgne tag opnås samtidig en autentisk harmoni mellem den istandsatte tagflade og det gamle tagværk, der visse steder stammer fra middelalderen. Projektet rummer tilmed en vigtig formidlingsdimension. I samme genre ligger en bevilling til bygningspleje på herregården Odden. Arbejderne, der omfatter varsomme restaureringstiltag, herunder understrygning af tegltag, er gennemført ud fra et nænsomt bygningsbevaringskodeks. Vinduesrestaurering Mange slotte og herregårde står over for at skulle tage stilling til, hvordan de vil bevare deres gamle vinduer. Realdania ønsker at sætte fokus på forskellige forbilledlige restaureringsprincipper, der samtidig sikrer bygningernes arkitektoniske kvaliteter. I den forbindelse er der ydet beløb til projekter på Gjessinggaard Gods, Holckenhavn Slot og Hverringe Gods. Bevillingerne til tagistandsættelsen og vinduesrestaureringen forudsætter en samlet formidling af opgavernes forskellige løsninger. Der tilknyttes en fagekspert, der skal samle projektets resultater og formidle disse bl.a. i form af artikler. 27

32 Restaurering af møller Realdania har i 2002 støttet restaureringen af to fredede vindmøller. Rudkøbing Bymølle fra 1820 er en typisk, hollandsk mølletype. Den er placeret markant på Rudkøbings fæstningsvold, hvor der har stået en mølle siden 1600-tallet. Møllen, der er Langelands ældste, indgår som vartegn for byen og er den eneste eksisterende voldmølle uden for København. Realdania har bevilliget et beløb, så arbejdet, der bl.a. omfatter ny spånbeklædning og montering af møllehat, kan gøres færdigt. Kappel Stubmølle fra 1730 er et meget velbevaret eksemplar af de i alt 18 tilbageværende stubmøller i landet. Vi har ydet støtte, så møllen igen kan sættes i drift og være et fungerende eksemplar af stubmølletypen i Danmark. Vi henviser også til Møllelavets hjemmeside Ombygning af Anglibygningen Den fredede Anglibygning i Birk ved Herning har modtaget støtte. Den særegne bygning er opført som fabrik i 1966 og er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller. Den ringformende bygningsplan er formet over to cirkler med forskudt centrum, der danner en indre gård. Gårdrummet er udsmykket af kobrakunstneren Carl- Henning Pedersen. Bygningen har siden 1973 rummet Herning Kunstmuseum samt TEKO Center Danmark, som er et videnog uddannelsescenter for den danske tekstil- og tøjbranche - den største skole af sin art i Skandinavien med ca. 800 studerende. Med ombygningen får billedkunstneren og koloristen Paul Gadegaards udsmykning i bygningen fra 1977 til 1982 sin egen udstilling, og der tilføres en del af kunstnerens værker andre steder fra. Ved ombygningen fjernes alle indvendige vægge, og der skabes et åbent arbejdsmiljø, hvor Paul Gadegaards udsmykning er rammen. Udstillingen bliver en integreret del af TEKO skolen og vil være åben for offentligheden både i skolens og kunstmuseets åbningstid. Dette er et eksempel på støtte til en særlig bygning, der i nyere tid har præget dansk bygningshistorie. Samtidig vises en ny anvendelse af en gammel industribygning ført tilbage til sin oprindelige form. Ny tilbygning til Svanekegården Fonden Svanekegården blev stiftet i 1988, og den 28

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: Reportage: JENNY ANDERSSON BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA Royal Arena, Den Blå Planet og Kulturhavn Kronborg er nogle af de danske

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Realdanias investeringsstrategi april 2016

Realdanias investeringsstrategi april 2016 Realdanias investeringsstrategi 2016-2019 april 2016 nv nv Introduktion Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores kommercielle

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere