Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale"

Transkript

1 Job og Virksomhed Kallemosen Aabenraa Tlf.: Dato: Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: /14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Aftalen indgås med virkning fra d. xx-xx-201x mellem Navn, Adresse, By, CVR: , P nr.: og Jobcenter Aabenraa. Samarbejdsaftalen har til formål at fremme og styrke samarbejdet mellem XX og Jobcenter Aabenraa omkring borgere i virksomhedspraktik hvor der er behov for at bruge mentorer samt faste tilbud for almindelig virksomhedspraktik. Samarbejdsaftalen omfatter følgende områder 1. Kontaktpersoner 2. Administrative arbejdsgange mellem xx og jobcenter Aabenraa omkring mentorer 3. Tilbud til virksomhedens mentorer 4. Forenkling af administrativ arbejdsgang ved tilbud om faste pladser. Samarbejdsaftalen kan til enhver tid opsiges af begge parter. Eventuelle omkostninger i forbindelse med såvel indgåelse som ophævelse af nærværende aftale afholdes af parterne selv. Aftalen følger i øvrigt bestemmelserne for almindelig aftaleret. 1. Kontaktperson Jobcenter Aabenraa stiller en kontaktperson til rådighed for virksomheden. Kontaktpersonens opgave: 1. formidle kontakten mellem virksomheden og jobcenterets sagsbehandlere alt efter hvilken problemstilling, der skal løses. 2. holde kontakt til de medarbejdere og de virksomhedspraktikanter, der er tilknyttet Jobcenter Aabenraa. 3. vejlede i forhold til problemstillinger omkring medarbejdere, der ikke er borgere i Jobcenter Aabenraa. XX forpligtiger sig til at stille kontaktperson til rådighed for Jobcenter Aabenraa. Kontaktpersonen formidler kontakten til virksomhedens forskellige afdelinger.

2 2.Administrative arbejdsgange mellem xx og jobcenter Aabenraa omkring mentorer: Fravær og fraværsårsag: indberettes til mentor (og kontaktperson) af kandidaten. Såfremt mentor vurderer, at det er nødvendigt, at jobcenterets kontaktperson inddrages, kontaktes jobcenterets kontaktperson, der foretager det fornødne. Opfølgning: foretageshver 14. dag eller efter aftale. Arbejdstøj: Erstatnings- og forsikringspligt:kommunen bærer erstatnings- og forsikringspligten uanset om praktikanten er udsendt hos en kommunal institution eller hos et privat firma, og uanset nytteværdi. Kommunens erstatnings- og forsikringspligt er dog subsidiær, dvs. erstatningspligt bortfalder hvis - praktikanten, praktikvært eller skadelidte (3. person) har en forsikring, der dækker skaden. Brug af køretøjer: Det er indehaveren af køretøjets ansvarsforsikring, der træder i kraft hvis kandidaten forvolder skade ved benyttelser af motordrevet motorkøretøj. Antal pladser: XX har stillet yy pladser til rådighed for virksomhedspraktikker. Til den enkelte borger er der etableret en mentoraftale i rammerne af aftalen hvoraf antal timer og timesats fremgår Opgørelse af timeforbrug: virksomheden redegør for det faktiske timeforbrug i forhold til det aftalte maksimale timeforbrug pr. uge ved hjælp af timesedler, der angiver hvilke mentoropgaver, der har været omkring borgeren. Afregning af mentortimer:timesedlerne indsendes som bilag til faktura og danner grundlag for udbetalingen.afregning kan ske højest en gang månedligt for den pågældende måned eller for et længere interval. Betalingen fra Jobcenter Aabenraa er løbende 30 dage. Regningen sendes til EAN nr Forenklet dokumentations krav:kommunen forbeholder sig ret til på stikprøvebasis, at indhente kopier af lønsedler til brug for dokumentation af den afregnede bruttotimepris. Kravene til virksomheden fremgår af bilag Tilbud til virksomheden mentorer: Jobcenter Aabenraa organiserer og afholder regelmæssige netværksmøder for alle mentorer. Det er en forudsætning for at etablere herværende aftale, 1. at virksomheden udpeger mentorer 2. at mentorerne deltager i jobcenterets mentoruddannelse 3. at mentorerne så vidt muligt deltager i de netværksmøder, der afholdes af jobcenteret. Jobcenter Aabenraa betaler uddannelsen og virksomheden betaler lønnen for medarbejderen i perioden. Side 2 af 6

3 4.Forenkling af administrativ arbejdsgang ved tilbud om faste pladser ogafregning af mentortimer For at sikre en smidig arbejdsgang i forhold til faste pladser, herunder færre blanketter, er der aftalt følgende arbejdsgang: 1. Der udarbejdes et arbejdsgivertilbud på virksomhedspraktik ved at udfylde blanket AB 131 sammen med jobcenterets kontaktperson. 2. Som tillæg til blanketten udfyldes skema et i bilag 1. her skal medarbejderrepræsentanterne særskilt skrive under på de i AB 131 beskrevne forhold til rimelighedskrav, forholdstal osv. 3. Blanketten, samt tillægget til blanketten, har en gyldighed af samlet 12. mdr. Hvis den ikke er benyttet inden for de seneste 6 mdr. skal der laves en ny. 4. Efter 12 mdr. udarbejdes en ny AB 131 og bilag 1. Bilag 1: Virksomhedspraktik tillæg til AB 131 Faglig tillidsrepræsentation og sikring af forholdstalskrav Bilag 2: Lovbekendtgørelsen ang. brugen af mentorer Underskrift for virksomheden Underskrift for Jobcenter Aabenraa Underskrift for medarbejderrepræsentant Side 3 af 6

4 Bilag 1 Virksomhedspraktik tillæg til AB 131 Faglig tillidsrepræsentation og sikring af forholdstalskrav Virksomheden navn: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Jobbeskrivelsen for løntilskudsjob er godkendt af relevante medarbejderrepræsentant (tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller relevant medarbejderrepræsentant). Inddragelse af medarbejderrepræsentant skal sikre, at der er tale om merarbejde og at alle medarbejdere er tilstrækkeligt informeret. Ved underskrift jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 1645 af 27. december tilkendegiver medarbejderrepræsentanten, at følgende er opfyldt i aftaleperioden: Medarbejderrepræsentanten for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og er positiv over for at medvirke til opfyldelse af formålet med virksomhedspraktikken/nytteindsatsen. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om: 1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, 2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, 3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Ved tilbud om virksomhedspraktik er der krav om, at der på virksomheden skal være et rimeligt forhold mellem antal af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik. Antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og antallet af ansatte med løntilskud må jf. 79 maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Dog medregnes ikke ansatte med offentligt tilskud og Side 4 af 6

5 personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken og løntilskud, herunder nytteindsatsen. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 5 udvides fra 3 til 4 måneder. Dette tillæg gælder i 12 mdr. hvorefter, der skal udarbejdes en ny aftale. Er aftalen ikke benytte i 6 mdr. udarbejdes ligeledes en ny. Med underskriften attestere ledelse og medarbejderrepræsentanten at ovennævnte forhold er gældende i aftaleperioden dato Afdelingsleder Tillidsrepræsentant Side 5 af 6

6 Lovbekendtgørelsen ang. brugen af mentorer: 31 d. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen. 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person. Bekendtgørelsens: 45. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbud om mentorstøtte, at den medarbejder i virksomheden som fungerer som mentor, ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Stk. 3.Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse for medarbejderen. Side 6 af 6