GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)"

Transkript

1 GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse betingelser anvendte udtryk følgende betydning: "Aftalte mellemlandingssteder" betegner de lufthavne, bortset fra afrejselufthavnen og ankomstlufthavnen, som er angivet på din billet eller i vores tidsplan som planlagte mellemlandingssteder på din rejserute. "Flyselskabskode" betegner de to eller tre tegn eller bogstaver, som identificerer det enkelte flyselskab. "ATM" betegner "Lufttrafikstyring (Air Traffic Management)". "Autoriseret agent" betegner en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere os i forbindelse med salg af flytransport på vort rutenet. "Bagage" betegner dine personlige ejendele, som du medbringer på din rejse. Medmindre andet angives, omfatter bagage både din indcheckede bagage og din håndbagage. "Bagagekvittering" betegner den del af billetten, der relaterer sig til transporten af din indcheckede bagage. "Bagagemærke" betegner et dokument, som udstedes udelukkende til identifikation af indchecket bagage. "Flyselskab" betegner et flyselskab ud over os selv, hvis flyselskabskode fremgår af din billet eller af en sammenhængende billet. "Indchecket bagage" betegner bagage, som vi har i vores forvaring og hvortil vi har udstedt en bagagekvittering og/eller et bagagemærke. "Frist for check-in" betegner den af flyselskabet angivne tidsfrist, inden for hvilken check-in formaliteterne skal være fuldført og du skal have modtaget dit boardingkort. "Code Share" betegner luftbefordring ombord et fly med af et andet flyselskab, som angivet på billetten, jf. 2.3 nedenfor. "Aftalebetingelser" betegner de redegørelser, der er indeholdt i eller leveres med din billet eller rejseplan/kvittering, angivet som sådan og som medtager disse transportbetingelser og bemærkninger med deres reference. "Sammenhængende billet" " betegner en billet, som er udstedt til dig i forbindelse med en anden billet og som til sammen udgør en samlet transportaftale. "Konvention" betegner en hvilken som helst af følgende gældende konventioner: Konventionen angående indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, underskrevet i Warszawa den 12. oktober 1929 (herefter benævnt Warszawakonventionen);

2 Warszawa-konventionen som ændret i Haag den 28. september 1955; Warszawa-konventionen som ændret ved tillægsprotokol nr. 1 i Montreal (1975); Warszawa-konventionen som ændret i Haag og ved tillægsprotokol nr. 2 i Montreal (1975); Supplerende Guadalajara-konvention (1961) (Guadalajara); Warszawa-konventionen som ændret i Haag og ved tillægsprotokol nr. 4 i Montreal (1975); Konventionen angående indførelse af vise ensartede regler for international lufttbefordring, underskrevet i Montreal den 28. maj 1999 (herefter benævnt Montreal-konventionen). "Kupon" betegner både en trykt flykupon og en elektronisk kupon, som begge giver den passager, der er navngivet på kuponen, ret til at rejse med det bestemte fly, som fremgår af kuponen. "Skade" betegner en passagers død, kvæstelse eller personskade, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, der opstår på grund af eller i forbindelse med befordring eller andre tilhørende ydelser, som varetages af os. "Dage" betegner kalenderdage, herunder alle ugens 7 (syv) dage. Ved meddelelser medregnes ikke den dag, hvor meddelelsen sendes, og ved bestemmelse af en billets gyldighedsperiode medregnes ikke den dag, hvor billetten er udstedt, eller den dag, hvor flyrejsen påbegyndes. "Elektronisk kupon" betegner en elektronisk flykupon eller en elektronisk billet som er gemt i vor database. "Elektronisk billet" betegner den rejseplan/kvittering, de elektroniske flykuponer og et eventuelt boardingkort, der er udstedt af os eller på vegne af os. "Flykupon" betegner den del af billetten, som indeholder teksten "good for passage" eller, hvis det drejer sig om elektroniske billetter, den elektroniske kupon, og som angiver de steder, hvorimellem du er berettiget til at blive befordret. "Force majeure" betegner usædvanlige eller uforudsigelige omstændigheder uden for vores kontrol, som det ikke ville have været muligt at afværge konsekvenserne af, selv ved udvisning af den fornødne agtpågivenhed. "Rejseplan/kvittering" betegner et eller flere dokumenter, som vi udsteder til passagerer, der rejser med elektroniske billetter, og som indeholder oplysninger om passagerens navn, fly og eventuelle bemærkninger. "Passager" betegner enhver person, undtagen besætningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres af os med fly på baggrund af en gyldig flybillet. "Passagerkupon" eller "Passagerkvittering" betegner den del af billetten, som er udstedt af os eller på vegne af os, som er markeret således, og som du skal beholde. "Forordning 261/2004 betegner Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved nægtet ombordstigning og ved aflysning eller lange forsinkelser, som ændret fra tid til anden. "SDR" betegner Special Drawing Right (særlig trækningsrettighed) som defineret af den Internationale Valutafond.

3 "Stopover" betegner et planlagt stop på din rejse på et sted, som ligger mellem afrejsestedet og destinationen. "Tarif" betegner et flyselskabs offentliggjorte billetpriser, gebyrer og/eller relaterede transportbetingelser, som er registreret hos de relevante myndigheder. "Billet" betegner enten det dokument, som kaldes "passagerbillet og bagagekvittering" (Passenger Ticket and Baggage Check) eller den elektroniske billet. I begge tilfælde udstedes billetten af os eller på vegne af os og inkluderer aftalebetingelserne, bemærkninger og kuponer. "Transitpassager" betegner en passager der ankommer til en lufthavn med henblik på at rejse videre til en anden lufthavn: (i) med samme fly fra den lufthavn; (ii) med et forbindelsesfly fra den lufthavn eller (iii) med et forbindelsesfly fra en anden lufthavn. "Håndbagage" betegner den del af din bagage, som ikke er indchecket bagage. "Vi", "vores", "os selv" og "os" betegner Transportes Aéreos Portugueses, SA eller som forkortet TAP, S.A., TAP eller TAP Portugal. "Du", "din" og "dig selv' betegner passageren. 2 ANVENDELIGHED 2.1 Generelt Med undtagelse af punkt 2.2, 2.4 og 2.5 nedenfor, gælder vores transportbetingelser kun for de flyvninger eller delflyvninger, hvor vores navn eller flyselskabskode (TP) er angivet i flyselskabsfeltet på billetten til den pågældende flyvning eller delflyvning. 2.2 Charterflyvninger Hvis transporten sker i henhold til en charteraftale, gælder disse transportbetingelser udelukkende, hvis de er medtaget i eller henvist til i charteraftalen eller på selve billetten. 2.3 Code Shares På visse af vore ruter har vi aftaler med andre flyselskaber, såkaldte "Code Shares", hvilket betyder at, selv om du har en eller flere reservationer med os og du har en eller flere billetter hvor vort navn eller flyselskabskoden (TP) er anført som flyselskab, kan det ske at det er et andet flyselskab der aktuelt beflyver ruten. Hvis TP er anført som flyselskab på et Code Sharefly, vil disse transportbetingelser være gældende. I sådanne situationer oplyser vi dig om navnet på det flyselskab, som beflyver ruten, når du foretager din reservation. I tilfælde af Code Share-fly med et andet flyselskab, vil TP være ansvarlig for hele Code Sharerejsen, for så vidt angår alle forpligtelser overfor passagerer, der er i besiddelse af en billet udstedt med angivelse af vor flyselskabskode (TP), som fastsat i nærværende transportbetingelser. Hver Code Share-partner har deres egne transportbetingelser for driften af deres egne fly, og disse kan afvige fra vore transportbetingelser. Disse regler indføjes heri ved henvisning til samme og udgør en del af nærværende transportbetingelser. Vores partneres transportbetingelser kan, på Code Share fly, afvige fra vores betingelser på følgende punkter: 1) Check-in tidsfrister 2) Uledsagede børn 3) Transport af dyr 4) Afvisning 5) Levering af ilt

4 6) Forsinkelser 7) Erstatning i forbindelse med nægtet ombordstigning 8) Accept af bagage, tilladt mængde bagage og erstatningsansvar Du bør læse vores partneres transportbetingelser grundigt igennem, især reglerne der gælder for ovennævnte punkter. Du kan lære disse betingelser nærmere at kende ved at gå ind på vores partneres hjemmesider eller ved henvendelse til dit rejsebureau. TP underretter dig, ved din første forespørgsel, dersom flyet drives af et andet flyselskab under en Code Share-aftale. For så vidt angår Code Share-fly der omfatter en lufthavn i USA, vil det befordrende flyselskabs beredskabsplan i tilfælde af forsinkelser på startbanen, finde anvendelse i tilfælde af forsinkelser på startbanen i en lufthavn i USA. 2.4 Forrang og tariffer Disse transportbetingelser er gældende, medmindre de er i modstrid med vores tariffer eller gældende lovgivning. I tilfælde af uoverensstemmelse vil sådanne tariffer eller love have forrang. Hvis en del/dele af disse transportbetingelser strider mod gældende lov, vil de resterende bestemmelser fortsat være gældende. 2.5 Betingelser der har forrang over regler Med mindre andet er fastsat i nærværende transportbetingelser og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende regler og andre regler som vi måtte have vedrørende specifikke emner, vil nærværende transportbetingelser have forrang over eventuelle andre regler. 3 BILETTER 3.1 Generelt Vi påtager os kun at befordre den passager, hvis navn er angivet på billetten, og du er forpligtet til at fremvise gyldig legitimation, hvis du bliver bedt om det En billet kan ikke overdrages. Kun den passager hvis havn er angivet på billetten vil blive befordret, og vi forbeholder os retten til at tjekke passagerens identifikationsdokumenter Nogle billetter sælges til rabattakster og dersom du ændrer din reservation kan det ske at du blive pålagt en bøde. Ønsker du mere detaljerede oplysninger, anbefaler vi at du konsulterer vores tarifbetingelser Hvis din billet er af typen nævnt i punkt oven for, hvis billetten ikke er blevet brugt og hvis du ikke har mulighed for at rejse på grund af force majeure, vil vi, forudsat at du meddeler det omgående og kan fremlægge bevis for omtalte omstændighed, straks give dig et tilgodebevis for den ikke refunderbare del af din billet, som du så kan benytte på en fremtidige rejse, dog fratrukket et administrativt gebyr Billetten er og forbliver det udstedende flyselskabs ejendom Bortset fra situationer, hvor du benytter en elektronisk billet, er du ikke berettiget til at gå ombord et fly, medmindre du kan fremvise en gyldig billet indeholdende en flykupon til den pågældende flyvning og alle andre ubenyttede flykuponer samt passagerkuponen. Du er heller ikke berettiget til at gå om bord i flyet, hvis den fremviste billet er beskadiget eller er blevet ændret af andre end os eller vores autoriserede agent. Dersom det drejer sig om en elektronisk billet, er du ikke berettiget til at gå om bord i flyet hvis du ikke fremviser gyldig legitimation.

5 3.1.7 (a) I tilfælde af at du taber eller beskadiger din billet eller dele heraf, eller ikke kan fremvise en billet indeholdende passagerkuponen og alle ubenyttede flykuponer, erstatter vi på din anmodning en sådan billet eller dele heraf ved at udstede en ny billet, forudsat at du kan dokumentere, at der er blevet udstedt en oprindelig behørig billet til den eller de pågældende flyafgange, og at du underskriver en aftale om at refundere os enhver rimelig omkostning og ethvert rimeligt tab, som vi eller et andet flyselskab måtte pådrages som følge af et eventuelt misbrug af billetten, op til værdien af den oprindelige billet. Vi fremsætter ikke erstatningskrav mod dig for eventuelle tab, som skyldes forsømmelighed fra vores side. Det udstedende flyselskab opkræver muligvis et rimeligt administrationsgebyr for denne ydelse, medmindre tabet eller skaden skyldes forsømmelighed fra det udstedende flyselskab eller dennes agents side (b) I tilfælde af mangelfuld dokumentation eller manglende indgåelse af en sådan aftale som omtalt i ovenstående punkt (a), kræver det flyselskab, som udsteder den nye billet, muligvis, at du betaler op til den fulde billetpris for den nye billet. Billetprisen refunderes derefter, hvis og når det flyselskab, som har udstedt den oprindelige billet, bekræfter, at den mistede eller beskadigede billet ikke er blevet brugt inden udløbet af billettens gyldighedsperiode. Hvis du finder den oprindelige billet inden udløbet af billettens gyldighedsperiode, skal du aflevere den til det flyselskab, som har udstedt den nye billet, hvorefter den føromtalte refusion straks vil blive behandlet En billet repræsenterer en værdi, og du er ansvarlig for at træffe de relevante forholdsregler for at beskytte den, herunder mod tab og tyveri. 3.2 Gyldighedsperiode Medmindre andet fremgår af billetten, af disse transportbetingelser eller af gældende tariffer, som muligvis begrænser en billets gyldighed, og hvor en sådan begrænsning fremgår af billetten, er en billet gyldig i: a) ét år fra udstedelsesdatoen eller b) forudsat at det første fly omtalt deri er afgået inden for et år fra den dag billetten er udstedt, et år fra datoen af dette første fly Hvis du er forhindret i at rejse inden for billettens gyldighedsperiode, fordi vi på det tidspunkt, hvor du anmoder om reservationen, ikke er i stand til at bekræfte en reservation, kan gyldigheden af en sådan billet forlænges, eller du kan være berettiget til refusion i henhold til Hvis du påbegynder din rejse og derefter bliver forhindret i at fuldføre rejsen inden for billettens (ikke den deri omtalte billetpris) gyldighedsperiode på grund af sygdom, kan vi forlænge billettens gyldighedsperiode indtil den dato, hvor du i henhold til en lægeerklæring er rask nok til at rejse, eller indtil datoen for flyselskabets første flyvning fra det sted, hvor rejsen genoptages, og hvor der er en ledig plads på den klasse, der er betalt for, på pågældende flyvning. Sygdom skal dokumenteres med en lægeerklæring. Dersom de flykuponer, der er tilbage i billetten, eller den elektroniske kupon, hvis det drejer sig om en elektronisk billet, omfatter et eller flere stopovers, kan billettens gyldighedsperiode forlænges med højst tre måneder regnet fra den dato, som er oplyst i lægeerklæringen. I sådanne tilfælde vil vi ligeledes forlænge billetternes gyldighed for andre familiemedlemmer, der ledsager dig I tilfælde af en passagers død undervejs kan billetterne til de personer, der ledsager den pågældende passager, ændres ved at kravet om minimumsophold frafaldes, eller ved at billettens gyldighedsperiode forlænges. I tilfælde af dødsfald i den nærmeste familie til en passager, som har påbegyndt sin rejse, kan gyldigheden af passagerens billetter og dennes familiemedlemmer, der ledsager den pågældende passager, ligeledes ændres. Eventuelle

6 ændringer foretages ved modtagelse af en gyldig dødsattest, og eventuel udvidelse af gyldighedsperioden må ikke overskride femogfyrre (45) dage efter dødsfaldet. 3.3 Kuponrækkefølge og anvendelse Den billet du har købt, er kun gyldig til den transport, som fremgår af billetten, fra afrejsestedet via eventuelle aftalte mellemlandingssteder og stopovers til den endelige destination. Prisen du har betalt er baseret på vore tariffer, som udgør en vigtig del af kontrakten vi har indgået med dig, og gælder for befordringen angivet på billetten Hvis du ønsker at ændre et eller flere aspekter af din befordring, skal du kontakte os på forhånd. Prisen på den nye befordring beregnes, hvorefter du har mulighed for at acceptere den nye pris eller bibeholde den befordring, som fremgår af den oprindelige billet. Hvis du er nødt til at ændre et eller flere aspekter af din befordring pga. force majeure, skal du kontakte os hurtigst muligt, hvorefter vi vil gøre vores bedste for at befordre dig til dit næste aftalte mellemlandingssted eller til den endelige destination uden at ændre billetprisen Såfremt du ændrer befordringen uden forudgående aftale med os, beregner vi den korrekte pris på den faktiske rejse. Du er forpligtet til at betale os en eventuel forskel mellem den pris, du har betalt, og den samlede pris på den ændrede befordring eller, alternativt, refunderer vi forskellen, hvis den nye pris er lavere og hvis din billetpris tillader refusionen. I modsat fald vil de kuponer som du ikke har brugt, miste deres værdi Bemærk, at mens nogle typer ændringer ikke medfører ændringer i rejsens pris, kan andre typer ændringer, f.eks. ændring af afrejsested, hvis du f.eks. ikke flyver den første strækning, eller ændring af rejseretningen, medføre en forhøjelse af prisen. Mange rejser er kun gyldige på de datoer og til de fly, som fremgår af billetten, og kan slet ikke ændres eller kan kun ændres mod betaling af et ekstra gebyr Hver flykupon, som indgår i billetten, er gyldig til transport på den klasse, på den dato og med det fly, som der er reserveret plads på. Hvis en billet er udstedt uden at specificere reservationen, kan reservationen gennemføres senere, dog underlagt vore tariffer og med forbehold for eventuelle ledige pladser på det ønskede fly Bemærk, at hvis du har valgt en billetpris der binder dig til at benytte billetten således at du flyver strækningerne i en bestemt rækkefølge, som er angivet i billetten, vil billetten ikke blive godtaget og vil miste gyldigheden hvis nogle af kuponerne benyttes på en måde der ikke følger den bindende rækkefølge. 3.4 Navn og adresse på flyselskab Vores navn kan være forkortet til vores flyselskabskode (TP) eller lignende på billetten. Vores adresse anses som værende afgangslufthavnen angivet over for den første forkortelse af vort navn i flyselskabsfeltet på billetten eller, dersom det drejer sig om en elektronisk billet, som angivet for det første segment angivet på rejseplanen/kvitteringen. 4 PRISER, SKATTER, GEBYRER OG AFGIFTER 4.1 Priser Med mindre andet er angivet, gælder priserne kun for befordring fra afgangslufthavnen til ankomstlufthavnen. Priserne inkluderer ikke befordring på jorden til/fra andre lufthavne eller mellem lufthavns- og byterminaler. Din pris beregnes i henhold til vores til enhver tid gældende tarif på betalingsdatoen for billetten til rejse på de bestemte datoer og i henhold til de serviceklasser og den rejseplan, som fremgår af billetten. Når først din billet er blevet betalt, og med mindre du ændrer din rejseplan og/eller rejsedatoen(erne) og/eller serviceklassen, som er

7 angivet på billetten, vil der ikke finde nogen prisforhøjelse sted i forbindelse med den reserverede dag for flyvning og/eller serviceklasse. 4.2 Skatter, gebyrer og afgifter Du er ansvarlig for at betale alle de skatter, gebyrer og afgifter, der pålægges af en regering, en anden myndighed eller en lufthavnsvirksomhed. Disse skatter, gebyrer og afgifter vil fremgå separat af billetten, når du køber den. Flyrejser pålægges forskellige skatter, gebyrer og afgifter, som hele tiden ændres, og som kan pålægges efter udstedelsesdatoen for billetten. Hvis der sker en forhøjelse i en skat og/eller gebyr og/eller afgift angivet på din billet, skal du betale den. Du er endvidere forpligtet til at betale eventuelle nye skatter, afgifter eller gebyrer der pålægges efter at billetten er blevet udstedt. Tilsvarende er du berettiget til at kræve refusion, hvis de skatter, gebyrer eller afgifter, som du har betalt til os i forbindelse med udstedelsen af billetten, bortfalder eller reduceres, så de ikke længere gælder for dig, eller hvis beløbet reduceres. 4.3 Valuta Billetpris, skatter, gebyrer og afgifter skal betales i valutaen i det land, hvor billetten udstedes, medmindre vi eller vores autoriserede agent angiver en anden valuta på eller forud for betalingstidspunktet (f.eks. hvis den lokale valuta er ikke-konverterbar). Vi kan frit vælge at acceptere betaling i en anden valuta end den der anvendes i det land hvor billetten er blevet udstedt. 5 RESERVATIONER 5.1 Reservationskrav Vi eller vores autoriserede agent registrerer din(e) reservation(er). Vi kan efter anmodning fra dig give dig en skriftlig bekræftelse på din(e) reservation(er) Enkelte billetpriser har tilknyttede betingelser, som begrænser eller udelukker din ret til at ændre eller annullere reservationer. Når du køber en billet, bedes du undersøge betingelserne for den gældende billetpris. 5.2 Betalingsfrist for billet Hvis du ikke betaler billetten inden for den betalingsfrist, som vi eller vores autoriserede agent har angivet, er vi berettiget til at annullere din reservation. 5.3 Personlige data Du anerkender, at du har videregivet personlige data til os med det formål at foretage en eller flere reservationer, købe en eller flere billetter, bestille tillægsydelser, planlægge og levere ydelser og forenkle immigrations- og indrejseprocedurer, og du accepterer, at disse data videregives til offentlige myndigheder i forbindelse med din rejse. Til disse formål godkender du, at vi bevarer og anvender sådanne data, og at vi overfører dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, myndigheder, andre flyselskaber eller udbydere af de ovenstående tjenester og/eller kredit- og andre betalingskortvirksomheder eller databehandlingsvirksomheder der arbejder for os. 5.4 Pladser Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme ønsker om sædevalg. Vi kan imidlertid ikke garantere bestemte pladser. Vi forbeholder os retten til at tildele eller omrokere pladser når som helst, herunder efter ombordstigning på flyet. Dette kan være påkrævet af hensyn til driften eller sikkerheden. 5.5 Fornyet bekræftelse af reservationer

8 5.5.1 Vi kræver ikke bekræftelse for vore flyvninger. Hvis det som følge af usædvanlige omstændigheder (politisk instabilitet eller strejker der berører driften i returlufthavnen, fejl i edb systemet eller andre usædvanlige årsager) er nødvendigt at forny bekræftelsen, vil vi informere dig derom i forvejen Det anbefales, at du undersøger om nogen af de andre eventuelle flyselskaber, du rejser med, stiller krav om fornyet bekræftelse af reservationer. Hvis fornyet bekræftelse er påkrævet, skal du bekræfte reservationen hos det flyselskab, hvis kode er vist ud for den pågældende flyvning på billetten. 5.6 Annullering af reservationer Bemærk, at hvis du ikke møder op til et bestemt fly og undlader at underrette os herom på forhånd, er vi berettiget til at annullere dine reservationer til returrejsen eller til videre befordring. Dersom du underretter os i forvejen annullerer vi ikke din videre befordring og i så fald skal du konsultere vore servicer og vi vil da ændre din oprindelige billet i henhold til punkt i nærværende transportbetingelser. 6 CHECK IN OG BOARDING 6.1 Check-in tid Frister for check-in varierer fra lufthavn til lufthavn, og vi anbefaler, at du undersøger, hvilke frister der gælder, og overholder dem. Din rejse forløber nemmere, hvis du beregner ekstra tid til at overholde fristerne for check-in. Vi forbeholder os ret til at annullere din reservation, hvis du ikke overholder de angivne frister for check-in. Du kan finde oplysninger vedrørende hvilken frist for check-in der gælder for din første flyvning med os på vor hjemmeside (www.flytap.com) eller ved henvendelse til vores autoriserede agenter. Du skal selv undersøge, hvilke frister for check-in der gælder for eventuelle efterfølgende fly, som indgår i din rejse. 6.2 Boardingtidspunkt Du skal være fremmødt ved boardinggaten senest på det tidspunkt, som vi angiver i forbindelse med check-in Vi er berettiget til at annullere den plads, vi har reserveret til dig, hvis du ikke møder op ved boardinggaten på dette tidspunkt. 6.3 Konsekvenser Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab og omkostninger, som du pådrager dig ved ikke at overholder bestemmelserne i paragraf 6. 7 AFVISNING OG BEGRÆNSNING AF TRANSPORT 7.1 Ret til at afvise befordring Hvis vi har givet dig skriftlig underretning om, at vi ikke vil befordre dig på vores flyvninger, kan vi, i henhold til vores fri og rimelige forståelse, nægte at befordre dig eller din bagage. Du er i sådanne tilfælde berettiget til en refusion. Vi kan ligeledes afvise at befordre dig og/eller din bagage, dersom en eller flere af følgende situationer er indtruffet eller kan indtræffe: Hvis afvisningen kræves ifølge gældende love, regler eller bestemmelser; Befordring af dig eller din bagage kan påvirke eller bringe andre passagerer eller besætningsmedlemmernes sikkerhed og helbred i fare, eller være til ulempe eller gene for andre passagerer eller besætningen.

9 7.1.3 Din mentale eller fysiske tilstand, herunder også påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, udgør en fare eller risiko for dig selv eller for dine medpassagerer, besætningen eller ejendom Du har opført dig upassende under tidligere flyvninger, og vi har grund til at tro, at en lignende opførsel vil blive gentaget Du har nægtet at efterkomme en sikkerhedskontrol Du har ikke betalt den gældende pris eller de gældende skatter, gebyrer eller afgifter Du er tilsyneladende ikke i besiddelse af gyldige rejsedokumenter, eller du forsøger at komme ind i et land, hvor du er i transit, eller hvortil du ikke har gyldige rejsedokumenter, du ødelægger din dokumentation under rejsen eller nægter at udlevere dine rejsedokumenter til flypersonalet, mod kvittering, når du bliver bedt om det Du fremviser en billet, som er fremskaffet på ulovlig vis, er købt hos andre end os eller vores autoriserede agenter, eller som er blevet meldt bortkommet eller stjålet eller er forfalsket, eller du ikke kan bevise, at du er den person, der fremgår af billetten Du har misligholdt kravene i punkt 3.3 ovenfor vedrørende rækkefølgen af kuponer og brugen af kuponer, eller du fremviser en billet, der er blevet udstedt eller på anden måde ændret af andre end af os eller vores autoriserede agent, eller billetten er beskadiget; Du efterkommer ikke vores sikkerhedsanvisninger. 7.2 Særlig assistance Accept af befordring af uledsagede børn, bevægelseshæmmede personer, gravide og personer med sygdomme eller andre personer, der kræver særlig assistance kan være underlagt visse betingelser, som du kan finde på vores hjemmeside (www.flytap.com) eller få oplyst ved henvendelse til vore autoriserede agenter ved udstedelse af billetten. Passagerer der underretter os om eventuelle særlige krav ved udstedelse af billetten, og som er blevet accepteret af os, vil ikke efterfølgende blive nægtet befordring på baggrund af sådanne særlige omstændigheder eller krav Med forbehold for det i ovenstående punkt 7.2 fastsatte, hvis du er en passager med behov for kørestol og forudsat at du (eller en anden på dine vegne) erklærer at du er autonom og i stand til, på uafhængigt vis, at tage dig af dine fysiske behov under flyvningen (for så vidt angår sundhed, sikkerhed og hygiejne), kan du få lov til at rejse uledsaget og vi vil ikke være forpligtet til at levere nogen assistance ombord som på nogen måde strider imod hvad du eller en anden på dine vegne har erklæret i henhold til ovenstående. 8 BAGAGE 8.1 Tilladt gratis bagage Med forbehold for vore betingelser og begrænsninger som du kan finde på vores hjemmeside (www.flytap.com) eller få oplyst ved henvendelse til vore autoriserede agenter, som har ansvaret for udstedelse af din billet, kan du medbringe noget gratis bagage. Mængden af bagage du må medbringe gratis er angivet på din billet eller, hvis det drejer sig om en elektronisk billet, på rejseplanen/kvitteringen. 8.2 Bagageovervægt

10 Transport af bagage ud over den gratis tilladte mængde pålægges et gebyr, som du kan finde på vores hjemmeside (www.flytap.com) eller få oplyst ved henvendelse til vores autoriserede agent der udsteder din bilet. 8.3 Genstande, der ikke accepters som bagage Følgende må ikke medtages i bagagen: Genstande, der kan bringe flyet, personer eller ejendele ombord på flyet i fare, herunder dem, der er angivet i "International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air" og i "International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations" samt i vores regler (yderligere oplysninger fås ved henvendelse til os) Genstande, som det er forbudt at transportere i henhold til gældende love, regulativer eller bestemmelser i et hvilket som helst af de lande, der flyves fra eller til, eller som kan påvirke eller bringe flysikkerheden eller passagererne ombord i fare Genstande, som vi betragter som værende uegnet til transport, herunder til transport med en bestemt flytype, fordi de er farlige eller usikre eller på grund af deres vægt, størrelse, form eller art, eller som er skrøbelige eller fordærvelige. Oplysninger om uacceptable genstande findes på vores hjemmeside (www.flytap.com) eller fås ved henvendelse til den autoriserede agent som udsteder din billet Det er ikke tilladt at transportere skydevåben og ammunition, der ikke skal bruges til jagt eller anden form for sport, som bagage. Skydevåben, ammunition og andre våben til jagt og sport kan accepteres som indchecket bagage, men til det formål skal du, samtidig med at du bestiller din billet, underrette os om din hensigt om at medbringe dem og fremvise alle de nødvendige dokumenter. Alle sådanne våben skal være afladte, afsikrede og forsvarligt pakket. Transport af ammunition er underlagt ICAO s og IATA s regler om transport af farligt gods som anført i punkt ovenfor Vi kan efter eget skøn acceptere våben, f.eks. antikke skydevåben, sværd, knive og lignende genstande, som indchecket bagage, men ikke som håndbagage i flyets kabine Skrøbelige eller fordærvelige genstande, nøgler, forretnings- eller akademiske dokumenter, prøver, pas og andre identifikationsdokumenter samt værdifulde genstande (såsom, penge, smykker, ædelmetaller, briller/solbriller, kontaktlinser, proteser og alt andet ortopædisk udstyr, computere eller andet lignende udstyr, mobiltelefoner og andet personligt elektronisk udstyr, omsættelige værdipapirer, obligationer eller andre værdifulde dokumenter), må ikke medtages i den indcheckede bagage Hvis du på trods af forbuddet medbringer genstande i bagagen, som er angivet under punkt og ovenfor, er vi ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader i relation til sådanne genstande Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader som dit surfboard (eller hvilken som helst anden type board anvendt i forbindelse med vandsport, så som bodyboards, skimboards, wakeboards, windsurf- eller kitesurfboards) eventuelt måtte lide skade under transporten, hvis på det tidspunkt det indcheckede surfboard overdrages i vor varetægt allerede er indpakket af dig og du ikke giver os mulighed for at inspicere det. 8.4 Ret til at afvise transport

11 8.4.1 Med forbehold for det i punkt og fastsatte, nægter vi at transportere genstande, som er beskrevet under 8.3 som bagage, og vi kan nægte videre transport af sådanne genstande, hvis de opdages undervejs Vi kan nægte at transportere enhver genstand som bagage på grund af genstandens størrelse, form, vægt, indhold eller art eller af hensyn til sikkerheden eller driften, eller hvis den er til gene for andre passagerer. Oplysninger om uacceptable genstande findes på vores hjemmeside (www.flytap.com) eller fås ved henvendelse til den autoriserede agent som udsteder din billet Vi kan nægte at acceptere bagage til transport, hvis bagagen efter vores rimelige skøn ikke er forsvarligt pakket ind i passende beholdere. 8.5 Ret til at foretage kontrol Af hensyn til sikkerheden kan vi bede om tilladelse til at kropsvisitere eller scanne dig og til at gennemsøge, scanne eller gennemlyse din bagage. Uagtet det ovenfor fastsatte, kan din bagage blive undersøgt og/eller scannet og/eller gennemlyst i dit fravær med det formål at finde ud af, om din bagage indeholder nogen af de genstande, der er beskrevet i punkt 8.3.1, eller skydevåben, ammunition eller andre våben, der ikke er blevet godtaget af os i henhold til ovenstående punkt eller Hvis du nægter at efterkomme en sådan anmodning, om at give os lov til at kropsvisitere eller scanne dig og til at gennemsøge, scanne eller gennemlyse din bagage, kan vi afvise at transportere dig og din bagage. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle skader, du måtte blive påført i forbindelse med en kropsvisitering eller scanning, eller eventuelle skader, som din bagage måtte blive påført i forbindelse med en gennemsøgning, scanning eller gennemlysning, medmindre sådanne skader skyldes fejl eller forsømmelighed fra vores side Af hensyn til sikkerheden kan din bagage blive åbnet og undersøgt, dersom der er mistanke om at den kan indeholde nogen af de genstande som er forbudt i henhold til nærværende transportbetingelser eller gældende lovbestemmelser eller -regler Tilladelse til at undersøge din bagage gives underforstået i det øjeblik du køber din billet Enhver skade som følge af undersøgelsen er dit ansvar Om nødvendigt, kan undersøgelsen omfatte kropsvisitering og gennemsøgning af dine personlige ejendele. 8.6 Indchecket Bagage Når du afleverer den bagage, som du ønsker at indchecke, til os, tager vi bagagen i forvaring og udsteder et bagagemærke for hvert stykke indchecket bagage Al indchecket bagage skal være påført din personlige identifikation, hvilken mindst skal omfatte dit navn Indchecket bagage transporteres så vidt muligt på det samme fly som dig, medmindre vi af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige grunde vælger at transportere den på et andet fly. Hvis din indcheckede bagage transporteres på et efterfølgende fly, leverer vi bagagen til dig, medmindre gældende lovgivning kræver, at du er til stede ved fortoldning. 8.7 Håndbagage Vi har ret til at angive maksimale mål og en maksimal vægt for bagage, som du medbringer i flyet. Bagage, som du medbringer som håndbagage i kabinen, skal passe under

12 sædet foran dig eller i den lukkede bagagehylde over dit sæde. Hvis ikke din bagage kan opbevares på denne måde, eller hvis din bagage vejer for meget eller af en eller anden grund vurderes at være farlig, skal den transporteres som indchecket bagage Genstande, der ikke egner sig til transport i fragtrummet, f.eks. skrøbelige musikinstrumenter, og som ikke opfylder betingelserne i punkt ovenfor, accepteres kun til transport i kabinen, hvis du har underrettet os om dem og indhentet vores tilladelse på forhånd. Da du muligvis skal betale et ekstra gebyr for denne tjeneste, bedes du venligst henvende dig til vor autoriserede agent for at få nærmere oplysninger. 8.8 Afhentning og udlevering af indchecket bagage Med forbehold for det i punkt fastsatte skal du afhente din indcheckede bagage, så snart den er tilgængelig på destinationen eller på et eventuelt stopover. Hvis ikke du afhenter din bagage inden for en rimelig tid, kan vi opkræve et opbevaringsgebyr af dig. Hvis du ikke har hentet din indcheckede bagage inden for tre (3) måneder efter, at den er blevet gjort tilgængelig, kan vi fjerne bagagen uden yderligere erstatningsansvar over for dig Kun indehaveren af bagagekvitteringen (hvis en sådan er blevet udstedt) og bagagemærket er berettiget til at få den indcheckede bagage udleveret Hvis en person, der kræver at få udleveret indchecket bagage, ikke kan fremvise bagagekvitteringen (hvis en sådan er blevet udstedt) og identificere bagagen ud fra bagagemærket, udleverer vi kun bagagen til den pågældende person, hvis vedkommende kan fremvise tilfredsstillende dokumentation for sin ret til bagagen. 8.9 Dyr Hvis viaccepterer at transportere dine dyr, vil det ske som indchecket bagage og underlagt følgende betingelser: Du skal sikre, at dyr, f.eks. hunde, katte, tamfugle og andre kæledyr, transporteres i godkendte transportkasser vedlagt gyldige sundheds- og vaccinationscertifikater, indrejsetilladelser og andre eventuelle dokumenter, som kræves i udrejse-, indrejse- eller transitlandet. I modsat fald accepterer vi ikke transporten. Transporten af dyr kan være underlagt andre af vore betingelser, som du kan rekvirere hos os eller læse på vores hjemmeside (www.flytap.com) Hvis dyret accepteres som bagage, medregnes dyret og dets transportkasse og mad ikke i den tilladte gratis bagage, men som overvægtsbagage, som du er forpligtet til at betale den gældende pris Førerhunde for fysisk handicappede passagerer transporteres vederlagsfrit i tillæg til den tilladte gratis bagage, dog underlagt vores bestemmelser, som oplyses ved henvendelse til os eller læses på vores hjemmeside (www.flytap.com); Med forbehold for erstatningsreglerne i konventionen eller i anden gældende lovgivning og medmindre der er tale om forsømmelighed fra vores side, er vi ikke ansvarlige for skader, tab, sygdom eller død i relation til dyr, som vi har accepteret at transportere Vi påtager os intet erstatningsansvar for dyr, som mangler de nødvendige udrejse-, indrejse- og helbredsdokumenter og andre påkrævede dokumenter i forbindelse med dyrets ud-, ind- eller gennemrejse i et hvilket som helst land eller område eller en hvilken som helst stat, og den person, som medbringer dyret, er forpligtet til at godtgøre os for eventuelle bøder, omkostninger, tab eller erstatningskrav som måtte blive pålagt os i relation hertil.

13 9 TIDSPLANER, FORSINKELSER OG AFLYSNINGER AF FLYVNINGER 9.1 Tidsplaner De flytider, der fremgår af tidsplanerne, ændres muligvis mellem offentliggørelsesdatoen og den faktiske rejsedato. Vi garanterer ikke disse tider og de udgør ikke en del af kontrakten du har indgået med os Før vi accepterer din(e) reservation(er), underretter vi dig om den planlagte afgangstid, som gælder på bestillingstidspunktet, og som fremgår af billetten. Vi kan få behov for at ændre den planlagte afgangstid efter udstedelsen af billetten. Hvis vi får dine kontaktoplysninger i forbindelse med reservationen, vil vi eller vor autoriserede agent underrette dig om sådanne eventuelle ændringer. Uden at det berører andre eventuelle rettigheder du måtte have under nærværende transportbetingelser eller under gældende lovgivning, vil du, hvis vi ændrer den planlagte afgangstid efter at du har købt din billet og du ikke kan acceptere den nye afgangstid og vi ikke kan reservere plads til dig på et andet fly som kan accepters af dig, være berettiget til refusion i henhold til punkt 10.2 nedenfor. 9.2 Aflysning, forsinkelser, nægtet ombordstigning, omdirigering, etc Vi vil træffe alle foranstaltninger inden for rimelighedens grænser for at undgå forsinkelse i din og din bagages befordring. Ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger og med det formål at forhindre aflysning af et fly kan vi, under særlige omstændigheder, arrangere et andet fly drevet i vort navn af et andet flyselskab I tilfælde af nægtet ombordstigning, aflysninger eller lange forsinkelser, tilbyder vi bistand eller kompensation i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004, som kan konsulteres på vores hjemmeside (www.flytap.com). 9.3 Opgradering og nedgradering Du vil ikke blive opkrævet yderligere betaling hvis vi anviser dig en plads i flyet på en klasse der er bedre end den der fremgår af din billet. Hvis vi anviser dig en plads i flyet på en klasse der er lavere end den der fremgår af din billet, har du ret til refusion i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 som kan konsulteres på vores hjemmeside (www.flytap.com). 9.4 Flere lufthavne Når en by eller region betjenes af flere lufthavne og vi, i overensstemmelse med punkt ovenfor, tilbyder dig et fly til en alternative lufthavn, i forhold til den lufthavn du havde bestilt rejse til, bærer vi de udgifter der er knyttet til din transfer fra en sådan alternativ lufthavn til den lufthavn du havde reservation til eller til en destination i nærheden som du har aftalt med os. 10 REFUNDERINGER 10.1 Refunderinger Nogle billetter sælges til rabatpriser, hvor billettens pris kun refunderes delvist eller slet ikke. Vi refunderer en billet eller en eventuel ubenyttet del heraf i henhold til de gældende billetregler eller tariffer på følgende vis: Hvor intet andet fremgår af nærværende paragraf 10, er vi berettiget til at foretage refusion enten til den person, der er angivet på billetten, eller til den person, der har betalt billetten, ved fremvisning af tilfredsstillende dokumentation for betalingen.

14 Hvis en billet er blevet betalt af en anden person, end den passager der er angivet på billetten, og hvis der er angivet en refusionsbegrænsning på billetten, foretager vi kun refusion til den person, der har betalt billetten, eller til dennes fuldmagtshaver Med undtagelse af situationer, hvor billetten er bortkommet, sker refusion kun efter overdragelse af billetten og alle ubenyttede flykuponer til os Ufrivillige refunderinger Med forbehold for betingelserne fastsat i nærværende transportbetingelser eller i gældende lovgivning, og hvis vi ikke stopper ved din destination eller hvilket som helst andet aftalt mellemlandingssted, eller er årsag til, at du ikke når et forbindelsesfly, hvortil du har en reservation, eller hvis vi nægter at transportere dig på grund af et gældende transportforbud i kraft mod dig, udgør refusionsbeløbet følgende: Hvis ingen dele af billetten er benyttet, svarer refusionsbeløbet til den pris, der er betalt plus, med forbehold for gældende lovgivning, de betalte skatter, gebyrer og afgifter Hvis en del af billetten er benyttet, svarer refusionsbeløbet til forskellen mellem den pris, der er betalt, og prisen svarende til de kuponer på din billet, der endnu ikke er blevet benyttet. Med forbehold for gældende lovgivning, vil de eventuelt betalte skatter, gebyrer og afgifter blive taget i betragtning Frivillige refunderinger Hvis ingen dele af billetten er benyttet, vil refusionsbeløbet svare til den pris, der er betalt i henhold til den gældende tarif, fratrukket eventuelle gældende servicegebyrer, afbestillingsgebyrer eller tillægsgebyrer, plus, med forbehold for gældende lovgivning, betalte skatter, gebyrer og afgifter; Hvis en del af billetten er benyttet, vil refusionsbeløbet svare til forskellen mellem den pris, der er betalt i henhold til den gældende tarif, og den gældende pris for rejse mellem de steder, hvortil billetten er benyttet, fratrukket eventuelle gældende servicegebyrer, afbestillingsgebyrer eller tillægsgebyrer, plus, med forbehold for gældende lovgivning, betalte skatter, gebyrer og afgifter Hvis en passager eller et medlem af dennes nærmeste familie afgår ved døden, refunderer vi, mod fremvisning af en gyldigt dødsattest og bevis for slægtskabsforholdet, det fulde beløb dersom dødsfaldet indtrådte før rejsens begyndelse eller et beløb svarende til forskellen mellem den betalte fulde pris og den gældende billetpris for den del af rejsen/serviceklasse som er blevet benyttet. Med forbehold for gældende lovgivning, vil vi tage de betalte skatter, gebyrer og afgifter der gælder for de delflyvninger der er blevet benyttet Refundering ved mistet billet Hvis du mister din billet eller en del af billetten og fremlægger tilfredsstillende dokumentation for tabet, udbetaler vi refusionsbeløbet fratrukket et rimeligt administrationsgebyr så snart som muligt efter billettens gyldighedsperiode er udløbet, under følgende betingelser: At den mistede billet eller dele heraf ikke er blevet brugt eller tidligere er blevet refunderet eller erstattet (med undtagelse af de særlige tilfælde, hvor en sådan brug, refusion eller erstatning fra eller til tredjepart skyldes forsømmelighed fra vores side), og At den person, som har modtaget refusionen, forpligter sig til, som foreskrevet af os, at tilbagebetale det beløb, der er blevet refunderet, i tilfælde af svindel og/eller i det omfang, at

15 den mistede billet eller dele heraf er blevet benyttet af tredjepart (med undtagelse af de særlige tilfælde, hvor en sådan svindel eller brug skyldes forsømmelighed fra vores side) Vi er ansvarlige for at dække tabet, hvis vi eller vores autoriserede agent mister din billet eller dele heraf Ret til at afvise refunderinger Med forbehold for betingelser fastsat i gældende lovgivning, kan vi nægte at udbetale refusion, hvis refusionsanmodningen fremsættes efter at billettens gyldighedsperiode er udløbet Vi kan nægte at refundere en billet, der er blevet forelagt os eller myndighederne i et land som bevis på din hensigt om at rejse fra det pågældende land, hvis du ikke på tilfredsstillende vis kan dokumentere, at du har tilladelse til at blive i landet, eller at du rejser fra det pågældende land med et andet flyselskab eller andet transportmiddel Valuta Vi forbeholder os ret til at udbetale en refundering på samme måde og i samme valuta som ved betaling for billetten Hvem udbetaler refusion Frivillige refunderinger udbetales kun af det flyselskab, der oprindeligt udstedte billetten eller af flyselskabets autoriserede agent Tidsfrist for refusion Med forbehold for det i nærværende paragraf 10 fastsatte og det specielt fastsatte i nærværende transportbetingelser, vil vi, hvis du har ret til refusion for en billet købt direkte af os, under normale forhold refundere beløbet inden for 7 (syv) arbejdsdage, hvis billetten blev købt med kreditkort, eller inden for 20 (tyve) arbejdsdage, hvis billetten blev købt kontant eller med bankcheck Hvis din billet er ikke refunderbar og den ikke er blevet benytter, vil vi, med forbehold for gældende lovgivning, refundere skatter, gebyrer og afgifter opkrævet sammen med billetprisen og som fremgår af billetten. Refusionen finder sted under de samme betingelser for så vidt angår tidsfrister, nævnt i ovenstående punkt OPFØRSEL OMBORD PÅ FLYET 11.1 Generelt Hvis vi efter vores rimelige skøn vurderer, at du udviser en adfærd, som medfører, at du bringer sikkerheden i fare for personer eller genstande ombord på flyet, eller du forhindrer besætningen i at udføre deres opgaver eller undlader at efterkomme instruktioner fra besætningen, herunder vedrørende rygning eller indtagelse af alkohol eller rusmidler, eller hvis du opfører dig på en måde, som er til gene for andre passagerer og/eller besætningen, kan vi træffe de forholdsregler, vi måtte skønne nødvendige, for at forhindre, at du fortsætter med din adfærd, herunder gennem anvendelse af tvang. Du kan blive sat af flyet og nægtet videre transport fra enhver lufthavn og du kan blive retsforfulgt for overtrædelser begået ombord på flyet. Hvis du som følge af ovennævnte situationer bliver sat af flyet og/eller flyet omdirigeres, skal du betale alle de rimelige udgifter i forbindelse med at du sættes af flyet og/eller at flyet omdirigeres Elektronisk udstyr

16 Af sikkerhedsmæssige grunde er vi berettiget til at forbyde eller begrænse brugen af elektronisk udstyr ombord på flyet, nærmere betegnet mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere eller radioer, cd-afspillere elektroniske spil eller transmissionsenheder (såsom radiostyret legetøj og walkie-talkies). Brug af høreapparater og pacemakere er imidlertid tilladt. 12 ANDRE TJENESTER 12.1 Præsteret af tredjepart Hvis vi indgår aftaler med tredjepart om at levere andre ydelser til dig end flytransport, eller hvis vi udsteder en billet eller værdikupon til transport eller andre ydelser end flytransport, som tilbydes af tredjepart, f.eks. hotelreservationer eller billeje, handler vi udelukkende som din agent. Tredjepartens vilkår og betingelser gælder for sådanne aftaler Landtransport Hvis vi er behjælpelige med at arrangere anden transport for dig, gælder der muligvis andre betingelser for denne transport. De pågældende betingelser kan fås ved henvendelse til os. 13 ADMINISTRATIVE FORMALITETER 13.1 Generelt Du er ansvarlig for at indhente alle de nødvendige rejsedokumenter og visummer og for at overholde alle regulativer, love, bestemmelser, krav, rejsekrav og regler eller instruktioner i de lande, der flyves fra og til, eller hvor du opholder dig i transit Vi er ikke ansvarlige for de konsekvenserne der opstår for eventuelle passagerer, som undlader at indhente de nødvendige dokumenter eller visummer omtalt i punkt , eller som ikke overholder de gældende regulativer, love, bestemmelser, krav, rejsekrav og regler eller instruktioner omtalt i samme punkt Rejsedokumenter Inden rejsen skal du fremvise alle udrejse-, indrejse- og helbredsdokumenter og andre dokumenter, der er påkrævet i henhold til love, regulativer, bestemmelser eller andre krav fra de pågældende lande, og du skal lade os tage og beholde kopier deraf, og hvis bedt derom skal du deponere dit pas eller lignende rejsedokumenter med et medlem af besætningen indtil rejsens ende. Vi forbeholder os ret til at nægte befordring, hvis ikke du overholder disse krav, eller hvis dine rejsedokumenter ikke er i orden Nægtet indrejse Hvis du nægtes indrejse i et land, er du selv ansvarlig for at betale en eventuel bøde eller et eventuelt gebyr, der bliver os pålagt os af myndighederne i det pågældende land og for omkostningerne i forbindelse med din eventuelle tilbageholdelse og som måtte blive pålagt os, for betaling af omkostninger som vi anser som rimelige eller har accepteret at betale og for din transport ud af det pågældende land. Den pris, der opkræves for befordring til stedet for nægtet indrejse, bliver ikke refunderet af os Passagerens ansvar for bøder, tilbageholdelsesomkostninger, etc. Hvis vi bliver pålagt at betale en eventuel bøde, gebyr, afgift eller sanktion, eller hvis vi har udgifter på grund af din manglende overholdelse af love, regulativer, bestemmelser, krav eller andre rejsekrav fra de pågældende lande, eller hvis du undlader at fremvise de nødvendige dokumenter, skal du på forlangende refundere os det beløb, der er betalt, eller de udgifter, vi har haft. I forbindelse med den pågældende betaling eller udgift kan vi modregne eventuel ubenyttet transport på billetten eller ethvert andet beløb, som vi er i besiddelse af.

17 13.5 Toldkontrol Hvis det er påkrævet, skal du være til stede ved kontrol af din bagage som foretages af toldvæsen eller andre repræsentanter fra myndighederne. Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med eventuelt tab eller skade forårsaget af en sådan kontrol, eller ved at du ikke overholder kravet om tilstedeværelse Sikkerhedskontrol Du forpligter dig til at undergå og giver tilladelse til at din bagage underkastes enhver sikkerhedskontrol, som foretages af os eller af offentlige tjenestemænd, lufthavnspersonale samt andre flyselskaber. 14 FLERE FLYSELSKABER EFTER HINANDEN Transport, der udføres af os og andre flyselskaber på samme billet, eller en sammenhængende billet, anses som en enkelt befordring ifølge konventionen. Vi henviser dog til punkt nedenfor. 15 ERSTATNINGSANSVAR TAP PORTUGALs erstatningsansvar og erstatningsansvaret for alle de flyselskaber, der er involveret i din rejse, fremgår af det enkelte flyselskabs transportbetingelser. Vores ansvarsbestemmelser er som følger: Med mindre andet er fastsat i nærværende betingelser, er flyselskabets ansvar for international befordring, som defineret i konventionen, underlagt de ansvarsregler, der er fastlagt i konventionen Der er ingen økonomiske begrænsninger ved nogen lov, konvention eller kontrakt, for erstatningsansvar i forbindelse med en passagers personskade eller død Forpligtelsen vedrørende den obligatoriske forsikring som er fastsat i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992, forstås således at vi skal være forsikret med mindst det i punkt nedenfor anførte erstatningsbeløb og derudover op til et rimeligt niveau For et beløb på indtil SDR, afviser eller begrænser vi ikke erstatningsansvar for skader ved at bevise at vi og vore agenter har truffet alle de nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, eller at det ikke har været muligt for os eller for vor agent at træffe sådanne forholdsregler Undtagen i de tilfælde hvor Montreal-konventionen finder anvendelse, gælder det i punkt fastsatte ikke for krav, som, uafhængigt af måden hvorpå de gøres gældende, fremsættes af forsikringsselskaber eller lignende (med mindre disse selskaber er fra USA). Sådanne krav er underlagt grænserne fastsat i konventionen og de deri forudsete forsvar Uagtet det i punkt fastsatte, kan vi, hvis vi beviser at en passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af dennes bagage skyldes passagerens egen fejl eller forsømmelighed, helt eller delvis fritages fra erstatningsansvar i henhold til gældende lovgivning.

18 Vi vil omgående, og senest 15 dage efter at den erstatningsberettigede persons identitet er blevet bekræftet, betale til denne person et forskud til dækning af de øjeblikkelige økonomiske behov, som står i forhold til omfanget af den lidte skade Med forbehold for det i punkt fastsatte, vil forskuddet ved dødsfald være mindst SDR per passager Forskudsudbetaling er ikke ensbetydende med at vi anerkender et erstatningsansvar Med undtagelse af de i punkt beskrevne omstændigheder hvor det efterfølgende bevises at den person, der har modtaget forskuddet, har forårsaget eller medvirket til skaden med sin forsømmelighed, eller ikke er berettiget til den pågældende kompensation, skal forskuddet omtalt i ikke refunderes Med forbehold for det i paragraf 9 eller i den gældende lovgivning fastsatte, og medmindre vi kan bevise at vi eller vore medarbejdere eller agenter har truffet alle de forholdsregler som med rimelighed kunne kræves til at undgå skaden eller være erstatningspligtige, vil vort ansvar forårsaget af forsinkelse i befordring af personer være begrænset til et beløb svarende til SDR per passager Vort ansvar i forbindelse med skader og forsinkelse af lufttransporten af bagage vil, i henhold til konventionen, være underlagt visse grænser, hvilket ikke finder anvendelse hvis du kan godtgøre at skaden eller forsinkelsen skyldes vor eller vore agenters uagtsomhed eller forsømmelighed (i) med den hensigt at forårsage skade eller (ii) af hensynsløshed og vel vidende om at skaden ville være en sandsynlig følge I de fleste tilfælde fastsætter Warszawa-konventionen, som ændret, en erstatningsgrænse på 17 SDR per kilo indchecket bagage og en erstatningsgrænse på 332 SDR for en passagers håndbagage. Dog, når Montreal-konventionen finder anvendelse, er vort erstatningsansvar for bagage begrænset til et beløb i euroe svarende til SDR per passager, i tilfælde af ødelæggelse, tab, beskadigelse eller forsinkelse. Hvis du skriftligt angiver en højere værdi når du overdrager din bagage ved check-in, i en speciel erklæring og mod betaling af et tillægsgebyr, vil vort erstatningsansvar være begrænset til dette beløb. Dersom andre erstatningsgrænser er fastsat i den gældende lovgivning, finder disse grænser anvendelse Hvis vægten af din indcheckede bagage ikke fremgår af din bagagekvittering, går vi ud fra at vægten ikke overskrider mængden af tilladt gratis bagage svarende til den serviceklasse der fremgår af din billet Vi er ikke ansvarlige for eventuel sygdom, personskade eller handicap, herunder død, som kan tilskrives din fysiske tilstand, eller for en eventuel forværring af en sådan tilstand eller for eventuelle skader, som din bagage måtte forårsage Eventuelle skader der forårsages af din bagage, over for andre personer eller ejendom, inklusive vores ejendom, er dit ansvar Vi er ikke ansvarlige for skader på genstande, som det ikke er tilladt at medbringe i indchecket bagage i henhold til punkt 8.3 ovenfor, herunder skrøbelige eller fordærvelige genstande og genstande, der har en særlig værdi (såsom, penge, smykker, ædelmetaller, briller/solbriller, kontaktlinser, proteser og alt andet ortopædisk udstyr, computere eller andet lignende udstyr, mobiltelefoner og andet personligt elektronisk udstyr, omsættelige værdipapirer, obligationer eller andre værdifulde dokumenter).

19 Ethvert ansvar, som vi måtte have udelukkes eller reduceres hvis vi kan bevise at skaden helt eller delvis skyldes din forsømmelse eller undladelse eller at du har medvirket til den Med forbehold for betingelser fastsat i gældende lovgivning, er vi kun ansvarlige for skader der er opstået under befordring på den pågældende flyvning eller delflyvning der er specificeret med vores flyselskabskode på kuponen eller billetten. Hvis vi udsteder en billet, eller indchecker bagage til transport med et andet flyselskab, gør vi det kun som agent for det andet flyselskab. Du er dog ikke desto mindre berettiget til at anmelde en skade hos det første eller det sidste flyselskab Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, der opstår på grund af vores overholdelse af gældende lovgivning eller nationale regler og regulativer eller på grund af din manglende overholdelse af gældende lovgivning eller nationale regler og regulativer Hvor intet andet fremgår af disse transportbetingelser, eller i den gældende lovgivning, er vores erstatningsansvar begrænset til almindelig erstatning for beviselige tab og omkostninger Transportaftalen, herunder disse transportbetingelser og undtagelser eller ansvarsbegrænsninger, gælder for vores autoriserede agenter, medarbejdere, agenter, repræsentanter og direktører, i samme udstrækning som de gælder for os. Det samlede beløb, der er erholdeligt fra os og fra de pågældende autoriserede agenter, medarbejdere, agenter, repræsentanter og direktører, må ikke overstige beløbet for vores eget eventuelle ansvar Medmindre andet er udtrykkeligt angivet vil intet i disse transportbetingelser udgøre et afkald på de eventuelle udelukkelser eller ansvarsbegrænsninger, som vi måtte være berettiget til i henhold til konventionen eller gældende lovgivning. 16 KLAGER OG SØGSMÅL 16.1 Klager vedrørende bagage Med mindre du beviser det modsatte, og hvis du henter din indskrevne bagage ved bagageudleveringen uden at indgive klage, er dette tilstrækkeligt bevis for, at bagagen blev udleveret i god stand og i overensstemmelse med transportaftalen. Hvis du ønsker at indgive klage for beskadiget bagage skal dette ske så snart du opdager skaden og senest inden for syv (7) dage fra udleveringsdagen. Hvis du ønsker at indgive en klage for forsinkelse af bagagen, skal denne indgives inden for en frist på enogtyve (21) dage fra den dag bagagen er stillet til din disposition. Sådanne klager skal indgives skriftligt Svar på klagen Under normale forhold vil vi besvare en skriftlig klage inden for otteogtyve (28) arbejdsdage fra den dag klagen modtages. Hvis tidsfristen er utilstrækkelig til at vi kan gennemføre en tilbørlig undersøgelse af din klage, sender vi et midlertidigt svar med angivelse af årsagen til forsinkelsen. For oplysninger vedrørende en skriftlig klage du har indgivet, bedes du kontakte "Fale Connosco" (snak med os), gennem en af de følgende adresser: Telefon Fax Tidsfrist for søgsmål

20 Enhver erstatningsret bortfalder, hvis søgsmålet ikke er indgivet inden to (2) år fra ankomstdatoen på destinationen, eller fra den dato, hvor flyet var planlagt til at ankomme, eller den dato, hvor transporten ophørte. Beregning af tidsfristen fastslås gennem den lovgivning, som gælder for den domstol, hvor sagen føres. 17 ANDRE BETINGELSER Befordring af dig og din bagage sker endvidere i henhold til forskellige andre regulativer og betingelser, som gælder for os, eller som vi har vedtaget. Disse til enhver tid gældende regulativer og betingelser er vigtige og vedrører f.eks. transport af uledsagede børn, gravide kvinder og syge passagerer, begrænsninger vedrørende brug af elektronisk udstyr samt rygning og indtagelse af alkoholiske drikkevarer ombord på flyet, bevægelseshæmmede passagerer, genstande som det er forbudt at medbringe i bagagen og begrænsninger af bagagens mål, form og vægt. De pågældende betingelser kan fås ved henvendelse til os. 18 FORTOLKNING Titlerne på de enkelte paragraffer i disse transportbetingelser er udelukkende til orientering og har ingen betydning for fortolkningen af den tilhørende tekst. 19 ÆNDRING Ingen af vores autoriserede agenter, medarbejdere, direktører eller repræsentanter har myndighed til at ændre eller frafalde bestemmelserne i nærværende transportbetingelser eller i TAP's regler. 20 LOVVALG Nærværende transportbetingelser er underkastet portugisisk ret og skal fortolkes i henhold hertil. 21 JURISDIKTION Med mindre andet er fastsat i nærværende transportbetingelser, konventionen eller i gældende lovgivning, er enhver tvist vedrørende din transportaftale med TAP underlagt enekompetence for domstolene i Lissabon, Portugal, med udelukkelse af enhver anden domstol. 22 FORRANG Nærværende transportbetingelser er udarbejdet på portugisisk og på engelsk og der kan være udgaver på andre sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en sådan udgave og den portugisiske udgave, vil den portugisiske udgave have forrang. TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage A/S Postboks 1012 3900 Nuuk Greenland Tel.: +299 34 34 34 Fax: +299 32 72 88 www.airgreenland.gl AS Reg. nr. 30672 Version af 30. november 2017 Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage Indhold:

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet.

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret 16-12-2015 Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0079 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER SMBJ (2 personer) v/ fuldmagtshaver KBH SALGSBUREAU ARRANGØR Langley Travel Denmark

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO 10. Bilag BILAG 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO Nedenfor er illusteret, hvilken konsekvens, det ville have været, hvis Ryanair ikke var medtaget i søgeportalen, som tidligere har

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere