SharePoint. Intranet guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SharePoint. Intranet guide"

Transkript

1 SharePoint Intranet guide

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Afklaring af behov Målsætninger og succeskriterier Valg af intranet projekt-team og superbrugere Indholdsstruktur Populære SharePoint 2013 features Populære intranet features Tematisering og usability Tekniske overvejelser Opbygning af indhold og undervisning Lancering Vedligeholdelse og opdatering af intranet Hvordan kommer jeg videre?... 15

3 Introduktion Denne guide er tiltænkt HR- og personaleansvarlige i organisationer, der overvejer at få et nyt SharePoint baseret intranet og derfor søger vejledning og inspiration til mulighederne og den praktiske gennemførelse. Hos lavanet er vi eksperter i SharePoint og at hjælpe vores kunder med implementering af værdiskabende intranetløsninger. Vi har derfor samlet 10 punkter med inputs og overvejelser til hvordan man kommer i gang med et SharePoint intranet. Baggrunden for SharePoints store succes, som et fundament for intranet, er den brede vifte af funktionalitet, der følger med out-of-the-box og som understøtter behovene for: målrettet intern kommunikation, dokumenthåndtering, projekt- og opgavehåndtering, videndeling, samarbejde, automatisering af arbejdsprocesser, social interaktion og integration med virksomhedens eksisterende systemer. SharePoint kan således agere front-end for mange af virksomhedens systemer og processer i en overskuelig brugerflade. Hos lavanet definerer vi kort sagt et SharePoint intranet på følgende måde: Et intranet skal gøre det muligt for folk at kommunikere, samarbejde, søge og dele information via en overskuelig brugerflade Sagt på en anden måde, SharePoint kan fungere som bindeled mellem virksomhedens interessenter på den ene side og systemplatforme og forretningsprocesser på den anden. Dette er illustreret i figuren herunder, som synliggør de overordnede perspektiver med platformen:

4 1. Afklaring af behov Inden der bliver truffet valg i virksomheden omkring implementering af et nyt intranet, bør der laves en gennemgang af de behov, der ønskes dækket af et nyt intranet. Hvad er det, som har afstedkommet ønsket om et nyt intranet og hvad ønskes opnået med det? Udfordringen er ofte, at man ønsker ledelsen skal investere hårde kontanter i bløde værdier, som kan være svære umiddelbart at måle. Hvordan måler man fx at medarbejderne er blevet mere selvstændige i deres arbejde, da de ikke skal spørge så meget om hjælp mere eller at samarbejdet imellem afdelingerne er blevet forbedret? Det kan være en god idé, at tale med repræsentanter fra alle virksomhedens afdelinger og lokationer samt ledelsen for at spørge ind til, hvad der efterspørges. Behov og ambitioner vil typisk variere fra afdeling til afdeling og derfor kan man med fordel se på om der skal stilles forskellig funktionalitet til rådighed og hvor der kan laves en fælles standard. lavanet har derfor udviklet en skabelon til at lave en Business case på et nyt intranet, hvor de relevante værdiskabende elementer gennemgås og hvor omkostninger og udbytte sættes op imod hinanden. Den præcise værdi vil stadig være svær at give et klart bud på i kroner og øre, men der opnås et samlet overblik over fordelene i forhold til indsatsen. Du kan downloade skabelonen via dette link: For mange virksomheder viser det sig, at de udslagsgivende behov, der retfærdiggør en investering i et nyt intranet ofte er: - Ønske om bedre kommunikation til og mellem medarbejdere - Optimering af dokumenthåndteringen - Mindskning af spildtid på informationssøgning - Forbedring af samarbejde mellem afdelinger og medarbejdere - Fremvisning af relevante KPI er - Nedbringelse af udgifter til print - Nedbringelse af interne s - Optimering af administrative rutineopgaver - Ønske om styrkelse af socialt sammenhold - Lettere adgang og overblik over alle virksomhedens systemer - Samling og forankring af viden i virksomheden Det kan være en god idé at foretage en analyse internt i virksomheden på, hvad bruges af ressourcer i dag på at udfylde de behov man har fundet frem til. Interviews, brugsstatistikker, fokusgrupper, observationer er ligeledes brugbare metoder, der kan anvendes før og efter for at afdække organisationens behov. For at skabe et succesfuldt intranet, skal der opsættes nogle klare målsætninger, der angiver hvordan de værdiskabende parametre for et nyt SharePoint intranet skal kunne måles på. Kort sagt, skal vi have defineret målestokken for den forretningsmæssige værdi, hvilket bringer os videre til næste punkt

5 2. Målsætninger og succeskriterier Med afsæt i de behov man finder frem til, der skal dækkes med et nyt intranet, defineres nogle klare målsætninger. Ud fra de enkelte målsætninger bør der efterfølgende angives succeskriterier, der specifikt kan evalueres på. Herunder er listet de målsætninger, der er angivet i punkt 1 sammen med eksempler på specificering af hvad der skal bruges for at opnå det. I forlængelse heraf angives succeskriterier. Bedre kommunikation til og imellem medarbejdere Øget tilfredshed blandt medarbejderne i forhold til kommunikationsniveau samt forbedret følelse af involvering. Optimering af dokumenthåndtering Mindskning af fejl forårsaget ved brug af ukurante dokumenter. Mindre forbrugt tid på fremfinding af relevante dokumenter. Mindskning af spildtid på søgning Reduktion af den forbrugte tid og dermed frigørelse af ressourcer. Forbedring af samarbejde mellem medarbejdere og afdelinger At der opnås aktiv tilkendegivelse fra medarbejdernes side om at samarbejdet er forbedret. Nedbringelse af udgifter til print Målbar reduktion på x % i forhold til normalforbrug på de listede printopgaver. Nedbringelse af interne s og vedhæftede filer Målbar reduktion på x % i forhold til det normale antal udsendte s på de definerede typer af s. Optimering af administrative rutineopgaver Nedbringelse af tidsforbrug og fejl på de definerede opgaver. Styrkelse af socialt sammenhold og loyalitet Øget fællesskabsfølelse blandt medarbejderne og tilknytning til virksomheden

6 Samling af adgang til andre systemer Mindskning af irritation og tidsforbrug på adgang til andre systemer Samling af viden Nem adgang for brugerne til viden omkring processer, firmahåndbøger, faglig viden, ofte stillede spørgsmål samt forankring af viden i virksomheden og ikke hos bestemte personer Optimering af beslutningsprocesser Mindskning af den forbrugte tid på at træffe beslutninger, synliggørelse af hvem der skal gøre hvad og hvornår i beslutningsprocessen og forbedring af beslutningsgrundlag Hvordan måles der på målsætninger og succeskriterier? Man kan med fordel foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne omkring deres vurdering af hvordan virksomheden håndterer de nogle af opgaver de ligger til grunds for de angivne behov i dag, med angivelse af en score på de enkelte parametre. Saml resultaterne sammen og gennemfør spørgeskemaundersøgelsen igen et par måneder efter lancering af intranettet. Andre parametre vil kunne måles mere direkte fx om der er et fald i interne s og vedhæftede filer, antal forespørgsler til IT- og lønafdelingen eller om omkostningerne til print falder.

7 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere Et af de vigtigste elementer i en succesfuld implementering af et nyt intranet, er at organisationen er involveret og har forståelse for og accepteret præmisserne for det nye intranet. I den forbindelse, er det essentielt at der udpeges interne projektdeltagere i forbindelse med etablering af intranettet samt en eller flere permanente superbrugere og bidragsydere efterfølgende. Alt efter ambitionsniveau, det forventede omfang, er der forskellige niveauer af involvering der giver mening. Følgende roller bør som minimum tænkes ind i opstartsfasen: Projektejer: Den overordnede ansvarlige hos virksomheden for gennemførelse af intranetprojektet Superbrugere: En eller flere i virksomheden, der uddannes grundigt i brugen af SharePoint og det nye intranet og som kan hjælpe og muligvis undervise slutbrugere efterfølgende Redaktører Udvalgte personer, der skal opbygge, vedligeholde og udbygge indhold til det nye intranet Bidragsydere fra alle afdelinger Alle virksomhedens afdelinger samt ledelsen bør have en repræsentant med, der kan bidrage med inputs omkring indhold og ønsker til funktionalitet. Forventningsafstemning for de enkelte roller bør ligeledes defineres inden, så de involverede har en klar forståelse af hvad der forventes til dem. Ledelsen bør samtidig allokere de fornødne ressourcer der muliggør at de involverede parter kan bidrage positivt i processen. Udvælgelsen af teamet til at gennemføre intranetprojektet kan ske både før eller efter processen omkring afklaring af behov og fastsættelse af målsætninger, men bør senest etableres og involveres inden intranettet er teknisk implementeret. Flere af deltagerne i intranet projekt-teamet bør tænkes ind som faste personer i et efterfølgende team, der skal sikre forankring og udbygning af intranettet i organisationen.

8 4. Indholdsstruktur Når det nye intranet skal opbygges, er det vigtigt at man fra starten tænker brugernes vej til informationen ind. Nogle medarbejdere vil bruge søgefunktionen til at finde frem til den relevante information, men mange vil forvente at kunne navigere sig frem via brugerfladen. Hvis ikke indholdsstrukturen i form af navigationen, forsidestrukturen og opbygning af indhold er overskueligt og intuitivt vil mange af brugerne ikke tage det nye intranet til sig. Informationsstrukturen skal derfor tage afsæt i brugernes behov og den kontekst de arbejder i. Derfor bør intranet projekt-teamet involveres i processen og sikre feedback fra de enkelte afdelinger i forhold til, hvad der er af ønsker og krav for at kunne understøtte de eksisterende arbejdsgange. Hvor meget skal eksempelvis indholdsstrukturen være fokuseret i forhold til opgaver (fx projekter) og til emneområder (fx afdelinger). Et intranet vil ofte skulle favne over begge, men vægtningen imellem bør afklares inden indholdet påbegyndes. Workshops Workshops internt og evt. med deltagelse af eksterne ekspertressourcer vil være en oplagt måde at få lagt grundstenene til indholdsstrukturen. Der findes mange best practice anbefalinger til at opnå en god indholdsstruktur, men de mest basale er: Tydelig og konsistente navigationsmuligheder på alle områder og sider, lettilgængelig søgefunktion og overskuelig brugerflade. Overordnet skal der afklares følgende for indholdsstrukturen: - Indholdstyper - Dokumenttyper - Søgning og navigation - Brugerprofiler - Rettighedsstruktur for dokumenter og indhold - Afdelings- og opgavebestemt struktur - Skalerbarhed (udbygning skal tænkes ind) - Integration med eksisterende systemer - Arbejdsrutiner der skal understøttes - Informationsbehov i afdelinger - Brugerens vej til informationen - Hvordan og om hvad skal der samarbejdes Processen omkring indholdsstruktur bør munde ud i en indholdsskitse for det nye intranet, hvor forsiden og undersider er tegnet op sammen med angivelse af indhold og funktionalitet for alle siderne. Her skal der ligeledes være defineret redaktør- og brugerrettigheder for redigering og adgang til indhold.

9 5. Populære SharePoint 2013 features Baggrunden for at man skal vælge SharePoint platformen, som fundament for det nye intranet, er den omfattende funktionalitet, der stilles til rådighed out-of-the-box. I forhold til de behov man har i organisationen, bør man derfor se på hvad indehold, der er i SharePoints værktøjskasse og hvor meget standardfunktionaliteten kan dække. De angivne behov i punkt 1 og 2 vil kunne dækkes med en kombination af funktionalitet fra SharePoint 2013 og lavapoint: SharePoint 2013 funktionalitet Teamsites - Websider til samarbejde om forskelligartede opgaver både enkeltstående og løbende - Mulighed for tildeling af opgaver og opfølgning på status og deadlines - Forum til diskussion omkring pågældende opgaver Søgning - Dokumenter, billeder og andre filer - Personer (User profiles og MySite) - Indhold (tekst) på intranettet - Anden indekseret firmaindhold (fx filmapper, netværksdrev og databaser) Dokumenthåndtering (biblioteker) - Samling af dokumenter og skabeloner (tilbud, ansættelser, leveringsbetingelser mm.) - Nem navigering efter relevante dokumenter via metadata - Versionsstyring og kvalitetssikring af dokumenter Rettighedsstyring - Dokumenter, billeder og filer - Teamsites og alle andre SharePoint sider - Applikationer specialudviklet til virksomheden - Søgning viser kun indhold man har rettighed til at se Sociale features - MySite (brugerens egen side på SharePoint) - Kompetenceprofil - Egne dokumenter, blog og indhold - Like, tagging, follow og wall Wiki sites - Medarbejderhåndbog - Virksomhedens historie - Kvalitetshåndtering - Faglig viden og fagtermer - FAQ Office værktøjslinje - Office pakkens værktøjslinjer (Word, Excel osv.)

10 5.1 Populære intranet features Ofte vil virksomheden have intranetspecifikke ønsker og behov, der rækker ud over værktøjskassen i SharePoint. Derfor indeholder de fleste SharePoint intranet en række specialtilpasninger. Herunder en række af de mest efterspurgte: Nyhedsmodul - Mulighed for nem oprettelse og distribution af nyheder til relevante personer - Formidling af visioner, ledelsesovervejelser og beslutninger - Mulighed for medarbejderindlæg på intranet Kollegasøgning - Hurtig fremsøgning af kollegaer på forsiden af intranettet med kontaktdata Mærkedage (dagen i dag) - Fødselsdage/jubilæer - Firmamærkedage (grundlæggelse, skelsættende begivenheder) - Generelle mærkedage (mors dag, mortensaften osv.) Kantine menu - Nem opdateret liste over dagen og ugens kantinemenuer - Opdelt på lokationer Skærmmodul - Visning af vigtigst nyheder mm. på skærme overalt i virksomheden Værktøjskasse (linksamling til egne sider og virksomhedssystemer) - CRM og ERP - Tidsregistrering - Egne projekter og opgaver Designskabelon - Layout med virksomhedens logo og farver Organisationsværktøjer - Kørsels- og rejseafregning - Ferieindberetning - Fraværsregistrering - Udlånshåndtering - Supportopgaver - Køb og salg mellem medarbejdere

11 6. Tematisering og usability Der er 2 væsentlige elementer ved et SharePoint intranet, der gør at brugerne rent visuelt har nemt ved at tage det til sig. Først og fremmest, er brugerfladen lavet så den minder om Officepakken når der arbejdes med redigering af sider, dokumenter mm., hvilket giver brugerne en genkendelighed i forhold til de værktøjer de bruger i hverdagen. Dernæst spiller layout og design en rolle i forhold til genkendelse af virksomhedens grafiske profil og udtryk. For at understrege overfor brugerne, at virksomheden tager intranettet seriøst, skal der bruges kræfter på et på et pænt design. Hvilken person er dit intranet? Temaet kan tage afsæt i mange scenarier, men for at finde den bedste vinkel kan det være en idé at tænke dit nye intranet, om en person. Hvis det skal have en personlighed, hvordan vil den så være beskrevet. Er det en ung rebelsk teenager der er klar på at prøve nye ting, er det en midaldrende mand som går op i traditioner, eller noget helt tredje? Ved at oversætte det nye intranet til personas, får intranet projekt-gruppen og eksterne designere og udviklere et godt udgangspunkt for at udvikle en løsning, der er tilpasset denne personas personalitet, og dermed sikres det, at funktionen understøtter det aktuelle behov og forventninger. Personas En persona er en fiktiv person, som repræsenterer alle eller en større gruppe brugere for dit intranet. Personas hjælper med at identificere vigtige brugergrupper for dit nye intranet. Der vælges de karakteristika, der er mest repræsentative for de pågældende brugere, for at få det mest realistiske billede af flest mulige brugere. En persona omfatter normalt et navn og et billede. Der skal tilføjes demografi, alder, uddannelse eller familiemæssig status. Giv persona en jobtitel og medtag deres primære ansvarsområder. Fastsæt generelle arbejdsopgaver og mål for brugerne og deres miljø, herunder fysiske rammer, sociale kompetencer og teknisk niveau. Der kan også inkluderes et citat, der opsummerer, hvad der betyder mest for denne persona. Når der udvikles persona hjælper det projektgruppen med at holde fokus på brugernes mål og behov. Det betyder, at udviklingen af nye funktioner, re-design af eksisterende funktionalitet samt nyudvikling vil blive mere præcis, og dermed undgår man at dette skal laves om eller rettes senere, for at blive tilpasset organisationens og brugernes behov. Derfor opnår man blandt andet nedenstående fordele: - Bedre forståelse for brugernes behov - Kortere udviklingsprocess - Forbedring af produktets funktionalitet og kvalitet

12 7. Tekniske overvejelser I forbindelse med implementering af et SharePoint 2013 intranet, er der nogle praktiske overvejelser, der skal være på plads inden. SharePoint, er som andre Microsoft-produkter bygget op omkring en licenseringmodel, der tager afsæt i forskellige versioner og med mange muligheder for kombinationer alt efter størrelse på løsningen, antal brugere, online eller on premise osv. Licenser Kort fortalt skal man bruge en licens til den valgte SharePoint-version og for alle brugerne samt servere og server-licenser til at køre SharePoint intranettet på. Derfor bør man konsultere ITafdelingen og virksomhedens leverandør af Microsoft-licenser. Desuden vil det være en god idé at tage en dialog med en SharePoint-specialist inden, der kan redegøre for omfanget af de licens- og hardwaremæssige krav for at kunne understøtte virksomhedens behov. Online eller on premise Der er 2 overordnede muligheder for den praktiske understøttelse af et nyt intranet, som skal afklares inden der påbegyndes nogle tekniske tiltag: - On premise i form af en løsning der kører lokalt på en dedikeret server i virksomheden eller en hos en leverandør - Online løsning der kører som en cloud-baseret tjeneste der tilgås via internettet Konfiguration, installation og opsætning Med afsæt i de beslutninger der bliver truffet omkring funktionalitet, indholdsstruktur, tematisering og online eller on premise, skal det nye SharePoint intranet tilpasses og herefter installeres og opsættes. Denne del af processen varetages ofte af IT-afdelingen i samspil med en SharePoint-udviklingsvirksomhed. Efter installation og opsætning af det nye SharePoint intranet, har man en tom løsning, der først nu skal have lagt alt indhold på og opbygges så det går fra at være et SharePoint intranet til at være virksomhedens intranet.

13 8. Opbygning af indhold og undervisning Selve opbygningen af indholdet på det nye intranet skal tage afsæt i den indholdsstruktur der er nået til enighed om og bør udføres af deltagerne i intranet projekt-teamet. Man kan med fordel få en ekstern konsulent til at stå for undervisning og initiere selve opbygningen, som en del af undervisningen. Denne fremgangsmåde anvendes ofte og giver en god indgangsvinkel til SharePoint for både redaktører og superbrugere. Den udarbejdede indholdsskitse der angiver forside og undersider samt indhold til disse, kan bruges som agenda for en undervisningsplan, hvor de forskellige bidragsydere har hvert deres område, der skal arbejdes med. Herved kan man allerede på en enkelt undervisningssession nå at få lagt grundstenene til det nye intranet. Under opbygningen er det vigtigt at tænke den videre udbygning af intranettet ind. Det er bl.a. vigtigt i forhold til hvordan man strukturerer forsiden fra starten af. Vil nogle af indholdssektionerne fx se fornuftig ud ved større tekst- og billedmængder. Undersiderne skal ligeledes tænkes igennem i forhold til de forskellige typer indhold der skal på. Elementer i opbygning og undervisningsplanen bør indeholde: - Gennemgang af SharePoint overordnet og nøglebegreber - Strukturforståelse af web application, site collections, sites, lister og elementer - Site typer i form af publishing sites, team sites, wiki og blogs - Introduktion og oprettelse af diverse listetyper og biblioteker med metadata og listevisninger - Introduktion til redigering via Office værktøjslinje og toolbars - Introduktion til og indsættelse af webparts/apps - Indsættelse af tekst, billeder og links - Oprettelse, valg og navngivning af sider - Oprettelse og gennemgang af team sites, blog sites og wiki sites - Introduktion og gennemgang af MySite - Grundopsætning af site og gennemgang af rettighedsstyring

14 9. Lancering For at sikre medarbejderne tager godt imod det nye intranet skal der skabes opmærksomhed og begejstring omkring lanceringen. Folk skal vide, at der kommer et forretningsmæssigt værktøj, der foruden dokument- og projekthåndtering kan understøtte mange af de bløde målsætninger, som ledelsen ofte taler om; samarbejde, kommunikation, involvering, social interaktion osv. Sørg for at kommunikere til medarbejderne omkring status på intranettet undervejs og sæt en lanceringsdato, der er realistisk. Inden tematisering og branding af intranettet bør der afholdes en navngivningskonkurrence med efterfølgende medarbejderafstemning om det endelige navn. Tips til lancering: Lad direktøren for virksomheden skrive det første nyheds- eller blogindlæg om baggrunden for intranettet og hvordan han vil bruge det i sin hverdag. Sørg for at info s linker til indhold på intranettet frem for at have indholdet i en eller vedhæftet den Pak skærmene ind i gavepapir, så det er det første der møder medarbejderne om morgenen på lanceringsdagen. Sørg for at det er startsiden som medarbejderne mødes af hver dag. Lav en reception/event for intranettet hvor en fra ledelsen eller den intranetansvarlige fortæller om det.

15 10. Vedligeholdelse og opdatering af intranet Nyhedens interesse for et intranet vil ofte sikre en god trafik den første tid efter lanceringen, men for at sikre at det bliver forankret i organisationen, som omdrejningspunktet for samarbejde, videndeling, søgning mm., skal det løbende vedligeholdes og opdateres. De initiativer, der er blevet fastsat i opstartsfasen bør derfor tænkes ind i et driftsscenarie, hvor der er allokeret faste ressourcer til. Man kan derfor med fordel etablere et fast intranetteam, der udspringer af intranet projektteamet, som har ansvaret for intranettet fremover. Intranetteamet bør dække følgende roller: Intranetansvarlig: Den overordnede ansvarlige for den løbende drift og udvikling af intranettet. Bør være den samme som var projektejer. Det er vigtigt at den valgte person har ledelsens formelle opbakning til at sikre intranettets forankring og udbygning. Superbrugere: Gerne en fra hver afdeling, der har fået grundig undervisning i brugen af intranettet og SharePoint. Personen vil agere den umiddelbare supportfunktion for kolleger i afdelingen og have løbende dialog med den intranetansvarlige omkring undervisningsbehov og inputs til forbedringer. Redaktører: Faste bidragsydere af nyheder og indhold til intranettet. Den intranetansvarlige vil ofte dække en denne rolle delvist. Alle nyheder der skal distribueres ud, skrives eller rettes til af en redaktør, så der sikres en ensartet høj kvalitet af tekst og billeder i det publicerede indhold. Intranetteamet bør mødes jævnligt for at koordinere omkring, hvordan medarbejderne bruger intranettet og hvad der løbende kan forbedres. En repræsentant fra ledelsen bør løbende deltage i disse møder for både at sikre opmærksomhed i ledelsen, men også inputs til videreudvikling. Overordnet bør man som organisation sikre forankring på følgende: - At nyhedsformidlingen til medarbejderne sker via intranettet - At samarbejde omkring opgaver sker via teamsites på SharePoint - At relevante dokumenter gemmes og opdateres på aftalte steder i SharePoint - At medarbejderprofiler holdes opdateret - At vidensdatabaser og procedurebeskrivelser holdes opdateret - At inputs og ideer fra medarbejderne bruges til videreudvikling For at understøtte den løbende opdatering og skabelse af liv på intranettet bruger mange virksomheder desuden disse features: - RSS feed fra relevante nyhedstjenester - Kantinemenu med dagens ret - Dagens stribe fra forskellige tegneserietjenester

16 Hvordan kommer jeg videre? Et SharePoint intranet rummer store muligheder for agere samlingspunkt for organisationen, men det kræver en koordineret indsats før under og efter. Intet intranet er stærkere end det engagement man lægger i det. Derfor er det vigtigt at ovenstående punkter, er tænkt igennem for at sikre en succesfuld implementering og forankring. Det kan, som nævnt i afsnittet omkring afklaring af behov, være en god idé at lave en business case på forretningsværdien ved at implementere et intranet. Du kan downloade en skabelon til at lave en business case fra lavanet s hjemmeside via linket i afsnittet. I skal som organisation desuden tage stilling til om I selv vil stå for at udvikle og implementere det nye intranet eller om der skal vælges en leverandør til det. Dette vil i høj grad være baseret på omfanget af behov det nye intranet skal understøtte. På baggrund af års erfaring med udvikling og implementering af SharePoint-baserede intranet, har lavanet udviklet en standard intranetløsning med en veldefineret leveranceproces, der dækker over hele processen, fra de første tanker om et intranet til den løbende drift. Vi kalder løsningen for lavapoint for at understrege, at det er SharePoint, der er omdrejningspunktet. lavapoint indeholder en række af de mest efterspurgte intranetfunktioner sammen med en designskabelon, der understøtter de fleste organisationers behov for tematisering og branding. Du kan få adgang til en uforpligtende møde med demo og gennemgang af lavapoint ved at bestille kontakt via Vi håber at guiden har været brugbar. Med venlig hilsen Team lavanet

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Tips & Tricks IntraNote Portal Server

Tips & Tricks IntraNote Portal Server The Magic Duo Møller & Mortensen Tips & Tricks IntraNote Portal Server #idag14 Giv jeres videndeling handle kraft TIPS & TRICKS KATALOGET I-DAG 2014 GOODIES & OLDIES (Husker du?) SMARTESTE FUNKTIONER (

Læs mere

SharePoint intranet som videndelingsplatform. Kompetera SolutionsDay 2012

SharePoint intranet som videndelingsplatform. Kompetera SolutionsDay 2012 SharePoint intranet som videndelingsplatform Kompetera SolutionsDay 2012 SharePoint intranet som videndelingsplatform Microsoft SharePoint adresserer og løser disse udfordringer samt understøtter virksomhedens

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Webtop Hvem er vi Sharepoint kompetencehus 35 personer i hhv. Herlev og Vejle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING

KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING FORORD Vi forstår simpelthen ikke, at der stadigvæk er så mange CRM projekter, som fejler. Og så i en tid, hvor der er et stigende behov for netop at have

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Proces for udvikling af sociale medier. Morten Gade, Bysted A/S Tlf. 24 61 66 35 mga@bysted.dk

Proces for udvikling af sociale medier. Morten Gade, Bysted A/S Tlf. 24 61 66 35 mga@bysted.dk Proces for udvikling af sociale medier Morten Gade, Bysted A/S Tlf. 24 61 66 35 mga@bysted.dk Projektets mål og succeskriterier Definere milepæle og organisation Benchmark-analyse Definition af interessenter/brugere

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Claus Ritter, stabschef CIO Slagelse Kommune cpr@slagelse.dk www.slagelse.dk 8. maj 2014 ITD Slagelse Kommune Strategi

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Her er din nye arkivløsning!

Her er din nye arkivløsning! Her er din nye arkivløsning! Vælg netop dét digitale arkiv, der passer til dine behov. En Plug n Play løsning lige til at gå til! KONICA MINOLTA Archive Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Guide til brug af webdelen Afstemning Version 1.8

Guide til brug af webdelen Afstemning Version 1.8 Guide til brug af webdelen Afstemning Version 1.8 Indholdfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opret spørgsmål i en undersøgelsesliste... 3 3. Rettigheder på undersøgelses-listen... 5 4. Sæt undersøgelsen

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere