GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING"

Transkript

1 GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014

2 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler med produktionsvirksomheder m.fl., hvor det ikke er hensigtsmæssigt at benytte ABR 89. GBI 14 regulerer forholdet mellem klienten og rådgiveren og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en opgave inden for industrirådgivning. GBI 14 og ABR 89 baserer sig på samme aftaleretslige principper med hensyn til gennemførelse af rådgivningsopgaver, men en række byggetekniske terminologier, der skyldes, at ABR 89 er rettet mod bygge- og anlægsområdet, indgår ikke i GBI 14. I GBI 14 beskrives reglerne for rådgivningen, bl.a. rådgiverens og klientens roller, ydelser og honorering, ophavsret, ansvar og forsikring, og endelig beskrives forhold i forbindelse med udskydelse, standsning og tvister. Til bestemmelserne er knyttet en aftaleformular. Side 2

3 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Indholdsfortegnelse FORORD 1 ALMENT 1.1 Reglernes anvendelse og formål 1.2 Parterne 1.3 Kontaktpersoner 1.4 Underrådgivere 1.5 Habilitet 1.6 Hemmeligholdelse 2 RÅDGIVNINGEN 2.1 Rådgivningsaftalen 2.2 Rådgiverens og klientens ydelser 2.3 Honorar og udlæg 2.4 Betaling 3 OPHAVSRET 4 RÅDGIVERENS ANSVAR 5 FORSIKRING 6 UDSKYDELSE OG STANDSNING AF OPGAVEN, TVISTER 6.1 Udskydelse af opgaven 6.2 Standsning af opgaven 6.3 Tvister Aftaleformular Side 3

4 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 1 ALMENT 1.1 Reglernes anvendelse og formål 1.2 Parterne Nærværende Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14, er gældende i retsforholdet mellem rådgiveren og klienten, hvor ikke andet følger udtrykkeligt af parternes aftale. Fravigelse af bestemmelserne skal være skriftlig og tydelig for at have gyldighed. I bestemmelserne forstås ved rådgiveren den, der påtager sig løsning af en given opgave i henhold til bestemmelserne, og ved klienten forstås den, der antager rådgiveren til løsning af opgaven. 1.3 Kontaktpersoner De af parterne udpegede personer kan med bindende virkning for parterne træffe alle afgørelser vedrørende opgaven. 1.4 Underrådgivere 1.5 Habilitet Rådgiveren kan anvende underrådgivere, hvor dette er sædvanligt, eller hvor bistanden er af mindre væsentlig betydning. Såfremt rådgiveren står i et sådant forretnings-, familie- eller lignende forhold til en anden part, der er involveret i opgaven, at der vil kunne rejses tvivl om rådgiverens virke som klientens tillidsmand, skal han straks meddele klienten dette skriftligt. Rådgiveren modtager sit honorar fra klienten. Han må ikke under nogen former hverken direkte eller indirekte modtage eller kræve ydelser, såsom rabat og provision, som ikke kommer klienten til gode. Har rådgiveren licens- eller lignende ret over genstande eller programmer, der påtænkes anvendt i forbindelse med løsningen af opgaven, er rådgiveren forpligtet til at oplyse klienten herom. Side 4

5 1.6 Hemmeligholdelse Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om særlige forhold og forretningshemmeligheder, modtaget i forbindelse med opgavens løsning, fortroligt. 2 RÅDGIVNINGEN 2.1 Rådgivningsaftalen Rådgivningsaftalen skal indeholde oplysninger om rådgivningens omfang og honorarform samt den økonomiske forudsætning, klienten har for opgavens løsning, samt eventuelle tidsmæssige rammer. 2.2 Rådgiverens og klientens ydelser Rådgiveren præsterer de ydelser, der er beskrevet i den individuelle aftale, inden for de angivne tidsrammer. Klienten stiller det materiale/de ydelser, der er beskrevet i den individuelle aftale, til rådighed for rådgiveren inden for de angivne tidsrammer. 2.3 Honorar og udlæg 2.4 Betaling Rådgiverens honorar for opgavens løsning er angivet i den enkelte aftale. Alle beløbsangivelser er ekskl. moms, med mindre andet udtrykkeligt anføres. Rådgiverens honorar omfatter ikke udlæg. Som udlæg betragtes altid kørsel, rejseomkostninger, ophold, kopiering og print Yderligere udlæg kan være specificeret i den individuelle aftale. Såfremt rådgiveren efter aftale med klienten udlægger beløb, jf , refunderes dette med et tillæg på 5 %. Rådgiveren er berettiget til at kræve honoraret for de præsterede ydelser samt refusion af afholdte udlæg betalt aconto månedsvis bagud. Rådgiverens acontobegæring skal honoreres senest 20 dage efter dennes modtagelse hos klienten (forfaldsdagen). I modsat fald betales renter fra dagen for acontobegæringens modtagelse med rentelovens sats. Det samme gælder for rådgiverens slutregning. Side 5

6 3 OPHAVSRET Klienten er i det omfang, det er aftalt eller forudsat i aftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet for opgavens løsning. Rådgiveren har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det materiale, han har udarbejdet. Offentliggørelsen af det materiale, rådgiveren har udarbejdet i forbindelse med opgavens løsning, kan ske på betingelse af, at rådgiverens navn angives tydeligt. 4 RÅDGIVERENS ANSVAR Rådgiveren er i en periode på 5 år fra rådgivningsopgavens afslutning ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser med nedennævnte modifikationer. Rådgiveren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Pådrager rådgiveren sig et ansvar over for klienten sammen med andre, hæfter rådgiveren kun for så stor en del af klientens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af rådgiveren. I den individuelle aftale fastlægges bestemmelser om beløbsmæssig begrænsning af rådgiverens ansvar samt om ansvarets forsikringsdækning. 5 FORSIKRING Rådgiveren har tegnet/tegner en rådgiveransvarsforsikring. Klienten kan i den konkrete aftale stille krav om dækningens omfang samt stille krav om dokumentation. Hvis Klienten stiller krav om, at der tegnes projektansvarsforsikring, kan ansvaret ikke overstige den aftalte forsikringsdækning. 6 UDSKYDELSE OG STANDSNING AF OPGAVEN, TVISTER 6.1 Udskydelse af opgaven Klienten kan til enhver tid udskyde opgavens løsning. I så fald skal rådgiveren honoreres for det arbejde, der er udført frem til udskydelsen. Side 6

7 Derudover kan rådgiveren kræve de udgifter dækket, som han får i anledning af opgavens udskydelse, f.eks. udgifter til overflødiggjort kapacitet (arbejdskraft, lokaler, løsøre mv.), som ikke kan afværges. Rådgiveren kan eventuelt kræve merarbejde forbundet med opgavens genoptagelse honoreret. Stilles opgaven i bero i mere end 2 år, er rådgiveren berettiget til at anse opgaven for standset. 6.2 Standsning af opgaven 6.3 Tvister Klienten kan til enhver tid standse opgavens løsning. I så fald skal rådgiveren honoreres for det arbejde, der er udført frem til standsningen. Derudover kan rådgiveren kræve de udgifter dækket, som han får i anledning af opgavens standsning, f.eks. udgifter til overflødiggjort kapacitet (arbejdskraft, lokaler, løsøre mv.), som ikke kan afværges. Klienten kan inden for rammerne af og anvende det materiale, der indtil opgavens standsning er udarbejdet af rådgiveren, dog aldrig som grundlag for en produktion med salg for øje. Rådgiveren er ikke ansvarlig for materialets fortsatte brug, og hans navn må ikke benyttes i forbindelse med klientens anvendelse af materialet. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst i mindelighed, eventuelt ved tredjemands mægling. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de civile retter i Danmark. Tvister, der alene vedrører størrelsen af det af rådgiveren beregnede honorar, og som ikke kan løses i mindelighed, kan parterne vælge at lade afgøre af FRI s Rets- og Responsumudvalg med ankemulighed til civilretten. Side 7

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere