Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for befordring Februar 2013"

Transkript

1 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

2 Indhold Indledning Definitioner Anvendelsesområde Billetter Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer Reservationer Indcheckning og boarding Nægtelse og begrænsning af transport Bagage Tidsplaner, forsinkelser, aflysning af afgange og lukning af ruter, boardingafvisning og nedgradering Refusion Adfærd ombord på flyet Arrangering af tillægsydelser Administrative formaliteter Flere Luftfartsselskaber Ansvar Ændringer Tidsfrist for fremsættelse af krav og sagsanlæg Øvrige betingelser Fortolkning

3 Betingelser for Befordring af Passagerer og Bagage Indledning Disse Betingelser regulerer forholdet mellem dig som Passager og os som Luftfartsselskab vedrørende Transporten af dig på et fly, der flyves af os, eller i medfør af en Billet, der bærer vores Airline Designator Code for den pågældende flyrejse eller del af flyrejse. Dine rettigheder og forpligtelser i forhold til os, og vores i forhold til dig, i forbindelse med Transporten er anført i disse Betingelser. Vi anbefaler, at du læser Betingelserne grundigt igennem, da de bl.a. anfører forskellige begrænsninger af betydning for dig, f.eks. vores ansvarsbegrænsning i tilfælde af Skade eller forsinkelser, der måtte ramme dig og/eller din Bagage. Hvis de begrænsninger, der gælder for vores ansvar, ikke opfylder det behov, du har, råder vi dig til at tegne en personlig rejseforsikring. Disse Betingelser kan blive ændret uden forudgående meddelelse. Den til enhver tid gældende version er den, der senest er offentliggjort, og denne kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside, 1. Definitioner Definerede termer i disse Betingelser: "Vi", "Vores" og "Os" betyder Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden. "Du, "Dig, "Din" og "Dine" betyder enhver person, som transporteres eller skal transporteres på et fly i henhold til en Billet, undtagen besætningsmedlemmer. (Se også definitionen af "Passager"). "Aftalte Stop" betyder de steder, bortset fra afrejsested og destination, der står på Billetten, eller som i vores tidsplaner er anført som planlagte stop på ruten. 3

4 "Airline Designator Code" betyder de to eller tre kendingstegn eller -bogstaver, som identificerer de forskellige luftfartsselskaber. "Autoriseret Agent" betyder en passagersalgsagent udnævnt af os til at repræsentere os i forbindelse med salg af vores luftfartsydelser. "Bagage" betyder de personlige ejendele, du måtte medbringe på rejsen. Medmindre andet er anført, dækker det både Indchecket og Ikke- Indchecket Bagage. "Bagagebillet" betyder de dele af Billetten, der har med transporten af din Indcheckede Bagage at gøre. "Bagage-ID-seddel" betyder et dokument udstedt alene til brug for identifikation af Indchecket Bagage. "Billet" betyder enten dokumentet benævnt "Passagerbillet og Bagagebillet" eller den Elektroniske Billet, i begge tilfælde som udstedt af os eller på vegne af os, og omfatter Meddelelse om Kontraktvilkår Indarbejdet ved Henvisning, andre meddelelser og Kuponer. "Dage" betyder kalenderdage, alle ugens syv dage inklusive; idet dog i forhold til afgivelse af meddelelser gælder, at den dag, hvor meddelelsen afsendes, ikke regnes med, og idet dog i forhold til fastsættelsen af en Billets gyldighedsperiode gælder, at den dag, hvor Billetten er udstedt, eller hvor flyrejsen påbegyndes, ikke regnes med. "EF-Forordning 261/2004" betyder Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. "Ekstraordinære Omstændigheder" betyder situationer, hvor en begivenhed selv ikke med alle rimelige foranstaltninger kunne have været undgået. Særligt i tilfælde af politisk uro, 4

5 meteorologiske forhold, der er uforenelige med gennemførelse af den pågældende flyrejse, sikkerhedsrisici, uventede mangler i forhold til flysikkerhed, strejker, der påvirker et transporterende luftfartsselskab, eller hvor der på grund af en beslutning truffet af lufttrafikledelsen i relation til et bestemt fly på en bestemt dag opstår lang forsinkelse eller aflysning af én eller flere afgange for det pågældende fly. "Elektronisk Billet" betyder en Rejseplan/Kvittering udstedt af os eller på vores vegne, de Elektroniske Kuponer samt et eventuelt boardingdokument. "Elektronisk Kupon" betyder en Elektronisk Flykupon eller andet værdidokument, som findes i vores database. "Flykupon" betyder den del af Billetten, hvorpå der står "gyldig til afrejse", eller i tilfælde af en Elektronisk Billet, den Elektroniske Kupon, og angiver de lokationer, du er berettiget til at blive befordret til eller fra. "Force Majeure" betyder yderst usædvanlige og aldeles uforudsigelige omstændigheder uden for din kontrol, som selv ikke med al behørig omhu kunne have været undgået. "Ikke-indchecket Bagage" betyder al din Bagage bortset fra Indchecket Bagage. "Indchecket Bagage" betyder Bagage, som vi har taget imod og udstedt en Bagagebillet for. "Indcheckningsdeadline" betyder det tidspunkt, som specificeret af luftfartsselskabet for den relevante lufthavn, hvor du senest skal have fuldført din indcheckning og modtaget et eventuelt boarding pass. "Kodedeling" (Code Share) betyder dét, at ét Luftfartsselskab flyver et fly, hvis pladser udbydes af et andet Luftfartsselskab, enten ved brug af sin egen Airline Designator Code alene eller sammen med det transporterende Luftfartsselskabs Airline Designator Code. 5

6 "Konventionen" betyder Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, underskrevet i Montreal den 28. maj "Kupon" betyder både en Flykupon i papirform og en Elektronisk Kupon, som begge berettiger den anførte Passager til at flyve på den deri anførte afgang. "Luftfartsselskab" (Carrier) betyder et Luftfartsselskab, hvis Airline Designator Code er anført på din Billet eller på en Tilknyttet Billet. "Meddelelse om Kontraktvilkår Indarbejdet ved Henvisning" betyder erklæringer, som er indeholdt i eller leveres sammen med din Billet eller Rejseplan/Kvittering, og som er identificeret som sådan, og i hvilke disse Betingelser og meddelelser er indarbejdet ved henvisning. "Nærmeste Familie" betyder din ægtefælle eller samlever, dine forældre, børn, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigermødre og svigerfædre, svigerinder og svogre, svigersønner og svigerdøtre. "Passager" enhver person, som transporteres eller skal transporteres på et fly i henhold til en Billet, undtagen besætningsmedlemmer. (Se også definitionen af "du", "dig", "din" og "dine"). "Passagerkupon" eller "Passagerkvittering" betyder den del af den Billet, der er udstedt af os eller på vegne af os, og som bærer denne betegnelse, og som du skal beholde. "Rejseplan/Kvittering" betyder et eller flere dokumenter, som vi måtte udstede til Passagerer, der rejser på Elektroniske Billetter, indeholdende Passagerens navn, rejseoplysninger og meddelelser. "SDR" betyder en særlig trækningsrettighed (Special Drawing Right), dvs. den sammensatte valutaenhed, som er den Internationale Valutafonds officielle vekselenhed. Oplysninger om den aktuelle kurs for en SDR i én af de skandinaviske valutaer kan fås i aviser og banker. 6

7 "Skade" omfatter en Passagers død eller skade på legeme eller helbred samt ethvert tab, delvis tab, tyveri eller anden Skade, opstået som følge af eller i forbindelse med Transport eller dertil knyttede services udført af os. "Stop-over" betyder et planlagt stop under rejsen, et sted mellem afrejsestedet og destinationen, som varer minimum 24 timer. "Takster" betyder et luftfartsselskabs offentliggjorte billetpriser, gebyrer og/eller relaterede Betingelser som indleveret til de relevante myndigheder, hvor dette måtte være krævet. "Transport" betyder Transport af Passagerer og/eller Bagage med fly. "Tilknyttet Billet" betyder en Billet udstedt til dig i tilknytning til en anden Billet, idet disse to dermed udgør én kontrakt om Transport. "Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet" betyder gebyrer og tillægsgebyrer, som pålægges af andre end Luftfartsselskabet, typisk offentlige myndigheder og lufthavne. Det kan f.eks. være lufthavnsafgifter, passagerafgifter, osv. "Tillægsgebyrer Pålagt af Luftfartsselskabet" betyder gebyrer og tillægsgebyrer, som pålægges af Luftfartsselskabet, herunder brændstofstillæg, sikkerhedstillæg, servicegebyrer, osv. 2. Anvendelsesområde 2.1 Generelle bestemmelser Undtagen som anført i pkt. 2.2, 2.4, 2.5 og er disse Betingelser kun gældende for afgange eller flysegmenter, som beflyves af os, og/eller hvor vores Airline Designator Code er anført i feltet "Carrier" på Billetten for den pågældende afgang, hhv. flysegment. EF-Forordning 261/2004 er muligvis ikke gældende uden for Europa. Hvis du rejser uden for Europa med fly, som ikke flyves af os, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er 7

8 berettiget til at modtage hjælp fra os eller det transporterende luftfartsselskab, hvis afgangen annulleres eller forsinkes, eller hvis du nægtes boarding eller nedgraderes. I sådanne tilfælde vil dine rettigheder være bestemt af den lokale lovgivning, der er gældende for den pågældende flyrejse. 2.2 Charter services Hvis Transporten sker i medfør af charteraftale, gælder disse Betingelser alene i det omfang, de er indarbejdet i charteraftalen og/eller Billetten ved henvisning eller på anden måde. 2.3 Kodedeling (Code Share) På nogle services samarbejder vi med andre Luftfartsselskaber ved såkaldt "Kodedeling" (Code Share). Det betyder, at selv om du har en reservation hos os og en Billet, hvor vi ved navn eller Airline Designator Code er angivet som "Carrier", kan det godt være et andet Luftfartsselskab, der står for flyvningen. I sådanne tilfælde vil vi eller vores Autoriserede Agenter underrette dig om, hvilket Luftfartsselskab der står for flyvningen, når du foretager reservationen. Din kontraktpart er det markedsførende Luftfartsselskab, dvs. det Luftfartsselskab, hvis Airline Designator Code står på Flykuponen eller routing slip ud for afgangsnummeret. Uanset ovenstående gælder i tilfælde af sådan kodedeling, at ethvert krav i relation til kompensation og bistand ved boardingafvisning, aflysning, lange forsinkelser eller nedgradering i medfør af EF-Forordning 261/2004 skal indgives til det transporterende luftfartsselskab. Øvrige krav vedrørende Erstatning for dokumenterede tab og omkostninger kan indgives til enten det transporterende eller det markedsførende Luftfartsselskab. Ydermere er i forhold til kodedelingsafgange, der flyves af et andet Luftfartsselskab, og som afgår fra eller ankommer til en amerikansk lufthavn, det transporterende Luftfartsselskabs forsinkelsesberedskabsplan (tarmac delay contingency plan) gældende. Nærmere oplysninger om sådanne beredskabsplaner kan findes på det transporterende Luftfartsselskabs hjemmeside. 8

9 2.4 Forrang Disse Betingelser finder anvendelse, medmindre de strider mod gældende, ufravigelig lov, idet sådan ufravigelig lov i så fald har forrang. Hvis nogen bestemmelse i disse Betingelser findes at være ugyldig i medfør af nogen gældende lov, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 2.5 Betingelsernes forrang i forhold til øvrige regelsæt Medmindre andet følger af disse Betingelser, har disse Betingelser forrang i forhold til eventuelle andre regelsæt, vi måtte have vedrørende bestemte emner. 3. Billetter 3.1 Generelle bestemmelser Billetten udgør endelig dokumentation for den kontrakt om Transport, der er indgået mellem os og den Passager, hvis navn er anført på billetten. Transporten gælder alene den Passager, hvis navn er anført på billetten, og du kan blive bedt om at fremvise behørig ID En Billet kan overdrages i sin helhed (men ikke delvis), under forudsætning af: - at du kontakter os med anmodning herom senest 24 timer før det afgangstidspunkt, der er anført på Billettens første Flykupon; - at det er os, der er det transporterende luftfartsselskab på alle afgange eller flysegmenter på billetten; og -at den person, som Billetten ønskes overdraget til, opfylder og overholder alle betingelserne i den oprindelige Billet. Når du har indleveret din Billet til os, udsteder vi en ny til den person, som Billetten ønskes overdraget til. Der vil gælde de samme betingelser for den nye Billet som for den gamle. Du vil blive opkrævet et administrationsgebyr for overdragelsen. 9

10 Bortset fra ovenstående er Billetter ikkeoverdragelige Nogle Billetter sælges til rabatpriser, og disse kan være helt eller delvis ikkerefunderbare. Hvis en Billet ikke kan refunderes, kan du heller ikke få Tillægsgebyrer Pålagt af Luftfartsselskabet tilbage, hvorimod Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet altid kan refunderes, dog eventuelt mod betaling af et administrationsgebyr. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dit behov. Du bør også overveje, om du har tilstrækkelig forsikringsdækning i tilfælde af, at du bliver nødt til at afbestille din Billet (a) Hvis du har en Billet, som beskrevet i pkt ovenfor, og på grund af Force Majeure bliver forhindret i at tage afsted, vil vi - forudsat du straks giver os besked og fremlægger dokumentation for Force Majeure-begivenheden - efter vores valg enten refundere Billetten inden for rimelig tid eller kreditere dig den ikkerefunderbare del af prisen til brug for fremtidige rejser med os, i begge tilfælde med fradrag af et administrationsgebyr (b) Hvis du har en Billet, som beskrevet i ovenfor, og på grund af Force Majeure bliver forsinket til den planlagte afgang, vil vi - forudsat du straks giver os besked og fremlægger dokumentation for Force Majeurebegivenheden - snarest muligt give dig plads på en anden af vores planlagte afgange, hvor der måtte være ledig plads, uden yderligere beregning Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende Luftfartsselskabs ejendom Medmindre du har en Elektronisk Billet, kan du kun komme med på en afgang, hvis du kan fremvise gyldig Billet indeholdende den for den afgang gældende Flykupon samt alle andre ubrugte Flykuponer og Passagerkuponen. Du vil heller ikke kunne komme med, hvis din Billet er beskadiget eller er blevet ændret af andre end os eller vores Autoriserede Agent. Hvis du har en Elektronisk Billet, kan du kun komme med på en afgang, hvis du fremviser behørig ID og en 10

11 gyldigt udstedt Elektronisk Billet med dit navn på (a) Hvis du mister eller får beskadiget din Billet (eller nogen del af den) som beskrevet i pkt ovenfor, vil vi - hvis vi har udstedt den pågældende Billet - på din anmodning ombytte Billetten (eller den pågældende del af samme) ved at udstede en ny, forudsat der er dokumentation, umiddelbart tilgængelig på tidspunktet, for, at der har været udstedt en gyldig Billet til den eller de pågældende afgang(e). Hvis vi eller et andet Luftfartsselskab som følge af misbrug af den oprindelige Billet påføres tab eller omkostninger, skal du erstatte os disse tab eller omkostninger, i det omfang disse er uundgåelige og rimelige, op til værdien af den oprindelige Billet. Hvis de pågældende tab skyldes uagtsomhed fra vores side, vil vi ikke kræve dem erstattet af dig. Vi opkræver et administrationsgebyr herfor, medmindre tabet eller beskadigelsen skyldes uagtsomhed fra vores eller en af vores Autoriserede Agenters side (b) Hvis du mister eller får beskadiget en Billet, der er fuldt refunderbar, vil vi muligvis kræve, at du betaler den fulde pris for en ny Billet, idet du i så fald vil kunne få Billetten refunderet, når og hvis vi finder det godtgjort, at den mistede eller beskadigede Billet ikke er blevet benyttet inden udløbet af dens gyldighedsperiode. Hvis du genfinder den oprindelige Billet inden udløbet af dens gyldighedsperiode og returnerer den til os, vil refusionen finde sted på dette tidspunkt En Billet er værdifuld, og du bedes passe godt på den og sørge for, at den ikke bortkommer eller bliver stjålet. 3.2 Gyldighedsperiode Medmindre andet er anført på billetten, i disse Betingelser eller i gældende Takster, (som muligvis begrænser gyldigheden af en Billet, hvilket i så fald vil fremgå af Billetten), er en Billet gyldig: (a) i ét år fra udstedelsesdatoen; eller (b) hvis den første rejse på Billetten påbegyndes inden for ét år fra udstedelsesdatoen, da ét år fra 11

12 tidspunktet for påbegyndelsen af denne første rejse Hvis du efter at have påbegyndt din rejse på grund af sygdom bliver ude af stand til at rejse inden for gyldighedsperioden, kan gyldighedsperioden for din billet kun forlænges i henhold til de bestemmelser, der gælder for billetten Hvis en Passager dør under en rejse, kan eventuelle ledsagere få deres Billetter ændret, således at mindstekravet om ophold frafaldes eller gyldighedsperioden forlænges. I tilfælde af dødsfald i nærmeste familie til en Passager, som har påbegyndt sin rejse, vil denne Passager og eventuelle ledsagende medlemmer af dennes nærmeste familie tilsvarende kunne få deres Billetter ændret. En sådan ændring vil blive foretaget efter modtagelse af gyldig dødsattest. Gyldighedsperioden vil ikke kunne forlænges til mere end femogfyrre (45) dage fra dødstidspunktet. 3.3 Kuponrækkefølge og -brug Din Billet er kun gyldig til den transport, der står på Billetten, fra afrejsestedet, over eventuelle Aftalte Stop og frem til den endelige destination. Den pris, du har betalt, er baseret på vores Takster og gælder for den transport, der står på Billetten. Den udgør en essentiel del af vores kontrakt med dig. Billetten mister sin gyldighed, hvis ikke alle Kuponer anvendes i den rækkefølge, der står på billetten finder ikke anvendelse på billetter købt til afgange, som SAS flyver, hvor billetten er udstedt på et SK/117-dokument, og hvor flyrejsen starter i Europa, når der anvendes SAS One Way-priser inden for Europa. Hvis alle udrejseflykuponer er fuldstændig ubrugte, kan hjemrejseflykuponerne anvendes Hvis du vil ændre på noget i din rejse, skal du kontakte os på forhånd. Du vil så få oplyst den ændrede pris og kan derefter vælge at acceptere den nye pris eller beholde din oprindelige Billet uden ændringer. Hvis du på grund af Force Majeure bliver nødt til at ændre i din rejse, skal du kontakte os hurtigst muligt, og vi vil i så fald 12

13 gøre rimelige bestræbelser på at transportere dig til dit næste Stop-over eller din endelige destination uden at ændre på billetprisen Hvis du ændrer i din rejse uden aftale med os, vil vi opgøre den korrekte pris for din faktiske rejse. Du vil blive opkrævet en eventuel difference mellem den pris, du har betalt, og den samlede pris for din ændrede rejse. Hvis den nye pris er lavere, vil du få differencen tilbage, men ud over dette vil dine ubrugte Kuponer ikke have nogen værdi Du skal være opmærksom på, at selv om visse ændringer ikke medfører ændringer i prisen, er der andre - såsom ændring af afrejsested (hvis du f.eks. skipper den første del af rejsen) eller ombytning af flyveretningen - som kan medføre en prisforøgelse. Mange billetpriser gælder kun de datoer og de afgange, der står på billetten, og ændringer er muligvis slet ikke tilladt eller kræver betaling af et tillægsgebyr Hver Flykupon i din Billet er gyldig til transport i den betjeningsklasse, på den dato og den afgang, som der reserveret plads til. Hvis en Billet oprindeligt er udstedt uden angivelse af nogen reservation, kan der efterfølgende reserveres plads i henhold til vores Takster og med forbehold af ledig plads på den anførte afgang Du skal være opmærksom på, at hvis du udebliver fra en afgang uden forudgående meddelelse til os, kan vi annullere dine hjemrejse- eller videregående reservationer. Hvis du imidlertid giver forudgående meddelelse til os, vil dine senere reservationer ikke blive annulleret, men pkt vil i så fald finde anvendelse Du skal være opmærksom på, at vi for at nedbringe overbooking vil annullere én eller flere af dine bookinger, hvis du har foretaget flere bookinger til en destination, end du har købt Billetter til. 3.4 Luftfartsselskabets navn og adresse Vores navn kan på billetten være forkortet til vores Airline Designator Code eller andet. Vores 13

14 adresse skal anses for at være den afrejselufthavn, der er anført ud for den første forkortelse af vores navn i feltet "Carrier" på Billetten eller, i tilfælde af en Elektronisk Billet, som anført ved vores første flysegment i Rejseplanen/Kvitteringen. 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer 4.1 Billetpriser Medmindre andet er udtrykkeligt anført, gælder billetprisen kun for transport fra afgangslufthavn til ankomstlufthavn. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er transport på jorden mellem lufthavne og mellem lufthavne og byterminaler ikke inkluderet i billetprisen. Medmindre andet er aftalt, beregnes din billetpris i overensstemmelse med vores Takster pr. den dag, hvor du foretager reservationen af din Billet, gældende for de på Billetten anførte dage og den på Billetten anførte rejseplan. Hvis du ændrer i rejseplanen eller på rejsedatoerne, kan prisen ændre sig. 4.2 Skatter, afgifter og gebyrer Såvel Tillægsafgifter Pålagt af Luftfartsselskabet som Tillægsafgifter Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet skal betales af dig Hvis du afbestiller en refunderbar Billet, vil du få både Tillægsafgifter Pålagt af Luftfartsselskabet og Tillægsafgifter Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet refunderet. Afhængigt af Billettype kan refusionen være med fradrag af et administrationsgebyr. Hvis du afbestiller en ikke-refunderbar Billet, er du alene berettiget til at få Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet refunderet, og refusionen vil være med fradrag af et administrationsgebyr. 4.3 Valuta Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer skal betales i valutaen i det land, Billetten er udstedt i, medmindre vi eller vores Autoriserede Agent på betalingstidspunktet eller tidligere har meddelt, at betaling skal foretages i en anden valuta (eksempelvis fordi den lokale valuta ikke kan 14

15 omveksles). Vi kan vælge at modtage betaling i en anden valuta. 5. Reservationer 5.1 Reservationskrav Vi eller vores Autoriserede Agenter registrerer din(e) reservation(er). Vi giver dig gerne skriftlig bekræftelse på din(e) reservation(er), hvis du beder om det Visse billetpriser knytter der sig betingelser til, som begrænser eller ekskluderer din ret til at ændre eller afbestille reservationer eller til at anmode om tilbagebetaling. 5.2 Frist for betaling af billetter Hvis du ikke har betalt for Billetten inden udløbet af den af os eller vores Autoriserede Agenter oplyste frist, kan vi annullere din reservation. 5.3 Personlige oplysninger Du anerkender, at vi modtager personlige oplysninger til brug for: at foretage en reservation, købe en Billet, kontakte dig vedrørende indcheckning og øvrige oplysninger om din rejse, fremskaffe tillægsydelser som f.eks. hotelreservation og billeje, udvikle og tilbyde tjenesteydelser som f.eks. særlige faciliteter for folk med reduceret mobilitet, særlig kost eller andre særlige ønsker, vores passagerer måtte have, facilitere immigrationsog indrejseprocedurer, samt stille sådanne oplysninger til rådighed for offentlige instanser, i forbindelse med din rejse. Til brug for disse formål bemyndiger du os til at opbevare og anvende disse oplysninger og til at videregive dem til vores egne kontorer, Autoriserede Agenter, offentlige instanser, andre luftfartsselskaber og øvrige tredjemænd såvel inden for som uden for EU i forbindelse med ovenstående tjenesteydelser. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med SAS Privatlivspolitik (Privacy Policy), jf Pladser Vi bestræber os på at opfylde specielle ønsker til pladsanvisning, men kan dog ikke garantere, at 15

16 ønsker om bestemte pladser vil kunne opfyldes. Vi forbeholder os retten til at anvise eller omfordele pladser til enhver tid, også efter boarding har fundet sted. Dette kan være nødvendigt af drifts- eller sikkerhedshensyn. 5.5 Genbekræftelse af reservationer Reservationer til videregående eller returrejser vil muligvis skulle genbekræftes inden for nærmere bestemte frister. Vi underretter dig om, hvornår det er tilfældet, og hvor og hvordan det gøres. Hvis der kræves genbekræftelse, og du ikke gør det, kan vi annullere dine videregående eller returreservationer. Hvis du imidlertid meddeler os, at du fortsat ønsker at rejse, og der er plads på flyet, vil vi genoprette dine reservationer og transportere dig. Er der ikke plads på flyet, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at transportere dig til din næste eller endelige destination Du rådes til at undersøge hos eventuelle andre Luftfartsselskaber, der måtte være involveret i din rejse, om disse stiller krav om genbekræftelse. Hvis det er tilfældet, skal du genbekræfte over for det Luftfartsselskab, hvis kode står ud for den pågældende afgang på billetten. 6. Indcheckning og boarding 6.1 Generelle bestemmelser Indcheckningsfrister kan variere fra lufthavn til lufthavn, og du er selv ansvarlig for at orientere dig om dem og overholde dem. Du skal derfor sørge for at have rigelig tid til at overholde Indcheckningsfrister. Vi forbeholder os retten til at annullere din reservation, hvis du ikke overholder de anførte Indcheckningsfrister. Du skal være færdig med indcheckningsprocessen senest på det anførte tidspunkt Vi, eller vores Autoriserede Agenter, underretter dig om Indcheckningsfristen for din første afgang med os. Ved eventuelle videregående afgange på rejsen er du selv ansvarlig for at orientere dig om Indcheckningsfristerne. Oplysning om Indcheckningsfrister for vores afgange kan fås hos os eller vores Autoriserede Agenter. 16

17 6.1.3 Du skal være ved boardinggaten senest på det tidspunkt, som vi eller vores Autoriserede Agent har meddelt dig ved indcheckningen Såfremt du ikke er ved boardinggaten i rette tid, kan vi annullere din plads Vi er ikke ansvarlige over for dig for noget tab eller nogen udgift, du måtte blive påført som følge af din manglende overholdelse af bestemmelserne i dette punkt, medmindre der er tale om uagtsomhed fra vores side. 7. Nægtelse og begrænsning af transport 7.1 Ret til at nægte transport Vi kan efter en rimelig, skønsmæssig vurdering nægte at transportere dig eller din Bagage, hvis vi forinden skriftligt har meddelt dig, at vi ikke på noget tidspunkt efter datoen for sådan meddelelse vil transportere dig på vores fly. Vi kan også nægte at transportere dig eller din Bagage, hvis én eller flere af følgende omstændigheder er indtruffet eller efter vores rimelige overbevisning vil kunne indtræffe: det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af gældende love, forordninger eller bekendtgørelser; transporten af dig eller din Bagage vil kunne være til skade for eller kunne påvirke andre Passagerers eller besætningsmedlemmers sundhed eller sikkerhed eller være til væsentlig gene for dem; din mentale eller fysiske tilstand, herunder eventuel påvirkning af alkohol eller stoffer, udgør en fare eller risiko for dig selv, for andre Passagerer, for besætningsmedlemmer eller for ejendom; du har tidligere udvist dårlig opførsel på en flyrejse, og vi har grund til at tro, at det vil ske igen; du har nægtet at lade dig selv eller din Bagage undersøge i sikkerhedskontrollen; 17

18 7.1.6 du har ikke betalt gældende billetpris, skatter, afgifter eller gebyrer; du lader ikke til at have gyldige rejsepapirer; du forsøger at komme ind i et land, som du er på vej igennem i transit, eller hvortil du ikke har gyldige rejsepapirer; du ødelægger dine rejsepapirer under rejsen eller nægter at aflevere dine rejsepapirer til besætningen, hvis de beder dig om det; eller hvis vi på nogen anden måde har grund til at tro, at du ikke vil få tilladelse til indrejse i dit destinationsland eller noget andet land, som du måtte skulle passere igennem; du fremviser en Billet, der er anskaffet ulovligt, er købt af en anden enhed end os eller vores Autoriserede Agenter, er meldt bortkommet eller stjålet, er falsk, eller du kan ikke dokumentere, at du er den person, hvis navn står på Billetten; du har ikke overholdt kravene i pkt. 3.3 ovenfor vedrørende kuponrækkefølge og -brug, eller du fremviser en Billet, som er blevet udstedt eller ændret på nogen måde andet end af os eller vores Autoriserede Agenter, eller Billetten er beskadiget; du efterlever ikke vores sikkerhedsinstrukser. 7.2 Særlig bistand Transport af uledsagede børn, umyndiggjorte, gravide, sygdomsramte eller andre med behov for særlig bistand kræver forudgående aftale med os, medmindre andet følger af gældende love, forordninger eller bekendtgørelser. Passagerer med handicap, som ved bookingen har meddelt os deres eventuelle særlige behov, og som er accepteret som Passagerer af os, vil ikke efterfølgende blive nægtet Transport på baggrund af sådant handicap eller sådanne særlige behov. Endvidere vil vi gøre alle rimelige bestræbelser på at yde bistand til passagerer med handicap, selv hvis disse ikke på forhånd har givet os besked om deres særlige behov. 18

19 7.2.2 Særlig assistance vil blive ydet i overensstemmelse med vores regler herom. Disse oplysninger kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside på adressen Uledsagede børn (UM) vil ikke blive tilladt at rejse, hvis der før afgangstidspunktet er dårlige vejrforhold eller andre ekstraordinære omstændigheder, der indikerer, at det vil kunne blive vanskeligt at lande på det planlagte ankomststed. 8. Bagage 8.1 Bagage, der må medbringes uden beregning Noget Bagage vil kunne medbringes uden beregning, alt efter vores regler og begrænsninger. Oplysninger herom kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside på adressen 8.2 Bagageovervægt Skal du have mere Bagage med, end hvad der må medbringes uden beregning, skal du betale et gebyr for dette. Du kan se satserne herfor på 8.3 Genstande, der ikke kan accepteres som Bagage Din Bagage må ikke indeholde: effekter, som med sandsynlighed vil være til fare for flyet eller for personer eller ejendom ombord på flyet, som f.eks. de, der er anført i International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations samt vores egne regelsæt (nærmere oplysninger kan fås hos os på anmodning); effekter, hvor Transport af disse er forbudt i henhold til gældende love, forordninger eller bekendtgørelser i et af de lande, hvor der skal flyves fra, til eller over. 19

20 levende dyr, med de undtagelser der fremgår af pkt. 8.9; effekter, som efter vores rimelige skøn er uegnede til Transport, fordi de er farlige eller ikke sikre, eller på grund af deres vægt, størrelse, form eller karakter, eller som er skrøbelige eller letfordærvelige, under hensyntagen til bl.a. typen af fly, der anvendes Skydevåben og ammunition, bortset fra til jagt- eller sportsbrug, må ikke medbringes som Bagage. Skydevåben og ammunition til jagt- eller sportsbrug kan accepteres som Indchecket Bagage. Skydevåben skal være afladede, sikrede og behørigt pakket. Transport af ammunition er underlagt ICAO- og IATA -reglerne som anført i pkt Våben som f.eks. antikke skydevåben, sværd, knive og lignende kan muligvis accepteres som Indchecket Bagage, efter vores skøn, men må ikke medbringes i kabinen Dette pkt gælder alene Transport, som ikke involverer noget sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop. I tillæg til de i pkt nævnte restriktioner gælder, at du på rejser, der ikke involverer noget sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop, ikke i din Indcheckede Bagage må have skrøbelige eller letfordærvelige effekter eller særligt værdifulde effekter, herunder (men ikke begrænset hertil) penge, nøgler, receptpligtig medicin, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, computere, personlige elektroniske enheder, mobiltelefoner, musikinstrumenter, omsætningspapirer, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas eller andre former for ID, eller prøver. Hvis du i din Indcheckede Bagage har nogen effekter, der er forbudt i henhold til dette punkt, er vi ikke ansvarlige for eventuel tab af, forsinkelse af eller skade på sådanne effekter Dette pkt gælder alene Transport, som involverer et sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop. 20

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND airgreenland.dk DINE RETTIGHEDER VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND Denne folder har til formål at skitsere, hvad du som passager har af rettigheder og kan forvente af service fra Air Greenland. Du kan læse mere

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet.

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) Gyldig fra den 3. december 2009. (erstatter udgaven af 1. juli 2006) Udgaven af 13.12.2009 Side 1 0. Indledning Denne udgave af

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere