Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for befordring Februar 2013"

Transkript

1 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

2 Indhold Indledning Definitioner Anvendelsesområde Billetter Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer Reservationer Indcheckning og boarding Nægtelse og begrænsning af transport Bagage Tidsplaner, forsinkelser, aflysning af afgange og lukning af ruter, boardingafvisning og nedgradering Refusion Adfærd ombord på flyet Arrangering af tillægsydelser Administrative formaliteter Flere Luftfartsselskaber Ansvar Ændringer Tidsfrist for fremsættelse af krav og sagsanlæg Øvrige betingelser Fortolkning

3 Betingelser for Befordring af Passagerer og Bagage Indledning Disse Betingelser regulerer forholdet mellem dig som Passager og os som Luftfartsselskab vedrørende Transporten af dig på et fly, der flyves af os, eller i medfør af en Billet, der bærer vores Airline Designator Code for den pågældende flyrejse eller del af flyrejse. Dine rettigheder og forpligtelser i forhold til os, og vores i forhold til dig, i forbindelse med Transporten er anført i disse Betingelser. Vi anbefaler, at du læser Betingelserne grundigt igennem, da de bl.a. anfører forskellige begrænsninger af betydning for dig, f.eks. vores ansvarsbegrænsning i tilfælde af Skade eller forsinkelser, der måtte ramme dig og/eller din Bagage. Hvis de begrænsninger, der gælder for vores ansvar, ikke opfylder det behov, du har, råder vi dig til at tegne en personlig rejseforsikring. Disse Betingelser kan blive ændret uden forudgående meddelelse. Den til enhver tid gældende version er den, der senest er offentliggjort, og denne kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside, 1. Definitioner Definerede termer i disse Betingelser: "Vi", "Vores" og "Os" betyder Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden. "Du, "Dig, "Din" og "Dine" betyder enhver person, som transporteres eller skal transporteres på et fly i henhold til en Billet, undtagen besætningsmedlemmer. (Se også definitionen af "Passager"). "Aftalte Stop" betyder de steder, bortset fra afrejsested og destination, der står på Billetten, eller som i vores tidsplaner er anført som planlagte stop på ruten. 3

4 "Airline Designator Code" betyder de to eller tre kendingstegn eller -bogstaver, som identificerer de forskellige luftfartsselskaber. "Autoriseret Agent" betyder en passagersalgsagent udnævnt af os til at repræsentere os i forbindelse med salg af vores luftfartsydelser. "Bagage" betyder de personlige ejendele, du måtte medbringe på rejsen. Medmindre andet er anført, dækker det både Indchecket og Ikke- Indchecket Bagage. "Bagagebillet" betyder de dele af Billetten, der har med transporten af din Indcheckede Bagage at gøre. "Bagage-ID-seddel" betyder et dokument udstedt alene til brug for identifikation af Indchecket Bagage. "Billet" betyder enten dokumentet benævnt "Passagerbillet og Bagagebillet" eller den Elektroniske Billet, i begge tilfælde som udstedt af os eller på vegne af os, og omfatter Meddelelse om Kontraktvilkår Indarbejdet ved Henvisning, andre meddelelser og Kuponer. "Dage" betyder kalenderdage, alle ugens syv dage inklusive; idet dog i forhold til afgivelse af meddelelser gælder, at den dag, hvor meddelelsen afsendes, ikke regnes med, og idet dog i forhold til fastsættelsen af en Billets gyldighedsperiode gælder, at den dag, hvor Billetten er udstedt, eller hvor flyrejsen påbegyndes, ikke regnes med. "EF-Forordning 261/2004" betyder Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. "Ekstraordinære Omstændigheder" betyder situationer, hvor en begivenhed selv ikke med alle rimelige foranstaltninger kunne have været undgået. Særligt i tilfælde af politisk uro, 4

5 meteorologiske forhold, der er uforenelige med gennemførelse af den pågældende flyrejse, sikkerhedsrisici, uventede mangler i forhold til flysikkerhed, strejker, der påvirker et transporterende luftfartsselskab, eller hvor der på grund af en beslutning truffet af lufttrafikledelsen i relation til et bestemt fly på en bestemt dag opstår lang forsinkelse eller aflysning af én eller flere afgange for det pågældende fly. "Elektronisk Billet" betyder en Rejseplan/Kvittering udstedt af os eller på vores vegne, de Elektroniske Kuponer samt et eventuelt boardingdokument. "Elektronisk Kupon" betyder en Elektronisk Flykupon eller andet værdidokument, som findes i vores database. "Flykupon" betyder den del af Billetten, hvorpå der står "gyldig til afrejse", eller i tilfælde af en Elektronisk Billet, den Elektroniske Kupon, og angiver de lokationer, du er berettiget til at blive befordret til eller fra. "Force Majeure" betyder yderst usædvanlige og aldeles uforudsigelige omstændigheder uden for din kontrol, som selv ikke med al behørig omhu kunne have været undgået. "Ikke-indchecket Bagage" betyder al din Bagage bortset fra Indchecket Bagage. "Indchecket Bagage" betyder Bagage, som vi har taget imod og udstedt en Bagagebillet for. "Indcheckningsdeadline" betyder det tidspunkt, som specificeret af luftfartsselskabet for den relevante lufthavn, hvor du senest skal have fuldført din indcheckning og modtaget et eventuelt boarding pass. "Kodedeling" (Code Share) betyder dét, at ét Luftfartsselskab flyver et fly, hvis pladser udbydes af et andet Luftfartsselskab, enten ved brug af sin egen Airline Designator Code alene eller sammen med det transporterende Luftfartsselskabs Airline Designator Code. 5

6 "Konventionen" betyder Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, underskrevet i Montreal den 28. maj "Kupon" betyder både en Flykupon i papirform og en Elektronisk Kupon, som begge berettiger den anførte Passager til at flyve på den deri anførte afgang. "Luftfartsselskab" (Carrier) betyder et Luftfartsselskab, hvis Airline Designator Code er anført på din Billet eller på en Tilknyttet Billet. "Meddelelse om Kontraktvilkår Indarbejdet ved Henvisning" betyder erklæringer, som er indeholdt i eller leveres sammen med din Billet eller Rejseplan/Kvittering, og som er identificeret som sådan, og i hvilke disse Betingelser og meddelelser er indarbejdet ved henvisning. "Nærmeste Familie" betyder din ægtefælle eller samlever, dine forældre, børn, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigermødre og svigerfædre, svigerinder og svogre, svigersønner og svigerdøtre. "Passager" enhver person, som transporteres eller skal transporteres på et fly i henhold til en Billet, undtagen besætningsmedlemmer. (Se også definitionen af "du", "dig", "din" og "dine"). "Passagerkupon" eller "Passagerkvittering" betyder den del af den Billet, der er udstedt af os eller på vegne af os, og som bærer denne betegnelse, og som du skal beholde. "Rejseplan/Kvittering" betyder et eller flere dokumenter, som vi måtte udstede til Passagerer, der rejser på Elektroniske Billetter, indeholdende Passagerens navn, rejseoplysninger og meddelelser. "SDR" betyder en særlig trækningsrettighed (Special Drawing Right), dvs. den sammensatte valutaenhed, som er den Internationale Valutafonds officielle vekselenhed. Oplysninger om den aktuelle kurs for en SDR i én af de skandinaviske valutaer kan fås i aviser og banker. 6

7 "Skade" omfatter en Passagers død eller skade på legeme eller helbred samt ethvert tab, delvis tab, tyveri eller anden Skade, opstået som følge af eller i forbindelse med Transport eller dertil knyttede services udført af os. "Stop-over" betyder et planlagt stop under rejsen, et sted mellem afrejsestedet og destinationen, som varer minimum 24 timer. "Takster" betyder et luftfartsselskabs offentliggjorte billetpriser, gebyrer og/eller relaterede Betingelser som indleveret til de relevante myndigheder, hvor dette måtte være krævet. "Transport" betyder Transport af Passagerer og/eller Bagage med fly. "Tilknyttet Billet" betyder en Billet udstedt til dig i tilknytning til en anden Billet, idet disse to dermed udgør én kontrakt om Transport. "Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet" betyder gebyrer og tillægsgebyrer, som pålægges af andre end Luftfartsselskabet, typisk offentlige myndigheder og lufthavne. Det kan f.eks. være lufthavnsafgifter, passagerafgifter, osv. "Tillægsgebyrer Pålagt af Luftfartsselskabet" betyder gebyrer og tillægsgebyrer, som pålægges af Luftfartsselskabet, herunder brændstofstillæg, sikkerhedstillæg, servicegebyrer, osv. 2. Anvendelsesområde 2.1 Generelle bestemmelser Undtagen som anført i pkt. 2.2, 2.4, 2.5 og er disse Betingelser kun gældende for afgange eller flysegmenter, som beflyves af os, og/eller hvor vores Airline Designator Code er anført i feltet "Carrier" på Billetten for den pågældende afgang, hhv. flysegment. EF-Forordning 261/2004 er muligvis ikke gældende uden for Europa. Hvis du rejser uden for Europa med fly, som ikke flyves af os, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er 7

8 berettiget til at modtage hjælp fra os eller det transporterende luftfartsselskab, hvis afgangen annulleres eller forsinkes, eller hvis du nægtes boarding eller nedgraderes. I sådanne tilfælde vil dine rettigheder være bestemt af den lokale lovgivning, der er gældende for den pågældende flyrejse. 2.2 Charter services Hvis Transporten sker i medfør af charteraftale, gælder disse Betingelser alene i det omfang, de er indarbejdet i charteraftalen og/eller Billetten ved henvisning eller på anden måde. 2.3 Kodedeling (Code Share) På nogle services samarbejder vi med andre Luftfartsselskaber ved såkaldt "Kodedeling" (Code Share). Det betyder, at selv om du har en reservation hos os og en Billet, hvor vi ved navn eller Airline Designator Code er angivet som "Carrier", kan det godt være et andet Luftfartsselskab, der står for flyvningen. I sådanne tilfælde vil vi eller vores Autoriserede Agenter underrette dig om, hvilket Luftfartsselskab der står for flyvningen, når du foretager reservationen. Din kontraktpart er det markedsførende Luftfartsselskab, dvs. det Luftfartsselskab, hvis Airline Designator Code står på Flykuponen eller routing slip ud for afgangsnummeret. Uanset ovenstående gælder i tilfælde af sådan kodedeling, at ethvert krav i relation til kompensation og bistand ved boardingafvisning, aflysning, lange forsinkelser eller nedgradering i medfør af EF-Forordning 261/2004 skal indgives til det transporterende luftfartsselskab. Øvrige krav vedrørende Erstatning for dokumenterede tab og omkostninger kan indgives til enten det transporterende eller det markedsførende Luftfartsselskab. Ydermere er i forhold til kodedelingsafgange, der flyves af et andet Luftfartsselskab, og som afgår fra eller ankommer til en amerikansk lufthavn, det transporterende Luftfartsselskabs forsinkelsesberedskabsplan (tarmac delay contingency plan) gældende. Nærmere oplysninger om sådanne beredskabsplaner kan findes på det transporterende Luftfartsselskabs hjemmeside. 8

9 2.4 Forrang Disse Betingelser finder anvendelse, medmindre de strider mod gældende, ufravigelig lov, idet sådan ufravigelig lov i så fald har forrang. Hvis nogen bestemmelse i disse Betingelser findes at være ugyldig i medfør af nogen gældende lov, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 2.5 Betingelsernes forrang i forhold til øvrige regelsæt Medmindre andet følger af disse Betingelser, har disse Betingelser forrang i forhold til eventuelle andre regelsæt, vi måtte have vedrørende bestemte emner. 3. Billetter 3.1 Generelle bestemmelser Billetten udgør endelig dokumentation for den kontrakt om Transport, der er indgået mellem os og den Passager, hvis navn er anført på billetten. Transporten gælder alene den Passager, hvis navn er anført på billetten, og du kan blive bedt om at fremvise behørig ID En Billet kan overdrages i sin helhed (men ikke delvis), under forudsætning af: - at du kontakter os med anmodning herom senest 24 timer før det afgangstidspunkt, der er anført på Billettens første Flykupon; - at det er os, der er det transporterende luftfartsselskab på alle afgange eller flysegmenter på billetten; og -at den person, som Billetten ønskes overdraget til, opfylder og overholder alle betingelserne i den oprindelige Billet. Når du har indleveret din Billet til os, udsteder vi en ny til den person, som Billetten ønskes overdraget til. Der vil gælde de samme betingelser for den nye Billet som for den gamle. Du vil blive opkrævet et administrationsgebyr for overdragelsen. 9

10 Bortset fra ovenstående er Billetter ikkeoverdragelige Nogle Billetter sælges til rabatpriser, og disse kan være helt eller delvis ikkerefunderbare. Hvis en Billet ikke kan refunderes, kan du heller ikke få Tillægsgebyrer Pålagt af Luftfartsselskabet tilbage, hvorimod Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet altid kan refunderes, dog eventuelt mod betaling af et administrationsgebyr. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dit behov. Du bør også overveje, om du har tilstrækkelig forsikringsdækning i tilfælde af, at du bliver nødt til at afbestille din Billet (a) Hvis du har en Billet, som beskrevet i pkt ovenfor, og på grund af Force Majeure bliver forhindret i at tage afsted, vil vi - forudsat du straks giver os besked og fremlægger dokumentation for Force Majeure-begivenheden - efter vores valg enten refundere Billetten inden for rimelig tid eller kreditere dig den ikkerefunderbare del af prisen til brug for fremtidige rejser med os, i begge tilfælde med fradrag af et administrationsgebyr (b) Hvis du har en Billet, som beskrevet i ovenfor, og på grund af Force Majeure bliver forsinket til den planlagte afgang, vil vi - forudsat du straks giver os besked og fremlægger dokumentation for Force Majeurebegivenheden - snarest muligt give dig plads på en anden af vores planlagte afgange, hvor der måtte være ledig plads, uden yderligere beregning Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende Luftfartsselskabs ejendom Medmindre du har en Elektronisk Billet, kan du kun komme med på en afgang, hvis du kan fremvise gyldig Billet indeholdende den for den afgang gældende Flykupon samt alle andre ubrugte Flykuponer og Passagerkuponen. Du vil heller ikke kunne komme med, hvis din Billet er beskadiget eller er blevet ændret af andre end os eller vores Autoriserede Agent. Hvis du har en Elektronisk Billet, kan du kun komme med på en afgang, hvis du fremviser behørig ID og en 10

11 gyldigt udstedt Elektronisk Billet med dit navn på (a) Hvis du mister eller får beskadiget din Billet (eller nogen del af den) som beskrevet i pkt ovenfor, vil vi - hvis vi har udstedt den pågældende Billet - på din anmodning ombytte Billetten (eller den pågældende del af samme) ved at udstede en ny, forudsat der er dokumentation, umiddelbart tilgængelig på tidspunktet, for, at der har været udstedt en gyldig Billet til den eller de pågældende afgang(e). Hvis vi eller et andet Luftfartsselskab som følge af misbrug af den oprindelige Billet påføres tab eller omkostninger, skal du erstatte os disse tab eller omkostninger, i det omfang disse er uundgåelige og rimelige, op til værdien af den oprindelige Billet. Hvis de pågældende tab skyldes uagtsomhed fra vores side, vil vi ikke kræve dem erstattet af dig. Vi opkræver et administrationsgebyr herfor, medmindre tabet eller beskadigelsen skyldes uagtsomhed fra vores eller en af vores Autoriserede Agenters side (b) Hvis du mister eller får beskadiget en Billet, der er fuldt refunderbar, vil vi muligvis kræve, at du betaler den fulde pris for en ny Billet, idet du i så fald vil kunne få Billetten refunderet, når og hvis vi finder det godtgjort, at den mistede eller beskadigede Billet ikke er blevet benyttet inden udløbet af dens gyldighedsperiode. Hvis du genfinder den oprindelige Billet inden udløbet af dens gyldighedsperiode og returnerer den til os, vil refusionen finde sted på dette tidspunkt En Billet er værdifuld, og du bedes passe godt på den og sørge for, at den ikke bortkommer eller bliver stjålet. 3.2 Gyldighedsperiode Medmindre andet er anført på billetten, i disse Betingelser eller i gældende Takster, (som muligvis begrænser gyldigheden af en Billet, hvilket i så fald vil fremgå af Billetten), er en Billet gyldig: (a) i ét år fra udstedelsesdatoen; eller (b) hvis den første rejse på Billetten påbegyndes inden for ét år fra udstedelsesdatoen, da ét år fra 11

12 tidspunktet for påbegyndelsen af denne første rejse Hvis du efter at have påbegyndt din rejse på grund af sygdom bliver ude af stand til at rejse inden for gyldighedsperioden, kan gyldighedsperioden for din billet kun forlænges i henhold til de bestemmelser, der gælder for billetten Hvis en Passager dør under en rejse, kan eventuelle ledsagere få deres Billetter ændret, således at mindstekravet om ophold frafaldes eller gyldighedsperioden forlænges. I tilfælde af dødsfald i nærmeste familie til en Passager, som har påbegyndt sin rejse, vil denne Passager og eventuelle ledsagende medlemmer af dennes nærmeste familie tilsvarende kunne få deres Billetter ændret. En sådan ændring vil blive foretaget efter modtagelse af gyldig dødsattest. Gyldighedsperioden vil ikke kunne forlænges til mere end femogfyrre (45) dage fra dødstidspunktet. 3.3 Kuponrækkefølge og -brug Din Billet er kun gyldig til den transport, der står på Billetten, fra afrejsestedet, over eventuelle Aftalte Stop og frem til den endelige destination. Den pris, du har betalt, er baseret på vores Takster og gælder for den transport, der står på Billetten. Den udgør en essentiel del af vores kontrakt med dig. Billetten mister sin gyldighed, hvis ikke alle Kuponer anvendes i den rækkefølge, der står på billetten finder ikke anvendelse på billetter købt til afgange, som SAS flyver, hvor billetten er udstedt på et SK/117-dokument, og hvor flyrejsen starter i Europa, når der anvendes SAS One Way-priser inden for Europa. Hvis alle udrejseflykuponer er fuldstændig ubrugte, kan hjemrejseflykuponerne anvendes Hvis du vil ændre på noget i din rejse, skal du kontakte os på forhånd. Du vil så få oplyst den ændrede pris og kan derefter vælge at acceptere den nye pris eller beholde din oprindelige Billet uden ændringer. Hvis du på grund af Force Majeure bliver nødt til at ændre i din rejse, skal du kontakte os hurtigst muligt, og vi vil i så fald 12

13 gøre rimelige bestræbelser på at transportere dig til dit næste Stop-over eller din endelige destination uden at ændre på billetprisen Hvis du ændrer i din rejse uden aftale med os, vil vi opgøre den korrekte pris for din faktiske rejse. Du vil blive opkrævet en eventuel difference mellem den pris, du har betalt, og den samlede pris for din ændrede rejse. Hvis den nye pris er lavere, vil du få differencen tilbage, men ud over dette vil dine ubrugte Kuponer ikke have nogen værdi Du skal være opmærksom på, at selv om visse ændringer ikke medfører ændringer i prisen, er der andre - såsom ændring af afrejsested (hvis du f.eks. skipper den første del af rejsen) eller ombytning af flyveretningen - som kan medføre en prisforøgelse. Mange billetpriser gælder kun de datoer og de afgange, der står på billetten, og ændringer er muligvis slet ikke tilladt eller kræver betaling af et tillægsgebyr Hver Flykupon i din Billet er gyldig til transport i den betjeningsklasse, på den dato og den afgang, som der reserveret plads til. Hvis en Billet oprindeligt er udstedt uden angivelse af nogen reservation, kan der efterfølgende reserveres plads i henhold til vores Takster og med forbehold af ledig plads på den anførte afgang Du skal være opmærksom på, at hvis du udebliver fra en afgang uden forudgående meddelelse til os, kan vi annullere dine hjemrejse- eller videregående reservationer. Hvis du imidlertid giver forudgående meddelelse til os, vil dine senere reservationer ikke blive annulleret, men pkt vil i så fald finde anvendelse Du skal være opmærksom på, at vi for at nedbringe overbooking vil annullere én eller flere af dine bookinger, hvis du har foretaget flere bookinger til en destination, end du har købt Billetter til. 3.4 Luftfartsselskabets navn og adresse Vores navn kan på billetten være forkortet til vores Airline Designator Code eller andet. Vores 13

14 adresse skal anses for at være den afrejselufthavn, der er anført ud for den første forkortelse af vores navn i feltet "Carrier" på Billetten eller, i tilfælde af en Elektronisk Billet, som anført ved vores første flysegment i Rejseplanen/Kvitteringen. 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer 4.1 Billetpriser Medmindre andet er udtrykkeligt anført, gælder billetprisen kun for transport fra afgangslufthavn til ankomstlufthavn. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er transport på jorden mellem lufthavne og mellem lufthavne og byterminaler ikke inkluderet i billetprisen. Medmindre andet er aftalt, beregnes din billetpris i overensstemmelse med vores Takster pr. den dag, hvor du foretager reservationen af din Billet, gældende for de på Billetten anførte dage og den på Billetten anførte rejseplan. Hvis du ændrer i rejseplanen eller på rejsedatoerne, kan prisen ændre sig. 4.2 Skatter, afgifter og gebyrer Såvel Tillægsafgifter Pålagt af Luftfartsselskabet som Tillægsafgifter Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet skal betales af dig Hvis du afbestiller en refunderbar Billet, vil du få både Tillægsafgifter Pålagt af Luftfartsselskabet og Tillægsafgifter Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet refunderet. Afhængigt af Billettype kan refusionen være med fradrag af et administrationsgebyr. Hvis du afbestiller en ikke-refunderbar Billet, er du alene berettiget til at få Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet refunderet, og refusionen vil være med fradrag af et administrationsgebyr. 4.3 Valuta Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer skal betales i valutaen i det land, Billetten er udstedt i, medmindre vi eller vores Autoriserede Agent på betalingstidspunktet eller tidligere har meddelt, at betaling skal foretages i en anden valuta (eksempelvis fordi den lokale valuta ikke kan 14

15 omveksles). Vi kan vælge at modtage betaling i en anden valuta. 5. Reservationer 5.1 Reservationskrav Vi eller vores Autoriserede Agenter registrerer din(e) reservation(er). Vi giver dig gerne skriftlig bekræftelse på din(e) reservation(er), hvis du beder om det Visse billetpriser knytter der sig betingelser til, som begrænser eller ekskluderer din ret til at ændre eller afbestille reservationer eller til at anmode om tilbagebetaling. 5.2 Frist for betaling af billetter Hvis du ikke har betalt for Billetten inden udløbet af den af os eller vores Autoriserede Agenter oplyste frist, kan vi annullere din reservation. 5.3 Personlige oplysninger Du anerkender, at vi modtager personlige oplysninger til brug for: at foretage en reservation, købe en Billet, kontakte dig vedrørende indcheckning og øvrige oplysninger om din rejse, fremskaffe tillægsydelser som f.eks. hotelreservation og billeje, udvikle og tilbyde tjenesteydelser som f.eks. særlige faciliteter for folk med reduceret mobilitet, særlig kost eller andre særlige ønsker, vores passagerer måtte have, facilitere immigrationsog indrejseprocedurer, samt stille sådanne oplysninger til rådighed for offentlige instanser, i forbindelse med din rejse. Til brug for disse formål bemyndiger du os til at opbevare og anvende disse oplysninger og til at videregive dem til vores egne kontorer, Autoriserede Agenter, offentlige instanser, andre luftfartsselskaber og øvrige tredjemænd såvel inden for som uden for EU i forbindelse med ovenstående tjenesteydelser. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med SAS Privatlivspolitik (Privacy Policy), jf Pladser Vi bestræber os på at opfylde specielle ønsker til pladsanvisning, men kan dog ikke garantere, at 15

16 ønsker om bestemte pladser vil kunne opfyldes. Vi forbeholder os retten til at anvise eller omfordele pladser til enhver tid, også efter boarding har fundet sted. Dette kan være nødvendigt af drifts- eller sikkerhedshensyn. 5.5 Genbekræftelse af reservationer Reservationer til videregående eller returrejser vil muligvis skulle genbekræftes inden for nærmere bestemte frister. Vi underretter dig om, hvornår det er tilfældet, og hvor og hvordan det gøres. Hvis der kræves genbekræftelse, og du ikke gør det, kan vi annullere dine videregående eller returreservationer. Hvis du imidlertid meddeler os, at du fortsat ønsker at rejse, og der er plads på flyet, vil vi genoprette dine reservationer og transportere dig. Er der ikke plads på flyet, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at transportere dig til din næste eller endelige destination Du rådes til at undersøge hos eventuelle andre Luftfartsselskaber, der måtte være involveret i din rejse, om disse stiller krav om genbekræftelse. Hvis det er tilfældet, skal du genbekræfte over for det Luftfartsselskab, hvis kode står ud for den pågældende afgang på billetten. 6. Indcheckning og boarding 6.1 Generelle bestemmelser Indcheckningsfrister kan variere fra lufthavn til lufthavn, og du er selv ansvarlig for at orientere dig om dem og overholde dem. Du skal derfor sørge for at have rigelig tid til at overholde Indcheckningsfrister. Vi forbeholder os retten til at annullere din reservation, hvis du ikke overholder de anførte Indcheckningsfrister. Du skal være færdig med indcheckningsprocessen senest på det anførte tidspunkt Vi, eller vores Autoriserede Agenter, underretter dig om Indcheckningsfristen for din første afgang med os. Ved eventuelle videregående afgange på rejsen er du selv ansvarlig for at orientere dig om Indcheckningsfristerne. Oplysning om Indcheckningsfrister for vores afgange kan fås hos os eller vores Autoriserede Agenter. 16

17 6.1.3 Du skal være ved boardinggaten senest på det tidspunkt, som vi eller vores Autoriserede Agent har meddelt dig ved indcheckningen Såfremt du ikke er ved boardinggaten i rette tid, kan vi annullere din plads Vi er ikke ansvarlige over for dig for noget tab eller nogen udgift, du måtte blive påført som følge af din manglende overholdelse af bestemmelserne i dette punkt, medmindre der er tale om uagtsomhed fra vores side. 7. Nægtelse og begrænsning af transport 7.1 Ret til at nægte transport Vi kan efter en rimelig, skønsmæssig vurdering nægte at transportere dig eller din Bagage, hvis vi forinden skriftligt har meddelt dig, at vi ikke på noget tidspunkt efter datoen for sådan meddelelse vil transportere dig på vores fly. Vi kan også nægte at transportere dig eller din Bagage, hvis én eller flere af følgende omstændigheder er indtruffet eller efter vores rimelige overbevisning vil kunne indtræffe: det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af gældende love, forordninger eller bekendtgørelser; transporten af dig eller din Bagage vil kunne være til skade for eller kunne påvirke andre Passagerers eller besætningsmedlemmers sundhed eller sikkerhed eller være til væsentlig gene for dem; din mentale eller fysiske tilstand, herunder eventuel påvirkning af alkohol eller stoffer, udgør en fare eller risiko for dig selv, for andre Passagerer, for besætningsmedlemmer eller for ejendom; du har tidligere udvist dårlig opførsel på en flyrejse, og vi har grund til at tro, at det vil ske igen; du har nægtet at lade dig selv eller din Bagage undersøge i sikkerhedskontrollen; 17

18 7.1.6 du har ikke betalt gældende billetpris, skatter, afgifter eller gebyrer; du lader ikke til at have gyldige rejsepapirer; du forsøger at komme ind i et land, som du er på vej igennem i transit, eller hvortil du ikke har gyldige rejsepapirer; du ødelægger dine rejsepapirer under rejsen eller nægter at aflevere dine rejsepapirer til besætningen, hvis de beder dig om det; eller hvis vi på nogen anden måde har grund til at tro, at du ikke vil få tilladelse til indrejse i dit destinationsland eller noget andet land, som du måtte skulle passere igennem; du fremviser en Billet, der er anskaffet ulovligt, er købt af en anden enhed end os eller vores Autoriserede Agenter, er meldt bortkommet eller stjålet, er falsk, eller du kan ikke dokumentere, at du er den person, hvis navn står på Billetten; du har ikke overholdt kravene i pkt. 3.3 ovenfor vedrørende kuponrækkefølge og -brug, eller du fremviser en Billet, som er blevet udstedt eller ændret på nogen måde andet end af os eller vores Autoriserede Agenter, eller Billetten er beskadiget; du efterlever ikke vores sikkerhedsinstrukser. 7.2 Særlig bistand Transport af uledsagede børn, umyndiggjorte, gravide, sygdomsramte eller andre med behov for særlig bistand kræver forudgående aftale med os, medmindre andet følger af gældende love, forordninger eller bekendtgørelser. Passagerer med handicap, som ved bookingen har meddelt os deres eventuelle særlige behov, og som er accepteret som Passagerer af os, vil ikke efterfølgende blive nægtet Transport på baggrund af sådant handicap eller sådanne særlige behov. Endvidere vil vi gøre alle rimelige bestræbelser på at yde bistand til passagerer med handicap, selv hvis disse ikke på forhånd har givet os besked om deres særlige behov. 18

19 7.2.2 Særlig assistance vil blive ydet i overensstemmelse med vores regler herom. Disse oplysninger kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside på adressen Uledsagede børn (UM) vil ikke blive tilladt at rejse, hvis der før afgangstidspunktet er dårlige vejrforhold eller andre ekstraordinære omstændigheder, der indikerer, at det vil kunne blive vanskeligt at lande på det planlagte ankomststed. 8. Bagage 8.1 Bagage, der må medbringes uden beregning Noget Bagage vil kunne medbringes uden beregning, alt efter vores regler og begrænsninger. Oplysninger herom kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside på adressen 8.2 Bagageovervægt Skal du have mere Bagage med, end hvad der må medbringes uden beregning, skal du betale et gebyr for dette. Du kan se satserne herfor på 8.3 Genstande, der ikke kan accepteres som Bagage Din Bagage må ikke indeholde: effekter, som med sandsynlighed vil være til fare for flyet eller for personer eller ejendom ombord på flyet, som f.eks. de, der er anført i International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations samt vores egne regelsæt (nærmere oplysninger kan fås hos os på anmodning); effekter, hvor Transport af disse er forbudt i henhold til gældende love, forordninger eller bekendtgørelser i et af de lande, hvor der skal flyves fra, til eller over. 19

20 levende dyr, med de undtagelser der fremgår af pkt. 8.9; effekter, som efter vores rimelige skøn er uegnede til Transport, fordi de er farlige eller ikke sikre, eller på grund af deres vægt, størrelse, form eller karakter, eller som er skrøbelige eller letfordærvelige, under hensyntagen til bl.a. typen af fly, der anvendes Skydevåben og ammunition, bortset fra til jagt- eller sportsbrug, må ikke medbringes som Bagage. Skydevåben og ammunition til jagt- eller sportsbrug kan accepteres som Indchecket Bagage. Skydevåben skal være afladede, sikrede og behørigt pakket. Transport af ammunition er underlagt ICAO- og IATA -reglerne som anført i pkt Våben som f.eks. antikke skydevåben, sværd, knive og lignende kan muligvis accepteres som Indchecket Bagage, efter vores skøn, men må ikke medbringes i kabinen Dette pkt gælder alene Transport, som ikke involverer noget sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop. I tillæg til de i pkt nævnte restriktioner gælder, at du på rejser, der ikke involverer noget sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop, ikke i din Indcheckede Bagage må have skrøbelige eller letfordærvelige effekter eller særligt værdifulde effekter, herunder (men ikke begrænset hertil) penge, nøgler, receptpligtig medicin, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, computere, personlige elektroniske enheder, mobiltelefoner, musikinstrumenter, omsætningspapirer, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas eller andre former for ID, eller prøver. Hvis du i din Indcheckede Bagage har nogen effekter, der er forbudt i henhold til dette punkt, er vi ikke ansvarlige for eventuel tab af, forsinkelse af eller skade på sådanne effekter Dette pkt gælder alene Transport, som involverer et sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop. 20

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Betingelser og vilkår 2014/2015 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere